Hotărârea nr. 121/2018

Hotãrârea nr. 121 privind aprobarea lucrărilor de reparaţii curente propuse a fi executate în anul 2018 la unitătile de învățământ preuniversitar de stat şi antepreşcolar din Municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 121 privind aprobarea lucrărilor de reparații curente propuse a fi executate în anul 2018 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat și antepreșcolar din Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de Motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de Specialitate nr. 2263/06.03.2018 al Direcției Tehnic-Investiții prin care se propune aprobarea lucrărilor de reparații curente propuse a fi executate în anul 2018 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat si antepreșcolar din Municipiul Ploiești.

Ținând cont de raportul favorabil din data 06.03.2018 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

A

In conformitate cu solicitările unităților de învățământ transmise Municipiului Ploiești în anul 2018;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 31/16.02.2018 a Municipiului Ploiești privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021;

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 și a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art.26 (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții; în temeiul art. 36, alin (6), lit „a” pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă lista cu lucrările de reparații curente, prioritare, propuse a fi executate în anul 2018 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat și antepreșcolar din Municipiul Ploiești, conform anexelor 1-4, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, funcție de alocația bugetară.

Art. 2 Se împuternicește viceprimarul, care are în responsabilitate activitatea de lucrări de reparații curente la unități de învățământ, să identifice și să aprobe executarea de lucrări altele decât cele aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, cu respectarea bugetului alocat pentru lucrări de reparații curente la unități de învățământ.

Art. 3 Direcția Tehnic-Investiții va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie^tfiH^Ț PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA;       '

Contrasemnează: SECRETAR,

Laurențiu DlȚU


George-Sorin-lȘiculae BOTEZ


U Ue L w. IM /xrf


Aprobat, iceprimar Cristian Mihai Ganea 4?

PROPUNERI LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTĂ LA'( OLEGIULICEE


Nr. ort.

Unitate de invatamant cu personalitate juridica

Lucrări propuse

1

Colegiul Național "Ion Luca Caragiale"

pentru clădirea din str. Ghe. Doja nr.98

Reparație conducta apa rece hidranti demisol

Reparație instalație sanitara, igienizare baie cămin

pentru clădirea din str. Romana nr.57

Reparație trotuar garda clădire

Reparație instalație apa rece (clădire mica)

2

Colegiul National "Mihai Viteazul"

Reparație conducta de apa rece curte

Tamplarie PVC, reparație glafuri

3

Colegiul National "Al. Ioan Cuza"

Reparație acoperiș (zona vestiare) sala de sport si igienizare vestiare

îndepărtare lambriu si igienizare

4

Colegiul National "Spiru Haret"

Igienizare săli de clasa

5

Colegiul Național "Nichita Stănescu"

Reparație hidroizolatie - zona pluviale

Reparație pardoseala sala sport

6

Colegiul National "Jean Monnet"

Reparație instalație electrica

Reparație hidroizolatie corp B

7

Colegiul Tehnic "Lazar Edeleanu"

Igienizare clădire spălătorie (tamplarie PVC), școala

Hidroizolatie clădire ateliere/Revizie instalație de incalzire

8

Colegiul de Arta "Carmen Sylva"

Igienizare

Revizie instalație electrica

9

Colegiul Economic "Virgil Madgearu"

îndepărtare lambriu si igienizare

Reparație gard si conducta apa - clădire internat

10

Liceul Tehnologic de Transporturi

Reparații jgheaburi, burlane si parazepezi

Igienizare săli clasa si sala sport (inclusiv pardoseala)

11

Colegiul Tehnic "Elie Radu"

îndepărtare lambriu si igienizare săli clasa, holuri

Reparații grupuri sanitare

12

Colegiul Tehnic "TomaN. Socolescu"

Reparații hidroizolatie școala

înlocuire jgheaburi si burlane

13

Liceul Tehnologic de Servicii "Sf. Apostol Andrei"

Usi batante hol corp B

împrejmuire gard

14

Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii

"Victor Slavescu"

Igienizare grupuri sanitare (tamplarie PVC, placare cu gresie si faianța)

Revizie instalație de incalzire

15

Liceul Tehnologic "1 Mai"

Reparații hidroizolatie școala

Reparații hidroizolatie si pluviale clădire cantina si reparații hidroizolatie ateliere

16

Liceul Tehnologic "Anghcl Saligny"

Reparație conducta alimentare cu apa

Reparație pluviale/verificare glafuri

17

Liceul Tehnologic "Ludovic Mrazek"

Reparație instalație apa pluviala

In situația in care apar diverse lucrări neprevăzute (avarii), acestea vor deveni prioritare.
Director Executiv Adjunct Madalina CRĂCIUNNr. crt.

Unitate de invatamant cu personalitate juridica

Lucrări propuse

1

Școala Gimnaziala

"Radu Stanian"

Reparație grupuri sanitare

înlocuire usi grupuri sanitare

2

Școala Gimnaziala nr. 19

Reparații parțiale acoperiș

3

Școala Gimnaziala "Toma Caragiu"

îndepărtare lambriu săli clasa/hol

Igienizare săli de clasa (inclusiv parchet) si hol

4

Școala Gimnaziala

"Elena Doamna"

Reparație acoperiș corp B - etapa II

Reparații fațada corp A, B

5

Școala Gimnaziala "Candiano Popescu"

Reparație canalizare grupuri sanitare/Revizie centrala termica

Igienizare, înlocuire usi săli de clasa

6

Școala Gimnaziala nr.13

Reparații împrejmuire

Securizare clădire (corp B,C)

7

Școala Gimnaziala "Grigore Moisil"

Reparație hidroizolatie terasa scolii, sistem detectare incendiu sala de sport

Igienizare clase, finalizare lucrări la arhiva

8

Școala Gimnaziala "George Cosbuc"

îndepărtare lambriu si igienizare hol

Reparații parțiale acoperiș

9

Școala Gimnaziala "Rares Vodă"

Ignifugare acoperiș

Reparații (înlocuit usi, faianța si vase de WC) si igienizări grupuri sanitare

10

Școala Gimnaziala "Nicolae Titulescu"

Reparație acoperiș (inclusiv jgheaburi, burlane, parazapezi), copertina

Reparație gard

11

Școala Gimnaziala "Florin Comisei"

Reparații săli de clasa

12

Școala Gimnaziala "Sfântul Vasile"

Școala Gimnaziala "Sf. Vasile"- B-dul Republicii nr.159

Reparații acoperiș, fațada (inclusiv jgheaburi, burlane, parazapezi)

Asfaltare curte școala

Școala Gimnaziala "Sfântul Vasile"- Str. 8 Martie nr.2

Reparații scări exterioare

Nr. crt.

Unitate de invatamant cu personalitate juridica

ir o >

Lucrări propuse                        >

13

Școala Gimnaziala "Mihai Eminescu"

Reparație pluviale școala (etajul II)                              ' ''

» •

Igienizare sala clasa (inclusiv parchet), reparații -acope&âafete-vestiare-sala sport

14

Școala Gimnaziala "Anton Pann"

îndepărtare lambriu hol si igienizare etaj I

Reparații gard școala

15

Școala Gimnaziala "Ioan Grigorescu"

Reparații hidroizolatie

Reparație grupuri sanitare

16

Școala Gimnaziala "Sfânta Vineri"

Revizie instalație electrica si acoperiș - corp clădire "Aleea Scorteanu" situat pe str. Stadionului nr.9

Reparație gard

17

Școala Gimnaziala

"Andrei Muresanu"

îndepărtare lambriu si igienizare săli clasa/holuri

Reparație canalizare/Reparatie instalație hidranti si coloana alimentare apa grupuri sanitare

18

Școala Gimnaziala "Henri Mathias Berthelot"

Reparație canalizare

Reparații hidroizolatie sala sport, igienizare sala sport, săli clasa si hol

19

Școala Gimnaziala "Nicolae Balcescu"

Reparație instalație electrica - etapa II

Continuare asfaltare curte (spre str. Pastorilor)

20

Școala Gimnaziala "Emil Palade"

Reparație pluviale

Reparație tavan grup sanitar/Indepartare lambriu si igienizare hol -etapa a Il-a

21

Școala primara nr.22

Reparație parțiala hidroizolatie (corp sala „lapte si corn")

Tâmpi arie PVC

22

Școala Gimnaziala

"Nicolae Iorga"

Hidroizolatie sala de sport

Tamplarie PVC sala sport

23

Școala Gimnaziala "I.A.

Bassarabescu"

Reparație instalație electrica,conducta apa subsol, canalizare

Reparatie/inlocuire parchet in săli de clasa

24

Școala Gimnaziala "Nicolae Simache"

Reparație instalație canalizare

îndepărtare lambriu holuri, clase si igienizare

25

Școala Gimnaziala "Ienachita Vacarescu"

Reparație gard

înlocuire tamplarie (usi PVC clase), lămpi electrice

In situația in care apar diverse lucrări neprevăzute (avarii), acestea vor deveni prioritare.

Director Executiv, MIHAELA IAMANDI

Director Executiv Adjunct Madalina CRĂCIUNPROPUNERI LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE LA

Nr. crt.

Unitate de invatamant cu personalitate juridica

Lucrare propusa                  *

Cav

1

Grădiniță cu program normal nr.2 (nivel de invatamant la Școala Gimnaziala ..Elena Doamna")

Reparații grupuri sanitare

2

Grădiniță cu program normal nr.4

Lucrări de refacere a bordurii deteriorate (dale beton) pe perimetrul exterior al clădirii

3

Grădiniță cu program normal nr.5

Reparații acoperiș

Ignifugare

4

Grădiniță cu program normal "Nichita Stanescu" (nivel de invatamant al Scolii Gimanziale „Sf. Vineri")

Reparație fațada clădire

Reparații grupuri sanitare

5

Grădiniță cu program normal nr.10

Igienizare clase/holuri (inclusiv refacere glafuri)

Igienizare grupuri sanitare

6

Grădiniță cu program normal nr.14 (nivel de invatamant al Scolii Gimnaziale Anton Pann")

Igienizare

7

Grădiniță cu program prelungit "Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil"

Reparație instalație termica de la subsol-etapa II

Reparație instalație sanitara subsol

8

Grădiniță cu program normal "Cheita de Aur"

Reparație centrala termica

9

Grădiniță cu program prelungit "Scufița Roșie"

Reparații instalație sanitara

Reparație fatada/anvelopare termica

10

Grădiniță cu program normal "Casuta cu povesti"

Montare jgheaburi, burlane, parazapezi

Igienizare, tamplarie PVC

11

Grădiniță cu program normal nr.20

Reparație obiecte de joaca

Revizie acoperiș, saceag si montare jgheaburi

12

Grădiniță cu program prelungit nr.21

Revizie instalație electrica/instalatie termica subsol

Asfaltare

13

Grădiniță cu program prelungit nr.23

Revizie instalație termica

îndepărtare lambriu si igienizare

14

Grădiniță cu program normal nr.24

Reparație acoperiș (etapa II)

15

Grădiniță cu program normal nr.26

Reparație tamplarie PVC

înlocuire gresie deterioarata

16

Grădiniță cu program prelungit nr.28

Reparații parțiale tamplarie PVC

Igienizare spațiu administrativ

17

Grădiniță cu program prelungit nr.30

Reparație hidroizolatie

Igienizare


Nr. crt.

Unitate de invatamant cu personalitate juridica

Lucrare propusa

18

Grădiniță cu program prelungit nr.32

Tamplarie PVC

Igienizare spălătorie

19

Grădiniță cu program prelungit nr.33

Reparații instalație termica bloc alimentar

Reparații fațada

O' ,*-Ol *

20

Grădiniță cu program normal si

Reparații obiecte de joaca

program prelungit "Raza de Soare"

Reparații alei acces

21

Grădiniță cu program prelungit "Sfanțul Mucenic Mina"

Igienizare sala masa parter

22

Grădiniță cu program normal

îndepărtare lambriu si igienizare grădiniță

"Sfanțul Stelian"

Tamplarie PVC

23

Grădiniță cu program prelungit nr.35

Igienizare

24

Grădiniță cu program prelungit nr.38

Reparații instalație sanitara

Montare usi separatoare grupuri sanitare

25

Grădiniță cu program normal nr.39

Reparație conducta termica/conducta apa

Montare parchet săli clasa

26

Grădiniță cu program prelungit nr.40

Reparatie/inlocuire instalație de incalzire

Igienizare săli clasa (inclusiv parchet) si holuri

27

Grădiniță cu program normal nr.43 (nivel de invatamant al Scolii Gimnaziale „Andrei Mureseanu")

înlocuire usa grup sanitar grădiniță

28

Grădiniță cu program prelungit

Reparație instalație electrica

"Crai Nou", str. Bobalna nr. 44G

Reparații pluviale (etapa II), hidro izolație, igienizare

29

Grădiniță cu program prelungit nr.47

Reparație instalație termica subsol

Igienizare săli clasa (inclusiv parchet)

30

Grădiniță cu program prelungit

Revizie/reparatie instalație electrica

"Dumbrava Minunata"

Asfaltare alei/zone asfalt spațiu de joaca

31

Grădiniță cu program normal nr.50

Revizie/reparatie instalație electrica - etapa a Il-a (spatii anexe)

(nivel de invatamant)

Igienizare

32

Grădiniță cu program normal nr.51

Reparație instalație canalizare/sanitara

Igienizare grupuri sanitare/hol (inclusiv înlocuire gresie)

33

Grădiniță cu program normal si

Tamplarie PVC si igienizare

program prelungit "Licurici"

împrejmuire gard, etapa II

In situația in care apar diverse lucrări neprevăzute (avarii), acestea vor deveni prioritare.Director Executiv, MIHAELA IAMANDI


Director Executiv Adjunct Madalina CRĂCIUNNr. crt.

Unitate de invatamant cu personalitate juridica

Lucrări propuse

1

Cresanr. 10

Reparație hidroizolatie clădire

Reparație poarta acces

2

Cresa nr. 23

Igienizare

3

Cresa nr. 39

Reparație hidroizolatie clădire

4

Cresa nr. 40

Reparație hidroizolatie clădire

Reparație fațada

5

Cresa nr. 49

Reparație hidroizolatie si instalație sanitara

6

Cresa UPETROM

Tamplarie PVC

In situația in care apar diverse lucrări neprevăzute (avarii), acestea vor deveni prioritare.


Director Executiv Âdjunct Madalina CRĂCIUN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reparații curente

propuse a fi executate în anul 2018 la unitățile de învățământ preuniverșitastat si anteprescolar din Municipiul Ploiești               . /

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, clădirile si terenurile in care isi desfasoara activitatea instituțiile publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 13 59/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova, municipiul Ploiești are in proprietate si unitățile de invatamant preuniversitar de pe raza sa. Imobilele fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești si figurează in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, in scopul asigurării condițiilor normale de exploatare in siguranța a clădirilor in care isi desfasoara activitatea de invatamant este obligatorie intretinerea acestor imobile si efectuarea periodica de reparații curente.

Anual, in calitate de administratori ai imobilelor in care funcționează unitățile de invatamant, conducerea unităților de invatamant transmite Municipiului Ploiești solicitările privind necesarul de reparații curente, structurat pe priorități.

In acest scop este necesar sa se execute lucrări de igienizare, reparații la instalațiile sanitare, electrice, termice, gaze, tamplarie, reparații la terase, acoperișuri, imprejmuiri, placari cu gresie, faianța, parchet si orice alte tipuri de intervenții necesare pentru intretinerea in condiții optime a clădirilor.

In anul 2017, Municipiul Ploiești a organizat procedura de achiziție publica simplificata intr-o singura etapa, prin mijloace electronice, pe loturi, privind atribuirea de acorduri-cadru de lucrări avand ca obiect «Reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar din Municipiul Ploiești: Lot 1 - Colegii/Licee, Lot 2 -Scoli si Lot 3 - Grădinițe si crese».

In urma finalizării procedurii de achiziție publica s-au incheiat 3 (trei) acorduri-cadru de lucrări pe o perioada de doi ani, după cum urmeaza: nr. 13762/22.06.2017 pentru Lot 1 - Colegii/Licee, nr.13763/22.06.2017 pentru Lot 2 - Scoli si nr. 14267/29.06.2017 pentru Lot 3 - Grădinițe si crese.

In baza solicitărilor conducerii unităților de invatamant transmise Municipiului Ploiești in anul 2018, in calitate de administratori ai imobilelor, Serviciul Dezvoltare, Administare, Unitati de Invatamant si Sanatate, a intocmit lista de reparații curente, prioritare, propuse a fi executate in anul 2018, conform anexelor 1-4, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Sursa de finanțare pentru executarea lucrărilor de reparații curente la unitățile de învățământ preuniversitar de stat si anteprescolar o constituie bugetul local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018.

Prin urmare, propun spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


Direcția Tehnic - Investiții

Serviciul Dezvoltare, Administrare

Unitati de Invatamant, Sanatate NR.


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reparații curente propuse a fi executate în anul 2018 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat si anteprescolar din Municipiul Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, clădirile si terenurile in care îsi desfasoara activitatea instituțiile publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova, municipiul Ploiești are in proprietate unitățile de invatamant preuniversitar de pe raza sa. Imobilele fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești si figurează in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Terenul si clădirile unităților de invatamant anteprescolar si preșcolar, școlilor primare, gimnaziale si liceale, inclusiv structuri/ niveluri de invatamant din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local si sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora și sunt administrate de către consiliile de administrație, conform legislației în vigoare.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, in scopul asigurării condițiilor normale de exploatare in siguranța a clădirilor in care isi desfasoara activitatea de invatamant este obligatorie întreținerea acestor imobile si efectuarea periodica de reparații curente.

Anual, in calitate de administratori ai imobilelor in care funcționează unitățile de invatamant, conducerea unităților de invatamant transmite Municipiului Ploiești solicitările privind necesarul de reparații curente, structurat pe priorități. In acest scop este necesar sa se execute lucrări de igienizare, reparații la instalațiile sanitare, electrice, termice, gaze, tamplarie, reparații la terase, acoperișuri, împrejmuiri, placari cu gresie, faianța, parchet si orice alte tipuri de intervenții necesare pentru intretinerea in condiții optime a clădirilor.

In anul 2017, Municipiul Ploiești a organizat procedura de achiziție publica (


simplificata intr-o singura etapa, prin mijloace electronice, pe loturi, pentru atribuirea# de acorduri-cadru de lucrări avand ca obiect «Reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar din Municipiul Ploiești: Lot 1 - Colegii/Licee, Lot 2 - Scoli si Lot 3 - Grădinițe si crese».

In urma finalizării procedurii de achiziție publica s-au incheiat 3 (trei) acorduri-cadru de lucrări pe o perioada de doi ani, după cum urmeaza:

  • -  nr. 13762/22.06.2017 pentru Lot 1 - Colegii/Licee;

  • -  nr. 13763/22.06.2017 pentru Lot 2 - Scoli;

  • -  nr. 14267/29.06.2017 pentru Lot 3 - Grădinițe si crese.

Pentru decontarea lucrărilor de reparații curente la unitati de invatamant, respectiv: licee, scoli, grădinițe si crese, Municipiul Ploiești dispune de suma de 2.144.610 lei fara T.V.A (respectiv 2.552.085,90 lei cu TVA).

Pentru derularea in condiții optime din punct de vedere operațional si financiar a lucrărilor de reparații curente ce se vor executa, acestea vor fi urmărite de dirigintii de șantier desemnați de societatea care asigura dirigentia de șantier pentru lucrările publice in Municipiul Ploiești.

In baza solicitărilor conducerii unităților de invatamant, Servicul Dezvoltare, Administare, Unitati de Invatamant si Sanatate a intocmit lista de reparații curente, prioritare, propuse a fi executate in anul 2018, conform anexelor 1-4, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Facem mențiunea ca: in situația in care la unele unitati de invatamant apar diverse lucrări neprevăzute (avarii) ce nu suporta amanare, acestea pot fi executate.

Propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Director Executiv,                       Director Executiv Adjunct,

Mihaela IAMANDI


Madalina CRĂCIUN


AVIZAT,Direcția Administrație PublicăJuridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Andreea CRISTEAîntocmit:

Sef serviciu, Nitu Carmen

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRU INVATAMANT, SANATATE, STIINTA, CULTURA, CULTE, TINERET SI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reparații curente propuse a fi executate în anul 2018 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat si anteprescolar din Municipiul PloieștiSECRETAR Bazavan Lârisa