Hotărârea nr. 132/2018

Hotãrârea nr. 132 privind darea în folosinţă gratuită către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, str. Eroilor bloc 14E, ap. 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 132 privind darea în folosință gratuită către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Eroilor bloc 14E, ap. 1

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Marilena Stanciu, Gheorghe Popa, Valentin Marcu și Bogdan Hodorog și Raportul de specialitate nr. 113/13.04.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune darea în folosință gratuită către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Eroilor bloc 14E, ap. 1;

Văzând Raportul din data de 04.04.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Văzând Procesul verbal al Comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință încheiat în data de 28.03.2018;

Având în vedere prevederile art. 4 și art. 5 lit. c) din Ordonanța Guvernului României nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) și alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 1415/2009, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă darea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Eroilor bloc 14E, ap. 1 în suprafață utilă de 112,74 mp către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova pentru destinația de birouri, pe o perioada de 1 (un) an, cu drept de prelungire, cu acordul ambelor părți, în condițiile legii.

Art. 2 începând cu data încheierii contractului de comodat, contractul de închiriere nr. 371853/31.03.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Eroilor bloc 14E, ap. 1, parter își încetează valabilitatea.

zy

Art. 3 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de comodat (împrumut de folosință), în condițiile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie 2018

PREȘ EDIN

George Sori


EDE

Nicu


ȘEDINȚĂ, j ?! lae BOTEZ *  '


A «Contrasemnează: j|i SECRETAR,

3 ,-f Laurențiu DIȚl’


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Eroilor bloc 14E, ap. 1

în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date, prin lege, în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

între Municipiul Ploiești și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova este încheiat contractul de închiriere nr. 371853/31.03.2005, cu modificările si completările ulterioare, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință în suprafață utilă de 112,74 mp.

Bunul închiriat s-a dat în folosință locatarului pentru destinația birouri.

Chiria lunară datorată conform contractului de închiriere nr. 371853/31.03.2005 de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință este de 903,03 lei/lună.

Termenul contractului de închiriere nr. 371853/31.03.2005, cu modificările si completările ulterioare, esta pana la data de 05.06.2018.

Prin scrisoarea înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 11875/26.05.2017 Direcția Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Prahova a solicitat analizarea posibilitării acordării în folosință gratuită a spațiului prin încheierea unui contract de comodat. în susținerea cererii, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova precizează faptul ca spațiul menționat mai sus este folosit in interes public, in acesta funcționând Circumscripția Sanitar Veterinara si pentru Siguranța Alimentelor Ploiești, structură a Direcției Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor Prahova, prin aceasta desfasurându-se o activitate conexa actului medical, respectiv de supraveghere si control permanent a unităților de precesare, depozitare si vanzare cu amănuntul pentru garantarea sanatatii publicesi siguranței consumatorilor in Municipiul Ploiești si celelalte localitati învecinate, dar care se aprovizionează cu alimente de origine animala si nonanimala din unitățile comerciale care funcționează in municipiu.

Prin adresa nr. 325/08.03.2018 Serviciul Juridic - Contencios, Contracte a comunicat următoarele:

;.;nw

,pcj               ) »t

Potrivit art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrațta^ublida#l<)cală,/ consiliile locale și consiliile județene pot da în folosință gratuită, îM^țe^erHlir^ta^f bunurile mobile și imobile proprietate publică sau private, locale sau judeițâ^dhpăicâz, persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori servicii publice. Față de aceasta prevedere legala apreciază că se poate încheia un contract de comodat cu Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în condițiile în care aceasta din urmă este de utilitate publică și demonstrează această situație prin acte justificative.

Urmare punctului de vedere transmis de către Serviciul Juridic - Contencios, Contracte, solicitarea a fost analizată în ședința din data de 28.03.2018a Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al Municipiului Ploiești care a emis aviz favorabil.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova a fost înființata in anul 1991 prin Hotararea Guvernului nr. 477/1990, iar activitatea instituției se desfasoara in baza Hotărârii Guvernului României nr. 1415/2009, cu modificările si completările ulterioare privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia.

Potrivit prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului României nr. 1415/2009, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, autoritate de reglementare și control în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului. Autoritatea este reprezentată la nivel județean de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, iar la nivel local, de circumscripțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale.

Conform prevederilor art. 4 din Ordonanța Guvernului României nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare, serviciile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor se organizează și funcționează ca sistem veterinar unic și sunt structurate astfel:

  • a) servicii de stat - publice - sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor;

  • b) activități sanitar-veterinare de liberă practică.

La art. 5 din aceeași ordonanța, se prevede faptul ca serviciile sanitar-veterinare de stat se organizează după o concepție unitară, în sistem piramidal al fluxului de comandă, pe principiul teritorial, ca sector distinct și autonom, având următoarea structură:

a)Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare Autoritatea, este autoritatea centrală sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, care coordonează tehnic și administrativ întreaga activitate a serviciilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, organizează și controlează efectuarea activităților publice sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor;

b)institutele veterinare, autorități de referință la nivel național'-pentru domeniile de competență specifice acestora, cu personalitate juridică, în subordinea Autorității; ,./ cjdirecțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județeneși a municipiului București, autorități sanitar-veterinare si pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, cu personalitate juridică, în subordinea Autorității, care se înființează prin reorganizarea direcțiilor sanitare veterinare județene și a municipiului București, servicii publice descentralizate care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale;

djposturile de inspecție la frontieră și circumscripțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale, fără personalitate juridică, organizate în structura direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.

Față de cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Eroilor bloc 14E, ap. 1.

Consilieri:

Marilena Stanciu VțvAli

Valentin Marcu WxPM J

Gheorghe Popa

Bogdan Hodorog V .,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 113/13.04.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Eroilor bloc 14E, ap. 1

A

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date, prin lege, în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

între Municipiul Ploiești și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova este încheiat contractul de închiriere nr. 371853/31.03.2005, cu modificările si completările ulterioare, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință în suprafață utilă de 112,74 mp.

Bunul închiriat s-a dat în folosință locatarului pentru destinația birouri.

Chiria lunară datorată conform contractului de închiriere nr. 371853/31.03.2005 de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință este de 903,03 lei/lună.

Termenul contractului de inchiriere nr. 371853/31.03.2005, cu modificările si completările ulterioare, esta pana la data de 05.06.2018.

Prin scrisoarea înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 11875/26.05.2017 Direcția Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Prahova a solicitat analizarea posibilitării acordării în folosință gratuită a spațiului prin încheierea unui contract de comodat. în susținerea cererii, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova precizează faptul ca spațiul menționat mai sus este folosit in interes public, in acesta funcționând Circumscripția Sanitar Veterinara si pentru Siguranța Alimentelor Ploiești, structură a Direcției Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor Prahova, prin aceasta desfasurându-se o activitate conexa actului medical, respectiv de supraveghere si control permanent a unităților de precesare, depozitare si vanzare cu amănuntul pentru garantarea sanatatii publicesi siguranței consumatorilor in Municipiul Ploiești si celelalte localitati invecinate, dar care se aprovizionează cu alimente de origine animala si nonanimala din unitățile comerciale care funcționează in municipiu.

Prin adresa nr. 325/08.03.2018 Serviciul Juridic - Contencios, Contracte a comunicat următoarele:

Potrivit art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația; publică locală, consiliile locale și consiliile județene pot da în folosință gratuit^termen limitat, bunurile mobile și imobile proprietate publică sau private, locale sau județene;i^iu^ă caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori servicii publice. Față de aceasta prevedere legala apreciază că se poate încheia un contract de comodat cu Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în condițiile în care aceasta din urmă este de utilitate publică și demonstrează această situație prin acte justificative.

Urmare punctului de vedere transmis de către Serviciul Juridic - Contencios, Contracte, solicitarea a fost analizată în ședința din data de 28.03.2018 a Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al Municipiului Ploiești care a emis aviz favorabil.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova a fost infiintata in anul 1991 prin Hotararea Guvernului nr. 477/1990, iar activitatea instituției se desfasoara in baza Hotărârii Guvernului României nr. 1415/2009, cu modificările si completările ulterioare privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia.

Potrivit prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului României nr. 1415/2009, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, autoritate de reglementare și control în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului. Autoritatea este reprezentată la nivel județean de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, iar la nivel local, de circumscripțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale.

Conform prevederilor art. 4 din Ordonanța Guvernului României nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare, serviciile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor se organizează și funcționează ca sistem veterinar unic și sunt structurate astfel:

  • a) servicii de stat - publice - sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor;

  • b) activități sanitar-veterinare de liberă practică.

La art. 5 din aceeași ordonanța, se prevede faptul ca serviciile sanitar-veterinare de stat se organizează după o concepție unitară, în sistem piramidal al fluxului de comandă, pe principiul teritorial, ca sector distinct și autonom, având următoarea structură:

a)Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare Autoritatea, este autoritatea centrală sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, care coordonează tehnic și administrativ întreaga activitate a serviciilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, organizează și controlează efectuarea activităților publice sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor;


municipiului București, autorități sanitar-veterinare si pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, cu personalitate juridică, în subordinea Autorității, care se înființează prin reorganizarea direcțiilor sanitare veterinare județene și a municipiului București, servicii publice descentralizate care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale;

d)posturile de inspecție la frontieră și circumscripțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale, fără personalitate juridică, organizate în structura direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.

In ședința din data de 04.04.2018 Comisia de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a emis aviz favorabil.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,       SEF SER

DIRECTOR EXECUȚI Carmen I Ămiela Bucur


ȘEF SERVICIU, Viorica Pătrascu


Carmen Daniela Bucur          Viorica

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


VIZAT,


DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV, I

TI £1 o-vi o                             1 X


Ileana - Mariana Gavrilă


DIRECTOR EXECUTIV, Andreea Mihaela Cristeii

AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA AUMENȚEtriiR.?-

DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ Șl PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR./,, PRAHOVA

M .A.-

M li NÎC iPÎțR

PRIMĂRI A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ^DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

i X      SERVICIUL CONTRACTE

DIR^ȚTA SANITARÂa VETERINAR^ ȘI PENTRU SIGURANȚA


.REQJKȘTl


'ALIMENTELOR PRAHOVA, reprezentată legal prin Director executiv - dr.Mihai Terecoasaj/Chirias al spațiului situat in Municipiul. Ploiești, str. Eroilor, bloc 14E, ap.l, județul Ptahova, in baza contractului de închiriere nr, 371853/31.03.2005, spațiu ce se află în proprietatea Primăriei Municipiului Ploiești, va supunem atenției următoarele:

  • 1.   Spațiul menționat mai sus este folosit în interes public, in acesta funcționând Circumscripția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ploiești, structura a DSVSA Prahova, prin aceasta desfașurându-se o activitate conexă actului medical, respectiv de supraveghere și control permanent a unităților de procesare, depozitare si de vânzare cu amănuntul ( restaurant/baruri, pizzeria, super/hypermarket-uri, magazine alimentare, piețe agroalimentare etc) pentru garantarea sana,tatii publice si siguranței consumatorilor in Municipiul Ploiești si din celelate localități învecinate^ dar care se aprovizionează cu alimente de origine animală și nonanimală din unitățile comerciale care funcționează în municipiu.

  • 2.    Potrivit art. 3 din legea nr. 215/2004, privind organizarea activitatii veterinare, “Statul sprijină activitatea de apărare a sănătății animalelor, de supraveghere, prevenire și control al bolilor ce se pot transmite de la animale la om, prin asigurarea cadrului instituțional și juridic, a resurselor financiare, a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților din domeniul sanitar-veterinar ”.

  • 3. Conform art. 124 din legea 215/2001/ a administrației publice) „Consiliile locale ... pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală ori județeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice”.

Fata de cele menționate mai sus va rugam sa analizați posibilitatea acordării in folosința gratuita a spațiului, prin încheierea unui contract de comodat.

în cazul în care nu se va aproba, de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, încheierea unui contract de comodat pentru spațiul menționat, solicităm prelungirea contractului de închiriere nr. 371853/31.03.2005.

\ Q

F ;e DIRECTOR EXECUTIV,

DR. MIRAI Tfe&ECOASA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința


PROCES VERBAL

încheiat in ședința din data de 28.03.2018


Comisia este compusa din domnii consilieri: Robert lonut Viscan, Marilena Stanciu, Gheorghe Popa, Bogdan Hodorog, Valentin Marcu

La ședința au participat reprezentanții Direcției Gestiune Patrimoniu.

Comisia s-a Întrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

I. PRELUNGIRI CONTRACTE

1. Cerere nr. 4963/09.03.2018 -Neacșu P. Elena - Petre întreprindere Individuala - solicita prelungirea contractului de inchiriere nr. 16319/15.10.2013 pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Gheorghe Doja -Parcul Strajerilor in suprafața totală de 3,6 mp.

Totodată, Neacșu P. Elena - Petre Întreprindere Individuala își menține solicitarea referitoare la extinderea suprafeței deținute cu 1,5 m pe fiecare din cele trei laturi.

Termenul de inchiriere este pana la data de 14.10.2018.

Bunul închiriat a fost dat in folosința locatarului pentru destinația Comerț mixt. Chiria datorata pentru folosința spațiului este de 94,86 lei/luna.

Neacșu P. Elena - Petre întreprindere Individuala nu figurează cu debite restante la plata chiriei pentru folosința spațiului.

întocmit: Rozalia Toader ./


%fct C< cj ■          (A"    *


Casa Județeană de Pensii Prahova solicita prelungirea contractului de inchiriere nr. 254258/05.05.2004 pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56.

Termenul de inchiriere este pana la data de 15.04.2018, cu drept de prelungire cu acordul ambelor parti.

Bunul Închiriat a fost dat in folosința locatarului pentru destinația - Cabinet de Expertiză a Muncii.

Chiria datorata pentru folosința spațiului este de 277,47 lei/luna.

Casa Județeană de Pensii nu figurează cu debite restante la plata chiriei pentru folosința spațiului.

întocmit; Rozalia Toader .


un alt spațiu mai convenabil. Fata de cele menționate, Alianța Asociațiilor-d^Tgp^ștari Prahova solicita acordarea spațiului din Ploiești, str. Ștefan Greceanu blpcJȘf apțS^bhiar daca se impune efectuarea unor reparații si renovări de mare amploare,            x \

La acest moment, spațiul cu alta destinație decât aceea deyoeuirita sîtpătj ini Ploiești, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap. 3, parter in suprafața de59^Ș5i..rnp., ,;^stp detinut in baza contractului de închiriere nr. 294/07.02.2006 de către Â^ociațm-Fp^tiijor Deținuți Politici din Romania Filiala Prahova.

întocmit: Toma Daniela

3. Cererea nr. 4782/07.03.2018 - Asociația Procesională a Proprietarilor și Asociațiilor de Proprietari solicită repartizarea spațiului situat în Ploiești, str. G-ral Traian Mosoiu nr. IA, et. 2.


4. Cerere nr. 11875/26.05.2017 - Direcția Sanitara Veterinara si Pentru Siguranța Alimentelor Prahova solicita posibilitatea acordării in folosința gratuita a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada Eroilor bloc 14E, ap.l, parter, in suprafața utila de 112,74 mp.

Intre Municipiul Ploiești si Direcția Sanitara Veterinara si Pentru Siguranța Alimentelor Prahova exista încheiat contractul de închiriere nr.371853/31.03.2005 pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada Eroilor bloc 14E, ap.l, parter.

Bunul inchiriat a fost dat in folosința locatarului pentru destinația birouri, sediu unitate.

Chiria datorata pentru folosința spațiului este de 874,02 lei/luna.

In ședința din data de 20.09.2017 comisia a solicitat punct de vedere juridic.

Prin adresele nr. 488/03.10.2017, nr. 548/04.12.2017, nr. 103/07.03.2018 s-a solicitat Serviciului Juridic Contencios - Contracte sa comunice punctul de vedere juridic.

La data de 08.03.2018 prin adresa nr. 325 Serviciul Juridic - Contencios, Contracte a comunicat următoarele:

” Potrivit art. 124 din Legea nr. 215/2001 priovind administrația publică locală, consiliile locale si consiliile județene pot da in folosință gratuita, pe termen limitat, bunurile mobile si imobile proprietate publica sau private, locale sau județene, după caz, persoanelor juridice fara scop lucrativ care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori servicii publice .

Fată de aceasta prevedere legala apreciem ca se poate încheia un contract de comodat cu Direcția Sanitara Veterinara si pentru Siguranța Alimentelor in condițiile in care aceasta din urma este de utilitate publica si demonstrează aceasta situație prin acte justificative.”

întocmit: Rozalia Toader

9. Situația solicitărilor de spatii cu alta destinație decât aceea de            O K

♦                                                                                               ..a... iaIz.+a w.i a! a. a.            nâ       A **


asociații, fundații, partide politice, alte instituții - stadiul completării dosarelor și situația spatiilor libere - anexate.

întocmit: Daniela Toma

Rozalia Toader

COMISIA:

Consilieri:


Robert Ionut Viscan
Mari lena Stanciup/i

Gheorghe Popa

Bogdan Hodorog

Valentin Marcu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE

OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT