Hotărârea nr. 129/2018

Hotãrârea nr. 129 privind aprobarea repartizării locuinţei situate în Ploieşti, str. Libertăţii nr. 5, bl. 32A, ap. 12 unei persoane îndreptăţite

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 129 privind aprobarea repartizării locuinței situate în Ploiești, str. Libertății nr. 5, bl. 32A, ap. 12 unei persoane îndreptățite

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a consilierilor locali, Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Mateescu Marius Nicolae și Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate nr. 102/04.04.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune aprobarea repartizării locuinței situate în Ploiești, str. Libertății nr. 5, bl. 32A, ap. 12 unei persoane îndreptățite;

Luând în considerare raportul din data de 21.03.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 339/29.09.2017 privind aprobarea criteriilor de acces și a criteriilor de ierarhizare prin punctaj pentru locuința necontractată, transmisă în administrarea Municipiului Ploiești, construită de A.N.L, prin credit ipotecar, situată în Municipiul Ploiești, str. Libertății nr. 5, bl. 32A, ap. 12;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. (3) - alin. (7) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată;

Văzând dispozițiile art. 132, alin. (5) - alin. (11) din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată;

în temeiul art. 36, alin. 1, alin. 5, lit. a, alin 6, lit. a, pct.17, art. 123, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă repartizarea locuinței situată în Ploiești, str. Libertății nr. 5, bl. 32A, ap. 12, formată din o cameră și dependințe în suprafață construită desfășurată de 54,29 mp către doamna Stăniloiu Corina Ioana, conform criteriilor de acces și a criteriilor de ierarhizare prin punctaj aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 339/29.09.2017.

Art. 2 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere și toate documentele necesare potrivit prevederilor articolului 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie;1018

z>.


^.Contrasemnează: j SECRETAR, Laurentiu DITLJ /•                               ’ p


A''


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,g George Sorin l^iculae BOTEZ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinței situate în Ploiești, str. Libertății nr. 5, bl. 32A, ap. 12 unei persoane îndreptățite

Asigurarea fondului de locuințe pentru specialiștii din domeniile: învățământ, sănătate, apărare națională, ordine publică, siguranță națională, autorități judecătorești și din administrația națională a penitenciarelor, destinate închirierii reprezintă un obiectiv important al administrației ploieștene.

Prin protocolul de predare primire nr. 6159/30.03.2016 încheiat între Agenția Națională pentru Locuințe și Municipiul Ploiești a fost predat apartamentul situat în Ploiești, str. Libertății nr. 5, bl. 32A, ap. 12.

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 339/29.09.2017 s-au aprobat criteriile de acces și criteriile de ierarhizare prin punctaj pentru locuința necontractată, transmisă în administrarea Municipiului Ploiești, construită de A.N.L, prin credit ipotecar, situată în Municipiul Ploiești, str. Libertății nr. 5, bl. 32A, ap. 12. Această Hotărâre a Consiliului Local a fost publicată la avizierele și pe site-ul Primăriei municipiului Ploiești în data de 03.10.2017, termenul de depunere a documentelor de către persoanele interesate fiind 02.12.2017, conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 339/29.09.2017.

Doar o persoană (specialist în domeniul sănătății) a confirmat criteriile de acces și criteriile de ierarhizare prin punctaj pentru locuința necontractată, transmisă în administrarea Municipiului Ploiești, construită de A.N.L, prin credit ipotecar, situată în Municipiul Ploiești, str. Libertății nr. 5, bl. 32A, ap. 12.

Având în vedere aceste aspecte, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe, transmisă în administrarea Municipiului Ploiești, construită de A.N.L, prin credit ipotecar, situată în Municipiul Ploiești, str. Libertății nr. 5, bl. 32A, ap. 12, către doa: Corina Ioana - specialist în domeniul sănătății.


Stanciu Marilena '

Vîscan Robert Ion

Mateescu Marius Nicolae


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


AVIZAÎT,

VICEPR1MAR, Pana Gfibrge


RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea repartizării locuinței situate în Ploiești, str. Libertății nr. 5, bl. 32A, ap. 12 unei persoane îndreptățite

în exercitarea atribuțiilor stabilite la art. 36 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local asigură potrivit competenței sale, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în administrarea sa.

Asigurarea fondului de locuințe pentru specialiștii din domeniile: învățământ, sănătate, apărare națională, ordine publică, siguranță națională, autorități judecătorești și din administrația națională a penitenciarelor, destinate închirierii reprezintă un obiectiv important al administrației ploieștene.

Prin protocolul de predare primire nr. 6159/30.03.2016 încheiat între Agenția Națională pentru Locuințe și Municipiul Ploiești a fost predat apartamentul situat în Ploiești, str. Libertății nr. 5, bl. 32A, ap. 12.

în acest sens art. 132 al. 9 din Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe prevede: „ Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuințele prevăzute la alin. (5) lit. a) stabilesc prin hotărâre a consiliului local măsurile necesare pentru luarea în evidență și analiza solicitărilor de locuințe, precum și modul de repartizare a acestora. în acest scop, stabilesc și dau publicității locul de primire a solicitărilor și actele justificative necesare.”

O Af ? ■■■■■• ®-ae;acc^s

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 339/29.09.2017 s-au aprobat criteme-dt și criteriile de ierarhizare prin punctaj pentru locuința necontract^a^4rapsihî;

•   •                             •   •                                                                                                                        O                iiț':              W

administrarea Municipiului Ploiești, construită de A.N.L, prin credit ipowcar, situată £în.


'în

L.;

Municipiul Ploiești, str. Libertății nr. 5, bl. 32A, ap. 12, hotărâre ce a 'fo^^jubli^af^ț>c site-ul Primăriei municipiului Ploiești în data de 03.10.2017.

Ca atare, persoanele interesate au putut depune dosarele cuprinzând documentele menționate în Anexa nr. 2 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 339/29.09.2017, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii, la Registratura Primăriei Municipiului Ploiești, situată în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2-4, Palatul Administrativ- intrarea C, cam 69.

Doar o persoană (specialist în domeniul sănătății) a confirmat criteriile de acces și criteriile de ierarhizare prin punctaj pentru locuința necontractată, transmisă în administrarea Municipiului Ploiești, construită de A.N.L, prin credit ipotecar, situată în Municipiul Ploiești, str. Libertății nr. 5, bl. 32A, ap. 12.

Conform procesului verbal din 13.12.2017, Comisia nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a solicitat „actualizare documentație”. După actualizarea documentației de către doamna Stăniloiu Corina Ioana, conform procesului verbal din 21.02.2018, Comisia nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a avizat favorabil repartizarea locuinței situată în Municipiul Ploiești, str. Libertății nr. 5, bl. 32A, ap. 12 formată din o cameră în suprafață construită desfășurată de 54,29 mp către doamna Stăniloiu Corina Ioana.

Conform procesului verbal din 21.03.2018, Comisia nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a avizat favorabil proiectul de hotărâre privind repartizarea locuinței situată în Municipiul Ploiești, str. Libertății nr. 5, bl. 32A, ap. 12 formată din o cameră în suprafață construită desfășurată de 54,29 mp către doamna Stăniloiu Corina Ioana.

Conform prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în

toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege incompetența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,  Carmen Daniela BucurDIRECTOR EXECUȚI V ADJUNCT, Amedeo Flori ami că AVIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIipLCTOR EXECUTIV, Mariani Ileana Gavrilă


PUBLICĂ, JURIDIC

CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,

Andreea Mihaela Cristda

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Co Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazi 21.03.2018


Comisia este compusa din domnii consilieri: Danescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduvă Sorin, Hodorog Bogdan.

SECȚII NEA A - PROIECTE DE HOTARARE

Cap. I - Compartimentul Publicitate. Valorificare Patrimoniu

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizăm itjLuiuțv*.          în

Municipiul Ploiești, str. Libertății nr. 5, bl. 32A, ap. 12, unei persoane îndreptățite conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 339/29.09.2017 privind aprobarea criteriilor de acces și a criteriilor de ierarhizare prin punctaj pentru locuința necontractată, transmisă în administrarea Municipiului Ploiești, construită de A.N.L, prin credit ipotecar,

_ situată în Municipiul Ploiești, șțr. Libertății nr. 5, bl. 32A, ap. 12___

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz

, negativ

Abținere

>------- 5

“        *             __j

Precizări

Danescu Ștefan

r

’ț

.. ,\

/)             , n          .

Stanciu Marilena

V

k

\

\

--i—-___

îti/U

Vîscan Robert

■X'

^L........

\

\

Dragulea Sanda

Mateescu Marius

\

\

/

Văduvă Sorin

<

\

\

Hodorog Bogdan

* A.

V

/A

1 LqL
■ - 1 '

Z!.. ■..

/

■ 1

—                                                                  w»«A
Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:


native

Vlihai

spatiiForma aplicabila pentru 'Legea 152/1998' ia data 10 aprilie 2018, valabila si azi

LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe - REPUBLICARE*)


Art. 4

A                              A                              n                                                                                                                                                                             *•       '••            ....... . •"

 • (3) In cazul in care, in cadrul construcțiilor de locuințe proprietate.personală construite prin credit ipotecar prevăzute la alin. (1), sunt construite locuințe și/sâu dependințe care nu sunt contractate la data finalizării lucrărilor, acestea pot fi valorificate astfel:

a)prin transmiterea locuințelor de către A.N.L., cu aprobarea consiliului de administrație, către autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului București, în care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire, în vederea închirierii;

 • (4) Locuințele prevăzute la alin. (3) lit. a) aparțin domeniului privat al statului și sunt administrate de către autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale, J ale sectoarelor municipiului București, în care sunt amplasate.

 • (5) Locuințele .prevăzute la alin: (3) lit. a) se repartizează de către autoritățile administrației publice locale# a le unităților. administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului București/specialiștilor din învățământ, sănătate, precum și specialiștilor din sectorul de . apărare națională, ordine ^publică/ siguranță națională; ai autorității judecătorești și ai administrației naționale â .penitenciarelor/. Prin,spe.ciâlist’"se înțelege angajații unităților din domeniile respective aflate pe raza unității administrativ-teritoriale, care nu dețin o locuință în proprietate pe raza unității administrativ-teritoriale respective.

 • (6) Abt6ritățile administrației publice locale ale:unităților administrativ-teritoriale, ale

sectoarelor^ municipiului București, în care sunt amplasate locuințele prevăzute la alin. (3) lit. a) stabilesc, în funcție de necesitățile existente pe plan local, persoanele cărora le vor fi                       repartizate                      aceste                      locuințe.

 • (7) Contractele de închiriere pentru locuințele prevăzute la alin. (3) lit.'. a) se încheie pe durata de un an de la data repartizării locuinței. Contractul de închiriere poate fi prelungit, pe perioade de câte un an, în condițiile legii.

aplicabila pentru 'Norme Metodologice din 2001' ia data 10 aprilie 2018, valabila si azi

NORME METODOLOGICE din 27 septembrie 2001 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

Art. 132

5)în aplicarea prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 152/1998. republicată, cu modificările și. completările ulterioare, Agenția Națională pentruJLocuințe identifică locuințele care nu sunt contractate la data finalizării lucrărilor pentru a fi valorificate, în condițiile legii, cu aprobarea Consiliului de administrație, astfel:

a)printransmiterea locuințelor de către Agenția Națională'pentru Locuințe, cu aprobarea Consiliului de administrație, către autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului; București, în care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire, în vederea închirierii;

 • (6) Locuințele prevăzute la alin. (5) lit. a) se predau unităților administrativ-teritoriale în

care acestea sunt amplasate, prin protocol de/predare-primire, conform modelului prevăzut                în                anexa            g nr.                17.

 • (7) Locuințele prevăzute la alin. (5) lit. a) aparțin domeniului privat al statului și sunt administrate de către autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale, respectiv ale sectoarelor municipiului București, în care sunt amplasate, potrivit prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 152/1998. republicată, cu modificările și

  completările


...țTXP 4F^U(terioare.

 • (8) Locuințele prevăzute Ia alin, (5) -lit. a) se repartizeazăn/âe către^^utâritățile

administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriali^^3^^il:ișt:||br pliniți la art. 4 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 152/1998, republiGă^7vSu^nodjficarile și completările ulterioare, din învățământ, sănătate, precum și spec ^d.oir“jăi^iș.ștorul de apărare națională, ordine publică, siguranță națională, ai autor               ești și ai

administrației naționale ' a penitenciarelor, înx                . Jegii.

 • (9) Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuințele prevăzute la alin. (5) lit. a) stabilesc prin hotărâre a.consiliului local măsurile necesare pentru luarea în evidență și analiza solicitărilor de locuințe, precum și modul de repartizare a acestora. în acest scop, stabilesc și dau publicității locul de primire a solicitărilor și actele justificative necesare.

 • (10) Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuințele prevăzute la alin. (5) lit. a) stabilesc, în funcție de necesitățile existente pe plan local, persoanele cu studii de specialitate, medii sau/superioare, din domeniile prevăzute la alin.; (8),-. cărora... le sunt repartizate, aceste ^locuințe.

 • (11) Contrâctele de" închiriere pentru locuințele prevăzute la alin.>(5) lit. a) se încheie qe o durată de un an de la data repartizării locuinței, cu posibilitatea prelungirii succesive acestora pe perioade de., câte un an/..în condițiile legii. Chiria se stabilește ;potri>k^J prevederilor art. 4 alin. (71) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu ^modificările și completările - ulterioare/ de/către autoritățile administrației publice locale și. acoperă minimum cheltuielile de administrare,, întreținere și reparațiile)‘cotă.de maximum. 1%, precum și recuperareațjnveștiției; în’/funcție de durata' normată stabilită ^potrivit prevederilor legale, conform-modelului prevăzut în anexa nr. 20.?Cota de” maximum 1% se aplică la valoarea de inventar â locuinței.

Forma aplicabila pentru 'Legea 215/2001' la data 10 aprilie 2018, valabila si azi

LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale*) -Republicare

Art. 36

(l)Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale

)

 • (5) In exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

a)hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;

 • (6) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: aa)asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

17.locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

Art. 123

(l)Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sau județean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau județean, în condițiile legii.

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE 4 4

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinței situate în Ploiești, str. Libertății nr. 5, bl. 32A, ap. 12 unei persoane îndreptățite și a emis:

---


SECRETAR,

Data: SJ       $