Hotărârea nr. 126/2018

Hotãrârea nr. 126 privind completarea Anexei nr. 6 a Hotărârii nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti cu modificările şi completările ulterioare, cu imobilul teren în suprafață de 39 m.p. situat în Ploieşti, str. Romană, nr. 37

ROMANIA

ijVizat

| L EE Cj A L1 > A i ' S EC 2 fT R i


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 126 privind completarea Anexei nr. 6 a Hotărârii nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, cu imobilul teren în suprafață de 39 m.p. situat în Ploiești, str. Romană, nr. 37

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț și Văduva Sorin și Raportul de specialitate nr. 115/16.04.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune completarea Anexei nr. 6 a Hotărârii nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare cu imobilul teren în suprafață de 39 m.p. situat în Ploiești, str.Romană, nr. 37;

în conformitate cu Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 13.04.2018;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 18/21.02.1997 precum și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.20 din data de 27.02.1998;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 și art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Aprobă reincluderea în domeniul privat al municipiului Ploiești a imobilului teren în suprafață de 39 m.p. situat în Ploiești, str. Romană, nr. 37.

  • (2) Aprobă completarea Anexei nr. 6 -Alte imobile proprietate privată a Municipiului Ploiești cu o nouă poziție ce se identifică potrivit Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Imobilul prevăzut la art. 1.1 și 1.2. se identifică conform planului- Anexă nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit de S.C. TOPO SOARE, GRIGORE S.R.L., vizat de Oficiul Județean de Cadastru, Geodezie și Cartografie Prahova sub nr. 15685/2003.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie 2018

PREȘEDINTE IȘEDINȚĂ, George-Sorih-Nicii'țae BOTEZ

Contrasem nează: \JȘECRETAR, : Laurențiu DITU
DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


Anexa nr.l la H.C.L. nr.


tAolS


Anexa nr.6 Ia H.C.L. nr.267/29.11.2006

Alte imobile proprietate privată a Municipiului Ploiești

Nr.crt.

Adresa imobil

Descriere imobil

Suprafață (m.p.)

Str.Romană,

nr.37

Teren

39m.p


Director Executiv Adjunct,

Amedeo FlorinJ ăbîrcă tis

Sef Serviciu Inventariere si Evidentă Bunuri,

5                                                                           5                          J                           "

Gabriela Mîndrutiu

9


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE SCARA 1: 500

Județul Prahova

Municipiul Ploiești

Str. Romana, nr. 37

Proprietar: Consiliu! Local ai Municipiului

Ploiești

Administrația Domeniului

Public Privat

Acte : Hotararea nr. 112/28.06.2002, Adresa 219383/18.11.2003.

Suprafața teren din acte : 39 mp

Suprafața teren din măsurători : 39 mp

Numărul cadastral al corpului de proprietate

383250


CERT!Pll>' oe


S-UfL* 6

Clasa'         r^

TOPO SOARE., /^/

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr.6 a Hotărârii nr.267/29. L1-.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, cu imobilul teren în suprafață de 39 m.p. situat în Ploiești, str.Romană, nr.37

Potrivit Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Potrivit Hotărârii nr. 18/21.02.1997 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat trecerea din patrimoniul Regiei Autonome Apă, Canal, Fond Locativ în patrimoniul municipiului Ploiești a locuințelor reprezentând fond locativ de stat și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, începând cu data de 15 martie 1997.

A

In conformitate cu prevederile Hotărârii nr.20 din data de 27.02.1998 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, începând cu data de 01.04.1998, fondul imobiliar aflat în patrimoniul municipiului Ploiești și în administrarea Regiei Autonome Apă, Canal, Fond Locativ (locuințe reprezentând fond locativ de stat, spații cu altă destinație decât aceea de locuință, terenuri ) au trecut în administrarea directă a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

A

In protocolul nr.5360/01.04.1998, încheiat în baza acestor hotărâri, între Regia Autonomă Apă, Canal, Fond Locativ Ploiești și Consiliul Local al municipiului Ploiești, în patrimoniul municipiului Ploiești a figurat și imobilul situat la adresa: str.Romană, nr.37.

De-a lungul timpului acesta a fost inițial, valorificat prin închiriere către S.C. PEX S.R.L și, ulterior prin vânzare conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1942/2003, respectiv actului adițional autentificat sub nr. 4049/2003 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. PEX S.RL.

A

In baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3493/2009 de către BNP Equitas Ploiești, S.C. PEX S.R.L. a înstrăinat imobilul situat în Ploiești, str. Romană, nr.37-ce a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1942/2003 și al actului adițional autentificat sub nr. 4049/2003 de către BNP Minea Octavian la contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1942/2003 către soții Mirea.

Potrivit Deciziei Civile nr.1504/19.12.2014 rămasă definitivă și irevocabilă Tribunalul Prahova a decis: "constată nulitatea absolută a actului adițional la contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1942/19.06.2003 de BNP Minea Octavian, act autentificat sub nr.4049/05.12.2003" și "constată nulitatea absolută parțială a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.3493/16.07.2009 de BNP Equitas Ploiești, pentru suprafața de 39 m.p. ce a făcut obiectul actului adițional autentificat sub nr.4049/05.12.2003" astfel încât se impune reincluderea în patrimoniul municipiului Ploiești și includerea ca poziție distinctă în domeniul privat al municipiului Ploiești a terenului în suprafață de 39 m.p. situat în Ploiești, str. Romană, nr.37, identificat potrivit planului anexă nr.2 la prezentul proiect de hotărâre.

Ca atare, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local^âl J\4unipipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre privind completarea AnexgF nr.6 - a Hotăra i nr.267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești,ficu'Shodificăți:ie; și completările ulterioare, cu imobilul teren în suprafață de 39 m.p;'.<§ituat J în Pjpi^ști, str.Romană, nr.37.                                        /i

Consilieri:

DĂNESCU Ștefan

STĂNCIU Marilena


VÎSCAN Robert-IonuL


DRAGULEA Sanda


MATEESCU Marius NicolaHODOROG Bogdan

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA, GESTIUNE PATRIMONIU

nr. y/£<?/ W

AVIZAT?. VICEPRIM4 George P mă


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr.6 a Hotărârii nr.267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, cu imobilul teren în suprafață de 39 m.p. situat în Ploiești, str.Romană, nr.37

Potrivit Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Potrivit Hotărârii nr. 18/21.02.1997 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat trecerea din patrimoniul Regiei Autonome Apă, Canal, Fond Locativ în patrimoniul municipiului Ploiești a locuințelor reprezentând fond locativ de stat și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, începând cu data de 15 martie 1997.

In conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 20 din data de 27.02.1998 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, începând cu data de 01.04.1998, fondul imobiliar aflat în patrimoniul municipiului Ploiești și în administrarea Regiei Autonome Apă, Canal, Fond Locativ (locuințe reprezentând fond locativ de stat, spații cu altă destinație decât aceea de locuință, terenuri ) au trecut în administrarea directă a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

A

In protocolul nr.5360/01.04.1998, încheiat în baza acestor hotărâri, între Regia Autonomă Apă, Canal, Fond Locativ Ploiești și Consiliul Local al municipiului Ploiești, în patrimoniul municipiului Ploiești a figurat și imobilul situat la adresa: str.Romană, nr.37.

Spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Romană nr. 37 a fost deținut de către S.C. Pex S.R.L în baza unui contract de închiriere încheiat cu Municipiul Ploiești pana la data de 20.06.2003.

A

întrucât spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Romană nr. 37 a făcut obiectul prevederilor Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în

administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor, din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ull®;K^e, W ț^ta de 19.06.2003 între Municipiul Ploiești în calitate de vânzător și S.C. Pex                  de

cumpărător s-a încheiat contractul de vânzare - cumpărare autențificM\ ș$b| nr. 1942/19.06.2003 de către Biroul Notarului Public Minea Octaviâp c6nfo^^^"":~ Municipiul Ploiești a vândut către S.C. Pex SRL imobilul pr^ri^afe.â'' :^?vată a municipiului Ploiești, situat în Municipiul Ploiești, str. Romană nr. 3 7/jUdețuTPrahova, având număr cadastral provizoriu 7326, constând din teren în suprafață de 528 mp și construcția situată pe acesta: CI - birouri în suprafață utilă de 71,65 mp, suprafață construită de 89,66 mp, compus din patru camere, hol.

nr. iruia


Ulterior, la data de 05.12.2003 a fost încheiat actul adițional autentificat sub nr. 4049/05.12.2003 de către Biroul Notarului Public Minea Octavian la contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1942/19.06.2003 conform căruia alineatul 2 al contractului se completează în sensul că Municipiul Ploiești în calitate vânzător a vândut către S.C. Pex S.R.L. în calitate de cumpărător imobilul proprietatea privată a municipiului Ploiești, situat în Municipiul Ploiești, str. Romană nr. 37, județul Prahova având număr cadastral provizoriu 7326, constând din teren în suprafață de 528 mp și construcția situată pe acesta: CI- birouri în suprafață utilă de 71,65 mp, suprafață construită de 89,66 mp, compus din patru camere, hol și terenul în suprafață de 39 mp curți construcții, proprietatea privată a municipiului Ploiești, situat în Municipiul Ploiești, str. Romană nr. 37, județul Prahova, având număr cadastral provizoriu 8244.

A.

In baza contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 3493/16.07.2009 de către BNP Equitas Ploiești, S.C. PEX S.R.L. a înstrăinat imobilul situat în Ploiești, str. Romană, nr.37- ce a făcut obiectul contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1942/19.06.2003 și al actului adițional autentificat sub nr. 4049/05.12.2003 de către Biroul Notarului Public Minea Octavian la contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1942/19.06.2003 către soții Mirea.

Potrivit extrasului de carte funciară nr. 21978/15.03.2018 eliberat de Oficiul de

Cadastru si Publicitate Imobiliara PRAHOVA, imobilul teren în suprafață de 39 m.p. situat în str. Romană nr. 37 a fost înscris în cartea funciară nr. 129344 cu număr cadastral 8244, în favoarea domnilor Mirea Ștefan și Mirea Antoneta Viorica.

Potrivit Deciziei Civile nr. 1504/19.12.2014 rămasă definitivă si irevocabilă 5

Tribunalul Prahova a decis: "constată nulitatea absolută a actului adițional la contractul de vănzare-cumpărare autentificat sub nr. 1942/19.06.2003 de BNP Minea Octavian, act autentificat sub nr. 4049/05.12.2003" și "constată nulitatea absolută parțială a contractului de vănzare-cumpărare autentificat sub nr.3493/16.07.2009 de BNP Equitas Ploiești, pentru suprafața de 39 m.p. ce a făcut obiectul actului adițional autentificat sub nr.4049/05.12.2003" astfel încât se impune reincluderea în patrimoniul municipiului Ploiești și includerea ca poziție distinctă în domeniul privat al municipiului Ploiești a terenului în suprafață de 39 m.p. situat în Ploiești, str. Romană, nr.37, identificat potrivit planului anexă nr.2 la prezentul proiect de hotărâre.

'■țfr  A; A-Z    A

Situația a fost prezentată Comisiei nr.2 - Valorificarea PatrinidmUlui^Șepvicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, pare/ în dața de 04.04.2018 a avizat favorabil promovarea unui proiect de hotărâre cork^jtpiiatdh


...

Director Executiv Adj uneti Amedeo Florin ă


/

Șef Serviciu S.I.E.B.,

Gabriela Mîndruțiu


Șef Serviciu Contracte,

Viorica Pătrascu

"a   ’Șef Serviciu S.I.B., ădălin Negoiță

NNVLKV,

Direcția Administrație Publică,

Direcția Economică, Direcțpr Executiv,

Mariana Ileana Gavrilă


Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director Executiv,

Andreea Mihaela Cristea!

*

întocmit:

Elena Daniela Dima - '

Petronela Bratu 1 /

Toma Daniela /

rxj 1

ROMANȚA.

BIROUL NOTARULUI PUBLIC MINEA OCTAVIAN PLOIEȘTI, STR. ION MAIORESCU, BLOC 33N1, SPAȚIU B, PARTER, JUDEȚUL PRAHOVA

TEL. 0244/511.510Prezenta schița face parte integranta din Contractul de Vanzare

Cumpărare autentificat sub nr._______


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind completarea Anexei nr.6 a Hotărârii nr.267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, cu imobilul teren în suprafață de 39 m.p. situat în Ploiești, str.Romană, nr.37

si a emis:

SECRETAR,

Marileij^STANCIU

Data:       ^<4