Hotărârea nr. 131/2018

Hotãrârea nr. 131 privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiţii „Extindere Cimitir Mihai Bravu” în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploieşti” şi modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 219/2010, cu modificările şi completările ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 131 privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu” în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 96/28.03.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu” în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare

în conformitate cu Raportul din data de 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și au fost recepționate potrivit Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2729/07.02.2018;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.22/29.01.2016;

Luând în considerare adresele nr.DT1383 respectiv nr.DT1384 din data de 12.02.2018 precum și adresa nr.DE 92/15.03.2018 a Direcției Economice;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.2 lit.c) si art. 123 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și corn


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 însușește în proprietatea publică a Municipiului Ploiești administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești obiectivul de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu”, conform Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2729/07.02.2018 - Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” a bunurilor aferente obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu”, prevăzute în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3(1) Aprobă retransmiterea în concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., ca urmare a finalizării lucrării „Extindere Cimitir Mihai Bravu”, a terenului în suprafață de 3,2 ha din incinta Cimitirului Mihai Bravu Ploiești, imobil ce se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare ce constituie Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)Aprobă transmiterea în concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L a bunurilor aferente obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu”, prevăzute în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă completarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu imobilul teren în suprafață de 3,2 ha din incinta Cimitirului Mihai Bravu Ploiești, prevăzut la art. 3, alin. (1), precum și cu bunurile aferente obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu” prevăzute la art. 2.

Art. 5 Aprobă completarea Anexei F a Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, identificate potrivit Anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001, conform prevederilor art. 5 din prezenta hotărâre.

Art. 7 Aprobă completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, cu bunurile prevăzute în Anexele nr. 2 și nr. 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, corespunzător prevederilor art. 3 și art. 4 din prezenta hotărâre, restul prevederilor contractuale rămânând neschimbate.

Art. 8 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 40 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, care constituie Anexa nr. 5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.M&t M / O, MA. ^z/joȚ


APROB ADMITEREA/ RESPINGEREA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Ali

DRIAN FLORIN DOBRE

MUNICIPIUL          j

l Ol niFSTI         țjg

fOCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr- 2729 din____ privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției- “Extindere cimitir Mihai Bravu”, lucrări executate în cadrul contractului de lucrați nr. 21087 din 25.10.2016 încheiat între Municipiul Ploiești și Asocierea S.C. CONSTRUCT EDIL S.R.L. si S.C. CAPITAL VISION S.R.L. prin lider de asociere S.C. CONSTRUCT EDIL S.R.L.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

 • - adresa administrativă: str. Mihai Bravu nr. 228

 • - număr cadastral/număr topografic: 129204

 • - număr carte funciară: 129204

 • 2. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 78, eliberată de Primăria Municipiului Ploiești, la data de 27.03.2017 cu valabilitate până la data: 06.04.2018

 • 3. Comisia de recepție numita conform Dispoziției nr. 1209/01.02.2018, și-a desfășurat activitatea

de la data: tACszZ, 2?/^, până la data: 0            fiind formată din:

Președinte: Iatnandi Mihaela Irina -Director Executiv, Direcția Tehnic Investiții

Membri:

Crăciun Madalina Mihaela - Director Executiv, Direcția Tehnic Investiții,

Stochita Mariana - Sef Serviciu Investiții,

Cursaru Lavinia Gabriela - Sef Serviciu, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana,

MindrUtiu Gabriela - Sef Serviciu, Direcția de Gestiune Patrimoniu,

Antonescu Monica Ecaterina - consilier Direcția Economica,

Oprescu Nîcolae - Reprezentant Inspectoratul Județean in Construcții Prahova

Secretar comisie - Diriginte de șantier

 • 4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

 • 5. C. CONSTRUCT EDIL S.R.L.- constructor

reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sauzal' inspeetbrătelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției, etc.): & §'/

« Otf

 • 7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide: ®s admiterea recepției la terminarea lucrărilor;

□ respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

 • 8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

 • 9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

._____________

 • 10. Prezentul proces-verbal, conținând_____3__ file și     ‘— anexe numerotate, cu

un total de ________file, a fost încheiat astăzi 64-o*\>        _____ în

__6_________exemplare


Comisia de recepție:

Președinte IAMANDIMIHAELAIRINA

Membri: CRĂCIUN MADALINA MIHAELA STOCHITA MARIANA CURSARU LAVINIA GABRIELA MINDRUTIU GABRIELA ANTONESCU MONICA ECATERINA OPRESCUNICOLAJ


Secretar: GORONEANU FLORIN GELtȚ

ROMÂNIA - M.p.Fi.T. -I.S.C.

OU ntK^iy’T LVlWr’J “ LU

DIRIGINTĂ DE ȘANTIER W. NR. ,60028197 DCM&N!/' iOKDOMENII:

<1;4


Alți participanți:

Proiectant: S.C. CAPITAL VISION S.R.L.

Executant: S.C. CONSTRUCT EDIL S.R.L

Reprezentant S.C. S.G.U. Ploiești


SITUAȚIA,

activelor fixe domeniul public rezultate in urma finalizării obiectivului de investiții " Extindere Cimitir Mihai Bravu " , Gestiunea : SC Servicii de Gospodărire Urbana Pl.S.R.L.

NR CRT

DENUMIRE

NR. INV.

SOLD INIȚIAL 01,02,2018

INTRĂRI

IEȘIRI

SOLD FINAL 28,02,2018

U.M.

VALOARE

SUPR.

VALOARE

SUPR.

VALOAR E

SUPR.

VALOARE

SUPR.

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CONT 212.09.01.02.A.08

187.040,63

601.703,57

0,00

788.744,20

1

ÎMPREJMUIRE Cimitir Mihai Bravu

1091

187.040,63

1801,2

9.138,73

67,5

0,00

0

196.179,36

1868,7

MP

2

Alei principale - Cimitir Mihai Bravu

3973

0,00

0

380.999,62

1740

0,00

0

380.999,62

1740

MP

3

Alei secundare - Cimitirul Mihai Bravu

3974

0,00

0

45.508,82

338

0,00

0

45.508,82

338

MP

4

Rețea de apa - Cimitir Mihai Bravu

3975

0,00

0

124.596,32

490

0,00

0

124.596,32

490

M

5

Stâlp de iluminat cu panouri fotovoltaice - Cimitir Mihai Bravu

3976

0,00

0

3.455,01

1

0,00

0

3.455,01

1

BUC

6

Stâlp de iluminat cu panouri fotovoltaice - Cimitir Mihai Bravu

3977

0,00

0

3.455,01

1

0,00

0

3.455,01

1

BUC

7

Stâlp de iluminat cu panouri fotovoltaice - Cimitir Mihai Bravu

3978

0,00

0

3.455,01

1

0,00

0

3.455,01

1

BUC

8

Stâlp de iluminat cu panouri fotovoltaice - Cimitir Mihai Bravu

3979

0,00

0

3.455,01

1

0,00

0

3.455,01

1

BUC

9

Stâlp de iluminat cu panouri fotovoltaice - Cimitir Mihai Bravu

3980

0,00

0

'     3.455,01

1

0,00

,, 0

3.455,01

1

BUC

10

Stâlp de iluminat cu panouri fotovoltaice - Cimitir Mihai Bravu

3981

0,00

0

3.455,01

1

0,00

0

3.455,01

1

BUC

11

Stâlp de iluminat cu panouri fotovoltaice - Cimitir Mihai Bravu

3982

0,00

0

3.455,01

1

0,00

0

3.455,01

1

BUC

12

Stâlp de iluminat cu panouri fotovoltaice - Cimitir Mihai Bravu

3983

0,00

0

3.455,01

1

0,00

0

3.455,01

1

BUC

13

Stâlp de iluminat cu panouri fotovoltaice - Cimitir Mihai Bravu

3984

0,00

0

3.455,01

1

0,00

0

3.455,01

1

BUC

14

Stâlp de iluminat cu panouri fotovoltaice - Cimitir Mihai Bravu

3985

0,00

0

3.455,01

1

0,00

0

3.455,01

Byc

15

Stâlp de iluminat cu panouri fotovoltaice - Cimitir Mihai Bravu

3986

0,00

0

3.455,01

1

0,00

0

3.455,01

-1

BUC

16

Stâlp de iluminat cu panouri fotovoltaice - Cimitir Mihai Bravu

3987

0,00

0

3.454,97

1

0,00

0

3.454,97

1

BUC

CONT 211.02.00.02.A.01

0,00

0,00

45.274,80

0,00

45.274,80

1

Amenajare peisagistica - Cimitir Mihai Bravu

46

0,00

0

45.274,80

26.000,00

0,00

0

45.274,80

26.000,00

MP

TOTAL

187.040,63

0,00

646.978,37

0,00

834.019,00

0,00


EXTINDERE CIMITIR MIMAI BRAVUVERIFICAT.

’ 7/

VERIFICATOR

7 EXPERT.

TITLU PROFESIONAL - NUME .

SEMNAT.

CERINȚA

REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA


25/2014

ELABORATOR

TITLU PROFESIONAL-NUME

SȘÂNAT.

SCARA:

TITLU PROIECT.

EXTINDERE CIMITIR MIMAI BRAVU

FAZA:

SEF PROIECT

urb. Viadimir Cazan

* /

PROIECTAT

urb. Vladimir Cazan

DATA:

IAN. 16

TITLU PLANȘA:

SITUAȚIA PROPUSA

PLANȘA NR.

1

DESENAT

art>. Viadlmir Cazan

4J‘   1


ANEXANR.4 laHCL nr.

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa F)

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.6.3.2

ÎMPREJMUIRE Cimitir "Mihai Bravu"

Suprafață 1868,70 m.p.

Nr.inventar 1091

1967

196.179,36

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

1.3.7.2

Alei principale - Cimitir "Mihai Bravu"

Suprafață 1740 m.p.

Nr.inventar 3973

2018

380.999,62

Legea nr.213/1998, privind bunurile.

proprietate publi^aș% cu modificările și ' completările -

ulterioare

1.3.7.2

Alei secundare -Cimitirul "Mihai Bravu"

Suprafață 338 m.p.

Nr.inventar 3974

2018

45.508,82

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

1.8.6

Rețea de apă - Cimitir ’ "Mihai Bravu"

Suprafață 490 M

Nr.inventar 3975

2018

124.596,32

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

1.7.3

Stâlp de iluminat cu panouri fotovoltaice -Cimitir "Mihai Bravu"

Nr.inventar 3976

2018

3.455,01

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

1.7.3

Stâlp de iluminat cu panouri fotovoltaice -Cimitir "Mihai Bravu"

Nr.inventar 3977

2018

3.455,01

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modifcărrteși

/'\<îțerioafe

1.7.3

Stâlp de iluminat cu panouri fotovoltaice -Cimitir "Mihai Bravu"

Nr.inventar 3978

2018

3.455,01

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

1.7.3

Stâlp de iluminat cu panouri fotovoltaice -Cimitir "Mihai Bravu"

Nr.inventar 3979

2018

3.455,01

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

1.7.3

Stâlp de iluminat cu panouri fotovoltaice -Cimitir "Mihai Bravu"

Nr.inventar 3980

2018

3.455,01

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

1.7.3

Stâlp de iluminat cu panouri fotovoltaice -Cimitir "Mihai Bravu"

Nr.inventar 3981

2018

3.455,01

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

1.7.3

Stâlp de iluminat cu panouri fotovoltaice -Cimitir "Mihai Bravu"

Nr.inventar 3982

2018

3.455,01

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

1.7.3

Stâlp de iluminat cu panouri fotovoltaice -Cimitir "Mihai Bravu"

Nr. inventar 3983

2018

3.455,01

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

1.7.3

Stâlp de iluminat cu panouri forovoltaice -Cimitir "Mihai Bravu"

Nr.inventar 3984

2018

3.455,01

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

1.7.3

Stâlp de iluminat cu panouri fotovoltaice -Cimitir "Mihai Bravu"

Nr.inventar 3985

2018

3.455,01

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

1.7.3

Stâlp de iluminat cu panouri fotovoltaice -Cimitir "Mihai Bravu"

Nr.inventar 3986

2018

3.455,01

Legea nr 213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

1.7.3

Stâlp de iluminat cu panouri fotovoltaice -Cimitir "Mihai Bravu"

Nr.inventar 3987

2018

3.454,97

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

5

Amenajare peisagistică -Cimitir "Mihai Bravu"

Suprafață 26.000,00 m.p.

Nr.inventar 46

2018

45.274,80

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR. _________


ACT ADIȚIONAL NR. 40 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

A

In baza Hotărârii nr.............../................. a Consiliului Local al Municipiului

Ploiești, între:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2 reprezentat prin domnul Primar Adrian Florin Dobre , denumit în continuare concedent, pe de o parte

Și

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. cu sediul in Ploiești, str. Văleni nr. 32, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod unic de inregistrare 27449967, reprezentata prin ................................................................................... având funcția de Director General, în calitate de concesionar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se completează Anexa la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, prin retransmiterea în concesiune a terenului în suprafață de 3,2 ha din incinta Cimitirului Mihai Bravu Ploiești, imobil ce se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare ce constituie Anexa nr. 3 care face parte integrantă din Hotărârea nr........../..................... a Consiliului Local al municipiului

Ploiești și prin transmiterea în concesiune a bunurilor aferente obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu", prevăzute în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din Hotărârea nr........../.....................a Consiliului Local al

municipiului Ploiești.

Restul clauzelor contractuale prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările și completările ulterioare, raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, eu modificările și completările ulterioare și s-a încheiat în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.                                                   i3


Concedent, Municipiul Ploiești


Concesionar,


S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.


Primar,

Adrian Florin Dobre


Director General,


Direcția Gestiune Patrimoniu Director Executiv,

Carmen Daniela Bucur


Director Economic,


Serviciul Contracte Șef Serviciu,

Viorica Pătrașcu


Compartimentul Juridic Contencios Consilier Juridic,


Direcția Economica Director Executiv,

Mariana Ileana Gavrilă


Vizat,

Serviciul Juridic-Contencios, Contracte


/X

întocmit,

Cristina Dcnisa Trofin


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu” în „Inventarul bunurilor care

alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și modificarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare

A

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Potrivit prevederilor art. 36, alin.l, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010 s-a aprobat înființarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. fiind încheiat contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.2010. în anexa nr.5 la această hotărâre au fost incluse bunurile din domeniul public al municipiului Ploiești concesionate către această societate.

Ulterior, potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.385/2010 a fost înlocuită anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, printre bunurile ce au fost transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. figurând și Cimitirul Mihai Bravu Ploiești. Imobilul este înscris în Cartea Funciară nr. 129204 a UAT Ploiești, având număr cadastral 129204.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.22/29.01.2016 s-a aprobat preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a terenului în suprafață de 3,2 ha din incinta Cimitirului Mihai Bravu Ploiești în vederea realizării obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu”.

Obiectivul de investiții a fost finalizat și recepționat, încheindu-se Procesul Verbal de recepție corespunzător.

Ulterior, bunurile aferente obiectivului de investiții au fost înregistrate în evidențele contabile, astfel încât se impune includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții menționat în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești”.

Având în vedere cele menționate mai sus precum și faptul că restul imobilului teren din incinta Cimitirului "Mihai Bravu" se află în concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. se impune modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările

și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin, domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii^ de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin retransmiterea în /concesiune va imobilului teren pe care a fost realizată investiția precum și a bunurilor aferente-/ obiectivului de investiții,,.Extindere Cimitir Mihai Bravu            ■-L        . Uf

Conform instrucțiunilor de tehnică legislativă în vigoare, întnicațjsb includ noi poziții in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești a fost necesară completarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Având în vedere cele prezentate anterior, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri:

VĂDUVA Sorin


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR.96/28.03.2018

A ■          • f

VICEPRIMA&, 4 Geo^^anayy^j

xy.' y: yv A,''''


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu” în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și modificarea Anexei

nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitarii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Potrivit prevederilor art. 36, alin.l, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010 s-a aprobat înființarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. fiind încheiat contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.2010. în anexa nr.5 la această hotărâre au fost incluse bunurile din domeniul public al municipiului Ploiești concesionate către această societate.

Ulterior, potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.385/2010 a fost înlocuită anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, printre bunurile ce au fost transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. figurând și Cimitirul Mihai Bravu Ploiești. Imobilul este înscris în Cartea Funciară nr. 129204 a UAT Ploiești, având număr cadastral 129204.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.22/29.01.2016 s-a aprobat preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a terenului în suprafață de 3,2 ha din incinta Cimitirului Mihai Bravu Ploiești în vederea realizării obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu”.

Având în vedere faptul că investiția s-a derulat prin Direcția Tehnic Investiții, prin adresa nr.DT1383/12.02.2018, Serviciul Investiții a înaintat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu” iar prin adresa nr.DT1384/12.02.2018 a solicitat trecerea terenului pe care s-a realizat investiția în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Prin adresa nr.DE 92/15.03.2018 Direcția Economică a înaintat Situația activelor fixe domeniul public rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu” în vederea luării măsurilor ce se impun.

Luând în considerare faptul că obiectivul de investiții a fost finalizat si recepționat, fapt atestat de Procesul Verbal de recepție la terminarea' lucrărilor nr.2729/07.02.2018, precum și faptul că bunurile aferente obiectivului de investiții au fost înregistrate în evidențele contabile, este necesară includerea bunurilor, aferente obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravurii j,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești”.        f 7V

Având în vedere cele menționate mai sus precum și faptul că restul imobilului teren din incinta Cimitirului "Mihai Bravu" se află în concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. se impune modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin retransmiterea în concesiune a imobilului teren pe care a fost realizată investiția precum și a bunurilor aferente obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu

Conform instrucțiunilor de tehnică legislativă în vigoare, întrucât se includ noi poziții in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești a fost necesară completarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Situația a fost analizată de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care potrivit Procesului-Verbal din data de 21.03.2018 a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre în sensul celor menționate mai sus.

Având în vedere numeroasele solicitări ale cetățenilor pentru acordarea locurilor de veci, cărora până în acest moment S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. nu a putut da curs, se constată necesitatea analizării prezentului proiect de hotărâre, în regim de urgență, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Ploiești din luna martie.

Director Executiv,

Cârme         ucur


Șef Serviciu S.I.E.B,

Gabriela Mîndruțiu

Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Direcția Economică,
2

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


Z. / ...

£

°<\ O :

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUlr^ESviCn CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu” în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și modificarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare