Hotărârea nr. 127/2018

Hotãrârea nr. 127 privind repartizarea unei locuințe sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 127 privind repartizarea unei locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Claudia Oana Sălceanu, Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr. 4484/29.03.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune repartizarea unei locuințe sociale;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 28.03.2018;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 397/31 octombrie 2017, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 9/30 ianuarie 2018, privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 36, alin. ( 6 ), lit. a ), pct. 17 și art. 115, alin. ( 1 ), lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă repartizarea unei unități locative cu destinația de locuințe sociale conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.Nr. crt.

Nume       și

Prenume

Spațiul locativ repartizat

Observații

1.

Păduraru Liviu Cătălin

Mihai Bravu, nr. 231, cam. 5

Poziția numărul 9 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru locuințele sociale.

EXPUNERE DE MOTIVE


.........

la proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale ' J \

’ ■ £-■' V -.O       >

• ' i'. ' ’      /.4 '

In exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 / 2001;;republicată/șw actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate,cu,legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociă-leLrL^3'

în conformitate cu art. 43 din Legea nr. 114/ 1996 și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului

Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9 / 30.01.2018 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2018.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, în ședința din data de 28.03.2018, a analizat situația locativă și social - economică a solicitanților de locuințe sociale și, în temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2018, am formulat următoarea propunere de repartizare:

- locuința socială numărul 5 situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 231, compusă din o cameră în suprafață de 25,75 mp. și dependințe în folosință comună, d-lui Păduraru Liviu Cătălin. Unitatea locativă a devenit liberă în urma decesului fostei chiriașe, Andronachi Ioana. Dl. Păduraru ocupă poziția numărul 9 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru locuințele sociale.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de

hotărâre alăturat.


Consilieri:

Robert Ionuț Vîsca

Marilena Stanciu,         \ n


Constantin Gabriel Minea,

Sanda Dragulea, ..           ț


Paulica Drăgușin, i Oana Claudia Săleeanu

Valentin Marcu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

Serviciul Locuințe Sociale Nr-I ,P"'Tî/J>SsTfW"E 2.S.

L®4

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată, coroborat cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

In sensul conferit de Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, legea privind locuințele, prin termenul de locuință socială se înțelege locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9 / 30.01.2018 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2018.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, în ședința din data de 28.03.2018 a analizat situația locativă și social - economică a solicitanților de locuințe sociale și, în temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2018, a formulat următoarea propunere de repartizare:

- locuința socială numărul 5 situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 231, compusă din o cameră în suprafață de 25,75 mp. și dependințe în folosință comună, d-lui Păduraru Liviu Cătălin. Unitatea locativă a devenit liberă în urma decesului fostei chiriașe, Andronachi Ioana. Susnumitul s-a născut în corn. Fălciu, jud. Vaslui, în data de 02.01.1971, este căsătorit cu numita Păduraru Aurelia, în vârstă de 45 ani și au împreună doi copii: Păduraru Sergiu Cătălin, în vârstă de 20 ani și Păduraru Gabriel Ionuț, în vârstă de 15 ani. Veniturile familiei se compun din salariul d-lui Păduraru în valoare de 1065 lei, salariul d-nei Păduraru Aurelia, în valoare de 1405 lei și alocația,

în valoare de 84 lei. Dl. Pădurarii Liviu Cătălin ocupă poziția ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru locuințele sociale.ȘEF SERVICIU,

Ovidiu Bădulescu


SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARĂ, DanielâXS
ia Chiva


VIZAT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

Andreea Mihaela Crisfea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5

f-J

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

RAPORTPREȘEDINTE, Robert Ionut Vîscan


Data: 28.03.2018