Hotărârea nr. 120/2018

Hotãrârea nr. 120 privind aprobarea modificării şicompletării Regulamentului pentru înfiinţarea, organizarea şi exploatarea parcărilor publice cu plată aflatepe domeniul publicşi privat al municipiul Ploieşti, aprobat prinHotărârea Consiliului Localal Municipiului Ploieşti nr.263/2013

ROMÂNIA                                        |         I

JUDEȚUL PRAHOVA                    jVlz

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI LEGALL7ATE j

i'.x                      uc> ,p e** j

HOTĂRÂREA NR. 120 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.263/2013

Consiliul Local al municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri locali Marilena Stanciu și Sorin Văduva și Raportul de specialitate nr. 6491/22.03.2018 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru înființarea organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.263/2013;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 14/19.04.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și raportul de specialitate nr. 121/20.04.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 2, Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovarea operațiunii comerciale din data de 18.04.2018;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.219/2010, ari. 2, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306//2010 art.l, prin care s-a aprobat înființarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L..

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 (r2) republicată și actualizată privind societățile comerciale, prevederile Legii nr. 5112006 art. 1, art. 2, art 8 lit. h, i; art. 13 lit. g; art. 25 punct 1, lit b, art. 25 punct 2, privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 955/2004, art. 1, lit. b pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 art. 3, art. S punct 2 lit. f; lit. j, art. 6 lit. e, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată și completată prin Legea nr. 3/2003;

Față de prevederile Legii nr. 273/2006, art. 16 alin.(l) privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul Legii nr. 213/1998 art. 12 alin 6, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

în temeiul art. 36 alin.2 lit.a) și alin.3 lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă modificarea și completarea Regulamentului pentru înființarea organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 263/2013, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Parcările publice, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, au regim de «parcare cu plată».

Art. 2(1) Aprobă tariful de parcare în valoare de 2 lei/ora/loc parcare sau 1 leu/30minute/loc parcare.

In cazul solicitării unui abonament, respectiv permis de parcare tarifele sunt următoarele:

 • a) Abonamente pentru societățile comerciale, persoanele fizice autorizate și instituții publice, organizații non-guvemamentale și alte persoane juridice fără scop lucrativ:

 • - 180 lei/auto/luna (inclusiv TVA);

 • b) Abonamente pentru persoane fizice:

 • - 80 lei/auto/lună(inclusiv TVA);

în situația achiziției de abonamente pentru perioade mai mari de o lună, cu plata

în avans, beneficiarului abonamentului i se acordă următoarele facilități:

reducere de 20% pentru un trimestru

reducere de 30% pentru un semestru

reducere de 40% pentru un an

De facilitățile mai sus menționate beneficiază atât persoanele fizice cât și persoanele juridice.

Art. 3 Aprobă modelul de abonament, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă modelul de permis de parcare, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. 5 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L, Poliția Locală Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie 2018


PREȘEDINTE DE^EDINȚÂ*

George-Sori

culăe Botez-^C^^^^^XContrasemnează:

SECRETAR,

; VU j fflaurențiu DIȚlț

Anexa nr. 1 Ia H.C.L.

SERVICIUL PARCARI


NR. CRT.

PARCARE

ADRESA

TOT. LOC.

LOC. HAND.

1.

MARAMUREȘ

STR. MARAMUREȘ

82

2

2.

OBOR

STR. APELOR, STR. OBORULUI

370

8

3.

TRIBUNAL

STR. ȘTEFAN CEL MARE

37

2

4.

HALE PARC 2

r STR. VASILE MILEA

19

1

5.

7 ETAJE

STR. VASILE MILEA

84

2

6.

HALE

STR. VASILE MILEA

69

5

7.

HALE PARC

STR. EMILE ZOLA

47

2

8.

LICEUL CUZA

STR. TREI IERARHI

30

2

9.

ROND 1

B-DUL INDEPENDENTEI

22

2

10.

^ARMONIEI

STR. ARMONIEI

13

1

11.

HOTEL PH.

STR. KOGALNICEANU

64

3

12.

CURTE APEL

STR. EMILE ZOLA

68

2

13.

PALATUL CULTURII

STR. GRIVITEI

43

1

14.

NICHITA

STR. GHE. LAZAR

14

1

15.

VASILE LUPU 1

STR. VASILE LUPU

21

1

16.

GARA DE SUD

STR. DEPOULUI

22

2

17.

GARA SUD PIAȚA

STR. DEPOULUI

50

2

18.

C.D. GHEREA(VECHI)

STR. C.D. GHEREA

30

1

19.

GHE. DOJA

rSTR. GHE. DOJA

12

1

20.

NORD

CIMITIR VIISOARA

115

2

21.

OBOR

STR. APELOR

36

1

22.

OBOR

STR. OSTAȘILOR

46

2

r 23.

CASA CĂSĂTORIILOR

STR. GOLEȘTI

58

4

24.

DEMOCRAȚIEI

STR. ȘTEFAN CEL MARE

48

2

TOTAL LOCURI PARCARE

1400

52

Anexa nr. 2


IaH.C.L. nr..^£.Z..../C. Regulament

pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești

Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Prezentul Regulament reglementează înființarea, organizarea, exploatarea spațiilor aflate pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești și care sunt destinate parcării vehiculelor.

A

Art.2. In înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

Parcare publică- spațiu special amenajat, aflat pe terenurile ce aparțin domeniului public sau privat al orașului, delimitat prin parcaje orizontale perpendiculare sau oblice față de marginea părții carosabile a drumului si semnalizate prin indicatoare cu simbolul “P”.

Tarif - suma de bani datorată în conformitate cu prezentul regulament, pentru ocuparea de către un autovehicul a domeniului public pe durata staționării sau parcării, in locuri special amenajate.

Tichet de parcare - document ce atestă plata tarifului de parcare pe perioade determinate de 1/2 oră, 1 oră sau mai multe ore și a cărui valabilitate dă dreptul posesorului să staționeze legal în perioada indicată.

Valabilitatea tichetului - operațiune prin care se verifică anul luna, ziua, ora și minutul de la care incepe perioada de staționare.

Prin autovehicul - se înțelege vehiculul prevăzut cu un dispozitiv mecanic de propulsie, care se deplasează prin mijloace proprii și care circulă în mod obișnuit pe drumurile publice.


Permis de parcare- autorizație eliberată de S.C. SerVipii\d^G^ș|i'Odărire Urbană Ploiești S.R.L. în virtutea căreia o persoană fizicaf^institutic publica pot beneficia de utilizarea unui loc de parcare nepersonalizat în parcările publice cu plată, înființate și amenajate de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești, aflate în concesiunea acesteia.

Art. 3 Parcarea autovehiculelor, în parcările publice cu plată, se poate realiza doar pe sectoarele semnalizate prin marcaje rutiere și indicatoare „P“, însoțite de plăcuța adițională pe care este menționat tariful, orarul de funcționare și modul de achitare a tarifului.

Art. 4. Parcarea autovehiculului în zonele prevăzute în Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2018 este regulamentară numai dacă utilizatorul îndeplinește cumulativ următoarele condiții :

 • a) achiziționează tichet de parcare după ocuparea locului de parcare, în max. 5 min. de la oprire ;

 • b) ocupă un loc de staționare regulamentar ;

 • c) poziționează autovehiculul potrivit indicațiilor conținute de indicatorul „P cu plată“, în limitele marcajului rutier care delimitează zona de staționare ;

 • d) afișează pe bord la începutul perioadei de staționare în interiorul autovehiculului, la loc vizibil, tichetul valabil, potrivit instrucțiunilor înscrise pe el, permisul sau abonamentul de parcare valabil;

 • e) nu depășește timpul de parcare la care are dreptul potrivit termenului de valabilitate al tichetului, permisului sau abonamentului.

Art. 5 înființarea, exploatarea și organizarea parcărilor cu plată se face în conformitate cu avizul Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranță Circulație.

Capitolul II PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE A PARCĂRILOR

Art. 6 Programul de funcționare a parcărilor în sistem de plată cste'7 ^      \

- Luni - Vineri in intervalul 8.00 - 16.00 prin casie^hcăsatefepU/gx


4 scceptia parcărilor din străzile Oborului, Apelor si Ostașilor unde programul este7 sâmbătă si duminica intre orele 7 :00 - 14 :00;

- Luni - Duminică intre orele 8 :00 -  16 :00 prin parcometre si

SMS


A

In cazuri bine justificate (condiții meteo deosebite, manifestări publice etc.), precum și în funcție de eficiența încasărilor, programul de funcționare al parcărilor cu plată poate fi modificat de către conducerea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

De asemenea în situații excepționale (avarii la rețelele de utilități publice, condiții meteo deosebite, manifestări publice) conducerea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. poate dispune închiderea temporară a unor parcări aflate în concesiunea sa.

Capitolul III ÎNFIINȚAREA, EXPLOATAREA ȘI UTILIZAREA PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATA

Art. 7. Au acces la parcările publice cu plată concesionate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. autoturismele și autovehiculele de transport marfa cu masa maximă autorizată mai mica sau egala cu 3,5 tone.

A

Art. 8. In exploatarea parcărilor amenajate, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. are următoarele obligații :

-să asigure semnalizarea rutieră verticală și orizontală a locurilor de parcare, în conformitate cu avizul Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației a municipiului Ploiești;

-să asigure deszăpezirea parcării;

-să asigure folosința netulburată de către utilizator a parcajului;

-să afișeze la loc vizibil tarifele stabilite si modalitățile de plata /loc de plata ;

-să nu practice tarife diferite de cele stabilite prin Hotărârile Consiliului Local;

-să urmărească încasarea sumelor cuvenite de la beneficiarii locurilor de parcare ;

-să interzică folosirea provizorie a locurilor de parcare în situația neceșițății~^£§ctuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a spațiilor de parcare^rgș^dcft^^recum si sa asigure eliberarea necondiționata a acestora ;

-să nu permită parcarea vehiculelor din altă categorie decât cea carciCorespunde.^știnației parcării sau, în caz contrar, să încaseze contravaloarea folosinței în^jpjDrt-de/n^hărul de locuri ocupate de vehiculul în cauză ;

-să nu permită accesul în parcare a unui număr de autovehicule peste limita locurilor existente .

-să înmâneze celor ce folosesc locurile de parcare bonuri/tichete cu valoare fixă ;

- în cazuri excepționale (avarii la rețele de utilitate publică, manifestări publice situații de urgență etc.) S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. poate dispune ridicarea și mutarea autovehiculelor aflate în parcările cu plată .

Art.9. Utilizatorii parcărilor de utilitate publică cu plată au următoarele obligații:

-să respecte semnalizarea rutieră verticală sau orizontală ;

-să păstreze curățenia în parcare ;

-să achite contravaloarea tichetelor, abonamentelor si a permiselor in cuantumurile stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local pentru locurile de parcare utilizate ;

-să expună la loc vizibil, pe toată durata parcării, tichetul, permisul sau abonamentul de parcare ;

-să asigure securitatea interioară a vehiculelor prin închiderea geamurilor, încuierea ușilor, a capotei motorului și a portbagajului,sa nu lase la vedere lucruri de valoare, bani sau bijuterii, precum și punerea în funcțiune a sistemului antifurt;

-să nu execute în perimetrul parcării publice cu plată lucrări de reparații și întreținere a vehiculelor;

-să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor și instalațiilor parcării ca urmare a unor manevre greșite.

Art. 10. Se interzice blocarea accesului/ieșirii în/ din parcare.

Capitolul IV SISTEMUL DE PLATA, REGULI APLICABILEI


Art. 11. Obligația de plată ce realizează prin următoarele modalități :

 • A. Plata tichetului de utilizare a parcărilor ;

  B. Plata abonamentului;


 • C. Plata permiselor de parcare ;

 • D. Plata tarifului de parcare prin intermediul telefoniei mobile, SMS.

A. Plata tichetului de utilizare a parcărilor

Art. 12. Tariful de utilizare a parcărilor se plătește la casierii încasatori, angajați ai S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Art. 13. Autotaxarea se realizează în parcările care dispun de aparate de taxat automat (parcometre) semnalizate corespunzător, prin efectuarea succesivă a următoarelor operațiuni:

 • a) după oprirea vehiculelor în spațiul special amenajat pentru parcare, se introduc în parcometru numărul necesar de monede sau bancnote până la completarea sumei care reprezintă tariful aplicabil pentru perioada dorită de staționare ;

 • b) parcometrul va emite tichetul de parcare, care se va afișa în mod obligatoriu în interiorul vehiculului, pe bord, sub parbriz, de preferat în suport special, astfel încât toate datele să fie vizibile din exterior. Dacă tichetul de parcare nu se poate identifica și citi datorită așezării sale necorespunzătoare pe bordul autovehiculului se va bloca/ridica autovehiculul.

 • B. Abonamentul

Art. 14. Pentru utilizarea parcărilor se emit la cerere abonamente, conform modelului din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2018.

Valoarea tarifului pentru un loc de parcare pentru care se solicită abonament valabil în toate parcările administrate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., exceptând parcarea supraterana supraetajata din strada Cuza Vodă, nr.8C, este de 2 lei/ora /loc parcare .

Valoarea abonamentului se calculează înmulțind numărul de ore pentru care se solicită abonament cu 2 lei/ora/loc parcare, cu mențiunea că numărul de ore nu poate fi mai mic de 8 de ore/zi in intervalul de Luni până Vineri în cursul unei luni.           ,

Art.15. Reguli generale aplicabile pentru utilizarea abonamentelor                \

\ *

 • a)abonamentele sunt lunare, trimestriale,semestriale sau anuale ;   VB W


 • b) abonamentele se achiziționează de la sediul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., strada Văleni, nr.32 ;

 • c) abonamentul se eliberează persoanelor juridice (societăți comerciale, persoane fizice autorizate), pentru un singur vehicul;

 • d) în timpul parcării, abonamentul se afișează în mod obligatoriu în interiorul autovehiculului, pe bord, sub parbriz, astfel încât toate elementele inscripționate să fie vizibile;

 • e) abonamentele deteriorate sau distruse se înlocuiesc, la cererea efectuată în scris, cu plata contravalorii cheltuielilor costurilor de emitere ;

 • f) abonamentul nu se eliberează pentru vehicule a căror masă maximă autorizată depășește 3,5 tone .

 • C. Permis de parcare

Art. 16 Autorizație, conform modelului prevăzut in Anexa nr. 4, Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2018 eliberată de S. C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în baza căreia o persoană fizica si instituție publica pot beneficia de utilizarea unui loc de parcare în parcările publice cu plată, înființate și amenajate de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești, aflate în concesiunea acesteia, după cum urmeaza :

 • a) Abonamente pentru societățile comerciale, persoanele fizice autorizate si instituții publice, organizații non-guvernamentale si alte persoane juridice fara scop lucrativ:

 • - 180 lei/auto/luna (inclusiv TVA);

 • b) Abonamente pentru persoane fizice:

 • - 80 lei/auto/lună(inclusiv TVA);

In situația achiziției de abonamente pentru perioade mai mari de o luna, cu plata in avans, beneficiarului abonamentului i se acorda următoarele facilitați:

- reducere de 20% pentru un trimestru

reducere de 30% pentru un semestru reducere de 40% pentru un an

De facilitățile mai

menționate beneficiază atat persoanele fizice cat-și persoân^e


juridice.

Art. 17. S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. poate închiria spații

cu destinația de parcare, aflate în concesiunea sa, persoanelor juridice a căror activitate impune rezervarea unui loc de parcare (unități medicale, bănci etc.) dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

solicitarea referitoare la închirierea de spații cu destinația de parcare are aprobarea Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației;

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. îi sunt concesionate de Municipiul Ploiești suprafețele de teren care fac obiectul cererii de închiriere ;

numărul de ore/loc parcare pentru care se solicită închirierea să nu fie mai mic de 8 de ore/zi in intervalul de Luni până Vineri în cursul unei săptămâni.

A

In aceste situații, se vor încheia convenții de folosință cu solicitanții locurilor de parcare și se va percepe tariful de 2 lei/ora/loc parcare inclusiv T.V.A. Locurile de parcare vor fi marcate și semnalizate corespunzător de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

 • D. Plata tarifului de parcare prin intermediul telefoniei mobile

Art. 18. Tariful de parcare se va putea plăti și prin intermediul telefoniei mobile, respectiv SMS.

Utilizatorii parcărilor publice cu plată vor putea plăti parcarea printr-un simplu SMS la numărul 7420, cu textul:

“601 NR. MAȘINĂ” pentru parcare 60 minute (Tarif: echivalentul în lei a 0,4 euro + T. V.A.) /loc parcare ,

După trimiterea SMS-ului, utilizatorul va primi un răspuns care va confirma înregistrarea plății parcării. Dacă se trimit mai multe SMS-uri pe timpul de parcare, acestea se cumulează.

Verificarea plății parcării prin SMS se efectuează de către angajați ai S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. pe toată durata de funcționare a parcărilor.jConțrolul se realizează prin intermediul unui telefon cu acces la internet care are instalată, p^âpîi^ț^ ce permite interogarea bazei de date pentru a verifica dacă a fost sau nu plăl^păp^irgia p^ntm un anumit autoturism.

' 'x ’>>

V'--                       ,

Controlorul face verificarea prin tastarea numărului de înmatriculare autovehiculului

'     r“<.                           " ■ ''T

pentru care se dorește verificarea plății parcării, pe ecranul telefonului va apărea dacă â fost plătit tariful de utilizare al parcării. în cazul în care se constată că autovehiculul este parcat fără plată tarifului de parcare acesta va fi supus măsurii de blocare.

Capitolul V FACILITĂȚI - GRATUITĂȚI

Art. 19. Se acordă gratuități pentru următoarele tipuri de autovehicule :

 • a) Vehicule care aparțin fundațiilor și asociațiilor cu activitate umanitară, care asigură transporturi, în interesul persoanelor asistate ;

 • b) Vehicule apartinand persoanelor fizice cu domiciliul stabil în zona riverană (strada) unei parcări de utilitate publică cu plată și care dețin autoturisme înmatriculate la adresa respectivă. Acestea beneficiază de gratuitate în acel parcaj, pe bază de permis parcare riveran obținut de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L, cu mențiunea ca se poate obține un singur permis riveran/persoana, cu achitarea contra costului emiterii permisului, conform devizului anexat la hotarare;

 • c) Vehicule apartinand persoanelor cu domiciliul în municipiul Ploiești si care au Certificat de încadrare în grad de handicap eliberat in baza Legii nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare. Aceasta gratuitate oferita persoanelor cu dizabilitati, reglementata prin Legea 448/2006, Cap. II, art. 7, alin.(l), Cap. III, art. 33, alin.(l) revine autorităților administratei publice locale unde isi are domiciliul sau reședința persoana cu handicap.

 • d) Vehicule apartinand persoanelor persecutate politic.

Capitolul VI CONSTATAREA UTILIZĂRII NEREGULAMENTARE A PARCĂRILOR PUBLICE

Art. 20. Se consideră autovehicule care ocupă ilegal domeniul public și vor fi supuse măsurii de blocare următoarele autovehicule, conform hotărârilor de Consiliu Local:

 • a) autovehicule care staționează fără tichet de parcare, permis sau abonament valabile

sau care stationeaza fără să achite tariful de parcare prin SMS în pațcărilșAl^Mstrate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;              / .   \ \

alt


 • b) autovehicule parcate cu abonament expirat, cu abonamenf felibefăU^ht^

  autovehicul sau cu depășirea timpului de staționare stabilit prin tichet'ci^ mâiiz^ul^fl© 10 minute;                                                                     ■>


 • c) autovehicule care staționează pe locuri de parcare special rezervate, semnalizate cu indicator sau inscripționate, chiar dacă au tichet de parcare, abonament sau permis de parcare valabile;

 • d) autovehicule care ocupă locurile din parcările publice fără număr de înmatriculare, respectarea marcajelor și indicatoarelor (parcare longitudinală, oblică sau perpendiculară) sau cele care ocupă locurile din dreptul altor autovehicule staționate regulamentar pe locurile de parcare, dacă prin aceasta stânjenesc circulația autovehiculelor pe carosabilul drumurilor publice sau a pietonilor pe trotuare, ori blochează ieșirea/accesul autovehiculelor la locurile de parcare.

Capitolul VII SANCȚIUNI SI CONTRAVENȚII

Art. 21. Constituie contravenție următoarele fapte și se sancționează contravențional, dacă nu au fost săvârșite în asemenea condiții încât sa fie considerate, potrivit legii penale-infracțiuni, după cum urmeaza:

 • a)  Pentru autovehicule care staționează fără tichet de parcare,permis sau abonament valabile sau care stationeaza fără să achite tariful de parcare prin SMS în parcările administrate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.si pentru autovehicule parcate cu abonament expirat, cu abonament eliberat pentru alt autovehicul sau cu depășirea timpului de staționare stabilit prin tichet cu mai mult de 10 minute, se aplica sancțiunea de blocare a autovehiculului si se va achita contravaloarea tarifului de deblocare in valoare de 110 lei, conform H.C.L. 214/2015, Cap. III, Art. 10, Alin 1. pct.a ;

 • b) Pentru autovehicule care staționează pe locuri de parcare special rezervate persoanelor cu handicap, semnalizate cu indicator sau inscripționate, chiar dacă au tichet de parcare, abonament, sau permis de parcare valabile se aplica sancțiunea de blocare a autovehiculului si se va achita contravaloarea tarifului de deblocare in valoare de 200 lei, conform H.C.L. 214/2015, Cap. 3, Art. 10, Alin.l. pct.b ;

 • c) Pentru autovehicule care ocupă locurile din parcările publice, fără număr de înmatriculare, respectarea marcajelor și indicatoarelor (parcare longitudinală, oblică sau perpendiculară) sau cele care ocupă locurile din dreptul altor autovehicule staționate regulamentar pe locurile de parcare, dacă prin aceasta stânjenesc circulațiaautoyehiculelor pe carosabilul drumurilor publice sau a pietonilor, pe trotuare ori blochează1i'eșilea/accesul autovehiculelor la locurile de parcare, se aplica sancțiunea de blocare a autovehidu^ui si se va achita contravaloarea tarifului de deblocare in valoare de 11O; lei, conform H.C.L. 214/2015, Cap. III, Art. 10, Alin 1. pct.a .

' '-----------

Art. 22. Prevederile Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic^ahcontrăvențiilor, cu modificările și completările ulterioare, se aplică corespunzător.

Art. 23. Constatarea si incasarea tarifului de deblocare, prevăzute de prezenta hotărâre se fac de către angajații S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Art. 24. Controlul parcărilor se va efectua pe toată durata de funcționare a parcărilor de către angajații S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Art. 25. S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. nu răspunde de securitatea vehiculelor și a bunurilor aflate în interiorul acestora.

pDirector General, Cristinel Schiopu

Director Economic, Mihaela Dumitrescu

Serviciul Juridic-Contencios, Simona Albulescu

Serviciul Parcări, Blocări, Ridicări, Luminița Hainarosie

ANEXA3


la H.C.L. nr

Model abonament parcare

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. Str. Văleni, nr.32 tel: 0244/525252

Stampila


Nr..........

ABONAMENT PARCARE

aprobat prin HCL NR......../20...

valabil in toate parcările cu plata administrate de S.C. SGU Ploiești S.R.L. cu excepția parcării supraterane din strada Cuza Vodă nr. 8C

Posesorul acestui abonament are dreptul de parcare libera in perioada:

____ pentru auto nr.____

Luni

□ intervalul orar

Marti

□ intervalul orar

Miercuri

□ intervalul orar

Joi

□ intervalul orar

Vineri

□ intervalul orar

Sambata

□ intervalul orar

Dumnica

□ intervalul orar

__________Verso

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. Str. Văleni, nr.32 tel: 0244/525252

Abonamentul este valabil doar daca este expus la loc vizibil pe bordul autovehiculului!

ANEXA4 LA -HCL. WW


Model Permise Parcareco

o N


S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.NR.


Auto nr.

PERMIS PARCARE

PENTRU PERSOANE FIZICEDirector General,00

CM


S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.
Auto nr.

PERMIS PARCARE

PENTRU INSTITUT!! PUBLICEDirector General,


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.263/2013

Având în vedere suplimentarea numărului parcărilor cu plată din municipiul Ploiești și fluidizarea traficului în zonele aglomerate, se impune o nouă reglementare a activității de funcționare și exploatare a parcărilor.

în acest context și ținând cont de ritmul anual de creștere a numărului autoturismelor în municipiului Ploiești, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L consideră necesară o mai bună gestionare a parcărilor publice cu plată.

Printr-o eficientă administrare, se vor crea venituri suplimentare care vor duce la identificarea și amenajarea de noi parcări necesare cerințelor cetățenilor de a parca în mod civilizat. în pezent, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vine în sprijinul cetățeanului care va avea posibilitatea de a achita tariful de parcare în funcție de perioada de timp necesară staționarii în parcare prin intermediul casierilor incasatori, automate de parcare (parcometre), abonamente de parcare si prin intermediul telefoniei mobile - SMS.

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării si completării Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice aflate pe domeniul public și privat al Municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.263/2013.

Consilieri locali:Sorin VĂDUVA

S.C. SERVICII DE GOSPODARELE: URBANA PkQ^ȘTl S.R.L.

săHra-Jmra |


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării


Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor, publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.263/2013

SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L. s-a înființat în baza Hotărârii Consiliului Local nr.219/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.306/2010 prin care s-a aprobat înființarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., având obligația de a asigura exploatarea în condiții de eficiență economică a parcărilor cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Ploiești, cât și de a răspunde intereselor legitime ale cetățenilor posesori de autoturisme.

Prin diversificarea metodelor de incasare a tarifului de parcare se vor crea venituri suplimentare necesare fluidizării traficului în zonele aglomerate ale municipiului unde se vor amenaja noi locuri de parcare.

Modificarea Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiul Ploiești, vine în sprijinul cetățenilor, persoane fizice și juridice, prin posibilitatea acestora de a obține abonamente si permise în parcările publice cu plata după cum urmeaza :

 • a) Abonamente pentru societățile comerciale si persoanele fizice autorizate:

 • - 250 lei/auto/luna (inclusiv TVA);

 • - 600 lei/auto (inclusiv TVA)/ trimestru, cu plata in avans;

-1050 lei/auto( inclusiv TVA)/ semestru,cu plata in avans;

-1800 lei/auto (inclusiv TVA)/an, cu plata in avans.

 • b) Permise pentru instituții publice:

-100 lei/auto/lună(inclusivTVA);

 • - 240 lei/auto (inclusiv TVA)/trimestru, cu plata in avans;

 • - 420 lei/auto( inclusiv TVA)/ semestru,cu plata in avans;

 • - 720 lei/auto (inclusiv TVA)/an, cu plata in avans.

 • c) Permise pentru persoane fizice:

 • - 80 lei/auto/lună(inclusiv TVA);

-192 lei/auto (inclusiv TVA)/trimestru, cu plata in avans;

 • - 336 lei/auto( inclusiv TVA)/ semestru, cu plata in avans;

 • - 576 lei/auto ( inclusiv TVA)/an, cu plata in avans.

Având în vedere cele expuse mai sus, SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.263/2013.


Director Economic, Mihaela Dumitrescu

Birou
ontencios, eseu


Serviciul Parcari, Blocări, Ridicări,

Luminița 1 lainarosie

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

Nr. registru special SRCLR: (4/'/     QOt/

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 263/2013

Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea modificărilor și completărilor aduse Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 263/2013, în principal în sensul aprobării unor tarife aferente tichetelor, abonamentelor și permiselor pentru parcările cu plată din Municipiul Ploiești.

Potrivit Capitolului V denumit Facilități - Gratuități, se dorește introducerea unei categorii de vehicule ca beneficiară a gratuității, respectiv cele care aparțin persoanelor persecutate politic, care în Regulamentul anterior aprobat nu a fost prevăzută. Totodată, se introduce un nou alineat cu următorul conținut: “Gratuitățile sus menționate, la care se adaugă costurile aferente emiterii permisului, conform devizului anexat, se achită de Primăria Ploiești către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în calitate de prestator al acestui serviciu”.

Față de această modificare și completare a Regulamentului, arăt în primul rând faptul că modul în care este redactat textul lasă de dorit, întrucât conform formulării propuse ar trebui să adăugăm costuri la gratuități. Pe de altă parte, deși înțelegem că s-a dorit ca acele costuri aferente emiterii permisului să fie adăugate la contravaloarea acestuia, observăm faptul că fiind vorba de gratuități, nu se emit permise, deci nu există nici o contravaloare a permisului, nici un cost aferent emiterii acestuia.

Mai mult decât atât, suportarea din bugetul local a contravalorii unor permise sau abonamente pe care S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. nu le emite, este complet în afara legii. Potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, există obligația de a asigura cel puțin 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puțin de două locuri, pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport pentru persoane cu

handicap, sens în care art. 65, alin. 2 coroborat cu alin. 4 din acest act normativ, stabilește în sensul în care costurile aferente emiterii cardului-legitimație pentru locurile gratuite de parcare se suportă din bugetele locale.                       ;

In acest context trebuie făcută diferențierea clară a cardului-legitimație, care diferă de permisul sau abonamentul pe care societatea l-ar fi emis în cazul îri care locul respectiv de parcare ar fi fost cu plată. Astfel, ținând cont de faptul că în realitate locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap nu sunt locuri de parcare cu plată, ci gratuite potrivit legii, acestea nu fac obiectul prezentului proiect de hotărâre prin care se intenționează aprobarea unor tarife pentru parcările cu plată din Municipiul Ploiești.

1.,


Totodată, singurul temei de drept indicat este cel aplicabil exclusiv persoanelor cu handicap, despre care se apreciază cu greșita lui interpretare că ar putea produce efectele dorite de către inițiatori, pentru celelalte categorii de vehicule nefiind indicat și neexistând nici un temei în sensul care se dorește, respectiv ca gratuitățile, la care se adaugă costurile aferente emiterii permisului să se achite de Primăria Ploiești.

Pentru aceste motive, avizez nefavorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 263/2013.

DIRECTOR EXECUTIV

ANDREEA CRISTEA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR.121/20.04.2018

AVIZAT, VICEPRIMAR, George Pană

/

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.263/2013

5

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Potrivit prevederilor art. 36, alin.l, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Având în vedere adresa SRCLR FN/10.04.2018 a Serviciului Relația cu Consiliul Local, Reglementare prin care s-a solicitat întocmirea Raportului de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.263/2013 precizăm următoarele:

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/28.07.2010 s-a aprobat înființarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. fiind încheiat contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.2010. In anexa nr.5 la această hotărâre au fost incluse bunurile din domeniul public al municipiului Ploiești concesionate către această societate.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.385/2010 a fost înlocuită anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010 precum și, anexa la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.2010 cu anexa ce cuprinde lista cu bunurile ce aparțin domeniului public și privat ce s-au transmis în concesiune către S.C. Servicii de ^b'sppdățrife-Urbană Ploiești S.R.L., în sensul că au rămas în concesiunea<isbcietății sus menționate numai anumite bunuri, care au fost considerate de către aceasta ca fiind necesare desfășurării activității, restul bunurilor fiind predate autorității locale,...

Ulterior s-a aprobat modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010 cu modificările și completările ulterioare, astfel încât, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.317/27.08.2013,   nr.374/30.09.2013,

202/28.05.2014, 402/28.10.2014, 242/28.07.2016 sunt transmise în concesiune și o parte dintre parcările cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Ploiești ce fac obiectul proiectului de hotărâre, după cum urmează:

J Parcare Maramureș în suprafață de 874 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent

J Parcare Obor-str.Apelor în suprafață de 2895 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent

J Parcare str.Tribunal în suprafață de 324 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent

J Parcare Hale Parc 2- V.Milea în suprafață de 194 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent

S Parcare 7 etaje în suprafață de 1800 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent

S Parcare Hale-V.Milea în suprafață de 907 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent

J Parcare Hale-Emil Zolla în suprafață de 281 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent

S Parcare Trei Ierarhi-Liceul Cuza în suprafață de 345 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent

J Parcare Rond I -B-dul Independenței în suprafață de 250 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent

Parcare Armoniei în suprafață de 140 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent

J Parcare Hotel Prahova-Kogălniceanu în suprafață de 834 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent

J Parcare Curtea de apel s+j - Emile Zolla în suprafață de 1637,50 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent

J Parcare Palat Griviței în suprafață de 850 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent

J Parcare Nichita-Ghe.Lazăr în suprafață de 151 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent

•S Parcare Vasile Lupu fără a se specifica suprafața sau numărul locurilor de parcare aferent.

J Imobil - teren str. Gheorghe Doja nr. 81 ( în vederea amenajării unei parcari publice) în suprafață de 389 m.p

S Parcare str. Constantin Dobrogeanu Gherea în suprafață de 273 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent

J Parcare str. Constantin Dobrogeanu Gherea în suprafață de 116 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent •/'../           Ș

S Parcare str. Depoului vis a vis de Gara de Sud în suprafață de 456 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent        ’> C

J Parcare str. Depoului vis a vis de Piața Gara de Sud în suprafață de 360 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent

J Parcare str. Depoului vis a vis de Piața Gara de Sud în suprafață de 148 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent

Parcare str. Depoului vis a vis de Piața Gara de Sud în suprafață de 148 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent

J Parcare Hotel Prahova-C.D. Gherea în suprafață de 216 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent

J Parcare cuprinsa intre Cimitirul Viisoara si platforma comerciala Nord în suprafață de 3.003,50 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent

J Parcare str. Apelor în suprafață de 232,50 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent

J Parcare str. Ostașilor în suprafață de 538,00 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent

S Parcare str. Golești în suprafață totală de 347,50 m.p. din care: Lot 1 - 162,50 m.p. și Lot 6-185 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent

•S Parcare str. Radu Stanian în suprafață totală de 288,00 m.p. din care: Lot 2-90 m.p., Lot 3- 40 m.p, Lot 4- 120 m.p. și Lot 5-38 m.p. fără a se specifica numărul locurilor de parcare aferent

S Parcare „Zona -Democrației” în suprafață de 367 m.p. având o capacitate de 34 locuri de parcare.

Precizăm că la unele dintre acestea există unele mici diferente în conținutul

5                        5

denumirii sau al adreselor poștale față de cele precizate în Anexa nr.l la proiect.

Totodată menționăm faptul că la data transmiterii în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a unora dintre aceste parcări nu au existat planuri cadastrale exacte și, ca atare, suprafețele au fost preluate din documentele deținute la nivelul instituției, nefiind determinate prin ridicări topografice, existând unele neconcordanțe între suprafețele reale ale imobilelor și cele menționate în documente.

Printr-o informare depusă la municipiul Ploiești în data de 14.02.2018, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a adus la cunoștință situația parcărilor aflate în concesiunea acesteia, a parcărilor în care funcționează fără a fi preluate în concesiune, precum și a parcărilor identificate de comisia mixtă formată din membrii societății și membrii Comisiei de Transport și Siguranța Circulației pentru a fi amenajate, în condițiile Hotărârii nr.l 1/2015 a Comisiei pentru Transport și Siguranța Circulației pentru organizarea de noi parcări, urmând ca situația parcărilor în care funcționează fără a fi preluate în concesiune să fie înaintată Comisiei nr.2 - Comisia Pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii Către Populație, Comerț, Turism, Agricultură Și Promovare' Operațiuni Comerciale în vederea avizării unui proiect de hotărâre corespunzător. :. ?

Astfel, pentru parcările care se regăsesc la pozițiile 25-32 în Anexa nr.l la proiectul de hotărâre s-a întocmit hotărâre de consiliu fiind transmisă spreânaliză și aprobare Consiliului Local . Prin adresa nr.54/03.08.2017 Serviciul Relația cu Consiliul Local, Reglementare a comunicat că acesta a fost prorogat.

Prin urmare, având în vedere că în ceea ce privește Anexa nr.2, Direcția Gestiune Patrimoniu nu are competență de avizare, pentru Anexa nr. 1 se constată că nu se poate emite aviz favorabil decât pentru parcările care sunt transmise în concesiune prin hotărâri de Consiliu Local, urmând ca pe măsură ce prin viitoare proiecte de hotărâre vor fi transmise și alte parcări în concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. această anexă să fie suplimentată.

Director Executiv,                     Director Executiv Adjunct,

Amedeo Floi


Carmen


Bucur


Șef Serviciu S.I.E.B,

Gabriela Mîndruțiu


întocmit: Dima tțlena Daniela

Anexa nr. 1 Ia H.C.L.... SERVICIUL PARCARI

NR. CRT.

PARCARE

ADRESA

TOT. LOC.

LOC. HAND.

1.

MARAMUREȘ

STR. MARAMUREȘ

82

2

2.

OBOR

STR. APELOR, STR. OBORULUI

370

8

3.

TRIBUNAL

STR. ȘTEFAN CEL MARE

37

2

4.

HALE PARC 2

STR. VASILE MILEA

19

1

5.

7 ETAJE

STR. VASILE MILEA

84

2

6.

HALE

STR. VASILE MILEA

69

5

7.

HALE PARC

[STR. EMILE ZOLA

47

2

8.

LICEUL CUZA

STR. TREI IERARHI

30

2

9.

ROND 1

B-DUL INDEPENDENTEI

22

2

10.

lÂRMONIEI

STR. ARMONIEI

13

1

11.

HOTEL PH.

STR. KOGALNICEANU

64

3

12.

CURTE APEL

STR. EMILE ZOLA

68

2

13.

PALATUL CULTURII

STR. GRIVITEI

43

1

14.

NICHITA

STR. GHE. LAZAR

14

1

15.

vASILE LUPU 1

STR. VASILE LUPU

21

1

16.

GARA DE SUD

STR. DEPOULUI

22

2

17.

GARA SUD PIAȚA

STR. DEPOULUI

50

2

18.

C.D. GHEREA(VECHI)

STR. C.D. GHEREA

30

1

19.

Ighe. doja

STR. GHE. DOJA

12

1

20.

NORD

CIMITIR VIISO ARA

115

2

21.

OBOR

STR. APELOR

36

1

22.

OBOR

STR. OSTAȘILOR

46

2

23.

CASA CĂSĂTORIILOR

STR. GOLEȘTI

58

4

24.

DEMOCRAȚIEI

STR. ȘTEFAN CEL MARE

48

2

25.

ROMANA

STR. ROMANA

56

2

26.

UNIRII 1

STR. UNIRII

20

2

27.

UNIRII 2

STR. UNIRII

15

1

28.

RAHOVEI

STR. RAHOVEI

23

2

29.

ANUL 1907

STR. ANUL 1907

21

2

30.

MIHAIL KOGALNICEANU

STR. MIHAIL KOGALNICEANU

52

2

31.

VASILE LUPU 2

STR. VASILE LUPU

23

2

32.

C.D. GHEREA 1+2

STR. C.D. GHEREA

42

2

TOTAL LOCURI PARCARE

1652

67


sfmRMS

SISTEM K HAiaSfll EHTSRTOIUT iwst34<;;-^4

Ploiești. Str.Valeni nr. 32. tel:O244-S44212. 52S252- fax:O244-S1O3S3 eoU postai 100046 Fornțuiarill -fc’3

’l,       ' ;

C O C,,.^ '


Servicii de Gospodărire

Urbana Ploiești s.r.i.


C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967


Obiectivul: Obiectul:


0395

0001


45000000

45000000


LUCRĂRI 2018

LUCRĂRI 2018


Lista cu cantitatile de lucrări Deviz 230128 TARIF ÎNTOCMIRE PERMIS

Categoria de lucrări: 0004 Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE      UM         PU MAT VAL MAT =

= DENUMIRE

ARTICOL

PU MAN   VAL

PU UTI   VAL

PU TRA   VAL

TOT

MAN = UTI =

TRA =

A L =

GR./UA

GR.TOT

= SPOR MAT

MAN UTI

001   YC10

1 1]

BUC.

1.000

4.55

4.55

PERMIS PARCARE

1.89

1.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

6.44

Cheltuieli

directe din articole:

GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT    TOTAL

0.000

4.55

1.89

0.00

0.00

6.44

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUȚIE

ASIGURATORIE

PENTRU MUNCA

(

1.89 +

0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.

000) * 0.02250 =

0.04

Total cheltuieli directe:

GREUTATE

MATERIALE   MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

0.000

4.55       1.93

0.00

0.00

6.48

Cheltuieli

indirecte:

6.48 * 0.2335 =

1.51

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA           8.40 * 19.0% =

TOTAL CU TVA


8.40

„1.60

10,00

întocmit, Oana CalinMUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2; 100066 - Ploiești Tel.: 0244/ 516699 ; 0244/ 515982 Fax: 0244/513829 www.ploiesti.ro
ISO 9001Ploiești, 29.03.2018

Către,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII

PUBLICE, CONTRACTE

Vă facem cunoscut că Proiectul de Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.263/2013 a fost transmis Direcției Comunicare, Relații Publice, acesta afișându-se pe site-ul Municipiului Ploiești www.nloiesti.ro, în data de 31.01.2018, evidențiat cu link-ul: http://www.ploiesti.ro/Proiecte%20hotarari/2018/proiect%20HCL%20parcari.iidf. respectându-se astfel prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Alina Mihaela Istrătescu

Director executiv

Direcția Comunicare, Relații Publice î


Nume, prenume

Funcția publică

Semnătura

Data/

'■'/.exemplare

ELABORAT

Adam Roxana Monica

Consilier

29.03.

’201S/2Ex.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE   „

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 263/2013

și a emis: ,


Data: W <i> ^8


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, -COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE , .

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 263/2013