Hotărârea nr. 139/2018

Hotãrârea nr. 139 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 139 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate comun nr. 156/23.04.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru transformarea gradului profesional a cincisprezece posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, precum și transformarea a șase posturi din muncitor necalificat în muncitor calificat pentru salariații din cadrul serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest care au obținut certificatele de absolvire a programului de inițiere pentru ocupația de lucrător în cultura plantelor;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 24.04.2018;

în conformitate cu prevederile art.64, alin.2 din Legea nr.l88/1999, republicată în 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, modificată și completată ulterior coroborate cu prevederile art.125, alin.l din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, care reglementează modul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici;

în baza prevederilor Legii - cadru nr.l53/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice referitoare la promovarea pe funcții, grade sau trepte profesionale a personalului contractual, actualizată, care prevede la art. 31 alin.4 că "promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcții, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcții în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior”;

în temeiul art.36, alin.(2) lit. „a” și alin.(3) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale, începând cu data prezentei hotărâri.

Art. 3 începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.147/30.05.2017 modificată prin Hotărârile Consiliului Local nr.254/28.07.2017, nr.333/29.09.2017, nr.422/31.10.2017, nr.442/28.11.2017 și nr.4/30.01.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, George Sorin Niciilae BOTEZ;

ț SECRETAR, , Laurențiu DIȚl


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Prevederile art.36 alin.(2), lit.„a” și alin.(3), lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și ale instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine, aprobând, în condițiile legii, la propunerea primarului statul de funcții ale acestora.

Potrivit prevederilor art.64, alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autoritățile și instituțiile publice, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului.

Urmare celor menționate mai sus, propun transformarea transformarea gradului profesional a cincisprezece posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, conform Raportului final al concursului nr.7973/23.04.2018, atașat, precum și transformarea a șase posturi din muncitor necalificat în muncitor calificat pentru salariații din cadrul serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest care au obținut certificatele de absolvire a programului de ințiere pentru ocupația de lucrător în cultura plantelor.

Concomitent cu transformarea gradului profesional se completează fișa postului cu noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției publice.

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISTRATIV

Nr. 156/23.04.2018

& © n

RAPORTDE SPECIALITATE


A* t \ /< / * ;

V’                /

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de              7

al aparatului de specialitate al primarului municipiului


Legea nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, actualizată, reglementează regimul general al raporturilor juridice dintre funcționarii publici și stat sau administrația publică locală prin autoritățile administrative autonome. Scopul legii îl constituie asigurarea, în conformitate cu dispozițiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient și imparțial, în interesul cetățenilor.

Promovarea funcționarilor publici se face prin examen sau concurs organizat semestrial cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, iar prin hotărâre a Consiliului Local posturile se transforma în consecință, în conformitate cu prevederile H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

/V.

In vederea participării la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior, funcționarii publici trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiții:

 • • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care se promovează;

 • • să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

 • • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Pentru anul 2018 planul de ocupare a funcțiilor publice a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.389/31.10.2017, iar prin adresa nr. 15774/2018, anexată, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a desemnat reprezentanți la concursul pentru promovare în grad, atât în comisia de concurs cât și în comisia de soluționare a contestațiilor.

Având în vedere aceste considerente, propunem Consiliului Local aprobare^statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului PlpîeȘijflb5k.-^aare a transformării gradului profesional a cincisprezece posturi pentru funcți^anLpCblidi^are au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesioîîaîf^dBtăCșupjțior celui deținut, după cum urmează :                                  Lț          / U7

_____


Nr. crt.

Denumire compartiment

Numele și prenumele candidatului

Clasa/ grad profesional actual

profesional propus

1.

Serviciul Dezvoltare Urbană și Metropolitană

Iacob Daniel Valeriu

Consilier/1/ principal

Consilier/1/ superior

2.

Biroul Mobilitatea și

Trafic Urban

Geamănu Corina Elena

Consilier/1/ principal

Consilier/1/ superior

3.

Serviciul Reparații și

Investiții Drumuri

Constantin Florian

Consilier/1/ principal

Consilier/1/ superior

Ștefan Daniela Cătălina

Consilier/1/ principal

Consilier/1/ superior

Sava Gabriela

Georgiana

Referent/III/ principal

Referent/III/ superior

4.

Serviciul Relații Publice

Bellu Clara Mihaela

Consilier/1/ principal

Consilier/1/ superior

Panait Carmen Simona

Consilier/1/ asistent

Consilier/1/ principal

Echimescu Andreea Loredana

Consilier/1/ asistent

Consilier/1/ principal

5.

Serviciul Relația cu Consiliul Local, Reglementare

Ilă Claudia Maria

Consilier/1/ principal

Consilier/1/ superior

Bucur Elena

Consilier/1/ principal

Consilier/1/ superior

6.

Biroul     Monitorizare

Asociații de Proprietari

Dimache Angelica

Iuliana

Consilier/1/ principal

Consilier/1/ superior

7.

Serviciul Financiar -Contabilitate

Gheorghe Gabriela

Consilier/1/ asistent

Consilier/1/ principal

8.

Serviciul Inventariere și

Evidență Bunuri

Seceleanu Andrea

Luiza

Consilier/1/ asistent

Consilier/1/ principal

9.

Serviciul      Intabulări

Bunuri

Fleschner Bogdan

Traian

Consilier/1/ asistent

Consilier/1/ principal

10.

Serviciul Informatică

Ivașcu Mădălina

Georgiana

Consilier/1/ asistent

Consilier/1/ principal


Concomitent cu transformarea gradului profesional se completează fișa postului cu noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției publice de execuție.


Caracterul de urgență al proiectului de hotărâre reiese din prevederile28’ alin.^^ din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezv^fareapărierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, respecth^Șnțtprmen.de^ f 10 zile de la data afișării rezultatelor finale, autoritatea sau instituția căreia este numit funcționarul public care a promovat concursul vaZ^i^factul' administrativ de numire în funcția publică de nivel superior a acestuia.”        c

Art. 31 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice prevede la alin.3: „în situația în care promovarea personalului contractual sau a altor categorii de personal bugetar în funcție, grad sau treaptă profesională nu este reglementată prin statute proprii, promovarea se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcții.”, iar la alin.4: „în situația în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcții, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcții în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.”

Astfel propun transformarea a șase posturi din muncitor necalificat în muncitor calificat pentru salariații din cadrul serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest care au obținut certificatele de absolvire a programului de ințiere pentru ocupația de lucrător în cultura plantelor, anexate.

Acestă modificare se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.31/16.02.2018.

Urmare celor menționate mai sus, avizez favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Angele^cua - Daniela


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv,

Cristea Andreea Mihaela

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Anexa H.C.L. nr.


/2018


STAT DE FUNCȚII


Nr. crt

Structura

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

1

PRIMAR

2

VICEPRIMAR

3

VICEPRIMAR

4

SECRETAR

SECRETAR

I

S

5

ADMINISTRATOR PUBLIC

ADMINISTRATOR PUBLIC

S

6

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

7

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

9

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

10

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

11

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

SEF SERVICIU

I

s

12

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

13

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

14

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

15

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

16

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

17

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

18

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

19

COMPARTIMENT CASIERIE

CASIER

M

20

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

SEF SERVICIU

I

s

21

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

22

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

23

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

24

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

25

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

26

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

27

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

28

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

29

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

■> z

30

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

31

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

principal

s

XV*AW

V4V... -

32

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

asistent

s

X

33

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

ARHITECT SEF

I

s

X

V

34

D.G.D.U. DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ.

I

s

..Nr. crt

Structura

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

35

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

SEF SERVICIU

I

S

36

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

S

37

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

38

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

39

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

40

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

41

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

42

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

I

superior

s

43

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

I

asistent

s

44

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

CONSILIER.

I

superior

s

45

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

REFERENT

III

superior

M

46

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

CONSILIER.

I

superior

S

47

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

CONSILIER.

I

superior

s

48

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

CONSILIER

I

superior

s

49

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

CONSILIER

I

asistent.

s

50

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

SEF SERVICIU

I

s

51

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

52

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

53

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

54

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

55

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

56

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

57

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

asistent.

s

58

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

SEF SERVICIU

I

s

59

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

superior

s

■ f

Nr. crt

Structura

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

60

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

superior

S

61

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

superior

S

62

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

superior

s

63

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

asistent

s

64

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

asistent.

s

65

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

debutant

s

66

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

SEF SERVICIU

I

s

67

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

superior

s

68

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

superior

s

69

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

superior

s

70

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

superior

s

71

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

superior

s

72

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

superior

s

73

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

principal

s

74

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

75

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

REFERENT

III

superior

M

76

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV

I

s

77

SERVICIUL CONTRACTE

SEF SERVICIU

I

s

78

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

79

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

80

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

81

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

82

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

- V

83

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

principal

s

84

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

-

85

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

O.

86

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

I

debutant

s

87

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

I

debutant

s

88

SERVICIUL CONTRACTE

REFERENT

III

superior

M

89

SERVICIUL CONTRACTE

REFERENT

III

superior

M

V

90

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

CONSILIER.

I

superior

SNr. crt

Structura

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

91

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

CONSILIER.

I

principal

S

92

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

CONSILIER.

I

asistent.

S

93

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

I

superior

s

94

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

I

superior

s

95

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

I

superior

s

96

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

I

superior

s

97

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

I

superior

s

98

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

I

principal

s

99

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

I

asistent

s

100

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ.

I

s

101

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

SEF SERVICIU

I

s

102

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

superior

s

103

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

superior

s

104

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

superior

s

105

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

principal

s

106

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

principal

s

107

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

108

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

A

109

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

REFERENT

III

superior

M

110

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

SEF SERVICIU

I

s

W

W

111

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

superior

s

112

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

superior

s

--

113

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

principal

sNr. crt

Structura

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

114

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

S

115

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

S

116

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

S

117

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

118

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

119

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

120

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

121

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

122

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

superior

s

123

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

124

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

125

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

asistent.

s

126

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

asistent.

s

127

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

asistent.

s

128

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

REFERENT

III

superior

M

129

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

SEF SERVICIU

I

s

130

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

s

131

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

s

132

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

s

133

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

s

134

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

s

‘X.

135

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

principal

s

136

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

principal

s

> o

-----

Nr. crt

Structura

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

137

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

REFERENT

III

superior

M

138

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

REFERENT

III

superior

M

139

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

140

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ.

I

S

141

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

SEF SERVICIU

I

s

142

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER.

I

superior

s

143

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER.

I

superior

s

144

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER.

I

superior

s

145

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER.

I

principal

s

146

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER.

I

asistent.

s

147

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER

I

asistent.

s

148

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

149

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE, CULTE

CONSILIER.

I

superior

S

150

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE, CULTE

CONSILIER

I

principal

s

/

Z       *1

151

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE, CULTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

c

V

152

SERVICIUL INVESTIȚII

SEF SERVICIU

I

s

l’WNr. crt

Structura

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

153

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER

I

superior

S

154

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

S

155

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

156

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

157

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

158

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

159

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

160

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

SEF BIROU

I

s

161

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER.

I

superior

s

162

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER

I

superior

s

163

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER.

I

superior

s

164

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER.

I

asistent.

s

165

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

166

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

REFERENT

III

superior

M

167

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

SEF SERVICIU

I

s

168

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

superior

s

169

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

superior

s

170

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

superior

s

171

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

superior

s

172

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

superior

s

173

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

superior

s

174

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

175

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

o?

176

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

$

4*

?/•

177

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

REFERENT

III

superior

M

țKl v

\ o

178

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

REFERENT

III

superior

M

179

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER.

I

superior

S

180

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER.

I

superior

S

181

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER.

I

superior

s

182

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER.

I

superior

s

Nr. crt

Structura

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

- < j

conducere

execuție

183

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER

I

principal

S

184

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

DIRECTOR EXECUTIV

I

s

185

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

SEF SERVICIU

I

s

186

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER.

I

superior

s

187

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER.

I

superior

s

188

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER.

I

superior

s

189

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER.

I

superior

s

190

COMPARTIMENT O.N.G.

CONSILIER.

I

asistent.

s

191

COMPARTIMENT O.N.G.

CONSILIER.

I

asistent.

s

192

COMPARTIMENT O.N.G.

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

193

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

194

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

195

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

196

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

197

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

198

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

199

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

200

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

201

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

202

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

SEF SERVICIU

S

203

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

204

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

205

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

CASIER

M

206

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

CASIER

207

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

CASIER

208

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

ȘOFER

1

<

209

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT-HORTICULTOR

1.

X

Nr. crt

Structura

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

210

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT -HORTICULTOR

I.

211

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT-ELECTRICIAN

I.

212

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

I.

213

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT -PLANTAȚII SI AMENAJARE

ZONA VERDE

J

214

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT -PLANTAȚII SI AMENAJARE ZONA VERDE

.1

215

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT -PLANTAȚII SI AMENAJARE ZONA VERDE

.1

216

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT -PLANTAȚII SI AMENAJARE ZONA VERDE

.1

217

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT -PLANTAȚII SI AMENAJARE

ZONA VERDE

.1

218

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT -PLANTAȚII SI AMENAJARE ZONA VERDE

.1

219

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

1

220

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

1

221

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

1

222

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

1

223

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

1

224

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

1

%

F03

225

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

1

226

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

1

227

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

1

Nr. crt

Structura

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

228

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

229

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

230

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

231

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

l

232

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

233

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

234

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

235

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

236

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

237

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

238

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

239

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

240

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

241

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

242

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

243

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

244

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

' « o

245

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

246

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

A- 7

i

I i O I

247

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

'A ^<7

V.                     '

248

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

-i. ’ x

Nr. crt

Structura

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

249

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

250

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

251

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

ADMINISTRATOR

1

.M

252

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

REFERENT

IA

M

253

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

REFERENT

IA

M

254

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

255

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

1

256

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

1

257

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

1

258

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

259

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

SEF SERVICIU

I

S

260

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

S

261

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

S

262

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

S

263

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

S

264

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

S

265

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

principal

S

266

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

principal

S

267

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

asistent.

S

ff $7''/

268

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER.

I

superior

S

4 *1 1 Tiîy-'

■7^''

269

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER.

I

superior

S

270

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER.

I

superior

S

Nr. crt

Structura

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

271

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER.

I

superior

S

272

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER.

I

superior

S

273

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER.

I

superior

s

274

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

superior

s

275

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

superior

s

276

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

SEF SERVICIU

I

s

277

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

s

278

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

s

279

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

s

280

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

s

281

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

s

282

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

principal

s

283

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

asistent.

s

284

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

I.

285

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT-MECANIC

I.

286

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT.

I.

287

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

0 3

288

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE

SERVICIU)

T------

289

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE

SERVICIU)

O

290

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE

SERVICIU)

w

291

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

' . *.

Nr. crt

Structura

Funcție publica

Clasa

Grad

Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad 17 reapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

292

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE

SERVICIU)

-

293

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE

SERVICIU)

-

294

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

-

295

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

296

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

297

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

298

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

299

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

300

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

301

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

302

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

303

SERVICIUL INFORMATICA

SEF SERVICIU

I

S

304

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

superior

s

305

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

superior

s

306

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

superior

s

307

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

superior

s

308

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

principal

s

309

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

asistent.

s

310

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

asistent.

s

311

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

asistent

s

312

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

SEF SERVICIU

I

s

313

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior.

s

314

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior.

s

315

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

316

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

317

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

318

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

319

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

0 0

320

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

CONSILIER.

I

superior

s

----ST—

ZS         ______

\ D li

321

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

CONSILIER.

I

superior

s

.ir

322

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

.....

323

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

>

324

COMPARTIMENT EXPERT LOCAL RROMI

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

Nr. crt

Structura

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

325

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

SEF SERVICIU

I

S

326

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

S

327

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

s

328

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

s

329

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

s

330

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTE) DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

s

331

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

s

332

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

s

333

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

s

334

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

asistent

s

335

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

REFERENT

III

superior

M

336

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

M

337

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

,.4^n

338

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

/A.7/ X-

/

339

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

CURIER

Zj jNr. crt

Structura

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

340

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

341

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

SEF SERVICIU

I

S

342

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

superior

s

343

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

superior

s

344

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

superior

s

345

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

superior

s

346

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

superior

s

347

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

superior

s

348

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

asistent

s

349

BIROUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

SEF BIROU

I

s

350

BIROUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER.

I

superior

s

351

BIROUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER.

I

superior

s

352

BIROUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER.

I

superior

s

353

BIROUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

I

principal

s

354

BIROUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER.

I

asistent

s

355

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

SEF SERVICIU

I

s

356

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

s

357

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

s

358

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

s

A r'i’v t    \

359

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

s

360

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

sNr. crt

Structura

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

361

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

362

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

363

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

s

364

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

principal

s

365

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

asistent.

s

366

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER

JURIDIC

I

asistent.

s

367

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

debutant

s

368

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER.

I

principal

s

369

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ.

I

s

370

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

SEF SERVICIU

I

s

371

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

s

372

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

373

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

374

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

375

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

376

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

377

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

s

378

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

CONSILIER

I

superior

s

■ 1.

379

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

CONSILIER

I

principal

s

380

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

REFERENT

III

principal

M


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Agenția Națională a Funcționarilor Publici


» fâ ««rpsw,     a tem     cfe       s Pfttattâ


Către,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, JUDEȚULDOMNULUI PRIMAR DOBRE ADRIAN FLORIN

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 4636/2018, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 15774/2018, vă comunicăm următoarele:

în conformitate cu dispozițiile ari. 26 alin. (2) lit. b) și art. 126 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată, vă înaintăm nominalizarea reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional, organizat în data de 17 aprilie 2018 (proba scrisă), astfel:

Comisia de concurs: Pavel Ionuț Daniel, consilier juridic, Instituția Prefectului -județul Prahova

Comisia de soluționare a contestațiilor: Tănase Carmen Ana, consilier, Instituția Prefectului -județul Prahova

Cu stimă,

Președinte,

Leonid - Augustin MOISIL)


conform legii 455/2001


ANEXA NR. 3

Anexa 2 B la H.G. nr. 611/2008


7973

2 3. APR. 2018 RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI 7

Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează con^u rsul^:i,<x V

■“s

 • - Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Dezvoltaț,^. ^b'^Eta gi

Metropolitană;                                                                  \

 • - Consilier, clasa I, grad profesional superior - Biroul Mobilitate și Trafic

 • - Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Reparații și Investiții Drumuri - 2 posturi;

 • - Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Relații Publice;

 • - Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Relația cu Consiliul Local, Reglementare - 2 posturi;

 • - Consilier, clasa I, grad profesional superior - Biroul Monitorizare Asociații de Proprietari;

 • - Consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Relații Publice - 2 posturi;

 • - Consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Financiar - Contabilitate;

 • - Consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Inventariere și Evidență Bunuri;

 • - Consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Intabulări Bunuri;

 • - Consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Informatică;

 • - Referent, clasa III, grad profesional superior - Serviciul Reparații și Investiții Drumuri;

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor : 11.04.2018

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor

Motivul respingerii dosarului 4

IACOB DANIEL VALERIU

ADMIS

GEAMĂNU CORINA ELENA

ADMIS

CONSTANTIN FLORIAN

ADMIS

ȘTEFAN DANIELA CĂTĂLINA

ADMIS

BELLU CLARA MIHAELA

ADMIS

ILĂ CLAUDIA MARIA

ADMIS

BUCUR ELENA

ADMIS

DIMACHE ANGELICA IULIANA

ADMIS

PANAIT CARMEN SIMONA

ADMIS

ECHIMESCU ANDREEA LOREDANA

ADMIS

*«o.

GHEORGHE GABRIELA

ADMIS

SECELEANU ANDREA LUIZA

ADMIS

FLESCHNER BOGDAN TRAIAN

ADMIS

IVAȘCU MĂDĂLINA GEORGIANA

ADMIS

SAVA GABRIELA GEORGIANA

ADMIS

Observații formulate de către membrii comisiei:               ------

Informații privind proba scrisă

Data și ora desfășurării probei scrise : 17.04.2018 - ora 10.00

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise : -----

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul***

IACOB DANIEL VALERIU

8 Op

ADMIS

GEAMĂNU CORINA ELENA

75p

ADMIS

CONSTANTIN FLORIAN

88p

ADMIS

ȘTEFAN DANIELA CĂTĂLINA

88p

ADMIS

BELLU CLARA MIHAELA

74p

ADMIS

ILĂ CLAUDIA MARIA

97p

ADMIS

BUCUR ELENA

97p

ADMIS

DIMACHE ANGELICA IULIANA

77p

ADMIS

PANAIT CARMEN SIMONA

85p

ADMIS

ECHIMESCU ANDREEA LOREDANA

94p

ADMIS

GHEORGHE GABRIELA

80p

ADMIS

SECELEANU ANDREA LUIZA

72p

ADMIS

FLESCHNER BOGDAN TRAIAN

62p

ADMIS

IVAȘCU MĂDĂLINA GEORGIANA

68p

ADMIS

SAVA GABRIELA GEORGIANA

98p

ADMIS

*7) Se va completa de către secretarul comisiei de concurs.

*8) Se vor menționa: denumirea funcției publice, gradul profesional si compartimentul din cadrul autoritatii sau instituției publice in care este prevăzut postul.

*** Se va completa cu mențiunea "admis", respectiv "respins".

Informații privind interviul

Data și ora desfășurării interviului : 20.04.2018 - ora 10.00

l.    ■'

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul*^*

IACOB DANIEL VALERIU

80p

ADMIS

GEAMĂNU CORINA ELENA

8 Op

ADMIS

CONSTANTIN FLORIAN

80p

ADMIS

ȘTEFAN DANIELA CĂTĂLINA

85p

ADMIS

BELLU CLARA MIHAELA

90p

ADMIS

ILĂ CLAUDIA MARIA

7Op

ADMIS

BUCUR ELENA

80p

ADMIS

DIMACHE ANGELICA IULIANA

95p

ADMIS

PANAIT CARMEN SIMONA

95p

ADMIS

ECHIMESCU ANDREEA LOREDANA

95p

ADMIS

GHEORGHE GABRIELA

85p

ADMIS

SECELEANU ANDREA LUIZA

95p

ADMIS

FLESCHNER BOGDAN TRAIAN

7Op

ADMIS

1VAȘCU MĂDĂLINA GEORGIANA

75p

ADMIS

SAVA GABRIELA GEORGIANA

80p

ADMIS

Rezultatul final al concursului

Funcția publică : Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Dezvoltare Urbană și Metropolitan

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

IACOB DANIEL VALERIU

160p

ADMIS

Funcția publică: Consilier, clasa I, grad profesional superior - Biroul Mobilitate și Trafic Urban

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

GEAMĂNU CORINA ELENA

155p

ADMIS

Funcția publică: Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Reparații și Investiții Drumuri - 2 posturi

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

CONSTANTIN FLORIAN

168p

ADMIS

ȘTEFAN DANIELA CĂTĂLINA

173p

ADMIS

Funcția publică: Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Relații Publice

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

BELLU CLARA MIHAELA

164p

’/ajqhmis

Funcția publică: Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciu^Rblaț'iaȚ'cn Consiliul Local, Reglementare - 2 posturi                            C®.'

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

ILĂ CLAUDIA MARIA

167p

ADM&'’

BUCUR ELENA

177p

ADMIS

Funcția publică: Consilier, clasa I, grad profesional superior - Biroul Monitorizare Asociații de Proprietari

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

DIMACHE ANGELICA IULIANA

172p

ADMIS

Funcția publică: Consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Relații Publice - 2 posturi

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

PANAIT CARMEN SIMONA

180p

ADMIS

ECHIMESCU ANDREEA LOREDANA

189p

ADMIS

Funcția publică: Consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Financiar-Contabilitate

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

GHEORGHE GABRIELA

165p

ADMIS

Funcția publică: Consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Inventariere și Evidență Bunuri

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

SECELEANU ANDREA LUIZA

167p

ADMIS

Funcția publică: Consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Intabulări Bunuri

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

FLESCHNER BOGDAN TRAIAN

132p

ADMIS

Funcția publică: Consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Informatică

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

IVAȘCU MĂDĂLINA GEORGIANA

143p

ADMIS

Funcția publică: Referent, clasa III, grad profesional superior - Serviciul Reparații și Investiții Drumuri

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

SAVA GABRIELA GEORGIANA

178p

ADMIS

Comisia de concurs

Semnătura

1. ISTRĂTESCU ALINA MIHAELA

2. NEGRU MIHAIL

3. PAVEL IONUȚ DANIEL

J

Secretarul comisiei: ANGELESCU ANA - DANIELA                       1

Semnătură:          C,

*** Se va completa cu mențiunea "admis", respectiv "respins"

I 'F i ,’U

\S» Z

,? *țC/

r> "

l&7  .

‘ : "

K-. \" < ; u.

/e1 ‘ /   <                                  S/r?'

ROMÂNIA


<4 Jtfî *sk. h*               &i,.                                   7ij7

■ -•■*’ ■■■•'’> :: -

'”>. •'■.«:       '-. •';•                          •':  •'" '■■' '■'■’■ț

MINISTERUL EDUCAȚIE? ,

■■ ■■'■           .NAȚIONALE <;   < k'*

Șl CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE țj,

» • ->. \-

■Ț

'“ ':■ -■ i.

lîW


OT

• ■. •z>

"Ă zE ; C\N.R ,...   .. .......... ,.o^^.y:năScUt(ă)îniȘnij!.. ,.'. Suna

; ziua v jn.                                            județui/sem^ .-.^.yu./.^.;.^/.....

_.■-ȘS• fiul (țifea)Iui                                                                                            ,..-

^|a.part!cipâtîn;peribadaZ^.Mt^^.^^^^4aprograrh

.    ■: Spesiatee cil-durate de        .bre, pentru ocupația' (competente cotriUne)

organiză};

s județyi                                                                al furnizorilor de formare..

i*

**


® profeșipnală a adulylor cu nr.*^S/Z^.                  și. ă prM^exajȚienbl^^

yȘ-- ăbsdlvireManul.?^^ lunar ziua ^^unQtafoahficativul^X^T^rj^^

; Rrezentut certificat șe eliberează .în conformitate cu prevederile O.G. nh. .1.29/2000., repubiic^^|este însoțit de șuplimentuj deșcriptiy.al certificatului

;. L^k \XTt          wș>^ > .

?                  ...72șu<r~ _             '

6 Nr <6^ •.«•Dala eliberării: anul^^/luna?                ziua . Z.*?

■■■;: »,-?                   »•   ~      ” ."   ■"' *'2?^-              sțA'':’'’T .,'

..X:T

-s~=->    „                                                                     »     ... • . » .. r                         -------------•: 4’,.W *■'

MINISTERUL MUNCII FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE Șl PERSOANELOR VÂRSTNICE


ROMÂNIA


SERIA LCERTIFICAT '

D


MINlSTERL'kEDUGATÎER

NAm(MA&rtS Si CERCETĂRII

-« SWf y

ts^j

}

/

X


ISOLVlRE


DI/D-aa .JALTAQ.AA../Q.i^.A.

C.N.P.. _                  _

ziua

fiul (te) lui.......................


_____născut(ă) în anuR-________luna...^_^...................... ,.. în localitatea.............................județul/sectorul TÂ.&A.QYA......

Li...........T.Q.filA. ...................și ai (a) YtA.^/..A................................,,

a participat în perioada                             la programul de inițiere / peffeoțiware /

sperietoare cu durata de ...&Q... ore, pentru ocupația (competențe comune) tM&R.fiffiLR.

............................cod COR ............,...........

organizat de                                cu sediul în localitatea                ..............

județul                  .............înmatriculat în Registrul național ai furnizorilor de formare

profesională a adulților cu nr.                           .....și a promovat examenul de

absolvire în anul Afy£... luna ....Q.Z.......ziua FMFcu nota/calificativul

Prezentul certificat se eliberează în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000, republicață^Ț^ț^însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului.

z$>4c,Al

/fF DIRECTOR

L-S. !,’5Ș" PRAHOVA'

Nr... ;:D'at^eliberării: anu

Secretar,          P^E“.TE

\AAA luna ..fyfi.Rj.AL.......ziua ...w(.


1                   fl

y <

• .

Z.VO

r- ■• x z

... *■/


i':ȘERIĂca

'. F


D)


y

i.


-I


y


EFIC


-

:.m


' ' X

■\

/ /


C.NK..-;_...      '.. _   ‘ '.Ty .

ziua-. ... în localitatea                                 .....județul/săsteFul

fiul(fiU)lui-.;p^£^........

a participat în perioadă                             la programul de inițiere / perfeefteeaFe/

sp^afeăre cu durata de       ore, pentru ocupația (competențe comurie)4$£F^Wz£.

.cor.,,;..-,;.;..; .•.’... organizatide                                     .. cu sediul în localitatea.,                   ............

județu.1                     ■ ■■- ■ ■."•”•' înmatriculat în Registrul: național al furnizorilor de formare

profesională ă adulților cu rir.și a promovat examenul de, absolvire în anuf-luna ■.:. &. 3..X ziua     cu nota/caîificativul

Prezentul^^rtificaFse . eliberează .în conformitate cu prevederile O;G, nr. 129/2000, republi^i^l'&^^it de suplimentul descriptiv al certificatului.

Pw'mSMSPTAD

V^ROWWW^-

xS>,fy ' -iy-.JT.sȚ

)..... Data eliberării:

''•’-'itr      « i?» •XV'Ar - ■


./lăscutță) în. anul _ >una.

<..;.. șiăl (a)


PREȘEDINTE«1" —»■■■»« ,,         /                                         - j jfif « Jj f > S

^fluna.           ........ziua.../2MINISTERUL MUNCII.

FAMILIEI; PROTECȚIEI SOCIALE Șl PERSOANELOR VÂRSTNICE

s

ROMÂ Mi A


TS


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Șl CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE -

\

)

>

s


CI

•’f


■ pe^bsqlViib

DI/&™

C.N.P.,.               ...:.._

ziua< /în iocaiitatea..^4i?/i£^^7rZ. fiul (fej lui .^ifYZ^ZjȚ.CÎ,.

a participat în perioada                             lapro

s&BGîgifea» cu durata de

organizat de județul,.;.............____________________.

profesionala a adulților cu.nr, absolvire în anul .rWJZ. lună ...&J...4 ziua .^cu notâ/cj

.11


Prezentul certificat se eliberează în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000, republiGat&șieste însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului.

/<?/ . %D L.S> PRAHOVA ^ ROMÂNIA #£•'

Nr.^^'i^Să’ta eliberării: anul

.........’..........................’• născut(ă) în anul,. .."luna. ..........................

... județul/sestora!                 ......

și al (a)                                  ...............

,      ,      ,            ....      ..........................r . jgramul de inițiere/partBoțfonaF© /

-SBeiaifeata cu durata de ..$0... ore, pentru ocupația (competențe comune) >.4.;u,;4.cod. COR ........;..z............

*..... cu sediul în localitatea .::£Z0zX£ZZ...............

.. înmatriculat în Registru^național al furnizorilor de formare și a promovat, examenul de icativul^^âZ^^l.


MINISTERUL MUNCII/. FAMILIEI PROTECȚIEI SOCIALE și persoanelor vârstnice

/t/țann'^A

. ... Blft/J țv5Aă Ș*’"

MINISTERULEDUCAȚIEI 3

■ '■ '. naționale < V\ V > ./

ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE '..

\fc. ' *<.

.4 jj.

■’f


no^iHiĂ

I ■■■ .'■'■'&?>. V «a r&rrl.m* ,Gi


• -a

■ 'H

■.'■ jkOwW' r’wy


județui/sdGfowl;


CERTIFICAT

C:N.P. ,....                                                                    luria .;...

' . ziyay r.t4nJbcalifetșaT.W^                                 " '

fiul(ftte^luii.x..^Z^.C/f ..;.'...:y.;'.,....y..;.. și a! (a)...,4.^Z^.<^........ apârtiGipăȚîhperioada'^^,‘^^.!^:^M^; laprpgramulileiniție .,.

i-


‘4.


„„„„ „e.J.&4/drei pentru Ocupația (competențe cornune)^.^^.^^

t<î


COR          ......

organizat decu sediufîn.locantatea ....?^ip../f^^::Zj<'....o.... jUde5uJ/;?^^^?^p^^7;<s.:.T/.Ț/i2înrhMriculșf|n.Regi;sțrLirnQțidri.ăi ăî.fLiFhizpnldr d.^. formare . profesională ă adlilțijpr                                       și ă' promovat exameiiul .de. ■

âbsoivjreîfrănuț?^^... iuțȚă;;^^ .?X\T:2i.ua\^^ cu'rj.ota/căfificativLiF $                     . i

fipat se eliberează. în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000, ’

?

’l:

\


P F£> 7 £0 j&loH. î'rSiCi CTtvJ

■/ ( repți^fefă-șW^pșoțhdesuplimențuldeȘcrîpWâl certificatului. ■

&■? 'jW^ĂNOVÂ^r..; y ■ '

m • ..!®l romana©fECȚOR         Q-               .PREȘEDINTE

•Jt/4 ■    .   ' Secretar,                 K'

Nr. ...£5z... Data .eliberării:-ânulpȘ^. luna               ....... ziua .ZX


.A';..;

:■> ’■


.'JF/


tf

'V

7 *

i-


“\> ._■* <«u A?*’*

-- . f . ' * _

*MINISTERUL MUNCII;

FAMILIEI/PROtECTlEi SOCIALE Șl PERSOANELOR VÂRSTNICE


,s« f<" •*»!>■'v* . s .

-■ . - '

M>ÂOâ

’ ffWf'

;WW-

■ k.

®Wl wWr'-" ww-■


©8

■ • U*i


■>


i.


șs.


MINISTERUL EDUCAȚIEI

':T-.;NÂTiONAiLE;;'-î>r;

si CERCETARI! ȘTIINȚIFICE


TS


’. '"‘f-

5

■4 %


C;.NiP.;. . .......... t . ... . ..... ..;,r...znăscut(>jînanu.l.. ,un^,;.;A.. ..

ziua;

•fiul                                                    șialfa).......®^.^./...,............................,

a părțieîpat tn perioada                             la programulde i n iți ere 7 peffeețieaare /

shO^-cu durata ââ;. ora;pentru ocupația (competențe co^

.:Cij?.ședtarjh Idealitatea

,J.nma.tncu!ăt îți-.Regis.țryî național ai fdrnizpri.lorjde formare, a proTnovat ;exămenul de

. . ..                     nota/qalificetlvQl. X

• •' . j“* ’ ?•!. '■' j "f ••' t '               ’î •'•' _"a.-. I .' '1.'                      ■ I ■ ’ •            vi- • .-"Â- •’ •- . - A               ‘ •* ’ ’V’ ••’■-•-'*•■■•-■                      - .

,re^u6lișâ^^rie^dt^spțh-8e:sup.lfrhentui;d'eșeriptivalțertjficafulur

'L.S :

Nr. [^5.;.:.. Bata eliberării: anuț^^viuhaXzȘiftȘZ/iț


? Organizat ââ jUdețul ,? înmatmj! /profesio^ ■ abșglyiteudW^

P^ehtut^i^fe^elibereazja în; conforrnitatecuprevederiieO.G.nr. 129/2000,


•«?


vU


PREȘEDINTE-

:...;ziua         •;


ir


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA*DȚI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZL

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești


PREȘEDINTE, Paul Palas „


SECRETAR, Gheo r<’heAn d rei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTUR LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

și a emis,

PREȘEDINTE,

George Sorin Niculae Botez

SECRETAR, Gheorghe Andrei


Data: