Hotărârea nr. 130/2018

Hotãrârea nr. 130 privind repartizarea unei locuințe domnului Gaidoș Mihai conform prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 130

privind repartizarea unei locuințe domnului Gaidoș Mihai conform prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan, Raportul de specialitate nr. 100/04.04.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune repartizarea unei locuințe domnului Gaidoș Mihai conform prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat și procesul verbal al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 21.02.2018 prin care s-a acordat „aviz favorabil” pentru repartizarea de către municipiul Ploiești domnului Gaidoș Mihai a imobilului situat în Ploiești, str. Tâmave nr. 1, bloc Al, sc. G, parter, ap. 92 și a dispus inițierea unui proiect de hotărâre;

Imobilul situat în Ploiești, strada Tâmave nr. 1, bloc Al, sc. G, parter, ap. 92 este construit din fondurile statului și figurează în Hotărârea Consiliului Local nr. 267/2006 privind incuderea unor imobile în « Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești », anexai, poziția 662.

Având în vedere Raportul din data de 21.03.2018 al Comisiei nr. 2-Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale prin care s-a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre privind repartizarea unei locuințe domnului Gaidoș Mihai conform prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat;

Ținând cont de art.9, lit.a din Decretul - Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri, republicat și art.7, al.l lit b din Ordonanța de Urgență nr.214/1999, privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice , măsuri administrative abuzive , precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat in România;

în temeiul art. 36, alin (5) lit. ”a” și alin (6) lit. ”a”, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă repartizarea spațiului locativ situat în Ploiești str. Tâmave nr. 1, bloc Al, sc. G, parter, ap. 92, compus din două camere în suprafață de 28,68 m. p. și dependințe în suprafață de 17,30 m.p., domnului Gaidoș Mihai, conform prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri, republicat;

(2) împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere corespunzător prevederilor alineatului 1.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vă aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie

; < lir

E ȘEDINȚĂ,'

ulae BOTEZ


Contrasemnează:


PREȘEDINTE George SlprinSECRETAR,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe domnului Gaidoș Mihai conform prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat

Art.9, lit.a din Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată, prevede că persoanele menționate beneficiază de "prioritate la repartizarea de către consiliile locale a unei locuințe din fondul locativ de stat".

Prin cererea nr.13537/11.07.2016, domnul Gaidoș Mihai a solicitat o locuință din fondul locativ de stat conform art. 9, din Decret-Lege nr. 118/1990.

Prin adresa nr. 104925/10.11.2016, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a făcut cunoscut că domnul Gaidoș Mihai "poate beneficia de o locuință care a fost construită din fondurile statului și recepționată până la 31 decembrie 1989 și care nu a fost vândută sau de o locuință socială care îndeplinește toate condițiile prevăzute de lege pentru repartizarea unui asemenea tip de locuință/

Imobilul situat în Ploiești str. Tâmave nr. 1, bloc Al, sc. G, ap. 92, este construit din fondurile statului și figurează în HCL 267/2006 privind incuderea unor imobile in «Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești», anexai, poziția 662, este compus din două camere în suprafață de 28,65 m.p., și dependințe în suprafață de 17,30 m.p.

Potrivit procesului verbal din data de 05.07.2017, Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a acordat „aviz nefavorabil” solicitării domnului Gaidoș, de repartizare de către municipiul Ploiești a imobilului situat în Ploiești, str. Tâmave nr. 1, bloc Al, sc. G, ap. 92, și a dispus inițierea unui proiect de hotărâre.

Proiectul de hotarare cu privire la repartizarea locuinței situată în Ploiești, strada Tâmave, nr.l, bl.Al, ap.92, conform prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, nu a fost adoptat în ședința Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 28.07.2017.

Situația a fost reanalizată în ședința din data de 01.11.2017 de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care a a acordat „aviz favorabil” solicitării domnului

..

Gaidoș, de repartizare de către municipiul Ploiești a imobilului situat în Ploiești; str. Tâmave nr. 1, bloc Al, sc. G, ap. 92, și a dispus inițierea unui proiect de hotărâre

Proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe domnului Gaidos conform prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, nu a fost adoptat în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 28.11.2017.

Prin cererea nr.28303/18.12.2017, domnul Gaidoș Mihai a solicitat repunerea in discuție a proiectului de hotărâre cu privire la repartizarea locuinței situată în Ploiești, strada Tâmave, nr.l, bl.Al, ap.92, conform prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat.

Cererea a fost analizată în ședința din data de 21.02.2018 de către Comisia nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a acordat „aviz favorabil”

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


CONSILIERI:
MUNICIPIUL PLOIEȘTI                            A

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 100/04.04.2018                                 AVIZAT*

VICEPRIMAR, George Pană

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe domnului Gaidoș Mihai conform prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat

A

In exercitarea atribuțiilor stabilite la art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în administrarea sa.

Prin cererea nr.13537/11.07.2016 domnul Gaidoș Mihai a solicitat repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat în temeiul Decretului-Lege nr.l 18/1990.

In susținerea cererii domnul Gaidoș Mihai a depus Decizia nr. 889/23.08.2001, privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă, eliberată de Comisia pentru Constatarea Calității de Luptător în Rezistența Anticomunistă și actele de stare civilă.

Art.9, lit.a din Decretul-Lege nr.l 18/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată, prevede că persoanele menționate beneficiază de "prioritate la repartizarea de către consiliile locale a unei locuințe din fondul locativ de stat".

Art. 7, al.l, lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 214/1999, privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România, prevede ca persoanele menționate în acest act normativ beneficiază de " drepturile prevăzute de Decretul - Lege nr. 118/1990".

Ca atare instituția noastră a solicitat punctul de vedere al Secretariatului General al Guvernului cu privire la corecta interpretare a prevederilor legii sus menționate, având în

fi . ;:-r; \ \A ;/ c:'     \                          :

vedere că acestea fac trimitere la fodul locativ de stat, fond care în prezent nu mai,4%fștă la nivelul autorităților locale.                                         x yAv * '’

Prin urmare, s-a solicitat să se comunice dacă în această sintagmă pot fi cuprinse și locuințele proprietate publică sau privată ale unităților administrativ teritoriale și dacă răspunsul ar fi fost afirmativ să se comunice ordinea de prioritate care trebuie avută în vedere, deoarece locuințele devenite libere pe parcursul exploatării sunt incluse în fondul de locuințe destinate persoanelor și/ sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, conform art.l, alin. 2 din O.U.G nr. 74/28.06.2007, astfel încât, în ipoteza eliberării unei locuințe să ni se comunice dacă municipiul Ploiești prin Hotărâre a Consiliului Local o poate repartiza domnului Gaidoș Mihai sau trebuie să o includă în fondul de locuințe destinate persoanelor și/ sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari.

Prin adresa nr. 2456/13.10.2016, Secretariatul General al Guvernului ne-a făcut cunoscut că solicitarea instituției noastre a fost direcționată către Ministerul Dezvoltării Regionale a Administrației Publice, instituție ce are în responsabilitate analizarea și inițierea unor proceduri pentru rezolvarea problemelor de aceasta natură.

Prin adresa nr. 104925/10.11.2016, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a comunicat că domnul Gaidoș Mihai "poate beneficia de o locuință care a fost construită din fondurile statului și recepționată până la 31 decembrie 1989 și care nu a fost vândută sau de o locuință socială care îndeplinește toate condițiile prevăzute de lege pentru repartizarea unui asemenea tip de locuință”.

Cererea domnului Gaidoș Mihai înregistrată la nr.13537/11.07.2016 a fost analizată în ședința Comisiei nr.2 din data de 14.12.2016 unde s-a propus ca solicitarea să rămână în evidentă până la identificarea unei locuințe corespunzătoare.

In completarea acesteia, prin adresa nr. 1357/05.01.2017 domnul Gaidoș Mihai a transmis actele de identitate pentru dânsul și certificatul de naștere al fiicei Gaidoș Iolanda Mihaela în vârstă de 29 de ani, iar prin adresa nr.2028/30.01.2017 a solicitat repartizarea unei locuințe formată din minim două camere.

La data de 21.03.2017 a avut loc evacuarea familiei Chiru Mihaela și Chiru Sorin, în baza sentinței civile nr.9250/20.06.2014, pronunțată de Judecătoria Ploiești, în dosarul nr. 10444/281/2013, din spațiul situat în Ploiești, strada Tâmave, nr.l, bloc Al, sc.G, ap.92, compus din două camere în suprafață de 28.65 m.p. și dependințe în suprafață de 17.30 m.p..

Apartamentul 92 din blocul Al, strada Tâmave este construit din fondurile statului și figurează în HCL 267/2006, anexai, poziția 662, acesta fiind primul spațiu de acest gen eliberat după ședința Comisiei nr.2 din data de 14.12.2016.

Bunurile ce aparțin susnumiților au fost inventariate de către executorul judecătoresc, în prezența reprezentanților instituției noastre și au fost lasate in apartament, în custodia reprezentantului municipiului Ploiești conform procesului verbal încheiat la acea data, in prezent cea mai mare parte a acestora fiind ridicate. Spațiul a fost


sigilat și asigurat cu lacăt, restul bunurilor urmând a fi ridicate d&foșta chiriașă'in decursul următoarei săptămâni.                                       x

Situația a fost analizată în ședința din data de 05.07.2017 de către Comisia nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a acordat „aviz nefavorabil "pentru repartizare domnului Gaidoș Mihai a imobilului situat în Ploiești, str. Tâmave nr. 1, bloc Al, sc. G, parter, ap. 92 și a dispus inițierea unui proiect de hotărâre.

Proiectul de hotărâre cu privire la repartizarea locuinței situată în Ploiești, strada Tâmave, nr.l, bl.Al, ap.92, conform prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, nu a fost adoptat în ședința Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 28.07.2017.

Situația a fost reanalizată în ședința din data de 06.09.2017 de către Comisia nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care a solicitat punctul de vedere al Serviciului Juridic Contencios, Contracte.

Ca atare, prin adresa nr. 575/2017 s-a solicitat Serviciului Juridic să ne comunice dacă o persoană prevăzută la art.l lit.a, din Decretul-Lege nr. 118/1990 - care “a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracțiuni politice',” și potrivit art.9 beneficiază de "prioritate la repartizarea de către consiliile locale a unei locuințe din fondul locativ de stat", mai poate beneficia de o locuință din fondul locativ de stat, dacă aceasta a deținut sau deține o locuință proprietate personală.

Prin adresa nr. 99919/20.09.2017, transmisă prin fax, Serviciul Public Finanțe Locale ne-a făcut cunoscut că domnul Gaidos Mihail, domiciliat în Ploiești, strada Cătinei, nr.5, bl.27B, ap.30 nu figurează în evidența fiscală cu bunuri imobile și mobile declarate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Ploiești dar a figurat cu bunuri imobile înstrăinate, după cum urmează:

-strada Mărășești, nr.412, bl. 14, ap.3 - înstrăinat la data de 18.03.1996 -Aleea Cătinei, nr.5, bl.27B, ap. 30 -înstrăinat la data de 01.08.2016

Prin adresa nr. 1462/21.09.2017 Serviciul Juridic Contencios, Contracte ne-a comunicat că o persoană prevăzută la art.l lit.a, din Decretul-Lege nr. 118/1990 mai beneficiază de "prioritate la repartizarea de către consiliile locale a unei locuințe din fondul locativ de stat", chiar dacă a deținut sau deține o locuință proprietate personală.

în data de 01.11.2017 situația a fost reanalizată iar Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a acordat „aviz favorabil” solicitării acestuia de repartizare de către municipiul Ploiești a imobilului situat în Ploiești, str. Tâmave nr. 1, bloc Al, sc. G, ap. 92 și s-a dispus inițierea unui proiect de hotărâre corespunzător.

// fj ‘ a '


Proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe domnului jGaidbs copform prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drcptUri.pcrsoanclor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, nu a fost adoptat în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 28.11.2017.

Prin cererea nr.28303/18.12.2017, domnul Gaidoș Mihai a solicitat repunerea in discuție a proiectului de hotărâre cu privire la repartizarea locuinței situată în Ploiești, strada Tâmave, nr.l, bl.Al, ap.92, conform prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat.

Cererea a fost analizată în ședința din data de 21.02.2018 de către Comisia nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a acordat „aviz favorabil”.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOREXECLTIV, Carmen Daniela BucurDIRECTOR EXECUTIV ADJUCT, Amedeo Florin TăbîrcăAVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS ACHIZITI PUBLICE, CONTRACTE JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV


Andreea Mihaela Cristej


DIRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOR EXECUTIV, ariaha Ileana Gavrilă u

întocmit:

David Nicoleta

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI       X

Comisia nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL

Încheiat astazi 21.02.2018

Comisia este compusa din domnii consilieri: Danescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduvă Sorin, Hodorog Bogdan.

SECȚIUNEA A - PROIECTE DE HOTARARE

Cap. I - Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri

Z. Proiect de hotărâre privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 7,30 m.p., aferent balconului situat în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr.204, bl.26B, ap.l, parter

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Danescu Ștefan

\

/ • /

Stanciu Marilena

r

\

l

Vîscan Robert

/

\

Dragulea Sanda

\

1 H                                                                   ■■ -I

Mateescu Marius

\

Văduvă Sorin

\

\

<____ 1

Hodorog Bogdan

V

v

î

Rezultat

\

2. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și, după caz, valorificării acestora

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

1

Precizări

Danescu Ștefan

Stanciu Marilena

“7"

\

\

Vîscan Robert

V

\

Dragulea Sanda

\

V

Mateescu Marius

<

\

-— - ——

Văduvă Sorin

Hodorog Bogdan

Z

Z]

Rezultat

L


e

oportunitatea acestei prelungiri sa fie analizata de către Comisia nr.„2, a,_^. Consiliului Local Ploiești".                                     > .gAg/®

întocmit: Sima Sorin                                      **

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări      . y

Iț- i

Danescu Ștefan

V

Stanciu Marilena

\

Z—" — —

Vîscan Robert

\

X

Dragulea Sanda

y

Z

Mateescu Marius

\

X

Văduvă Sorin

\

\

k

/

Hodorog Bogdan

11

\

X

Rezultat

X

>6.Prin cererea nr.28303/18.12.2017 domnul Gaidos Mihai solicita repunerea in discuție a Proiectului de hotarare cu privire la repartizarea locuinței situata in Ploiești, strada Tarnave, nr.l, bl.Al, ap.92, conform prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat:

Prin cererea nr.l3537/11.07.2016 domnul Gaidoș Mihai, domiciliat in Ploiești, strada Catinei , nr.5, bl.27B, ap.30 a solicitat repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat in temeiul Decretului-Lege nr.l 18/1990. art.7.

Domnul Gaidoș Mihai are “Calitatea de Luptător in Rezistenta Anticomunista” conform Deciziei nr. 889/23.08.2001 emisa de Comisia pentru Constatarea Calitatii de Luptător in Rezistenta Anticomunista.

Art.9,_ lit.a din Decretul-Lege nr.l 18/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată, prevede că persoanele menționate in acest act normativ beneficiază de "prioritate la repartizarea de către consiliile locale a unei locuințe din fondul locativ de stat".

Art. 7, al.l, lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 214/1999, privind acordarea calității de luptător in rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice , măsuri administrative abuzive , precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului communist instaurat în România, prevede ca persoanele menționate in acest act normativ beneficiază de “drepturile prevăzute de Decretul - Lege nr. 118/1990 ”.

Cererea domnului Gaidos Mihai a fost analizata in ședința din data de 05.07.2017 de către Comisia 2 care a acordat "aviz nefavorabil” pentru repartizarea către acesta a imobilului situat in Ploiești, strada Tarnave, nr.l, bl.Al, sc.G, parter, ap.92 si a dispus inițierea unui proiect de hotarare.

Proiectul de hotarare cu privire la repartizarea locuinței situata in Ploiești, strada Tarnave, nr.l, bl.Al, ap.92, conform prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 26 politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, nu a fost adoptat in ședința Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 28.07.2017.

/ fe/

Situația a fost analizată în ședința din data de 06.09.2017 de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care a solicitat punctul de vedere' al Serviciului Juridic Contencios, Contracte.                                  2- ?

Ca atare, prin adresa nr.575/2017 s-a solicitat Serviciului Juridic sa ne comunice daca o persoana prevăzută la art.l lit.a, din Decretul-Lege nr. 118/1990 - care “a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracțiuni politice',” si potrivit art.9 beneficiază de "prioritate la repartizarea de către consiliile locale a unei locuințe din fondul locativ de stat", chiar daca a detinut sau deține o locuința proprietate personala

Prin adresa nr.1462/21.09.2017 Serviciul Juridic Contencios, Contracte ne-a comunicat că o persoană prevăzută la art.l lit.a, din Decretul-Lege nr. 118/1990 mai beneficiază de "prioritate la repartizarea de către consiliile locale a unei locuințe din fondul locativ de stat", chiar dacă a deținut sau deține o locuință proprietate personală.

Prin adresa nr. 99919/20.09.2017, transmisă prin fax, Serviciul Public Finanțe Locale ne-a făcut cunoscut că domnul Gaidos Mihail, domiciliat în Ploiești, strada Cătinei, nr.5, bl.27B, ap.30 nu figurează în evidența fiscală cu bunuri imobile și mobile declarate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Ploiești dar a figurat cu bunuri imobile înstrăinate, după cum urmează:

-strada Mărășești, nr.412, bl. 14, ap.3 - înstrăinat la data de 18.03.1996 -Aleea Cătinei, nr.5, bl.27B, ap. 30 - înstrăinat la data de 01.08.2016 în data de 01.11.2017 situația a fost reanalizată iar Comisia nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a acordat „aviz favorabil” solicitării acestuia de repartizare de către municipiul Ploiești a imobilului situat în Ploiești, str. Tâmave nr. 1, bloc Al, sc. G, ap. 92 și s-a dispus inițierea unui proiect de hotărâre corespunzător.

Proiectul de hotarare cu privire la repartizarea locuinței situata in Ploiești, strada Tamave, nr.l, bl.Al, ap.92, conform prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, nu a fost adoptat in ședința ordinara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 28.11.2017.

Prin cererea nr.28303/18.12.2017 domnul Gaidos Mihai solicita repunerea in discuție a Proiectului de hotarare cu privire la repartizarea locuinței situata in Ploiești, strada Tarnave, nr.l, bl.Al, ap.92, conform 27

prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi ^ persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu ■ începere de Ia 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat.                            LST A

întocmit: Nicoleta David                                                   :!■

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

v’         .           ...        /.

- ~ A:-.

Danescu Ștefan

\

M                               i'

Stanciu Marilena

k

\

Vîscan Robert

X

\

/■" .......... 1

Dragulea Sanda

/--|

Mateescu Marius

X

i

Văduvă Sorin

>

\

Hodorog Bogdan

X

\

Rezultat

x

\ \7.Cu privire la cererea de prelungire a contractului de inchiriere nr. 13761/14.07.2016 a domnului Constantin Mihai Adrian, va comunicam următoarele:

Domnul Constantin Mihai Adrian deține conform contractului de inchiriere nr. 13761/14.07.2016, spațiul cu destinația de locuința de necesitate situat in strada Cosminele nr. 10, Bl. 131, Ap.79. Spațiul este compus din doua camere in suprafața de 26.20 mp si dependințe in suprafața de 12.77 mp.

In contractul de inchiriere figurează titularul cu soția Constantin Ramona Georgiana. Contractul de inchiriere a fost incheiat in baza Hotărârii nr. 181/30.05.2016, a Consiliului Local „pentru o perioada de 6(sase) luni de zile, cu drept de prelungire”, iar pentru stabilirea cuantumului chiriei titularul are obligația ca la prelungirea acestuia sa prezinte dovezi de venit.

Contractul de inchiriere a fost prelungit succesiv pe cate o perioda de sase luni.

Domnul Constantin Mihai Adrian, prin procurator Țilimpea Constanța, a solicitat prin cererea nr. 27645/12.12.2017, prelungirea contractului de inchiriere pe o perioada mai mare de 6 luni deoarece imobilul este intr-o stare degradata si dansul investește sa il renoveze. Contractul de inchiriere a expirat la data de 13.01.2018.

Chiria si intretinerea sunt achitate la zi.

întocmit: Mariana Lică

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Danescu Ștefan

Stanciu Marilena

.....1

Vîscan Robert

X

s

Dragulea Sanda

v

Mateescu Marius

X

/ 1

Văduvă Sorin

X

Hodorog Bogdan

X

\ / ... 1

Rezultat

Y

.....................1

J» ■                                                                                     I

i ti

-

i j

|

Comisia nr. 2 -- Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:Văduvă Sorin •

Hodorog BogdanFOX NO. 10244546711


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOV/V MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZ1CE-VEST SOSEAUA VESTULUI NR.19. FAX 0244-582919 Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spn.ro Email: si>n@i)lorcsti.rnNr. 99919/^D.nG.e2C>^


CATRE,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Direcția Gestiune Patrimoniu


Compartimentul Evidenta si Administrare Fond Locativ

Ploiești, b-dul. Republicii nr. 2

Ca răspuns la adresa dumneavoastră nr. 500/14.09,2017. inregistrata la Serviciul Public Finanțe Locale cu nr. 99919/15.09.2017. va comunicam ca:

•dl. GAIDOS MIHAI, CNP. 1590803293099. cu domiciliul in Ploiești, Al. Calinei nr. 5. bl. 27B. ap. 30, nu figurează in evidenta fiscala cu bunuri imobile si mobile declarare pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Ploiești.

Totodată, va aducem la cunoștința ca susnumitul a figurat cu bunuri imobile instrainate conform situației patrimoniale anexate.

Dc asemenea, va aducem la cunoștința ca informațiile fiscale menționate anterior, se afla sub incidența prev. art. 1 I, alin. 3 din Legea 207/20)5 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificările și completările ulterioare.

Va mulțumim pentru colaborare,FROM :SPFL


FAX NO. :0244546711


20 Sep. 201? 11:33


P2


Situație - Patrimoniu

Situație de patrimoniu

Nume Contribuabil: GAIDOSMIHAI                                              V ’

Adresa Contribuabil; ALEEA CATINEI, Nr. 5, Bl. 278. Se. 8. AP.30. PLOIEȘTI, Prahova, Romania 'V '' /   - ;

Număr Rol:            183928                                                                              -s ; .■ • ' ■

.....,»tE •■Tn— "<1 l—’Tfc.           ""II- «II—                                    ---

Tip Matricola : IMP C'LAD ; IMP CbAD


hi, Matricola: 101653


Denumire: Clădire


l'dbrmalii motricoltl


Adresa matricola:


STR, MARASESTI Ni. 4 12, Dl. 14, Ei. I. Ap. 3


'tona de impoiitare:       C

Data Dobândire;     23.08.1994

Cantiloioa: 30.50

Denumire reducere:

Caut matricola: 0.00 %


Cota parte:   100,00%

Data încetare; 18,03.1990 Vatoarvo de impunere'lmpozii:


Procent reducere. 0,00 %


Supe. U : 30.50 Supr C : 42.70 Tip

Clădire ; BLOC Tip Perele : CĂRĂMIDĂ ARSA Tip Utilitate • Cu Instalații

Destinație ; Pentru locuit Supr Utila : DA Supr Totala Clădire . 0.00 Data

Construire : 01/01/1992 Nr Etaje : 8 Nr Apartamente : 71 Obiectiv : Inch


Imporit'Taxa An


Reducere


Rest de plato ■


Tip Matricola : IMP TEREN ; IMP TEREN

fit. Matricola: 488683                Denumire: Teren


Adresa matricola: Zonu de Impar,Ilare.

Data Dobândire:

Cantitatea: 4,00

Denumire reducere:


STR. MARASESTI Nr, 4I2. HI. 14. H. 1. Ap. 3


C          Cota pariu:   [00,00 %

23.08.1994 Data încetare:     18.03.1996

l'alooreu de impunere,'Impozit:


Cola matricola: 0.00 %


1‘roceril reducere: 0,00 %


InTornuilti matricola

Suprafața : 4.00 tipTeren : intravilan Total Teren : 4 00 Teren Ocupat: 0.00 Teren Impus : 4.00 Teren Folosința . 4.00 Categorie : Terenuri cu construcții (curți .diguri,cariere, parcuri,cimitire.teren uri de sport,piețe si târguri,pajiști si ștranduri.tal


litipozilȘTaxo An :


Reducere :


Ras! de plata:


Tip Matricola : IMP TEREN : IMP TEREN

Id. Matricola: 2498635


Denumire: Teren


Informații matricola


Zona de impozitare:

Dala Dobândire:


ALEEA CATINEI Nr. 5, 81. 278. Se. D. El. 2. Ap. 30

B


01 09.2015


Cantitatea: 0,00

Denumire reducere:


Cota parte:   | 00,00 %

Data încetare:     01.08.2016

l-'oloania de Impunetvdihpnzii:


Cota matricola: 0,00 % imprjiidTaxa Ap:


Reducere :


l'racenl reducere; 0.00 %

Rest de plato:


Suprafața 0.00 tipTeren ; Intravilan Total Teren 10.42 Teren Ocupat: 10.42 Teren Impus : 10.42 Teren Folosința : 0.00 Categorie : Terenuri cu construcții

(curți,diguri,cariere,parcuri.cimitire, teren uri de sport,piețe si târguri,pajiști si ștranduri.


Tip Matricola :

Id. Matricola; Adresa matrteoki:


'/.arta de impozitare:

Dala Dobândire:


IMP CLĂI) : IMP CLAD

249X6'36              Denumire: Clntlire

ALEEA CAT INEI Nr, 5. HI. 270. Su. 0. El. 2. Ap. 30

13


01.09.2015


Cortiliaica; 52,00

Denumire reducere:


Cola parte :   | (10,00%

Data incetotv:     Q | ,08.2016

Paloarea de impum’re-'fmpOZil:


Cota matricola: 0.0(1 %

ImpoziuToxci An


Irțlltrmatii matricola

Supr. U : 52 00 Supr C : 72.80 Tip Clădire ; BLOC Tip Perete : CĂRĂMIDĂ ARSA Tip Utilitate : Cu Instalații

Destinație : Pentru locuit Supr Utila . DA Supr Totala Clădire : 62 40 Data Construire . 01/01/1993 Nr Etaje 4 Nr Apartamente : 79 Obiectiv : Inc


T9.09.2017 J2.U2:18 pm" '....... Operator: TATARU OCTAVIAN                                       i’1'.^ 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIPLOIEțTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe domnului Gaidoș Mihai conform prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat

tt ♦      0 l --


Data;          $