Hotărârea nr. 14/2018

Hotãrârea nr. 14 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie GARD PLAJĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 14privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „GARD PLAJĂ”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului Viceprimar Mihai Cristian Ganea și Raportul de specialitate nr. 404/15.01.2018 al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”GARD PLAJĂ”;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 2/19.01.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și de raportul de specialitate nr. 10/22.01.2018 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

Luând act de raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.01.2018;

Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 al. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „GARD PLAJĂ”, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GeorgerSorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECREXPUNERE DE MOTIVE      /*/'L

fj[ '~ La proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de feziahîlitațe și a A indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție■< „GARD PLAJĂ”             ''       6 ~

Parcul Memorial „Constantin Stere” Ploiești deține un potențial imens de dezvoltare din punct de vedere economic și turistic. Parcul are o o poziționare avantajoasă fiind mărginit de DN 1B, drumul național care leagă Municipiul Ploiești de Municipiul Buzău. Totodată parcul dispune de spații adecvate de agrement (teren sportiv, locuri de joacă, lac natural în care se poate pescui), teatru de vară în aer liber, Grădina zoologică și oferă posibilitatea unor plimbări de agrement. Toate aceste obiective integrate în parc constituie un potențial real de dezvoltare economico-socială în zona menționată.

Dezvoltarea economico - socială durabilă a zonei depinde în mare măsură de nivelul dotărilor, de asigurarea desfășurării în condiții optime a activităților de comerț și agrement precum și de atragere de noi potențiali investitori și consumatori, care să aducă venituri care vor contribui la dezvoltarea economică a zonei și în consecință la creșterea bugetului local din taxe și impozite datorate de agenții economici.

Având în vedere raportul de specialitate al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești în temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, propun spre aprobare indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „GARD PLAJĂ”.

VICEPRIMAR, Mihai Cristian Ganea

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL „CONSTANTIN STERE” PLOIEȘTI

PA x

yiGEPRIMAR'A Gănipa Cristiani ;

y ■ '■                ,■ ■                  yoțj,

1


«A- W

RAPORT DE SPECIALITATE


privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție

„GARD PLAJĂ”

Investiția „Gard plajă” este impusă de crearea unui minim de confort și siguranță pentru publicul vizitator dar și pentru asigurarea condițiilor optime pentru pentru clienții teraselor agenților economici care își desfășoară activitatea în zona plajă din cadrul Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești.

Lucrările specifice realizării acestui obiectiv de investiții vor fi:

 • -  preluarea amplasamentului și stabilirea cotei + 0,00 față de cota terenului natural;

 • -  executarea săpăturii mecanice de amenajare a șanțului pentru fundație;

 • -  cofrarea și turnarea betonului pentru fundație și elevație;

 • -  montarea elementelor structurale prefabricate și semifabricate: stâlpi și Plase tip Buzău.

Gardul va fi executat din panou de gard bordurat H=l,5 m, amplasat între stâlpi de țeavă pătrată (60 mm); distanță dintre axe de 2,2 m în 2,5m; se realizează pe fundație de beton de 50 cm iat stâlpii de țeavă vor avea findația de beton de 90 cm; vor fi amplasate un număr de 4 porți metalice de acces, realizate cu aceeași tehnologie

Scenariul recomandat de elaborator și aprobat de investitor este Scenariul II prin care se propune realizarea unei împrejmuiri cu gard metalic a zonei plajă, în lungime de 925 m, care să protejeze spațiul verde amenajat, precum și investițiile situate aici, terenul de sport, terase, amenajările ulterioare.

La execuție se vor respecta prevederile din proiect precum și cele din normele și standardele în vigoare.

Valoarea investiției este de 374 647 lei (cu TVA).

Documentația a fost elaborată de S.C. ICD FACILITIES SOLUTIONS S.R.L. are avizul CTE.

twîia            Director,

2 piR.^,'Săh’du Ștefan Constantin -J COIdSlA,,!               ț -

A. « Consi lier Juridic, '     Dobreșcu Val„„l

ălentina


Serv. Financiar Contabil

Tătaru Liliana

B.A.P.C.Ir

Manea Răzvan


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS,

PUBLICE, CONTRACTE

X            VVX1 A 1XT1V A X-/RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „GARD PLAJĂ”

Potrivit art. 36, alin. 4, lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului, consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii.

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „GARD PLAJĂ” ce urmează a se realiza în cadrul Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești.

Pentru aceste motive avizez favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „GARD PLAJĂ”.

DIRECTOR EXECUTIV

ANDREEA CRISTEA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. lo7AA.Dl.MlgRAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție

“GARD PLAJA”

Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi înscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4>„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Având in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:

 • a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de încasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

/DIRECTOR EXECUTIV,


SEF SERVICIU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE

AVIZ

Nr. 1/25.01.2018

Denumire proiect: SF GARD « PLAJA».

Proiectant - ICD FACILITIES SOLUTIONS SRL

Beneficiar - ADMINISTRAȚIA PARCULUI CONSTANTIN STERE

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

® corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  respecta avizele si acordurile solicitate ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, siguranța la foc, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului, izolație termica, hidrofuga si economie de energie, protecție impotriva zgomotelor)

Condiții si mod de rezolvare :

Gard metalic L= 925m pentru Împrejmuirea zonei plaja.

Se avizeaza favorabil, Scenariu 2

Valoarea investiției - 315.686,30 lei ,din care C+M 240.560,00 lei fara TVA.

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 25.01.2018 se acorda:

AVIZ FAVORABIL

acestei documentații, fara condiții

PREȘEDINTE


VICERRIMAR,

ihaiCrisîiah CANEA


SECRETAR COMISIE

Mariana STOCHITAICD FACILITIES SOLUTIONS SRL


Sediul social: Localitatea: Stoenesti Nr: 328 Județul: Prahova Cod postal:107028 CUI: 30408070 RC: J29/1053/2012 Tei: +40727542076;

E-mail: ied facilities solutions(â>vahoo.com


CONTRACT NR. 9977/2017
privind investiția

GARD PLAJA

BENEFICIAR: Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE”,

AMPLASAMENT: Drumul National DN 1, Km 11+535, localitatea Ploiești, jud. Prahova;

COLECTIV DE ELABORARE


Coordonator lucrare: ing. Ileana HATEGAN


Sef proiect: ing. Dragos HATEGAN


Membrii în colectivul de elaborare:
ing Dragos HATEGAN

CUPRINS                          pag

A. PIESE SCRISE

 • 1.    INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1.   DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

J

 • 1.2.  ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR

 • 1.3.   BENEFICIARUL INVESTIȚIEI...............

J

 • 1.4.   ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

 • 2.    SITUAȚIA EXISTENTĂ SI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI

> ,

DE INVESTIȚII

J

 • 2.1.   PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI

RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE Șl FINANCIARE

 • 2.2.   CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE

 • 2.3.   ANALIZA SITUATEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR

J                                                           >

 • 2.4.   NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROMOVĂRII INVESTITEI

 • 2.5.   OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITEI PUBLICE

J

 • 3.    IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Șl PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ

SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI

DE INVESTIȚII

 • 3.1.  PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI

J

 • 3.2.  DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCȚIONALA SI TEHNOLOGICA

 • 3.3.  COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITEI

J

 • 3.4.  STUDII DE SPECIALITATE ÎN FUNCȚIE DE CATEGORIA Șl CLASA DE IMPORTANȚĂ

A CONSTRUCȚIILOR

>

 • 3.5.  GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITEI

J

 • 4.    ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO- ECONOMICE

>

PROPUSE

 • 4.1.   IDENTIFICAREA INVESTITEI SI DEFINIREA OBIECTIVELOR

 • 4.2.   SITUAȚIA UTILITĂȚILOR SI ANALIZA DE CONSUM

J                                                 !

 • 4.3.   SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

J

 • 4.4.   ANALIZA OPȚIUNILOR

 • 4.5.  ANALIZA ECONOMICO FINANCIARA

 • 4.6.   ANALIZA FINANCIARA

 • 4.7.   ANALIZA DE RISC

 • 5. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA, RECOMANDATA.,.'i

 • 5.1   COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR PROPUSE, DIN PUN^T. DE VEDERE^

TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILiTĂTII SI RISCURILOR.....>2a..^.;.v T19

 • 5.2  SOLUȚIILE TEHNICE ADOPTATE

 • 5.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE

INVESTIȚII

î

 • 5.3.1. VALOAREA TOTALĂ A OBIECTULUI DE INVESTIT!

J

 • 5.3.2.     INDICATORI DE IMPACT

 • 5.3.3.     INDICATORI CANTITATIVI (TEHNICO-ECONOMICI)....

 • 5.3.4.    DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII.....

J

 • 5.4.  NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE

!

 • 6.   URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE

 • 7.   IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

  • 7.1. DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII SI

f

IMPLEMENTARE

ANEXAI-DEVIZ GENERAL

ANEXA 2- DEVIZ FINANCIAR

ANEXA 3 -DEVIZ PE OBIECT

B. PIESE DESENATE

 • 1. PLAN DE SITUAȚIE EXISTENT.......................................................................

  3 file;


  3 file;


f

 • 2. PLAN DE SITUAȚIE CU PROIECT..................................................................

J

A. PIESE SCRISE

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

» >

1.1 Denumirea obiectivului de investiții: Gard plaja.

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Consiliul Local Ploiești

 • 1.3. Beneficiarul investiției: Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE”, situat pe Drumul National DN 1, Km 11+535, localitatea Bucov, jud. Prahova.

 • 1.4. Elaboratorul studiului de fezabilitate:

ICD Facilities Solutions SRL

Loc. Stoenesti, jud. PRAHOVA

led facilities solutions@vahoo.com

2.  SITUAȚIA EXISTENTĂ SI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

7                                                 7                                                                                                                                                                                 »

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale

f

Investiția care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate, face parte din acele investiții ce intra in strategia Consiliului local Ploiești de a dezvolta infrastructura Parcului Memorial Constantin Stere, obiectiv care deține un potențial imens de dezvoltare economica a zonei.

In prezent in incinta Parcului Memorial Constantin Stere, se afla o zona de peste 10 hectare in interiorul careia se afla un lac secat dar care cu ani in urma a fost lac pentru agrement si zona aflata in studiu era amenajata cu spatii pentru recreere, plimbări, distracție, terenuri de sport, plaja.

In incinta cu denumirea „Plaja” se afla un restaurant si trei terase, doua terenuri de sport, alei pietonale spațiu pentru festivități, mult spațiu verde, carora le trebuie asigurata infrastructura de baza de care au nevoie in scopul unei dezvoltări economice durabile a zonei.

Finanțarea necesara pentru realizarea acestei investiții se afla in responsabilitatea Consiliului Local Ploiești, care are in preocupările sale strategii bine definite cu privire la dezvoltarea urbana a orașului Ploiești si a comunelor din vecinătate.

 • 2.2. Concluziile studiului de prefezabilitate

Proiectul care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate nu a avut studiu de prefezabilitate.

 • 2.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor

t                                   >                                                             I

Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”, este un domeniu cu o suprafața de peste 100 ha, teren intravilan ce aparține domeniului public in care sunt integrate Gradina zoologica, Gradina botanica, Lac de agrement si de pescuit, Muzeul istoric „CONSTANTIN STERE”, zona „Plaja”, astfel ca asa cum am spus este imperios necesara dezvoltarea infrastructurii in zona.

In prezent, zona „Plaja”, este imprejmuita parțial cu gard, zona care face obiectul prezentului studiu fiind complet deteriorat si astfel se impune construirea unui gard care sa faca continuitate la cel existent si sa întregească imprejmuirea in lungul drumului de acces in zona „Plaja”. Dezvoltarea zonei depinde imperios de infrastructura de baza, care momentan lipsește,

iar de o dezvoltare reala fara aceasta nici nu poate fi vorba. In aceste conditiiconstruireagardului de imprejmuire este o prioritate.                                              /'T.-      '

Realizarea unor investiții care sa asigure infrastructura de baza pentru „Plaja”, constituie.un pas important pentru dezvoltarea viitoare a infrastructurii publice de bază din Parcul Mejrigrial „CONSTANTIN STERE”, reprezentând pentru Administrația parcului, o țintă importahțăHnisdopul atingerii performanței serviciului public, precum și pentru respectarea de către acesta a celor două responsabilități majore asumate: sănătatea și confortul populației, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor.

 • 2.4. Necesitatea si oportunitatea promovării investiției

Prin tema de proiectare prezentata de beneficiar se solicita elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate pentru „Gard Plaja”.

Dezvoltarea economico-socială durabilă a unei zone depinde în mare măsură de nivelul dotărilor, de asigurarea desfășurării în condiții optime a activităților de comerț și agrement precum și de atragere de noi potențiali investitori si consumatori, care sa aduca venituri care vor contribuii la dezvoltarea economica a zonei si in consecința la creșterea bugetului local din taxe si impozite datorate de agenții economici.

Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”, deține un potențial imens de dezvoltare economica, avand o poziționare avantajoasa, este mărginit de DN 1B, drumul național care leaga municipiul Ploiești de municipiul Buzău, spatii adecvate de agrement (teren sportiv, locuri de joaca, lac natural in care se poate pescui, dar oferă si plimbări de agrement), teatru de vara in aer liber, Gradina zoologica, Gradina botanica. Toate aceste obiective sunt integrate in parc si pot transforma acest spațiu intr-un punct de atracție important, intr-un un potențial real de dezvoltare economico-socială in zona.

Prin urmare, necesitatea realizării acestei investiții rezultă din necesitatea de a transforma Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE” intr-un loc de recreere modern, cu multiple posibiltati de atracție pentru un public de toate vârstele, intr-un loc educațional cultural unde se pot organiza activitati educaționale si culturale, diverse, mai ales ca exista un teatru de vara in aer liber, precum si intr-un loc de atracție a unor investiții private in urma carora sa se obțină venituri la bugetul local al orașului Ploiești prin creșterea numărului de plătitori de taxe si impozite precum si prin crearea de noi locuri de munca.

Un alt aspect care vine in susținerea investiției deloc de neglijat il reprezintă alinierea obiectivului la cerințele legislative de mediu, respectiv OUG 195/2005 privind protecția mediului. In concluzie investiția propusa are o contribuție la dezvoltarea zonei studiate.

Prin urmare, necesitatea realizării acestei investiții rezultă din necesitatea de a se asigura premisele unei dezvoltări durabile ulterioare, din punct de vedere economic, urbanistic, social, pentru a crea un mediu propice dezvoltării.

Datorită lipsei dotărilor, amenajărilor corespunzătoare se constată scăderea vizitatorilor in zonă, in special a populației tinere.

Dotările si amenajările de baza asigura unei astfel de zone atracția sigura a vizitatorilor.

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Realizarea investiției propuse, dar si dezvoltarea ulterioara a locului, respectiv amenajarea ulterioara a plajei creaza premisele dezvoltării durabile a zonei, contribuie intr-o mara măsură la transformarea Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE” intr-un loc de recreere modern, cu multiple posibiltati de atracție pentru un public de toate vârstele, intr-un loc educațional cultural unde se pot organiza activitati educaționale si culturale, diverse, mai ales ca exista un teatru de vara in aer liber, precum si intr-un loc de atracție a unor investiții private in urma cărora sa se obțină venituri la bugetul local al orașului Ploiești prin creșterea numărului de plătitori de taxe si impozite precum si prin crearea de noi locuri de munca.

Un alt obiectiv deloc de neglijat il reprezintă alinierea parcului la cerințele legislative de mediu, respectiv OUG 195/2005 privind protecția mediului.

Concluzii:

 • -  Proiectul este necesar, constituind un punct de plecare spre dezvoltarea zonei, face parte din obiectivele infrastructurii de baza ale Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE” in scopul atingerii obiectivului propus, respectiv dezvoltarea durabila a zonei.

 • -   Obiectul proiectului se incadrează in tipul de acțiuni sprijinite de consiliile locale;

 • -   Proiectul se desfățoară in conformitate cu cerințele de amplasare și cu cerințele de conformare din Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism;

 • -   La elaborarea proiectului investiției propuse se vor respecta reglementările naționale și europene privind mediul:

 • •   O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

 • •   Studiul de fezabilitate s-a întocmit in conformitate cu conținutul cadru și metodologia prevăzută de Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare șiconținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economiceaferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțatedin fonduri publice

In concluzie, realizarea obiectivului propus reprezintă un pas important spre dezvoltarea durabila a zonei „ Plaja” in scopul atingerii performanței serviciului public către vizitatori, atragerea in număr cat mai mare a acestora precum și respectarea responsabilităților cu privire la sănătatea și confortul populației, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII.

»

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • •   Gardul ce realizează împrejmuirea zonei „Plaja”, din Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”, ce face obiectul investiției propuse este situat in partea de sud a parcului propriu-zis si a grădinii zoologice si se întinde, pe o lungime de aproximativ 925 m.

 • •   Parcul memorial „CONSTANTIN STERE”, in incinta caruia este integrata „Plaja", este situat în partea de nord-est a municipiul Ploiești, pe malul stâng al râului Teleajen.Terenul aparține comunei Bucov, este intravilan si se afla in administrarea Consiliului local Prahova.

Se învecinează la est cu comuna Bucov, la sud-est este mărginit de drumul național DN1B, care leagă Municipiul Ploiești de Buzău, la sud-vest cu pârâul Teleajan, iar la nord cu localitatea Pleasa. Din punct de vedere hidrologic, in zona sunt trei ape curgătoare: Teleajenul, lazul Morilor si Bucovelul.

J

 • •   Clima este de tip temperat continental cu ierni de durată, reci, cu veri secetoase. Media anuală a precipitațiilor este de 640mm/m2. Precipitațiile sunt frecvente, în general, primăvara și la începutul verii. Temperatura medie anuală, pe raza comunei Bucov este de + 10 C, iar media temperaturii iarna, este de -2 C. Relieful in zona de amplasament este de ses fiind amplasat in partea central-nordică a Câmpiei Române.

 • •     Pe teritoriul comunei nu sunt prezente obiective poluante si nici nu se desfasoara activitati poluante, ce ar putea contamina solul sau freaticul din surse concentrate de la suprafața. Singura contaminare a solului poate proveni din folosirea unor îngrășăminte chimice sau ierbicide, insa cu efect local si de scurta durata. Zona in care este amplasat „Parcul Memorial

//M

Constantin Stere” nu este intens industrializata si nu sunt surse tehnologice permanențe ^de poluare in apropiere.                                                                 ,       /.y j

• Din punct de vedere istoric comuna Bucov este o așezare tracică (bronz),.dvâcică (Latene) și străromânească (sec V-VII d.Hr.) de la fosta Fermă 11 Chițorarri^nMftlS^P^sit important pentru atestarea continuității viețuirii pe Valea Oriei. De asemenea>-d^co^eririle arheologice din punctele Rotari, Ghespari și Tioca, aflate între lunca Teleajenului și pârâul Bucovel au stabilit că cele trei așezări își încep existența în sec al Vlll-lea și durează până spre sfârșitul veacului al X-lea, conținând "numeroase elemente de o pregnantă tradiție autohtonă daco-romană, care, în ciuda contactelor cu alte populații, s-au păstrat de-a lungul veacurilor, constituind baza culturii materiale vechi romanești" (M. Comsa, Cultura materială).

In perimetrul cercetat zona Parc Memorial Constantin Stere nu s-au identificat fenomene geologice care sa pună in pericol stabilitatea terenului

• Obiectivul de investiții propus nu presupune construcții de rezistenta importanta, este un obiectiv redus, se incadreaza la clasa de importanta D si pentru acesta s-a făcut studiu topografic.

 • •   Terenul in amplasamentul prezentat nu pune probleme din punct de vedere al stabilitatii generale (nu este afectat de eroziuni si alunecări de teren active).

 • •   Conform Normativului P100-1/2013, zona amplasamentului studiat este caracterizată din punct devedere seismic de următorii parametrii:

- accelerația terenului pentru proiectare ag= 0,35g cm/s2 pentru cutremure avand intervalul mediu de recurență IMR=225 ani, perioadă de colț Tc = 1,6 s.

- Adâncimea de ingheț, conform STAS 6054/77, este de 0,8....0,90 m de la CTN.

• Obiectivul de investiții propus nu presupune construcții de rezistenta, este un obiectiv redus, se incadreaza la clasa de importanta D si pentru acesta s-a făcut studiu topografic.

3.2. Descrierea constructiva, funcționala, tehnologica si arhitecturala

Propunerea prezentului proiect se va materializa in realizarea unor lucrări specifice acestuia avand următoarele scopuri:

 • -  realizarea împrejmuirii terenului ce aparține zonei „Plaja” din Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE” ;

 • - pe termen scurt si mediu realizarea unei infrastructuri de baza pentru „Plaja” din Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE” ;

 • - pe termen lung creșterea atractivității parcului, care poate devenii un punct important de atracție pentru mii de vizitatori si poate contribuii la dezvoltarea urbana a orașului Ploiești si a comunelor invecinate prin creșterea veniturilor aduse la buget si continuarea modernizării din surse proprii;

 • - realizarea unui impact pozitiv asupra populației interesate si asupra mediului.

In acest sens au fost luate in considerare următoarele scenarii:

Scenariul 1

Păstrarea situației existente, fără realizarea investiției.

La analiza alternativei de a păstră situația existentă, s-a constatat că deși costul de investiție este zero, impactul negativ asupra mediului este imens.

Neintervenția asupra stării actuale nu inseamna menținerea acesteia, ci dimpotrivă, accentuarea unor aspecte negative:

 • •  accentuarea degradării aspectului zonei;

 • • Pierderea permanenta a unui număr insemnat de vizitatori, o data cu drgradarea zonei;

 • • Toate acestea pot duce in final la degradarea spațiului verde, a mediului natural si la pierderea autorizației de mediu pentru parc, conform OUG 195/2005 privind protecția mediului si a Ordinului nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu ;

Scenariul 2

Se propune realizarea unei împrejmuiri cu gard metalic a zonei „Plaja”, in lungime de 925m, care sa protejeze spațiul verde amenajat, precum si investițiile situate aici, terenurile de sport, terase, amenajările ulterioare.

Daca se are in vedere si faptul ca imprejmuirea este necesara la intrarea principala in Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE” si mărginește o zona ce se desfasoara in lungul drumului principal de acces, care are un trafic considerabil atunci este absolut necesara realizarea investiției pentru siguranța deplasării in zona si a protejării acesteia, împrejmuirea cu gard are si rolul de a delimita perimetru destinat zonei „Plaja”.

Gardul propus va fi construit astfel:

 • - preluarea amplasamentului si stabilirea cotei ± 0,00 față de cota terenului natural:

 • - executarea săpăturii mecanice de amenajare a sântului pentru fundație;

 • - cofrarea si turnarea betonului pentru fundație si elevație;

 • - montarea elementelor structurale prefabricate și semifabricate: stâlpi, plase de Buzău

Scenariul recomandat de către elaborator este scenariul nr. 2, acesta fiind cel care alinieaza obiectivul la prevederile legislative, asigura condițiile pentru emiterea autorizației de mediu si un agrement civilizat. Materialele recomandate in cadrul soluției alese sunt de calitate superioara, asigura rezistenta ridicata in timp, asigura condiții optime de protecție, asigura condiții de protejare a mediului inconjurator.

Motivațiile care concură la realizarea acestei investiții sunt asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea unor activitati de agrement si relaxare intr-un cadru adecvat, civilizat, modern și în siguranță a turiștilor care vor ajunge în această zonă

In cadrul analizei efectuate, factorii cu influență majoră au fost:

 • - factorul tehnico - economic, potrivit căruia au rezultat posibilități de realizare a obiectivelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, cu cheltuieli minime, astfel incat suma cheltuielilor de investiție, a cheltuielilor de amortizare și a celor de exploatare să fie minime;

 • - factorul juridic, potrivit căruia suprafețele ocupate temporar pentru realizarea investiției si ulterior permanent aparțin domeniului public;

Asigurarea unei calități corespunzătoare a lucrărilor de proiectare și inginerie va putea fi posibilă prin respectarea cadrului normativ atat in ceea ce privește conținutul cadru al documentației cat și specificațiile tehnice de proiectare și executare a lucrării. Prin respectarea conținutului cadru al Studiului de Fezabilitate, legiferat prin H.G. 907/2016, Beneficiarul este asigurat că i se pun la dispoziție toate informațiile necesare luării unor decizii corecte, in derularea investiției.

Elaborarea soluțiilor de realizare a obiectivelor proiectate atat in prezentul studiu precum și la fazele următoare de proiectare, se va face cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice in vigoare:

 • • Ordinul 195/2005 - privind Protecția mediului;

 • • STAS 9824-5/1975 „Măsurători terestre. Trasarea pe teren a rețelelor de conducte, canale și cabluri” ;

 • • Legea 137/95 “Legea mediului” ;

 • • Legea 319/2006

Investiția se va realiza in condițiile de autorizare prevăzute de Legea 50/1991 modificată și completată ulterior, respectiv cu parcurgerea in continuare a următoarelor etape:

 • •  obținerea Certificatului de Urbanism la faza S. F;

 • •  întocmirea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție;

 • •  întocmirea Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației de Constriiire^) | 'lp»

 • •  obținerea avizelor și acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism; ,   /

 • •  obținerea Autorizației de Construire.                                             /

Lucrările se vor desfășura sub supravegherea unui responsabil tehnic?cp':pxedâția, atestat conform normelor legale in vigoare.

La executarea și predarea lucrării se vor respecta reglementările din Legea nr.10 -1995 privind calitatea in construcții și H.G. nr. 273-1994 privind recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

Soluțiile tehnice adoptate pentru realizarea investiției propuse sunt detaliate in cele ce urmează.

Conform HGR 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții (Anexa 3 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor): categoria de importanță a lucrărilor este D.

Categoriile de importanța a construcțiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia aprobata de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, pentru realizarea de niveluri de calitate determinate de respectarea cerințelor, precum și pentru delimitarea obligațiilor care revin persoanelor juridice și fizice implicate, în condițiile legii, ținând seama de următoarele aspecte:

 • a) implicarea vitala a construcțiilor în societate și în natura - gradul de risc sub aspectul siguranței și al sănătății;

 • b) implicarea funcționala a construcțiilor în domeniul socioeconomic, în mediul construit și în natura - destinația, modul de utilizare etc.;

 • c) caracteristici proprii construcțiilor - complexitatea și considerentele economice.

3.3.    Costurile estimative ale investiției

»

 • - costurile totale estimate pentru realizarea obiectivului de investiții (INV), cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare si a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici ai obiectivului de investiții sunt de 315.686,30 lei, conform deviz;

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

Durata normata de viata a obiectivului de investiții conform HG. 2139/2004, încadrat la grupa 1.6. Construcții de locuințe și social-culturale, subgrupa 1.6.3 imprejmuiri din zidărie, beton, metal în cadrul clasei 1.6.3.2 este de 20-30 de ani.

Calculul de amortizare se face prin metoda liniara care constă în repartizarea uniformă a valorii de intrare pe toată durata de viață a mijlocului fix;

Durata normala de funcționare este de 25 de ani. Se obține valoare lunara de amortizare de 1052,29 lei.

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață de amortizare a investiției publice de 25 de ani. Nu s-au identificat costuri de operare

3.4.   Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor

Conform HGR 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții (Anexa 3 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor): categoria de importanță alucrărilor este D.

Pentru obiectivul de investiții propus, s-a efectuat studiu topografic materializat in planuri de incadrare in zona, plan de situație cu cote, atașat la prezentul studiu de fezabilitate.

3.5. Grafic orientativ de realizare a investiției

Se estimează ca investiția va fi realizata intr-o perioada de maxim 2 luni conform graficului prezentat

Durata maxima de realizare a investiției s-a determinat in funcție de următoarele elemente:

 • •  numărul maxim de ore medii convenționale (O.M.C.) estimate pentru realizarea investiției;

 • •  productivitatea medie in construcții similare;

 • •  numărul mediu de personal angajat.

  GRAFIC DE REALIZARE INVESTIȚIE

  Nr. crt.

  Etape

  luni

  1

  2

  1

  Obținerea de avize, acorduri

  X

  X

  2

  Proiectare si engineering

  X

  X

  3

  Comisioane, taxe si cote legale

  X

  X

  4

  Asistenta tehnica

  X

  5

  Pregătire șantier, execuție lucrări construcții si montaj

  X

  6

  Consultanta

  X

  7

  Asistenta tehnica

  X

4. ANALIZA SCENARII

 • 4.1. Identificarea investiției si definirea obiectivelor

• INVESTIȚIA: „ Gard Plaja "

Se propune realizarea unei împrejmuiri cu gard a zonei „Plaja”, in lungime de 925m, care sa protejeze spațiul verde amenajat, precum si investițiile situate aici, terenurile de sport, amenajările ulterioare. Insasi amplasamentul imprejmuirii justifica necesitatea investiției, aceasta fiind situata chiar la intrarea principala in parc si mărginește o zona ce se desfasoara in lungul drumului local de acces cu un trafic considerabil.

In plus împrejmuirea cu gard are si rolul de a delimita perimetru destinat zonei „Plaja”, împrejmuirea propusa consta in:

 • - preluarea amplasamentului si stabilirea cotei ± 0,00 față de cota terenului natural;

 • - executarea săpăturii mecanice de amenajare a sântului pentru fundație;

 • - cofrarea si turnarea betonului in fundație si elevație;

 • - montarea elementelor structurale prefabricate și semifabricate: stâlpi, plase de Buzău

Proiectul vizeaza implementarea unor soluții avantajoase, care sa satisfaca toate cerințele legislative menționate si care sa îndeplinească condițiile de protejare, sanatate si confort ale populației implicate in diverse activitati de vizitare si agrement din Parcul „CONSTANTIN STERE”, Bucov.

In prezent, in parc, nu exista o împrejmuire care sa satisfaca nevoile separării perimetrului destinat obiectivului „ Plaja”.

Realizarea imprejmuirii pentru „Plaja”, constituie un pas important in modernizarea infrastructurii publice de bază din Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”, reprezentând pentru Administrația parcului, o țintă importantă in scopul atingerii performanței serviciului public, a dezvoltării economice a zonei, precum și pentru respectarea de către acesta a celor două

responsabilități majore asumate: sănătatea și confortul populației, respectivsiguranța mediuluiși protejarea resurselor.


Scenariul 1

 • 1. Păstrarea situației existente, fără realizarea investiției.                       V,‘ ■■■<?,/

La analiza alternativei de a păstră situația existentă, s-a constatat că deși costul deMftvfesfîție este zero, impactul negativ asupra mediului si al dezvoltării economice a zonei este unul semnificativ. Neintervenția asupra stării actuale nu inseamna menținerea acesteia, ci dimpotrivă, accentuarea unor aspecte negative:

 • • deteriorarea spațiului verde, pătrunderea necontrolata in acest spațiu;

 • • accentuarea poluării mediului, in special a solului si subsolului;

 • • degradarea condițiilor de mediu in plaja.

Toate acestea pot duce in final la poluarea mediului, la scăderea atracției către publicul amator si chiar la pierderea autorizației de mediu pentru parc, conform OUG 195/2005 privind protecția mediului si a Ordinului nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu ;

Scenariul 2

Se propune realizarea unei imprejmuiri cu gard a zonei „Plaja”, in lungime de 925m, absolute necesar pentru a proteja spațiul verde amenajat, precum si investițiile situate aici, spatii comerciale, terenurile de sport, amenajările ulterioare destinate plajei propriu- zise, lacului si altor investiții avute in vedere pentru dezvoltarea zonala. O alta justificare a necesității investiției este si faptul ca imprejmuirea este situata la intrarea principala in parc si mărginește o zona ce se desfasoara in lungul drumului local de acces care are un trafic considerabil, in zona fiind diverse obiective economice.

împrejmuirea cu gard are si rolul de a delimita perimetru destinat zonei „Plaja”, împrejmuirea propusa consta in:

 • - preluarea amplasamentului si stabilirea cotei ± 0,00 față de cota terenului natural;

 • - executarea săpăturii mecanice de amenajare a sântului pentru fundație;

 • - cofrarea si turnarea betonului in fundație si elevație;

 • - montarea elementelor structurale prefabricate și semifabricate: stâlpi, plase de Buzău

Scenariul recomandat de către elaborator este scenariul nr. 2, acesta fiind cel care alinieaza obiectivul la prevederile ordinului 1798/2007 si a altor prevederi legislative prin contrbutia la pastrarea condițiilor de mediu, astfel se pot indeplinii condițiile pentru emiterea autorizației de mediu.

 • 4.2. Situația utilităților si analiza de consum:

f                      r           >

 • - necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

 • - soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Analiza stadiului actual al infrastructurii in Parcul „CONSTANTIN STERE”, a evidențiat următoarea situație existentă a utilităților:

• Apa potabilă

In prezent alimentarea cu apa se face din puțuri forate si nu exista un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila.

• Gaz metan

In zona studiată nu există rețele de alimentare cu gaz metan. Pentru execuția lucrărilor proiectate nu este necesară asigurarea acestei utilități.

• Telefonie

In zona studiată, există rețele de telefonie amplasate pe stâlpii rețelelor electrice, in condiții tehnice de coexistență.

• Energie electrică și iluminat public

Asigurarea lor este deservită de o rețea de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, racordată in posturile de transformare existente in zonă.

Rețeaua electrică de distribuție de joasă tensiune la consumatori, este de tip aerian, realizată pe stâlpi pentru iluminat public, cu lămpi incandescente.

A. In etapa de execuție a lucrărilor:

Pentru realizarea prezentului proiect necesarul de apă industrială necesara lucrărilor de construcție, se va asigura cu ajutorul cisternelor. In ceea ce privește consumul de energie electrică, in general pentru executarea lucrărilor de infrastructură, utilajele folosite sunt alimentate de generatoare proprii, insă acolo unde este cazul, cu acordul Electrica, se pot face branșamente la rețeaua de joasă tensiune.

B. In etapa de exploatare

La execuția și, respectiv, la exploatarea obiectivului analizat, nu este necesara energie electrica apa, gaze....etc.

MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINȚELOR AVIZATORULUI

1. Mod de evacuare ape uzate.

Din activitatile proiectate nu rezulta ape uzate.

2. Mod de gospodărire deșeuri si substanțe toxice, periculoase.

Din activitatile proiectate nu rezulta deșeuri si/sau substanțe toxice periculoase.

Deseurile din construcții vor fi eliminate conform legislației in vigoare: OUG 78/2000 privind regimul

deșeurilor aprobata si modificata prin Legea 426/2001. Se va realiza colectarea/ valorificarea/ eliminarea deșeurilor prin agenti autorizați.

MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIȚIILOR SI RESTRICȚIILOR IMPUSE

1 Amenajări pentru protecția împotriva zgomotului si încadrarea in limitele prevăzute de STAS 10009/88. In perioada de execuție zgomotul produs cu ocazia funcționarii utilajelor si a mijloacelor de trasport se incadreaza in prevederile STAS 10009-88, nedepasind limitele prevăzute si anume: la limita incintei ziua - 65 dB, iar după ora 20,00-55 dB. Nu se va lucra in perioada de odihna.

 • 2. Lucrări si dotări pentru protecția solului si subsolului.

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situația existenta asupra solului.

 • 3. Dotări si masuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu: supravegherea calitatii factorilor de mediu si monitorizarea activitatilor destinate mediului.

Se va urmări respectarea următoarelor prevederi:

 • • Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului;

 • • Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi urbane;

 • 4.3. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

f

 • a. Impactul social și cultural, egalitatea de șanse

După executarea lucrărilor proiectate vor aparea influențe favorabile asupra factorilor de mediu, iar din punct de vedere economico social, in stransa legătură cu efectele pozitive ce

rezulta din îmbunătățirea condițiilor de viata ale publicului consumator ar serviciilor oferite|in viitorul apropiat de dezvoltarea privind agrementul in zona, ceea ce va conduce la creșterea atracției publicului larg si in consecința realizarea de venituri mal mari pentru autofinantăriViiteare si atragerea unor potențiali investitori.                                                    ? '   ,<4

Lucrările proiectate introduc efecte pozitive suplimentare fața de situația existenta asupra solului, mediului, microclimatului, sanatatatii ...etc.

Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.

Prin executarea lucrărilor proiectate vor apare influențe favorabile asupra factorilor de mediu, cat și din punct de vedere al egalitatii de sanse fiind o investiție adresata tuturor vizitatorilor plajei.

 • b. Estimarea privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Personal implicat in faza de execuție

In faza de execuție pentru realizarea investiției se vor crea locuri de munca pentru subcontractori, sunt necesare un număr de aproximativ 6 persoane:

- muncitori construcții - pentru amenajarea terenului (defrișări, decopertari, săpături, terasamente, nivelări) si aducerea acestuia la cotele din proiect, pentru realizarea incadrarii tuturor lucrărilor de construcții specifice proiectului;

- muncitori specializați - pentru asamblare si instalare elemente specifice construcției gardului;

Personal implicat in faza de operare

Investiției presupune folosirea forței de munca existenta, nefiind necesare noi locuri de munca după realizare si implementare;

Costurile întreținerii in bune condiții a investiției vor fi prevăzute in bugetele anuale ale Consiliului Local Ploiești.

 • c. Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Realizarea lucrărilor prevăzute in prezenta documentație se face cu respectarea principiilor ce asigură protecția mediului.

Soluția tehnică propusă asigură:

 • - utilizarea de materii prime și materiale de construcție care nu afectează mediul inconjurător, se depozitează și manipulează ușor fără a emite nici un fel de noxe in factorii de mediu.

 • - întreaga gamă de materiale ce urmează a se utiliza va avea certificate de calitate in concordanță cu normele europene sau romanești, in vigoare la această dată.

 • - aprovizionarea, depozitarea și manipularea materialelor se va face conform prevederilor din caietul de sarcini;

 • - deșeurile rezultate se pot colecta ușor și nu sunt periculoase (material lemnos, material

metalic, betoane, piatră......etc.).

Pe perioada execuției se vor avea in vedere următoarele:

 • - termenul de execuție a lucrărilor de maximum 2 luni;

 • - șantierul va fi semnalizat și păstrat îngrijit și curat pe toată perioada de execuție a lucrărilor. Impactul advers al proiectului se presupune că se va limita la probleme legate de perioadele de execuție a lucrărilor de construcții. Dar lucrările fiind de capacitate redusa, acest fapt nu poate cauza disfuncționalități însemnate in operațiunile cotidiene ale parcului. Aceste aspecte se vor înregistra pe termen scurt și pot fi cu ușurință contracarate sau prevenite prin metode adecvate de construcție și un management al proiectului potrivit, inclusiv notificarea, in timp util, a factorilor responsabili cu parcul.

Sursele de poluare a mediului identificate in faza de execuție a lucrărilor de construcții prevăzute in prezentul studiu, pot fi următoarele:

 • • praf, datorat manipulării solului de către utilaje;

 • • zgomot, rezultat al funcționării utilajelor și echipamentelor necesare;

 • • perturbarea temporară a peisaj ului;

 • • deșeuri, rezultate din procesul tehnologic și cel de manipulare a materialelor.

La realizarea lucrărilor de construcții propuse in prezentul proiect, se recomandă, următoarele măsuri menite să reducă la minimum poluarea mediului:

 • • utilizarea de materiale și tehnologii moderne, cu performanțe ridicate, ușor de manipulat și aplicat, care să nu aibă influențe negative asupra factorilor de mediu;

 • • organizare de șantier să ocupe o suprafață de teren cat mai redusă;

 • • efectuarea unor lucrări de refacere a mediului natural și antropic, in cazul in care a fost afectat prin lucrările de construcții (ex. stabilizarea solului, replantarea vegetației in zonele cu lucrări, înlocuirea arborilor distruși și a structurilor de delimitare a amplasamentelor);

 • • stocarea și evacuarea atentă a materialelor de construcții periculoase din punct de vedere al siguranței factorilor de mediu, precum și a deșeurilor rezultate in urma lucrărilor de construcții;

 • • pentru evitarea poluării aerului cu praf și vapori pe durata lucrărilor de construcție se recomandă controlul acestora cu apă sau cu alte mijloace;

 • • in cadrul proiectului tehnic la toate articolele de lucrări ce au implicații asupra mediului se vor prevedea măsuri de readucere a terenului inconjurător la starea inițială, sau chiar corecții care să diminueze impactul negativ asupra mediului.

Construcțiile sunt proiectate conform cerințelor prevăzute de Legea 10/1995 privind calitatea in construcții, fiind asigurate condițiile de:

 • • rezistență și stabilitate;

 • • siguranță in exploatare;

 • • siguranță la foc;

 • • igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;

 • • protecția împotriva zgomotului.

Echipamentele și materialele propuse pentru realizarea investiției sunt produse in U.E., avand caracteristici performante care asigură funcționarea tuturor construcțiilor la parametri de calitate acceptați prin normele europene. Procesele tehnologice sunt automatizate și monitorizate permanent, cunoscandu-se parametrii de funcționare.

Evaluarea impactului proiectului asupra mediului a avut la bază următoarele aspecte:

 • • analiza pentru perioada de execuție cat și pentru perioada de exploatare;

 • • se au in vedere toți factorii de mediu: apă, aer, sol, floră, faună, comunitate umană, fond construit...etc.;

 • • se are in vedere, in baza unor experiențe similare, intensitatea poluării și durata de manifestare a fenomenului poluator pe perioada de execuție a lucrărilor.

Surse de poluanți și protecția factorilor de mediu.

Lucrările aferente realizării împrejmuirii cu gard metalic a plajei din Parcul Constantin Stere, ce fac obiectul prezentei documentații nu reprezintă și nu produc surse de:

 • • poluare a apelor;

 • • poluare a aerului;

 • • zgomot și vibrații;

 • • radiații;

 • • poluare a solului și subsolului;

 • • poluare a ecosistemelor terestre și acvatice;

 • • poluarea așezărilor umane și a altor obiective de interes public;

 • • deșeuri de orice natura;

 • • substanțe toxice periculoase.

 • 4.4. Analiza opțiunilor

Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Analiza cost-eficienta are ca scop estimarea impactului socio-ecoffeptfC al Obiectului, de investiție public propus, prin identificarea și cuantificarea monetară a efectelor investiției


Alternativele luate in calcul sunt următoarele:

a.


alternativa fara proiect - situația actuala;

b.


alternativa cu proiect;

Investiția de capital

Valoarea investiției de capital este de 315.686,30 lei (exclusiv TVA) din care valoarea construcțiilor montaj va fi de 240.560,00( exclusiv TVA)

Se va realiza împrejmuirea zonei Plaja cu gard metalic in lungime de 925m si realizarea acesteia, sa se faca din materiale de calitate, ceea ce va asigura o durata de viata de minim 25 de ani.

Investiția in valoare totala de 315.686,30 lei, contribuie pe termen scurt la creșterea calitatii serviciilor publice, iar pe termen lung crește atractivitatii zonei si in consecința dezvoltarea economica a parcului ceea ce va conduce la realizarea de venituri mai mari pentru auto finanțare;

Realizarea proiectului presupune următoarele categorii de cheltuieli, conform Deviz

general:

 • a. cheltuieli pentru amenajarea terenului

 • b. cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 • c. cheltuieli pentru realizarea investiției de baza

 • d. alte cletuieli (organizare de șantier, comisioane, taxe)

Efectuarea acestor cheltuieli vor urma strategia de contractare pentru proiectul de fata care va respecta procedura legala a achizițiilor publice din Romania.

 • 4.5. Analiza economico financiara

Pentru proiectele mai „mici” care nu depășesc valorile prezentate in Ghidul național de analiza cost beneficiu, în conformitate cu prevederile HG 907/2016, analiza economică, ca etapă a analizei cost - beneficiu, nu este obligatorie si desigur pentru proiectele care nu fac subiectul aprobării Comisiei Europene.

Investiția nu se realizează prin programe operaționale elaborate în concordanță cu acordul dintre Guvernul României și Comisia Europeană. Indicatorii avuți în vedere la întocmirea analizei cost - beneficiu sunt:

 • - valoarea totală a investiției este de 315.686,30 lei fara TVA, din care valoarea construcțiilor montaj(C+M) va fi de 240.560,00 (exclusiv TVA)

 • - timpul de realizare a investiției - 2 luni;

In vederea analizării alternativelor propuse se vor pune in balanța costurile de realizare a investiției asa cum au fost ele evaluate in studiul de fezabilitate si costurile de întreținere si operare in raport cu beneficiile prezumate sa le aduca proiectul intr-un orizont de timp de 15 ani, care este durata de referința recomandata pentru un astfel de obiectiv.

Unitatea monetara in care vom face analiza este Ron întrucât se pot cuantifica mai bine costurile si beneficiile proiectului.

Rata de actualizare recomandata este de 5 %, pentru Romania.

După studiu de fezabilitate se va elabora proiectul tehnic si documentațiile tehnice pentru achiziția lucrărilor. Execuția lucrărilor de costructie sunt estimate pentru anul 2018, întreg proiectul avand o durata de implementare de 2 luni.

Proiectul nu este generator de venituri directe pentru beneficiarul investiției, astfel ca o analiza financiar economica este dificil de făcut. Se va inregistra in contabilitate ca mijloc fix si se vsa urmării amortizarea investiției conform HG. 2139/2004.

Implementarea proiectului poate duce la generarea de venituri indirecte prin :

 • - crearea de locuri de munca pentru activitati conexe (intretinere, agrement, activitati recreative)

 • - imbunatatirea calitatii vieții populației municipiului fapt ce contribuie la creșterea productivității si a reducerii cheltuielilor de sanatate

 • - stimularea activitatilor de comerț, producție si furnizare servicii recreaționale in municipiu prin utilizarea parcului, fapt ce poate conduce la creșterea veniturilor bugetului local.

Alternativele tehnice si economice selectate sunt in conformitate cu aspectele orizontale ale politicilor Uniunii Europene privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, ocuparea forței de muncă, inovarea și societatea informațională.

Dezvoltarea durabilă

Investiția propusă va respecta principiile dezvoltării durabile, având în vedere cadrul natural și varietatea potențialului turistic a zonei, calitatea amenajărilor turistice și a serviciilor turistice, modernizarea infrastructurii generale si extinderea ei în folosul dezvoltării turismului si in consecința a dezvoltării economice care va duce la creșterea veniturilor locale ce vor fi reinvestite in dezvoltarea durabila a zonei. Chiar sensul realizării investiției stă sub auspiciile promovării dezvoltării durabile.

Egalitatea de șanse

Prin acest proiect se are în vedere asigurarea accesului nediscriminatoriu la „Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”” pentru toți cetățenii.

Ocuparea forței de muncă

Proiectul va contribui la menținerea locurilor de munca deja existente.

Următoarele categorii de riscuri au fost analizate pe întreaga durată de implementare:

 • - riscul care poate aparea în timpul implementării ca rezultat al creșterii valorii unor componente ale investiției;

 • - riscul creșterii cheltuielilor de exploatare.

Varianta I Alternativa fara proiect

Varianta fara proiect, aceea de a nu face nimic presupune condamnarea in continuare la un serviciu public necorespunzator, impact negativ asupra mediului pentru o zona intinsa neimprejmuita si in aceste condiții acces fara control precum si poluare a mediului, sol aer si apa. De asemenea se limitează extinderea activitatilor si serviciilor si implicit dezvoltarea economica a Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE”, fiind vorba de o zona cu potențial major de extindere turistica si dezvoltare economica.

Varianta II Alternativa cu proiect

Alternativa cu proiect, respectiv realizarea unei împrejmuiri pentru plaja, constituie un pas important in modernizarea infrastructurii publice de bază din Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”, reprezentând pentru Administrația parcului, o țintă importantă in scopul atingerii performanței serviciului public, precum și pentru respectarea de către acesta a celor două responsabilități majore asumate: sănătatea și confortul populației, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă.

In varianta cu proiect costurile de operare nu necesita forța de munca specializata , se va folosii personalul existent. Cheltuielile de intretinere sunt minime si vor fi suportate de Consiliul

local Prahova care are in preocupările sale strategii bine definite cu privire la dezvoltarea urbana a orașului Ploiești si a comunelor din vecinătate.                                               i

 • 4.6. Analiza financiara


  Specificarea perioadei de referința


Proiectul propus are in vedere un orizont de timp de 15 ani. Durata de realizare a proiectului este de 2 luni din care 1 luna execuție efectiva. Perioada de referința pentru preturi este luna ianuarie a anului 2018. Toate activitatile proiectului se vor derula intr-o perioada de maxim 2 luni de la aprobarea proiectului si semnarea contractului de finanțare.

In vederea evaluării eficacității financiare a proiectului s-a avut in vedere un orizont de timp de 15 ani si o valoare reziduala la sfârșitul acestei perioade.

Scopul analizei de fata este acela de a calcula rentabilitatea definitiva a proiectului. Rata rentabilității proiectului exprima randamentul global al proiectului si facilitează analiza variantelor de proiect propuse sub aspect tehnic, dar acesta nu creaza venituri si nu are costuri de operare, in aceste condiții nu sunt date de analiza.

Pentru proiectul de fata vom folosi analize bazate pe actualizare. Aceste metode se bazeaza pe valoarea in timp a banilor investiți, considerând ca o unitate monetara are astazi o valoare diferita fata de cea de peste un an sau o perioada indelungata de timp.

Viabilitatea financiara a unui proiect poate fi apreciata prin calculul următorilor parametrii: venitul net actualizat (VNA) si rata interna de rentabilitate economica (RIRE)

1. Venitul net actualizat (VNA)

Valoarea neta actuala reprezintă surplusul de numerar generat de proiect, exprimat in valoarea actuala. Un proiect este considerat "rentabil" pentru o valoare VNA > 0. Asa cum am precizat proiectul nu generează venituri directe

VNA reflecta rentabilitatea unui proiect dar nu este asociat valorii investiției necesare, de aceea pot exista situații când proiecte cu același VNA pot necesita sume de investiții diferite

Formula de calcul VNA:


Vt= venitul net in anul t

It = costul de investiție

Ct = cheltuieli de exploatare

i = rata de actualizare

D = durata pentru care se face actualizarea

Pentru acest proiect, pe langa fluxurile de venituri cuantificate, se vor genera si alte beneficii socio-economice din care putem aminti următoare:

- beneficiile propagate prin creșterea bazei impozabile, pe de o parte prin creșterea cifrei de afaceri a societăților comerciale din aria in care este amplasat parcul, datorita creșterii atractivitatii zonei si creșterii numărului de vizitatori;

 • - dezvoltarea socio-economica locala;

 • - imbunatatirea factorilor de mediu;

 • - creșterea atractivitatii zonei;

 • - valorificarea eficienta a potențialului economic, si turistic pe care il are Parcul Memorial "CONSTANTIN STERE”;

 • - generează noi locuri de munca;

Beneficii si costuri economice si sociale non-cuantificabile:

Pentru acest proiect, beneficiile anticipate sunt:

 • - veniturile acumulate din incasarea impozitelor si taxelor plătite de agenti economici instalați in parc;

 • - beneficii propagate prin creșterea nivelului serviciilor oferite;

 • - dezvoltarea socio-economica locala;

 • - imbunatatirea factorilor de mediu;

4.7. Analiza de risc

Evaluarea riscurilor tehnice / surse de risc tehnic

Nr. crt

Risc / Sursa de risc tehnic existenta

Impactul potențial negativ (min.0-max.100) %

Probabilitate de apariție (min.0-max.100) %

Strategie de reducere Efecte negative

Perioada de apariție in cadrul proiectului

Risc acoperit contractual (Da/Nu)

1

Intirzieri ale ofertantilor in furnizarea serviciilor

Intirzierea lucrărilor

50

50

Stabilirea de penalitati/ zi de intirziere (propunere 250 Ron/ zi)

In

implementare

Da

2

Calitatea necorespunz atoare a lucrărilor executate

Lucrările trebuie reluate, durabilitate scăzută a proiectului 40

20

Condiții de garanție impuse contractual

In

implementare

Da

c. Evaluarea riscurilor financiare / surse de risc financiar in proiect

Nr. crt

Risc/ Sursa de risc financiar existenta

Impactul potențial negativ (min.0-max.100) %

Probabilitate de apariție (min.0-max.100) %

Strategie de Reducere efecte negative

Perioada de apariție in cadrul proiectului

Risc acoperit contactual (Da/Nu)

1

Fluctuații de preț la materiale

Scăderea calitatii lucrărilor, alegerea materialelor mai ieftine 5

5

Impunerea standardelor de calitate

Perioada execuției lucrărilor

Nu

2

Fluctuații la cursul valutar pe perioada implementării

Redimensionarea bugetului, forțarea de economii pe alte linii bugetare 10

10

Creșterea cotei de finanțare

Perioada achizițiilor

Da

3

Dezechilibre ale bugetului local;

Dificultăți privind finanțarea proiectului, 10

5

Evidențierea contribuției in buget;

Perioada de implementare

Da

c. Evaluarea riscurilor instituționale

Nr.

Risc / Sursa de risc instituțional existenta

Impactul potențial negativ (min.0-max.100) %

Probabilitate de apariție (min.0-max.100)%

i!1"’ 1

Strategie de Reducereefecte negative

Perioadade

> aparitiein

;' cadrul

. proiectului

‘ ^isc acoperit contactual -(Da/Nu)

1

Intirzieri in obținerea autorizațiilor, avizelor si acordurilor;

Intirzieri in implementare, 10

5

Atribuirea de responsabilități legat de avize si acorduri; Solicitarea in timp util a acestora;

Perioada de implementare

Da

2

Lipsa ofertantilor la licitații

Reluarea licitațiilor, intirzieri 10

40

Invitații la toate firmele din zona

Perioada de achiziții

Nu

3

Contestații in urma selecțiilor

Intirzierea inceperii lucrărilor 20

60

Caiete de sarcini clare, criterii de evaluare obiective

Perioada de achiziții

Nu

5. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ


 • 5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Scenariul recomandat de către elaborator este scenariul nr. 2, acesta fiind cel care aliniaza obiectivul la prevederile ordinului 1798/2007, astfel se pot indeplinii condițiile pentru emiterea autorizației de mediu, asigura condiții optime de viata si sanatate.

In concluzie scenariul tehnico-economic prin care obiectivul proiectului poate fi atins este scenariul 2.

Avantajele scenariului recomandat se indentifica in:

 • •  asigura condiții de protejare a mediului inconjurator;

 • •  pe termen scurt si mediu crește calitatea serviciilor, iar pe termen lung crește atractivitatea parcului ceea ce va conduce la realizarea de venituri mari pentru auto finanțare si dezvoltare economica a parcului;

 • •  realizează un impact pozitiv asupra mediului;

 • •  alinieaza obiectivul la prevederile ordinului 1798/2007, astfel se pot indeplinii condițiile pentru emiterea autorizației de mediu si respecta prevederile din:

 • •  Legea 137/95 “Legea mediului” ;

Scenariul 1, respectiv păstrarea situației existente, fără realizarea investiției, in condițiile actuale de obligații de respectare a condițiilor de mediu nu poate fi luat in considerare deoarece s-ar incalca aceste cerințe si ar duce la imposibilitatea obținerii autorizației de mediu si la diminuarea considerabila a atracției vizitatorilor.

Neintervenția asupra stării actuale nu inseamna menținerea acesteia, ci dimpotrivă, accentuarea unor aspecte negative precum:

 • • deteriorarea spațiului verde, pătrunderea necontrolata in acest spațiu;

 • • accentuarea poluării mediului, in special a solului si subsolului;

 • • degradarea condițiilor de mediu in plaja.

 • • Degradarea serviciului public;

Toate acestea pot duce in final la poluarea mediului, la scăderea atracției către publicul amator si chiar la pierderea autorizației de mediu pentru parc, conform OUG 195/2005 privind protecția mediului si a Ordinului nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;

Finanțarea necesara pentru realizarea acestei investiții se afla in responsabilitatea Consiliului Local Ploiești, care are strategii cu privire la dezvoltarea urbana a orașului Ploiești si a comunelor din vecinătate.

România trebuie sa respecte acquis comunitar in domeniul protejării si conservării biodiversitatii pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin, ca stat membru al Uniunii Europene.

5.2 Soluțiile tehnice adoptate

Soluțiile tehnice adoptate pentru punerea in practică a scenariului 2 propus, in scopul realizării împrejmuirii cu gard metalic a Plajei consta in :

La proiectarea împrejmuirii s-a avut în vedere asigurarea exigențelor de performanță în construcții privind:

 • • stabilitate și rezistență;

 • • siguranță la utilizare;

 • • siguranță la foc;

Pentru siguranța in exploatare s-a ținut cont de:

 • • agresivitatea solului;

 • • condiții climatice;

împotriva acestor factori s-au luat o serie de măsuri, de prevederi:

 • • respectarea adâncimii de ingheț, la pozare;

 • • masuri de protecție la coroziune;

5.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

5.3.1. Valoarea totală a obiectului de investiții, cu TVA este de 374.646,53 lei, respectiv, 315.686,30 lei fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), 286.266,40 lei cu TVA, respectiv 240.560,00 lei fără TVA,în conformitate cu Devizul general anexat;

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1.

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

15.000,00

2.850,00

17.850,00

2.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

41.980,00

7.976,20

49.956,20

3.

Cheltuieli pentru investiția de bază

223.060,00

42.381,40

265.441,40

4.

Alte cheltuieli inclusiv organizare șantier, comisioane, cote, taxe pentru acorduri, avize

35.646,30

5.752,63

41.398,93

TOTAL GENERAL

315.686,30

58.960,23

374.646,53

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1.

Construcții și instalații

223.060,00

42.381,40

265.441,40

2,

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

3.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

2.500,00

475,00

2.975,00

4

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

15.000,00

2.850,00

17.850,00

TOTAL C + M

240.560,00

45.706,40

286.266,40

5.3.2. Indicatori de impact

 • - Creșterea veniturilor la bugetul local;

V = Vn/ Vn-1

 • - Creșterea numărului de vizitatori;

P = Pn/ Po

n - anul "n"

0 - anul implementării;


5.3.3. Indicatori cantitativi

Indicatorii cantitativi se vor referi la lucrările ce vor fi realizate:

 • - terasamente;

 • - lungimi in m fundație si elevație;

 • - lungimi in m imprejmuire, realizați;

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE )

Nr. crt.

Stadiul fizic

U.M.

Cantitate

Preț unitar

Valoare

1.

Terasamente + amenajare teren inclusiv cofrare

mc

88

45

22960

2.

Rezistenta (Fundație +elevatie)

mc

200

270

54000

4

Arhitectura

146100

5

TOTAL

223.060,00

T.V.A. 19%

42.381,40

TOTAL Cap. 4

265.441

5.3.4.  Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții

» »

Graficul de implementare a proiectului și de realizare a lucrărilor fundamentate in actualul studiu este de 2 luni conform Grafic realizare investiție, prezentat in subcap. 3.6

Durata de execuție a lucrărilor propriu-zise s-a determinat avand in vedere productivitatea medie a muncii pentru lucrările de construcții necesare pentru realizarea investiției, ținând cont (așa cum s-a mai precizat) de posibilitatea execuției in paralel a diferitelor categorii de lucrări.

 • 5.4. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

Finanțarea investiției publice este asigurata din bugetul local al primăriei Ploiești.

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE

Pentru Certificatul de urbanism a fost depusa documentația necesara în vederea obținerii tuturor avizelor necesare si ulterior a autorizației de construire

7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

 • 7.1. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții si implementare

A. Durata de realizare

Investiția este eșalonată pe o perioadă de 2 luni calendaristice, când se va realiza organizarea procedurilor de achiziții publice, de servicii de proiectare și achiziții de lucrări, se vor elabora toate fazele de proiectare necesare implementării proiectului (proiect tehnic și detalii de execuție, documentații de obținere a avizelor și acordurilor și depunerea la instituțiile avizatoare și realizarea tuturor demersurilor necesare pentru obținerea acestora, elaborarea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire), efectuarea lucrărilor de construcții, precum și realizarea activităților necesare recepției finale.

Eșalonarea investiției are la bază următoarele considerente:

 • - prioritățile stabilite de Consiliul Local cu privire la investiții in infrastructura parcului;

 • - condiționarea tehnologică a operațiilor permite organizarea muncii prin metoda drumului critic, metodă consacrată in construcții.

Lucrările de construcții propriu-zise se vor putea executa intr-o perioadă de 2 luni. Perioada exactă de derulare a investiției, respectiv data de începere a lucrărilor, se va stabili in funcție de fondurile alocate pentru realizarea acesteia, de data începerii execuției și de graficul prezentat de constructor. Durata maximă de realizare a investiției s-a determinat in funcție de următoarele elemente:

 • - numărul maxim de ore medii convenționale (O.M.C.) estimate pentru realizarea investiției;

 • - productivitatea medie in construcții pentru categoriile de lucrări similare;

 • - numărul mediu estimat de personal angajat pentru realizarea lucrărilor.

B. Etapele principale

Principalele etape de realizare a investiției pot fi eșalonate după cum urmează:

1. Etapa pregătitoare:

In stabilirea fazelor componente ale acestei etape s-a considerat că au fost deja parcurse fazele de stabilire a echipei de implementare a proiectului și de selectare (conform legislației achizițiilor publice) a prestatorului serviciilor de proiectare necesare promovării investiției, precum și obținerea Certificatului de Urbanism pentru investiția proiectată. Astfel, se consideră că mai sunt de parcurs următoarele faze ale etapei pregătitoare:

 • -  elaborarea tuturor documentațiilor tehnico - economice și obținerea autorizației de construire in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, modificată și completată ulterior. Această etapă implică sarcini speciale pentru Beneficiarul Lucrării, care trebuie să cunoască configurația unei astfel de documentații complete:

 • -   proiectul tehnic și detaliile de execuție necesare pentru realizarea lucrărilor in șantier: Parte scrisă:

 • - memoriu general;

 • - liste de cantitati;

 • - caiete de sarcini tehnice

Parte desenată.

 • • documentațiile de obținere a avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism și depunerea acestora la avizatori;

 • • solicitarea avizelor și acordurilor necesare investiției, impuse prin Certificatul de Urbanism;

 • • documentația tehnică de autorizare a construirii, întocmită in conformitate cu cerințele de formă și conținut impuse prin Legea 50/1991, modificată și completată ulterior.

Realizarea acestei etape presupune o perioadă de timp de aproximativ 1 luna (30 zile calendaristice);

Se recomandă încredințarea lucrărilor de pregătire a documentațiilor unei firme specializate care să rezolve toate componentele necesare derulării investiției in termen util.

> organizarea procedurii de achiziție publică in vederea selectării constructorului; această etapă se va derula prin grija Beneficiarului, care va sigura:

• elaborarea documentației de atribuire:

• fișa de date a achiziției;                                                  ' Jl )o^|

 • • caietul de sarcini.                                          Wv/^

 • • derularea procedurii de achiziție;

 • • stabilirea comisiei de adjudecare a contractului;

 • • asigurarea infrastructurii necesare desfășurării procesului de atribuire' aitfewăctului de


execuție;

• derularea corespunzătoare a corespondenței legale cu ofertanții, asigurarea cadrului in vederea soluționării unor eventuale contestații, semnarea contractului de execuție.

CONTRACTUL DE EXECUȚIE - rezultatul activității desfășurate in această etapă va conține toate clauzele necesare, astfel incat lucrarea să se execute la termen și de calitate. Contractul va avea ca anexă importantă GRAFICUL DE EXECUȚIE a lucrărilor; se recomandă solicitarea prin caietul de sarcini a unui grafic întocmit prin METODA DRUMULUI CRITIC (metodă consacrată in activitatea de construcții).

2. Etapa execuției și decontării lucrărilor de construcții, se va derula pe o perioadă de 2 luni, și va cuprinde următoarele obiecte de construcție, cu principalele tipuri de lucrări grupate, după cum urmează:

 • a) realizare traseului imprejmuirii;

 • b) terasamente;

 • c) fundații;

Ordinul de incepere a execuției eliberat de BENEFICIAR și avand la bază următoarele:

 • - autorizația de construire;

 • - contractul de execuție (cu toate anexele);

 • - proiectul tehnic și detaliile de execuție.

Din partea BENEFICIARULUI, lucrările vor fi urmărite de dirigintele de șantier, autorizat conform legislației in vigoare, angajat special pentru aceasta conform procedurilor de achiziții publice;

CONSTRUCTORUL (EXECUTANTUL) va asigura responsabili tehnici cu execuția lucrărilor atestați in condițiile legislației in vigoare.

Lucrările se vor derula in conformitate cu graficul de execuție și cu documentația tehnică aprobată, vizată spre neschimbare de către emitentul autorizației; controlul calității lucrărilor se va derula conform PROGRAMULUI DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR - piesă din proiectul tehnic semnată de beneficiar, proiectant, executant și Inspectoratul de Stat in Construcții - pe faze și in baza unor documente speciale prevăzute de legislația in vigoare.

Se precizează că lucrările pot fi abordate simultan, respectiv se pot realiza in același timp două sau mai multe categorii de lucrări.

Durata de execuție a lucrărilor propriu-zise s-a determinat avand in vedere productivitatea medie a muncii pentru lucrările de construcții necesare pentru realizarea investiției, ținând cont (așa cum s-a mai precizat) de posibilitatea execuției in paralel a diferitelor categorii de lucrări. Graficul de implementare a proiectului și de realizare a lucrărilor fundamentate in actualul studiu este de 2 luni conform Grafic realizare investiție, subcap. 3.6

3. Etapa recepției lucrărilor:

Lucrările se recepționează și se decontează lunar în baza situațiilor de lucrări întocmite de executant, conform devizului ofertă. Suplimentarea sau renunțarea la unele articole de lucrări din devizul ofertă se va efectua în condițiile legislației în vigoare.

Recepția finală va avea în vedere următoarele:

 • - referatul proiectantului;

 • - cartea tehnică a construcției;

 • - procesele verbale de recepții preliminare;

 • - alte documente și informații.

ANEXAI

DEVIZ GENERAL                                i

obiectivul de investiții

GARD PLAJA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA 1

lei

lei

lei            |

1

2

3

4

5            '

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

15.000,00

2.850,00

17.850,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00 ’

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00 |

Total capitol 1

15.000,00

2.850,00

17.850,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

0,00

0,00

0,00

2.2

0,00

0,00

0,00

2.3

0,00

0,00

0,00 |

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

1.850,00

351,50

2.201,50

3.1.1. Studii de teren

1.850,00

351,50

2.201,50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00      i

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00 1

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

420,00

79,80

499,80 J

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00 1

3.5

Proiectare

37.710,00

7.164,90

44.874,90

3.5.1. Temă de proiectare

1.100,00

209,00

1.309,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

10.200,00

1.938,00

12.138,00    1

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

2.860,00

543,40

3.403,40 J

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

22.050,00

4.189,50

26.239,50

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00 T


3.7

Consultanță

0,00

'^\?0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

>KIv' ‘

o,So

'"A

3.7.2. Auditul financiar

0,00

OxQO<X5

^00

3.8

Asistență tehnică

2.000,00

380,00 «j'

(3.3^380,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

2.000,00

380,00

2.380,00

Total capitol 3

41.980,00

7.976,20

49.956,20

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

223.060,00

42.381,40

265.441,40

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

223.060,00

42.381,40

265.441,40

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

2.500,00

475,00

2.975,00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

2.500,00

475,00

2.975,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.369,30

0,00

5.369,30

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1.115,30

0,00

1.115,30

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.127,00

0,00

1.127,00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.127,00

0,00

1.127,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

2.000,00

0,00

2.000,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

27.777,00

5.277,63

33.054,63

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

35.646,30

5.752,63

41.398,93

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

315.686,30

58.960,23

374.646,53 |

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

240.560,00

45.706,40

286.266,40 '

ANEXA 2

DEVIZ FINANCIAR

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

15.000,00

2.850,00

17.850,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00 |

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 1

15.000,00

2.850,00

17.850,00

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

2.1

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

2.3

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

i^-f-TVA--

Valoare

■'^Cu TVA

lei

lei

3.1

Studii

1.850,00

351,50

2.201,50

3.1.1. Studii de teren

1.850,00

351,50

2.201,50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

420.00

79.80

499.80

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

37.710,00

7.164,90

44.874,90

3.5.1. Temă de proiectare

1.100,00

209,00

1.309,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor deintervenții și deviz general

10.200,00

1.938,00

12.138,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

2.860,00

543,40

3.403,40

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

22.050,00

4.189,50

26.239,50

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

2.000,00

380,00

2.380,00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 3

41.980,00

7.976,20

49.956,20

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

4.1

Construcții și instalații

223.060,00

42.381,40

265.441,40

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 4

223.060,00

42.381,40

265.441,40

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

5.1

Organizare de șantier

2.500,00

475,00

2.975,00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

2.500,00

475,00

2.975,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.369,30

0,00

5.369,30

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1.115,30

.-î 0,00

1.115,30

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.127,00

■ .0,00

1.127,00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.127,00

— -0,00

1.127,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de co nst ru i re/desf i i nța re

2.000,00

0,00

2.000,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

27.777,00

5.277,63

33.054,63

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 5

54,180.00

8,512.00

62,692.00

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologic^ și țeste W ^4

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

;/<Văfoâre",

lei

lei

lei

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

ANEXA 3 DEVIZ PE OBIECT

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA 19%

| Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

cap.4.

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1. *

Construcții si instalații

223.060

42381,4

265.441

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

22960

4362,4

27322,40

4.1.2.

rezistenta

54.000

10260

64260,00

4.1.3.

Arhitectură

146100

27759

173859,00

4.1.4.

Instalații

0

0 0,00

TOTAL 1 subcap. 4.1.

223.060

42381,4

265.441

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0

0

TOTAL II subcap 4.2.

0,00

0

0

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

0,00

0

0

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5.

Dotări

0

0

0

4.6.

Active necorporale

0

0

0

TOTAL III - subcap. 43+4.4+4.5+4.6

0

0

0

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

223.060,00

42381,4

265.441

NOTA:

Poziționarea obiectivului in vederea trasării se va face conf. plan amplasare.

CTA=cota terenului amenajat.

In timpul săpării gropilor, se vor lua masuri de evacuarea a apelor pluviale sau de alta natura de pe amplasament.

înainte de turnarea betonului de egalizare sa va curați si compacta fundul gropilor sau a șanțurilor (min. 98% grad de compactare).

Domeniul de verificare conf. HGR 925/1995 este A1.


Beneficiar:

Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE”

Finanțator:

Consiliul Local Ploiești;

Prestator;

S.c. ICD FACILITIES SOLUTIONS SRL

Titlul Proiectului:

GARD PLAJA - STUDIU DE FEZABILITATE

Denumire Planșa:

PLAN DE SITUAȚIE PE SUPORT TOPOGRAFIC PENTRU ÎNTOCMIREA STUDIULUI DE FEZABILITATE -Situația existenta-

Pagina       Faza       Scara      Nr. desen      Data

Localizare:

: Decembrie

1/3          SF        1:1000        001         2017

Parcul memorial Constantin Stere, Corn. Bucov, jud. Prahova
1 Beneficiar:

Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE"

Finanțator


Consiliul Local Ploiești;


Titlul Proiectului.


.3861.00.


386100


Prestator


...

S.C. ICD FACILITIES SOLUTIONS SRL ț

&  v>,\


Denumire Planșa:


PLAN DE SITUAȚIE PE SUPORWoPOGRAEie: GARD PLAJA - STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU ÎNTOCMIREA STUDIULUI DELEEZAf^”1' -Situația existenta-


Pagina


Faza


Scara ; Nr. desen • Data ;

• Decembrie 002        2017


1 1000


Parcul memorial Constantin Stere, Com. Bucov, jud. Prahova
Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE"

Finanțator:

Consiliul Local Ploiești;

Titlul Proiectului 1

GARD PLAJA - STUDIU DE FEZABILITATE

Scara

1:1000


Nr. desen : Data ;


_        Decembrie

003        2017


S.C. ICD FACILITIEȘ SOLUTIONS SRL ’

,'?v ?t’-                   :                       X ’v

i' .         ' .                                         '■                ;

Denumire Planșa:


PLAN DE SITUAȚIE PE SUPORT TOPOGRAFIC

PENTRU ÎNTOCMIREA STUDIULUI DE FEZABILITATE

-Situația existenta- ■

Localizare:

Parcul memorial Constantin Stere, Corn. Bucov, jud. Prahova

Incinta parc Bucov


: 385900


385900


început proiect

LEGENDA


Traseu gard pentru reabilitare


Beneficiar:

Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE”

Finanțator:

Consiliul Local Ploiești;

Prestator:

S.C. ICD FACILITIES SOLUTIONS SRL

Titlul Proiectului


Denumire Planșa:

GARD PLAJA - STUDIU DE FEZABILITATE

PLAN DE SITUAȚIE PE SUPORT TOPOGRAFIC


|

I PENTRU ÎNTOCMIREA STUDIULUI DE FEZABILITATE

Pagina


Faza


Scara Nr. desen__i Data ■ Localizare:

; Decembrie i 2017


1:1000


Parcul memorial Constantin Stere, Com. Bucov, jud. Prahova

Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE

Consiliul Local Ploiești;

Titlul Proiectului:

GARD PLAJA - STUDIU DE FEZABILITATE

PLAN DE SITUAȚIE PE SUPORT TOPOGRAFIC PENTRU ÎNTOCMIREA STUDIULUI DE FEZABILITATE

Pagina Ț...... Faza

2r-3            SF


Scara

1:1000


Nr. desen

002


j Date : Localizare:

i Decembrie

'   2017


Parcul memorial Constantin Stere, Corn. Bucov, jud. PrahovaPLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1:10000Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE


Consiliul Local Ploiești;


GARD PLAJA - STUDIU DE FEZABILITATE


Pagina

3/3


Faza________Scara_______Nr. desen Data : Localizare:


SF        1:1000        003


Decembrie

2017


Parcul memorial Constantin Stere, Corn. Bucov, jud. Prahova


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „GARD PLAJĂ”

și a emis:


SECRETAR,

Gheorghe Andrei

U