Hotărârea nr. 128/2018

Hotãrârea nr. 128 privind aprobarea schimbării locuinţei atribuite unui chiriaș cu altă locuință vacantă de aceeași categorie

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 128 privind aprobarea schimbării locuinței atribuite unui chiriaș cu altă locuință vacantă de aceeași categorie

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a consilierilor locali, Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate nr. 103/04.04.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu privind aprobarea schimbării locuinței atribuite unui chiriaș cu altă locuință vacantă de aceeași categorie;

Luând în considerare raportul din data de 21.03.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale precum și procesul verbal al Comisiei sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii din data de 05.02.2018;

Luând act de faptul că apartamentul nr. 4 situat în Ploiești, blocul 85, str. Domnișori nr. 93 și apartamentul nr.17 situat în Ploiești, blocul 86, str. Domnișori nr.95 aparțin domeniului privat al statului conform Hotărârii de Guvern nr. 587/22.05.2009 ;

Având în vedere art. 8, alin. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și art. 15 alin. (15), (17) și (19) din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

în temeiul art. 36, alin. 1, alin. 5, lit. a, alin 6, lit. a, pct.17, art. 123, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă schimbarea locuinței situată în Ploiești strada Domnișori nr.95, bl. 86, ap. 17 deținută de dl. Țaboi Florin Mădălin în baza contractului de închiriere nr. 176/07.01.2002 cu modificările și completările ulterioare, cu locuința vacantă situată în Ploiești, str. Domnișori nr. 93, bl. 85, ap. 4.

Art. 2 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze documentele necesare potrivit prevederilor articolului 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie 2018

,'c

nnrcmiATTr iai? C’ipmxi'T' X ^7

Contrasemnează: S | SECRETAR,

Laurențiu DIȚUPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ;/ George Sorin


[Miculae BOTEU \CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării locuinței atribuite unui chiriaș cu altă locuință vacantă de aceeași categorie

în înfăptuirea atribuțiilor conferite de Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.

Locuințele pentru tineri destinate închirierii au fost realizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și Hotărârii Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare.

în blocurile ANL deținute de Municipiul Ploiești exista locuințe vacante eliberate pe parcursul exploatării (prin predare de către foștii chiriași, în urma unor sentințe etc).

Ca atare, în vederea valorificării acestora, Comisia socială pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești nr. 6028/24.07.2017 s-a întrunit în mai multe ședințe și a solicitat puncte de vedere autorităților de la nivel central.

Această procedură s-a impus întrucât în urma modificărilor Legii nr. 152/1998 art. 8 alin. 6 stabilește „..... Autoritățile administrației publice locale/ale sectoarelor

municipiului București și/sau centrale pot dispune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996. republicată, cu modificările și completările ulterioare, schimbarea locuinței atribuite unui chiriaș cu o altă locuință vacantă de aceeași categorie. ”

In vederea efectuării unor astfel de schimburi, la Registratura Primăriei Ploiești au fost înregistrate mai multe cereri din partea unor titulari ai unor contracte de închiriere dintre care, o parte au fost respinse întrucât nu se încadrau în prevederile legale, iar o parte din cereri care au fost avizate favorabil de către Comisia socială pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 398/29.11.2016, Hotărârea Consiliului Local nr.38 /27.02.2017 și prin Hotărârea Consiliului Local nr. 401/31.10.2017, in baza cărora s-au încheiat documentele corespunzătoare.

Conform procesului verbal din 05.02.2018 Comisia socială pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii a aprobat efectuarea unui schimb între o locuință deținută în prezent de către o persoană îndreptățită și o locuință vacantă aflată în evidențele Municipiului Ploiești situată, de asemenea, în bloc ANL. A fost notificată persoana îndreptățită și a fost primit acordul scris al acesteia.

Având în vedere aceste aspecte, supunem spre aprobare ConsiliuluiLocal al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre ■            ’ '  '                 ■-

schimb de locuințe ANL.


Dănescu Ștefan

Stanciu Marilena

Vîscan Robert Ionuț

Mateescu Marius Nicolaq .

Văduva Sorin

Hodorog Bogdan

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

fr       ”■

/

VKEPrKIAR,

Pană George ' o>''


Pană George /C


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

kk.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea schimbării locuinței atribuite unui chiriaș cu altă locuință vacantă de aceeași categorie

în exercitarea atribuțiilor stabilite la art. 36 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local asigură potrivit competenței sale, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în administrarea sa.

In blocurile ANL deținute de Municipiul Ploiești există locuințe vacante eliberate pe parcursul exploatării (prin predare de către foștii chiriași, în urma unor sentințe etc).

Ca atare, în vederea valorificării acestora, Comisia socială pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești nr. 6028/24.07.2017 s-a întrunit în mai multe ședințe și a solicitat puncte de vedere autorităților de la nivel central.

Această procedură s-a impus întrucât în urma modificărilor Legii nr. 152/1998 art. 8 alin. 6 stabilește „ La prelungirea contractelor de închiriere, autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale și ale sectoarelor municipiului București, precum și autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății, reevaluează starea civilă a chiriașilor și numărul de persoane aflate în întreținerea lor și, la solicitarea acestora, pot să realizeze un schimb de locuințe cu asigurarea exigențelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996. republicată, cu modificările și completările ulterioare. Schimbul de locuințe se realizează doar în cazul imobilelor aflate în exploatare, fiind exceptate locuințele noi. Unitățile locative supuse schimbului trebuie să facă parte din aceeași categorie de locuințe construite de A.N.L., iar schimbul reprezintă o convenție/un acord între doi chiriași. Autoritățile administrației publice locale/ale sectoarelor municipiului București și/sau centrale pot dispune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, schimbarea locuinței atribuite unui chiriaș cu o altă locuință vacantă de aceeași categorie. ”

în vederea efectuării unor astfel de schimburi la prelungirea contractelor de închiriere, la Registratura Primăriei Ploiești au fost înregistrate mai multe cereri din partea unor titulari ai unor contracte de închiriere dintre care o parte au fost respinse întrucât nu se încadrau în prevederile legale, aceste soluții fiind comunicate petenților conform prevederilor legale.

Cererile care au fost anterior avizate favorabil de către Comisia socială pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii, au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 398/29.11.2016, Hotărârea Consiliului Local nr. 38/27.02.2017 și prin Hotărârea Consiliului Local nr. 401/31.10.2017, în baza cărora s-au încheiat documentele corespunzătoare.

Conform procesului verbal din 05.02.2018, Comisia socială pentru _.an^{Wâ>qa cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate încțnr^ni^’^pî'qMț efectuarea a încă unui schimb între locuința deținută în prezent de eătre /o. persiană, îndreptățită și o locuință vacantă din patrimoniul Municipiului Ploje^ti^sițj^tfă,/^le asemenea, într-un bloc ANL.

Situația se prezintă astfel:

S-a aprobat schimbul între locuința situată în Ploiești, strada Domnișori nr.95, bl. 86, ap. 17, formată din două camere în suprafață totală de 29,19 mp și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 26,71 mp deținută de dl. Țaboi Florin Mădălin în baza contractului de închiriere nr. 176/07.01.2002 cu modificările și completările ulterioare, cu locuința vacantă situată în Ploiești, str. Domnișori nr.93, bl. 85, ap. 4 formată din 3 camere în suprafață totală de 41,20 mp și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 27,95 mp;

Pentru efectuarea acestui schimb, dl. Țaboi Florin Mădălin a depus cererea nr. 17702/16.08.2017, motivul acestei solicitări fiind faptul că având în vedere componența actuală a familiei (3 membri), în prezent, locuința pe care o deține nu mai îndeplinește exigențele minimale ale locuinței conform prevederilor legale.

Prin adresa nr. 17702/05.03.2018 Primăria Municipiului Ploiești a comunicat acestei persoane hotărârea adoptată și i s-a solicitat punctul de vedere, sens în care dl. Țaboi Florin Mădălin fost de acord prin adresa nr. 4712/06.03.2018 cu repartizarea apartamentului sus menționat.

Conform prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela BucurAVIZAT,DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC

CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,

Andreea Mihaela Cristea


DIRECTOR EXECUTIV,n

Mariana Ileana GavrilăRed:A IonescuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI         _.

Comisia nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, OPmert, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazi 21.03.2018


Comisia este compusa din domnii consilieri: Danescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduvă Sorin, Hodorog Bogdan.

SECȚIUNEA A - PROIECTE DE H( TARARE

Cap. I - Compartimentul Publicitate. Valorificare Patrimoniu

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării unei locuințe atribuita unui

chiriaș cu alt

ta locuin

:a vacanta de aceeași categorie.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Danescu Ștefan

r

■ l/

-

/      /• V-

Stanciu Marilena

4-

\

■’i

ț t      1

Vîscan Robert

\

L

1 A-

/

Draeulea Sanda

<

\

\

i

Mateescu Marius

\

Văduvă Sorin

~ >

T

c

——------

Hodorog Bogdan

\

L \

Rezultat

A

\

x_

1

L___—.

Cao.III - Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri

__ ................. /...../c

Wir

/

/ .....„Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:


hYXt'^rO

^friL-neH G^&XtU\ AH L LGG A" yIÂ^^aKA HVQ^UzHPi


-A e /■ ,fe l

Forma aplicabila pentru 'Legea 215/2001' ia data 10 aprilie 2018, var tgl'a si azi LEGE nr.

locale*) - Republicare

Art. 36


. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației public<ș^/

- Republicare

(l)Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale

  • (5) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

  • a)hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;

  • (6) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: aa)asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

17.locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

Art. 123

(l)Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sau județean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau județean, în condițiile legii.

aplicabila pentru 'Legea 152/1998' ia data 10 aprilie 2018, valabila si azi

LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe - REPUBLICARE*)

Art. 8


(6)La prelungirea contractelor de închiriere, autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale și ale sectoarelor municipiului București,precum și autoritățile administrației,publice centrale din domeniul învățământului; respectiv; din domeniul sănătății, reevaluează starea’ civilă a chiriașilor-și numărul de persoane aflate în întreținerea lor și, la solicitarea acestora,,pot să realizeze un schimb de locuințe cu asigurarea exigențelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Schimbul de locuințe se realizează doar în cazul imobilelor aflate în exploatare, fiind exceptate locuințele noi. Unitățile locative supuse schimbului trebuie să facă parte din aceeași categorie de locuințe construite de A.N.L., iar schimbul reprezintă o convenție/un acord între doi chiriași. Autoritățile administrației publice locale/ale sectoarelor municipiului București și/sau centrale pot dispune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, schimbarea locuinței atribuite unui chiriaș cu o altă locuință vacantă de aceeași categorie.

Forma aplicabila pentru 'Norme Metodologice din 2001' la data 10 aprilfe.lpi.8, valabila si azi

NORME METODOLOGICE din 27 septembrie 2001 pentru * punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 priviți înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

rivind


Art. 15

15) După încheierea contractelor de închiriere, chiriașii au obligația să transmită administratorilor locuințelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998republicată, cu modificările și completările ulterioare, documentele cu privire la orice modificări intervenite în:

  • a) starea civilă;

  • b) numărul persoanelor aflate în întreținere;

  • c) situațiâ locativă, inclusiv cu privire Jă dobândirea unei locuințe în proprietate și/sau cuchirie, proprietate de stat, proprietate ’a unității adm inistrativ-teritoriăle sau a unității în care își 'desfășoară activitatea, în localitatea în care deține locuința actuală;

(17)La,prelungirea contractelor de închiriere, administratorii locuințelor prevăzute la art.fs alin. (2);din"Legea nr. 152/1998, republicată, Cu modificările și co^le^rile^ulteripare,/au obligația;să yerifice^p^mențele prevăzute'la alin.

(15) și îndeplinirea condițiiIor prevăzute laalin. (16)1

(19) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (17), în situații temeinic justificate, administratorii locuințelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot dispune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, schimbarea locuinței atribuite unui chiriaș cu o altă locuință vacantă de aceeași categorie. Sunt considerate situații temeinic justificate situațiile în care:

  • a) se constată că titularului contractului de închiriere i s-a modificat starea civilă și/sau numărul persoanelor aflate în întreținere;

  • b) la repartiție nu s-au putut asigura suprafețele minimale în raport cu numărul de persoane;

  • c) și-a schimbat locul unde își desfășoară activitatea într-o altă unitate administrativ-teritorială.

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGWfc PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE^

11

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării locuinței atribuite unui chiriaș cu altă locuință vacantă de aceeași categorie și a emis:
Data:


!$>