Hotărârea nr. 135/2018

Hotãrârea nr. 135 privind aprobarea modificării Planului Urbanistic Zonal ,,Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL” Str. Cosminele, nr. 11 A, Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 135 privind aprobarea modificării Planului Urbanistic Zonal „Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL” Str. Cosminele, nr. 11 A, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a Domnului Primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri Robert Ionut Vîscan, Ștefan Dănescu, Iulian Bolocan, Claudia Sălceanu, Marius Mateescu, Sorin Văduva și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare la solicitarea Municipiului Ploiești, modificarea Planului Urbanistic Zonal „Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL”, Str. Cosminele, nr. 11 A, Ploiești.

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 302671/13.04.2018 și văzând documentația Modificare Plan Urbanistic Zonal „Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL”, întocmit de urb. Vlad CAZAN,

Având în vedere faptul că beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri conform certificatului de urbanism nr. 23/29.01.2018 :

utilități urbane :

alimentare cu apa, canalizare :


nr. 073/07.03.2018


alimentare cu energie electrică: alimentare cu energie termica : alimentare cu gaze naturale: telefonie :

protecția mediului: sanatatea populației: altele :


nr.5358/02.05.2017

nr.C 17-0869/25.04.2018

nr. 312.496.602/29.03.2018

nr. 100/05/03/01 /PH/0442/06.03.2018

decizie nr.4710/08.05.2017

notificare nr.256/11.07.2017


poliția rutieră:

Comisia Municipală ptr. Transport: Ministerul Administrației si Internelor :

Ministerul Apărării Naționale : Serviciul Roman de Informații:

nr.673602/12.04.2017

BMTUnr. 893/22.06.2017

nr.DT5329/22.06.2017


nr.DT2827/16.05.2017

nr.53.490/29.03.2018


R.A.S.P. :


nr.2624/11.04.2018

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism nr.012 din 05.04.2018, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Sef nr.004 din data de 05.04.2018;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 4 „Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectură din data de 13.04.2018 ;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

A

In baza capitolului I, art.2, alin.(2) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.l si alin. 5, lit. c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Aprobă modificarea Planului Urbanistic Zonal „Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL”, str. Cosminele, nr. 11 A, Ploiești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 1 sunt valabile pană la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

ART. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie 2018

\         A"-

Contrasemnează: SECRETAR, A î Laurențiu Dlj^U


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^


iculae BOTEZ -

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

MODIFICARE PLAN URBANISTIC ZONALprivind aprobarea „ PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE PRIN ANL”

Str.Cosminele, nr.ll A, Ploiești

Beneficiar:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Proiectant:

S.C. S.G.U. PLOIEȘTI S.R.L.- urb.Vlad CAZAN

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului Modificare Plan Urbanistic Zonal „ PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE PRIN ANL”, Str.Cosminele, nr.ll A, Ploiești.

Proiectantul a executat Modificarea Planului Urbanistic Zonal la comanda MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.3 50/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 Ghid privind metodologia de elaborare și continutul-cadru al Planului Urbanistic zonal.

9

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești Modificarea Planului Urbanistic Zonal „ PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE PRIN ANL ”, Str.Cosminele, nr.l 1 A, Ploiești, întocmit de urb.Vlad CAZAN.COMISIA DE URBANISM, Robert Ionut VÎSCAN

Iulian BOLOCAN

George Sorin Niculae BOTEZ

Marius Nicolae MATEESCU

Sorin VĂDUVĂ

Ștefan DANESCU

Claudia Oana SĂLCEANU

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea

MODIFICARE PLAN URBANISTIC ZONAL PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE PRIN ANL”

Str.Cosminele, nr.ll A, Ploiești

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Proiectant: S.C. S.G.U. PLOIEȘTI S.R.L.- urb.Vlad CAZAN

Potrivit prevederilor Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 Ghid privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal, a Legilor nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 și a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul Modificare Plan Urbanistic Zonal „ PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE PRIN ANL”, Str.Cosminele, nr.l 1 A, Ploiești.

Proiectantul a executat Modificarea Planului Urbanistic Zonal la inițiativa MUNICIPIULUI PLOIEȘTI , în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările si completările ulterioare si cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestei Modificări a Planului Urbanistic Zonal aparține domeniului public al Municipiului Ploiești, conform actului de dezmembrare nr.3224/15.12.2017, avand suprafața de 12734,00 mp (conform planurilor vizate de O.C.P.I.).

Reglementări stabilite prin P.U.G-ul Municipiului Ploiești, H.C.L. nr. 209/1999 și nr. 382/2009:

Conform HCL 175/2008 a fost aprobat PUZ -Schimbare destinație teren (Amenajare rezidențiala A.N.L. si zona instituții si servicii de interes general ), strada Cosminele, nr. 11 A, Ploiești, ce a avut valabilitate 5 ani.

Conform HCL 243/2009 a fost aprobat PUZ - Modificare PUZ schimbare destinație teren - amenajare zona rezidențiala A.N.L.si zona instituții si servicii de interes general, ce a a vut valabilitate 5 ani (si-a produs efectele prin AC 790/2010 - Schimbare

destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentari interioare si extindere clădire existenta cu un hol, AC 227/2013 si AC 595/2013 - Modificare proiect autorizat prin AC 790/2010 si AC 227/2013 ce consta in consolidare subsol si recompaxtinientari interioare cămin de batrani) .                                                 ,,<~C z

v"/''      '

UTR - V-5, Iscx, POT = 35%; CUT= 1,75                         W |

 • - suprafața teren pentru lotul 1 : 12734 mp, conform act de dezmembitue;.

 • - parcela construibila;parcelele sunt considerate construibile daca se respecta cumulativ urmato^^tondî^^

 • a) ffont la strada de minimum 8 m pentru clădiri insiruite si de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;

 • b) suprafata minima a parcelei de 150 mp pentru clădiri insiruite si, respectiv, de minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;

 • c) adancime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei;

 • - terenul are posibilitatea racordării la utilitățile existente in zona;

 • - se vor amenaja circulații carosabile si pietonale folosindu-se pe cat posibil aleile existente si mentionandu-se aliniamentele de arbori existente ;

 • - circulațiile carosabile vor fi organizate cu cate 2 benzi de circulație, o banda pe fiecare sens, latimea unei benzi fiind de min.3,00 m;

 • - parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulație publica;

 • - se va asigura accesul in spatiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare;

 • - se va asigura un acces carosabil in curtea posterioara astfel incat sa permită accesul autovehiculelor pentru stingerea incendiilor ;

 • - clădirile noi ce vor adăposti funcțiuni publice se vor amplasa retrase de la aliniament la o distanta de min.6,00 m ;

 • - clădirile noi se vor amplasa in regim izolat, si vor fi retrase fata de limitele laterale cu cel puțin 2,00 m astfel incat sa nu fie generate calcane;

 • - clădirile noi vor respecta intre ele distante egale cu inaltimea la comisa a celei mai inalte dintre ele;

 • -  distanta se poate reduce la jumătate din inaltime, dar nu mai puțin de 6,00 m numai in cazul in care fațadele prezintă ferestre care nu asigura luminarea unor incaperi pentru alte activitati permanente ce necesita lumina naturala ;

 • - staționarea autovehiculelor se admite numai in afara circulațiilor publice ;

 • - se va asigura cate un loc de parcare pentru 2 angajați la care se adauga 50% din totalul de parcari rezultate pentru clienti;

Utilizări permise : instituții, servicii si echipamente publice, dotări sociale si servicii profesionale, spatii verzi si plantații de protecție, parcaje si rampe de acces subsoluri.

Utilizări interzise Orice unitati economice poluante si care generează trafic intens, construcții pe parcele care nu indeplinesc condițiile de suprafața minima front la strada (conf. Ari. 30 din R.G.U).

Aceasta Modificare de Plan Urbanistic Zonal a fost solicitata prin Certificatul de

Urbanism nr.23 /29.01.2018.

Prin MODIFICAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL se propun :

/7 y''      ''

Suprafața de teren studiata in prezentul PUZ a primit o noua destinație ptin/sc^imliar^ * funcțiunii din zona cu destinație speciala in zona pentru instituții si servicii dejnt^reâr general si locuințe.                                                                            7

MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Prin prezentul studiu se mențin elementele de circulație carosabila si pietonala realizate odata cu amenajarea căminului de batrini si se propun o serie de circulații noi care sa deservească noile investiți propuse.

Astfel se propune reamenajarea drumului prin care sa se faca accesul pe intreg lotul 2 aflat in proprietatea Municipiului. Acest drum de acces va avea o parte carosabila cu latimea de 6,00m, doua sensuri de circulație si doua trotuare avand latimea de l,50m pe partea cu clădiri existente si respectiv 2,00 m pe cealalta parte.

Se propune si amenajarea unei străzi noi cu latimea de 6,00m avand de o parte si de alta trotuare cu latimea de l,00m fiecare. Acest drum va avea o lungime de 100 m si va fi prevăzut la capat cu un loc de intoarcere.

Se propune deasemenea si amenajarea unor circulații carosabile locale sub forma unei bucle care sa pornească din drumul central de acces si sa se intoarca din nou in acesta.

Aceasta circulație va avea pe o prima porțiune un profil transversal format dintr-o parte carosabila cu latimea de 6,00m si doua trotuare cu latimea de l,00m fiecare. Aceasta porțiune va avea dublu sens de circulație. Urmataoarele tronsoane ale circulației vor avea o lățime a pârtii carosabile de 5,00m si doua trotuare de circulație cu latimea de l,00m fiecare. Aceste tronsoane vor avea un sens unic de deplasare a autovehiculelor.

(vezi planșa nr. 4 - REGLEMENTARI URBANISTICE).

Pentru circulațiile carosabile pe terenul propus pentru parcelare a fost stabilita o viteza maxima de circulație de 30km/h.

Parcelele destinate locuințelor ANL se vor realiza de o parte si de alta a sediului ANIF, aflat intr-o poziție centrala a amplasamentului .

In partea de sud vest a terenului se propune realizarea unui drum carosabil sub forma de fundătură, prevăzut la capat cu un loc de intoarcere. De o parte si de alta a acestei străzi sunt propuse 11 parcele pentru locuințe individuale. Suprafețele acestor parcele vor fi cuprinse intre 280 si 341 mp. In zona de capat a străzii pe o porțiune de teren sub forma triunghiulara se propune amenajarea unor spatii verzi de odihna si agrement, ce va cuprinde loc de joaca pentru copii si un miniteren de baschet.

De cealalta parte a sediului ANIF se propune o parcelare ce se va desfasura in jurul unei circulații sub forma de bucla. Aici vor fi amenajate 10 parcele pentru locuințe individuale avand suprafețele cuprinse intre 247 si 314 mp.

Vor fi amenajate in total 21 de parcele cu suprafețe cuprinse intre 237 si 326mp ce vor găzdui fiecare cate o locuința individuala.

O parcela de teren (nr. 22) cu suprafața de 2054 mp, pe care se afla o clădire renovata ce găzduiește sediul Administrației Naționale a îmbunătățirilor Funciare Prahova a fost trasmisa in administrarea acestei instituții de stat. (HCL 459 / 2017)

O parcela de teren (nr. 23) cu suprafața de 413mp a fost creata in jurul clădirii C3 clădire ce se pastreaza. Aceasta parcela deasemenea este transmisa in administrarea ANIF. (HCL 459/2017)

O parcela de teren (nr. 24) cu suprafața de 236mp va fi ocupata de un spațiu verde care va include si un mic loc de odihna.

O parcela de teren (nr. 25) cu suprafața de 473mp va fi ocupata de un loc de joaca pentru copii si un mini teren de baschet.                                           '/        \7 Ă

O parcela de teren (nr. 26) cu suprafața de 103 mp va cuprinde un mic spațiu de rezerva’ ce poate fi folosit in diverse scopuri in funcție de necesitățile cartierului creat: ’spagiupentru rețele tehnico edilitare, spațiu de circulație si parcare, zona verde.

Parcelele de teren cu numerele 27, 28 si 29 vor fi ocupate cu circ'ulațij'publice -drumuri, trotuare, alei carosabile si pietonale.

ZONE SI SUBZONE FUNCȚIONALE:

M-ZONA MIXTA

Cu următoarea subzona:

Mlis - subzona locuințe individuale cu regim mic de inaltime si instituții si servicii

V - ZONA SPATIILOR VERZI

Cu următoarea subzona:

Voa - subzona spatii verzi pentru odihna si agrement

C - ZONA CAI DE COMUNICAȚIE

Cu următoarele subzone:

Cr - subzona cai de comunicație rutiera

Cp - subzona cai de comunicație pietonala

M - ZONA MIXTA

Mlis - subzona locuințelor individuale cu regim mic de inaltime si instituții si servicii

UTILIZĂRI ADMISE

 • -  Instituții si servicii de interes general

 • - Locuințe individuale pe lot propriu

 • - Amenajări aferente construcțiilor : alei si platforme carosabile si pietonale, parcaje, garaje, chioșcuri pentru odihna, anexe gospodărești, pergole, copertine, spatii plantate

 • - împrejmuiri

UTILIZĂRI INTERZISE

 • - Orice alta activitate in afara celor prevăzute la art.l si 2 inclusiv orice activitate care ar constituii surse de risc sau de incomodare a bunei desfășurări a funcțiunii de baza CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni).

Parcelele vor avea latimea minima de 13,00 m pentru regimul de construire cuplat si 14,00 m pentru regimul de construire izolat.

Adâncimea parcelelor va fi de minimum 19,00m.

Numărul total al parcelelor create pentru locuințe individuale este de 21.

Suprafețele parcelelor pentru locuințe vor fi cuprinse intre 237mp si 326mp. (Vezi planșa nr. 8 - Plan de parcelare)

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Aliniamentul este definit in sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcație intre domeniul public al Municipiului Ploiești ocupat de circulațiile rutiere si pietonale propuse si domeniul privat al diverselor persoane fizice ce vor intra in posesia parcelelor de teren . întrucât planul urbanistic de fata reglementează o parcelare noua, au fost impuse cateva elemente obligatorii pentru alinierea si retragerea noilor construcții, astfel incat sa fie realizata o imagine urbana unitara.

Pentru noile construcții de locuințe din cadrul acestei subzone funcționale se impun retrageri minime obligatorii de 2 si 3 metri si un regim de aliniere obligatoriu la 5,00m fata de aliniament conform planșa nr. 4 - REGLEMENTARI URBANISTICE

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE PARCELEI      . .Zțf A z

 • -  vor fi respectate prevederile din Codul Civil in ceea ce privește amplasafea fata-Mc *

limitele laterale si posterioare ale parcelelor.                                   /* / \

 • - se admite construirea pe limita de proprietate doar a locuințelor cuplate si î^arăjtfpm 5^

 • - locuințele vor menține o retragere de minimum 3,00m pe una dintre lătur


 • -  clădirile vor fi realizate astfel incat sa nu genereze calcane vizibile din sp

 • - construcțiile pe parcele vecine vor fi amplasate astfel incat sa fie indeplinita cor insorire de l,5ore pentru incaperile de locuit la solstitiul de iama (conform ordinului 119/2014 al Ministerului Sanatatii) ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- inaltimea maxima admisa a locuințelor va fi de P+l

H maxim comisa = 6,5 Om

H maxim coama = 9,50m

H maxim atic = 8,50m

 • - inaltimea maxima admisa a garajelor si a altor anexe va fi de

H maxim comisa = 3,00m

Hmaxim coama = 5,00m

H maxim atic = 3,50m

înălțimile maxime admise vor fi măsurate de la nivelul cotei terenului amenajat. CIRCULAȚII $1 ACCESE

 • - fiecare parcela va beneficia de acces din spațiul public

 • - accesele auto pe parcela vor avea minimum 3,00m lățime

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • - staționarea autovehiculelor se va face numai in interiorul parcelei sau in zona de parcare publica special amenajata

 • - va fi prevăzut cel puțin un loc de parcare/garare in cadrul fiecărei parcele

SPATII LIBERE SI SPAȚII PLANTATE

 • - minimum 20% din suprafața parcelei va fi amenajata ca spațiu verde

 • - spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca si grădini de fațada

 • - spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă sau echipamentele tehnico-edilitare vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 50 mp;

 • - se recomanda ca locurile de parcare aflate la nivelul solului sa fie inconjurate de un gard viu cu inaltimea de 1,20m.

POT maxim = 45%

CUT maxim =0,8

V - ZONA SPATIILOR VERZI

Voa - subzona spatii verzi pentru odihna si agrement

UTILIZĂRI ADMISE

 • -  Spatii verzi si plantații ornamentale si de protecție

 • - Amenajări pentru odihna si promenada

 • - Locuri de joaca pentru copii

 • - Terenuri si amenajari pentru sport

 • - Elemente de infrastructura tehnico edilitara subterane

UTILIZĂRI INTERZISE

- Orice alta activitate in afara celor prevăzute la art. 1

C - ZONA CAI DE COMUNICAȚIE

Cr - subzona cai de comunicație rutiera


UTILIZĂRI ADMISE

 • -  circulații rutiere

 • - parcari

UTILIZĂRI INTERZISE

 • - Orice alta activitate in afara celor prevăzute la art. 1

Cp - subzona cai de comunicație pietonala

UTILIZĂRI ADMISE

 • -  circulații pietonale

elemente de mobilier urban

UTILIZĂRI INTERZISE

Orice alta activitate in afara celor prevăzute la art. 1

în perioada 21.02.2018 - 07.03.2018 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Avizul C.T.A.T.U. nr.012/2018 a stat la baza fundamentării Avizului

Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, aviznr.004/2018.

Supunem aprobării proiectul de hotărâre privind Modificare Plan Urbanistic Zonal,, PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE PRIN ANL”, Str.Cosminele, nr.ll A, Ploiești , cu respectarea Avizului Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.004/2018.

ARHITECT ȘEF, arh. Cristina HERTIA

[Q..Oh

DIRECTOR ADJ. D.G.D.U., ing. Rita Marcela NEAGU

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,

Andreea CRISTEA j

ÎNTOCMIT,

Daniela Maria NEAGU (


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2; 100066 - Ploiești Tel.: 0244/ 516699 ; 0244/ 515982 Fax; 0244/513829 www.ploiesti.ro

ISO 9001


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Arhitect Șef

Ca urmare a cererii adresate de MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu adresa de domiciliu/sediu în județul Prahova, Ploiești, B-dul Republicii, nr.2, înregistrată la nr.301067/08.02.2018,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr.004 din 05.04.2018

Pentru MODIFICARE PLAN URBANISTIC ZONAL

„PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE PRIN ANL ”

generat de imobilul teren str.Cosminele, nr.ll A, situat în Ploiești, județul Prahova.

Inițiator: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Proiectant: S.C. S.G.U. PLOIEȘTI S.R.L. - urb.Vlad CAZAN

Specialist cu drept de semnătură RUR: urb.Vlad CAZAN

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.:

o situat în str.Cosminele, nr. 1 IA, municipiul Ploiești, județul Prahova

o zonă delimitată conform planșei 1

o suprafața de 12734,00 mp, lotul 1, conform actului de dezmembrare nr.3224/15.12.2017                                                            ;

întocmit: IngUmiela/urto ;V£4Gf/

Avk A.soorxi»..Reglementări stabilite prin P.U.G-ul Municipiului Ploiești, H.C.L. 382/2009:

o U.T.R.: V-5, Iscx

o regim de construire: conform R.L.U.

o funcțiuni predominante: instituții si servicii de interes general, complementare si perdele de protecție

o H max = cf. art. 31 din R.G.U.

o CUT max =1,75

o POT max = 35 %

o circulațiile carosabile vor fi organizate cu cate 2 benzi de circulație, o banda pe fiecare sens, latimea unei benzi fiind de min.3,00 m;

o se va asigura un acces carosabil in curtea posterioare astfel incat sa permită accesul autovehiculelor pentru stingerea incendiilor;

o clădirile noi ce vor adăposti funcțiuni publice se vor amplasa retrase de la aliniament la o distanta de min.6,00 m ;

o clădirile noi se vor amplasa in regim izolat, si vor fi retrase fata de limitele laterale cu cel puțin 2,00 m astfel incat sa nu fie generate calcane ;

o clădirile noi se vor respecta intre ele distante egale cu inaltimea la comisa a celei mai inalte dintre ele ;

o distanta se poate reduce la jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6,00 m numai in cazul in care fațadele prezintă ferestre care nu asigura luminarea unor incaperi pentru alte activitati permanente ce necesita lumina naturala ;

o parcare : se va asigura cate un loc de parcare pentru 2 angajați la care se adauga 50% din totalul de parcari rezultate pentru clienti.

Prevederi P.U.Z. propuse :

o POT max = 45%

o CUT max = 0,8

o vor fi amenajate in total 21 de parcele cu suprafețe cuprinse intre 237 mp si 326mp ce vor găzdui fiecare cate o locuința individuala

o parcelele vor avea latimea minima de 13,00 m pentru regimul de construire cuplat si 14,00 m pentru regimul de construire izolat

o adancimea parcelelor va fi de minimum 19,00m

o pentru noile construcții de locuințe din cadrul acestei subzone funcționale se impun retrageri minime obligatorii de 2 si 3 metri si un regim de aliniere obligatoriu la 5,00m fata de aliniament

o inaltimea maxima admisa a locuințelor va fi de P+l

 • •   H maxim comisa = 6,50m

 • •   H maxim coama = 9,50m

 • •   H maxim atic = 8,5Om

o inaltimea maxima admisa a garajelor si a altor anexe va fi de

 • •   H maxim comisa = 3,00m

 • •   Hmaxim coama = 5,00m

 • •   H maxim atic = 3,50m

o echipare tehnico-edilitară : clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice existente în zonă:

alimentare cu energie electrică - LEA 0.4KV alimentare cu apă și canalizare - rețeaua Apa Nova alimentarea cu gaze naturale - existentă rețea de telefonie - existentă rețea termoficare - existentă


... f

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urliunișnldin'data de 05.04.2018, a fost avizata favorabil Modificarea Planului UrbanistfcZoiial și Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) aferent acestuia, fără condiții.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată (la documentație) și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care fac obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art.63 alin (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic al acesteia.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 691 din 19.06.2017, emis de Primăria Municipiului Ploiești.

în perioada 21.02.2018 - 07.03.2018 documentația de urbanism a fost supusă procedurii de informare și consultare a publicului.

Având în vedere Raportul nr. 307771/12.10.2017 întocmit in data de 03.11.2017 se consideră din acest punct de vedere ca fiind îndeplinite toate condițiile legale, astfel că se poate iniția procedura de aprobare de către Consiliului Local Ploiești.

Conform art. 35 alin. (3) din Ordinul nr. 233/26.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, inițiatorul documentației va transmite, în termen de 15 zile de la aprobarea în Consiliul Local Ploiești, în format tipărit și după caz în format digital Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, un exemplar din documentația de urbanism aprobată.

ARHITECT ȘEF, arh. Cristina HERȚIA ..........țțfe..........


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-duI Republicii nr. 2; 100066 - Ploiești Tel.: 0244/ 516699 ; 0244/ 515982

Fax: 0244/513829 www.ploiesti.ro


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM constituită conform H.C.L. Ploiești nr. 316/30.08.2017

AVIZ

Nr. 012 din 05.04.2018

DOCUMENTAȚIE:

MODIFICARE PLAN URBANISTIC ZONAL „PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE PRIN ANL”

AMPLASAMENT:

PLOIEȘTI, STR.COSMINELE, NR.11A

INIȚIATOR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ELABORATOR:

S.C. S.G.U. PLOIEȘTI S.R.L. - urb.Vlad CAZAN

Documentația înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde:

 • a) piese scrise :        memoriu tehnic, regulament local de urbanism

 • b) piese desenate :      8 planșe

 • c) alte documente :

 • a.  Certificat de urbanism : nr. 23/29.01.2018

 • b. Acte de proprietate : act de dezmembrare nr.3224/15.12.2017;

C. Avize solicitate prin Certificat de urbanism :

J aviz alimentare cu apa, canalizare : nr.073/07.03.2018 aviz alimentare cu energie electrica : nr.5358/02.05.2017 aviz alimentare cu energie termica : nr.C17-0869/25.04.2018

J aviz alimentare cu gaze naturale: nr.312.496.602/29.03.2018

J aviz telefonie: nr.l00/05/03/01/PH/0442/06.03.2018

J protecția mediului: decizie nr.4710/08.05.2017

S sanatatea populației: notificare : nr.256/11.07.2017

J aviz Serviciul rutier: nr.673602/12.04.2017

J aviz Comisia Municipala pentru Transport si Siguranța Circulației :nr. BMTU nr.893/22.06.2017

J Ministerul Administrației si Internelor : DT5329/22.06.2017

■S Ministerul Apărării Naționale : DT2827/16.05.2017

J Serviciul Roman de Informații: nr.53.490/29.03.2018

J R.A.S.P. :nr.2624/l 1.04.2018

 • d. Taxă aviz C.T.A.T.U.: -

 • e. Taxă R.U.R.: ordin de plata nr.75/08.06.2016

 • f.  Alte documente : -


> Reglementări stabilite prin P.U.G-ul Municipiului Ploiești, H.C.L.

Conform HCL 175/2008 a fost aprobat PUZ -Schimbare rezidențiala A.N.L. si zona instituții si servicii de interes general), strada ce a avut valabilitate 5 ani.

Conform HCL 243/2009 a fost aprobat PUZ - Modificare PUZ amenajare zona rezidențiala A.N.L.si zona instituții si servicii de interes general, ce a a vut valabilitate 5 ani (si-a produs efectele prin AC 790/2010 - Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentari interioare si extindere clădire existenta cu un hol, AC 227/2013 si AC 595/2013 -Modificare proiect autorizat prin AC 790/2010 si AC 227/2013 ce consta in consolidare subsol si recompartimentari interioare cămin de batrani) .

UTR - V-5, Iscx, POT = 35%; CUT= 1,75

 • - suprafața teren pentru lotul 1 : 12734 mp, conform act de dezmembrare;

 • - parcela construibila;

parcelele sunt considerate construibile daca se respecta cumulativ următoarele condiții:

 • a) front la strada de minimum 8 m pentru clădiri insiruite si de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;

 • b) suprafata minima a parcelei de 150 mp pentru clădiri insiruite si, respectiv, de minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;

cjadancime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei;

terenul are posibilitatea racordării la utilitățile existente in zona;

se vor amenaja circulații carosabile si pietonale folosindu-se pe cat posibil aleile existente si mentionandu-se aliniamentele de arbori existente ;

circulațiile carosabile vor fi organizate cu cate 2 benzi de circulație, o banda pe fiecare sens, latimea unei benzi fiind de min.3,00 m;

parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulație publica;

se va asigura accesul in spatiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare;

se va asigura un acces carosabil in curtea posterioara astfel incat sa permită accesul autovehiculelor pentru stingerea incendiilor ;

clădirile noi ce vor adăposti funcțiuni publice se vor amplasa retrase de la aliniament la o distanta de min.6,00 m ;

clădirile noi se vor amplasa in regim izolat, si vor fi retrase fata de limitele laterale cu cel puțin 2,00 m astfel incat sa nu fie generate calcane ;

clădirile noi vor respecta intre ele distante egale cu inaltimea la comisa a celei mai inalte dintre ele;

distanta se poate reduce la jumătate din inaltime, dar nu mai puțin de 6,00 m numai in cazul in care fațadele prezintă ferestre care nu asigura luminarea unor incaperi pentru alte activitati permanente ce necesita lumina naturala ;

staționarea autovehiculelor se admite numai in afara circulațiilor publice ;

se va asigura cate un loc de parcare pentru 2 angajați la care se adauga 50% din totalul de parcari rezultate pentru clienti;

Utilizări permise : instituții, servicii si echipamente publice, dotări sociale si servicii profesionale, spatii verzi si plantații de protecție, parcaje si rampe de acces subsoluri.

Utilizări interzise Orice unitati economice poluante si care generează trafic intens, construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafața minima front la strada (conf. Art. 30 din R.G.U).


MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Prin prezentul studiu se mențin elementele de circulație carosabila si pietonala noi realizate odata cu amenajarea căminului de batrini si se propun o serie de circulații noi care sa deservească noile investiți propuse.

Astfel se propune reamenajarea drumului prin care sa se faca accesul pe intreg lotul 2 aflat in proprietatea Municipiului. Acest drum de acces va avea o parte carosabila cu latimea de 6,00m, doua sensuri de circulație si doua trotuare avand latimea de l,50m pe partea cu clădiri existente si respectiv 2,00 m pe cealalta parte.

Se propune si amenajarea unei străzi noi cu latimea de 6,00m avand de o parte si de alta trotuare cu latimea de l,00m fiecare. Acest drum va avea o lungime de 100 m si va fi prevăzut la capat cu un loc de intoarcere.

Se propune deasemenea si amenajarea unor circulații carosabile locale sub forma unei bucle care sa pornească din drumul central de acces si sa se intoarca din nou in acesta.

Aceasta circulație va avea pe o prima porțiune un profil transversal format dintr-o parte carosabila cu latimea de 6,00m si doua trotuare cu latimea de l,00m fiecare. Aceasta porțiune va avea dublu sens de circulație. Urmataoarele tronsoane ale circulației vor avea o lățime a pârtii carosabile de 5,00m si doua trotuare de circulație cu latimea de l,00m fiecare. Aceste tronsoane vor avea un sens unic de deplasare a autovehiculelor.

(vezi planșa nr. 4 - REGLEMENTARI URBANISTICE).

Pentru circulațiile carosabile pe terenul propus pentru parcelare a fost stabilita o viteza maxima de circulație de 30km/h.

Parcelele destinate locuințelor ANL se vor realiza de o parte si de alta a sediului ANIF, aflat intr-o poziție centrala a amplasamentului .

In partea de sud vest a terenului se propune realizarea unui drum carosabil sub forma de fundătură, prevăzut la capat cu un loc de intoarcere. De o parte si de alta a acestei străzi sunt propuse 11 parcele pentru locuințe individuale. Suprafețele acestor parcele vor fi cuprinse intre 280 si 341mp. In zona de capat a străzii pe o porțiune de teren sub forma triunghiulara se propune amenajarea unor spatii verzi de odihna si agrement, ce va cuprinde loc de joaca pentru copii si un miniteren de baschet.

De cealalta parte a sediului ANIF se propune o parcelare ce se va desfasura in jurul unei circulații sub forma de bucla. Aici vor fi amenajate 10 parcele pentru locuințe individuale avand suprafețele cuprinse intre 247 si 314 mp.

Vor fi amenajate in total 21 de parcele cu suprafețe cuprinse intre 237 si 326mp ce vor găzdui fiecare cate o locuința individuala.

O parcela de teren (nr. 22) cu suprafața de 2054 mp, pe care se afla o clădire renovata ce găzduiește sediul Administrației Naționale a îmbunătățirilor Funciare Prahova a fost trasmisa in administrarea acestei instituții de stat. (HCL 459 / 2017)

O parcela de teren (nr. 23) cu suprafața de 413mp a fost creata in jurul clădirii C3 clădire ce se pastreaza. Aceasta parcela deasemenea este transmisa in administrarea ANIF. (HCL 459 / 2017)

O parcela de teren (nr. 24) cu suprafața de 236mp va fi ocupata de un spațiu verde care va include si un mic loc de odihna.

O parcela de teren (nr. 25) cu suprafața de 473mp va fi ocupata de un loc de joaca pentru copii si un mini teren de baschet.


Cu următoarea subzona:

Mlis - subzona locuințe individuale cu regim mic de inaltime si instituții si servicii

V - ZONA SPATIILOR VERZI

Cu următoarea subzona:

Voa - subzona spatii verzi pentru odihna si agrement

C - ZONA CAI DE COMUNICAȚIE

Cu următoarele subzone:

Cr - subzona cai de comunicație rutiera

Cp - subzona cai de comunicație pietonala

M - ZONA MIXTA

Mlis - subzona locuințelor individuale cu regim mic de inaltime si instituții si servicii UTILIZĂRI ADMISE

Instituții si servicii de interes general

Locuințe individuale pe lot propriu

Amenajări aferente construcțiilor : alei si platforme carosabile si pietonale, parcaje, garaje, chioșcuri pentru odihna, anexe gospodărești, pergole, copertine, spatii plantate

împrejmuiri

UTILIZĂRI INTERZISE

Orice alta activitate in afara celor prevăzute la art.l si 2 inclusiv orice activitate care ar constituii surse de risc sau de incomodare a bunei desfășurări a funcțiunii de baza CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe . forme, dimensiuni).

Parcelele vor avea latimea minima de 13,00 m pentru regimul de construire cuplat si 14,00 m pentru regimul de construire izolat.

Adâncimea parcelelor va fi de minimum 19,00m. Numărul total al parcelelor create pentru locuințe individuale este de 21.

Suprafețele parcelelor pentru locuințe vor fi cuprinse intre 237mp si 326mp. (Vezi planșa nr. 8 - Plan de parcelare)

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT Aliniamentul este definit in sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcație intre domeniul public al Municipiului Ploiești ocupat de circulațiile rutiere si pietonale propuse si domeniul privat al diverselor persoane fizice ce vor intra in posesia parcelelor de teren .

întrucât planul urbanistic de fata reglementează o parcelare noua, au fost impuse cateva elemente obligatorii pentru alinierea si retragerea noilor construcții, astfel incat sa fie realizata o imagine urbana unitara.

Pentru noile construcții de locuințe din cadrul acestei subzone funcționale se impun retrageri minime obligatorii de 2 si 3 metri si un regim de aliniere obligatoriu la 5,00m fata de aliniament conform planșa nr. 4 - REGLEMENTARI URBANISTICE

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE PARCELEI

 • -  vor fi respectate prevederile din Codul Civil in ceea ce privește amplasarea fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor.

 • - se admite construirea pe limita de proprietate doar a locuințelor cuplate si a garajelor


  • - locuințele vor menține o retragere de minimum 3,OOm pe una dintre laturile lateral^,, ’ ___

  • -  clădirile vor fi realizate astfel incat sa nu genereze calcane vizibile din spațiul public.         ol

  ____4.___________i_ ________r:___î_____.____.r.i :___t __ __---


- construcțiile pe parcele vecine vor fi amplasate astfel incat sa fie îndeplinita coi^di^ă de^^pfe de”

iJii’k.X

l,5ore pentru incaperile de locuit la solstitiul de iama (conform ordinului 119/20*^4.^1 Sanatatii)

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR                   '

- inaltimea maxima admisa a locuințelor va fi de P+l


H maxim comisa = 6,50m

H maxim coama = 9,5 Om

H maxim atic = 8,5 Om

 • - inaltimea maxima admisa a garajelor si a altor anexe va fi de

H maxim comisa = 3,00m

Hmaxim coama = 5,00m

H maxim atic = 3,5Om

înălțimile maxime admise vor fi măsurate de la nivelul cotei terenului amenajat.

CIRCULAȚII SI ACCESE

 • - fiecare parcela va beneficia de acces din spațiul public

 • - accesele auto pe parcela vor avea minimum 3,00m lățime

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • -  staționarea autovehiculelor se va face numai in interiorul parcelei sau in zona de parcare publica special amenajata

 • - va fi prevăzut cel puțin un loc de parcare/garare in cadrul fiecărei parcele

SPATII LIBERE SI SPAȚII PLANTATE

 • - minimum 20% din suprafața parcelei va fi amenajata ca spațiu verde

 • - spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca si grădini de fațada

 • -  spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă sau echipamentele tehnico-edilitare vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 50 mp;

 • - se recomanda ca locurile de parcare aflate la nivelul solului sa fie înconjurate de un gard viu cu inaltimea de l,20m.

POT maxim = 45%

CUT maxim =0,8

V - ZONA SPATIILOR VERZI

Voa - subzona spatii verzi pentru odihna si agrement UTILIZĂRI ADMISE

Spatii verzi si plantații ornamentale si de protecție Amenajări pentru odihna si promenada Locuri de joaca pentru copii Terenuri si amenajari pentru sport

Elemente de infrastructura tehnico edilitara subterane

UTILIZĂRI INTERZISE

Orice alta activitate in afara celor prevăzute la art. 1

C - ZONA CAI DE COMUNICAȚIE

Cr - subzona cai de comunicație rutiera

UTILIZĂRI ADMISE

circulații rutiere

parcari

UTILIZĂRI INTERZISE

Orice alta activitate in afara celor prevăzute la art. 1

Cp - subzona cai de comunicație pietonala

UTILIZĂRI ADMISE


circulații pietonale elemente de mobilier urban


UTILIZĂRI INTERZISE


Orice alta activitate in afara celor prevăzute la art.l
în urma analizei, în ședința din data de 05.04.2018, Comisia Tehnică de Amenajare a


Teritoriului și Urbanism acordă :


AVIZ FAVORABIL

pentru MODIFICARE PLAN URBANISTIC ZONAL:


PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE PRIN


ANL”

PLOIEȘTI, STR.COSMINELE, NR.11 A (FARA CONDIȚII)


Având :


13”

0”

95v

0”

2”


 • - voturi „pentru”

 • - voturi „împotrivă

 • - abțineri

 • - absențe


Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic al acesteia, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.


PREȘEDINTE,

PRIMAR,


VICEPREȘEDINTE, ARHITECT ȘEF,


Adrian Florin DO BRE


arh. Cristina HERȚIA
DIRECTOR ADJ. D.G.D.U.,

ing. Rita Marcela NEAGU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

■    A

Str. St. Greceanu nr. 11 bloc K8

V

100166

f „r-         V

tel/fax: 0244 596128

•ții-             '

www.ploiesti.ro

Aprobat,

ARHITECT ȘEF,


Arh.Cristina HERTIA

4


RAPORT

privind consultarea populației pentru documentația :

MODIFICARE PLAN URBANISTIC ZONAL

„ PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE PRIN ANL”

OBIECTIVELE

CONSULTĂRII

METODOLOGIA FOLOSITĂ

PERIOADA : 21.02.2018 - 07.03.2018

ORGANIZATOR : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BAZA LEGALĂ : Legea nr. 350/2001, art. 57 și 61

LOCUL DESFĂȘURĂRII CONSULTĂRII :

Str.Cosminele, nr.11A, Ploiești, Prahova

str.Ștefan Greceanu nr. 1, bl.K8 - sediul D.G.D.U.

www.ploiesti.ro (Activitatea de informare si consultare a Dublicului Dentru

documentațiile de urbanism și/sau amenajarea teritoriului

DOCUMENTELE SUPUSE DEZBATERII/CONSULTĂRII :

planuri cu situația existenta și reglementările urbanistice propuse

sediul D.G.D.U. : documentația tehnică (planuri, acte proprietate, avize)

DESCRIEREA PROCESULUI DE CONSULTARE

PARTICIPANȚI:

ASPECTELE DISCUTATE

DESCRIERE : -

COMENTARII: nu au existat

REZULTATELE CONSULTĂRII


Municipiul Ploiești( prițpsrat un»                 cu cnrâee d* dibdari la butuc

da arde iu ruțu. Mai skmuk sw mas dewww. țârara condu$t de w au vect de cine Știe unda cu stup* p cu wfreit Jncepaturrle sab se confundă cu munca ațxigft a det-nțini p&duw.

(Jnuț» au redat perfect această trudă &i stema         d<x

care dewădăetMazăuci

- *


Legaturi utile w


Strategia naționala anticoruptie

Haas media


P.CAX - Faza elaborare propuneri


Contact


O.N.G.


Servicii, formulare OnLine >


Planului Ur Tsti                      LuffiZ ELARF TEI

CONSTRUIREA DE LOCUINȚE INOMMMM W» ĂNL FtOrsn STR.COSMINELE. NRA1A


Asociația de Dezvoltare Intere om unitara Polul de Creștere Ploiești Prahova


Galerii Foto


Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul Primăriei PloieștiCONSILIER ONORIFIC AL PRIMARULUI MUNfClPHJLLH PLOIEȘTI?


prynbri~kcareia n post


INFORM/ TI! /C<f SIRII F PFRSO/NMGR CU


<©>?l

jnmnnxi»


Planului Urbanistic Zona! . SCHIMBARE DESTINAȚIE C


FUNCȚIUNI DE INTERES GENERAL IN ZONA MȚ

PLOIEȘTI, B-DUL REPUBLICII, NR 162 A, B Si C


P.U.Z. "RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ?I SCHIMBARE DEȘT TEREN DIN ZONĂ UNTTĂ7I INDUSTRIALE ÎN ZONĂ INSUTUr SERViar.PLOIESTI, ?OS. VESTULUI NR 26


Pfawto VrtenHXlf Zwal < ȘQMMMRE QEȘ7INATTE DIN ZQNA înșjțțL SERVICII SI ZONA LOCUINȚE IN ZONA MIXTA INSTITUȚII SI SERVI LOCUINȚE GQi£GHV£ Șl MODIFICARE. IW&ATORI URBANIȘTI PLOIEȘTI< STRGH.GR.CANTACUZINO. 340A SI 340B


P.U.Z. "RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENT1

SANITARĂ". PLOIEȘTI. STR. RĂFOV NR. 5


P.U.Z. "RIDICARE RESTRICȚIE ÎN INTERSECȚIE SI RES1

CONSTRUIRE" PLOIEȘTI. STR. POPA FARCAȘ, NR. 6


P. U.Z. STROESCU CLAUDIU -T17 PA 106-2


P.U.Z. "RIDICARE PARȚIALA INTERDICȚIE DE CONSTRUIRE IN L SI MODIFICARE REGIM DE ALINIERE" str. Oltului nr. 4-6


P.U.Z "RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PRIVIND CONSOLIDARE 51 EXTINDERE IMOBIL COMPARTIMENTARE SPAȚIU POD, RENOVARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI DE FOLOSINȚĂ DE LA LOCUINȚĂ LA PENSIUNE, DEMOLARE CORP CLĂDIRE", PLOIEȘTI. STR. NEAGOE BASARAB.IeIO


Planului Urbanistic Zonal .RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”, PLOIEȘTI. STRSAPUNARȚ NR2B


PUZ SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN “ZONĂ CU FUNCȚIUNI COMERCIALE ?I DE SEWICH'IN "ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE P+l. P+2 ?I DOTĂRI COMPLEMENTARE/SERViai: -ZONA CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE' F "ZONĂ SPAÎn PLANTATE AFERENTE ORCUMIILOR RUTIERE'. MODIFICARE CARACTERISTICI PARCELE CONSTRUIBILE II MOD AMPLASARE PE LffT ?I PARCELARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE 1NȚIRUITE' Sr. Rudulul nr. 262


P. U.Z. ^TRĂPVfâERE STRADA              & PRELUNGIREA STRĂZII

GH.GR.CANTACUZINO" STR.LABORATORULUI


planplyi tMwtisțk; Zona) -RIDICARE RESTRICȚIE DE MODIFICARE REGIM DE ALINIERE" PLOIEȘTI, STR.TORCATC


Planului Urbanistic Zonal SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA REZIDENȚIALA GU GLAPIRI CV MAI MULT Pf DOUA NIVELURI. LOCUINȚE CQLEGnVEJN ZONĂ MIXTA INȘȚITUTII.SL^ERyiGILȘLZQNAJ^ZIDENTIALA CQ QAQIRLO.U. MAI MULT DE DOUA NIVELURI, LOCUINȚE COLECTIVE SI MAJORARE CUT LA 2.90" PLOIEȘTI, STR. LUPENI, NR.6B


Planului Urbanistic Zonal. SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN TEr IN Lm/IS, MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE", PLOIEȘTI. B-DUL REPUBLICII. NR.194D


FC77V6


Data publicară: 17-10-2017

14:24


Data pubhcarb:06-10-2017

13:35


Data publicaril:06-O9-2017

16:24


Data publicării:31 -08-2017

10:03


Data publicară:16-05-2017


Data pubHcart:18-04-2017

14:40


Data publicării: 27-02-2017

13:07


http ://www. ploiești .ro/puz_elaborare%20propuneri .php
MCJM/C/FMC P


Arhiva comunicate presa arhiva comunicate vData publicării: 02-02-2017

10:57


Data publicării: 13-01-2017

09:00


CONSULTARE

PUBLICA


«lÎ'IZUIrL


Regulamentului privind

’ ■ ■ ■-coimerclsle cu-a ct<

I , p® -j cșrapartiri domeniului/ publicai privat al I municipiujpi Ploiești'


16.02.2018


LEGEA 50/1991, Actualizata 2018, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Act procedural in care procurorul sau organul de urmărire penala consemnează o dispoziție asupra unor acte sau masuri de urmărire penala.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmărire penala consemnează o dispoziție asupra unor acte sau masuri de urmărire penala.

LEGEA nr. 50/1991, Actualizata 2018, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - Republicata

Actualizata prin:

 • - Legea 147/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991

privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 • - Ordonanța urgenta 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) si

 • d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 • - Ordonanța urgenta 100/2016 pentru modificarea si completarea Legii

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, precum si a

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la îndeplinire prin puterea de stat.

(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau construcție situat in intravilan, cu oricare din destinațiile avute la

data preluării, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta construcție,

Act normativ emis de către organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

1. Determinare cu aproximație (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operației de măsurare propriu-zisa sau o poate înlocui, atunci când nu este posibila o măsurare suficient de exacta

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce privește autoritatile publice,

Facultatea proprietarului de a întrebuința bunul sau, culegând sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.

Activitate desfasurata de organele de urmărire penala

Sistemul de facilitați, echipamente si servicii necesare operării unei organizații.

Act normativ emis de către organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde

norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau construcție situat in intravilan, cu oricare din destinațiile avute la

data preluării, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta construcție,

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si

explicarea datelor inscrise in bilanț si contul de profit si pierdere

Persoana care, in schimbul muncii, primește un salariu.

Este persoana numita intr-o funcție publica.

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce privește autoritatile

( publice,- -- "

CAPITOLUL I: Autorizarea executării lucrărilor de construcții

____ __________ ______________ :

Articolul 1

 • (1) Executarea lucrărilor de construcții este permisa numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare, emisa in condițiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren si/sau construcții - identificat b prin număr cadastral, in cazul in care legea nu dispune altfel.

 • (2) Construcțiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susținerea instalațiilor si-' > • utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu '"’M.X'./ respectarea autorizației de construire, emisa in condițiile prezentei legi, si a reglementarilor privind proiectarea si executarea construcțiilor.

 • (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), executarea lucrărilor de construcții cu caracter special, care se realizează in baza tratatelor/acordurilor in vigoare la care Romania este parte, se reglementează prin aranjamentele de implementare/ acordurile tehnice/intelegerile/memorandumurile de implementare a tratatelor respective, adoptate potrivit legislației in vigoare, cu condiția avizării documentației tehnice potrivit legislației in vigoare.

, Articolul 2 \

 • (1) Autorizația de construire constituie actul final de autoritate al administrației, publice locale pe baza caruia este permisa executarea lucrărilor de construcții corespunzător masurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea construcțiilor.

; (2) Autorizatia de construire se emite in baza documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, elaborata in condițiile prezentei legi, in temeiul si cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism, avizate si aprobate potrivit legii.

(21) Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții incepe odata cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism in scopul obținerii, ca act final, a autorizației de construire si cuprinde următoarele etape:

 • a) emiterea certificatului de urbanism;

 • b) emiterea punctului de vedere al autoritatii competente pentru protecția mediului pentru investițiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;

 • c) notificarea de către solicitant a autoritatii administrației publice competente cu privire la menținerea solicitării de obținere, ca act final, a autorizației de construire, pentru investițiile la care autoritatea competenta pentru protecția mediului a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului si a emis îndrumarul conform legislației privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

 • d) emiterea avizelor si acordurilor, precum si a actului administrativ al autoritatii pentru protecția mediului competente privind investițiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;

 • e) elaborarea documentației tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, denumita in continuare documentație tehnica - D. T.;

 • f) depunerea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la

Lese 350 06-07-2001 Parlamentul

Activ important UTG colecție republicări 20 21-Dec-2015


se aplica de la: 21-Dec-2015 - Text meșteșugit de UltraTech Group

jf/Qj A

 • b) strategia de dezvoltare spațială a localității;                                 /Q

\c) regulamentul local de urbanism aferent acestuia;                       / L/      h] \ *'

 • d) planul de acțiune pentru implementare și programul de investiții publice, (                jg

 • e) planul de mobilitate urbană, (literă introdusă prin art. 1 pot. 23 din O.U.G. Ws7/2&11.

a fost modificată prin art. I pct. 24 din Legea nr. 190/2013. în vigoare de la

(articol introdus prin art. 1 pct. 23 din O.U.G. nr. 7/2011. în vigoare de. la 11 februarie zffîrp

Art. 47.

[{*11 (1) Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic general, (alineat modificat prin art. I pct. 17 din O.G. nr. 27/2008, în vigoare de la 1 septembrie 2008)

 • (2) Planul urbanistic zonal cuprinde reglementări asupra zonei referitoare la:

 • a) organizarea rețelei stradale;

 • b) organizarea arhitectural-urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane;

 • c) modul de utilizare a terenurilor;

 • d) dezvoltarea infrastructurii edilitare;

 • e) statutul juridic și circulația terenurilor;

 • f) protejarea monumentelor istorice și servituți în zonele de protecție ale acestora.

[{*11 (3) Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul:

 • a) zonelor centrale ale localităților;

 • b) zonelor construite protejate și de protecție â monumentelor;

 • c) zonelor de agrement și turism;

 • d) zonelor/parcurilor industriale, tehnologice și zonelor de servicii;

 • e) parcelărilor, pentru divizarea în mai mult de 3 parcele;

 • f) infrastructurii de transport;

 • g) zonelor supuse restructurării sau regenerării urbane;

 • h) altor zone stabilite de autoritățile publice locale din localități, potrivit legii.

(alineat modificat prin art. I pct. 24 din O.U.G. nr. 7/2011. astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 25 din Legea nr. 190/2013. în vigoare de la 13 iulie 2013)

(3l) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situația în care planurile urbanistice generale reglementează condițiile de autorizare a investițiilor din zonele menționate, cu excepția zonelor construite protejate. (alineat introdus prin art. I pct. 24 din O.U.G. nr. 7/2011. astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 26 din Legea nr. 190/2013. în vigoare de la 13 iulie 2013)

[{411 (4) Delimitarea zonelor pentru care se întocmesc planuri urbanistice zonale obligatorii se face, de regulă, în Planul urbanistic general, (alineat modificat prin art. I pct. 24 din O.U.G. nr. 7/2011, în vigoare de la 11 februarie 2011)

[{*11 (5) Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc, în baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic și arhitectural, reglementări cu privire la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise, (alineat modificat prin art. I pct. 24 din O.U.G. nr. 7/2011. în vigoare de la 11 februarie 2011)

[{*11 (6) Se interzice promovarea planurilor urbanistice zonale cu scop declarat de promovare a unui anumit proiect de investiții. Planurile urbanistice zonale reglementează condițiile de amplasare a

Lege 350 06-07-2001 Parlamentul

Activ important UTG colecție republicări 20 21-Dec-2015


se aplica de la: 21-Dec-2015 - Text meșteșugit de UltraTech Group

investițiilor, indiferent de natura lor sau de beneficiar, {alineat abrogat de la 6 iulie_2,^9.-pnfrari.fl^ț. * 18 din O.G. nr. 27/2008, astfel cum a fost modificată prin art. 1 pct. 9 din Legea nrf242f2($9f    \ A

•                                                                                 ■‘-S              & $

Art. 471. - (1) Introducerea în intravilanul localităților a terenurilor agricole și a celdr*aaTiertă|ăț^i,ii Zer-''* îmbunătățiri funciare se face pe bază de studii urbanistice de PUG sau PUZ pentru căț^ĂțgfișăJ        it

obținut avizul privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rufele: pA • (2) După aprobarea prin hotărârea consiliului local a PUG și PUZ, primăriile sunt obligate să transmită hotărârea însoțită de documentația de aprobare a PUG și PUZ către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară,

(articol introdus prin art. 9! din O.U.G. nr. 81/2011, astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 11 din Legea nr. 219/2012. în vigoare de la 26 noiembrie 2012)

rf*11 Art. 48.

[{*}! (1) Planul urbanistic de detaliu are caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relație cu parcelele învecinate. Planul urbanistic de detaliu nu poate modifica planurile de nivel superior, (alineat modificat prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 324/2015. în vigoare de la 21 decembrie 2015) 14*11 (2) Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care detaliază cel puțin:

 • a) modul specific de construire în raport cu funcționarea zonei și cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate;

 • b) retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei;

 • c) procentul de ocupare a terenului și modul de ocupare a terenului;

 • d) accesele auto și pietonale;

 • e) conformarea arhitectural - volumetrică;

 • f) conformarea spațiilor publice.

(alineat modificat prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 324/2015. în vigoare de la 21 decembrie 2015}

 • (3) Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea amănunțită a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general sau Planul urbanistic zonal.

(articol modificat prin art. I pct. 25 din O.U.G. nr. 7/2011, în vigoare de la 11 februarie 2011)

11*11 Art. 481. - (1) Toate documentațiile de urbanism se realizează în format digital și format analogic, la scară adecvată, în funcție de tipul documentației, pe suport topografic realizat în coordonate în sistemul național de referință Stereo 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători la teren, cu respectarea și integrarea limitelor imobilelor înregistrate în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, puse la dispoziție de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

 • (2) Stabilirea limitelor intravilanului prin planurile de urbanism general și zonal se va face în raport cu nevoile de dezvoltare ale localităților din cadrul unei anumite unități administrativ - teritoriale. Limita propusă va fi stabilită în funcție de elemente ale cadrului natural, căi majore de comunicații, amenajări hidrotehnice, precum și de alte categorii de lucrări cu caracter tehnic.

 • (3) în cazul extinderii tramei stradale și a anumitor zone funcționale, limita intravilanului propus se va raporta la acestea și va urmări să asigure o utilizare eficientă a terenurilor. în cazul localităților risipite (sate, cătune, ansambluri turistice existente) cu suprafețe mari de proprietăți, limita intravilanului se va stabili astfel încât să se asigure o parcelare corespunzătoare funcțiunilor propuse, indiferent de regimul cadastral/funcțional al terenurilor (teren agricol, pășuni, vii, livezi, păduri), în vederea unei dezvoltări economice echilibrate a acestora.

 • (4) Baza topografică cu situația existentă se pune la dispoziția autorităților locale cu titlu gratuit și se avizează de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară. în termen de 15 zile după aprobarea de către consiliul local/Consiliul General al Municipiului București, un exemplar al documentației de urbanism se înaintează Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în format electronic, pentru preluarea

/Legea administrației publice locale nr.

215/2001

Art. 36.

[ (1 ^Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

 • (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local;

 • b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

 • c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;

 • d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;

 • e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.

 • (3) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

 • a) aprobă statutul comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local;

 • b) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local;

 • c) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

 • (4) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b). consiliul local:

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;’Ă° r\                  J

b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, y precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare;           o/

numele unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii;

 • c) stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii;

 • d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;

 • e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității ad m i n i stra tiv-te ritori a le;

 • f) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.

1(5) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2)fiî£c\ consiliul local:

 • a) hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;

 • b) hotărăște vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii;

( c),avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE


CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ


RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

privind aprobarea

MODIFICARE PLAN URBANISTIC ZONAL

„ PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE PRIN ANL”

Str.Cosminele, nr.ll A, Ploiești

----TAvaU-ag^U--------—------