Hotărârea nr. 136/2018

Hotãrârea nr. 136 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire hală metalică și împrejmuire teren” B-dul București, nr. 64, Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 136

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Construire hală metalică și împrejmuire teren” B-dul București, nr. 64, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a Domnului Primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Ștefan Dănescu, Iulian Bolocan, Claudia Sălceanu, Marius Mateescu, Sorin Văduva și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. CARBOCHIM S.A., Planul Urbanistic de Detaliu „Construire hală metalică și împrejmuire teren”, B-dul București, nr. 64, Ploiești.

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 302672/13.04.2018 și văzând documentația Planului Urbanistic de Detaliu „Construire hală metalică și împrejmuire teren”, întocmit de arh. Ioana Miruna Marinescu,

Având în vedere faptul că beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri conform certificatului de urbanism nr. 1444/27.12.2016 :

utilități urbane :

alimentare cu apa, canalizare : nr. 076/12.03.2018

alimentare cu energie electrică: nr.5359/02.05.2017

telefonie : nr.l00/05/03/01/PH/0400/05.03.2018

protecția mediului: nr.4684/08.05.2017

altele :

poliția rutieră: nr.674059/09.01.2018

Comisia Municipală ptr. Transport: BMTU nr. 227/16.02.2018

R. A.S..P.: nr.531/29.12.2017

S. C. CONPET S.A.: nr.10418/16.03.2018

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 011 din 05.04.2018, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr.003 din data de 05.04.2018;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 4 „Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură din data de 13.04.2018 ;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

în baza capitolului I, art.2, alin.(2) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art.48 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.l si alin. 5, lit. c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire hală metalică și împrejmuire teren”, B-dul București, nr. 64, Ploiești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Prevederile Planului Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art. 1 sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

ART. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, George Sorin Niculae BOTEZ


SECRETAR,

Laurențiu DIȚROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI             /

6? t ■               ■ "

EXPUNERE DE MOTIVE f f7 *'/

privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

„ CONSTRUIRE HALA METALICA SI ÎMPREJMUIRE TEREN”

B-dul București, nr.64, Ploiești

Beneficiar: Proiectant:

S.C. CARBOCHIM S.A.

B.I.A. - arh.Ioana Miruna MARINESCU

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE HALA METALICA SI ÎMPREJMUIRE TEREN”, B-dul București, nr.64, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda S.C. CARBOCHIM S.A., în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planul Urbanistic de Detaliu „ CONSTRUIRE HALA METALICA SI ÎMPREJMUIRE TEREN ”, B-dul București, nr.64, Ploiești, întocmit de arh. arh.Ioana Miruna MAR1NESCU.COMISIA DE URBANISM,

Robert Ionut VÎSCAN

Iulian BOLOCAN

George Sorin Niculae BOTEZ

Marius Nicolae MATEESCU__-

Sorin VĂDUVĂ

Ștefan DANESCU

Claudia Oana SĂLCEANU

ROMÂNIA                                 NR.INREGISTRARE

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI                              '^*1.    3 AN 2018

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ              '     , ÂA

RAPORT DE SPECIALITATE           /

privind aprobarea       ’,            Â /

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU c >/

„ CONSTRUIRE HALA METALICA SI ÎMPREJMUIRE TEREN”

B-duI București, nr.64, Ploiești

Beneficiar : S.C. CARBOCHIM S.A.

Proiectant: B.I.A. - arh.Ioana Miruna MARINESCU

Potrivit prevederilor Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/2000, Ghid privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu, a Legilor nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.3 50/2001 și a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Ploiești- Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul Planului Urbanistic de Detaliu,, CONSTRUIRE HALA METALICA SI ÎMPREJMUIRE TEREN”, B-dul București, nr.64, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la inițiativa S.C. CARBOCHIM S.A. , în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. nr.37/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările si completările ulterioare si cu Normele metodologice dc aplicare a Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic de Detaliu este proprietate particulara a S.C CARBOCHIM S.A. conform contractului de vanzare cumpărare nr.2806/31.07.2000, avand suprafața de 1050,00mp (conform planurilor vizate de O.C.P.I.).

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.209/1999 reglementările sunt: UTR-S-8a;

 • -  POTmax =45%; CUTmax =4, destinația stabilita este M : zona mixta, -subzona M2 ;

 • - Suprafața teren 1050 mp, front la B-dul București 20,00 ml;

 • - parcela este construibila numai daca este asigurat un acces carosabil de minim 4 m lățime dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate ;

 • - terenul are acces direct la B-dul București si la drumul de exploatare existent ;

 • - in cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000 mp, cu un front la strada de minim 30 m, iar pentru celelalte categorii de funcțiuni, se recomanda lotizarea terenului in parcele avand minim 500 mp si un front Ia strada de minim 12 m, in cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau independente ;

 • - retragere minima obligatorie :min.22ml, max.32,5 ml din axul B-dului București ;se autorizează construcții cu o retragere de 30 ml din axul B-dului București;

 • - clădirile publice se vor amplasa in regim izolat, retragerea fata de limitele laterale vor fi de minim jumătate din inaltimea la comisa, dar nu mai puțin de 5 ml, retragerea fata de limitele posterioare va fi de minim jumătate din inaltimea la comisa, dar nu mai puțin de 6 ml;

  • - pentru subzonele situate adiacent DN1, constituind front la acesta, se instituie interdicție

  temporara privind amplasarea panourilor publicitare pana la intocmirea unuustuBipprivind amplasarea coerenta a afisajului publicitar ; ip. ” __________j\

  • -  locurile de parcare necesare obiectivului vor fi asigurate pe parcela proprie si se vof dimensiona

  .    ...---- e                     jț

  • 'O/ O,


  conform Anexei nr.5 din R.G.U. ;


W, ■■

Utilizări permise:

instituții, servicii si echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector si cartier;

 • -  sedii ale unor companii si firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanta in diferite domenii si alte servicii profesionale;

 • - servicii sociale, colective, profesionale;

 • - sedii ale unor organizații politice, profesionale, lacasuri de cult, comerț cu amănuntul, activitati manufacturiere, depozitare mic-gros, hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante„baruri, cofetarii, cafenele, sport si recreere in spatii acoperite, parcaje la sol si multietajate, spatii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, spatii plantate scuaruri;

 • -  locuințe cu partiu obișnuit, locuințe cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni liberale;

Utilizări interzise:

 • - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • - construcții provizorii de orice natura;

 • - dispunerea de panouri de afisaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arh si deteriorând finisajul acestora;

 • -  depozitare en-gros, statii de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini, curățătorii chimice, depozitari de materiale refolosibile, platforme de depozitare a deșeurilor, depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice, activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice, lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente, orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

Acest Plan Urbanistic de Detaliu a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 1444/27.12.2016.

Prin PLANUL URBANISTIC DE DETALIU se propun :

Se dorește construirea unei hale metalice, parter și împrejmuirea terenului proprietate privată a beneficiarului. Hala va avea funcțiunea de depozitare de material abrazive, producția acestor materiale facându-se exclusiv la sediul din localitatea Cluj- Napoca, județul Cluj.

Regimul de aliniere:

Astfel retragerile propuse față de aliniamente și limitele de proprietate vor fi:

 • • Față de axul drumului național DN1 (B-dul București), o retragere de minim 30,0 ml, propus 30,0 ml

 • • Față de aliniament (limita nord-estică) propus 15,40 ml

 • • Față de limita nord-vestică către parcela vecină - teren cu construcții, o retragere de minim H/2 (respectiv 2,30 m pentru înălțimea la cornișă de 4,60 m a construcției propuse), propus 3,0 ml

 • • Față de limita sud-vestică către drumul de exploatare - retragere minimă dată prin PUZ

H/2, dar nu mai puțin de 6,0 ml, propus 16,42 ml                    , O

 • • Față de limita sud-estică către parcela vecină - teren cu construcții, o retragere de minim H/2 (respectiv 2,30 m pentru înălțimea la cornișă de 4,60 m a Construcției propuse), propus 4,7 ml

Clădirea propusă ajunge la o cotă cornișă de 4,60 m de la trotuar. Retragerea propusă permite conformarea clădirii până la cota+6,00 m de la trotuar.

Organizarea circulației:

Accesul auto rămâne neschimbat, se face din drumul național DN1 (B-dul București), latura nord-estică a parcelei.

Acesta va presupune o alee betonată către zona de parcare, dimensionată pentru 3 autoturisme și pentru parcarea unui autovehicol de dimensiune mare. Accesul pietonal se va realiza dinspre același drum. Intrarea și ieșirea de pe parcelă se vor face simplu cu marcaj de STOP și cedarea trecerii pentru utilizatorii drumului național.

Se propune amenajarea spațiului rămas liber cu gazon și plantarea unor copaci în aliniament pe zona de acces, latura nord-estică.

în perioada 20.11.2017 - 12.12.2017 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Avizul C.T.A.T.U. nr.011/2018 a stat la baza fundamentării Avizului Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.003/2018.

Supunem aprobării proiectul de hotărâre privind Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE HALA METALICA SI ÎMPREJMUIRE TEREN”, B-dul București, nr.64, Ploiești , cu respectarea Avizului Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.003/2017.

ARHITECT ȘEF, arh. Cristina HERTIA


DIRECTOR ADJ. D.G.D.U., ing. Rita Mardela NEAGU
VIZN1,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTiy,

Andreea CRISTEA /

ÎNTOCMIT,

Daniela Mar ia NEAGU


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2; 100066 - Ploiești Tel.: 0244/ 516699 ; 0244/ 515982

Fax: 0244/513829 www.ploiesti.ro


ISO 9001


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

5


Arhitect Șef

Ca urmare a cererii adresate de S.C. CARBOCHIMS.A. cu adresa de domiciliu/sediu în str.l Mai, nr.3, Cluj Napoca, județul Cluj, înregistrată cu nr. 308427/06.11.2017, cu completări inregistrate cu nr.302111/20.03.2018 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 003 din 05.04.2018

pentru Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) „ CONSTRUIRE HALA METALICA SI ÎMPREJMUIRE TEREN” generat de imobilul (teren) situat în B-dul București, nr.64, Ploiești, județul Prahova Inițiator: S.C. CARBOCHIMS.A.

Proiectant: B.I.A. — arh.Ioana Miruna MARINESCU

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh.Ioana Miruna MARINESCU

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.D.:

o situat în B-dul București, nr. 64, municipiul Ploiești, județul Prahova

o zonă delimitată conform planșei 1

o suprafața de 1050,00 mp, front la B-dul București 19,41 ml

Prevederi P.U.G. și R.L.U. aferent aprobate anterior:

o U.T.R.: S-8a

o regim de construire: conform R.L.U.

o funcțiuni dominante: zonă mixta, subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu

o CUT max = 4,00 (conform P.U.Z., Zona Hipodrom)

o POT max = 45 % (conform P.U.Z., Zona Hipodrom )

o retrageri minime față de limitele laterale: cf. art. 24 din R.G.U.

o retrageri minime față de limitele posterioare: cf. art. 24 din R.G.U.

Prevederi P.U.D. propuse:

o regimul de construire = P (cota comisa - 4,60 m)

o retragerile propuse față de aliniamente și limitele de proprietate vor fi:

 • • față de axul drumului național DN1 (B-dul București), o retragere de minim 30,0 ml, propus 30,0 ml

 • • față de aliniament (limita nord-estică) propus 15,40 ml

 • • față de limita nord-vestică către parcela vecină - teren cu construcții, o retragere de

minim H/2 (respectiv 2,30 m pentru înălțimea la cornișă de 4(6Q^rn ă cdHstrucției propuse), p ropus 3,0 ml                                                  ‘

 • • față de limita sud-vestică către drumul de exploatare - retragere minimă/dată» prin PUZ H/2, dar nu mai puțin de 6,0 ml, propus 16,42 ml

 • •  față de limita sud-estică către parcela vecină - teren cu coriăfrupții, o retragere de

minim H/2 (respectiv 2,30 m pentru înălțimea la cornișă de 4,60 m a construcției propuse), propus 4,7 ml                                                 ''■■■ -r-,

o parcari : presupune o alee betonată către zona de parcare, dimensionată pentru 3 autoturisme și pentru parcarea unui autovehicol de dimensiune mare. Accesul pietonal se va realiza dinspre același drum. Intrarea și ieșirea de pe parcelă se vor face simplu cu marcaj de STOP și cedarea trecerii pentru utilizatorii drumului național.

o POT max propus = 22,86% ( se mențin cele din P.U.Z. zona Hipodrom)

o CUT max propus = 0,23 ( se mențin cele din P.U.Z. zona Hipodrom )

o echipare tehnico-edilitară : clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice existente în zonă:

 • -  alimentare cu energie electrică - LEA 0.4KV

 • -  alimentare cu apă și canalizare - rețeaua Apa Nova

 • -  alimentarea cu gaze naturale - existentă

 • -  rețea de telefonie - existentă

 • -  rețea termoficare - existentă

In urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 05.04.2018, a fost avizat favorabil Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) , fără condiții.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată (la documentație) și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art.63 alin (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic al acesteia.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1444 din 27.12.2016, emis de Primăria Municipiul Ploiești. In perioada 20.11.2017 - 12.12.2017 documentația de urbanism a fost supusă procedurii de informare și consultare a publicului.

Având în vedere Raportul nr. 308427/06.11.2017 întocmit in data de 15.12.2017 se consideră din acest punct de vedere ca fiind îndeplinite toate condițiile legale, astfel că se poate iniția procedura de aprobare de către Consiliului Local Ploiești.

Conform art. 35 alin. (3) din Ordinul nr. 233/26.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, inițiatorul documentației va transmite, în termen de 15 zile de la aprobarea în Consiliul Local Ploiești, în format tipărit și după caz în format digital Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, un exemplar din documentația de urbanism aprobată.

ARHITECT ȘEF, Arh. Cristina HERȚIA


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2; 100066 - Ploiești Tel.: 0244/516699; 0244/515982 Fax: 0244/513829 www.ploiesti.ro


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM constituită conform H.C.L. Ploiești nr. 316/30.08.2017

AVIZ

Nr. 011 din 05.04.2018

DOCUMENTAȚIE:

PLAN URBANISTIC de DETALIU (P.U.D.) „ CONSTRUIRE HALA METALICA SI ÎMPREJMUIRE TEREN”

AMPLASAMENT:

PLOIEȘTI, B-DUL BUCUREȘTI, NR.64

INIȚIATOR:

S.C. CARBOCHIM S.A.

ELABORATOR:

B.I.A. - arh.Ioana Miruna MARINESCU

Documentația înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde:

 • a) piese scrise :        memoriu tehnic, regulament local de urbanism

 • b) piese desenate :      8 planșe

 • c) alte documente :

 • a.  Certificat de urbanism : nr. 1444/27.12.2016

 • b. Acte de proprietate : contract de vanzare cumpărare nr.2806/31.07.2000 ;

 • c.  Avize solicitate prin Certificat de urbanism :

•S aviz alimentare cu apa, canalizare : nr.076/12.03.2018

J aviz alimentare cu energie electrica : nr.5359/02.05.2017

■J aviz telefonie: nr,100/05/03/01/PH/0400/05.03.2018

J protecția mediului: nr.4684/08.05.2017

J aviz Serviciul rutier: nr.674059/09.01.2018

aviz Comisia Municipala pentru Transport si Siguranța Circulatiei:nr. BMTU nr.227

/16.02.2018

R.A.S.P. : nr.531/29.12.2017

J S.C. CONPET S.A. : nr. 10418/16.03.2018

 • d. Taxă aviz C.T.A.T.U.: chitanța seria 130534, nr.455154/06.11.2017

 • e. Taxă R.U.R.: factura nr. 1016377/09.11.2017

 • f.  Alte documente : -

Prevederi ale P.U.G.si R.L.U.aferent aprobat pentru zona studiata

UTR-S-8a;

POTmax =45%; CUTmax =4, destinația stabilita este M: zona mixta, -subzona \42;

Suprafața teren 1050 mp, front Ia B-dul București 20,00 ml;

parcela este construibila numai daca este asigurat un acces carosabil de minim 4 m lățime dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile invecinate;

terenul are acces direct la B-dul București si la drumul de exploatare existent ;

in cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000 mp, cu un front la strada de minim 30 m, iar pentru celelalte categorii de funcțiuni, se recomanda lotizarea terenului in parcele avand minim 500 mp si un front la strada de minim 12 m, in cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau independente ;

retragere minima obligatorie :min.22ml, max.32,5 ml din axul B-duIui București ;se autorizează construcții cu o retragere de 30 ml din axul B-dului București;

clădirile publice se vor amplasa in regim izolat, retragerea fata de limitele laterale vor fi de minim jumătate din inaltimea la comisa, dar nu mai puțin de 5 ml, retragerea fata de limitele posterioare va fi de minim jumătate din inaltimea la cornișa, dar nu mai puțin de 6 ml;

pentru subzonele situate adiacent DN1, constituind front la acesta, se instituie interdicție temporara privind amplasarea panourilor publicitare pana la întocmirea unui studiu privind amplasarea coerenta a afisajului publicitar ;

locurile de parcare necesare obiectivului vor fi asigurate pe parcela proprie si se vor dimensiona conform Anexei nr.5 din R.G.U.;

Utilizări permise:

instituții, servicii si echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector si cartier;

sedii ale unor companii si firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanta in diferite domenii si alte servicii profesionale;

servicii sociale, colective, profesionale;

sedii ale unor organizații politice, profesionale, lacasuri de cult, comerț cu amănuntul, activitati manufacturiere, depozitare mic-gros, hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante„baruri, cofetarii, cafenele, sport si recreere in spatii acoperite, parcaje la sol si multietajate, spatii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, spatii plantate scuaruri;

locuințe cu partiu obișnuit, locuințe cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni liberale;

Utilizări interzise:

activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; construcții provizorii de orice natura;

dispunerea de panouri de afisaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arh si deteriorând finisajul acestora;

depozitare en-gros, statii de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini, curățătorii chimice, depozitari de materiale refolosibile, platforme de depozitare a deșeurilor, depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice, activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice, lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele


Prevederi PLANUL URBANISTIC de DETALIU propuse :

Se dorește construirea unei hale metalice, parter și împrejmuirea terenului proprietate privată a beneficiarului. Hala va avea funcțiunea de depozitare de material abrazive, producția acestor materiale facându-se exclusiv Ia sediul din localitatea Cluj- Napoca, județul Cluj.

Regimul de aliniere.

Astfel retragerile propuse față de aliniamente și limitele de proprietate vor fi:

 • • Față de axul drumului național DN1 (B-dul București), o retragere de minim 30,0 ml, propus 30,0 ml

 • • Față de aliniament (limita nord-estică) propus 15,40 ml

 • • Față de limita nord-vestică către parcela vecină - teren cu construcții, o retragere de minim H/2 (respectiv 2,30 m pentru înălțimea la cornișă de 4,60 m a construcției propuse), propus 3,0 ml

 • • Față de limita sud-vestică către drumul de exploatare - retragere minimă dată prin PUZ H/2, dar nu mai puțin de 6,0 ml, propus 16,42 ml

 • • Față de limita sud-estică către parcela vecină - teren cu construcții, o retragere de minim H/2 (respectiv 2,30 m pentru înălțimea la cornișă de 4,60 m a construcției propuse), propus 4,7 ml Clădirea propusă ajunge la o cotă cornișă de 4,60 m de la trotuar. Retragerea propusă permite conformarea clădirii până la cota +6,00 m de la trotuar.

Organizarea circulației:

Accesul auto rămâne neschimbat, se face din drumul național DN1 (B-dul București), latura nord-estică a parcelei.

Acesta va presupune o alee betonată către zona de parcare, dimensionată pentru 3 autoturisme și pentru parcarea unui autovehicol de dimensiune mare. Accesul pietonal se va realiza dinspre același drum. Intrarea și ieșirea de pe parcelă se vor face simplu cu marcaj de STOP și cedarea trecerii pentru utilizatorii drumului național.

Se propune amenajarea spațiului rămas liber cu gazon și plantarea unor copaci în aliniament pe zona de acces, latura nord-estică.

în urma analizei, în ședința din data de 05.04.2018, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism acordă :

AVIZ FAVORABIL

pentru

PLAN URBANISTIC de DETALIU

„ CONSTRUIRE HALA METALICA SI ÎMPREJMUIRE TEREN” PLOIEȘTI, B-DUL BUCUREȘTI, NR.64

Având :


(FĂRĂ CONDIȚII)

„12”  - voturi „pentru”

„0”   - voturi „împotrivă”

„0”    - abțineri

„0”   - amanare

„3”   - absențe


Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic al acesteia, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic al acesteia.

PREȘEDINTE, PRIMAR,


Adrian Florin


VICEPREȘEDINTE, ARHITECT ȘEF,

arh. Cristina HERȚIA

DIRECTOR ADJ. D.G.D.U.,

ing. Rita Marc la


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA Str. St. Greceanu nr. 11 bloc K8 100166 tel/fax: 0244 596128 www.ploiesti.ro

; xj rîr. înregistrare r'; 308427/06.11.2017 /X ;

Aprobat; -2 1 DEC. 2017

Ing.Rita Marcela NEAGU

RAPORT

Privind informarea și consultarea populației pentru documentația:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU „ CONSTRUIRE HALA METALICA SI ÎMPREJMUIRE TEREN”

OBIECTIVELE CONSULTĂRII

Prezenta documentație urbanistică are ca obiect propunerea de construire a unei hale de depozitare, amenajarea incintei și realizarea împrejmuirii.

METODOLOGIA FOLOSITĂ

PERIOADA: 20.11.2017- 12.12.2017

ORGANIZATORI: S.C. CARBOCHIM S.A.

BAZA LEGALĂ: Legea nr. 350/2001, art. 57 și 61

LOCUL DESFĂȘURĂRII CONSULTĂRII

B-dul București, nr.64

Str.Ștefan Greceanu nr. 11, bl.K8-sediul D.G.D.U.

www.Ioiesti.ro (Activitatea de informare și consultare a publicului pentru documentațiile de urbanism și/sau amenajarea teritoriului)

DOCUMENTELE SUPUSE DEZBATERII/CONSULTĂRII:

B-dul București, nr.64

sediul D.G.D.U.: memoriu de prezentare, planuri cu încadrarea în localitate, situația existentă, propunere;

GRUPURI ȚINTĂ PENTRU IDENTIFICARE: -

DESCRIEREA PROCESULUI DE CONSTATARE

PARTICIPANȚI: au fost notificați 3 vecini

ASPECTELE DISCUTATE: -

DESCRIERE: -

1 întocmit: Daniela Maria NEAGU

15.12.2017, 2 exemplare

Municipiul Ploiești


rage i oi j


K?S "MUNICIPIUL7L0E5TIMunicipiul Ploiești v Harta Ploiești Evenimente


. -         "F'oeyri - ca ap -o*-riVr toate orașek roaaSe      r jz T-it Sin     «a*.

■ ’             aceuM» aat se<pi«rde irs trssutul                    wadșța

> .# /‘ae un ^rup Jft -șapte masa,    intr-w omaoă 3 codrilor Vubta, suMki

«aȘ.-PiDâe^tefteieiorwiâtuiwi           așezat la etajginaa Mja

sUfîiuh, «î «recuri                  »r & aha lacuri nu atăt

Ot» Șapte           w îițgis d» umi*va '••b'rițî =& ©sus?.? ețrah», wm

5trȘg?wIi» ucu? ssap-^r, «sar utați cu rmriwm   S&ikri l» husuc și-n fcpf

Jeankvraf» JeraU5sauiîia^J«>r*”5e-'țBraraj conduc «!e 31» van* «e c>ne ști* un J» cu stup» și cu •sstek ^capufunte satukriy’Wsii se eotrfusîdâ cu Eiunca aprigi a âeAișaru pădurii.

( JtetaȘ» ad c=dat parirect această tmaâ ;n staisa Hotștila-i âoi ?e   f.

caradesrâdâcsfcaaJiunst*'"-*                              -   ~

-ru.-a


Informații publice


Strategia naționala anticoruptie


Mass media


O.N.G.


Servicii, formulare OnLîne


P.U.D. - teza de efeAorare propuneri

Pfanuhh Urbanistic de Detaliu .CONSTRUIRE HALA METALICA SI IMPfiBMUTRE TEREN", PLOIEȘTI, d-DUL BUCUREȘTI, NR.64


Asociația de Dezvoltare intercomunitara Polul de Creștere Ploiești Prahova


Galerii Foto


Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ala căror date cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul Primăriei Ploiești


PUD - "CONSTRUIRE CLINICA OFTALMOLOGICA, P+2‘ STR. ALEXANDRU GLINKA, NR 56...


MOMT0f«ZARE. WiSTmjTtt CC»'.» oug toarjon


Planului Urbanistic de Detaliu ^CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PARTER", PLOIEȘTI, STR.GAGENI, NR.92...Enatișh yerșionPlanului Urbanistic de Detaliu .RIDICARE RESTRICȚIE TEMPORARA PENTRU RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA, EXTINDERE, ÎNCHIDERE TERASE, CONSTRUIRE BALCOANE, AMENAJAREA PODULUI IN MANSARDA, ALTE AMENAJARI PENTRU CLUB, SALA FITNESS, MASAJ, SOLAR, BILIARD BAR", B-DUL REPUBLICE, NR.162...


cum srairrry

MUtUZHPAL HL.OfCF.ri

COHMMIAII


Arhiva comunicate presaPlanului Urbanistic de Detaliu .DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE DOUA IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2, RESPECTIV S+P+3, CU MENȚINEREA INDICATORILOR URBANISTIC" PLOIEȘTI,              TUDOR VLADIMIRESCU,

NR.17...


Data Publicării: 02-05-201711:23


Data FUbticarii: 02-02-201710:53


Data publicării: 22-12-2016 12:08


Data publicării: 16-11-2016 10:22


arhiva comunicate v


COMUNICARE ACTE ADMINISTRATIV J-FlSCALE?

* ' :


CONSULTARE PUBLICAAr. Iu a Im re

■i

revizuire

PUG


INFORMAȚII ACCfSBH F FtRWiANFIOR CIJ


http://www.ploiesti.ro/puduri.php


Data publicării: 19-10-2016 14:12


Data publicării: 31-08-201612:55


Data publicării: 03-08-2016 10:26


Data Publicării: 25-07-2016 11:43ACTUALIZARE SI '' REVIZUIRE „ PUG.

Ti <" f


■^;?șActuaiz»rț.a Regulsțnenhilul privind amplasarea el funcționarea spatiilor comercial* cujțaracter provizoriu pe terenurile, ce aparțin domeniului, “ public el privat al l ^municipiului Ploiești J


15.11.2017


LEGEA 50/1991, Actualizata 2018, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Act procedural in care procurorul sau organul de urmărire penala consemnează o dispoziție asupra unor acte sau masuri de urmărire penala.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmărire penala consemnează o dispoziție asupra unor acte sau masuri de urmărire penala.

LEGEA nr. 50/1991, Actualizata 2018, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - Republicata

Actualizata prin:

 • - Legea 147/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 • - Ordonanța urgenta 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) si

 • d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 • - Ordonanța urgenta 100/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, precum si a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la îndeplinire prin puterea de stat. (In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau construcție situat in intravilan, cu oricare din destinațiile avute la data preluării, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta construcție,

Act normativ emis de către organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

1. Determinare cu aproximație (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operației de măsurare propriu-zisa sau o poate înlocui, atunci când nu este posibila o măsurare suficient de exacta

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce privește autoritatile publice,

Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegând sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.

Activitate desfasurata de organele de urmărire penala

Sistemul de facilitați, echipamente si servicii necesare operării unei organizații.

Act normativ emis de către organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau construcție situat in intravilan, cu oricare din destinațiile avute ia data preluării, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta construcție,

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilanț si contul de profit si pierdere

Persoana care, in schimbul muncii, primește un salariu.

Este persoana numita intr-o funcție publica.

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce privește autoritatile publice, - -    ’......

CAPITOLUL I: Autorizarea executării lucrărilor de construcții

Articolul 1
 • (1) Executarea lucrărilor de construcții este permisa numai pe baza unei autorizații

de construire sau de desființare, emisa in condițiile prezentei legi, la solicitarăți titularului unui drept real asupra unui imobil - teren si/sau construcții - identificat prin număr cadastral, in cazul in care legea nu dispune altfel.              j-'/

 • (2) Construcțiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susținerea instalațiilor si utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire, emisa in condițiile prezentei legi, si a reglementarilor privind proiectarea si executarea construcțiilor.

 • (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), executarea lucrărilor de construcții cu caracter special, care se realizează in baza tratatelor/acordurilor in vigoare la care Romania este parte, se reglementează prin aranjamentele de implementare/ acordurile tehnice/intelegerile/memorandumurile de implementare a tratatelor respective, adoptate potrivit legislației in vigoare, cu condiția avizării documentației tehnice potrivit legislației in vigoare.

/ Articolul 2 ;

 • (1) Autorizația de construire constituie actul final de autoritate al administrației publice locale pe baza caruia este permisa executarea lucrărilor de construcții corespunzător masurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea construcțiilor.

' (^Autorizația de construire se emite in baza documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, elaborata in condițiile prezentei legi, in temeiul si cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism, avizate si aprobate potrivit legii.

(21) Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții incepe odata cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism in scopul obținerii, ca act final, a autorizației de construire si cuprinde următoarele etape:

 • a) emiterea certificatului de urbanism;

 • b) emiterea punctului de vedere al autoritatii competente pentru protecția mediului pentru investițiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;

 • c) notificarea de către solicitant a autoritatii administrației publice competente cu privire la menținerea solicitării de obținere, ca act final, a autorizației de construire, pentru investițiile la care autoritatea competenta pentru protecția mediului a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului si a emis îndrumarul conform legislației privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

 • d) emiterea avizelor si acordurilor, precum si a actului administrativ al autoritatii pentru protecția mediului competente privind investițiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;

 • e) elaborarea documentației tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, denumita in continuare documentație tehnica - D. T.;

 • f) depunerea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la

’ Lege 350 06-07-2001 Parlamentul

se aplica de la: 21-Dec-2015 - Text meșteșugit de UltraTech Group

 • b) strategia de dezvoltare spațială a localității;


 • c) regulamentul local de urbanism aferent acestuia;

 • d) planul de acțiune pentru implementare și programul de investiții publice.

 • e) planul de mobilitate urbană, (literă introdusă prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 7/2011. astfel cum

  a fost modificată prin art. 1 pct. 24 dinLe<zeanr. 190/2013. în vigoare de la 13 iulie 2013)


(articol introdus prin art. 1 pct. 23 din O.U.G. nr. 7/2011. în vigoare de. la 11 februarie 2011)  ;

Art. 47.

ri*)1 (1) Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic general, (alineat modificat prin art. I pct. 17 din O.G. nr. 27/2008. în vigoare de la 1 septembrie 2008)

 • (2) Planul urbanistic zonal cuprinde reglementări asupra zonei referitoare la:

 • a) organizarea rețelei stradale;

 • b) organizarea arhitectural-urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane;

 • c) modul de utilizare a terenurilor;

 • d) dezvoltarea infrastructurii edilitare;

 • e) statutul juridic și circulația terenurilor;

 • f) protejarea monumentelor istorice și servituți în zonele de protecție ale acestora.

fi * 11 (3) Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul:

 • a) zonelor centrale ale localităților;

 • b) zonelor construite protejate și de protecție â monumentelor;

 • c) zonelor de agrement și turism;

 • d) zonelor/parcurilor industriale, tehnologice și zonelor de servicii;

 • e) parcelărilor, pentru divizarea în mai mult de 3 parcele;

 • f) infrastructurii de transport;

 • g) zonelor supuse restructurării sau regenerării urbane;

 • h) altor zone stabilite de autoritățile publice locale din localități, potrivit legii.

(alineat modificat prin art. 1 pct. 24 din O.U.G. nr. 7/2011. astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 25 din Lenea nr. 190/2013. în vigoare de la 13 iulie 2013)

(3l) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situația în care planurile urbanistice generale reglementează condițiile de autorizare a investițiilor din zonele menționate, cu excepția zonelor construite protejate. (alineat introdus prin art. I pct. 24 din O.U.G. nr. 7/2011. astfel cum a fost modificată prin art. Ipct. 26 clin Lexeanr. 190/2013. în vigoare de la 13 iulie 2013)

r(*ll (4) Delimitarea zonelor pentru care se întocmesc planuri urbanistice zonale obligatorii se face, de regulă, în Planul urbanistic general, (alineat modificat prin art. I pct. 24 din O.U.G. nr. 7/2011, în vigoare de la 11 februarie 2011)

[{*11 (5) Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc, în baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic și arhitectural, reglementări cu privire la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise, (alineat modificat prin art. 1 pct. 24 clin O.U.G. nr. 7/2011. în vigoare de Ici 11 februarie 2011)

[{*11 (6) Se interzice promovarea planurilor urbanistice zonale cu scop declarat de promovare a unui anumit proiect de investiții. Planurile urbanistice zonale reglementează condițiile de amplasare a

LexNavigator(TM) - Copyright© UltraTech Group

Pagina 23


Lege 350 06-07-2001 Parlamentul

se aplica de la: 21-Dec-2015 - Text meșteșugit de UltraTech Group

investițiilor, indiferent de natura lor sau de beneficiar, (alineat abrogat de la 6 iulie 2009 prin art. I pct.

' 18 din O.G. nr. 27/2008, astfel cum a fost modificată prin art. 1 pct. 9 din Le cea nr, 242/2009)

Art. 471. - (1) Introducerea în intravilanul localităților a terenurilor agricole și a celor amenajate cu îmbunătățiri funciare se face pe bază de studii urbanistice de PUG sau PUZ pentru care în prealabil a fost obținut avizul privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

 • (2) După aprobarea prin hotărârea consiliului local a PUG și PUZ, primăriile sunt obligate să transmită hotărârea însoțită de documentația de aprobare a PUG și PUZ către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

(articol introdus prin art. 91 din O.U.G. nr. 81/2011. astfel cum a fost modificată prin art. 1 pct. II din Legea nr. 219/2012, în vigoare de la 26 noiembrie 2012)

{{*11 Art. 48.

{{*11 (1) Planul urbanistic de detaliu are caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relație cu parcelele învecinate. Planul urbanistic de detaliu nu poate modifica planurile de nivel superior, (alineat modificat prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 324/2015, în vigoare de la 21 decembrie 2015) {{*11 (2) Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care detaliază cel puțin:

 • a) modul specific de construire în raport cu funcționarea zonei și cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate;

 • b) retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei;

 • c) procentul de ocupare a terenului și modul de ocupare a terenului;

 • d) accesele auto și pietonale;

 • e) conformarea arhitectural - volumetrică;

 • f) conformarea spațiilor publice.

(alineat modificat prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 324/2015. în vigoare de la 21 decembrie 2015)

 • (3) Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea amănunțită a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general sau Planul urbanistic zonal.

(articol modificat prin art. I pct. 25 din O.U.G. nr. 7/2011. în vigoare de la 11 februarie 2011)

[{*11 Art. 481. - (1) Toate documentațiile de urbanism se realizează în format digital și format analogic, la scară adecvată, în funcție de tipul documentației, pe suport topografic realizat în coordonate în sistemul național de referință Stereo 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători la teren, cu respectarea și integrarea limitelor imobilelor înregistrate în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, puse la dispoziție de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

 • (2) Stabilirea limitelor intravilanului prin planurile de urbanism general și zonal se va face în raport cu nevoile de dezvoltare ale localităților din cadrul unei anumite unități administrativ - teritoriale. Limita propusă va fi stabilită în funcție de elemente ale cadrului natural, căi majore de comunicații, amenajări hidrotehnice, precum și de alte categorii de lucrări cu caracter tehnic.

 • (3) în cazul extinderii Ramei stradale și a anumitor zone funcționale, limita intravilanului propus se va raporta la acestea și va urmări să asigure o utilizare eficientă a terenurilor. în cazul localităților risipite (sate, cătune, ansambluri turistice existente) cu suprafețe mari de proprietăți, limita intravilanului se va stabili astfel încât să se asigure o parcelare corespunzătoare funcțiunilor propuse, indiferent de regimul cadastral/funcțional al terenurilor (teren agricol, pășuni, vii, livezi, păduri), în vederea unei dezvoltări economice echilibrate a acestora.

 • (4) Baza topografică cu situația existentă se pune la dispoziția autorităților locale cu titlu gratuit și se avizează de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară. în termen de 15 zile după aprobarea de către consiliul local/Consiliul General al Municipiului București, un exemplar al documentației de urbanism se înaintează Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în format electronic, pentru preluarea

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group                                                                            Pagina 24

/Legea ad mi n istratiei pubIice Iocale nr. 215/2001~       '                    I

Art. 36.

/JÎ))Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

 • (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local;

 • b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

 • c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;

 • d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;

 • e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.

 • (3) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

 • a) aprobă statutul comunei, orașului sau municipiului., precum și regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local;

 • b) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local;

 • c) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

 • (4) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

 • a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • b) aprobă, ia propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, .

precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în' <x ■-numele unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii;                                        >

 • c) stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii;

 • d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;

 • e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale;

 • f) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.

^5)^n exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2)fiîțjc), consiliul local:

 • a) hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;

 • b) hotărăște vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii;

■ cj avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE HALA METALICA SI ÎMPREJMUIRE TEREN”

B-dul București, nr.64, Ploiești