Hotărârea nr. 122/2018

Hotãrârea nr. 122 privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploieşti, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2018-2019

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 122 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2018-2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de Motive a domnului primar, Adrian Florin Dobre și Raportul de Specialitate nr. 3785/16.04.2018 al Direcției Tehnic-Investiții prin care se propune aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2018-2019.

Ținând cont de raportul favorabil Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

A

In baza avizului conform emis de către Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova in data de 13.04.2018;

In conformitate cu art. 19, alin. (1), (2), (4), art. 61, alin. (1), alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Ordinul nr. 3529/04.04.2018 pentru modificarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5472/2017;

A

In conformitate cu art. 21 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36, alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2018-2019, conform Anexei nr. 1 din prezenta hotărâre.

(2) Aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2018-2019, conform Anexei nr. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 2 Directorii unităților de învățământ de stat cu personalitate juridică au calitatea de ordonatori terțiari de credite.

Art. 3 Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului și Inspectoratul Școlar Județean Prahova vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ. George-Sorb-Nicu ae BOTEContrasemnează:


SECRETAR,

Laurențiu DIȚIREȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică care vor funcționa în anul școlar 2018-2019I. ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ

Nr.crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică/niveluri de înv. școlarizate/ Limba de predare/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail

STRUCTURA ARONDATĂ (AR)ZNIVELURl DE ÎNV./LOCALITATE

ta

< o 4-

w-

O

cl

£ >

<1> O CX 52

2 ’g oa

i-J

H Q.

L. -L '

<u 1 ■o 8 _

§ * h o- i Ort H ce z 0-

a CX

3

C 03

1

COLEGIUL NAȚIONAL ”ION LUCA CARAGIALE" MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRI,GIM,LIC/RO/

STR GH.DOJA NR.98 , TEL/FAX 0244-522340 e-mail

secretariatcnilc@yahoo.com

60

1779

2

COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAI VITEAZUL” , MUNICIPIUL PLOIEȘTI GIM, LIC/RO/

STR.INDEPENDENTEI NR.8 , TEL/FAX 0244-595952 e-mail : cnmvph@gmail.com

54

1551

3

COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNCIPIUL PLOIEȘTI, GIM, LIC/RO/STR.TREI IERARHI nr. 10/0344802070/0344802070/liccuza@gmail.com

37

1108

4

COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU” , PLOIEȘTI GIM, LIC/RO/

STR NALBEI NR.3 , TEL/FAX 0244-599540 e-mail : colegiulnichitastanescu@gmail.com

33

975

5

COLEGIUL NAȚIONAL "JEAN MONNET" MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRI,GIM, LIC/RO/STR. NICOLAEIORGA, NR 7;

TEL 519688; FAX 570292 ; e-mail: liceul_pedagogic2003@ yahoo.com

53

1606

6

COLEGIUL DE ARTĂ "CARMEN SYLVA” .MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRI, GIM, LIC, /RO/

STR. BOBALNA NR.44 , TEL/FAX 0244-525786 e-mail :

licartph@yahoo.com

30

804

7

COLEGIUL ”SPIRU HARET” , MUNICIPIUL PLOIEȘTI LIC,PROF, POS/RO/

STR CONSTRUCTORILOR NR.8 , TEL/FAX 0244-512161 e-mail : spiruh2003@yahoo.com

1279

1339

8

COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI / LIC/PROF/ POS/RO/

STR RUDULUI NR.24 , TEL0244542341 /FAX 0244543794 e-mail : colegiul economic ploiesti@hotmail.com

45

1292

9

COLEGIUL TEHNIC "EI,IE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI ,LIC, PROF, POS/RO/ȘOSEAUA VESTULUI, NR.22 .TEL/FAX 0244528269 e-mail: energetic pl@hotmail. corn

54

1415

10

COLEGIUL TEHNIC "LAZĂR EDELEANU" MUNICIPIUL PLOIEȘTI, LIC, PROF, POS/RO/ B-DUL PETROLULUI NR.14 , TEL/FAX 0244/573182; 0244/573792 e-mail: lazar edeleanu@yahoo.com

51

1268

11

COLEGIUL TEHNIC ”T0MA N. SOCOLESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI , LIC ,PROF,POS/RO STR.GH.GR.CANTACUZINO NR.328 , TEL/FAX 0244-552251 e-mail: tsocolescu/ffivahoo.com

51

1260

12

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI/LIC/PROF/POS/RO/, STRADA VĂLENI, NR.144G,

TEL/FAX 0344801862, e-mail : gst.ploiesti@gmail.com

26

610


13

LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI/LIC.PROF/POS/RO/

STR. MIHAI BRAVU, NR.249, TEL / FAX 0244 523541, e_mail: liceu.saligny.ploiesti@gmail.com

5'1.

1083

14

LICEUL TEHNOLOGIC "1 MAI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, LIC, PROF/RO/

B-dul Petrolului nr. 16, Ploiești, jud. Prahova TEL/FAX 0344-

801712 e-mail : liclmap@gmail.com

30

687

15

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII "VICTOR SLĂVESCU" MUNICIPIUL PLOIEȘTI LIC,PROF, POS/RO/

STR. TELEAJEN, NR.l 1 , TEL./FAX 0244,578259, e-mail : gjagp i@yahoo.com

36

1042

16

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”, PLOIEȘTI /PRI/ GIM/LIC/PROF/POS/RO/

STR DEDIȚEL NR.4 , TEL/FAX 0244-531041 e-mail:

lts aa@yahoo.com

45

1165

17

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU STANIAN,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE, PRI, GIM /RO/

STR BOBALNA NR. 76, TEL/FAX 02445 25865 e-mail:

scoalaradustanian@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19/ PRE,PRI, GIM/

PLOIEȘTI

27

616

18

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA" MUNICIPIUL PLOIEȘTI                              PRE, PRI, GIM,

/RO/

STR ELENA DOAMNA, NR. 25 , TEL/FAX 0244-544570 e-mail : scoalaelenadoamna << Jyahoo.com

17

466

19

ȘCOALA GIMNAZIALA TOMA CARAGIU PRE, PRI, GIM, /RO/

STR MINERVA NR.4 , TEL/FAX 0244-555460 e-mail:

tomacaragiutop@yahoo.com

31

753

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CANDIANO POPESCU" PLOIEȘTI, PRE, PRI, GIM/R0/ STR. NUCILOR, NR.39, TEL/FAX 0244521286 E-MAIL scoalacandianopopescu"yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 / PRI/ GIM/

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

22

435

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL" MUNICIPIUL

PLOIEȘTI / PRE, PRI, GIM/RO/STR. LAURILOR, NR.2A,

TEL.FAX:0244567036, e-mail: grigore_moisil2003@yahoo.com

39

1077

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RAREȘ VODĂ" MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE,PRI,GIM/ RO / STR.VORNICUL BOLDUR NR.3, TEL/FAX: 0244-575021 , e-mail: scraresvoda@yahoo.com

18

428

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4/ PRE / PLOIEȘTI

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COȘBUC' MUNICIPIUL PLOIEȘTI , PRE, PRI, GIM, RO

STR .ALEXANDRU LAPUSNEANU .17, TEL/FAX 0244-

513891 e-mail : scoalalOgeorgecosbuc@yahoo.com

19

523

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE TITULESCU” , MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, PRI, GIM/ RO/,

STR .POPA FARCAȘ NR.23, TEL/FAX :  0244-524556 e-

mail: scoala_titulescu@yahoo.com

22

527

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FLORIN COMIȘEL"/ PRI/ GIM/MUNICIPIUL PLOIEȘTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.51, PRE/ MUNICIPIUL PLOIEȘTI

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL VASILE ” MUNICIPIUL PLOIEȘTI                                       PRE,

PRI, GIM,/R0/

BLD. REPUBLICI, NR. 145, TEL/FAX 0244595954 e-mail :

ssvploiesti@yahoo.com

41

1255

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE,PRIM,GIM/RO/ B-DUL.BUCUREȘTI NR.25A,TEL/FAX0244/577588 scl5mepl@yahoo.com

26

730

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.LUMINISULUI NR.8, TEL/FAX 0244-525788, e-maii: sc antonpann_pl@yahoo.com

18

440

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN GRIGORESCU" PLOIEȘTI PRI, GIM/RO/

STR IZVOARE, NR.81 , TEL/FAX 0244-574332 e-mail:

scioangrigorescu@yahoo.com

13

343

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA VINERI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI , PRE, PRI, GIM/ RO/,

STR .POȘTEI NR.19, TEL/FAX : 0244-510162 e-mail:

scoala_sfvineri@yahoo.com

44

; 1260

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANDREI MUREȘANU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, PRI, GIM/RO/

STR TROTUS NR.4 , TEL/FAX 0244-532460 e-mail:

sc.andreimuresanu@yahoo.com

17

385

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HENRI MATHIAS BERTHELOT", MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRI,GIM, STR. ARINULUI NR. 2, TEL/FAX0244-567394,e-mail:henri berthelot@yahoo.com

29

823

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRI,GIM/RO/ ALEEA ȘCOLII NR. 2, TEL/ FAX0244-563210,e-mail:nbalcescu2004@yahoo.com

25

665

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE EMIL PALADE,, PLOIEȘTI PRE, PRI, GIM/RO/ STR. ALEEA GODEANU NR.4 , TEL/FAX 0244556602/0244553090 e-mail : scoala29ploiesti@yahoo.com

40

1144

ȘCOALA PRIMARA NR. 22/PRE, PRI/ PLOIEȘTI

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.20 /PRE/PLOIESTI

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” NICOLAE IORGA” MUNICIPIUL

PLOIEȘTI PRI, GIM/RO/ STR. MINERVA NR.4, TEL/FAX 0244 552398 , e-mail: scoala nicolaeiorga@yahoo.com

32

840

35

ȘCOALA GIMNAZIALA"PROFESOR NICOLAE SIMACHE" , PLOIEȘTI

PRI, GIM,/R0/

STR MALU ROȘU NR.102 , TEL/FAX 0244-537316 e-mail : scoala.nicolaesimache@yahoo.com

35

1043

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IENACHITA VACARESCU"/ PRI, GIM/ PLOIEȘTI

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ I.A. BASSARABESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRI, GIM/RO/

STR ALEEA STRUNGA NR. 2 , TEL/FAX 0244552109 e-mail i_a_bassarabescu@yahoo.com

36

1002

37

GRĂDINIȚA „SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL „ .MUNICIPIUL PLOIEȘTI/PRE/RO/STR. LEVĂNȚICA NR.2G/0244/574600/gradinitasfinti iarhangheli@yahoo.com

8

199

38

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE” /PRE/RO/STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN, NR.97 TEL /FAX 0244572486 e-mail: gr.scufitarosie@gmail.com

7

164

39

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21 ,PRE/RO/MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR. MĂGURII NR. 6, TEL. 0244563271, e-mail: gradinita_21ploiesti@yahoo.com

6

180

40

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23, MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/STR.RISNOVENILOR, NR 46 .TEL.0244 /515919, FAX 0244/ 515919/gradinita23.ploiesti@yahoo.com

14

327

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 10/PRE/MUNICIPIUL PLOIEȘTI

41

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28, MUNICIPIUL PLOIEȘTI/PRE/RO/ STR.MĂRĂȘEȘTI, NR58, TEL.0244/526725,FAX 0244/526725 enutaioana@yahoo.com

10

266

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „ CHEIȚA DE AUR „ PRE/, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

42

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30 MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/ B-DUL BUCUREȘTI NR 25 B, TEL/FAX 0244-572609, e-mail : gradinita30ploiesti@yahoo.com

5

156

43

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32

7

187

MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/STR.AL.LĂPUȘNEANU ,

NR.19TEL/FAX 0244/573733,mail.gradinita_32@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.26/PRE/PLOIEȘTI

44

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33, MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, STR. INTRAREA GRINDULUI NR.5, TEL/FAX0244-532725, e-mail:GRÂDINIȚA33PLOIEȘTI@yahoo.cotn

7

160

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.24 /PRE/PLOIEȘTI

45

GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL"RAZĂ DE SOARE ', MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRE/RO / INT.DEDIȚEL, NR.34 , TEL/FAX 0244/530 860 e-mail: gradinita 34 pl@yahoo.com

9

300

46

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35, MUNICIPIUL PLOIEȘTI / PRE / RO / STR. MARAMUREȘ NR. 27 / TEL. 0244510324 E-mail: gradipp35@yahoo.com

10

217

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 8/ PRE/PLOIEȘTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "CĂSUȚA CU POVEȘTI" / PRE/MUNICIPIUL PLOIEȘTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "SF.STELIAN" / PRE / MUNICIPIUL PLOIEȘTI

47

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. MUCENIC MINA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI/ PRE/ RO/ STR. SLT.EROU MARIAN MOLDOVEANU, NR 14/ 0244555604/ 0244555604/gradinitas fmina@yahoo.com

GRÂDINIȚACU PROGRAM NORMAL NR. 39 , PRE, PLOIEȘTI

15

362

48

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/ STR. POȘTEI NR. 23, TEL/FAX.0244-541266 , e-mail: gradinita38ploiesti@yahoo.com

8

187

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.5 /PRE/MUNICIPIUL PLOIEȘTI

49

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.40 , MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, STR. ANOTIMPULUI NR. 1, TEL/FAX.552690 e-mail: victoriapetre2005@yahoo.com

8

261

50

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „ CRAI NOU,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/ STR.BOBÂLNA NR.44 e-mail crainou.contabilitate@yahoo.com

13

273

51

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.47 , MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/ STR. ALEEA IEZERULUI NR.5-7,TEL.0244557019.e-mail:gradinita47@yahoo.com

12

312

52

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATĂ" , MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/STR. ARINULUI, NR.2, TEL.0244534940, E-MAIL dumbrava min nloiesti@yahoo.com

8

221

53

GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL "LICURICI" MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/ STR. ARINULUI, NR.2 TEL. 0244534764, e-mail gradinita 53 pl@yahoo.com

9

253

54

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR.GHEORGHE DOJA , NR 98,

TEL0722603891, FAX 0244/522340, e-mail: excelentaph@gmail.com

64

926

II.ÎNVĂTĂMÂNT SPECIAL

1

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCAȚIONALA PRAHOVA, PLOIEȘTI STR. BOBALNA NR 26. TEL/FAX.513700

CENTRUL JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ, PLOIEȘTI STR. BOBALNA NR26 TEL/FAX.513700

2

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1,MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR. FĂGĂRAȘ, NR.l, tel 0244574563, fax 0244574563/ centrulșco la rspecial@gmail.com

16

187

3

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.2 , MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE,PRI,GIM, STR. GH.GR.CANTACUZINO NR. 328, TEL.341356, FAX.341356, scoalaspeciala2@yahoo.com

15

160

IHa. PALATE ȘI CLUBURI ALE COPIILOR

1

PALATUL COPIILOR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI/18 CERCURI/ STR.MĂRĂȘEȘTI NR.239 , TEL/FAX 0244596146 , e-mail:pcpploiesti@gmail.com

210

5036

CLUBUL COPIILOR,ORAȘUL BREAZA

IlI.b CLUBURI ȘCOLARE SPORTIVE

1

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR , MUNICIPIUL PLOIEȘTI/DISCIPLINE SPORTIVE:ATLETISM,BASCHET,ÎNOT, JUDO,SCRIMA,TENIS DE CÂMP,HANDBAL/STR.ȘTEFAN CEL MARE, NR.5, TEL 0344-264471/FAX: 0244-526602/e-mail: csslploiesti@yahoo.com

70

868,00

Anexa nr.2 / Ct

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar particular care VOR FUNCȚIONA în' anul școlar _\ “,,A

2018-2019                ’ O        ; , 7 ' T

Unitatea de învățământ cu personalitate iuridică/niveluri de înv. școlarizate/ Limba de predare/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail

TOTAL grupe antepreșcolâri/’ i prescolari/clase elevi (PJ+AR)

|i/ /fi

1 ■/

. ’ ••JSP’V'

i "Ir

ra s os

; H O- ț

1 u o

i       u

1       o.

■w

S

1 «

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ARIEL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/ STR PROFESOR DOCTOR GHEORGHE MARINESCU NR.2 A , TEL/FAX 0244-597894 e-mail : office@gradinitaariel.ro

3

34

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PIȘCOȚEL" MUNICIPIUL PLOIEȘTI,

PRE/RO/ STR.DOMNIȘORI NR.7 TEL/FAX/0244/518361 e-mail: gradinita.piscotel@yahoo.com

r

i

i

20

i

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUCKY - DUCK" PLOIEȘTI, PRE , STR. FORTUNEI NR. 21, tel 0721446982,e-mail gradinitaducky@yahoo.com

2

36

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PA VEL" MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/, STR.MATEI BASARAB, NR.63, tel/fax0244540088, 0748259835,e-mail: gradisfapostoli@yahoo.ro

1

15

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „T0DA„ , MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/ STR.TROTUȘ,NR.4 tel.0723385590,e-mail: esperia.ro@gmail.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SOPHIA",, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/

STR.ANA IPĂTESCU ,NR,56, tel.0722210907,e-mail: office@gradinitasophia.ro

3        30 i

i

_ .. . 1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT

„HELLO KIDS", MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO , STR.FRĂSINET NR.2A, TEL/FAX 0344407856, e-mail: contact@hello-kids.ro

2

30

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „KIT , MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/

STR.RUBINELOR NR.51, TEL.0723636651, e-mail : gradinitakit@gmail.com

1

10

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PLOIEȘTIUL ÎN CULORI „ , MUNICIPIUL

PLOIEȘTI, PRE/BLD.BUCUREȘTI,NR.42C,TEL/FAX0726726252

2

25 1

___j

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTUL SPIRIDON „ , MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/STR.DREPTĂȚII ,NR.33,TEL0724044271 ,e-mail gradinitasfantulspiridon@gmail.com

2

30

. 1

ȘCOALA PRIMARĂ „CĂSUȚA CU POVEȘTI,,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE, PRI/RO/

STR. PETRE NEGULESCU, NR.14 , TEL 0724493257 e-mail: marioselina@yahoo.com

8

97

ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ SPECTRUM , MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE, PRI, GIM /RO/ STR. ÎNFRĂȚIRII, NR.4 TEL/FAX 0244554404; e-mail: info@ploiesti.spectrum.ro

15

195

ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ „EXCELSIS,,, B-DUL BUCUREȘTI NR.76 TEL/FAX 0785025555,' e-mail: scoal a. excelsis@gmai 1. corn

4

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „FORTIUM,,MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRI/GIM/STR.TRAIAN VUIA , NR.3, TEL.0344197866; 0732737986 FAX 0344197855 e-mail scoalafortium@gmail.com

1

3

25 I

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET",MUNICIPIUL PLOIEȘTI,

LIC,PROF/RO/ STR.DR.TOMA IONESCU , NR.27 .TEL/FAX 0244523381 email:

17

360 1

;■

ucecompl@yahoo.com

16

ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G., MUNICIPIUL PLOIEȘTI, POS/RO/ STR.TROTUȘ NR.4,;.

TEL.0244567252 / 0788424318 , e-mail:scoala.fegploiesti@yahoo.com

r *

'• TȘ.-

‘ 456 <

... . > ’

17

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „SF.VASILE CEL MARE ", MUNICIPIUL PLOIEȘTI , POS/RO/ B-DUL PETROLULUI NR. 16 , TEL 0244-574921, e-mail: edusanitarploiesti@gmail. com

14

419;

. ■

18

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „THOMA IONESCU,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI,

POS/RO/ STR. PREDEAL, NR.28, TEL/FAX 0244 - 567395/sthionescu@yahoo.com

12

.315

19

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „REGINA MARIA DE ROMANIA" , MUNICIPIUL

PLOIEȘTI, POS/RO/, STR. ȘOS.VESTULUI NR.22 TEL./FAX:0244/582025 E-mailkreginam ariascoala@yahoo.com

8

249

20

ȘCOALA POSTLICEALĂ „FORTUNA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI POS/RO/

STR. DR. TOMA IONESCU NR.27 , TEL/FAX 0344267599 e-mail . adufortuna2012@yahoo.com

11

241

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2018-2019

Potrivit prevederilor art.61, alin.(2) a Legii Educației nr. 1/2011 ,,rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform, al inspectoratelor școlare ’

Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare și este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu din raza de componență a autorităților administrației publice locale.

In vederea organizării de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești a rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, s-a solicitat Inspectoratului Școlar Județean Prahova, avizul conform pentru Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2018-2019.

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova întrunit în ședința din data de 13.04.2018, a analizat propunerile municipalității si a acordat aviz conform, pentru următoarele situații: Desființarea Grădiniței cu program normal nr.3, desființarea Grădiniței cu program normal nr.7, arondarea Grădiniței cu program normal nr.8 ca structură la Grădinița cu program prelungit nr.35 si desființarea Liceului Tehnologic „Ludovic Mrazek” ca structura a Liceului Tehnologic „Anghel Saligny”, (prin mutarea in clădirea unitatii cu personalitate juridica).

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, prin adresa inregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.1830/16.04.2018 a transmis Municipiului Ploiești, avizul conform pentru rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat/particular, pentru anul școlar 2018-2019, la nivelul unității administrativ teritoriale.

Finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, se face pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar. Conducătorii unităților de învățământ cu personalitate juridică carora li se alocă fonduri au calitatea de ordonatori terțiari de credite, ei utilizând creditele bugetare ce le-au fost repartizate doar pentru realizarea sarcinilor unitățiilor pe care le conduc.

Prin urmare, supun spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR Adrian FiorDIRECȚIA TEHNIC-INVESTIȚII

NR. 3'33f

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2018 - 2019

Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare și este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu din raza de componență a autorităților administrației publice locale.

Potrivit prevederilor art.61, alin.(2) a Legii nr. 1/2011 a educației naționale, modificata si completata ,,rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare ’

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova, întrunit în ședința din data de 13.04.2018, în conformitate cu prevederile art.19, alin.(l), (2), (4), și art.61, alin.(l), (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin Ordinul MEN nr. 5472/2017, a emis avizul conform pentru organizarea rețelei școlare în anul școlar 2018 - 2019, la nivelul unității administrativ teritoriale, potrivit anexei 1 (unități de învățământ preuniversitar de stat) și anexei 2 (unități de învățământ preuniversitar particular).

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova, a analizat propunerile municipalității si a acordat aviz conform pentru următoarele situații:

  • - Desființarea Grădiniței cu program normal nr.3;

  • - Desființarea Grădiniței cu program normal nr.7;

  • - Arondarea Grădiniței cu program normal nr.8 ca structură la Grădinița cu program prelungit nr.35;

  • - Desființarea Liceului Tehnologic „Ludovic Mrazek” ca structura a Liceului Tehnologic „Anghel Saligny”, prin mutarea in clădirea unitatii cu personalitate juridica.

Prin adresa nr.969/13.04.2018, Inspectoratul Școlar Județean Prahova a transmis Municipiului Ploiești avizul conform pentru rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat/particular, pentru anul școlar 2018-2019, la nivelul unității administrativ teritoriale.

Finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile ;și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente-acestora, .pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, se face pe baza standardelor de cost,, pe elev/preșcolar.                                                                     '9     /

Unitatea cu personalitate juridică (PJ) reprezintă orice unitate de, învățământ autorizată să funcționeze provizoriu/acreditată din sistemul național de învățământ care are următoarele elemente definitorii: act de înființare/funcționare, dispune de patrimoniu în proprietate publică/privată sau prin administrare/comodat/închiriere, cod de identificare fiscală (CIF), ștampila cu stema României și denumirea Ministerului Educației Naționale si Cercetării Științifice si cont în Trezoreria Statului/banca (pentru unitățile de invatamant particular) și activitate financiar-contabilă (buget si contabilitate proprie organizată potrivit prevederior Legii nr.82/1991, legea contabilității cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.273/2006, legea finanțelor pubice locale cu modificările și completările ulterioare și a altor prevederi ale legislației în vigoare).

Conducătorii instituților publice cu personalitate juridică cărora li se alocă fonduri au calitatea de ordonatori terțiari de credite, au contabilitate proprie și utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate doar pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale.

Prin urmare, propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.


Director Executiv,

Mihaela 1AMANDI

V


Director Executiv Adjunct Madalina CRĂCIUN


Avizat,Direcția Economică Director Executiv, Mari       RILADirecția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții

Publice, Contracte


Andreea CRISTEAiîntocmit, Sef Serviciu Dezvoltare, Administrare Unitati de Invatamant, Sanatate,

Nitu Carmen


704/2018# ES: 20


577171


SALARIZARE


INȘI


COMPApTIM!

REȚEA (SCOL


ITUL PLAN ȘCOLARIZARE. U. SALARIZARE, NORMARE1 7. APR. 2018


CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIESȚ1


^ '/

Urmare adresei dvs. nr. 1330/12.03.2018, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova, întrunit în ședința din data de 13.04.2018, în conformitate cu prevederile art. 19, alin.(l), (2),' (4). și art. 61. alin.(1), (2) din Legea educației naționale nr. 172011, cu modificările și completările ulterioare ți ale Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru Învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețetei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018 -2019, aprobată prin Ordinul MEN nr.5472/2017, emite AVIZUL CONFORM pentru organizarea rețelei școlare în anul școlar 2018 - 2019, la nivelul unității administrativ teritoriale, potrivit anexei 1 - unități de învățământ preuniversitar de stat și anexei 2 - unități de învățământ preuniversitar particular,

Modificările de rețea școlară la învățământul preuniversitar de stat sunt următoarele:

  • -  Desființare Grădinița cu program normai nr.3 Ploiești ;

  • -  Desființare Grădinița cu program normai nr.7 Ploiești;

  • -  Arondarea Grădiniței cu program normai nr.B Ploiești ca structură ia Grădinița cu program prelungit nr.35 Ploiești;

  • -  Desființare Liceul tehnologic “Ludovic Mrazek", municipiul Ploiești ca structura a Liceului tehnologic "Anghel Saligny”, municipiul Ploiești, prin mutarea in clădirea unîtatii cu PJ.

Referitor la ceieialte doua situații, respectiv mutarea grupelor de invatamant preșcolar cu program norma! din imobilul de pe strada Ștefan cel Mare, nr. 45 in clădirea unitatii cu PJ. - G.P.P. Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil" si funcționarea Liceului tehnologic de transporturi numai in imobilul din strada Văleni, nr. 144G, va transmitem punctul de vedere al conducerii celor doua unitati de Invatamant Potrivit argumentelor prezentate, cele doua unitati vor funcționa in locațiile existente.

Potrivit prevederilor Ordinului MEN nr.3529/04.04,2018 pentru modificarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018 -2019 , aprobată prin Ordinu! MEN nr.5472/2017, veți emite hotărâre de consiliu local pentru stabilirea rețelei școlare pentru anul școlar 2018 - 2019, la nivelul unității administrativ teritoriale, până la data - limita de 30.04.2018

Va transmitem in copie adresa M.E.N. nr. 29168/10.04,2018 prin care s-a transmis Ordinul nr. 3529/04.04,2018.

Str. Democrației nr. 35

Cod 100559

Tei: +4.0 £0)244 577699

Fax: +4Q (0)244 577 400

wwwJsj.ph.edu.ro

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA

COMPARTIMENTUL PLAN ȘCOLARIZARE, REȚEA ȘCOLARĂ,SALARIZARE, NORMARE


Un exemplar al hotărârii de consiliu local privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018 - 2019 îl veți transmite Inspectoratului Școlar Județean Prahova.


COMPARTIMENT PLAN ȘCOLARIZARE, REȚEA ȘCOLARĂ , SALARIZARE, NORMARE

CONSILIEIR^URELIA NEDELCU

Str. Democrației nr. 35

Cod 100559

Tel: +40(0)244 577699

Fax: +40(0)244577 400

www.Isj.ph.edu.ro

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA


REȚEAUA

unităților de învățământ preunivcrsitar dc stat cu personalitate juridică care VOR FUNCȚIONA în anul școlar 2018-2019

I. ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ

Nr.crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică/niveluri de înv, școlarizate/ Limba dc predare/ Adresau nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail

STRUCTURA ARONDATĂ (ARJ/NIVELUR1 DE ÎNV./LOCALITATE

TOTAL grupe antepreșcolari/ prcscolari/clase elevi (PJ+AR)

<U

’E

-o o

< § % O "s z» H M CU

</>

&

§

1

COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE* MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRI,G!M,LIC/RO/

STR GH.DOJ A NR.98 . TEL/FAX 0244-522340 e-mail sccretariatcnilc@yahoo.com

60

1779

2

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL" , MUNICIPIUL PLOIEȘTI GIM, LtC/ROJ

STR.1NDEPENDENTEI NR.8 , TEL/FAX 0244-595952 e-mail: cnmvph@gmail com

54

1551

3

COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNCJPIUI. PLOIEȘTI, GIM, LIC/RO/STR.TREI IERARHI nr,10/0344802070/0344802070/liccuza@gmail.com

37

1108

4

COLEGIUL NAȚIONAL "N1CHITA STĂNESCU" , PLOIEȘTI GIM, L1C/RO/

STR NALBEI NR.3, TEL/FAX 0244-599540 e-mail: colcgiulnichitastancscu@gmail.coni

33

975

S

COLEGIUL NAȚIONAL "JEAN M0NNET" MUNICIPIUL PLOIEȘTI. PRI.GIM, LIC/RO/STR. NICOLAE 10RGA. NR 7;

TEL 519688; FAX 570292 ; e-mail: liceul_pcdagogic2003@ yahoo.com

53

(606

6

COLEGIUL DE ARTĂ "CARMEN SYLVA" .MUNICIPIUL ' PLOIEȘTI, PIU, GIM. L1C, /RO/

STR. BOBALNA NR.44 . TEL/FAX 0244-525786 e-mail:

1 icartph@yahoo.com

30

804

7

COLEGIUL "SPIRU HARET", MUNICIPIUL PLOIEȘTI L1C.PROF, POS/RO/

STR CONSTRUCTORILOR NR.8 , TEL/FAX 0244-512161 e-mail: spiruh2003@yahoo.com

1279

1339

8

COLEGIUL ECONOMIC „V1RGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI / LIC/PROF/ POS/RO/

STR RUDULU1 NR.24, TEL0244542341/FAX 0244543794 e-mail: colegiul economic ploiosti@hotmail.com

45

1292

9

COLEGIUL TEHNIC “ELIE RADU". MUNICIPIUL PLOIEȘTI ,LIC, PROF, POS/RO/ȘOSEAUA VESTULUI, NR.22 .TEL/FAX 0244528269 e-mail;energetic pl@hoimai I.com

54

1415

10

COLEGIUL TEHNIC “LAZĂR EDELEANU" MUNICIPIUL PLOIEȘTI, L1C, PROF, POS/RO/

- B-DUL PETROLULUI NR.14 .TEL/FAX 0244/573182;

0244/573792 e-mail: lazar edelcanu@yahoo.com

51

1268

11

COLEGIUL TEHNIC ’TOMA N. S0C01.ESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI . L1C ,PROF,POS/RO STR.GH.GR.CANTACUZINO NR.328, TEL/FAX 0244-552251 c-mail: tsocolescu@yahoo.com

51

1260

12

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL

PLOIEȘTI/LIC/PROF/POS/RO/, STRADA VĂLENI, NR.I44G,

TEL/FAX 0344801862, e-mail: gst.ploiesti@gmail.com

26

610

13

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY", MUNICIPIUL PLOIEȘTI/LIC.PROFZPOS/ROZ

STR. MIHAi BRAVI), NR.249, TEL/ FAX 0244 523541, e mail: liceu.saligny.ploicsti@grnail.com

51

-r?-' A W

14

LICEUL TEHNOLOGIC "1 MAI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, LIC, PROFZRO/

B-dul Petrolului nr, 16, Ploiești, jud. Prahova TEL/FAX 0344-

8OI7I2 e-mail: liclmap@gmail.com

30

687

15

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII "VICTOR SLĂVESCU" MUNICIPIUL PLOIEȘTI LIC.PROF, POS/RO/

STR. TELEAJEN, NR.11 .TEL./FAX 0244,578259, e-mail; esasp i®y-j|,oo.com

36

1042

16

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI", PLOIEȘTI /PRl/ G1M/L1C/PROF/FOS/RO/

STR DEDIȚEL NR.4 , TEL/FAX 0244-53104! e-mail:

lts aa@yahoo.com

45

1165

17

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU STAN1AN,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE, PRI, GIM /ROI

STR BOBALNA NR.76, TEL/FAX 02445 25865 e-mail;

scoalaradustanian@yahoo.coin

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19/PRE,PRI, GIM/

PLOIEȘTI

27

616

18

ȘCOALA GIMNAZIALA „ELENA DOAMNA" MUNICIPIUL PLOIEȘTI                                PRE, PRl,

GIM,/RO/

STR ELENA DOAMNA. NR. 25 , TEL/FAX 0244-544570 e-

mail: scoalaelenadaaTnn?-'â'vȚihoo.coni

17

466

19

ȘCOALA GIMNAZIALA TOMA CARAGIU PRE. PRI, GIM,/RO/

STR MINER VA NR.4 , TEL/FAX 0244-555460 e-mail:

tomacaragiutop@yahoo.com

31

753

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CAND1ANO POPESCU" PLOIEȘTI.

PRE, PRI. GIM/RO/ STR. NUCILOR, NR.39, TEL/FAX

0244521286 E-MAIL scoalacandianopopescu’yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.13 / PRV GIM/ MUNICIPIUL PLOIEȘTI

22

435

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL" MUNICIPIUL PLOIEȘTI / PRE, PRl, GIM/RO/STR. LAURILOR, NR.2A,

TEL.FAX:0244567036, e-mail: grigore_moisil2003@yahoo.com

39

1077

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RAREȘ VODĂ" MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE.PRI.GIM/RO/STR.VORNICUL BOLDUR NR.3, TEL/FAX: 0244-575021 , e-mail: scrarcsvoda@yahoo.com

18

428

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4/ PRE / PLOIEȘTI

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GEORGE COȘBUC’ MUNICIPIUL PLOIEȘTI , PRE, PRI, GIM, RO

STR .ALEXANDRU LAPUSNEANU .17 , TEL/FAX 0244-513891 e-mail: scoalalOgeorgeccsbuc@yahoo.com

19

523

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, PRI, GIM/ROZ,

STR .POPA FARCAȘNR.23, TEL/FAX: 0244-524556 e-mail: scoala_titulescu@yahoo.com

22

527

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FLORIN COMIȘEL’/ PRI/ GIM/MUNICIPIUL PLOIEȘTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.51, PREZ MUNICIPIUL PLOIEȘTI

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL VASILE" MUNICIPIUL PLOIEȘTI                                      PRE,

PRl, GIM/RO/

BLD. REPUBLICI, NR. 145, TEL/FAX 0244595954 e-mail: ssvploicsti@yahoo.com

41

1255

26-

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL

• PLOIEȘTI PRE.PR1M,GIM/RO/ B-DUL.BUCUREȘTI

NR.25A,TEL/FAX 0244/577588 scl5mepl@yahoo.com

26

730

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.LUMINIȘULUI NR.8, TEL/FAX 0244-525788, c-mail:

sc_antonpann_pl@yahoo.com

18

440

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN GRIGORESCU” PLOIEȘTI PRI, GIM/RO/

STR IZVOARE, NR.81, TEL/FAX 0244-574332 c-mail:

scioangfigorescu@yahoo.com

13

343

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA VINERI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI , PRE, PRI, GIM/RO/,

STR .POȘTEI NR.19, TEL/FAX: 0244-510162 e-mail:

scoala_sfvineri@yahoo.com

44

1260

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ANDREI MUREȘANU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRE, PRI, GIM/RO/

STR TROTUS NR.4 , TEL/FAX 0244-532460 c-mail:

sc.andreimurcsanu@yahoo.com

17

385

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “HENRI MATHIAS BERTHELOT" , MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRI.GIM, STR. ARINULUI NR. 2, TEL/FAX0244-567394,e-mail:henri berthelot@yahoo,com

29

823

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE BÂLCESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRJ.GIM/RO/ ALEEA ȘCOLII NR. 2, TEL/ FAX0244-5632l0,e-mail:nbalccscu2004@ynhoo.com

25

665

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE EMIL PAIA.DE,, PLOIEȘTI PRE, PRI, GIM/RO/ STR. ALEEA GODEANU NR.4 . TEL/FAX 0244556602/0244553090 c-mail: scoala29ploiesti@yuhoo.com

40

1144

ȘCOALA PRIMARA NR. 22/PRE, PRI/ PLOIEȘTI

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.20 /PRE/PLOIESTI

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA" MUNICIPIUL

PLOIEȘTI PRI, GIM/RO/ STR. MINERVA NR.4, TEL/FAX 0244 552398, c-mail: scoala nicolaeiorga@yahoo.com

32

840

35

ȘCOALA GIMNAZIALATROFESOR NICOI-AE SIMACHE” , PLOIEȘTI PRI, GIM/RO/

STR MALU ROȘU NR.I02 , TEL/FAX 0244-537316 e-mail: scoala.nicolaesimachc@yahoo.com

35

1043

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IENACHITA VACARESCUV PRI, GIM/ PLOIEȘTI

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ 1.A, BASSARABESCU’. MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRI, GIM/RO/

STR ALEEA STRUNGA NR. 2 , TEL/FAX 0244552109e-mail : i_a._bassarabcscu@yahoo.com

36

1002

37

GRĂDINIȚA „SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL Șl GAVR11L „ .MUNICIPIUL PLOIEȘTI/PREffiO/STR. LEVĂNȚ1CA NR.2G/0244/574600/gradinitasfintiiarhanghcli@yaboo.com

8

199

38

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA

ROȘIE" /PRE/RO/STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN, NR.97 TEL /FAX 0244572486 e-mail: gr.scufitarosie@gmail.com

7

164

39

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR, 21 .PRE/RO/MUN1C1PIUL PLOIEȘTI, STR. MĂGURII NR. 6, TEL. 0244563271, e-mail: gradinita 21 ploiesti@yohoo.com

6

180

40

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23, MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/STR.RISNOVENILOR, NR 46 .TEL.0244 /515919, FAX 0244/ 5l59l9/gradinila23.ploiesti@yahoo.com

14

327

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. I0/PRE/MUNICIP1UL PLOIEȘTI

41

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28, MUNICIPIUL PL01EȘTI/PRE/R0/ STR.MĂRĂȘEȘT1. NR58, TEL.0244/526725.FAX 0244/526725 enutaioana@yahoo.com

10

266

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL,. CHEIȚA DE AUR „ PRE/, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

42

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGITNR. 30 MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/ B-DUL BUCUREȘTI NR 25 B, TEL/FAX 0244-572609, e-mai): gradinita30ploiesti@yahoo.com

5

156

43

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32 MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/STR.AL.LĂPUȘNEANU . NR. 19TEL/FAX 0244/573733.mail.gradinita_32@yahoo.com

7

187

GRÂDINTȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.26/PRE/PLOIEȘTI

44

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33, MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE. STR. INTRAREA GRINDULUI NR.5, TEL/FAX0244-532725, e-mai1:GRĂDINIȚA33PLOIEȘTl@yahoo.com

*

7

160

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.24

/PRE/PLOIEȘTI

45

GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT Șl PROGRAM NORMAL"RAZĂ DE SOARE". MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRE/RO / INT.DEDIȚEL. NR.34 , TEL/FAX 0244/530 860 e-mail: eradinita 34 pl@yahoo.com

9

300

46

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35, MUNICIPIUL PLOIEȘTI/PRE/ RO/ STR. MARAMUREȘ NR. 27 /TEL. 0244510324 E-mail: gradipp35@yahoo.com

10

217

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 8/ PRE/PLOIEȘTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "CĂSUȚA CU POVEȘTI" /PREi MUNICIPIUL PLOIEȘTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "SF.STELIAN" / PRE / MUNICIPIUL PLOIEȘTI

47

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. MUCENIC MINA’, MUNICIPIUL PLOIEȘTI/ PRE/ RO/ STR. SLT.EROU MARIAN MOLDOVEANU, NR 14/0244555604/ 0244555604/gradinilaslm ina@yahoo.com

GRĂDIN1ȚACU PROGRAM NORMAL NR. 39, PRE, PLOIEȘTI

15

362

48

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38, MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/ STR. POȘTEI NR. 23, TEL/FAX.0244-541266, e-mail: grodinita38ploiesti@yahoo.coni

8

187

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 /PRE/MUN1CIP1UL PLOIEȘTI

49

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.40,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE. STR. ANOTIMPULUI NR. 1. TEL/FAX 552690 e-mail: vicloriapctre2005@yahoo.com

8

261

50

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT Șl PROGRAM NORMAL „ CRAI NOU,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/ STR.BOBÂLNA NR.44 e-mail crainou.contabil ttate@yahoo.com

13

273

51

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.47 . MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/ STR. ALEEA IEZERULUI NR.5-7,TEL.0244557019.e-mail:gradinita47@yahoo.com

12

312

52

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATĂ" . MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/STR. ARINULUI, NR.2, TEL.0244534940, E-MAIL dumbrava min ploicsti4î\ahoo.com

8

221

53

GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT Șl PROGRAM NORMAL "LICURICI" MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/STR. ARINULUI. NR.2 TEL. 0244534764, c-mail gradinita 53 pl@yahoo.com

9

253

54

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR.GHEORGHE DOJA, NR.98, TEL0722603891, FAX 0244/522340, e-mail: cxcelentaph@gmail.com

64

926

1I.ÎNVĂ IĂMĂNT SPECIAL

1

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCAȚIONALA PRAHOVA, PLOIEȘTI STR. BOBALNA NR 26. TEL/FAX.513700

CENTRUL JUDEȚEAN DE ASISTENȚA PSIHOPEDAGOGICĂ, PLOIEȘTI STR. BOBALNA NR 26. TEL/FAX.513700

2

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVÂ NR.I,MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR. FĂGĂRAȘ, NR.I, tel 0244574563, fax 0244574563/ cenlrulșcolarspwial@gmail.com

16

187

3

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.2 , MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE,PRI,GIM, STR. GII.GR.CANTACUZINO NIL 328, TEL341356, FAX.341356, scoalaspcciala2@yahoo.com

15

160

lila. PALATE ȘI CLUBURI ALE COPIILOR

t

PALATUL COPIILOR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI/!8

CERCURI/ STR.MÂRĂȘEȘTI NR.239, TEL/FAX 0244596146 , e-mail:pcpploicsti@gmai!.com

210

5036

CLUBUL COPIILOR.ORAȘUL BREAZA

Ill.b CLUBURI ȘCOLARE SPORTIVE

1

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI/DISC1PLINE

S PORTIVE: ATLETISM.BASCHET.ÎNOT,

JUDO.SCR1MA.TENIS DE CAmP.HANDBAL/STR.ȘTEFAN CEL MARE, NR.5, TEL 0344-264471/FAX: 0244-526602/c-mail: csslploiesti@yahoo.com

70

868,00

Z'3 țk. :î z'_ Wi


OLAR GENERAL AEANGELESCU


COMPARTIMENT REȚEA ȘCOLARĂ, PLAN ȘCOLARIZARE consilierÂOrelia NEDELCU

-----


INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA


REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar particular care VOR FUNCȚIONA în anul școlar 2018-2019


Nr.crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică/nivcluri de înv. școlarizate/ Limba de predare/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/c-mail

Q

§ £ u u es » = 8 5 w g +

Hî g-o. a c a

5» g ,-g

£■ a a •a 0 2 lî

L. ©

z t

Q,

"5

aj

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „AR1EL,,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/

STR PROFESOR DOCTOR GHEORGHE MARIN ESCU, NR.2 A, TEL/FAX 0244-597894 e-mail; ofricc@gradinitaariel.ro

3

34

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PIȘCOȚEL,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI , PRE/RO/ STR.DOMNIȘORJ NR.7 TEL/FAX/0244/518361 e-mail: gradinita.piscotel@yahoo.com

1

20

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ DUCKY - DUCK " PLOIEȘTI, PRE, STR, FORTUNEI NR. 21. tel 0721446982,e-mail gradinitaducky@yahoo.com

2

36

4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL „ MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/, STR.MATEI BASARAB .NR.63. tel/fax0244540088, 0748259835,e-mail: gradisfapostoli@yahoojo

1

15

5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „T0DA„, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/ STR.TR0TUȘ.NR.4 tel.0723385590,e-mail: esperia.ro@gmail.com

2

40

6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SOPHIA „, MUNICIPIUL PLOIEȘTI,

PRE/RO/ STR.ANA 1PĂTESCU ,NR.56, tcl.0722210907,e-mail: office@gradinitasophia.ro

3

30

7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL Șl PROGRAM PRELUNGIT „ HELLO KIDS „, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO, STR.FRĂSINET NR.2A .TEL/FAX 0344407856, e-tnail: conlacl@helio-kids.ro

2

30

8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT KIT, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/STR.RUBINELOR NR.51 .TEL.0723636651. e-mail: gradinltakit@gmail.com

1

10

9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PLOIEȘTIUL ÎN CULORI „,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/BLD.BUCUREȘTLNR.42C.TEL/FAX0726726252

2

25

10

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTUL SP1R1D0N „, MUNICIPIUL

PLOIEȘTI, PRE/STR.DREPTĂȚII ,NR.33,TEL072404427I ,e-mail

PTadinitasfantulspiridon@Rmail.com

2

30

11

ȘCOALA PRIMARĂ „CĂSUȚA CU POVEȘTI,,, MUNICIPIUL. PLOIEȘTI, PRE, PRI/RO/

STR. PETRE NEGULESCU, NR.14, TEL 0724493257 c-mail:

marioselina@yahoo.com

8

97

12

ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ SPECTRUM , MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE, PR1, GIM /RO/ STR. ÎNFRĂȚIRII, NR.4 TEL/FAX 0244554404; e-maii: info@ploiesti.spectrum.ro

15

195

13

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ EXCELS1S,,, B-DUL BUCUREȘTI NR.76 TEL/FAX 0785025555, e-mail:sconla.excelsis@gm ail.com

4

40

14

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ FORTIUM„MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRVGtM/STR.TRAIAN VUIA , NR.3, TEL.0344197866; 0732737986 FAX 0344197855 e-tnail scoalafortium@gm3il.com

3

25

15

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET .MUNICIPIUL PLOIEȘTI, LIC.PROF/RO/ STR.DR.TOMA IONESCU, NR.27 ,TEL/FAX 0244523381 email: ucccompf@yahoo.com

17

360


16

ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G., MUNICIPIUL PLOIEȘTI , POS/RO/ STR.TROTUȘ NR.4, TEL.0244567252 / 0788424318. e-maihscoala.fegploicsti@yahoo.com

15

456

17

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "SF.VASILE CEL MARE ”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, POS/RO/ B-DULPETROLULUI NR. 16 , TEL 0244-574921, c-mail: edusanitarploiesti@gmail.com

14

419

18

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „TH0MA1ONESCU,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, POS/RO/ STR. PREDEAL, NR.28, TEL/FAX 0244 -567395/sthionescu@yahoo.com

12

315

19

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARA "REGINA MARIA DE R0MAN1A”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, POS/RO/, STR. ȘOS.VESTULUI NR.22 TELJFAX:0244/582025 E-tnaill:reginamariascoaIa@yahoo.com

8

249

20

ȘCOALA POSTLICEALĂ "FORTUNA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI AqmX       P0S/R0/

/ *                1ONESCU NR.27, TEL/FAX 0344267599 e-mail:

f                       adufortuna20I2@yahoo.com

■e/'v   r-*-..       *\

11

241

j ^We^t®&com£4eneral    ij

\WJ-e^/lescu

COMPARTIMENT REȚEA ȘCOLARĂ,

PLAN ȘCOLARIZARE CONSILIER AURELIA NEDELCU


PRIMIT 11/84/2018 09:18   0244577400

07^.02.2013 14:21 02131252802018ISJ PH SECRETARIAT

#3072 P.001

Direcția generală Învățământ secundar Superior Șj._Educațje^^C


0tt.UrtUAKi OUrX/KLUK pj. jyPUVAJW> PERMANENTĂ • Direcția învățărafintz l.icehl șl .Vrofcsional                 S tINSPECTORATUL . ȘCOLAR JUDEȚE ANflNSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


în atenția, Doamnei/Domnului inspector școlar general.

.Vă transmitem, anexat, OMEN nr. 3529/04.04.2018 pentru modificarea Metodologiei •privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile dc învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin OMliN nr. 5472/2017, transmis spre publicare la Monitorul Oficial.'                                     '    '                '      ■        '.

Vă rugăm săne transmiteți până la data de 17.04,2018, atât informat electronic (editabil cxccl), prin e-mail, la adresele adrian.barbuiescu@cdu.»ov.ro, cosmin.dragut@edu.gov.ro, cât și în format lctric la .MEN-DGISSEP, fax 021/3145420, situația emiterii avizului conform, respectiv situația unităților administrativ teritoriale care au/nu au emis hotărâre de Consiliu Local și a unităților de învățământ special pentru care Consiliul Județean a/nu a emis hotărâre de Consiliu Județean privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019, respectând machetele din Anexele 1 și 2.

Precizăm că situația solicitată nu înlocuiește documentația prevăzută în O.MEN nr. 3529/04.04.2018, care va fi înaintat^ Ministerului Educației Naționale în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de 1 a data-limită impusă de 30 aprilie 2018.

DIRECTOR GENERAL Coriua MARIN


Consilier

Cosmin DRĂGUȚ

Sil'. General Berthelot nr. Î8-30, Se/lor 1, OftilOB. București TCl:    (0)21 405 56 54; Fax: ‘40 (0)21 314 « 20: '■ww.edu.ro


MlNSSfkRliL {.DUCAT*HI Naț.'ONaLc CABINET MINISTRU

ORDIN


pentru modificarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în

' unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlaî>2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5472/2017

în baza prevederilor art. 94 alin. (2) iit. d) din Legea educației naționale dt. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

Ministrul Educației Naționale emite prezentul ordin:

Art. I Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5472/2017, publicat în Monitorul Oficia! ai României, Partea I, nr. 914 din 22 noiembrie 2017, se modifică după cum urmează:

La articolul 32, punctele 3 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„3. Data-limită impusă pentru: a) aprobarea rețelei școlare prin hotărârea consiliului local/consiliului județean, după caz; b) luarea deciziilor de către ■ autoritățile publice locale/județene, după caz, privind unitățile de învățământ pentru care nu s-a acordataviz conform: c) luarea deciziilor de către autoritățile publice locale/județene, după caz, privind unitățile de învățământ pentru care se constată că, după emiterea avizului conform și/sau emiterea hotărârii consiliului local/consiliului județean, efectivele de elevi/preșcolari ale acestor unități au scăzut sub limitele prevăzute de lege, este 30 aprilie 2018. Inspectoratul școlar, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la această dată, informează Ministerul Educației Naționale, pe baza unui raport detaliat, asupra acestor situații.

4. în termen de 30 zile de la data-limită impusă inspectoratelor școlare privind informarea asupra situațiilor de la punctul 3, ministrul educației naționale emite un ordin cu privire la aprobarea rețelei școlare, în conformitate cu prevederile art. 61 alin. (4’), din Legea educației naționale nr. 1/2011.”

Art. n Direcția Generată Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă, Direcția Generală Educație Timpurie, învățământ Primar și Gimnazial, Centrul Național de Dezvoltare a învățământului Profesional și Tehnic, Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IU Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București, Nr. 3519 Date:

MINISTRVJiL'-VALENStr. General Dcrthelot nr. Z8-30, Sector t, 010168. București;

Tel: *40 <0)21 405 56 54; Fax: *40 (0)21 314 54 20; www.rwu.ro

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRUINVATAMANT, SANATATE, STIINTA, CULTURA, CULTE, TINERET SI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2018-2019
SECRETAR Bazavan Larisa