Hotărârea nr. 133/2018

Hotãrârea nr. 133 privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploieşti și Asociația Profesională a Proprietarilor și a Asociațiilor de Proprietari Ploiești pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, strada G-ral Traian Moșoiu nr. 1A, et.2

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 133 privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația Profesională a Proprietarilor și a Asociațiilor de Proprietari Ploiești pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada G-ral Traian Moșoiu nr. IA, et.2

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Marilena Stanciu, Bogdan Hodorog, Gheorghe Popa, Valentin Marcu precum și Raportul de specialitate nr. 114/13.04.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația Profesională a Proprietarilor și a Asociațiilor de Proprietari Ploiești pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada G-ral Traian Moșoiu nr.lA, et.2;

Văzând Raportul din data de 04.04.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere procesul verbal din 28.03.2018 al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

Având în vedere solicitarea Asociației Profesionale a Proprietarilor și a Asociațiilor de Proprietari Ploiești înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 4782/07.03.2018;

A

In baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.c), alin. (5) lit.b), art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă repartizarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada G-ral Traian Moșoiu nr.lA, et.2, în suprafață de 43,45 mp., din care suprafață locativă principală 27,00 mp. și suprafață dependințe aferente 16,45 mp., către Asociația Profesională a Proprietarilor și a Asociațiilor de Proprietari Ploiești.

Art. 2 Aprobă încheierea contractului de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația Profesională a Proprietarilor și a Asociațiilor de Proprietari Ploiești pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada

G-ral Traian Moșoiu nr.lA, et.2 identificat conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

 • a) Bunul închiriat este dat în folosința locatorului pentru destinația de sediu;

 • b) Chiria pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada G-ral Traian Moșoiu nr.lA, et. 2, se calculează în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.7/2007, anexa nr. 2.

 • c) Durata contractului de închiriere este de 1 (un) an, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți, în condițiile legii.

Art. 3 Se aprobă contractul-cadru de închiriere prevăzut în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația Profesională a Proprietarilor și a Asociațiilor de Proprietari Ploiești în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie 2018


Contrasemnează: t SECRETAR, Laurentiu DIT

9                   9


PREȘEDINTELE ȘEDINȚA; George Scrin Niculae BOTEZA

Anexa nr.2 la HCL nr._/__2CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat in Ploiești, strada G-ral Traian Moșoiu nr.lA, et.2 încheiat astazi__________________

In baza Hotărârii nr._______I________ a Consiliului Local al Municipiului

Ploiești s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, reprezentat prin domnul Adrian Florin Dobre - Primar, in calitate de locator, pe de o parte,

si

ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ A PROPRIETARILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, strada Cosmești nr. 23, cod de înregistrare fiscală 38969558 reprezentată prin __   ________________________, in calitate de locatar sau chiriaș, pe de alta parte,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. - Obiectul contractului de inchiriere il constituie spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat in Ploiești, strada G-ral Traian Moșoiu nr.lA, et.2, in suprafață utila de 43,45 mp. din care suprafață principală 27,00 mp. și suprafață dependințe în suprafață de 16,45 mp.

Art. 2. - Bunul inchiriat este dat in folosința locatarului pentru destinația: _________________________SEDIU___________________________

Locatarul se obliga sa respecte profilul de activitate declarat sau stabilit de Consiliul Local al Municipiului Ploiești prevăzut la alineatul precedent pe toata durata inchirierii, sau pana la schimbarea acestuia in condițiile legii si in condițiile prevăzute de hotărârile Consiliului Local.

Predarea - primirea bunului se va consemna in procesul verbal de predare - primire ce va fi încheiat de parti la data predării.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. - Termenul de închiriere este de________, cu începere de la data de

................... pana la data de .................., cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți, în condițiile legii.

La expirarea termenului prevăzut, părțile contractante pot conveni sa prelungească contractul printr-un act adițional. Locatarul are obligația sa-1 notifice pe locator cu 30 de zile inainte de expirarea termenului contractual, exprimandu-si disponibilitatea pentru prelungirea contractului.

In prezentul contract nu-si gaseste aplicabilitatea art. 1810 Cod Civil, in sensul ca tacita relocatiune nu operează. Prin urmare, la expirarea termenului stipulat, contractul nu se prelungește de drept.

IV. PREȚUL ÎNCHIRIERII

Art. 4. - Prețul inchirierii, respectiv chiria lunara, este de 242,48 lei/luna. Locatarul va plăti chiria începând cu data semnării contractului.

Chiria este calculata conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 7/2007 privind transformarea in lei a tarifelor prevăzute in contractele de închiriere, asociere si concesiune, anexa nr. 2.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 7/2007, tariful lunar de baza pe mp. pentru închirierea spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința ce face obiectul prezentului contract se va actualiza anual, cu indicele de inflație. Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai incheia un act adițional.

V. MODALITATI DE PLATA

Art. 5. - Locatarul se obliga sa plateasca lunar chiria stabilita la art. 4 al prezentului contract.

Plata chiriei se va efectua lunar in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata prin virament din contul chiriașului sau cu numerar in contul Municipiului Ploiești RO39TREZ52121A300530XXXX deschis la Trezoreria Ploiești.

In cazul in care locatarul nu plătește chiria la termenul scadent, va suporta obligații de plata accesorii de 1% pe luna sau fracțiune de luna, aplicat asupra cuantumului obligațiilor principale neachitate în termen, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Chiria si obligațiile de plata accesorii pot fi modificate de locator potrivit actelor normative si a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ce intervin după încheierea contractului, cu condiția notificării locatarului inainte de aplicarea noilor reglementari.

VI. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 6. - Locatorul se obliga :

- sa predea spațiul cu alta destinație decât aceea de locuite. situat in Ploiești, strada G-ral Traian Moșoiu nr.lA, et.2, in baza unui proces verbal de predare-primire;

 • - sa stabilească profilul de activitate al spațiului;

 • - sa controleze periodic modul cum este folosita si intretinuta de către chiriaș suprafața inchiriata si sa controleze periodic respectarea profilului stabilit la art. 2 al prezentului contract.

VII. OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art. 7. - Locatarul se obliga:

 • a) sa achite T.V.A. la chiria stabilita prin contract, in condițiile in care legislația o va cere.

 • b) sa plateasca chiria datorata prevăzută la art. 4, la termenele si in condițiile prezentului contract;

 • c) sa se prezinte la sediul locatorului in vederea ridicării avizului de plata si sa prezinte locatorului lunar dovada efectuării plătii chiriei la termenele prevăzute in contract;

 • d) beneficiarul contractului Asociația Profesională a Proprietarilor și a Asociațiilor de Proprietari Ploiești are obligația incheierii de contracte de asigurare pentru imobil in termen de maxim 60 de zile de la data intrării in vigoare a prezentului contract;

 • e) locatorul se obliga sa nu faca nici o modificare constructiva aupra bunului inchiriat, fara acordul proprietarului;

 • f) sa asigure paza bunului inchiriat;

 • g) sa folosească bunul inchiriat numai potrivit destinației prevăzute in art. 2; sa amenajeze si sa intretina pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens;

 • h) Locatarul se obliga, ca pe toata durata inchirierii, sa păstreze in bune condiții bunul inchiriat, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze;

 • i) Locatarul il va instiinta in maxim 24 de ore pe locator despre orice acțiune a unei terte persoane care ii tulbura folosința;

 • j) Locatarul va răspunde de distrugerea totala sau parțiala a bunului inchiriat care s-ar datora culpei sale;

 • k) sa răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forța majora sau defect de construcție, ori prin comunicarea focului de la o clădire vecina;

 • l) locatarul este obligat sa elibereze spațiul inchiriat la incetarea contractului, in termen de 3 (trei) zile de la data apariției unei cauze de incetare, fara a fi necesara notificarea. In caz contrar, se va proceda la evacuarea acestuia in baza unei hotarari judecătorești definitive si irevocabile sau pe cale administrativa conform prevederilor legale in vigoare.

Locatarul va datora chirie si obligații de plata accesorii pana la parasife'â efectiva a spațiului sau pana la punerea efectiva in executare a hotărârii de evacuate;

 • m) orice alte lucrări de modernizare si consolidare, altele decât cele prevăzute la art. 7 lit t), se efectuează in spațiu numai cu acordul si, după caz, avizul Consiliului Local al Municipiului Ploiești si cu obținerea tuturor avizelor' si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare.

Pe perioada in care se efectuează lucrările prevăzute la alineatul de mai sus, precum si cele prevăzute la art. 7 lit t), locatarul datoreaza chiria prevăzută in contractul de inchiriere.

 • n) in situația in care chiriașul eliberează spațiul detinut inainte de expirarea termenului contractual, este obligat sa notifice locatorul cu 30 de zile inainte si sa solicite incheierea procesului verbal de predare - primire;

Pana la data intocmirii procesului verbal, acesta are obligația sa achite chiria si obligațiile de plata accesorii calculate conform prevederilor legale in vigoare.

 • o) are obligația sa permită accesul locatorului in spațiul inchiriat, ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunul inchiriat si starea acestuia;

 • p) la incetarea locatiunii, chiriașul este obligat sa restituie spațiul cel puțin in aceeași starea in care a fost primit, conform celor descrise in procesul verbal de predare - primire incheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnata intr-un proces verbal;

 • q) sa achite impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si celelalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, sens in care se obliga sa declare contractul de inchiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

 • r) sa incheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati si sa respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care chiriașul il va cauza acestora revine in exclusivitate chiriașului;

 • s)  locatarul are obligația respectării tuturor normelor legale in vigoare in domeniul apararii impotriva incendiilor, sens in care are următoarele obligații:

sa stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile si modul de organizare pentru apararea impotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori de câte ori apar modificări si sa le aduca la cunoștința salariatilor, utilizatorilor si oricăror persoane interesate;

sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

sa solicite si sa obțină avizele si autorizațiile de securitate la incediu, prevăzute de lege, si sa asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

sa permită, in condițiile legii, executarea controalelor si a inspecțiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informațiile solicitate si sa nu îngreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;

sa permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenție în situații de urgenta;

sa intocmeasca, sa actualizeze permanent si sa transmită Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Județean lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mențiuni privind:

proprietățile fizico- chimice, codurile de identificare, riscurile pe^^re le prezintă pentru sanatate si mediu, mijloacele de protecție recomandate,'metodeleidț intervenție si prim ajutor, substanțele pentru stingere, pMitrălizare\ Șâdj decontaminare;

''

J elaboreze instrucțiunile de aparare impotriva iricențjiîfor


sa r1                                                   z

stabilească atribuțiile ce revin salariatilor la locurile de munca;

sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instrucțiunile necesare privind masurile de aparare împotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

sa asigure intocmirea si actualizarea planurilor de intervenție si condițiile pentru aplicarea acestora in orice moment;

sa permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercițiile si aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;

sa asigure utilizarea, verificarea, întreținerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;

sa asigure si sa pună în mod gratuit la dispoziție forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamentele de protecție specifice riscurilor care decurg din existenta si funcționarea unitatii sale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

sa informeze de îndata, prin orice mijloce, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Județean despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimită acestuia raportul de intervenție;

sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, certificate conform legii;

sa cunoască si sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfasoara;

sa întrețină si sa folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apararea impotriva incendiilor;

sa nu efectueze modificări neautorizate si fara acordul scris al

proprietarului;

sa aduca la cunoștința proprietarului, orice defecțiune tehnica ori alta situație care constituie pericol de incendiu;

sa îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apararea impotriva incendiilor.

 • t) sa execute la timp si in bune condiții lucrările de întreținere si reparații după cum urmeaza:

La partea de construcții:

- spoieli, zugrăveli si vopsitorii interioare si exterioare inclusiv reparații si refacerea tencuielilor, curățirea fațadelor, repararea sau, după caz, inlocuirea invelitorilor cu respectarea legislației in vigoare, precum si vopsirea lor parțiala sau totala, repararea jgheaburilor, burlanelor, paziilor, sorturilor, glafurilor;

 • - repararea, înlocuirea si vopsirea tamplariei interioare si exterioare inclusiv a

feroneriei, pervazurilor, tocurilor si căptușelilor, reparații si inlocuiri'de pardoseli si placaje de orice natura: faianța, mozaic, marmura, lemn, mase plastice etc.         J

 • - reparații la trepte, contratrepte, balustrade si mina curenta:

 • - inlocuirea geamurilor sparte sau lipsa inclusiv chituirea lor, chituirea /si

montarea de baghete de lemn sau metalice la geamuri;                     ” - ■ ,<

 • - curățirea coșurilor, curățirea, repararea si refacerea sobelor de orice fel; repararea si inlocuirea garniturilor metalice si ușilor de curățire a cenușii la sobe;

 • - refacerea pavajelor deteriorate ca urmare a circulației vehiculelor sau specificului activitatii chiriașului; întreținerea si repararea imprejmuirilor; transformările sau amenajările interioare sau exterioare care sunt impuse de considerente estetice, sanitare, paza contra incendiilor sau funcționale specifice activitatii chiriașului inclusiv lucrările aferente, cu respectarea legislației;

 • - repararea grilelor metalice si a vitrinelor, inclusiv lucrările aferente de zidărie si tencuieli;

 • -  repararea si inlocuirea rulourilor, chingilor, obloanelor, jaluzelelor si jardinierelor.

La instalațiile de încălzire centrala:
 • - inlocuirea parțiala a radiatoarelor, repararea conductelor de legătură si a radiatoarelor, fara coloane de alimentare; inlocuirea garniturilor uzate ale robinetelor si ventilelor; revopsirea elementilor de radiator sau a conductelor aparente, intarirea brățărilor si consolelor existente pentru conducte si radiatoare; curățirea grătarelor la cazane; curățirea injectoarelor si arzătoarelor; ungerea pârtilor mobile la motoare si mecanisme;

 • -  curățirea rezervoarelor de combustibil prin îndepărtarea reziduurilor, desfundarea conductelor de alimentare cu combustibil, repararea injectoarelor;

 • - rebobinarea motoarelor electrice de acționare a pompelor de circulație aferente încălzirii sau preparării apei calde; sudarea serpentinelor, curatarea de rugina si revopsirea interioara si exterioara a elementelor componente, revizuirea si repararea armaturilor, a izolațiilor termice etc. la boilere si schimbătoare de căldură.

La instalațiile sanitare:
 • - repararea si inlocuirea robinetelor si a bateriilor amestecatoare de apa la chiuvete, bai etc.; repararea si inlocuirea sifoanelor aparente de scurgere de la obiectele sanitare; inlocuirea garniturilor de la capacele pieselor de curățire; desfundarea sifoanelor de scurgere si a rețelei de canalizare pana la căminul de ieșire din clădire (exclusiv acesta);

 • - repararea sau inlocuirea parțiala a conductelor de alimentare si a tuburilor de scurgere inlocuirea obiectelor sanitare sparte sau deteriorate, inclusiv vopsirea lor; repararea sau inlocuirea armaturilor de orice fel si a pieselor de legătură, revopsirea conductelor aferente;

 • - consolidarea si inlocuirea portprosopului, portsapunului, etajerei si a oglinzii;

 • - repararea si inlocuirea cazanului de baie, de rufe,de bucătărie si a burlanelor respective inlocuirea rezervorului de apa de la closet, inclusiv a pârtilor sale

i 0

componente, repararea si centrarea pompelor, hidrofoarelor de h&dfof, incM^y repararea armaturilor, a sticlei de nivel, a supapei de siguranța, pr^Wfh si reparareaj. elementelor de automatizare apartinand instalației ce servește hidr^Sțtii, vidaâjâfja^ hasnalelor de tip uscat.                                                               */

La instalațiile electrice:

- repararea si revizuirea instalației electrice, repararea si inlocuirea dozelor, intrerupatoarelor, fasungurilor, comutatoarelor, prizelor, siguranțelor fuzibile sau automate, butoanelor si automatelor de scara; inlocuirea becurilor, a globurilor, repararea tablourilor electrice;

Alte obligații in sarcina chiriașului:
 • - repararea sau inlocuirea instalațiilor speciale, frigorifice, iluminat ornamental, ventilație, etc.;

 • - intretinerea si repararea ascensoarelor de persoane si materiale;

 • - curățirea de frunze, noroi si alte sedimente a jgheaburilor si burlanelor, curățirea de zapada, țurțuri de gheata si alte depuneri ale acoperișurilor, jgheaburilor, burlanelor, teraselor, curților etc.;

 • - curățirea si desfundarea canalelor pentru evacuarea gunoaielor, curățirea si ungerea ghidajelor, platformelor si vagonetilor pentru evacuarea gunoiului; procurarea, repararea si revopsirea recipientilor de gunoi;

La expirarea termenului si in caz de neprelungire precum si in cazul rezilierii contractului, chiriașul nu se va intoarce cu pretenții pentru investițiile efectuate in spațiu; acestea sunt si vor ramane in proprietatea locatorului.

VIII. SUBLOCATIUNEA SI ÎNCHIRIEREA

Art. 8. - Sunt strict interzise cesiunea contractului, subinchirierea in tot sau in parte a bunului inchiriat si orice forma de asociere si colaborare.

IX. ÎNCETAREA locatiunii

Art. 9. - Contractul inceteaza prin:

 • -  expirarea termenului prevăzut in contract;

 • -  acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante;

 • -  desființarea titlului locatorului; locatorul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al spațiului ca urmare a unor eventuale reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, locatarul nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la locator si nici atribuirea unui alt spațiu;

prin reziliere, in caz de nerespectare de către chiriaș a oricarekclauze din contract;                                                               /o ; '-------V ’ K

inceteaza de drept, când nevoile urbanistice sau administrative^ precum si interesul public impun acest lucru;                                țî?

- in cazul intarzierii la plata chiriei cu 60 de zile, proprietarul va notifica chiriașului intenția de reziliere a contractului; rezilierea operează de drept daca in termen de 30 zile de la notificarea chiriașului nu isi indeplineste obligațiile cu privire la plata chiriei

desființarea/dizolvarea/radierea persoanei juridice, respectiv a Asociației Profesionale a Proprietarilor și a Asociațiilor de Proprietari

Art. 9.1. Indiferent de motivul de incetare a contractului invocat de locator, chiriașul este obligat sa plateasca chiria pana la data predării spațiului sau a evacuării, precum si sumele menite sa acopere prejudiciile create locatorului prin fapta sa.

X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 10. - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 11. - Pact comisoriu :

In caz de neexecutare, contractul se considera desființat la notificarea scrisa făcută de către reprezentanții Municipiului Ploiești, in cazul in care Asociația Profesionala a Proprietarilor si a Asociațiilor de Proprietari Ploiești nu-si executa obligațiile contractuale prevăzute la art. 7 alin (e),(g),(h). Prin urmare, rezilierea intervine de drept, după notificarea scrisa de către reprezentanții Municipiului Ploiești.

Art. 12. - Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației, a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

Art. 13. - Orice modificări in statutul juridic, act de înființare, sediu al locatarului vor trebui anunțate, in termenul limita de 48 ore, locatorului. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza pe viitor închirierea imobilelor către locatarii care nu isi executa obligațiile contractuale anterioare cu buna credința.

XI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 14 - Modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract, excepție facand hotărârile Consiliului Local prin care se aduc modificări la tarife sau alte acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act adițional.

* R ■

Art. 15 - La incetarea contractului, atunci când locatarul dalbf|fea4pcâtd|uiui chirie restanta, obligații de plata accesorii sau daune, locatorul are\$’rcpt de rbtentje î----------|

asupra unor bunuri din spațiu pana la data când obligația bugetara se s^ngeJ

Art. 16 - Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu aces^d^t^ soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate”^ către instanțele de judecata competente.


T #/ pWor fi

Art. 17 - Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia.

Art. 18 - Prezentul contract de inchiriere s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Municipiul Ploiești

PRIMAR, Adrian Florin Dobre


Chiriaș,

Asociația Profesionala a Proprietarilor si a Asociațiilor de Proprietari Ploiești

Direcția Gestiune Patrimoniu Director Executiv,

Carmen Daniela Bucur

Serviciul Contracte, Sef Serviciu,

Viorica Patrascu

Direcția Economica Director Executiv,

Mariana Ileana Gavrila

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

întocmit,

Rozalia Toader

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE     iti       M

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația Profesională a Proprietarilor și a Asociațiilor de Proprietari Ploiești pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada G-ral Traian Moșoiu nr.lA, et.2

Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat și hotărăște cu privire la modul de valorificare a bunurilor.

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 4782/07.03.2018 Asociația Profesională a Proprietarilor și a Asociațiilor de Proprietari Ploiești, a solicitat repartizarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada G-ral Traian Moșoiu nr.lA, et.2.

Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada G-ral Traian Moșoiu nr.lA, et.2, în suprafață de 43,45 mp., este liber.

Solicitarea nr. 4782/07.03.2018 a fost analizată de către Comisia pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului local al municipiului Ploiești in ședința din data de 28.03.2018.

In urma analizării, Comisia pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a emis aviz favorabil.

Conform art. 49, alin. 1, lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite în temeiul prezentei ordonanțe prin punerea la dispoziția acestora, în funcție de posibilități, a unor spații pentru sedii, în condițiile legii.

Potrivit actului constitutiv, Asociația Profesionala a Proprietarilor și a Asociațiilor de Proprietari Ploiești este o organizație neguvemamentala, non-profit, apolitica si independenta, cu beneficiu public, infiintata in temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare.

Asociația Profesionala a Proprietarilor și a Asociațiilor de Proprietari Ploiești militează pentru dezvoltarea durabila si sustenabila a fondului de locuințe utilizat de proprietari si chiriași, protejarea mediului in ariile in care actioneaza asociația, obținerea si menținerea condițiilor optime de locuire a cetățenilor dintr-un grupde condominii, cartier, zona sau comunitate, precum si pentru creșterea eficientei administrării locuintelor/condominiilor, promovând in acest scop schimbul de informații.

Față de cele prezentate, supunem analizei și aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri:

Marilena STANCIU Bogdan HODOROG Gheorghe POPA Q Valentin MARCUk

PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL CONTRACTE

AVIZAT VICEPRI George PAljl.Nr. 114/13.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația Profesională a Proprietarilor și a Asociațiilor de Proprietari Ploiești pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada G-ral Traian Moșoiu nr.lA, et.2

Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat și hotărăște cu privire la modul de valorificare a bunurilor.

Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada G-ral Traian Moșoiu nr.lA, et.2, figurează pe lista privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință libere, aflate în evidența Direcției Gestiune Patrimoniu, Serviciul Contracte.

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 4782/07.03.2018 Asociația Profesională a Proprietarilor și a Asociațiilor de Proprietari Ploiești, a solicitat acordarea in regim de inchiriere a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada G-ral Traian Moșoiu nr.lA, et.2, pentru organizarea si funcționarea sediului Asociației.

Conform art. 49, alin. 1, lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite în temeiul prezentei ordonanțe prin punerea la dispoziția acestora, în funcție de posibilități, a unor spații pentru sedii, în condițiile legii.

Solicitarea nr. 4782/07.03.2018 a fost analizată de către Comisia pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință in ședința din data de 28.03.2018.

In urma analizării, Comisia pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a emis aviz favorabil.

Potrivit Actului constitutiv, Asociația Profesională a Proprietarilor și a Asociațiilor de Proprietari Ploiești este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, cu beneficiu public, înființată în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare și potrivit Statutului.

Conform statutului, Asociația Profesională a Proprietarilor și a Asociațiilor de Proprietari Ploiești se definește ca o organizație cu caracter independent în raport cu organele centrale și locale ale puterii și administrației de stat, precum și în raport cu orice alte organizații și instituții având ca scop dezvoltarea durabilă și sustenabilă a fondului de locuințe utilizat de proprietari și chiriași, protejarea mediului în ariile în

care acționează asociația, obținerea și menținerea condițiilor optime de locuire a cetățenilor dintr-un grup de condominii, cartier, zonă sau comunitate, precum și pentru creșterea eficienței administrării locuințelor / condominiilor, promovând în acest scop schimbul de informații.                                                                 . '

Chiria se va calcula in mod corespunzător, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 7/2007 privind transformarea in lei a tarifelor prevăzute in contractele de închiriere, asociere si concesiune, anexa nr.2.

Conform prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,              SEF SERVICIU,

Carmen Dartiela Bucur                    Viorica Pătrascu

Avizat,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Andreea Mihaela Cristeal

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV, Mariana IleahaȚIavrilă


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința

PROCES VERBAL

incheiat in ședința din data de 28.03.2018


Comisia este compusa din domnii consilieri: Robert Ionut Viscan, Marilena Stanciu, Gheorghe Popa, Bogdan Hodorog, Valentin Marcu

La ședința au participat reprezentanții Direcției Gestiune Patrimoniu,

Comisia s-a Întrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

I. PRELUNGIRI CONTRACTE
 • 1. Cerere nr. 4963/09.03.2018 - Neacșu P. Elena - Petre întreprindere Individuala - solicita prelungirea contractului de inchiriere nr, 16319/15.10.2013 pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Gheorghe Doja -Parcul Strajerilor in suprafața totală de 3.6 mp.

Totodată, Neacșu P. Elena -- Petre Întreprindere Individuala își menține solicitarea referitoare la extinderea suprafeței deținute cu 1.5 m pe fiecare din cele trei laturi.

Termenul de inchiriere este pana la data de 14.10.2018.

Bunul inchiriat a fost dat in folosința locatarului pentru destinația Comerț mixt. Chiria datorata pentru folosința spațiului este de 94.86 lei/luna.

Neacșu P. Elena - Petre întreprindere Individuala nu figurează cu debite restante la plata chiriei pentru folosința spațiului.

întocmit: Rozalia Toader ./ ,    /                     ■*/; -z

/ 1 ' '

 • 2. Cerere nr. 5149/13.03.2018 - Casa Județeană de Pensii Prahova solicita prelungirea contractului de inchiriere nr. 254258/05.05.2004 pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56.

Termenul de inchiriere este pana la data de 15.04.2018, cu drept de prelungire cu acordu 1 ambelor parti.     j

Bunul inchiriat a foit dat in folosința locatarului pentru destinația - Cabinet de Expertiză a Muncii.

Chiria datorata pentru folosința spațiului este de 277,47 lei/luna.

Casa Județeană de Pensii nu figurează cu debite restante la plata chiriei pentru folosința spațiului.

Întocmit: Rozalia Toader

un alt spațiu mai convenabil. Fata de cele menționate, Alianța AsociațiilppdȘ'Rfoprietari Prahova solicita acordarea spațiului din Ploiești, str. Ștefan Greceanu bloc J5;"ap: 3,‘chiar daca se impune efectuarea unor reparații si renovări de mare amploare,.'?. ■ ' ' . " ■ ;     |p

La acest moment, spațiul cu alta destinație decât aceea de ■locuința situat iri Ploiești, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap. 3, parter in suprafața de 92,95 mp., este detinut in baza contractului de inchiriere nr. 294/07,02.2006 de către Asociația Foștilor

Deținuți Politici din Romania Filiala Prahova.

Întocmit: Toma Daniela

,4a, Wftây

 • 3. Cererea nr. 4782/07.03.2018 - Asociația Profesională a Proprietarilor și Asociațiilor de Proprietari solicită repartizarea spațiului situat în Ploiești, str. G-ral Traian Mosoiu nr. IA, et. 2. • 4. Cerere nr. 11875/26.05.2017 - Direcția Sanitara Veterinara si Pentru Siguranța Alimentelor Prahova solicita posibilitatea acordării in folosința gratuita a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada Eroilor bloc 14E, ap.l, parter, in suprafața utila de 112,74 mp.

Intre Municipiul Ploiești si Direcția Sanitara Veterinara si Pentru Siguranța Alimentelor Prahova exista încheiat contractul de inchiriere nr.371853/31.03.2005 pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada Eroilor bloc 14E, ap.l, parter.

Bunul închiriat a fost dat in folosința locatarului pentru destinația birouri, sediu unitate.

Chiria datorata pentru folosința spațiului este de 874,02 lei/luna.

In ședința din data de 20.09.2017 comisia a solicitat punct de vedere juridic.

Prin adresele nr. 488/03.10.2017, nr. 548/04.12.2017, nr. 103/07.03.2018 s-a solicitat Serviciului Juridic Contencios - Contracte sa comunice punctul de vedere juridic.

La data de 08.03.2018 prin adresa nr. 325 Serviciul Juridic - Contencios, Contracte a comunicat următoarele:

” Potrivit art. 124 din Legea nr. 215/2001 priovind administrația publică locală, consiliile locale si consiliile județene pot da in folosință gratuita, pe termen limitat, bunurile mobile si imobile proprietate publica sau private, locale sau județene, după caz, persoanelor juridice fara scop lucrativ care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori servicii publice .

Fată de aceasta prevedere legala apreciem ca se poate încheia un contract de comodat cu Direcția Sanitara Veterinara si pentru Siguranța Alimentelor in condițiile in care aceasta din urma este de utilitate publica si demonstrează aceasta situație prin acte justificative.”

întocmit: Rozalia Toader

77 7 ,77^7 c -

9. Situația solicitărilor de spatii cu alta destinație decât aceea de locnîp^^-'?.0 asociații, fundații, partide politice, alte instituții - stadiul completării dosa/ej^'siv^X^A situația spatiilor libere - anexate.

întocmit: Daniela Toma                                                      ■.<         ? / ; >

Rozalia Toader                                       V X V

COMISIA:

Consilieri:


Robert Ionut Viscan


Marilena Stanciu

Gheorghe Popa

./ X /

Bogdan Hodorog


Valentin Marcu

Domnule Primar


j 'MIJNlCÎPiIn. PLOIEȘTI

INRj-GlS i'RARE -

' 4702 '

Subscrisa Asociația Profesionala a Proprietarilor si a Asociațiilor de Proprietari, cu sediul in Ploiești str. Cosmesti nr. 23, CUI 38969558, solicit repartizarea spațiului din str. G-rai Traian Mosoiu nr.lA, et.2.

Data,


Semnătură,

Domnului Primar ai Municipiului Ploiești

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție Proiectul de hotarare privind incheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația Profesională a Proprietarilor și a Asociațiilor de Proprietari Ploiești pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, straad G-ral Traian Mosoiu nr.lA, et.2

î                                         5    7                                                              5                         7SECRETAR.

Stanei u Ălarile