Hotărârea nr. 13/2018

Hotãrârea nr. 13 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 13


HOTĂRÂREA NR. 13 privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Vîscan Robert Ionuț, Hodorog Bogdan și Văduva Sorin si Raportul de specialitate nr. 13/22.01.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu, privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”;

In conformitate cu Raportul din data de 17.01.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare documentațiile cadastrale transmise de către firma autorizată S.C. THEOTOP S.R.L.;

Având în vedere prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare adresa nr. 309561/18.12.2017 a Direcției Generale de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Contractul de comodat (împrumut de folosință) nr. 5618/04.08.2003 încheiat între Municipiul Ploiești și Parohia Catedrala Eroilor “înălțarea Domnului”, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.28, alin. (5) și art.41, alin. (7) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului Parc Cantacuzino identificat potrivit planului de amplasament și delimitare, ce constituie anexa numărul 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului situat în str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 259B identificat potrivit planului planului de amplasament și delimitare, ce constituie anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Aprobă completarea Anexei F2 la Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu noi poziții, identificate potrivit anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Aprobă completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu imobilul Parc Cantacuzino prevăzut la art. 1, respectiv art. 3, identificat potrivit planului de amplasament și delimitare ce constituie Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Aprobă completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, corespunzător prevederilor art.4 din prezenta hotărâre, restul prevederilor contractuale rămânând neschimbate.

A

Art.6. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr.38 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, care constituie Anexa nr. 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Aprobă modificarea prin act adițional a Contractului de comodat (împrumut de folosință) nr. 5618/04.08.2003 încheiat între Municipiul Ploiești și Parohia înălțarea Domnului - Eroilor, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător art. 2 și art. 3 din prezenta hotărâre.

Art.8. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 9 la Contractul de comodat (împrumut de folosință) nr. 5618/04.08.2003 încheiat între Municipiul Ploiești și Parohia înălțarea Domnului - Eroilor, cu modificările și completările ulterioare, care constituie Anexa nr. 5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a "Aleii acces Front de Captare Nord Vest" identificate potrivit planului de amplasament și delimitare, ce constituie anexa nr.6, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Aprobă completarea Anexei Al la Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu o noua poziție, identificată potrivit anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll. Aprobă modificarea poz. 99, coloana nr.4, Anexa G la Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, în sensul că, Suprafața totala de teren=5.934mp, în loc de S=5.559mp, identificată potrivit planului de amplasament și delimitare ce constituie anexa nr.8 la prezenta hotărâre.

Art.12. Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr. 425/25.10.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr.18579/04.11.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător art. 11 din prezenta hotărâre.

Art.13. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 11 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, care constituie Anexa nr. 9 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. Aprobă modificarea Anexei Al la Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, după cum urmează:

la poziția 422, referitoare la strada Rudului, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 38313mp; Lungime=2.373km;

la poziția 464, referitoare la strada Stindardului, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 6179mp; Lungime=0.337km;

Art. 15. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării și completării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art. 16. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.17. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 30 ianuarie 2018.


,1 imează:


PRESEDIJNT George-Sc^in-


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Printre bunurile ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, se numără parcuri publice, zone de agrement, aleile de acces precum si platformă parc+pasaj CF din localitate, acestea figurând în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, la diverse anexe.

Având in vedere intenția municipalității de a accesa fonduri europene in vederea derulării proiectului,, Modernizare Str. Gh. Cantacuzino în zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare Str. Ghe. Cantacuzino, tronson Șos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal” s-au lansat comenzi în vederea efectuării măsurătorilor de specialitate, in vederea intabularii dreptului de proprietate asupra imobilelor ce urmeaza a fi afectate de proiectul sus menționat.

Astfel, conform dispozițiilor Acordului-cadru nr.3110/10.02.2017 de prestări servicii de cadastru și topografie, încheiat între Municipiul Ploiești, în calitate de achizitor și S.C. THEOTOP S.R.L., în calitate de prestator, în scopul stabilirii elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de prestări servicii de cadastru s-a încheiat contractul subsecvent nr. 8934/28.04.2017 în baza căruia au fost lansate comenzi în vederea îndeplinirii formalităților de carte funciară pentru bunurile ce urmeaza sa fie incluse in patrimoniul localității. Printre aceste bunuri se numără imobilul Parcul Cantacuzino, imobilul-teren str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 259B, Platformă parcare+pasaj CF-troleibuz, platf.parc.+pasaj CF și Alee acces front Captare Nord Vest.

ZțTÂVX

\A

Ca urmare a măsurătorilor de specialitate efectuate de către firmă' prestatoare, asupra bunurilor sus menționate, se impune actualizarea “Inventarului bUnurilor/căre alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, conform realității\câ^^^

Având în vedere intenția municipalității de realizare a obiectivuluî^g^h^stiții „Modernizare Str. Gh. Cantacuzino în zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare Str. Ghe. Cantacuzino, tronson Șos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal” și finalizarea măsurătorilor efectuate de către firma prestatoare se impune caracterul de urgență al promovării prezentului proiect de hotărâre privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, întrucât aceste imobilele prezentate sunt afectate de proiectele municipalității finanțate din fonduri europene.

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2         ’                      C

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotarare privind actualizarea

“Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”

Si a emis:

5

'                                            “   ------7


PREȘEDINTE,

Ștefan Danescu

Data:         t&0$.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 15/2.21.01. 2-0L%

Avizat,


Vie

Geo

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Printre bunurile ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești figurează la diverse anexe, ca poziții distincte in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” străzile si trotuarele aferente, platformă parc+pasaj CF din localitate, precum si o serie de bunuri ce nu figurează ca poziții distincte în inventar, printre care se numără: Parcul Cantacuzino, imobilul situiat în Str.Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.259 B, aleile de acces.

Având in vedere faptul că a fost încheiat Acordul-cadru nr.3110/10.02.2017 de prestări servicii de cadastru și topografie, între Municipiul Ploiești, în calitate de achizitor și S.C. THEOTOP S.R.L., în calitate de prestator, în scopul stabilirii elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de prestări servicii de cadastru încheiate pe baza comenzilor de operațiuni cadastrale asupra imobilelor proprietatea municipiului Ploiești, precum si intenția municipalității de a accesa fonduri europene in vederea derulării proiectului „Modernizare Str. Gh. Cantacuzino în zona

A

pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare Str. Ghe. Cantacuzino, tronson Șos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal” si proiectului „Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara

'î‘ i

Ț': ’    ' ■ "

de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor” s-au lansat comenzi in vederea efectuării măsurătorilor de specialitate, în vederea intabularii dreptului de proprietate asupra imobilelor ce urmcaza a fi afectate de proiectele sus menționate.

Astfel, conform dispozițiilor acordului-cadru s-a încheiat contractul subsecvent nr. 8934/28.04.2017 în baza căruia au fost lansate comenzi în vederea îndeplinirii formalităților de carte funciară pentru bunurile ce afectează proiectele sus amintite. Printre aceste bunuri se numără imobilul Parcul Cantacuzino, imobilul-teren Loc de odihnă Biserica Cantacuzino, Platformă parcare+pasaj CF-troleibuz, platf.parc.+pasaj CF și Alee acces front Captare Nord Vest, str. Rudului și str. Stindardului.

Prin adresa nr. 10328/10.05.2017 firma prestatoare a transmis planul de amplasament și delimitare pentru imobilul Parc Cantacuzino. Acest plan a fost transmis spre verificare Direcției Generale de Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești care a comunicat, faptul că, potrivit art. 29, alin.l din anexa la Ordinul A.N.C.I. nr. 1340/2015... “persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea întocmirii documentației și corespondența acesteia cu realitatea din teren și cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziție de proprietar”. De asemenea, a comunicat si faptul că nu deține informații din punct de vedere al adreselor poștale”.

Prin adresa nr. 28052/14.12.2017, firma prestatoare S.C. THEOTOP S.R.L a transmis planul final de amplasament și delimitare al imobilului Parc Cantacuzino cu suprafața de 11.172 mp.

--Ca urmare a-măsurătorilor de special itatereaiizatede către firma prestatoare se impune includerea in patrimoniu a acestui imobil, conform caracteristicilor tehnice identificate în planul de amplasament și delimitare ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Prin Hotărârea nr. 219/2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat înființarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., fiind încheiat Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010. In anexa la acest contract cu modificările si completările ulterioare, sunt incluse bunurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise in concesiune către această societate.

Durata contractului este de 49 de ani, de la data semnării lui, cu drept de prelungire in condițiile legii, la solicitarea concesionarului, cu cel puțin 6 luni înaintea expirării acestei perioade, numai cu aprobarea prealabila a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

După aprobarea hotărârii privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, se impune completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu imobilul Parc Cantacuzino.

Pentru terenul situat în Ploiești, în spatele Catedralei ^jExpil'or ‘‘I^ălț^ea Domnului” din Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 259A, în suprafață de 8^^np^--ce?apa^^e domeniului public al localității, este încheiat contractul de comod^^jȘfțjnju^de folosința) nr. 5618/04.08.2003, încheiat între Municipiul Ploiești și Par^iajââtdHrala Eroilor “înălțarea Domnului” cu modificările si completările ulterioare. Termenul contractului de comodat este pana la data de 18.06.2023, cu drept de prelungire, cu acordul ambelor parti.

Transmiterea terenului s-a făcut pentru amenajarea și utilizarea unui loc de reculegere pentru populația municipiului.

Prin adresa nr. 28052/14.12.2017, firma prestatoare S.C. THEOTOP S.R.L a transmis planul de amplasament și delimitare al imobilului Loc de odihnă Biserica Cantacuzino, în suprafață de 864 mp.

Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, prin adresa nr. 309338/21.12.2017 a stabilit adresa poștală provizorie a acestui imobil ca fiind str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 259B, iar prin adresa nr. 309561/05.01.2018 a confirmat corespondența din punct de vedere al amplasamentului cu cel din lucrarea de introducere a cadastrului imobiliar edilitar.

Ca urmare a măsurătorilor de specialitate realizate de către firma prestatoare se impune includerea in patrimoniu a acestui imobil, conform caracteristicilor tehnice identificate în planul de amplasament și delimitare ce constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

După aprobarea hotărârii privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, se impune modificarea prin act adițional a contractului de comodat (împrumut de folosința) nr. 5618/04.08.2003 corespunzător noilor elemente de identificare ale imobilului ce constituie obiectul contractului.

Prin adresa nr. 10328/10.05.2017 firma prestatoare a transmis planul de amplasament și delimitare pentru imobilul Alee acces front de Captare Nord Vest. Acest plan a fost transmis spre verificare Direcției Generale de Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești care a comunicat, faptul că, potrivit art. 29, alin.l din anexa la Ordinul A.N.C.I. nr. 1340/2015... “persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea întocmirii documentației și corespondența acesteia cu realitatea din teren și cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziție de proprietar”. De asemenea, a comunicat si faptul că nu deține informații din punct de vedere al adreselor poștale”.

Prin adresa nr. 28386/18.12.2017, firma prestatoare S.C. THEOTOP S.R.L a transmis planul final de amplasament și delimitare al imobilului Alee acces front de Captare Nord Vest cu suprafața de 279 mp.

Ca urmare a măsurătorilor de specialitate realizate de către firma prestatoare se impune includerea in patrimoniu a acestui imobil, conform caracteristicilor tehnice identificate în planul de amplasament și delimitare ce constituie Anexa nr. 6 la prezenta hotarare.

A

In Hotararea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova, la poziția nr. 99, Anexa G a Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al

Municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, figurează Platformă parcare+pasaj CF-trdleibuz, platfparc.+pasaj CF, în suprafață de 5.559 mp.

Acest imobil este nominalizat in Anexa nr. 3 a) - Inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica si privata a Municipiului Ploiești, aferente serviciului de transport public local de persoane la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, în baza Hotărârii nr. 425/25.10.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 este încheiat pe perioadă de 6 ani incepând cu data de 04.11.2013. Contractul poate fi prelungit, in condițiile legii, prin act adițional, numai cu aprobarea prealabila a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Redevența anuală se calculează prin aplicarea procentului de 0,02% asupra totalului veniturilor realizate din prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, respectiv din veniturile încasate din vânzarea biletelor și abonamentelor.

Potrivit contractului subsecvent nr. 8934/2017, invocat mai sus, a fost lansată comanda de măsurare în vederea actualizării suprafeței de teren a imobilului Platformă parc+pasaj CF (parcare preuzinală) str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.283, sens în care prin adresa nr. 10328/10.05.2017, firma prestatoare a transmis planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața reală de 5.934 mp.

în urma transmiterii spre verificare Direcției Generală de Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, aceasta din urmă a comunicat prin adresa nr. 303677/03.07.2017, faptul că amplasamentul “nu figurează cu adresă poștală”, deși prin Hotărârea nr.95/2006, Consiliul Local a aprobat ”transmiterea în administrarea Regiei autonome de Transport Public Ploiești a terenului în suprafață de 5.559 mp... situat în str. Gh Gr. Cantacuzino nr.283 în vederea amenajării unei parcări pentru autobuze". în urma sesizării acestui fapt, prin adresa nr.305839/04.08.2017 aceeași direcție a comunicat că imobilul în cauza are adresa poștală în str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 283.

La data de 14.12.2017, prin adresa nr. 28052, firma prestatoare a transmis planul final de amplasament și delimitare pentru acest imobil, ce constituie Anexa nr. 8 la prezentul proiect de hotărâre..

Menționăm faptul că, la data intrării în vigoare a actelor normative menționate nu au existat planuri cadastrale exacte și, ca atare, suprafețele imobilelor au fost preluate din documentele deținute la nivelul instituției, nefiind determinate prin ridicări topografice, astfel existând unele neconcordante între suprafețele reale ale imobilelor și cele menționate în documente.

Ca atare se impune modificarea poziției nr. 99, coloana nr.4 , Anexa G a Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, în sensul că suprafața totala de teren=5.934mp, în loc de S=5.559mp.

După aprobarea hotărârii privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, se impune modificarea anexei la Contractul de delegare a

...... -„MX

>7 'Q- /      “•> \ în

/* / | Municipiul ^loțbșjti Urănsport,

alcararbsojdâEfleniul


gestiunii serviciului de transport public local de persoane în nr. 18579/04.11.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Express S.A. Ploiești, cu modificările și completările ulterioare.

întrucât se includ noi poziții în “Inventarul bunurilor care public al municipiului Ploiești, este necesara completarea Hotărârii Guvernului

nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova cu următoarele imobile: Parcul 4                                                                                                            /X

Cantacuzmo, Loc de reculegere “Parohia înălțarea Domnului-Eroilor” - str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 259B și Alee acces front Captare Nord Vest.

Prin adresa nr.29/11.01.2018, înregistrata la Municipiul Ploiești sub nr.875/12.01.2018, S.C. Theotop S.R.L. a transmis planul final de amplasament si delimitare a imobilului pentru strada Stindardului, iar prin adresa nr.41/17.01.2018, înregistrata la Municipiul Ploiești sub nr. 1325/18.01.2018, S.C. Theotop S.R.L. a transmis planul final de amplasament si delimitare a imobilului pentru strada Rudului.

Cu ocazia măsurătorilor efectuate s-a constatat faptul ca elementele de identificare (lungime, suprafața) ale acestor străzi ce au făcut obiectul contractului menționat mai sus nu corespund cu cele inscrise in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”. Ca atare se impune actualizarea datelor tehnice ale acestora.

Având în vedere intenția municipalității de realizare a obiectivelor de investiții „Modernizare Str. Gh. Cantacuzino în zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare Str. Ghe. Cantacuzino, tronson Șos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal” si „Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor” și finalizarea măsurătorilor efectuate de către firma prestatoare se impune caracterul de urgență al promovării proiectului de hotărâre privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, întrucât aceste imobile prezentate sunt afectate de proiectele municipalității finanțate din fonduri europene.

Față de cele expuse mai sus, este necesară actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” si promovarea prezentului proiect de hotărâre în regim de urgență în ședința ordinară din luna ianuarie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, avand în vedere faptul că bunurile ce fac obiectul prezentului proiect de hotărâre sunt afectate de proiectele municipalității finanțate din fonduri europene.

După adoptarea de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a proiectului de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind insusirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, acesta va fi transmis către Consiliul Județean Prahova in vederea actualizării Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Situația a fost prezentată Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care,

conform Procesului Verbal din data de 17.01.2018 a acordat aviz favorabil promovării

•        .    -1    •    1 i . w /s                                              ,                                                                                                                                                                     1


proiectului de hotărâre corespunzător.DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo FlorinJTăbîrcă


Sef Serviciu S.I.E.B.

Gabriela Mîndruțiu


Sef Serviciu S.I.B.

MădălirtNegoiță


AVIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC DIRECȚIA ECONOMICĂ, CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,


DIRECTOR EXECUTIV,


Andreea Mihaela Crist
întocmit

Seceleanu Andrea Luiza


Epure Silviu f'fy'

NeaguRaluca

Fleschner Bogdan î., Trofin Cristina Denisa Toma Georgeta Daniela


c—'z f t


' r/v» rf

//& /       a^/3/ANEXA NR. 1.35 la regulament


Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:1000


[    N*. cadastral

F Siiiirafațz măsurată a imobilului

____Adresa imobilului__1

1

~|            11172 mți

Parc CantatuainoCartea Funciară nr.______         1__Unitatea Administrativ Teritorială 11 lAȚj

___ ________________ I          ______Ploiești, Jud. Prahova ______


A.D

te referitoare la tereu

Nr.

Parcelă

Categorie de folosin|it

Suprafața tmpl

Mențiuni

1

Cc

11172

Total

11172

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol W

Mențiuni

Total

Sn|irafa(u totală măsurat

a imobilului = 11172 rup

Executant: SC THEOTOP SRL Ing. Cojocea Georgiana Ionela

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren.

Semnătură si ștampila Data: mai 2017

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrală si atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si parafa

Data...................

Ștampila BCPIANEXA NR. 1.35 Ia regulament

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

864 mp

Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 259B

Cartea Funciară nr.

Unitatea Administrativ Teritorială (UÂT)-

Ploiești, Jud. Prahova

A. Date referitoare la teren

Nr. Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

864

Teren imprejmuit cu gard de metal intre 2-3-4, 10-11-12-13, gard verde 4-5-6 si neimprejmuit pe restul laturilor

Total

864

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

-

Suprafața totală măsurată a imobilului - 864 mp

Executant:

SC THEOTOP SKL— ^Th^Cpjocea Geot^îiâîoneî4^ț>\ \             V\

■cum'tt-'AT   %\    /y   CERTIFICAT

ng^J’V.9tififtfi1fcxecî.;!uiesÂ!iasurătoriloE la teren, corectițUjdjji^Ti întocmirii documet1MțiW£Q§astrale si aeektJig ct^gliMie^ti(teî6n.|'

- ,-IoncU 8/      S.C. THEOTOHS.R.L. .£/

GtOt£o'jncca St^atura'&stampila       Ă/

& bata: martin

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si parafa

Data.................

Ștampila BCPI

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa F2)

Nr. crt.

Codul de clasifica re

Denumire a bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventa r

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

i.

2.

3.

4.

5.

6.

Parc Cantacuzi no

Suprafața =11172 mp

1981

Legea nr.213/1998, privind      bunurile

proprietate publică, cu modificările        și

completările ulterioare

Gheorghe Grigore Cantacuzi no, nr.259

B

Suprafața =864 mp Loc      de

reculegere Parohia

A.

Inalțarea Domnului-

Eroilor

1981

Legea nr.213/1998, privind      bunurile

proprietate publică, cu modificările        și

completările ulterioare

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR.____________/_______________


ACT ADIȚIONAL NR. 38

la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

A

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr........../............,

A

Intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2 reprezentat prin domnul Primar Adrian Florin Dobre , denumit în continuare concedent, pe de o parte

Și

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. cu sediul in Ploiești, str. Văleni nr. 32, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod unic de înregistrare 27449967, reprezentata prin domnul Negulescu Ovidiu având funcția de Director General, în calitate de concesionar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se completează Anexa la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările și completările ulterioare, ce cuprinde lista cu bunurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. anexă aprobată prin Hotărârea nr. 219/2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, cu imobilul Parc Cantacuzino identificat potrivit Anexelor nr. 1 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. .................../....................

concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public/|i ‘ privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările^ș^o^let^^ ulterioare, raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările și completările ulterioare și s-a încheiat în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Concedent,

Municipiul Ploiești

Primar,

Adrian Florin Dobre

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv,

Carmen Daniela Bucur

Serviciul Contracte

Șef Serviciu,

Viorica Patrașcu


Concesionar,

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Director General,

Ovidiu Negulescu


Director Economic,


Compartimentul Juridic Contencios Consilier Juridic,


Direcția Economica

Director Executiv,

Vizat,

Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

A întocmit,

Cristina Denisa Trofin

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR. ____________/_______________

ACT ADIȚIONAL NR. 9

la contractul de comodat (împrumut de folosință) nr. 5618/04.08.2003 încheiat astăzi__________

A

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.______/__________,

între:

Municipiul Ploiești cu sediul în Ploiești, Bd. Republicii nr. 2, reprezentat prin domnul Primar Adrian Florin Dobre, în calitate de comodant, pe de o parte

si

A

Parohia înălțarea Domnului - Eroilor, din Ploiești, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 259A, unitate bisericeasca de cult ce funcționează in baza Legii cultelor nr. 489/2006, reprezentată prin Preot Paroh Mihai Marian Băzăvan, în calitate de comodatar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica si se completează prevederile contractului de comodat (împrumut de folosință) nr. 5618/04.08.2003, după cum urmeaza:

 • 1) Articolul 1 alineatul 1 din contractul de comodat (împrumut de folosință) nr. 5618/04.08.2003 va avea următorul conținut:

“Obiectul contractului îl constituie folosința terenului situat în Ploiești, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 259B, în suprafață de 864 mp, ce aparține domeniului public al localității, identificat potrivit Anexelor nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr..................../.....................”

 • 2) Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de comodat’ (împrumut de’ folosință) nr. 5618/04.08.2003 rămân neschimbate.


 • 3) Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul'Me_j2gritodat (împrumut de folosință) nr. 5618/04.08.2003 și s-a încheiat în 2 (doua) exemplare, câte unul fiecare parte.

  COMODANT,

  Municipiul Ploiești Primar,

  Adrian Florin Dobre


COMODATAR,

A

Parohia înălțarea Domnului - Eroilor Preot Paroh,

Mihai Marian Băzăvan

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU Director Executiv,

Carmen Daniela Bucur

Șef Serviciu,

Viorica Pătrascu

3

DIRECȚIA ECONOMICĂ

9

Director Executiv,

Vizat

Serviciul Juridic - Contencios, Contracte

întocmit,

Toma Georgeta Daniela

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500

// s

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului          .•<>.

279 mp

Alee acces Front de Captare Nord Vest .Cartea Funciară nr.

Unitatea Administrativ T eritofiâla (UAȚ) ' /   .

Ploiești

A. Date referitoare la teren

Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

279

Teren împrejmuit cu gard de plasa intre punctele 4-5 si neimprejmuit pe restul laturilor.

Total

279

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 279 mp


Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si parafa

Data...................


Anexa nr.7 la H.C.L./ nr.

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa Al)

Nr. crt.

Codul de clasifica re

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

i.

2.

3.

4.

5.

6.

Alee

acces

Front de Captare Nord Vest

Suprafața =279 mp Acces public Front     de

Captare Nord Vest

1998

Legea nr.213/1998, privind      bunurile

proprietate publică, cu modificările        și

completările ulterioare

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:1000


A. Date referitoare la teren

Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

5934

Teren imprejmuit cu gard de beton intre punctele 31-32-34, 35-36-37, gard de metal intre 34-35 si neimprejmuit pe restul laturilor.

Total

5934

B. Date referitoare la construcții

Cod

Constr

Destinația

Suprafața construită la sol

(mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 5934 mp


Executant:

.           SC THEO

F^Î^Klng. Cojocea

-


Inspectorrfgiana Ionela^

CEtWtUt'A’î' 't

t ______________

. ^xjfțre&titudiuea întocrft&ii doc^mșrțtgțigiîcadastil


ConS


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului cadastral.


,-.T


pâfențaai’ jteia^ifpadilâtâă MiAerCTi f7 <emi      î^ăi^pXca

D     i2017     X

4a,                 rvSemnătură si parafa

Data.. ...............


Ștampila BCPI


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

5934 mp

Platf.parc+pasaj CF (parcare preuzinală)

Str. Cantacuzino nr. 283

Cartea Funciară nr.

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Ploiești, Jud. Prahova

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR.__/________________

ACT ADIȚIONAL NR. 11 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 incheiat astazi........................

A

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr._________!___________,

A

Intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, județul Prahova, cod de înregistrare fiscală RO 2844855, reprezentat prin domnul Adrian Florin Dobre -Primarul municipiului Ploiești, în calitate de DELEGATAR, pe de o parte, denumit în continuare MUNICIPIU,

si

5

S.C. „Transport Călători Express S.A.” Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1355770, cont R036BRDE300SV04345703000, deschis la B.R.D. Ploiești, reprezentată prin domnul Alexandri Nicolae - Director General, în calitate de DELEGAT, pe de altă parte, denumit în continuare OPERATOR,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica Anexa nr. 3a) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, respectiv poz. 7 din Tabelul 3 referitor la Terenuri, în sensul că S=5.934 mp., în loc de S=5.559 mp., suprafața identificată potrivit planului de amplasament și delimitare ce constituie Anexa nr. 8 la Hotărârea nr............./.....................a Consiliului Local

al Municipiului Ploiești.”

Restul clauzelor contractuale prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești/ inr. 18579/04.11.2013, cu modificările si completările ulterioare, rămân neschimbate. A

Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


DELEGATAR,

Municipiul Ploiești

PRIMAR,

Adrian Florin Dobre


DELEGAT,

S.C. „Transport Călători Express” S.A. Ploiești

DIRECTOR GENERAL,

Nicolae Alexandri


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Daniela Bucur


DIRECTOR TEHNIC,

Ion Micu


SERVICIUL CONTRACTE ȘEF SERVICIU,

Viorica Pătrașcu

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV,


DIRECTOR FINANCIAR,

Monica Tănase


BIROU CONTENCIOS,

Monica Manea


Vizat,

Serviciul Juridic-Contencios,Contracte


întocmit,

Cristina Denisa Trofin


Z<., * A

Z

A. 'Ari y CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN Cb^CESIU^E serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public SX;prjvâț'^lJ municipiului Ploiești                         ■'

încheiat astazi .... L..'......i... ;7. ......................

In temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, modificata si completata prin Legea nr. 3/2003; Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor - cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privai de interes local; Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitari publice, cu modificările si completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selecție - cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilitati publice si a Contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice; Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; Legii nr. 215/2001 - Legea administrației publice locale, republicata si ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr..........

CAPITOLUL I

PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii, nr.2, județul Prahova, reprezentat prin Primarul municipiului Ploiești, in calitate de concedent, pe de o parte,

si

 • 1.2. Societatea Comerciala Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.A., cu sediul in

Ploiești, str. Văleni, nr. 32, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr.........................cod unic de înregistrare ..... reprezentata

de dl. Mbl...j.'OW.'.DîIt..........avand funcția de director generai, in calitate de concesionar, pe de alta parte

CAPITOLUL II

OBIECTUL CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

 • 2.1. Obiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune consta in dreptul si obligația de a:

• intretine si amenaja parcurile, grădinile publice, scuarurile si a zonele verzi de pe teritoriul municipiul Ploiești’

 • •  administra cimitirele municipiului Ploiești;                /

® administra, intretine si exploata parcările publice cu plata,Ascute Isileftninalele folosite de operatorii care efectuează transport de personaap^t^^regdlațâin trafic județean sau național aflate pe domeniul public al murfe^iuîWfP'lp^sU;.

 • •  administra Wc-urile publice cu plata si a băile publice din muMdjpîpîf^^ti;

® organiza si efectua activitatea de ridicare, blocare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor care sunt parcate sau ocupa ilegal drumurile publice sau terenurile apartinand domeniului public si privat al municipiului Ploiești, precum si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Ploiești;

® desființa pe cale administrativa construcțiile ilegale de pe domeniul public si privat al municipiului Ploiești;

» asigura mentenanta spatiilor publice date in administrare ;

 • •  asigura evidenta construcțiilor amplasate pe terenurile domeniul public si privat ale Municipiului Ploiești, aflate in administrarea societății si valorificarea acestor terenuri corespunzător legii si reglementarilor aprobate la nivel local.

inclusiv dreptul de a administra si de a exploata bunurile proprietate publica, aferente sistemului.

 • 2.2. Obiectivele concesionarului sunt:

® imbunatatirea condițiilor de viata si de odihna ale utilizatorilor/beneficiarilor prin promovarea calitatii si eficiente: acestor servicii;

® dezvoltarea durabila a serviciilor;

« protecția si conservarea mediului Înconjurător;

® extinderea suprafețelor de spatii verzi ale municipiului;

a funcția ecologica, prin care se va realize climatul normal, combaterea poluării fonice si a aerului, ameliorarea compoziției chimice a solului si a aerului;

® funcția de utilitate publica, prin care se vor asigura activitatile sportive, odihna si agrementul;

® eficienta sporita de utilizare a locurilor de parcare, mai ales in zonele aglomerate ale municipiului;

® decongestionares. drumurilor publice si a spatiilor apartinand domeniului public si privat cu scopul fluidizării traficului auto si pietonal, in special in zona centrala si pe străzile principale cu trafic intens; protejarea spatiilor verzi, a trotuarelor prin blocarea, ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar; precum si evitarea ocupării abusive a locurilor de parcare.

 • 2.3. bunuri ce vor fi utilizate in derularea contractului sunt:

 • a) bunuri de retur: bunurile care au făcut obiectul delegării prin concesiune, precum si cele realizate de concesionar in conformitate cu programele de investiții si care au legătură directa cu bunurile concesionate, facand parte integranta din acestea. Bunurile obținute in urma activitatii de investiții a concesionarului devin bunuri de retur, după ce concesionarul isi recuperează integral valoarea investita, prin amortizare. Bunurile de

retur revin de plin drept, gratuite si libere de orice sarcini concpdentului ^a;iricftaerea contractului. Bunurile inițiale date in concesiune sunt prevăzute in-Â’nexș.:pi’.^/,.u.*jj

 • b) bunuri de preluare - surd bunuri de preluare acele buriurit\cdrd^| m&darea contractului de delegare prin concesiune pot reveni concedentul^^i^^âșșrajw care acesta din urma isi manifesta intenția de a prelua bunurile respectiveMs^șe&sSbul unei compensații, in condițiile legii;

 • c) bunuri proprii - sunt acele bunuri care la incetarea contractului raman in proprietatea

concesionarului. Bunurile proprii aflate in proprietatea societății la data delegării serviciului prin concesiune sunt prevăzute in Anexa nr..........

Predarea - primirea bunurilor ce fac obiectul concesiunii vor fi consemnate in orocesul-verbal care se va încheia in acest scop, in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune, care constituie Anexa nr.............

CAPITOLUL III

DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1..Durata prezentului contract este de 49 ani, de la data semnării lui, respectiv ....................cu drept de prelungire in condițiile legii, la solicitarea concesionarului, cu cel puțin 6 luni înaintea expirării acestei perioade, numai cu aprobarea prealabila a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

In cazul in care concedentul nu dorește prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunța in scris concesionarului, cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea termenului contractual si va demara procedura de încredințare a serviciului conform procedurilor legale.

CAPITOLUL IV

DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Drepturile pârtilor

 • 4.1. Concedentul are următoarele drepturi:

 • a) sa solicite informații cu privire la nivelul si calitatea serviciului fumizat/prestat;

 • b) de a stabili si de a aproba programele de reabilitare, extindere si modernizare a dotărilor existente, cu consultarea concesionarului;

 • c) de a corela cu programele de dezvoltare economico-sciala a municipiului si de amenajare a teritoriului efectuarea lucrărilor de investiții in scopul realizării acestora intr-o concepție unitara;

 • d) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea si modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice delegate;

 • e) - de a realiza investiții de interes comun in domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice delegate;

 • f) de a finanța realizarea de lucrări necesare serviciilor publice delegate;

 • g) sa contracteze sau sa garanteze împrumuturile pentru finanțarea programelor de investiții in vederea dezvoltării, reabilitării si modernizării sistemelor existente;


j) sa monitorizeze si sa exercite controlul cu privire la furăî^^^pi^t^ea serviciului si sa ia masurile necesare in cazul in care conccsionanil Wî asigura indicatorii de performanta si continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

k) sa invite concesionarul pentru audieri, in vederea concilierii diferendelor aparate in relația cu utilizatorii/beneficiarii serviciilor;

 • l) sa păstreze, pe durata derulării prezentului contract, in conformitate cu atribuțiile ce revin potrivit legii, prerogativele si răspunderile privind aprobarea politicilor si strategiilor proprii de dezvoltare a serviciului si a sistemului de utilitate publica, precum si dreptul de a supraveghea si controla modul de desfășurare a serviciului cu privire la:

 • -  respectarea si Îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de concesionar, inclusiv in relația cu beneficiarii/utilizatorii;

 • -  dezvoltarea si modernizarea serviciului, precum si modul de administrare, exploatare si menținere in funcțiune a acestuia;

 • -  respectarea procedurilor de formare, stabilire si ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciul de utilitate publica;

 • -  calitatea serviciului fumizat/prestat;

 • -  indicatorii de performanta ai serviciului fumizat/prestat;

m) concedentul are dreptul de a verifica, ori de cate ori considera necesar, prin reprezentanții sai, modul in care se desfasoara activitatea de Întreținere si amenajare a parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor si a zonelor verzi din municipiul Ploiești; administrare a cimitirele municipiului Ploiești; administrare, întreținere si exploatare parcările publice cu plata, precum si terminalelor folosite de operatorii care efectuează transport de personae prin curse regulate in trafic județean sau național aflate pe domeniul public al municipiului Ploiești; administrare Wc-urile publice cu plata si a băile publice; organizare si efectuare a activitatii de ridicare, blocare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor care sunt parcate sau omraa ilegal drumurile publice sau terenurile apartinand domeniului public si privai al municipiului Ploiești, precum si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat; desființare pe cale administrativa construcțiile ilegale de pe domeniul public si privat; asigurare a mentenantei spatiilor publice date in administrare.

 • 4.2. Concesionarul are următoarele drepturi:

 • a) sa exploateze in mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa, bunurile, activitatile si serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune;

 • b) sa încaseze contravaloare sendciului/activitalilor prestate prin practicarea de preturi, tarife, dar si din sume ce ia bugetul local pe baza devizelor de lucrări pentru serviciile de interes public prestate către municipalitate;

 • c) sa propună autoritatii publice locale ajustarea periodica a pretdri|pr.șttarifelofJn

funcție de inflație si de influentele intervenite in costurile de o^ș&ref.î;        ' -,i

 • d) sa sisteze furnizarea/prestare serviciilor către utilizatorii câte^nu și-au/1 achitat contravaloarea prestației, in condițiile legii;

 • e) de a realiza obiectivele stabilite si aprobate de autoritatea publica locala;, jj'v *

 • f) de a încheia contracte, convenții, etc. cu tertii, in vederea realizărirserviciilor delegate prin concesiune, pentru a asigura si valorifica bunurile care fac obiectul contractului, in condițiile legii, fara a putea transfera acestora drepturile dobândite prin contractul de delegare a gestiunii prin concesiune.

Obligațiile pârtilor

 • 4.3. Concedentul are următoarele obligații:

 • a) sa predea concesionarului la data intrării in vigoare a contractului de delegare prin concesiune toate bunurile, instalațiile, echipamentele si dotările aferente întregii activitati, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza de proces — verbal de predare - preluare;

- b) sa faciliteze concesionarului autorizarea lucrărilor si investițiilor pe domeniul public si privai, in conformitate cu reglementările legale in vigoare;

 • c) sa verifice periodic nivelul veniturilor si cheltuielilor concesionarului;

 • d) sa verifice periodic clauzele de administrare, exploatare, întreținere si predare a bunurilor publice date in administrare, in calitatea sa de proprietar;

 • e) sa ia toate masurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, in asa fel incat sa se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat prin concesiune;

 • f) sa nu il tulbure pe concesionar in exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare prin concesiune;

 • g) sa nu modifice in mod unilateral contractul de delegare prin concesiune, in afara cazurilor prevăzute expres de lege;

 • h) sa notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natura sa aduca atingere drepturilor acestuia;

 • i) sa verifice periodic:

 • -  serviciile publice prestate si nivelul de calitate al acestora;

 • -  îndeplinirea indicatorilor de performanta;

 • -  menținerea echilibrului contractual;

 • -  asigurarea unor relații echidistante intre delegat si beneficiary;

 • -  planul social, de limitare a efectelor negative ale concedierilor.

 • 4.4. Concesionarul are următoarele obligații:

 • a) sa respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii prin concesiune:

 • b) sa respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, caietului de sarcini si ale celorlalte reglementari specifice serviciului delegat;

, v o M

 • c) sa servească toti utilizatorii/beneficiarii din municipiul Pîdiesti, undefit^u fost

delegate activitățile ce fac obiectul prezentului contract; / d .' -      \ *j

 • d) sa respecte indicatorii de performanta;                   .??              1

 • e) sa furnizeze concedentului informațiile solicitate si sa asigure' acc^p^fftoate informațiile necesare in vederea verificării si evaluării funct^'t^riî^fifezvoitarii serviciilor publice delegate in conformitate cu clauzele contractului de delegare prin concesiune si cu prevederile legale in vigoare;

 • f) sa aplice metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale oferite de normele legale in vigoare;

 • g) sa asigure finanțarea pregătirii si perfecționării profesionale a propriilor salariati, in funcție de necesitățile societății;

 • h) sa gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate si eficienta economica;

 • i) sa preia de la concedent, pe baza de proces-verbal de predare - preluare, bunurile date in concesiune;

 • j) sa efectueze serviciul public delegat conform prevederilor regulamentului serviciului si caietului de sarcini, in condiții de calitate si eficienta;

 • k) sa fundamenteze si sa supună aprobării preturile/tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciile/activitatile delegate prin concesiune;

 • l) sa nu subconcesioneze serviciul si bunurile care fac obiectul delegării*

 • m) sa ia toate masurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de delegare prin concesiune, sa nu fie afectata capacitatea concedentului de a realiza serviciul;

 • n) sa propună concedentului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe apartinand patrimoniului conceionat, in baza legislației in vigoare;

 • o) sa transmită concedentului modificările de patrimoniu aparate in cursul anului, precum si situația patrimoniului public (cantitativ si valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea in contabilitatea acesteia;

 • p) sa restituie bunurile de retur, in deplina proprietate, in mod gratuit si libere de orice sarcini, la încetarea, contractului de delegare a gestiunii prin concesiune;

 • q) la încetarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune din-alte cauze decât termenul, forța majora, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea prestării activitatii in condițiile stipulate in contract, pana la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile;

 • r) sa notifice cauzele de natura sa conducă la reducerea activitatii si masurile care se impun pentru asigurea continuității activitatii;

 • s) sa ia toate masurile necesare privind igiena, siguranța la locul de munca si normele de securitate si sanaîate in munca;

 • t) sa predea la încheierea contractului toata documentația tehnico-economica referitoare la serviciul gestionat;

 • u) sa realizeze investiții, conform angajamentelor asumate, anexa la contract;

 • v) sa efectueze auditul suprafeței, calitatii si accesibilității spatiilor verzi, precum si sa elaboreze strategia si pianul de acțiune privind conservarea si dezvoltarea rețelei de scatii verzi, conform ari.9 din Legea nr.313/2009, pentru modificarea si

completarea Legii nr.24/2007, privind reglementarea si adrpirpștrWeaf^itiilor verzi din zonele urbane;                                            'X'tA

 • x) sa elaboreze si sa actualizeze Registrul local al spatiilor i^qrzi din■ 'infravilânul

localității,' conform ari. 11 din Legea nr.313/2009 si Ordinului nr. 1466/2010, pentru modificarea Ordinului ar. 1549/2008, privind aprobarea -Normelor..fenice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi;            ...    - ■   . â X

y) sa valorifice, conform prevederilor legale in vigoare, bunurile concesionate, inclusiv prin Încheierea unor forme contractuale/conventii pentru folosință temporara pentru desfasurarea unor activitati de tip comercial, activitati recreative si de agrement, spectacole, etc.

z) sa respecte orice prevederi care deriva din reglementările legale in vigoare, din Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

CAPITOLUL V

PROGRAMUL LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII

Programul lucrărilor de investiții pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacitate, obiective noi si al lucrărilor de întreținere si reparații curente, reparații planificate, renovări, atat fizic, cat si valoric/2010, este prezentat in Anexa nr.......,

parte integranta a prezentului contract.

Programul anual de întreținere, reparații, modernizări si investiții va fi întocmit anual de municipalitate împreuna cu concesionarul.

Planul de întreținere, reparații, modernizări si investiții poate fi actualizat pe parcursul anului in funcție de capacitatea financiara a concedentului si eventualele rectificări ale bugetului.

CAPITOLUL VI

SARCINILE RlSPvNSABILITATILE PÂRTILOR

 • 6.1. Sarcinile Municipiului Ploiești

 • a) elaborarea si aprobarea strategiilor privind dezvoltarea serviciului public;

 • b) aprobarea programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemului de utilitati publice incidente serviciului public precizat;

 • c) înființarea de noi sisteme (spatii verzi, locuri de joaca, cimitire, spatii de parcare

 • d) coordonarea proiectării si execuției lucrărilor tehnico-edilitare, corelata cu programele de dezvoltare econornico-sociala a municipiului, de amenajare a localităților, urbanism si mediu;

 • e) contractarea sau garantarea Împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții in vederea dezvoltării, reabilitării si modernizării sistemelor existente;

 • f) protecția si conservarea mediului natural. si construit;

 • g) aprobarea              s ra/kmtm;

■l

 • h) stabilirea indicatorilor de performanta ai serviciului;            v-04-5 /p-\

 • i) asigurarea controlului privind realizarea indicatorilor de performanta; - /A

 • j) aprobarea studiilor de fezabilitate pentru obiectivele noi de.ihvestitii; ;v; A

 • k) aprobarea preturilor, tarifelor, taxelor speciale in desfasurațeă serviciului,'precum

  ■;V


si ajustarea acestora;                                                 '    ■■■?'$

 • l) sancționarea concesionarului in cazul in care acesta nu rbsppCtarevederile caietului de sarcini, contractului de delegare a gestiunii prin concesiune si regulamentului serviciului.

 • 6.2. Sarcinile S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.A,

 • a) administrează si gestionează bunurile Încredințate ca un bun proprietar;

 • b) asigura paza si integritatea bunurilor;

 • c) prestează servicii de calitate tuturor beneficiarilor;

 • d) deservește toii beneficiarii din aria de acoperire fara niciun fel de discriminare;

 • e) urmărește realizarea tuturor indicatorilor de performanta;

 • f) furnizează Municipiului Ploiești informațiile solicitate si asigura accesul la toate informațiile necesare verificării, evaluării, funcționarii si dezvoltării serviciului;

 • g) pune in aplicare metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor si la creșterea calitatii serviciului;

 • h) fînanteaza pregătirea si perfecționarea salariatilor.

CAPITOLUL VII

INDICATORII DE PERFORMANTA

Indicatorii de performanta sunt prevăzut! in Anexa nr..........

CAPITOLUL VIII

FINANȚAREA SERVICIULUI PUBLIC.

TARIFELE PRACTICATE SI PROCEDURA DE STABILIRE, AJUSTARE SI APROBARE A ACESTORA.

MODUL DE TARIFARE SI ÎNCASARE A SERVICIILOR FURNIZATE/PRESTATE

 • 8.1. Finanțarea cheltuielilor curente pentru fiimizarea/prestarea serviciilor de utilitate publica care fac obiectul prezentului contract de delegare a gestiunii prin concesiune, precum si pentru pentru întreținerea, exploatarea si funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice si comerciale; mijloacele materiale si financiare necesare desfășurării activităților se asigura prin bugetele de venituri si cheltuieli ale concesionarului.

 • 8.2. Veniturile concesionarului se constituie:

 • a) prin încasarea de la itieaîi personae fizice si juridice, sub forma de preturi sau tarife aprobate prin hotarari ale Consiliului Local, a sumelor reprezentând


contravaloarea serviciilor fumizate/prestate. Lista preturilor siA&i la data delegării gestiunii prin concesiune a serviciului se j/pșa' m.................                           te.

 • b) sume de la bugetul local, pe baza facturilor emise lunar corifpțjp lucrări, fundamentate si Întocmite cu respectarea prescripțiilor tM^ce.fovVig; reprezentând contravaloarea serviciilor prestate către municipalitateri=l---^:riA

 • 8.3. Principiile care stau ia baza modului de constituire a veniturilor concesionarului:

 • a) asigurarea autonomiei financiare a concesionarului;

 • b) asigurarea rentabilității SI 611 cientei economice;

 • c) asigurarea egalitarii de tratament a serviciilor de utilitari publice in raport cu alte servicii publice de interes generai;

 • d) recuperarea in totalitate de către concesionar a costurilor furnizării/ prestării serviciilor;

 • 8.4. Preturile si tarifele aferente serviciilor de utilitari publice se fundamentează pe baza cheltuielilor de producție si exploatare, a cheltuielilor de întreținere si reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, a costurilor pentru protecția mediului; a costurilor financiare asociate creditelor contractate si include o cota pentru crearea surselor de dezvoltare si modernizare a sistemelor (spatii verzi, parcari etc.), precum si o cota minima de profit.

 • 8.5. Preturile si tarifele pentr.’ plata serviciilor prestate/fumizate, precum si pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice, se propun de concesionar si se stabilesc, se ajusteaza si se modifica prin hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • 8.6. Finanțarea si realizarea investițiilor aferente sistemelor de utilitati publice se fac cu respectarea legislației in vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea si aprobarea investițiilor publice, in temeiul următoarelor principii:

 • a) promovarea rentabilității si eficientei economice;

 • b) utilizarea veniturilor realizate din prestarea serviciilor pentru dezvoltarea acestora si a infrastructurii tehnico - edilitare aferente;

 • c) întărirea autonomiei fiscale a unitarilor administrative - teritoriale pentru crearea mijloacelor financiare necesare in vederea funcționarii serviciilor;

 • d) întărirea autonomiei locale privind contractarea si garantarea unor împrumuturi interne sau externe necesare pentru finanțarea infrastructurii tehnico - edilitare aferente serviciilor, in condițiile legii;

 • e) respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea si disciplina in construcții, urbanism, amenajarea teritoriului si protecția mediului.

 • 8.7. Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții publice ale municipiului, aferente sistemelor de utilitati publice a căror gestiune a fost delegata prin concesiune S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.A., se asigura din următoarele surse:

 • a) fonduri proprii ale operatorului;

 • b) fonduri de la bugetul I:teri:

 • c) fonduri nerambursabile obținute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

 • d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe speciale, insti nivelul municipiului;

 • e) fonduri transferate de la bugetul de stat, in condițiile legii;

 • f) alte surse, constituite potrivit legii.

 • 8.8. Bunurile realizate in cadrul programelor de investiții ale domeniului public al municipiului Ploiești.

  poțriviț:iegij,tia muriipi pi tjl iu Sapartin


 • 8.9. Obiectivele de investiții publice specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului delegat prin concesiune, ce implica fonduri de la bugetele locale, transferuri de la bugetul de stat sau fonduri comunitare, promovate de autoritatile administrației publice locale, se nominalizează in listele anuale de investiții anexate la bugetul local.

 • 8.10.  Obiectivele de investiții menționate anterior se realizează cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind elaborarea, avizarea si aprobarea documentațiilor de execuție, a prevederilor legale in vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum si a documentațiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate, conform legii.

 • 8.11. Concesionarul va incasa de la utilizatori, in baza chitanței, bonului fiscal si/sau facturii emise contravaloarea tarifelor si preturilor pentru serviciile prestate, precum si contravaloarea lucrărilor prestate către terte persoane pe baza de deviz.

 • 8.12. Sumele de Ia bugetul local pentru serviciile prestate către municipalitate conform contractului de delegare a gestiunii prin concesiune se solicita, pe baza de factura lunara, in perioada 1 - 5 a fiecărei luni conform devizelor de lucrări; urmând ca in urma verificărilor, municipalitatea sa vireze contravaloarea facturii in contul societății in perioada 5 - 9 a fiecărei luni.

CAPITOLUL IX

PLATA Ti NIVELUL REDEVENTEI

 • 9.1. Pentru bunurile încredințate potrivit prezentului contract, concesionarul va plăti eoncedentului o redeventa anuala reprezentând contravaloarea in lei a 2000 Euro, care se va plăti o singura data pe an, in primul trimestru al anului următor celui pentru care se face plata.

 • 9.2. Plata redeventei se face in contul nr. ..............................., deschis la

 • 9.3. Neplata redeventei sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la calcularea de penalitati de întârziere in cuantumul prevăzut de legislația in vigoare si totodată concedentul va putea solicita încetarea prezentului contract.

 • 9.4. Plata se considera efectuata la data confirmării sumei in contul eoncedentului.

 • 9.5. Redeventa plătită in condițiile prezentului contract reprezintă creanța bugetara, supunandu-se prevederilor legale in vigoare.

 • 9.6. In cazul in caze/pe pefoatia derulării prezentului contract, concesiunea devină grevata de regimul TVA, aceasta se va deduce din redeventa stabilita.


CAPITOLUL X

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA


 • 10.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor prev^Ute 'ip.șj^zentul contract atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa.

Partea in culpa este obligata la plata penalităților prevăzute in prezentul contract, precum si la despăgubiri, in funcție de prejudiciul produs. Daca acestea nu acopera integral prejudiciul, partea prejudiciata poate solicita acordarea de daune in completare, potrivit dispozițiile dreptului comun.

CAPITOLUL XI

FORȚA MAJORA

 • 11.1. Forța majora, definita conform legii, apara de răspundere partea care o invoca.

Nici una din partile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator, total sau parțial, a oricărei obligații care ii revine in baza prezentului contract de delegare, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzata de forța majora.

Partea care invoca forța majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de 5 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitării consecințelor lui.

Daca in termen de 30 de zile consecutive, de la producerea evenimentului imposibilitatea de executare respectiva nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice Încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare fara ca vreuna dintre ele sa pretindă nici uneia despăgubiri.

întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forța majora nu atrage pentru nici una din parti penalizări sau compensații. Perioada de executare a contractului de delegare va fi prelungita cu perioada pentru care a fost invocata si acceptata forța majora.

 • 11.2. Cazul fortuit exonerează de răspundere partea care il invoca, cu condiția notificării scrise in termen de 3 (trei) zile de la producere, cumulate cu condiția confirmării de către cealalta parte a existentei sau neexistentei cazului fortuit.

In caz de neconformare, partea care a invocai, urmeaza sa răspundă pentru prejudicial cauzat, in condițiile legii.

CAPITOLUL XII

CLAUZA CONTRACTUALA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

 • 12.1.Concesionarul isi asuma obligația ca pe perioada derulării contractului de delegarea a gestiunii prin concesiunea sa respecte legislația, reglementările, precum si hoatararile consiliului local in vigoare privind protecția mediului.

  i! A/           \   ■■

  Xfeic^UAi^: jj


CAPITOLUL XIII

CONDIȚII DE REDEFSNIRE A CLAUZELOR

 • 13.1. Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii coșbp^^ie a serviciului de administrare a domeniului public si privat se face numai' priAâdf Adițional incheiat intre părțile contractante. Anexele care trebuie periodic innoite nu vor fi considerate o modificare a contractului.

Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului contract de delegare a gestiunii prin concesiune, cu notificarea prealabila cu 30 de zile a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz. In cazul in care modificarea unilaterala a contractului ii aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul sa primească fara întârziere o justa despăgubire. In caz de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilita de către instanța judecătoreasca competenta; acest dezacord nu poate, in nici un caz, sa permită concesionarului sa nu-si execute obligațiile contractuale.

 • 13.2. In cazul in care orice prevederi ale acestui contract devin discordante cu reglementările sau legislația naționala sau din Uniunea Europeana, contractul va fi modificat.

Acest lucru nu va afecta valabilitatea altor clauze ale acestui contract. Părțile vor modifica acele clauze contradictorii in sensul scopului acestui contract, cat mai repede posibil.

Orice deficienta in acest contract poate fi rectificată cu condiția negocierii intre părțile contractante,

CAPITOLUL XIV

CONDIȚII PRIVIND TRANSMITEREA BUNURILOR LA EXPIRAREA

CONTRACTULUI

 • 14.1. In derularea contractului, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunuri de retur: bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum si cele realizate de concesionar in conformitate cu programele de investiții si care au legătură directa cu bunurile încredințate, facand parte integranta din acestea. Bunurile obținute in urma activitatii de investiții a concesionarului devin bunuri de retur, după ce concesionarul îsi recuperează integral valoarea investita prin amortizare. Bunurile de retur, revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului la încheie. ea contî&ctuiui de concesiune;

 • b) bunuri proprii ale concesionarului: bunurile care au aparținut concesionarului la începutul perioadei de delegare a gestiunii prin concesiune si au fost utilizate de către acesta pe durata derulării contractului, precum si toate bunurile achiziționate ce concesionar pe perioada derulării contractului si care nu fac parte integranta din bunurile ce constituie obiectul concesionarii. Bunurile proprii, la încetarea contractului, ramau in proprietatea concesionarului.

 • 15.1. Raporturile contractuale intre concedent si concesionar se bazeaza pe principiul echilibrului financiar al concesiunii intre drepturile care ii sunt acordate concesionarului si obligațiile care ii sunt impuse prin prezentul contract.

 • 15.2. Concesionarul nu va fi obligai sa suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, daca aceasta creștere rezulta in urma unui caz de forța majora sau caz fortuit sau a unei masuri dispuse de autoritatea publica.

CAPITOLUL XVI

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC DAT IN ADMINISTRARE

 • 16.1. Administrarea patrimoniului preluat se va realiza de către concesionar in conformitate cu responsabilitățile asumate la Capitolul VI, punct 6.2 din prezentul contract.

CAPITOLUL XVII

STRUCTURA FORȚEI DE MUNCA SI PROTECȚIA SOCIALA A ACESTEIA

Numărul de personal necesar serviciului, precum si funcțiile acestora se regăsesc in organigrama aprobata de Consiliul de Administrație si Adunarea Generala a Acționarilor.

Sarcinile de serviciu pentru fiecare salariat se regăsesc in Contractul individual de munca si Fisa postului.

Drepturile si obligațiile salariatilor se regăsesc in Contractul colectiv de munca la nivel de societate. Acesta se negociază conform legislației in vigoare intre angajator si reprezentații legali ai sindicatelor reprezentative.

CAPITOLUL XVUI

ÎNCETAREA contractului

 • 17.1. Prezentul contract de delegare a gestiunii prin concesiune inceteaza in următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin prezentul contract, daca părțile nu convin, in scris, prelungirea acestuia in condițiile legii;

 • b) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedem, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concesionarului, in caz de dezacord fiind competenta instanța de judecata;

 • c) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către conce^briM;'prin reziliere de către concedent, cu placa unei despăgubiri in sarcina copc.edentului, in câz de dezacord fiind competenta instanța de judecata; '-'jj " J

 • d) la dispariția, dintr-o cauza de forța majora, a sistemului delegat prin -Coi^siune

sau a unei parti importante din acesta sau in cazul imposibilității,           a

concesionarului de exploatare, prin renunțare, fara plata unei deșpagubj^fe

 • 17.2. Concedentul are dreptul sa denunțe unilateral contractul daca' constata si dovedește nerespectarea repetata, de către concesionar a obligațiilor contractuale si daca acesta nu adopta programe si masuri care sa respecte condițiile contractuale si sa asigure atingerea, in timp de 2 ani consecutiv, a indicatorilor de performanta stabiliți.

CAPITOLUL XIX

PACT COMISORSU EXPRES DE ULTIM GRAD

 • 18.1. In caz de neexecutare, contractul se considera desființat de drept la solicitarea Municipiului Ploiești, fara punere in întârziere, fara judecata si fara nicio formalitate prealabila in cazul in care concesionarul nu-si executa obligațiile contractuale.

CAPITOLUL XX

LITIGII

Concedentul si concesionarul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu îndeplinirea contractului.

Daca, după 45 de zile de la începerea acestor tratative, concesionarul si concedentul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte solicita ca disputa sa se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

CAPITOLUL XXI DISPOZIȚII FINALE

 • 21.1. Prezentul contract are ca anexe următoarele:

 • a) caietul de sarcini al serviciului - Anexa nr. .....

 • b) regulamentul serviciuhti - Anexa nr. .....

 • c) inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica, aferente serviciului

public si care sunt încredințate concesionarului pe durata contractului de delegare a gestiunii prin gestiune- Anexa nr......

 • d) procesul - verbal de predare - preluare a bunurilor aferente serviciului public -Anexa nr. .....

 • e) programul lucrărilor de investiții pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacitate, obiective noi si al lucrărilor de întreținere si reparații curente, reparații planificate, renovări - Anexa nr. .....

 • f) tarifele practicate - Anexa nr......

Anexele precizate anterior sunt parte integranta a contractului de .eqhcesjune, dihhcare vor decurge si efecte economice - financiare care pot fi revizuite /cmiform preydiSEWlor contractuale, cu acordul ambelor parii.                                 ii', c        " ■■■’'■' i

 • 21.2, Limba care guvernează contractul este limba romana.

 • 21.3. Comunicări:


a-..

■A

 • > orice comunicare intre parii, referitoare la Îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa h scris;

 • > orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii;

 • > comunicările dintre parii se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditria confirmării in scris a primirii comunicării.

Prezentul contract de delegare a gestiunii prin concesiune intra in vigoare la data semnării lui si a fost încheiat in 2 (doua) exemplare originale.

CONCEDENT.


CONCESIONAR,


? VI A£

.. A

A N b     "GriAQ

H’\t-C'     <X. Gt2AC\ L

/ / ' '7 1

■ • >7 dc

ÎLtCrtX A                  \ t

W b L\ C    "pVJ $- x        Lo Vt \ E.v\ C \ 'kiS

L\i vA v-rt x A k A % o î- v- \ î

-A/CONTRACT DE COMODAT (ÎMPRUMUT DE FOLOSINȚA)

încheiat astazi


In temeiul art 1560 Cod Civil, art. 126 din Legea nr. 215/2001, ari. 17 din Legea nr. 213/1998 si in baza Hotararri nr. 88/2003 a Consiliului Local al municipiuluiPloiesti.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Consiliul Local al municipiului Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, reprezentat prin domnul Primar Emil Calota, denumit in continuare comodant, pe de o parte

si

Parohia Catedrala Eroilor "Inaltarea Domnului" , cu sediul in Ploiești, SîR.GH.6R.CAUtAGu lG iML.W3 A__________, reprezentat

prin Preot Paroh Bazavan Mihai, ce se legitimează cu p<f./C.I. seria P'vA. număr                eliberat de PQLiȚlA Puol-e^ri .la data

de&o.oO&ol ,cod numeric personal I5IUAW3 &|l$~_____________,

cu domiciliul in PixAesjȘ,     . gh .<a l., ca            c nHL, A

~~~________, denumit in cele ce urmeaza comodatar, pe de alta

parte.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. - Obiectul contractului iî constituie folosința terenului situat in Ploiești, in spatele Catedralei Eroilor "Inaltarea Domnului" din str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 259 A, in suprafața de 864 m.p., ce aparține domeniului public al localității, identificat prin planul de situație anexat la prezentul contract.

Bunul prevăzut la art. 1 aj prezentului contract se acorda de către comodant spre folosința comodatarului, in mod gratuit.

Art. 2. - Transmiterea terenului se face pentru amenajarea si utilizarea unui loc de reculegere pentru populația municipiului.

Comodatarul se obliga sa păstreze destinația declarata sau stabilita de către Consiliul Local al municipiului Ploiești prevăzut la alineatul precedent pe toata durata contractului sau pana la schimbarea acestuia in condițiile legii si in condițiile prevăzute de hotărârile Consiliului Local. ___Art. 3. - Predarea - primirea s-a făcut pr^prp^^il

verbal din anexa nr. 2.


IU. DURATA CONTRACTULUI

Art. 4. - Termenul contractului este de 3 (trei) ani, cu începere de la data de               pana la data de ■.£&()£ ,

cu drept de prelungire, cu acordul ambelor parti.

IV. OBLIGAȚIILE COMODANTULUI

Art. 5. - Comodantul se obliga:

 • a. sa predea terenul situat in Ploiești, in spatele Catedralei Erolior "Inaltarea Domnului" din str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 259 A, pe baza de proces verbal de predare - primire.

 • b. sa stabilească destinația terenului.

 • c. sa controleze trimestrial modul cum este folosita si intretinuta de către chiriaș suprafața transmisa si sa controleze lunar si trimestrial respectarea destinației stabilita la art. 2 al contractului.

V. OBLIGAȚIILE COMODATARULUI

Art. 6. - Comodatarul se obliga:

 • a.  sa întrebuințeze bunul potrivit destinației stabilite la încheierea contractului, sub sancțiunea de a plăti daune - interese,

 • b. sa răspundă de distrugerea totala sau parțiala a terenului transmis, care s-ar datora culpei sale;

 • c. comodatarul il va instiinta in maxim 24 de ore pe comodant despre orice acțiune a unei terte persoane care ii tulbura folosința;

 • d. sa conserve bunul dat in folosința, adica sa se îngrijească de el ca un bun proprietar;

 • e. are obligația sa permită accesul comodantului pe terenul atribuit, ori de cate ori acest lucru este necesar.

 • f. sunt strict interzise subinchirierea in tot sau in parte a terenului, cesiunea contractului, predarea in locație de gestiune si orice forma de asociere si colaborare pe teren;

 • g. la încetarea contractului comodatarul este obligat sa restituie terenul cei puțin in aceasi stare in care l-a primit, conform celor descrise in procesul verbal de predare - primire încheiat la data perfectării contractului;


 • h. sa restituie la încetarea contractului, bunul împrumutat in/ natura sa specifica, in starea in care l-a primit, in baza unui proces-/verbal;

 • VI.  ÎNCETAREA contractului de comodat

Art. 7 - Comodatul inceteaza prin:

 • - expirarea termenului prevăzut in contract;

 • - acordul de voința exprimat in scris al pârtilor contractante;

 • -  prin desființarea titlului comodantului asupra terenului transmis in folosința; comodantul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al terenului ca urmare a unor eventuale reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, comodatarul nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la comodant si nici atribuirea altui teren;

 • - prin reziliere, in caz de nerespectare a obligațiilor de către comodatar;

 • - inceteaza de drept, când nevoile urbanistice impun acest lucru.

VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 8. - Pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute in acest contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 9 - Pact comisoriu expres

In caz de neexecutare, contractul se considera desființat de drept la solicitarea Consiliului Local al municipiului Ploiești, fara punere in întârziere si fara nici o formalitate prealabila in cazul in care comodatarul nu-si executa obligațiile contractuale.

Prin urmare, rezilierea intervine de drept, de indata ce a expirat termenul de executare, fara a fi necesara notificarea.

Art. 10 - Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea ia termen sau de executarea necorespunzator, total sau parțial, a oricărei obligații care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației a fost cauzata de forța majora, asa cdfrn este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 5 zile de la producerea evenimentului.

VI». DISPOZIȚII FINALE


'^vJ‘    "'.'7—-pV?

Art, 11 - Modificarea contractului se poate face in limitele


legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract.


Art.12 - Orice litigiu aparut intre părțile contractante se rezolva pe cale amiabila. In cazul in care părțile nu cad de acord, litigiul va fi soluționat de instanțele de judecata competente.

Art. 13 - Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia.


Art. 14 - Prezentul contract de inchiriere s-a incheiat in 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLCtt^STI,COMODATAR,

Parohia Catedrala Eroilor "Inaltarea Domnului"


pirecWj|d9nbmic,

Nicoleța|Cra c i li n o i uSef Serviciu,

Viorica Patrascu
VIZAT SERVICIUL JURIDICîntocmit,

Dana Bana

Anexa parte integranta . din contractul de comodat

PROCES VERBAL

de predare primire a terenului situat in Ploiești, in spatele Catedralei Eroilor "Inaltarea Domnului" din str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 259 A, in suprafața de 864 m p., ce aparține domeniului public al localității.

In baza contractului de comodat Înregistrat la nr. li__/ gl.oX&eS.

se incheie prezentul proces verbal de predare - primire intre Consiliul Local al municipiului Ploiești prin Administrația Domeniului Public si Priva, Serviciul Valorificare Patrimoniu, prin reprezentantul sau d-na Daniela Banu, care preda si Parohia Catedrala Eroilor "Inaltarea Domnului", in calitate de comodator, prin reprezentantul sau Preot Paroh Bazavan Mihai, care primește in folosința terenul ce aparține domeniului public al localității, situat in Ploiești, in spatele Catedralei Eroilor "Inaltarea Domnului" din str. Gh. Gr. Cantacuzino, in suprafața de 864 m.p..

Acest proces verbal de predare primire s-a încheiat astazi, q£>. 2&0 3 _ m dublu exemplar, din care unul a fost predat chiriașului.

COMODANT,

COMODATAR,


A

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU NR. 8411/


---------- .Za"

ACT ADIȚIONAL NR. 8                   ■

la contractul de comodat (împrumut de folosință) nr. 5618/04.08.20.03' i încheiat astăzi ^.oQ, 2joV. _                  î 0

în baza cererii nr. 8411/13.05.2013 și procesului verbal al ședinței Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 21.05.2013, între:

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, reprezentat prin Primar Iulian Bădescu, în calitate de comodant, pe de o parte,

Și s

Parohia Catedrala Eroilor “înălțarea Domnului”, cu sediul în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 259A, reprezentată prin Preot Paroh Mihai Băzăvan, posesor a C.I. seria PH, nr. fâA.., eliberat la data de            ....., Cod Numeric Personal 1511121293115, în calitate de comodatar, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifică prevederile contractului de comodat (împrumut de folosință) nr. 5618/04.08.2003, încheiat pentru folosința terenului situat in Ploiești, in spatele Catedralei Eroilor “înălțarea Domnului” din str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 259A, după cum mează:

Art. 4. Termenul contractului de comodat este de 10 (zece) ani cu începere de la data de 19.06.2013 până la data de 18.06.2023, cu drept de prelungire, cu acordul ambelor părți.

Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de comodat (împrumut de folosință) nr. 5618/04.08.2003 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de comodat (împrumut de folonsință) nr. 5618/04.08.2003 și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

I IulutnȚkldescu


Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv,

Florin Ebtrache

o

Șef Serviciu,

Viorica Pătrașcu

M

Vizat pentru cohtrol financiar preventiv,

Director Executiv,

Nicoleta Crăciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

V

întocmit,

Georgiana Ilie