Hotărârea nr. 119/2018

Hotãrârea nr. 119 de îndreptare a erorii materiale din Hotǎrârea Consiliului Local Ploiesti nr. 3 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului de Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 119


de îndreptare a erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 3 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate al Spitalului de Pediatrie Ploiești nr. 2465/13.04.2018, prin care se propune îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 3 din 30 ianuarie 2018 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești;

Având în vedere Raportul de Specialitate nr. 33/18.04.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.04.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 18.04.2018;

în conformitate cu prevederile art.15, lit„a” din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă ștatele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

în temeiul art.36, alin.(2) lit.„a” și alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 îndreptarea erorii materiale survenite în conținutul articolului nr. 2 al Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 3/2018, în sensul înlocuirii sintagmei „Prevederile Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 443 /2017” cu sintagma „Prevederile Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 443/2017”

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 3/2018 rămân neschimbate.

Art. 3 Spitalul de Pediatrie Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie 2018

A

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-S<4‘in|Ni<;ulae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR, Laurențiu DIȚU


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

de îndreptare a erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 3 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

In conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă ștatele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Astfel propun îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 3 din 30 ianuarie 2018 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, in sensul înlocuirii sintagmei „Prevederile Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 443 /2017” cu sintagma „Prevederile Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 443 /2017”

Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 3/2018 rămân neschimbate.

Urmare celor menționate mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

PRIMAR

DOBRE ADRI AN FLORIN

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Nr.2465.. /13.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 3 din 30 ianuarie 2018 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

In conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă ștatele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Având că in Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 3 din 30 ianuarie 2018 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești, s-a strecurat o eroare materială si anume sintagma „Prevederile Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 443 /2017” trebuie inlocuita cu sintagma „Prevederile Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 443 /2017”

Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 3/2018 rămân neschimbate.

Urmare celor menționate mai sus avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Manager

Spitalul de Pediatrie Ploiești

VișPț3r' Cătălin


AVIZAT:

Compartiment Juridic Corcodel SimonaCompartiment RIJNOS, Vlad Magdalena Bianca

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC

ACHIZIȚII PUBLICE. CONTRACTE

MC

pi?

L Si

s


(

CONTENCIOS, Z?


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 3 din 30 ianuarie 2018 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Prin proiectul de hotărâre supus spre aprobare se propune îndreptarea erorii materiale survenite în conținutul articolului nr. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2018, în sensul înlocuirii sintagmei “prevederile Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 443/2017” cu sintagma “prevederile Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 443/2017”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 443/28.11.2017 s-a aprobat organigrama și statul de funcții ale Spitalului de Pediatrie Ploiești. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 3/30.01.2018 s-a aprobat statul de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești. La art. 2 din această hotărâre se prevede faptul că “începând cu aceeași dată, prevederile Hotărârii Consiliului Locla nr. 443/28.11.2017 își încetează aplicabilitatea”.

Astfel, la acest moment, nu mai există o organigramă aprobată pentru Spitalul de Pediatrie, motiv pentru care se impune rectificarea erorii strecurate prin art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 3/30.01.2018, în sensul de a se preciza că numai Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 443/28.11.2017 își încetează aplicabilitatea, întrucât aceasta viza statul de funcții ce a fost ulterior modificat.

Pentru aceste motive, avizez favorabil proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 3 din 30 ianuarie 2018 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești.

DIRECTOR EXECUTIV

ANDREEA CRISTE

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre de îndreptare a erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 3 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești


PREȘEDINTE,]

Paul Palas \


SECRETAR,

Gheorghe Andrei

\J

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre de îndreptare a erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 3 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești