Hotărârea nr. 140/2018

Hotãrârea nr. 140 privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 140


privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a viceprimarului municipiului Ploiești Pană George și Raportul de Specialitate nr. 55767/20.04.2018 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru transformarea gradului profesional a patru posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

având în vedere Raportul de Specialitate nr. 148/20.04.2018 al serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ Raportul de Specialitate nr. 45/23.04.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 24.04.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.04.2018;

în conformitate cu prevederile art.64, alin.2 din Legea nr.l88/1999, republicată în 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, modificată și completată ulterior coroborate cu prevederile art.125, alin.l din H.G. nr.611/2008 care reglementează modul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici;

în temeiul art.36, alin.(2) lit. „a” și alin.(3) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă statul de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale, începând cu data prezentei hotărâri.

Art. 3 începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.445/28.11.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie

2018

' t “   '*PREȘEDINTE PE ȘEDINȚĂ,  George Soi in frfi^ulae BOTEZi:

Contrasemnează: SECRETAR, Laurențiu DIȚU


SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA


Anexa la H.C.L. nr._ /$£> /

STAT DE FUNCȚII

Nr. Crt

Structura

Funcție publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

Treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

1

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV

I

Grad II

S

2

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

S

3

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

S

4

COMPARTIMENT CASIERIE

CASIER

M

5

COMPARTIMENT CASIERIE

CASIER

M

6

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

S

7

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

8

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

9

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SECRETARIAT

MAGAZINER

M

10

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SECRETARIAT

CURIER

11

SERVICIUL STARE CIVILA

SEF SERVICIU

I

Grad II

s

12

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

13

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

14

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

15

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

16

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

17

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

18

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

19

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

20

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

21

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

22

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

principal

s

23

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

principal

s

24

SERVICIUL STARE CIVILA

REFERENT

III

superior

M

25

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

SEF SERVICIU

I

Grad II

s

26

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

27

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

> t ] ’t >

28

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

-

73 ij

CP

Nr.

Crt

Structura

Funcție publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

Treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

29

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

S

30

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

S

31

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

32

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

33

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

34

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

S

35

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

36

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

S

37

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

1

principal

s

38

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

1

debutant

s

39

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

REFERENT

III

superior

M

40

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

REFERENT

III

principal

M

41

COMPARTIMENTUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI

REFERENT

II

M

42

COMPARTIMENTUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI

REFERENT

II

M

43

COMPARTIMENTUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI

REFERENT

II

M

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


r

bS/J !

in       X -■


EXPUNERE DE MOTIVE


la hotărârea privind aprobarea statului de funcții ZZZ /

P'/ZoîeȘo

al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploieștf-^^'


Prevederile art.36 alin.(2), lit.„a” și alin.(3), lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și ale instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine, aprobând, în condițiile legii, la propunerea primarului statul de funcții ale acestora.

Potrivit prevederilor art.64, alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autoritățile și instituțiile publice, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului.

Urmare celor menționate mai sus, propun transformarea transformarea gradului profesional a patru posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, conform Raportului final al concursului nr.55766/19.04.2018, atașat.

Concomitent cu transformarea gradului profesional se completează fișa postului cu noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției publice.

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

VICEPRIMAR

PANĂ GEORGE

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR PLOIEȘTI Nr. 55767/20.04.2018


RAPORT DE SPECIALITATE     \      3 I / M

la hotărârea privind aprobarea statului de funcții o<o;^r—"^%s-al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Pli

Legea nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, reglementează regimul general al raporturilor juridice dintre funcționarii publici și stat sau administrația publică locală prin autoritățile administrative autonome. Scopul legii îl constituie asigurarea, în conformitate cu dispozițiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient și imparțial, în interesul cetățenilor.

Promovarea funcționarilor publici se face prin examen sau concurs organizat semestrial cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, iar prin hotărâre a Consiliului Local posturile se transforma în consecință, în conformitate cu prevederile H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

A

In vederea participării la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior, funcționarii publici trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiții :

 • • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care se promovează;

 • • să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

 • • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Pentru anul 2018 planul de ocupare a funcțiilor publice a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.389/31.10.2017, iar prin adresa nr. 15232/2018, anexată, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a desemnat reprezentanți la concursul pentru promovare în grad, atât în comisia de concurs cât și în comisia de soluționare a contestațiilor.

Având în vedere aceste considerente, propunem Consiliului Local aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești ca urmare a transformării gradului profesional a patru posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, după cum urmează :

Nr. crt.

Numele si prenumele

Serviciul/Compartimentul

Clasa/ grad profesional actual

Clasa/ grad profesional propus

1.

Tache Antoanetta Paula

Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor

I principal

I superior

2.

Zaharia Sergiu

Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor

I principal

I superior

3.

Dogaru Ioana Adriana

Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor

I asistent

I principal

4.

Kis Constanta

Serviciul Stare Civila

I asistent

I principal

Concomitent cu transformarea gradului profesional se completea^ă^^a.po.șmluPdu noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției publice de execuție. «-©7

77^^571 f

Caracterul de urgență al proiectului de hotărâre reiese din prevcdefile^ai-t' :128ialin.(2) din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și de^ol^rea-cărlefei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: "îfrfermen^ie 10 zile de la data afișării rezultatelor finale, autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia este numit funcționarul public care a promovat concursul va emite actul administrativ de numire în funcția publică de nivel superior a acestuia.”

Acestă modificare se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.22/16.02.2018.

DIRECTOR EXECUTIV

GÎDIUTĂ/C^ISflN^S?

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE


La proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Local de Evidența Persoanelor Ploiești

în baza prevederilor art. 36, alin.(2) lit.„a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare „consiliul local aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local”.

Prin proiectul de hotărâre se supune spre aprobare transformarea gradului profesional a patru posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați “admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut.

Concomitent cu transformarea posturilor se întocmește fișa postului cu atribuții corespunzătoare nivelului funcțiilor aprobate.

Pentru aceste motive, avizez favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Local de Evidența Persoanelor Ploiești.

DIRECTOR EXECUTIV ANDREEA CRISTEĂ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISTRATIV^

Nr.148/20.04.2018                                                       :


RAPORT DE SPECIALITATE       V . ■ ffî

la hotărârea privind aprobarea statului de funcții V ;   “

al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești

Prevederile art.36 alin.(2), lit.„a” și alin.(3), lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și ale instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine, aprobând, în condițiile legii, la propunerea primarului statul de funcții ale acestora.

Potrivit prevederilor art.64, alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autoritățile și instituțiile publice, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului.

Urmare celor menționate mai sus se propune transformarea gradului profesional a patru posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, conform Raportului final al concursului nr.55766/19.04.2018, atașat.

Art. 128 din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, prevede la alin.(2): "în termen de 10 zile de la data afișării rezultatelor finale, autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia este numit funcționarul public care a promovat concursul va emite actul administrativ de numire în funcția publică de nivel superior a acestuia.”, iar la alin.(3) „La actul administrativ de numire va fi atașată în mod obligatoriu fișa postului completată cu noi atribuții potrivit nivelului funcției publice.”

Urmare celor menționate mai sus, avizez favorabil proiectul de hotărâre anexat.MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Agenția Națională a Funcționarilor Publici


Către,SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A


PERSOANELOR PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV GÎDIUȚĂ CRISTINA

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 55625/2018, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 15232/2018, vă comunicăm următoarele:

în conformitate cu dispozițiile:

- art. 26 alin. (2) lit. b) și art. 126 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată, vă înaintăm nominalizarea reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 17 aprilie 2018 (proba scrisă), în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor:

Comisia de concurs:

Iorga Elena, consilier, Instituția Prefectului - județul Prahova

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Oblu Lucica, consilier, Instituția Prefectului - județul Prahova

Cu stimă,

Președinte,

Leonid - Augustin MOISIU

DOCUMENT SEMNAT ELECTRONIC

“        conform legii 455/2001


CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI SERVICIUL PUSLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR MUNICIPIUL PLOIEȘTI

H.G. 1173/2008, ANEXA NR. 3

Anexa 2 B la H.G. or.tfINTRARE

NR.


PORTUL FINAL AL CONCURSULUI


IEȘIRE

<4-

\ O * A/*”

Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează concursuri,„

 • 1. Promovare în grad profesional - consilier din I principal în I superior Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor ;

 • 2. Promovare în grad profesional - consilier din I principal în I superior Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor ;

 • 3. Promovare în grad profesional - consilier din I asistent în I principal Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor ;

 • 4. Promovare în grad profesional - consilier din I asistent în I principal Serviciul Stare Civila;

  Informații privind selecția dosarelor

  Data selecției dosarelor : 11.04.2018

  Numele și prenumele candidatului

  Rezultatul selecției dosarelor

  3

  Motivul respingerii dosarului4

  1. TACHE ANTOANETTA PAULA

  ADMIS

  -

  2. ZAHARIA SERGIU

  ADMIS

  -

  3. DOGARU IOANA ADRIANA

  ADMIS

  -

  4. KIS CONSTANTA

  ADMIS

  -

Observații formulate de către membrii comisiei:

Informații privind proba scrisă

Data și ora desfășurării probei scrise :  17.04.2018 - ora IO.00

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise :

Numele și prenumele candidatului


Punctajul final al probei scrise


Rezultatul***


 • 1. TACHE ANTOANETTA PAULA

  79.00 pct


  ADMIS


2. ZAHARIA SERGIU

80.00 pct

ADMIS

3. DOGARU IOANA ADRIANA

76.66 pct

4. KIS CONSTANTA

78.33 pct

Irg Mm

*7) Se va completa de către secretarul comisiei de concurs.

*8) Se vor menționa: denumirea funcției publice, gradul profesional si compartimentul din cadrul autoritatii sau instituției publice in care este prevăzut postul.

*** Se va completa cu mențiunea "admis", respectiv "respins".

Informații privind interviul

Data și ora desfășurării interviului:  17.04.2018 - ora 13.45

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***

1. TACHE ANTOANETTA PAULA

95.66 pct

ADMIS

2. ZAHARIA SERGIU

95.00 pct

ADMIS

3. DOGARU IOANA ADRIANA

92.66 pct

ADMIS

4. KIS CONSTANTA

95.00 pct

ADMIS

Rezultatul final al concursului

Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează concursul:

 • 1. Promovare în grad profesional - consilier din I principal în I superior Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor;

 • 2. Promovare în grad profesional - consilier din I principal în I superior Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor;

 • 3. Promovare în grad profesional - consilier din I asistent în I principal Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor ;

 • 4. Promovare în grad profesional - consilier din I asistent în I principal Serviciul Stare Civila;

  Numele și prenumele candidatului

  Punctajul final al concursului

  Rezultatul***

  1. TACHE ANTOANETTA PAULA

  174.66 pct.

  /*» -A xA

  2. ZAHARIA SERGIU

  175.00 pct

  3. DOGARU IOANA ADRIANA

  169.32 pct

  4. KIS CONSTANTA

  173.33 pct

  ADMIS

  Comisia de concurs

  S

  emnâtura

  VLAICU CRISTINA

  &

  GEORGESCU MONICA GEORGIANA

  IORGA ELENA

  Secretarul comisiei-ANGELESCU CORNEL BOGDAN

  Semnătură: —

*** Se va completa cu mențiunea "admis", respectiv "respins".

.........-^oS.

W\l4 „                      -                      rc\           /’-f

COMISIA JURIDICA, ORDINE PUBLICA, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI

LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLĂ^^q^

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești

și a emis,


SECRETAR,

Gheorghe Andrei

es'' $ o

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA^O^&ȚlS^l

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE^1

,z(

c &,>-■

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești
Data: OÂ eU. 2u?lg