Hotărârea nr. 12/2018

Hotãrârea nr. 12 privind actualizarea elementelor de identificare ale Stației de epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 12


privind actualizarea elementelor de identificare ale ’d'- T Stației de epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 10/19.01.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu, privind actualizarea elementelor de identificare ale Stației de epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 17.01.2018 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din patrimoniul municipiului Ploiești, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 și ale Hotărârilor nr. 146/1998, nr. 225/1999, nr. 443/28.11.2012 și nr. 373/30.09.2013 ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art. 3 și art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit. c) si lit. d) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea Anexelor B si C la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

la poziția 2, Anexa C, Gestiunea 3-41, referitoare la centrala termică și pavilion, coloana 3 va avea următorul cuprins: Pavilion administrativ, coloana 4 va avea următorul cuprins: Stație de epurare a apelor uzate - str.Corlatești nr.lA, P+lE/construcție din beton și cărămidă, Suprafața construită la sol=228 mp, Suprafață desfașurată=445 mp;

se completează Anexa C cu două poziții noi identificate în Anexa nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

se elimină pozițiile 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Gestiunea 3-41 din Anexa C si pozițiile 1,2,3,4,5, Gestiunea 3-41 din anexa B la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești.

Art.2. Aprobă completarea Anexei nr. 6 din Hotărârea nr.267/2006 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Alte imobile proprietate privată a Municipiului Ploiești cu poziții noi ce se identifică potrivit Anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Imobilul Stație de epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești, menționat la art. 1 și art. 2, se identifică potrivit planului de situație, Anexa nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr. 270/2014 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare și a anexelor la contractul de administrare nr. 14729/2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, potrivit prevederilor art.l și art.2.

Art.5. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional corespunzător la contractul de administrare nr. 14729/2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

Art.6. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001, conform prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.8. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 30 ianuarie 2018.


Contrasemnează: SECRETAR, Laurentiu D1I1J

Anexa nr.l la H.C.L./ nr. $ /A/F

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa C)

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

i.

2.

3.

4.

5.

6.

Centrala termică

Stație de epurare a apelor uzate, str.Corlătești nr.l A

P/constructie din beton si

3                                                                          5

cărămidă, Suprafața construită =100 mp, suprafața desfasurată= 100 mp,

1973

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu       modificările       și

completările        ulterioare,

Hotărârea    nr. 146/1998 a

Consiliului     Local     al

municipiului         Ploiești,

Hotărârea    nr.225/1999 a

Consiliului     Local      al

municipiului Ploiești

Teren

Teren aferent al stației de epurare a apelor uzate, Suprafața=66769 mp

Str.Corlătești nr.lA,

3                       3

1973

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu       modificările       și

completările        ulterioare,

Hotărârea    nr. 146/1998 a

Consiliului      Local : „ al .

municipiului        ^P|oiești/ 7

Hotărârea    nr.225/1999'a

Consiliului      Local '    al

municipiului Ploiești ^.

Anexa nr. 2 la H.C.L./ nr.

Completări la

Anexa nr.6 la H.C.L. nr.267/29.11.2006

Alte imobile proprietate privată a Municipiului Ploiești

Nr. crt.

Adresa

Denumirea bunului

Elementele de identificare

0.

i.

2.

3.

Stație de epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești -

9 str.Corlătesti

9

nr.lA

Deversor ape pluviale, grătare cu emitere mecanică, canal tehnologic,       denisipatoare

orizontale din beton, platforma de uscat nisip, canal de măsurare Parshall

P/1973/

Suprafață construită la sol=961mp,

Suprafață desfășurată = 961 mp

Stație de epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești -

9 str.Corlătesti nr.lA

Canal

P/1973/construcție din beton armat,

Suprafața construită la sol=1023mp

Suprafața desfașurată=1023mp

Stație de epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești -

9 str.Corlătesti

9

nr.lA

Decantor pluvial

P/1973/construcție din beton armat, neacoperită,

Suprafața construită la sol=776mp,

Suprafața desfașurata=776mp

Stație de epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești -

9 str.Corlătesti

9

nr.lA

Decantor pluvial

P/1973/construcție din beton armat, neacoperită,

Suprafața construită la sol=773mp,

Suprafața desfașurată=773mp

Stație de epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești -str.Corlătesti nr.lA

Decantor menajer

P/1973/construcție din beton armat, neacoperită,

Suprafața construită la sol=774mp,

Suprafața desfașurată=774mp

Stație de epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești -str.Corlăteșii nr.lA

Decantor menajer

P/1973/construcție din beton armat, neacoperită,

Suprafața construită la sol=776mp,

Suprafața desfașurata=776mp

Stație de epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești -str.Corlătesti

9

nr.lA

Post trafo PT 108

P/1969/construcție din beton și cărămidă,

Suprafața construită la sol=19mp,

Suprafața desfașurată=19mp

Stație de epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești -str.Corlătesti

9

nr.lA

Cabina paznic

P/1973/construcție din beton și cărămidă,

Suprafața construită la sol=10mp,

Suprafața desfașurată=10mp

Stație de epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești -str.Corlătesti

9

nr.lA

Platforma de uscat nămol

P/1973/construcție din dale de beton neacoperită,

Suprafața construită la sol=l 6318 mp, Suprafața desfașurata=16318 mp

TJ4. P PS401


s=eaimp


4-7Vf:5'-Z#

PLAN DE SITUAȚIE:                7

"Statie de epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești"


SCARA

1:1000

Nr. cadastral

\ Suprafața măsurate a imobiluhu(mp) |

Adresa imobilului

66769

Intravilan: Strada Corlatcsti or.lA

Carte Funciara nr.

___Unitate Administrativ Teritoriala (UAT) PloieștiA. DATE

REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de foloiinia

Suprafața (mp)         ,

.                    . I

l

,       Ce

66769 I

T     ..... •   •      ■ ■                                              ' 1    * ’

TOTAL

I             66769

in V. gard piua; in S, naraprejmuit.

Suprafața construit» 1» sol

T34.PA4 W


wo.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

Nr. 10/19.01.2018


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind actualizarea elementelor de identificare ale Stației de epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Potrivit art.3, alin.l al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 146/1998 : «începând cu data de 1 noiembrie 1998, rețelele de alimentare cu apa, canalizare, spatiile de tratare si epurare a apelor uzate, construcțiile si terenurile aferente acestora se preiau de către Consiliul Local al municipiului Ploiești ca facand parte din domeniul public al municipiului Ploiești.», încheindu-se în acest sens Procesul-Verbal din data 27.11.1998. Printre aceste bunuri se numără și Stația epurare orășenească cu suprafața totală de 65722,5 mp și suprafața construită de 1034 mp.

Bunurile aferente Statiei de epurare a apelor uzate, asa cum au fost preluate prin documentele menționate mai sus, au fost incluse in „"Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ”, potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, Anexele B si C, ulterior, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

In vederea finalizării lucrărilor de modernizare a Statiei de epurare a apelor uzate, aceasta a fost transmisa in administrarea Regiei Autonoma de Servicii Publice

Ploiești, astfel incat aceasta figurează in prezent pe Anexele la Contractul de administrare incheiat cu aceasta instituție.                                               <

Prin Hotararea nr.229/15.08.2008 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-a aprobat trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor bunuri componente ale statiei de tratare si epurare a apelor uzate in vederea casarii, si anume: metătancuri, nr.inventar 99992731, gazometru nr.inv.99992732, bunuri pentru care s-a realizat casarea.

Prin Hotărârile nr.443/28.11.2012 si nr.373/30.09.2013 ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-a aprobat trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești a unor bunuri componente ale Statiei de tratare si epurare a apelor uzate in vederea casarii, operațiunea care nu a fost finalizata. Precizam ca singurele clădiri care mai figurează in domeniul public al municipiului Ploiești sunt centrala termica si pavilion, nr.inv.99991148, acestea figurând ca o singura poziție deși se refera la doua construcții distincte, nealipite care, potrivit legislației cadastrale trebuie sa fie intabulate distinct, cu numere cadastrale diferite, sens in care se va modifica corespunzător Anexa C la Hotararea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, anexa care va cuprinde si o poziție distincta pentru terenul aferent Statiei de epurare a apelor uzate.

în vederea finalizării lucrărilor de modernizare a Stației de epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești este necesară înscrierea acesteia în Cartea Funciară. în acest sens au fost efectuate măsurători de specialitate de către S.C. Intergroup Engineering S.R.L. .Cu aceasta ocazie au fost identificate diferențe de suprafețe față de cele din actele de proprietate.

Precizăm faptul că pe planul PAD au fost pozate construcțiile vechi proprietatea Municipiului Ploiești numerotate de la CI la CI2. Menționăm faptul că pentru clădirea Cil nu s-au identificat in arhivele municipalității niciun fel de acte, sens în care aceasta nu va face obiectul înscrierii în Cartea Funciară.

Construcțiile aferente noii statii de epurare, aflate in diverse stadii de execuție menționate în planul PAD vor face obiectul înscrierii în Cartea Funciară după finalizarea procedurilor de recepție a obiectivului de investiții „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești,,.

Prin adresa nr.28/18.01.2018 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană -Serviciul Cadastru și GIS, a comunicat faptul că adresa poștală a imobilului- Stație de epurare a apelor uzate este: Ploiești, str.Corlătești nr.lA. De asemenea prin adresa nr.300357/16.01.2018 aceasta a comunicat faptul că „ Amplasamentul imobilului situat in Ploiești, str.Corlatesti nr.lA, corespunde din punct de vedere al adresei poștale si al denumirii de strada”.

Ca atare, în baza măsurătorilor de specialitate efectuate, se impune actualizarea corespunzătoare a Anexei B si C la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999 in ceea ce privește actualizarea elementelor de identificare ale imobilului menționat mai sus, precum si eliminarea pozițiilor aferente bunurilor ce au fost trecute din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești in vederea casarii.

fi s*X*

Având in vedere ca celelalte imobile pentru care au fost efectuătr/mâsufațori\ de specialitate au fost trecute din domeniul public in domeniul privat prin Hotărârile nr.443/28.11.2012 si nr.373/30.09,2013 ale Consiliului Local al’^Muriicipiuiui^ Ploiești, se impune crearea unor poziții distincte in inventarul bufyfijâlpr cafe^ alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”, atestat potrivit 'Hotărârii nr.267/2006 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Conform instrucțiunilor de tehnică legislativă în vigoare, după aprobarea acestui proiect de hotărâre, acesta va fi transmis către Consiliul Județean Prahova în vederea actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Prin adresa nr.43/17.01.2018 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat următoarele:

In urma verificărilor efectuate in baza de date a serviciului, in evidentele privind fondul funciar si registrul special, nu s-au identificat notificări formulate in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 si nici cereri formulate in baza Legii nr.247/2005 si Legii nr.18/1991 (art.36), republicata, referitoare la ‘‘imobilul Statia de Epurare a apelor uzate ” din Municipiul Ploiești, str. Corlatesti.

De asemenea, s-a precizat faptul ca: “..s-au înregistrat cereri in conformitate cu Legea nr.247/2005 prin care s-a solicitat restituirea unor suprafețe de teren “str.Rafov FN, “Cartierul Rafov”, “Punctul Rafov” (cereri ce vizeaza terenurile de la Statia de Epurare a apelor uzate) “Cartierul Petru Groza”, cereri ce au fost analizate si respinse atat de Comisia Locala Ploiești de aplicare a Legii nr. 1/2000 si finalizarea aplicării Legii nr. 18/1991, republicata, modificate prin Legea nr.247/2005 cat si de Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata Asupra Terenurilor Agricole si a Celor Forestiere in baza unor Hotarari. ”

Prin adresa nr. 107/18.01.2018 Serviciul Juridic Contencios, Contracte din cadrul Direcției Administrație Publica Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte a comunicat faptul ca pentru imobilul ”Statie de epurare a apelor uzate situat in Ploiești, Tarlaua T34, P464 nu sunt identificate, in prezent, acțiuni pe rolul instanțelor de judecata. ” Se precizează insa, ca : in evidentele serviciului este înregistrat dosarul nr.15542/281/2006 aflat pe rolul Judecătoriei Sibiu, acțiune prin care reclamanta Petcu Alexandra solicita sa se constate nulitatea hotărârii 4706/2006 emisa de Comisa Județeană de Fond Funciar Prahova, obligarea Comisiei Locale de Fond Funciar Rafov sa trimită dosarul la Comisia Locala de Fond Funciar Ploiești, obligarea Comisiei Locale de Fond Funciar Ploiești sa soluționeze dosarul si sa reconstituie dreptul de proprietate asupra terenului din str. Rafov FN - Stat ie epurare - Tarlaua 34 P483. Cauza are următorul termen de judecata in data de 13.03.2018.

Precizam insa ca potrivit Expertizelor efectuate in cauza, amplasamentul revendicat nu afecteaza terenul pe care e amplasata statia de epurare, ci doar terenul adiacent din tarlaua T34 parcela A483, teren care este clar delimitat de incinta statiei de către canalul CCN 481.

Situația a fost prezentată Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 17.01.2018 a acordat aviz favorabil promovării proiectului de hotărâre corespunzător. Având in vedere necesitatea, continuării lucrărilor la obiectivul de investiții sus-mentionat, obținerea tuturor avizelor legale, importanta finalizării acestuia pentru municipiul Ploiești, se impune promovarea prezentului proiect de hotarare in regim de urgenta in ședința ordinara din luna ianuarie 2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.
AVIZAT,


Sef Serviciu S.I.B. Mădăfin Negoiță

L

/


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director Executiv,


Direcția Economică,

Director Executiv,


Andreea Mihaela Cristea
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind actualizarea elementelor de identificare ale Stației de epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Printre bunurile incluse în patrimoniul municipiului Ploiești se numără si rețelele de alimentare cu apa si canalizare, spatiile de tratare si epurare a apelor uzate, construcțiile si terenurile aferente acestora.

Astfel, potrivit art.3 al Hotărârii nr. 146/1998 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a preluat in domeniul public si Statia de epurare oraseneasca.

In acest moment acest bun se afla in administrarea Regiei Autonome d e Servicii Publice Ploiești in vederea finalizării lucrărilor de modernizare a statiei. Pentru continuarea acestor lucrări s-a lansat comanda pentru întocmirea documentației cadastrale in vederea înscrierii in Cartea Funciara a localității a Statiei de epurare a apelor uzate din municipiul PI oiesti, compusa di n teren si construcțiile amplasate pe acesta.

Potrivit măsurătorilor de specialitate realizate au rezultat diferente ale elementelor de identificare aferente Statiei de epurare a apelor uzate fata de cele din documentele deținute in arhivele municipalității. Ca atare, se impune actualizarea elementelor de identificare ale imobilului menționat mai sus.

Luând in considerare cele menționate mai sus, se impune modificarea corespunzătoare a Anexelor B si C la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, a anexelor la Hotărârea nr.270/24.07.2014 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare și a anexelor la contractul de administrare nr. 14729/2014 încheiat intre Municipiul Ploiești si Regia Autonoma de Servicii Publice.

Conform instrucțiunilor de tehnică legislativă în vigoare, după aprobarea acestui proiect de hotărâre, acesta va fi transmis către Consiliul Județean Prahova în vederea actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, însușit prin Hotărârea Guvernului României nr.1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și?almunicipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Având in vedere ca celelalte imobile pentru care au fost efectuate măsurători de specialitate au fost trecute din domeniul public in domeniul privat prin Hotărârile nr.443/28.11.2012 si nr.373/30.09.2013 ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești, se impune crearea unei poziții distincte in inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”, atestat potrivit Hotărârii nr.267/2006 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri:

Dănescu Ștefan

Stanciu Marilena l


Vîscan Robert-IonuțHodorog Bogdan '


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind actualizarea elementelor de identificare ale Stației de epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești

5

Data:

FROM :


FAX NO.


19 Jan. 2018 13:28 PIMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC - CONTENCIOS,


ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


S( RVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE /<?£......../............im*...


/-


18 ian. zoia


Către,

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri


Ca răspuns la adresa dumneavoastră nr. 43/16.01.2018, prin care S ^licitați informații cu privire la imobilul Statie de Epurare a apelor uzate, situat in Ploiești, Tarlaua T34, imobilul menționat, nu sunt identificate, in prezent, in evidențele Se Contracte, acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.


1'464, vă comunicăm că pentru viciului Juridic - Contencios,


arul nr. 15542/281/2006 aflat


Precizam Insa ca in evidentele serviciului nostru este înregistrat do

pe rolul Judecătoriei Sibiu, acțiune prin care reclamanta Petcu Alexandra solicita sa se constate nulitatea hcbtararii 4706/2006 emisa de Comisa Județeană de Fond Funciar Prahov.

Fpnd Funciar Rafov sa trimită dosarul la Comisia Locala de Fond Fund Locale de Fond Funciar Ploiești sa soluționeze dosarul si sa reconstituie terenului din str. Rafov FN - Statie epurare - Tarlaua 34 P483. Cauza are in data de 13.03.2018


. obligarea Comisiei Locale de r Ploiești, obligarea Comisiei dreptul de proprietate asupra jrmatorul termen de judecata


Director executiv,

Andreea CRISTEANume, Prenume

funcție publica

F.LAQOHAT

Grigore tlens Roxana

Consilier18.01.2018
/PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ SERVICIUL CADASTRU ȘI GIS

TEL./int. 0244/516699 int. 325                  Ref. Nr. 41/2018

FAX 0244/596121

NR. FAX 28/16.01.2018 f 0 |ÂN. 2018

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

SERVICIUL INVENTARIERE ȘI EVIDENȚĂ

BUNURI


A

In atenția,

Doamnei Dumitru Corina

Referitor la faxul dumneavoastră inregistrat la Direcția Generala de De voltare Urbană cu nr.

28/16.01.2018, prin care solicitați adresa poștală pentru Stația de epurare oră.enească cu suprafața totală de 65722,5 mp, vă facem cunoscut că aceasta are adresa poștală:

Strada Corlătești nr. IA.

Cu considerație,

/arhitect șef,


/'director ex cutiv adjunct


Ing. Rit a/Marcela Neagu


ȘEF SERVICII

S


L DE CADASTRU


Ing. CaNume, prenume

Funcția publică

Semnătura

/i

Dala

ELABORAT

VLAD Constantin

Referent

17.01.2018

FAX NO.


! î,'

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ SERVICIUL CADASTRU Șl GIS

TEL./int. 0244/516699 int. 325

FAX 0244/596121

NR. 300357/16.01.2018


Ref. SIB 61/16.01.2018


Către,

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

SERVICIUL INTABULÂRI BUNURI

în atenția (spre știința),

Doamnei Băltăreții Alexandra

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 300357 din 16.01.2018 prin căre ne transmiteți Planul de Amplasam și Delimitare, întocmit de S.C Intcrgroup Engineering SRL în vederea înscrierii.la iBirouI de Carte Funciară și ne solicitați verificarea corectitudinii întocmirii acestuia, vă comunicăm;

Verificarea documentațiilor cadastrale întocmite de persoane fizice/juridice, nu intră în atribuțiile administrației publice locale. Potrivit art. 29 alin. 1 din anexa Ia Qdinu’ A.N.C.P.I. nr. 1340/2015 privind modificarea și completarea regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul A.N.C.P.I. nr. 700/9.07,2014 „persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea întocmirii documentației și corespondența acesteia cu realitatea din ter^n și cu actele doveditoare de dreptului de proprietate puse Ia dispoziție de proprietar. în cazul trasărilor, persoana autorizată răspunde pentru materializarea limitelor imobilului în concordanță cu documentația cadastrală”.

Amplasamentul imobilului situat în Ploiești, str. Corlătești nr. IA, WespUn^C dffi pLUCl (jt

țedere al adresei poștale și al denumirii de stradă..

i

i

.1


Precizăm că Serviciul Cadastru și GIS verifică documenta|iile cadastrale întocmite pentru ^tabulare, conform Dispozifiei nr. 5155/23.07.2009, din punct de vedere al idresei poștale (denumire


FOX NO.

de stradă și număr poștal) și apartenență administrativ teritorială (unde este cazul), nu și din punctul de vedere al regimului juridic (actele de proprietate ale imobilului).

Menita C4 pen.ru buna desfășurare a activi.^ Direcției de Cestiun0 patrimoniu eadasual existent ia Serviciu, Cadss.ru ,i GIS a fost distribuit (tapntunileu o Iiccn|ă AutoCAD) te conformitate cu Referatul nr. 31/06.05.20]5.

Cu considerație,


7DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

ing. Rita Marcela Ncagu

V

ȘEF SERVICIU CADASTRU Șl G.I.S.,

ing. Caiita Toma

f--

Nume, prenume

Funcția publică

Semnătura

o L

Data

elaborat

Constantin Viat)

Referent

18.01.2018

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

TEL: 0244/516699 -int.205, FAX: 0244/ 545941

S.A.L.P./Nr.-/jy^^y-/p/J/

Ref. adresă nr. 44/2018

CĂTRE,

SERVICIUL INVENTARIERE ȘI EVIDENȚĂ BUNURI

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 44/16.01.2018, prin care solicitați date referitoare la “imobilul Stația de Epurare a apelor uzate” din Municipiul Ploiești, str. Ccrlătești (conform planului l

anexat la adresa dvs.), vă comunicăm următoarele:

In urma verificărilor efectuate în baza de date a serviciului nostru, în. evidențele privind fondul funciar si registrul special, nu s-au identificat notificări formulate în conforipitate cu prevederile Legii nr.lt/2001 și nici cereri formulate în baza Legii nr. 247/2005 și Legii nr. la/1991(art.36), republicată, referitoare la “imobilul Stația de Epurare a apelor uzate” din Municipiul Ploiești, str. Corlătești

Facem, însă precizarea că, s-au înregistrat cereri în conformitate cu Legea nr.247/2005 prin care s-a solicitat restituirea unor suprafețe de teren “str. Rafov FN”, “Cartierul Rafov “, “Punctul Râfov” (cereri ce vizează terenurile de la Statia de Epurare a apelor uzate) “Cartierul Petru Groza”, cereri ce au fost analizate si respinse atât de Comisia Locală Ploiești de aplicare a Legii nr.1/2000 si finalizarea aplicării Legii nr. 18/1991, republicată, modificate prin Legea nr.247/2005 cât și de Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor Agricole și a Celor Forestiere in baza unor Hotărâri.

Cu considerație,

Nume, prenume

Funcția publică

Semnătura

Data

E

ABORAT

Burcuș Elena

Varceoroveanu Crishtodor

Consilier

Referent

17.01.2018

ERIFICAT

Constantin Oana Laura

Șef Serviciu SALP

Q

Li

ț 7 IAN. 2018

Județul Prahova

Municipiul Ploiești

Comisia speciala pentru întocmirea inventarului

Bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului

SUBCOMISIA PENTRU INVENTARIEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA CU TERENURILE AFERENTE

ANEXA B


INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Anul


dobândirii Valoarea


Nr.     Codul de

crt. clasificare


Denumirea bunului


Elemente de identificare


sau al


de     Sit.


darii in folosința


inventar

(lei)


jur.

act


Gestiunea 2-3

1

13.4.2.

1 APARAT DE CONTORIZARE DN 50 WP MEINECHE 105708

SERIA

IGHEORGHE GHEORGHE,PAal_41478

I 1996/19961

906240

*

Gestiunea 2-11

1

11.8.6.

1 REFACERE REȚEA

ISTR. MIHAI BRAVU,PAa6 202467

| 1994/1994|

8780030

2

11.8.6.

IREFACFRE REȚEA APA

ISTR. VĂLENI,PAa6 202466

11994/1994|

6777039

*

3

11.8.6.

1 CONDUCTA REFULARE LA STATIA POMPE

ISTR.MIHAI BRAVU, PAa6 202436

| 1993/1993|

11099611

■A:

4

11.8.6.

1 CĂMINE VANE PE CONDUCTA DE ADUCTIUNE MIHAI BRAVU

TT

|MIHAI BRAVU,PAal_202443

11993/1993|

7445549

*

5

11.8.6.

1 CONDUCTA DE ADUCTIUNE OTEL ALIMENT. APA

MIHAI

|MIHAI BRAVU,PAa6 202435

I 1993/1993|

21076636

*

BRAVU=1512M

6

11.8.6.

1 REFACERE REȚEA APA

ISTR. GENERAL

DRAGALINA,PAa6 202468

11994/1994|

7533387

*

7

11.8.6.

1 CĂMINE VANE 3 BUCĂȚI PE CONDUCTA DE REFULARE

IMIHAI BRAVU II,PAal 202444

11993/1993|

5979702

*

8

11.8.6.

I BRANȘAMENT APA

ISTR. MIHAI BRAVU NR.

I1996/19961

1015158

*

9

11.8.6.

1 BRANȘAMENT APA

108,PAa6_202559

ISTR. NAMOLOASA NR.

I 1996/1996|

1048731..

12,PAa6 202563

661

11.8.13.

1 RACOARDE CANAL

662

11.8.13.

1RACOARDE CANAL

663

11.8.13.

IRACOARDE CANAL

664

11.8.13.

IRACOARDE CANAL

665

11.8.13.

IRACOARDE CANAL

666

11.8.13.

1RACOARDE CANAL

667

11.8.13.

1RACOARDE CANAL

668

11.8.13.

IRACOARDE CANAL

669

11.8.13.

1RACOARDE CANAL

67 0

11.8.13.

IRACOARDE CANAL

671

11.8.13.

IRACOARDE CANAL

672

11.8.13.

1RACOARDE CANAL

67 3

11.8.13.

1RACOARDE CANAL

674

11.8.13.

IRACOARDE CANAL

675

11.8.13.

IRACOARDE CANAL

676

11.8.13.

1RACOARDE CANAL

677

11.8.13.

1RACOARDE CANAL

678

11.8.13.

IRACOARDE .CANAL

67 9

11.8.13.

1RACOARDE CANAL

680

11.8.13.

(RACOARDE CANAL

681

11.8.13.

IRACOARDE CANAL

682

11.8.13.

1RACOARDE CANAL

683

11.8.13.

IRACOARDE CANAL

684

11.8.13.

IRACOARDE CANAL

685

11.8.13.

1RACOARDE CANAL

686

11.8.13.

1RACOARDE CANAL

687

11.8.13.

(RACOARDE CANAL

688

11.8.13.

IRACOARDE CANAL

689

11.8.13.

1RACOARDE CANAL

690

11.8.13.

IRACOARDE CANAL

Gestiunea 3-41

1

11.8.12.

ISTATIE DE POMPARE NĂMOL

2

11.8.6.

I CONDUCTE ALIMENTARE CU APA

3

11.8.4.

I CANAL DESCHIS OCOLIRE STATIE

4

11.8.6.

I CONDUCTE TEHNOLOGICE CANAL

5

11.8.13.

I CĂMIN PENTRU APOMETRI

|GHE. LAZAR,PAal 250954

11929/1969|

0

|AUREL VLAICU,PAal 251818

11939/1969|

88101

IVASILE LUPU,PAal 251973

11924/1969|

0

|MUNCII,PAal 251050

11939/1969|

164295

|MUNCII,PAal 251051

11939/19691

109530

|MUNCII,PAal 251052

I 1.939/1969 |

109530

1VINATORI,PAal 251881

I1969/19691

119248

1 AUREL VLAICU,PAal 251816

11929/19691

66219

I ALEXANDRU VLAHUTA,PAal 251831

11956/1969|

84294

IALEXANDRU VLAHUTA,PAal 251832

11956/1969I

109270

|LIPSCANI,PAal 251036

11939/19691

0

IVASILE LUPU,PAal 250973

11924/19691

41147

1 MUȘEȚELULUI,PAal 251088

1 1957/1969-1

87805

I ROMANA,PAal 251871

I1970/1969|

203408

1 ROȘIORI,PAal 251628

11954/19691

1560

|ȘTEFAN CEL MARE,PAal 251651

11929/1969|

169396

1 ȘTEFAN CEL MARE,PAal 251652

I1929/19691

7 7 922

I ȘTEFAN CEL MARE,PAal 251653

I1929/19691

67758

I ȘTEFAN CEL MARE,PAal 251654

I1929/19691

80463

I ȘTEFAN CEL MARE,PAal 251655

11929/19691

69452

|ȘTEFAN CEL MARE,PAal 251669

11939/19691

146236

1 ȘTEFAN CEL MARE,PAal 251662

11939/19691

112489

1 STADIONULUI,PAal 251676

11939/1969|

87758

I STADIONULUI,PAal 251673

11939/19691

77434

IRUSU SIRIANU,PAal 251886

I1969/19691

0

|ULIERULUI,PAal 251784

I1956/1969]

82017

I ROMANA,PAal 251568

11934/19691

51095

1RAHOVEI,PAal 251603

11929/19691

50992

I ROMANA,PAal 25157 6

11949/19691

113759

IRODULUI,PAal 251615

11934/1969|

123859

l-STATIE EPURARE-,PAa3_2730 l-STATIE EPURARE-,PAa6_2735 l-STATIE EPURARE-,PAal_2741 l-STATIE EPURARE-,PAa6_2742 l-STATIE EPURARE-,PAal 2214

|1973/1973|  37208558

11973/19731   9 2 4W 3

1197 3/19731 2.953^'3Î59^r 11973/197 3 1 J72842983

11.968/1969 I CS;363'659 ;'/ '

Județul Prahova

Municipiul Ploiești

ANEXA C


»

SUBCOMISIA PENTRU'INVENTARIEREA SISTEMULUI

DE CANALIZARE SI EPURARE A APELOR UZATE

CU TERENURILE AFERENTE

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Anul


dobândirii Valoarea


Nr.     Codul de

crt.   clasificare


Denumirea bunului


Elemente de identificare


sau al darii in folosința


de inventar (lei)


Sit. j ur. act


Gestiunea 3-21

1

11.8.7.

I CANALIZARE

ROSU=112ml

PT.STATIA DE POMPE SI REZERVORE MALUL

I CANAL- STAN

MIHALACHE,PCel

202488

I 1995/1995I

11537574

*

2

11.8.7.

. I CANALIZARE

STR.

CERNA=205M

1 CANAL- STAN

I 1994/1994I

13247823

•k

MIHALACHE,PCel

_202453

3

11.8.7.

1 CANALIZARE

STR.

I.L.CARAGIALE=4 4 7M

I CANAL- STAN

I 1994/1994|

31908872

*

MIHALACHE,PCel

202454

4

11.8.7.

1 CANALIZARE

STR.

TRAIAN VUIA =128M

I CANAL- STAN

I1994/1994I

9456989

MIHALACHE, PCel

_202455

5

11.8.7.

I CANALIZARE

STR.

SNAGOV=350M

1 CANAL- STAN

11994/1994I

31889310

■k

MIHALACHE,PCel

_202456

6

11.8.7.

I CANALIZARE

STR.

SCHIORI=80M

1 CANAL- STAN

I 1994/1994|

4839845

*

MIHALACHE, PCel_

_202457

7

i 1.8.7 .

1 CANALIZARE

STR.

GAGENI=383M

I CANAL- STAN

I 1994/1994|

35493230

*

MIHALACHE,PCel

_202458

8

11.8.7.

1 CANALIZARE

STR.

PRIMĂVERII=335M

1 CANAL- STAN

I1994/1994|

40683947

*

MIHALACHE, PCel

_202459

9

11.8.7.

1 CANALIZARE

STR.

ALEXANDRU ODOBESCU=640M

I CANAL- STAN

| 1994/1994|

70446095

*

MIHALACHE, PCel

_202460

10

11.8.7.

|CANALIZARE

STR.

LOBACEVSKI=383M

I CANAL- STAN

I 1994/1994I

39342816

-t.

MIHALACHE,PCel

_202461

11

11.8.7.

|CANALIZARE

STR.

CLUJULUI=17OM .

1 CANAL- STAN

I 1994/1994|

16969517

*

MIHALACHE, PCel

-202471

12

11.8.7.

1 CANALIZARE

STRADALA STR. BOBILNA=468M

|CANAL- STAN

1 1994/1994|

51666314

£

MIHALACHE, PCel 202472

822

11.8.7.

1 RACORD CANAL

|VORNICUL BOLDUR,PCel 250128

11939/1969|

54480

Ă

823

11.8.7.

1 RACORD CANAL

IMIHAI BRAVU,PCel 250165

11929/19691

66855

k

824

11.8.7.

|RACORD CANAL

I CVARTAL PLOIEȘTI

1 1967/19691

0

k

NORD,PCel 230345

825

11.8.7.

1 RACORD CANAL

ICUZA VODĂ,PCel 250470

11934/1969|

61988

k

826

11.8.7.

I RACORD CANAL

ICUZA VODĂ,PCel 250475

I1934/19691

61988

k

827

11.8.7.

1 RACORD CANAL

ICUZA VODĂ,PCel 250472

I 1957/1969|

87141

k

828

11.8.7.

I RACORD CANAL

I CVARTAL

11939/1969|

88280

k

ST.GHEORGHIU,PCel 250785

829

11.8.7.

1 RACORD CANAL

1 CVARTAL

11939/1969|

156446

k

ST.GHEORGHIU,PCel 250794

830

11.8.7.

1 RACORD CAN^Jj

1 INDEPENDENTEI, PCel 250909

1 1934/19691

126174

k

Gestiunea 3-41

1

11.1.1.

I CLĂDIRE POST TRAFO STATIE EPURARE SOSEAUA

I-STATIE

EPURARE-,PCe4 1010

11969/19691

3122868

*

2

11.6.5.

RIFOV=21mp

1 CENTRALA TERMICA SI PAVILION

|-STATIE

EPURARE-,PCe4 1148

| 1973/1973 1

166209889

*

3

11.6.6.

I CABINA PAZNIC

1-STATIE

EPURARE-,PCe4 1149

I 1973/1973I

2207066

*

4

11.8.12.

IGRATARE CU EMITERE MECANICA

I-STATIE

EPURARE-,.PCe4 2727

I1973/1973|

49560776

k

5

11.8.12.

1DENISIPATOARE ORIZONTALE DE BETON

I-STATIE

EPURARE-,PCe4 2728

11973/1973|

47373429

k

6

11.8.12.

1DECANTOARE MENAJERE

1-STATIE

EPURARE-,PCe4 2729

11973/19731

192969943

k

7

12.7.4.

1GAZOMETRU

I-STATIE

EPURARE-,PCe4 2732

11973/19731

26263884

k

8

11.8.7.

|CONDUCTE DE CANALIZARE IN STATIE

I-STATIE

EPURARE-, PCel 2736

I 1973/1973|

7201957

k

9

11.7.2.2.

1 INSTALAȚII ELECTRICE

1-STATIE

EPURARE-,PCe4 2738

| 1973/1973|

19543460

k

10

11.3.7.3.

1 DRUMURI EXTERIOARE STATII

1-STATIE

EPURARE-,PCe4 2739

I1973/1973)

26153871

k

11

11.8.12.

1 PLATFORME DE USCAT NĂMOL

|-STATIE

EPURARE-,PCe4 2733

I 1973/1973|

237496458

k

12

11.3.7.2.

1 DRUMURI INTERIOARE STATIE

I-STATIE

EPURARE-,PCe4 2740

11973/1973|

19664368

k

13

11.8.12.

1DECANTOARE PLUVIALE

I-STATIE

EPURARE-, PCe4 27 4 3

11973/1973|

383208638

k

14

11.4.2.2.

1 DIG DE APARARE A STATIEI

I-STATIE

EPURARE-,PCe4 2744

I1973/1973|

11543729

k

15

11.6.3.2.

1 ÎMPREJMUIRE STATIE

1-STATIE

EPURARE-,PCe4 2746

I1973/19731

1838205

k

16

11.5.3.

1 PLATFORMA BETON STATII

I-STATIE

EPURARE-, PCe4 2745

I 1973/1973|

1258745

k

17

11.8.12.

1METANTANCURI

1-STATIA

EPURARE-,PCe4 2731

| 1973/1973|

191868141

k

18

11.5.3.

I PLATFORMA DE USCAT NISIP

I-STATIE

EPURARE-,PCe4 2734

I 1973/1973|

29246

k

19

11.9.3.

1 INSTALAȚII TERMICE + GAZE

1-STATIE

EPURARE-, PCe4 2737

| 1973/19731

463081

k

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI