Hotărârea nr. 125/2018

Hotãrârea nr. 125 privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploieşti, B-dul Petrolului, nr. 16, imobil în care funcţionează Liceul Tehnologic ,,1Mai”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ițvT

I LHOTĂRÂREA NR. 125

privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16, imobil în care funcționează

Liceul Tehnologic „IMai”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 107/10.04.2018 prin care se propune aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16, imobil în care funcționează Liceul Tehnologic

„IMai”;


Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 04.04.2018;

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și al unor hotărâri ale consiliului local al municipiului Ploiești, Anexa 2, poziția 210 ;

Având în vedere că imobilul - teren situat în Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16, imobil în care funcționează Liceul Tehnologic „IMai” este înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești 143352, având numărul cadastral 143352;

în baza prevederilor art. 3 al Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.25, alin.(2) al Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 879 si art.880 din Codul Civil, republicat;

în temeiul prevederilor art.132, alin. (1), art. 133, alin. (1), art. 134 al Ordinului 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Aprobă dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Ploiești, B-dul

Petrolului, nr. 16 , în suprafață de 25319 mp înscris în Cartea Funciară cu nr. 143352 a UAT Ploiești, având numărul cadastral 143352, în două loturi:

-Lotul 1, cu număr cadastral 143961 având suprafața măsurată de 22184 mp mp;

-Lotul 2, cu număr cadastral 143962 având suprafața măsurată de 3135 mp.

(2) Loturile menționate la art. 1 se identifică potrivit Referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. C2849/23.03.2018, emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești care constituie Anexa nr.l și planurilor de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire, care constituie Anexele nr. 2, nr. 3 și nr. 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic - Investiții și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.
Referat de admitere, cerere nr. 22391 /14-03-2018

3"             Oficiu! de Cadastru și Publicitate imobiliară PRAHOVA

ăxrrPT         Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești

Adresa: PLOIEȘTI', Str. Unirii nr. 2. Cod postai 100043, Tel: (0244) 51 95 69, F

(0244) 59 22 95

no c/     f

REFERAT DE ADMITERE

(Dezmembrare imobil)


Domnului/Doamnei MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Domiciliul Loc. Ploiești, Bdul Republicii , Nr. 2-4, Jud. Prahova

Referitor la cererea inregistrată sub numărul 22391 din data 14-03-2018, vă informăm:

Imobilul situat în Loc. Ploiești. Bdul Petrolului. Nr. 16, Jud. Prahova, UAT Ploiești având numărul cadastral 143352 a fost dezmembrat în imobilele:

 • 1) 143961 situat în Loc. Ploiești, Bdul Petrolului, Nr. 16, Jud. Prahova, LOT 1, UAT Ploiești având suprafața măsurată 22184 mp;

 • 2) 143962 situat în Loc. Ploiești, Bdul Petrolului, Nr. 16, Jud. Prahova, LOT 2, UAT Ploiești având suprafața măsurată 3135 mp;

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 22-03-2018.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector

Marian Henta


Sistem de proiecție Stereagrafic 1.970

Anexa 1.36 la regulament

Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare

SCARA 1500


Nr. cadastral

Suprafal* masurau l imobiliiliu(rnp)

Adresa imobilului

M33S1

23319

Bulevardul rctrohihinr.lfi.

Carte Funciar» nr.

143352                              Vn

mie Adtnioiamuiv Teritoriala {UAT>

PLOIEȘTIAneu ar. 1J5

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARĂ t;50G

| Nr. cadastral          jSrsntatii nrajumta a faxtbilului(mp)

Adresa naililiillli

j        fy’fcSțij 1             22,84

Bulevardul Petrolului, nr.16. Lot 1.

| Carto Funciara nr.

Unitate Aânbuscaliv Teritoriala (DAT} PLOIEȘTIAnexa nr.1J5

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA i:500


' Ntlcaijawu!

'Supraiâta icMurau» imobilului'jljl

Adresa inwbik u»

.... fe>.(

3135

Bulevardul Petrolului, nr.16, Lai 2.

Carie Funciara or.

Unitate Adminislnuv Teritorial» (>JAT)

|         _______________PLOIEȘTI


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, Bulevardul Petrolului, nr.16 imobil în care funcționează

Liceul Tehnologic „1 Mai”


PREȘEDINTE,


Stela

I 1


nDANESCU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, Bulevardul Petrolului, nr.16 imobil în care funcționează Liceul Tehnologic „1 Mai”

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Prin adresa nr. 526/2017 Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul ca pentru imobilul menționat mai sus nu au fost identificate, in prezent, acțiuni pe rolul instanțelor de judecata.

Prin adresa nr. 176/2017 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a făcut cunoscut faptul ca pentru imobilul situat in Ploiești, B-dul Petrolului, nr.16 in care functioneza Liceul Tehnologic „1 Mai” nu figurează notificări formulate in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 si nici cereri formulate in baza Legii nr.247/2005.

In vederea construirii unei grădinițe noi prin accesarea de fonduri nerambursabile, s-a procedat la demararea procedurii de dezmembrare a imobilului cunr. cadastral 143352.

Potrivit documentației cadastrale realizată de S.C. Intergroup Engineering S.R.L. și a Referatului de admitere (dezmembrare imobil) al cererii nr. 22391/23.03.2018, s-a admis dezmembrarea terenului în suprafață de 25319 mp cu nr.

Cadastral 143352 în două loturi, respectiv un lot în suprafață de 22184 mp având număr cadastral 143961 și un lot în suprafață de 3135 mp având număr cadastral 143962.

Fata de cele prezentate mai sus, se impune promovarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat in Ploiești* B-dul Petrolului, nr.16, imobil în care funcționează Liceul Tehnologic „1 Mai’’,, drept pentru care supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local aF municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.                                    X "......

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR.107/10.04.2018RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, Bulevardul Petrolului, nr.16 imobil în care funcționează Liceul Tehnologic „1 Mai”

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin Hotărârea nr. 242/2000 Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat insusirea inventarului imobilelor aferente unităților de pe raza localității, printre acestea regasindu-se si cel situat in Bulevardul Petrolului, nr.16 în care își desfășoară activitatea Liceul Tehnologic „ 1 Mai” .

Astfel, acesta figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești1' însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa 2, poziția 210.

Având in vedere intenția municipalității de a accesa fonduri^e3^p§he.;in vederea derulării proiectului «Sprijinirea eficientei energetiafit^a^fiestio^^rii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile^iin^fisir^iififi publice, inclusiv in clădirile publice si in sectorul locuințelor. Operațiunea Ș^clâdfii publice» s-au efectuat măsurători de specialitate de către

Engineering S.R.L., în vederea intabularii dreptului de proprietate ă :âc£WLi^bil. în acest sens, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 171/30.05.2017 si prin Hotararea Consiliului Local nr. 283/30.08.2017 s-a aprobat actualizarea datelor tehnice referitoare la imobilul menționat mai sus.

Prin adresa nr. 526/2017 Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul ca pentru imobilul menționat mai sus nu au fost identificate, in prezent, acțiuni pe rolul instanțelor de judecata.

Prin adresa nr. 176/2017 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a făcut cunoscut faptul ca pentru imobilul situat in Ploiești, B-dul Petrolului, nr.16 in care functioneza Liceul Tehnologic „1 Mai” nu figurează notificări formulate in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 si nici cereri formulate in baza Legii nr.247/2005.

Urmare adoptării Hotărârilor Consiliului Local menționate mai sus s-a procedat la înscrierea imobilului in Cartea Funciara nr. 143352, avand nr. cadastral 143352.

Municipiul Ploiești intenționează sa acceseze fonduri nerambursabile in vederea construirii unor grădinițe noi. Printre acestea, una dintre locații se afla in incinta Liceului Tehnologic „IMai”. Pentru continuarea proiectului construirii grădiniței noi in aceasta locație, a fost necesara demararea procedurii de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 143352.

Astfel, potrivit documentației cadastrale realizată de S.C. Intergroup Engineering S.R.L. și a Referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. C2849/23.03.2018 , s-a admis dezmembrarea terenului în suprafață de 25319 mp cu nr. Cadastral 143352 în două loturi, respectiv un lot în suprafață de 22184 mp având număr cadastral 143961 și un lot în suprafață de 3135 mp având număr cadastral 143962.

Fata de cele prezentate mai sus, se impune promovarea unui proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrării in doua loturi a imobilului - teren situat în Ploiești, B-dul Petrolului, nr.16 in care functioneza Liceul Tehnologic „1 Mai”, imobil identificat in Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire avizat de OCPI Prahova.

Situația a fost prezentata Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului,Servicii; ■ ;\ către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni ^rperciale care,/ Z. conform Procesului Verbal din data de 04.04.2018 a avizat favorabilȚhițiereaunuis / proiect de hotărâre in sensul celor menționate mai sus.ȘEF SERVICIU S.I.E.B., Gabriela Mîndruțiu


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,

Andreea Mihaela Cristea


DIRECȚIA ECONOMICA,

Forma aplicabila


la data 16 aprilie 2018, valabilacs^ăzi


.... r~;. ” a (

\ z/fșț— ORDIN nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprbțyfc Regulamentului de avizare, receoțîe și înscriere în evidențele de cadastru si carte funciară

REGULAMENT din 9 iulie 2014 de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

SECȚIUNEA 1: 4.3.1. înscrierea modificărilor intervenite ca urmare a alipirii/dezlipirii imobilelor

la^BArt. 132

f4r)4ffîebil uri-poate fi modificat- prin alipiri—sau -dezlipiri. Aceste-operațiuni de medificarc-e-imobilului au caracter material-și nu ■implică niciu-n—tcansfea do

baza-unor -documentații cadastrale- -recepționate de-biroui.......teritorial și a unw-aet

încheiat în formă autenttea-netarială.

 • (l)Imobilul poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. Aceste operațiuni de modificare a imobilului au caracter material și nu implică, nici un transfer de proprietate. Modificările care Intervin prin operațiunile de alipire/dezlipire se fac pe baza, unor documentații cadastrale recepționate de biroul teritorial și a consimțământului proprietarului exprimat prin înscris în formă autentică sau după caz prin hotărâre judecătorească def

133

 • (l)în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, la întocmirea documentațiilor cadastrale de alipire/dezlipire se utilizează suprafețele imobilelor implicate în aceste operațiuni, rezultate din măsurători, pentru care au fost atribuite numere cadastrale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data atribuirii numărului cadastral, indiferent dacă aceste suprafețe au fost sau nu înscrise la acea dată în cartea funciară. Dacă se impune conversia cărții funciare, atunci suprafața din măsurători, pentru care a fost atribuit numărul cadastral, se preia din planul de amplasament și delimitare.

âsArt. 134

 • (1) în caz de alipire/dezlipire imobilele rezultate primesc numere cadastrale noi și se transcriu în cărți funciare noi.

 • (2) Cărțile funciare din care provin imobilele alipite/dezlipite se închid, neputând fi redeschise pentru noi înscrieri.

 • (3) Modificările intervenite prin alipire/dezlipire se arată atât în partea A, cât și în partea B a cărții funciare.

Forma aplicabila


-<■ *- <Vz ,' X << '"X?-CS la data 16 aprilie 2018, valabila si azi

«iX- ’c, *.

LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 a cadastrului și a publicității imobiliare*) - Republicată

-TITLUL I: Regimul general al cadastrului și publicității imobiliare

i^HArt. 25

 • (1) Proprietarii unor imobile învecinate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot să le alipească într-un imobil, în baza unei documentații cadastrale și a actului autentic, întocmite în condițiile legii.

 • (2) Actele de alipire și dezlipire a imobilelor înscrise în cartea funciară se încheie în formă autentică.

« R O ,

Forma aplicabila pentru ’Codul Civil din 2009’ la data 16 aprilie 2018, valabilei

Ă

CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/20&9)*>^ Republicare

ta^BArt. 879: Modificarea imobilului înscris în cartea funciară

(î)Imobilul înscris în cartea funciara se poate modifica prin alipiri, dacă mai multe imobile alăturate se unesc într-un singur imobil sau dacă se adaugă o parte dintr-un imobil la un alt imobil ori, după caz, se mărește întinderea acestuia.

 • (2) De asemenea, imobilul înscris în cartea funciară se modifică și prin dezlipiri, dacă se desparte o parte din imobil sau se micșorează întinderea acestuia.

 • (3) Alipirea sau dezlipirea unui imobil grevat cu sarcini nu se poate face decât cu consimțământul titularilor acelor sarcini. Refuzul titularilor sarcinilor nu trebuie să fie abuziv, el putând fi cenzurat de către instanța judecătorească.

 • (4) Dacă însă creditorii ipotecari consimt la alipirea sau, după caz, atât la dezlipirea, cât și la alipirea imobilului grevat la un alt imobil, în lipsă de convenție contrară, ipotecile vor lua rang după cele ce grevează imobilul la care s-a făcut alipirea.

 • (5) Operațiunile de modificare a imobilului înscris în cartea funciară, prin alipiri sau dezlipiri, au caracter material și nu implică niciun transfer de proprietate.

Practică judiciară extinsă (545 referințe)

Practică judiciară (154 referințe)

comentariu publicat in lucrarea de CHIS Ioan-Daniel, Cartea funciara, voi. II - Noul Cod civil din 24-iul-2012, Universul Juridic £±J

comentariu publicat in lucrarea de AFRASINEI Madalina;colectiv, Noul Cod Civil comentat din 20-feb-2013, Hamangiu r+1

fcâSArt. 880: înscrierile în caz de alipire sau dezlipire

 • (1) în caz de alipire sau dezlipire, imobilele rezultate se vor transcrie în cărți funciare noi, cu menționarea noului număr cadastral pentru fiecare imobil, iar cartea funciară sau, după caz, vechile cărți funciare se vor închide, fără a se mai putea redeschide pentru alte înscrieri.

 • (2) Dacă întregul imobil înscris în cartea funciară a fost transcris, aceasta se va închide și nu va mai putea fi redeschisă pentru noi înscrieri.

Forma aplicabila la data 16 aprilie 2018, valabila si azi                                '

fe? /..'K' V '

L-EGE- nr.- 2-13 din-1-7 noiembrie 1998-privînd preprietatea ■ .<; ptfbtieă și regimul juridic ai acesteiaLEGE hr; 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică

^HArt. 3 ■

S(l)Domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, din cele stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta lege și din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și sunt dobândite de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege.

*) Nota noastră:

După revizuirea și republicarea Constituției, în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, art. 135 alin. f4) din Constituție devine art. 136 alin. (3) din Constituție.

B(2)Domeniul public ai statului este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin.

 • (4) din Constituție, din cele prevăzute la pct. I din anexă, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public național, declarate ca atare prin lege.

*) Nota noastră:

După revizuirea și republicarea Constituției, în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, art. 135 alin. (4) din Constituție devine art. 136 alin. (3) din Constituție.

 • (3) Domeniul public al județelor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. II din anexă și din alte bunuri de uz sau de interes public județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului județean, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național.

 • (4) Domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. III din anexă și din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

_

A

PARTEA I

iul XIV - Nr 128 bis    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI Șl ALTE ACTr:

Luni, 18 februarie 2002

I

1.359/2001. — Hotărâre privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova

în temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 21 qjn. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


Art col unic. — Se atestă apartenența la domeniul public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și

PRIM MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,

Octav Cozmâncă

p. • istrul finanțelor publice, (Eheorghe Gherghina,

li secretar de stat

București, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.359.

■7.'

TvTzat pentru ^Legalitate i bIecret
; ROMANIA'

1 JUDEȚUL PRAHOVA ' CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

■•'-’L „ ..

O TAR ARE A N R.

privind insusireă inventarului terenurilor si clădirilor in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitarce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești

, Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Vazand Raportul-EXpunere de -motive al Primarului municipiului Ploiești si al Comisiei special constituita pentru întocmirea inventarului terenurilor si clădirilor in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar in vederea administrării acestora de către Consiliul Local că facand parte din domeniul public al municipiului;

Având in vedere prevederilor Ordonanței de Urgenta nr.30/2000 , pentru modificarea si completarea art.166 din Legea invatamantului nr.84/1995;

In temeiul Legii nr.213/1998., privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , precum si al prevederilor Hotărârii Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

In baza Legii nr.69/1991 , republicata in 1996. , privind Administrația publica locala,

. .      HOTĂRĂȘTE:

Art,1 - Isi insuseste inventarul terenurilor si clădirilor in oare isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar - scoli generale (primare si gimnaziale ), licee, grupuri școlare, seminarii teologice, scoli profesionale si scoli postliceale - ca facand parte din domeniul public al municipiului Ploiești , cu valorile prevăzute in anexele nr.1 si nr.2 ce constituie parte integranta din prezenta hotârare.

5

Sitautia juridica actuala

Valoarea de inventar

(lei)

1 458.945

177.300

Anul dobindirii sau după caz al darii in folosința

(O

■ 4        <5

co

1910

Elemente de identificare

Str. Bobalna nr.76 si'nr A6

- Str. Bobalna nr. 76

■ -nr. nivele P+.1

- Supraf. totala teren = 4800mp

- supr.constr. =966 mp -zidărie de cărămidă

 • - plansee beton

 • - invelitoare tabla

-Str. Bobalna nr 26' v -Supraf. totala teren = 1326mp -nr nivele P -supr.constr. = 245 mp -zidane cărămidă -tavane lemn

Denumirea bunului

Școala cu cls. 1 - VIU nr. 1

Spațiu invatamant

Spațiu invatamant

Codul de clasificare

Nr.crt

V"

CM-clădire zidane


-nr.mvele P+3


-supr.constr. = 486 mp


Internat nr.1


Internat nr.2


Atelier


-supr.des =.2830mp.


-pereți din cărămidă


. -ptansee beton armat monolit


-invelitoare carton asfaltat


-P+3


-clădire zidane cărămidă


-supr.constr. = 486 mp


-supr.desf =.2830mp


-plansee beton armat monolit


- invelitoare carton asfaltat -Str. Marasesti nr 52


-clădire cărămidă


-nr.nfvele P+1


-supr.constr. = 670,86mp


-supr.totala = 2973 mp


-Invelitoare tabla


-plansee beton


-In aceasi curte se afla si atelierul Ltc. A. I.


209

Punct termic

-P

-clădire zidane -supr.desf. 80mp.

-planseu beton

-terase

- supraf. constr. = 123,19mp

1969

132.200

_■ I

Se afla in curtea Gr Sc. Energetic

210

Grup Școlar 1Mai

-Str. Petrolului nr.16

-Suprafața totala=26350 mp -teren=16100.mp -Supr.constr. = 6242mp

-

211

Spațiu invatamant

-nr nivele P+2 -supr.constr. = 1423;00 mp -supr.desfasurata= 4269 mp.

-zidărie cărămidă

-plansee beton

-terase

1969

4.545.950

.................

212

internat

-nr.nlvele P+3 -supr.constr.= 823.00 mp -supr.desf. 3292 mp.

-zidane cărămidă

-plansee beton

-terase

1969

2.605.396

- - ------- -


213

Cantina + Spălătoriei Pcttermic

-nr.nivele P+1

- supr.constr = 1681,00 mp -supr. desf.= 3331 mp.

-zidane cărămidă

-plansee beton

-terasa

1969

4.016.454

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                          -------------------------------------------------------------------------------------i

214

Sala sport

-nr.nivele P

-supr constr = 943 mp

-zidărie cărămidă -plansee beton -terasa

1969

662.034

215

Atelier mecanic

-nr.nivele P*1

- supr.constr.= 1347,00 mp -suprf desf.= 2694 mp.

-zidărie cărămidă -plansee beton -terasa

1969

2.753.553

216

Cabina poarta

-P

-Supr.constr.= 25,00 mp

-Zid cărămidă

-Invelitoare termo-hidroizolanta

-Planseu beton

1969

45.790

50

[ ~

217

Grup Școlar de Transporturi

-Str Văleni nr. 144 , Str Tabaci nr.3-5,

StrTraian nr.28

~~ l

218

Gr Sc. Transportun Auto

-Str Văleni nr. 144

-Supraf. totala teren = 11400mp -Supraf. constr. = '350mp

219

Spațiu invatamant + Internat

1.242.890

220

Atelier sudura

19.600

221

Atelier fierane-strungarie

51.800

222

Bordei carburanți

16.290

223

Cabina portar

4.500

224

Magazie si atelier sudura

28.045

225

Gr. Sc. Transporturi Auto

-Str. Tabaci nr. 3-5

226

Imobil internat

Distrus la seismul din 1977

306.200

227

Imobil

Clădire din zid cărămidă distrusa ia seismul din 1977

388.930

228

Gr. Sc. Transporturi Auto

-Str. Traian nr 28

-Supraf. totala teren = 5393mp

-Supraf. constr = 1987mp

229

Pavilion administrativ + Ateliere

-Supraf. constr = 979mp

865.655.060

230

Atelier

-Supraf. constr. = 365mp

69.329.266

231

Spațiu invatamant

-Supraf.constr. = 448mp

504.502.840

232

Copertina din lemn

-Supraf.constr =161 mp

17.803.858

233

Sera flori

-Supraf.constr. = I9mp

17.580

234

Cabina portar

-Supraf.constr. = 7mp

104 591