Hotărârea nr. 124/2018

Hotãrârea nr. 124 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a imobilului – construcție ,,sală de sport” situat în Ploiești, str. Rudului, nr. 24, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestuia

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 124


privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilului - construcție „sală de sport” situat în Ploiești, str. Rudului, nr. 24, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 108/10.04.2018 prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilului - construcție „sală de sport” situat în Ploiești, str. Rudului, nr. 24, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia ;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 13.04.2018;

Luând în considerare că bunul, ce face obiectul prezentei hotărâri, face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și al unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art. 3, art. 4 și art. 10 (2) ale Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2, art. 3 și art. 4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

în temeiul art. 36, alin. 2, litera c) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilului - construcție „sală de sport” cu nr. cadastral 133161 - C2, având nr. de inventar 1055, identificat în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea sau casarea bunului menționat la articolul nr. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 242/2000 în sensul eliminării de la poziția nr. 119 a construcției C2 - sală de sport.

Art. 4 Aprobă modificarea corespunzătoare a anexei la Hotărârea nr. 94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și a Contractului de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și Consiliul de Administrație al Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, în sensul preluării din administrarea unității de învățământ a acestui bun.

Art. 5 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 și să semneze actul adițional la contractul de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și Consiliul de Administrație al unității de învățământ menționată mai sus, în baza Hotărârii nr. 94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor articolelor de mai sus.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic -Investiții din cadrul Primăriei municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie 2018


PREȘEDINTE' DE ȘEDINȚĂ,

George-Șprm-Niculae BOTEZ <: ^Contrasemnează: SECRETAR,

Laurențiu DIȚU


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


TABEL CUPRINZÂND IMOBILUL - CONSTRUCȚIE „SALĂ DE SPORT” DIN INCINTA COLEGIULUI ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” SITUAT ÎN PLOIEȘTI, STR. RUDULUI, NR. 24 CARE TRECE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI

Nr. crt.

Codul de clasificare

Nr. Inventar

Denumirea imobilului Construcție

Valoare de inventar - lei -

1055

Sala de sport situata in incinta Colegiului Economic „Virgil Madgearu”

6.410,69

Director Executiv,  Carmen Daniela Bucur

Director Executiv Adjunct,Șef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE             ■

la proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilului - construcție „sală de sport” situat in L Ploiești, str. Rudului, nr.24, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean iar domeniul privat al Municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea localității care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Prin Hotărârea nr. 242/2000 Consiliul Local al Municipiului Ploiești și-a însușit inventarul întocmit, urmând ca predarea-primirea să se facă cu fiecare centru bugetar deținător. în acest inventar au fost incluse terenul și clădirile în care isi desfasoara activitatea Colegiul Economic „Virgil Madgearu”.

Imobilul construcție „sală de sport” in suprafața de 178,85 mp figurează înscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 133161, avand nr. cadastral 133161 -C2.

Prin adresa nr. 2616/15.03.2018 Direcția Tehnic Investiții a comunicat faptul ca urmare raportului de expertiza tehnica imobilul menționat mai sus se incadreaza in clasa de risc seismic Rsl din care fac parte construcțiile cu risc de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limite ultime. In afara de sarcinile seismice, construcția prezintă un grad ridicat de risc si pentru încărcările de zapada.

Totodată, prin aceeași adresa Direcția Tehnic Investiții a comunicat faptul ca Serviciul Investiții va proceda la demararea procedurii de achiziție publica a documentației (PAD) necesara obținerii autiorizatiei de desființare.

Având in vedere cele menționate se impune trecerea imobilului -construcție C2 din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia.

Potrivit prevederilor art.2, art.3 si art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii, acestea vor fi trecute in domeniul privat al localității, in conformitate cu reglementările privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

După scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea si, după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale in vigoare.

Sumele rezultate din valorificare, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

Nr. 108/10.04.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilului - construcție „sală de sport” situat in Ploiești, str. Rudului, nr.24, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești" atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 13 59/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Prin Hotărârea nr. 242/2000 Consiliul Local al Municipiului Ploicștf*și-a' însușit inventarul întocmit, urmând ca predarea-primirea să se facă^QU/îiecure:; centru bugetar deținător. în acest inventar au fost incluse terenul și|ciădiriic în care isi desfasoara activitatea Colegiul Economic „Virgil Madgearu’\°,.e\. /

Imobilul construcție „sală de sport” figurează inscris in Cartea Funciara a -UAT Ploiești nr. 133161, avand nr. cadastral 133161 - C2.            'SUdZX

Prin adresa nr. 2616/15.03.2018 Direcția Tehnic Investiții a comunicat faptul ca urmare raportului de expertiza tehnica imobilul menționat mai sus se incadreaza in clasa de risc seismic Rsl din care fac parte construcțiile cu risc de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limite ultime. In afara de sarcinile seismice, construcția prezintă un grad ridicat de risc si pentru încărcările de zapada.

Totodată, prin aceeași adresa Direcția Tehnic Investiții a comunicat faptul ca Serviciul Investiții va proceda la demararea procedurii de achiziție publica a documentației (PAD) necesara obținerii autorizației de desființare.

Avand in vedere cele menționate se impune trecerea imobilului -construcție C2 din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia.

Potrivit prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, activele corporale care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale de natura mijloacelor fixe, cu durata normala de utilizare consumata sau neconsumata, a căror menținere in funcțiune nu se mai justifica, se scot din funcțiune, se valorifica si se caseaza in condițiile acestei ordonanțe si pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii, acestea vor fi trecute in domeniul privat al localității, in conformitate cu reglementările privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Având in vedere faptul că acest bun este inclus în «Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Muncipiului Ploiești», potrivit legislației în vigoare este necesară promovarea unui proiect de hotărâre de consiliu local privind trecerea acestuia în domeniul privat al municipiului Ploiești, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii potrivit prevederilor legale in vigoare. Ulterior, comisia constituita in acest sens prin Dispoziție a Primarului Municipiului Ploiești, va proceda la efectuarea operațiunii sus menționate.

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunui^e^^x^ proprietate publică cu modificările si completările ulterioare, transferul’


J- 1                           -1                                                                                                              .L                                                            7                                                *' '*v

bunurilor din domeniul public in domeniul privat se face prin hotărâteJă^j \

... , .,   .          r                      r                      I St ‘W’W u l

consiliului local.                                                             g                 “

IțeA sy, ! I'.ti ț

Director Executiv, Carmen Daniela Bucur


Șef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,


Director Executiv Andreea Mihaela CristeaDirecția Economică, (Lțirector Executiv,

Mariana Ileana Gavrilă

1

DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII


SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNIT ATI DE INVATAMANW SI SANATATE

Telefon/fax: 510731

Nr. înregistrare:                    >(93. 9$(3

Către,

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

Referitor: Desființare sala de sport de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu’ ’

Prin prezenta, va aducem la cunoștința faptul ca in anul 2017, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” a comandat intocmirea unei expertize tehnice pentru sala de sport de către un expert tehnic atestat MDRT, pentru domeniile Al si A2.

Conform raportului de expertiza tehnica intocmit, ținând cont de valorile indicatorilor R1 si R2, sala de sport se incadreaza in clasa de risc seismic Rsl din care fac parte construcțiile cu risc de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limite ultime. In afara de sarcinile seismice, construcția prezintă un grad ridicat de risc si pentru încărcările de zapada.

Facem precizarea ca, in perioada următoare, Serviciul Investiții va proceda la demararea procedurii de achiziție publica a documentației (PAD) necesara obținerii autorizației de desființare.

Prin urmare, avand in vedere cele precizate, va solicitam sa procedați la luarea masurilor ce se impun, potrivit atribuțiilor ce va revin.

Atașam la prezenta, in copie, solicitarea unitatii de invatamant, expertiza tehnica.

Va mulțumim pentru colaborare!

Director Executiv, Mihael;


1AMANDI

1/


Director Executiv Adjunct, Madaiina CRĂCIUN

Nume, prenume

Funcția publica

SemiwtW

Data

Elaborat

Nitu Carmen Maria

Sef serviciu

13.03.2018


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 133161 Ploiești


 • A. Partea 1. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Ploiești, StrRudului, Nr. 24,Jud. Prahova

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

133161

Din acte: 5.978

Masurata: 5.962

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

133161-C1

Loc. Ploiești, StrRudului, Nr. 24, Jud.

Prahova

S. construita la sol:871 mp; SPAȚIU INVATAMANT ( P+2 ) ; SC DESF. = 2599 MP ; SC PARTER = 871 MP ; SC ETAJ 1 = 864 MP • SC ETAI 2 = 864 MP S.ACTE-4043 MP

Al.2

133161-C2

Loc. Ploiești, Str Ruduiui, Nr. 24, Jud. Prahova

S. construita la sol:230 mp; SALA SPORT ( P)-S.ACTE-178,85 MP

Al.3

133161-C3

Loc. Ploiești, Str Ruduiui, Nr. 24, Jud. Prahova

S. construita la sol:302 mp; ATELIER ( P )-S.ACTE-239,16 MP

Al.4

133161-C4

Loc. Ploiești, StrRudului, Nr. 24, Jud. Prahova

S. construita la sol:18 mp; CABINA POARTA ( P J-S.ACTE-18 MP

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  44593 / 01/08/2011

  Act Administrativ nr. 242, din 23/11/2000 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI (act, administrativ nr. 27/26-02-2009 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI; act administrativ nr. 11359/27-12-2001 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act administrativ nr. 225/23-12-1999 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI;);

  1 Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al, Al.l, Al.2, Al.3, Al.4

  1) MUNICIPIUL PLOIEȘTI, CIF:2844855, domeniu public

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  44593 / 01/08/2011

  [Act Administrativ nr. 242, din 23/11/2000 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI (act administrativ nr. 27/26-02-2009 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI; act administrativ nr. 1359/27-12-2001 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act administrativ nr. 225/23-12-1999 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI;);

  CI , Intabulare, drept de ADMINISTRARE

  Al, Al.l, Al.2, Al.3, Al.4

  1) CONSILIUL LOCAL AL MUN.PLOIEȘTI

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting, drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.470186/27-03-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Asistent,Registrator,

SORINA OA^AU^IGUREANU

(parafa șiteemnătura)

\Jp:


Data soluționării, 28-03-2018

Data eliberării,

/ / ....

z


'■r-ț.


Referent,.,


(parafa și semnătura) 'Punct

Punct

Lungime

Punct

Punct

Lungime

Punct

Puțițt

' U'^uhgime

început

sfârșit

segment

început

sfârșit

segment

început

sfârște

f,/ segment

1

2

6.953

2

3

25.218

3

,■10.395

4

5

15.224

5

6

11.651

6

7

8

16.717

8

9

5.702

9

ZQ-

10

11

10.771

11

12

5.809

12

13

H'.£u,^-863

13

14

10.061

14

15

15.227

15

16

7.54

16

17

10.069

17

18

2.54

18

19

7.56

19

20

4.048

20

21

12.432

21

22

12.156

22

23

18.932

23

24

35.753

24

25

5.058

25

26

2.564

26

27

2.665

27

28

11.924

28

29

13.373

29

30

11.295

30

31

6.319

31

32

3.63

32

33

5.617

33

34

5.502

34

35

5.797

35

36

4.081

36

37

2.923

37

38

0.18

38

39

3.292

39

40

8.316

40

41

5.714

41

42

4.827

42

43

19.517

43

44

1.696

44

45

10.359

45

46

4.154

46

47

10.293

47

48

15.137

48

49

7.65

49

50

5.193

50

4.986

51

52

11.513

52

53

9.82

53

54

3.976

54

1

2.638

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite

la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 3


ta Art. 3


 • (1) Domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 13^4^^4-J^t/ Constituție, din cele stabilite în anexa care face parte integrantă din și din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uî~ȘăxTde interes public și sunt dobândite de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege.

*) Nota noastră:

După revizuirea și republicarea Constituției, în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, art. 135 alin. (4) din Constituție devine art. 136 alin. (3) din Constituție.

 • (2) Domeniul public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, din cele prevăzute la pct. I din anexă, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public național, declarate ca atare prin lege.

*) Nota noastră:

După revizuirea și republicarea Constituției, în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, art. 135 alin. (4) din Constituție devine art. 136 alin. (3) din Constituție.

 • (3) Domeniul public al județelor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. II din anexă și din alte bunuri de uz sau de interes public județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului județean, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național.

 • (4) Domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. III din anexă și din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Practică judiciară extinsă (1816 referințe)

Practică judiciară (457 referințe)

Ls Art. 4

Domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unitățile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată.

Art. 10                                                           $

r.‘


ft) Dreptul do prop-rtotate publica încetează; dacă-bunal-a-piorit--ori a^fosț trccut.în- j dementul privat.-

>(la data 01-oct-2011 Art. 10, alin. (1) din capitolul II abrogat de Art. 89, punctul 2. secțiunea 3 din Legea 71/2011 )

(2) Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, dacă prin Constituție sau prin lege nu se dispune altfel.

tf/a data 08-nov-2011 Art. 10, alin. (2) din capitolul II a se vedea recurs in interesul legii Decizia 23/2011 )

(3) Hotărârea de trecere a bunului în domeniul privat poate fi atacată în condițiile art. 8 alin. (2).

/* :     - vX

n                                 /V V*\

Art. 2                                                           L«| î-jl f

Pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după cazj^âșăH^^tiv^fe/ corporale prevăzute la art. 1 vor fi trecute în domeniul privat al\^Mtiifei'--jSa^° unităților administrativ-teritoriale, potrivit reglementărilor privind^ pTO^^bg^a publică și regimul juridic al acesteia.                                          .....

L Art. 3

După scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea și, după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice și reglementărilor specifice, în cazul mijloacelor fixe care privesc apărarea țării, ordinea publică și siguranța națională, precum și al celor din dotarea misiunilor diplomatice din străinătate.

Li Art. 4

Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 1, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul de stat sau la bugetele comunelor, orașelor sau județelor, după caz.

MONITORUL OFICIAL

AL ROMÂNIEI

Anul XIV - Nr. 128 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI Șl ALTE ACTE      Luni18 februarie 2002

1.359/2001. — Hotărâre privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova

în temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se atestă apartenența la domeniul public al comunelor din județul Prahova a bunurilor cuprinse în anexele județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și nr. 1 — 101*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

București, 27 decembrie 2001

Nr. 1.359.


"ROMÂNIA

■X... .■ JUDEȚUL PRAHOVA

pCQhlSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIH O T A R A. RE A N R. Hl

privind insusirea inventarului terenurilor si clădirilor iii care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești

, Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Vazand Raportul-EXpuriere de -motive al Primarului municipiului Ploiești si al Comisiei special constituita pentru intocmireâ inventarului terenurilor si clădirilor in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar in vederea administrării acestora de către Consiliul Local ca facand parte din domeniul public al municipiului;

Având in vedere prevederilor Ordonanței de Urgenta nr.30/2000 , pentru modificarea si completarea art.166 din Legea invatamantuluhnr.84/1995;

In temeiul Legii nr.2'13/1998., privind proprietatea publica si ■regimul juridic al acesteia , precum si al prevederilor Hotărârii Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmireâ. inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

In baza Legii nr.69/1991 , republicata in 1996 , privind Administrația publica locala,

HOTĂRĂȘTE'

Art.1 - Isi insuseste inventarul terenurilor si clădirilor in oare isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar - scoli generale (primare si gimnaziale ), licee, grupuri școlare, seminarii teologice, scoli profesionale si scoli postliceale - ca facand parte din domeniul public al municipiului Ploiești , cu valorile prevăzute in anexele nr.1 si nr.2 ce constituie parte integranta din prezenta hotărâre.

- supraf.constr.=810mp

113

Clădire anexa

- Parter (magazii + ateliere muncitori)

 • - supraf.constr =298mp

- pereți cărămidă

 • - acoi.ens lemn+tabla

1985

35.000

114

Cabina portar

-P

- pereți cărămidă

 • - acoperiș lemn+tabla

 • - supraf.constr =9mn

115

Colegiul Economic "Virgil

Madgearu" (Gr.Sc. Economic)

-Str. Rodului nr.24 si str. Armași

116

Spațiu Invatamant

-Str.Rudului nr.24

-nr.mvele P+2 -supr.constr = 4043 mp -supraf.teren = 4714,3mp -zidărie beton -plansee beton -invelitoare tabla

1950

2.052.500

28

117.

Internat

-Str, Armași nr 42 A

-nr.nivele P+2 -supr.constr.= 3947 mp

-  —supr.teren - 3983,20 mp

-zidane beton + cărămidă -plansee betdri

’-invelitoare terasa

-1973

2.596.230

...

11B

Atelier

-Str. Rudului nr 24

. -nr nivele P

-supr construita = 239.16 mp.

-zidane bdton+caramida

'■ ' -plansee beton

-invelitoare tabla

1960

114.730

110

Sala sport

- Str. Rudutui nr. 24     •

-nr nivele P

•   ' jl -

-supr. construita = 178.85 mp

-zidărie cărămidă -plansee alte materiale -invelitoare carton si bitum

1933

188/150

FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar 1055              Cont: 212.09.01.02.A.04

0 Fel, serie, nr, data document proveniența

Valoare de inventar 18,815

Amortizare lunara

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Sala gimnastica

str. RUDULUI, Nr. 24

- Str. Rudului nr. 24 -nr. nivele P -supr. construita = 178.85 mp/desfasurata. -zidărie cărămidă intarita cu stâlpi cărămidă -plansee alte materiale -invelitoare carton si bitum 8 straturi Reevaluare 2013: durata propusa de evaluator = 90 luni, supraf utila=143,08 mp

HCL 242/23.11.2000 - NC 80/03.09.2001

/

CB : COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PLOIEȘTI

UNIT: COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PLOIEȘTI


Grupa


Construcții pt. invatamant, stiinta, arta, cultura


Codul de clasificare


1.6.2.2


Data darii in folosința / intrării in patrimoniu

1933


Anul

Luna......91


Data amortizării complete


Anul


Luna


Durata normala de funcționare: 9Q.....luniReabilit


Data ultimei reevaluări


31-12-2012


ACCESORII

Evidenta amortizării

Valoare ramasa de amortizat(initial):

Valoare ramasa de amortizatfinitial) aferenta valorii anterioare reevaluării:

Valoare ramasa de amortizatfinitial) aferenta diferentelor din reevaluare: Nr. luni de amortizare (inițial):

Metoda:


2003

IPC


Luna


Sold luna


Valori calculate in valoare amortizare cazul unei operații cumulata (fara in luna am.(‘) am. din luna crt.)


Valoare amortizare lunara

Total I Col7            Col14


Nr.

Val ramasa

luni.

ram.


Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

UM (MP)

Debit

Credit

Sold

1055

31-12-2002; 1

Preluare sold la 30.09.2003 pentru reevaluare

178,85

18,815

18,815

1055

30-06-2005; 1

DENOMINARE 01-07-2005 cf. legea 348/2004

178,85

0,005

18,82

1055

30-12-2013; 80.4

PV 121264/14.01.2014 - reevaluare S.C. Fidox (evaluator autorizat) la 31.12.2012

178,85

6.436,41

6.455,23

1055

30-12-2016; 80.4

PV DE38 / 19.01.2017, DIFERENTE DIN REEVALUARE

12.2016 - IPC (Anexa 1b)

178,85

44,54

6.410,69

Obs: (*) 1) valoarea amortizata coresp valorii anterioare reetaluarii.

 • 2) valoarea amortizata coresp dif din reevaluare.

 • 3) valoarea neamortizata coresp talorii anterioare reevaluării.

 • 4) valoarea neamortizata coresp dif din reevaluare.

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE ' /

RAPORT

la proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilului - construcție „sală de sport” situat in Ploiești, str. Rudului, nr.2^, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia