Hotărârea nr. 118/2018

Hotãrârea nr. 118 privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statelor de funcţii ale Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI   | V ÎZ A THOTĂRÂREA NR. 118 privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Viceprimarului municipiului Ploiești dl Ganea Cristian Mihai și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nr. 5061/13.04.2018, prin care se propune aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, ca urmare a reorganizării activității, conform avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, solicitat în temeiul art. 107 alin. 1 lit c din Legea privind Statutul Funcționarilor Publici, r2, actualizată;

având în vedere Raportul de specialitate nr. 147/20.04.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și Raportul de specialitate nr. 31/17.04.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 18.04.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.04.2018;

având în vedere art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, coroborat cu prevederile art. 113 din Legea nr. 292/2011, actualizată, care reglementează aprobarea organigramei și a statului de funcții prin hotărâre a consiliului local;

în conformitate cu prevederile art. 100 din Legea nr.l88/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, r2, actualizată, coroborate cu prevederile art III, alin. 2 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

în temeiul art.36, alin.(2) lit. „a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, actualizată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă numărul maxim de 799 posturi, organigrama și statele de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform anexelor nr.l-3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.05.2018.

Art. 2 începând cu aceeași dată, Hotărârile Consiliului Local nr. 114/24.04.2017, nr. 148/30.05.2017, nr. 251/28.07.2017 și nr. 390/31.10.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie 2018

PREȘEDII> TE DE ȘEDINȚA, George-Sor n-Nrculae BOTEZ


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIE DE DEMNITATE PUBLICĂ

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională

Nivelul studiilor

de conducere

#*

de execuție

de conducere

de execuție

CONDUCERE

1

director general

s

2

director general adj.

s

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE

3

sef birou

s

4

consilier

I

superior

s

5

consilier

I

superior

s

6

consilier

I

superior

s

7

consilier

I

superior

s

8

consilier

I

principal

s

SERVICIUL LOCUINȚE SOCIALE

9

sef serviciu

s

10

consilier

I

superior

s

11

consilier

I

superior

s

12

consilier

I

superior

s

13

consilier

I

principal

s

14

consilier

I

principal

s

15

referent

in

superior

M

16

referent

in

superior

M

SERVICIU

L RESURSE UMANE, SECURITATEA MUNCII,GESTIONARE DOCUMENTE

17

sef serviciu

S

18

consilier

i

superior

S

19

consilier

i

superior

S

20

consilier

I

superior

s

21

consilier

I

superior

s

22

consilier

I

superior

s

23

inspector de specialitate

LA

S

24

inspector de specialitate

IA

S

25

inspector de specialitate

IA

s

26

inspector de specialitate

IA

s

27

referent

IA

M

SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARA

28

sef serviciu

s

29

consilier uridic

I

superior

s

30

consilier

I

superior

s

31

consilier

I

superior

s

32

consilier

I

superior

s

33

consilier

I

superior

s

34

consilier

I

superior

s

35

consilier

1

superior

s

36

consilier

I

superior

s

37

consilier

I

asistent

s

SERVICIUL PROTECȚIE PERSOANE AFLATE IN DIFICULTATE, RELAȚII CU ONG-URI

38

sef serviciu

s

39

consilier

I

superior

s

40

consilier

I

superior

s

41

consilier

I

superior

s

42

consilier

I

superior

s

43

consilier

I

superior

s

44

consilier

I

superior

s

45

consilier

I

superior

s

46

consilier

I

superior

s

47

consilier

I

superior

s

48

consilier

I

superior

s

49

consilier

I

superior

s

50

consilier

I

principal

s

51

consilier

1

asistent

s

52

inspector de specialitate

IA

S

SERVICIUL PRESTAȚII SOCIALE

53

sef serviciu

s

54

consilier

I

superior

s

55

consilier

I

superior

s

56

consilier

I

superior

s

57

consilier

1

superior

s

58

consilier

I

superior

s

59

consilier

I

superior

s

60

consilier

I

superior

s

61

consilier

I

superior

s

62

consilier

I

superior

s

63

consilier

I

superior

s

64

consilier

I

superior

s

65

referent

III

superior

M

66

referent

III

superior

M

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

67

sef serviciu

s

68

consilier

I

superior

s

69

consilier

I

superior

s

70

consilier

I

superior

s

71

consilier

I

superior

s

72

consilier

I

asistent

s

73

consilier

I

debutant

s

74

consilier

I

debutant

s

SERVICIUL AJUTOARE ÎNCĂLZIRE, PROGRAME SI INCLUZIUNE SOCIALA

75

sef serviciu

s

76

consilier

I

superior

s

77

consilier

1

superior

s

78

consilier

1

superior

s

79

consilier

I

superior

s

80

consilier

I

superior

s

81

referent specialitate

II

superior

SSD

82

inspector de specialitate

IA

S

SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI SI FAMILIEI

83

sef serviciu

s

84

consilier

I

superior

s

85

consilier

1

superior

s

86

consilier

I

superior

s

87

consilier

1

superior

s

88

consilier

I

superior

s

89

consilier

1

superior

s

90

consilier

I

asistent

s

91

consilier

I

asistent

s

92

consilier

1

asistent

s

93

inspector de specialitate

IA

S

94

inspector de specialitate

IA

S

SERVICIUL TEHNIC, ÎNTREȚINERE PATRIMONIU

95

sef serviciu

s

96

consilier

1

superior

s

97

consilier

1

superior

s

98

inspector de specialitate

IA

s

99

referent

IA

M

100

munc. calif, tinichigiu

I

101

munc.calif. fochist

I

102

munc.calif. fochist

I

103

munc.calif. electrician

I

104

munc.calif. instalator

I

105

munc.calif. zugrav

I

106

munc.calif. instalator

I

SERVICIUL ADMINISTRATIV

107

sef serviciu

II

s

108

inspector de specialitate

IA

s

109

inspector de specialitate

IA

s

110

referent

IA

M

111

șofer

I

112

șofer

I

113

șofer

I

114

șofer

I

1 15

magaziner

116

muncitor necalificat

I

117

muncitor necalificat

1

118

muncitor necalificat

I

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII PREȘCOLARI

119

sef centru

11

S

120

psiholog

princip.

S

121

psiholog

princip.

s

122

educator

princip.

s

123

educator

princip.

s

124

bucatar

125

muncitor necalificat

I

CENTRUL SOCIAL DE URGENTA

126

sef centru

n

S

127

asistent social

debut.

S

128

muncitor necalificat

I

129

muncitor necalificat

I

130

muncitor necaii ficat

I

131

muncitor necalificat

I

CANTINA SOCIALA

132

sef centru

II

S

133

inspector de specialitate

IA

S

134

inspector de specialitate

IA

S

135

referent

IA

M

136

magaziner

M

137

bucatar

138

bucatar

139

bucatar

140

bucatar

141

bucatar

142

bucatar

143

bucatar

144

bucatar

145

bucatar

146

muncitor necalificat

I

CĂMINUL DE BATRANI

147

sef centru

II

s

148

asistent social

specialist

s

149

asistent social

practicant

s

150

magaziner

M

151

asistent medical

princip.

PL

152

asistent medical

princip.

PL

153

asistent medical

princip.

PI.

154

asistent medical

PL

155

asistent medical

PL

156

infirmiera

157

infirmiera

158

infirmiera

159

infirmiera

160

infirmiera

161

infirmiera

162

infirmiera

163

infirmiera

164

infirmiera

165

bucatar

166

bucatar

167

bucatar

168

muncitor

calif.instalator

1

169

muncitor necalificat

1

170

muncitor necalificat

1

SERVICIUL SITUAȚII DE URGENTA, PAZA OBIECTIVE

171

sef serviciu

II

S

172

pompier

173

pompier

174

pompier

175

pompier

176

pompier

177

pompier

178

pompier

179

pompier

{

180

pompier

181

paznic

182

paznic

183

paznic

184

paznic

COMPARTIMENT MEDIATORI SANITARI

185

mediator sanitar

princip

M

186

mediator sanitar

princip

M

187

mediator sanitar

princip

M

188

mediator sanitar

princip

M

189

mediator sanitar

princip

M

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

88

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

12

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

76

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

6

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

95

NR. TOTAL FUNCȚII IN INSTITUTE

189STAT DE FUNCȚII

anexa4ttr»^3..,

la4î^Î5^rî,//.-'1

nr.crt

denumirea compartiment si fui funcția

nivel studii    /

grad           ' b...

SERVICIUL CABINETE MEDICALE ȘCOLARE                           \

1

SEF SERVICIU

personal contractual

s

II

I. activitate de medicina generala

2

medic primar

personal contractual

s

primari;

3

medic primar

personal contractual

s

primar

4

medic primar

personal contractual

s

primar

5

medic primar

personal contractual

s

primar

6

medic primar

personal contractual

s

primar

7

medic specialist

personal contractual

s

specialist

8

medic specialist

personal contractual

s

specialist

9

medic specialist

personal contractual

s

specialist

10

medic specialist

personal contractual

s

specialist

11

medic specialist

personal contractual

s

specialist

12

medic specialist

personal contractual

s

specialist

13

medic specialist

personal contractual

s

specialist

14

medic

personal contractual

s

15

medic

personal contractual

s

16

medic

personal contractual

s

17

medic

personal contractual

s

18

medic

personal contractual

s

19

asistent medical

personal contractual

s

principal

20

asistent medical

personal contractual

PL

principal

21

asistent medical

personal contractual

PL

principal

22

asistent medical

personal contractual

PL

principal

23

asistent medical

personal contractual

PL

principal

24

asistent medical

personal contractual

PL

principal

25

asistent medical

personal contractual

PL

principal

26

asistent medical

personal contractual

PL

principal

27

asistent medical

personal contractual

PL

principal

28

asistent medical

personal contractual

PL

principal

29

asistent medical

personal contractual

PL

principal

30

asistent medical

personal contractual

PL

principal

31

asistent medical

personal contractual

PL

principal

32

asistent medical

personal contractual

PL

principal

33

asistent medical

personal contractual

PL

principal

34

asistent medical

personal contractual

PL

principal

35

asistent medical

personal contractual

PL

principal

36

asistent medical

personal contractual

PL

principal

37

asistent medical

personal contractual

PL

principal

38

asistent medical

personal contractual

PL

principal

39

asistent medical

personal contractual

PL

principal

A

40

asistent medical

personal contractual

PL

principal

41

asistent medical

personal contractual

PL

principal

42

asistent medical

personal contractual

PL

principal

43

asistent medical

personal contractual

PL

principal

44

asistent medical

personal contractual

PL

principal

45

asistent medical

personal contractual

PL

principal

46

asistent medical

personal contractual

PL

principal

47

asistent medical

personal contractual

PL

principal

48

asistent medical

personal contractual

PL

principal

49

asistent medical

personal contractual

PL

principal

50

asistent medical

personal contractual

PL

principal

51

asistent medical

personal contractual

PL

principal

52

asistent medical

personal contractual

PL

principal

53

asistent medical

personal contractual

PL

principal

54

asistent medical

personal contractual

PL

principal

55

asistent medical

personal contractual

PL

principal

56

asistent medical

personal contractual

PL

principal

57

asistent medical

personal contractual

PL

principal

58

asistent medical

personal contractual

PL

principal

59

asistent medical

personal contractual

PL

principal

60

asistent medical

personal contractual

PL

principal

61

asistent medical

personal contractual

PL

principal

62

asistent medical

personal contractual

IPL

principal

63

asistent medical

personal contractual

PL

principal

64

asistent medical

personal contractual

PL

principal

65

asistent medical

personal contractual

PL

principal

66

asistent medical

personal contractual

PL

principal

67

asistent medical

personal contractual

PL

principal

68

asistent medical

personal contractual

PL

principal

69

asistent medical

personal contractual

PL

principal

70

asistent medical

personal contractual

PL

principal

71

asistent medical

personal contractual

PL

principal

72

asistent medical

personal contractual

PL

principal

73

asistent medical

personal contractual

PL

principal

74

asistent medical

personal contractual

PL

principal

75

asistent medical

personal contractual

PL

principal

76

asistent medical

personal contractual

PL

principal

77

asistent medical

personal contractual

PL

principal

78

asistent medical

personal contractual

PL

principal

79

asistent medical

personal contractual

PL

principal

80

asistent medical

personal contractual

PL

principal

81

asistent medical

personal contractual

PL

principal

82

asistent medical

personal contractual

PL

principal

83

asistent medical

personal contractual

PL

principal

84

asistent medical

personal contractual

PL

principal L 'y >

85

asistent medical

personal contractual

PL

principal L. '■

86

asistent medical

personal contractual

PL

principal . ■'

87

asistent medical

personal contractual

PL

principal-"’

88

asistent medical

personal contractual

PL

principal 1 L. ’

89

asistent medical

personal contractual

PL

principal

90

asistent medical

personal contractual

PL

principal

91

asistent medical

personal contractual

PL

principal

92

asistent medical

personal contractual

PL

principal

93

asistent medical

personal contractual

PL

principal

94

asistent medical

personal contractual

PL

95

asistent medical

personal contractual

PL

96

asistent medical

personal contractual

PL

97

asistent medical

personal contractual

PL

98

asistent medical

personal contractual

PL

99

asistent medical

personal contractual

PL

100

asistent medical

personal contractual

PL

101

asistent medical

personal contractual

PL

102

asistent medical

personal contractual

PL

103

asistent medical

personal contractual

PL

104

asistent medical

personal contractual

PL

105

asistent medical

personal contractual

PL

106

asistent medical

personal contractual

PL

107

asistent medical

personal contractual

PL

108

asistent medical

personal contractual

PL

109

asistent medical

personal contractual

PL

debutant

II. activitate de stomatologie

110

medic dentist primar

personal contractual

S

primar

111

medic dentist specialist

personal contractual

S

specialist

112

medic dentist specialist

personal contractual

s

specialist

113

medic dentist

personal contractual

s

specialist

114

medic dentist

personal contractual

s

115

medic dentist

personal contractual

s

116

medic dentist

personal contractual

s

117

medic dentist

personal contractual

s

118

medic dentist

personal contractual

s

119

medic dentist

personal contractual

s

120

asistent medical

personal contractual

SSD

principal

121

asistent medical

personal contractual

SSD

principal

122

asistent medical

personal contractual

PL

principal

123

asistent medical

personal contractual

PL

principal

124

asistent medical

personal contractual

PL

principal

125

asistent medical

personal contractual

PL

principal

126

asistent medical

personal contractual

PL

principal

127

asistent medical

personal contractual

PL          a

principal

128

asistent medical

personal contractual

PL            fe

'rl ''

129

asistent medical

personal contractual

PL


DIRECTOR GEN DINU ION DAN

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Ml/

A.           \

EXPUNERE DE MOTIVE

>1.   ■      '-.-'V

la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi* organigramei si statelor de funcții ale Administrației Serviciilor SocialezCm^yhitare Ploiești

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești este serviciu public cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și asigură servicii sociale la nivel local.

A

In vederea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, precum și a prevederilor Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale special, propunem reorganizarea instituției si modificarea organigramei, după cum urmeaza, cu precizarea că finanțarea acestora se realizează din capitolul bugetar “Asigurări și asistență socială”:

Se reorganizează următoarele structuri : Serviciul Ajutoare încălzire, Serviciul Protecție persoane aflate în dificultate, Programe Sociale, Relații cu O.N.G.-uri, Serviciul Prestații Sociale, Serviciul Protecția Copilului și Familiei și se stabilesc următoarele structuri, cu numirea în funcție cu respectarea prevederilor art. 100 din Legea nr. 188/1999-Statutul Funcționarilor Publici, r2. :

 • I. Serviciul Ajutoare încălzire, Programe și Incluziune socială - cu următoarea componență:

-1 șef serviciu - funcție publică de conducere

-6 funcții publice de execuție, (4 consilier clasa I, grad profesional superior, 1 consilier clasa I, grad profesional principal, 1 referent de specialitate clasa II, grad profesional superior)

-1 funcție contractuală de execuție inspector de specialitate gradul IA

 • II. Serviciul Protecție persoane aflate în dificultate, Relații cu O.N.G.-uri - cu următoarea componență:

 • - 1 șef serviciu - funcție publică de conducere

 • - 13 funcții publice de execuție, (10 consilier, clasa I, grad profesional superior, 2 consilier, clasa I, grad profesional principal, 1 funcție publică de execuție de consilier clasa I, grad profesional asistent -nou înființată)

-  1 funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate gradul

IA

 • III. Serviciul Prestații Sociale va funcționa cu următoarea structură:

-1 șef serviciu - funcție publică de conducere -13 funcții publice de execuție, din care:

 • • 11 consilier, clasa I, grad profesional superior,,, -


 • •   2 referent, clasa III, grad profesional superior.

 • IV. Serviciul Protecția Copilului și Familiei va funcționa cu o structură compusă din:

1 funcție publică de conducere de șef serviciu 9 funcții publice de execuție, reprezentând:

• 5 consilier, clasa I, grad profesional superior,

 • •  1 consilier, clasa I, grad profesional principal,

 • •  3 consilier, clasa I, grad profesional asistent

-  2 funcții contractuale de execuție de inspector de specialitate gradul

IA

 • V.   Reorganizarea Serviciului Securitatea Muncii, Resurse Umane, Registratură, fără a se modifica structura funcțiilor publice, prin schimbarea denumirii din Serviciul Securitatea Muncii, Resurse Umane, Registratură în “Serviciul Resurse Umane, Securitatea Muncii, Gestionare Documente ”

Propunem, de asemenea, mutarea unui post de natura contractuală de execuție din cadrul Cantinei sociale.

 • VI.   Se reorganizează Compartimentul Achiziții Publice în “Biroul Achiziții Publice”, cu preluarea intregii activități și a personalului existent cu structură de 1 funcție publică de conducere de șef birou și 5 funcții publice de execuție: -1 funcție publică de conducere de șef birou - nou înființată

-1 funcție publică de execuție consilier clasa I grad profesional principal - nou înființată

-4 funcții publice de execuție consilier clasa I, grad profesional superior, ocupate, din structura compartimentului Achiziții Publice

 • VII. La Serviciul Locuințe Sociale, propunem transformarea unei funcții publice de execuție vacantă de referent clasa III, grad profesional superior, in funcție publică de execuție de consilier clasa I, grad profesional superior.

zl

 • VIII. Serviciul Tehnic, întreținere Patrimoniu va fi supus reorganizării, în sensul că va funcționa cu următoarea structură:

 • - 1 funcție publică de conducere de șef serviciu, temporar ocupată

 • - 2 funcții publice de execuție - 1 funcție publică ocupată și 1 funcție publică temporar vacantă - din structura actuală

 • - 9 funcții de personal contractual - 7 funcții contractuale din structura actuală și 2 funcții de personal contractual preluate prin mutare definitivă de la Serviciul Administrativ.

IX .Serviciul Situații de Urgență va fi reorganizat după cum urmează;.=f^^

 • - schimbarea denumirii din Serviciul Situații de Urgență în „ServiciukS.ițP^ii-d Otgență,

Pază Obiective”, urmare a modificării activității și atribuțiilor aferente^' f f .     |

 • - va funcționa cu structură de funcții contractuale de 1 șef serviciu și ȚȚ funcții dd execuție,

prin:                                                                            U "

 • - desființarea unui număr de 3 posturi de execuție vacante de pompier    f z

 • - mutarea unui număr de 4 posturi de execuție de paznic, ocupate, din cadrul Serviciului Administrativ, diminuându-se în mod corespunzător numărul total de posturi din cadrul acestui compartiment

 • X. Serviciul Administrativ cu structura de funcții de personal contractual va fi supus reorganizării în sensul că serviciul va funcționa cu următoarea structură: 1 șef serviciu și 11 funcții de execuție, prin:

mutarea definitivă celor 4 posturi de paznic la Serviciul Situații de Urgență

 • -  mutarea definitivă a 2 posturi de muncitor calificat la Serviciul Tehnic, întreținere Patrimoniu

 • -  preluarea prin mutare definitivă a 2 funcții contractuale de la Centrul de zi pentru copii preșcolari și de la Centrul Social de Urgență.

 • XI. Cantina Socială se reorganizează prin :

-mutarea unei funcții contractuale de execuție la Serviciul Securitatea Muncii, Resurse Umane, Registratură, rămânând o structură compusă din 1 șef centru și 14 posturi contractuale de execuție;

-transformarea unui post de referent, treapta IA, studii medii în inspector de specialitate gradul IA, studii superioare.

 • XII. La Căminul de Bătrâni, propunem transformarea unui post de asistent medical in asistent medical, grad principal.

 • XIII. în ce privește activitatea de asistență medicală școlară, asigurată în prezent prin 2 servicii, respectiv Serviciul Cabinete Medicale Școlare-Medicină Generală și Serviciul Cabinete Medicale Școlare-Stomatologie, pentru o monitorizare și coordonare unitară și eficientă, propunem comasarea celor două servicii într-o singură structură, denumită „Serviciul Cabinete Medicale Școlare”, condusă de șef serviciu.

Ca urmare, propunem transformarea postului de medic șef serviciu Cabinete Medicale Școlare -Stomatologie din funcție contractuală de conducere în funcție contractuală de execuție, respectiv medic dentist, cu acordul salariatului.

Astfel, noua structură păstrează numărul total de posturi aprobate de 129:

-1 șef serviciu - funcție contractuală de conducere

-128 funcții contractuale de execuție

De asemenea, având în vedere examenele de promovare în grade profesionale, propunem transformarea următoarelor posturi:

-2 posturi de asistent medical în asistent medical grad principal

-1 medic dentist specialist în medic dentist primar

Totodată, consideram oportună transformarea unui post de asistent medical, grad principal, vacant, în asistent medical grad debutant, vacant.                        '   \

X\

 • XIV. Schimbarea denumirii unor posturi de natură contractuală având în Vedere armonizarea cu legislația în domeniu, cu precizarea ca atribuțiile stabilite nu se modifică.

Astfel, la Centrul de zi pentru copii preșcolari, Cantina socială, Căminul de Bătrâni schimbarea denumirii posturilor de „muncitor calificat-bucătar” în „bucătar”, în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

 • XV. Modificarea relațiilor ierarhice de subordonare în sensul mutării Compartimentul "Mediatori Sanitari” din subordinea directorului general adjunct în subordinea Serviciului Ajutoare încălzire.

 • XVI. Conform prevederilor art.64, alin.(2) din Legea nr. 188/1999 republicată -. Statutul Funcționarilor Publici, cu modificările și completările ulterioare, promovarea funcționarilor publici de execuție în gradul profesional imediat următor, ca modalitate de dezvoltare a carierei acestora se realizează prin examen organizat semestrial și transformarea funcțiilor publice în gradele profesionale promovate. Astfel, un număr de patru funcționari publici din cadrul serviciilor: Ajutoare încălzire; Protecția Copilului și Familiei; Protecția Persoanelor Aflate în Dificultate, Relații cu ONG-uri;- Securitatea Muncii, Resurse Umane, Registratură au îndeplinit cumulativ condițiile prevăzute de lege și au promovat examenul, fapt pentru care propun transformarea funcțiilor publice de "consilier clasa I grad profesional principal” in "consilier clasa I grad profesional superior”.

Față de propunerile prezentate mai sus, la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești se păstrează numărul total de posturi aprobate, respectiv 799, din care: -189 posturi personal propriu (88 funcții publice si 101 funcții de personal contractual);

-129 posturi la cabinetele medicale școlare;

-481 posturi asistenți personali pentru persoane cu handicap grav, așa cum rezulta din organigrama și statele de funcții anexate.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

VICEPR1MAR,

CRISTIAN^IIHAI GANEA

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

CONSILIUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITAREPIAȚA EROILOR, NR. 1A

” IREGISTRARE


./............ll.flL.2Q18

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului maxini.4e1p<&turi, organigramei si statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești este serviciu public local de asistență socială, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești infiintat la data de 01.01.2003, care funcționează cu un număr total de 799 de posturi, aprobat prin H.C.L. nr. 114/2017, din care:

-189 posturi personal propriu (85 funcții publice si 104 funcții de personal contractual);

-129 posturi la cabinetele medicale școlare;

-481 posturi asistenți personali pentru persoane cu handicap grav

Precizăm că finanțarea posturilor se realizează din capitolul bugetar “Asigurări și asistență socială”, indiferent de sursa, ca excepție, asa cum este prevăzut de art. III alin. 2 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.

A

In vederea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, precum și a prevederilor Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale special, având în vedere avizul anexat emis de Agenția Națională a Funcționarilor Publici nr. 15997/2018, propunem reorganizarea instituției și aprobarea organigramei, după cum urmează:

A

 • I. Se reorganizează următoarele structuri: Serviciul Ajutoare încălzire, Serviciul Protecție persoane aflate în dificultate, Programe Sociale, Relații cu O.N.G.-uri, Serviciul Prestații Sociale, Serviciul Protecția Copilului și Familiei și se stabilesc următoarele structuri, cu numirea în funcție cu respectarea prevederilor art. 100 din Legea nr. 188/1999-Statutul Funcționarilor Publici, r2. Facem mențiunea că prin reorganizarea propusă, atribuțiile se modifică mai puțin de 50%.

 • 1. Serviciul Ajutoare încălzire, Programe și Incluziune socială - cu următoarea

componență:                                                                           ,Ll

-1 șef serviciu - funcție publică de conducere, ocupată

-6 funcții publice de execuție, ocupate, din care:       "

 • •  4 consilier clasa I, grad profesional superior,

 • •  1 consilier clasa I, grad profesional principal,

 • •  1 referent de specialitate clasa II, grad profesional superior, -1 funcție contractuală de execuție inspector de specialitate gradul IA, ocupată

 • 2. Serviciul Protecție persoane aflate în dificultate, Relații cu O.N.G.-uri - cu următoarea componență:

 • - 1 șef serviciu - funcție publică de conducere, ocupată

 • - 13 funcții publice de execuție, din care:

 • • 10 consilier, clasa I, grad profesional superior, ocupate

 • • 2 consilier, clasa I, grad profesional principal, ocupate

 • • 1 funcție publică de execuție de consilier clasa I, grad profesional asistent - vacantă, nou înființată,

 • -  1 funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate gradul IA, ocupată.

5. Serviciul Prestații Sociale va funcționa cu următoarea structură'.

-1 șef serviciu - funcție publică de conducere, ocupată -13 funcții publice de execuție, ocupate, din care:

 • • 11 consilier, clasa I, grad profesional superior,

 • •   2 referent, clasa III, grad profesional superior.

4,Serviciul Protecția Copilului și Familiei va funcționa cu o structură compusă din:

 • - 1 funcție publică de conducere de șef serviciu, temporar ocupată

 • - 9 funcții publice de execuție, ocupate, reprezentând:

 • •  5 consilier, clasa I, grad profesional superior,

 • •  1 consilier, clasa I, grad profesional principal,

 • •  3 consilier, clasa I, grad profesional asistent

 • -  2 funcții contractuale de execuție, ocupate, de inspector de specialitate gradul IA

 • II. Reorganizarea Serviciului Securitatea Muncii, Resurse Umane, Registratură, fără a se modifica structura funcțiilor publice, prin schimbarca4^e^iimirii din Serviciul Securitatea Muncii, Resurse Umane, Registratură în ^Serviciul^esurse'Ubtane, Securitatea Muncii, Gestionare Documente”                        tl M         V |

J §f                      !"> il

Datorită fluctuației permanente a asistenților personali și neceȘ^tea'îinQhțtoj^^rii acestora din punct de vedere al securității muncii, propunem mutarea unuTpoșt de peU’onal contractual de execuție ocupat de inspector de specialitate gradul IA din Cadrul'rUântinci Sociale, diminuându-se în mod corespunzător numărul total de posturi din acest compartiment. Prin această mutare, activitatea Cantinei Sociale nu va fi afectată, având în vedere că numărul beneficiarilor a fost diminuat.

Șeful de serviciu și funcționarii publici vor fi numiți în funcțiile publice în temeiul art.100 din. Legea nr. 188/1999 - Statutul Funcționarilor Publici, r.2, actualizată.

 • III.  Se reorganizează Compartimentul Achiziții Publice în “Biroul Achiziții Publice”, cu păstrarea atribuțiilor specifice activității prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată și a personalului existent, care va funcționa cu structura de 1 funcție publică de conducere de șef birou și 5 funcții publice de execuție:

-1 funcție publică de conducere de șef birou - nou înființată

-1 funcție publică de execuție consilier clasa I, grad profesional principal - nou înființată

-4 funcții publice de execuție consilier clasa I, grad profesional superior, ocupate, din structura compartimentului Achiziții Publice

Propunerea are la bază volumul crescut și complexitatea activității achizițiilor publice la nivelul instituției, precum și legislația în permanentă modificare, ce impune personal specializat în acest domeniu, pentru corecta aplicare a normelor legislative, cu asigurarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor pentru toate, structurile instituției.

Funcționarii publici vor fi numiți în funcțiile publice în temeiul art.100 lit. ”d” din Legea nr. 188/1999 - Statutul Funcționarilor Publici, r.2

 • IV. La Serviciul Locuințe Sociale, propunem transformarea unei funcții publice de execuție vacantă de referent clasa III, grad profesional superior, in funcție publică de execuție de consilier clasa I, grad profesional superior, conform prevederilor art. 107 alin. 2 lit.b din Legea nr. 188/1999 - Statutul funcționarilor publici, r2, actualizată.

 • V. Serviciul Tehnic, întreținere Patrimoniu va fi supus reorganizării, în sensul că va funcționa cu următoarea structură:

 • - 1 funcție publică de conducere de șef serviciu, temporar ocupată

 • - 2 funcții publice de execuție - 1 funcție publică de consilier clasa I, grad profesional superior ocupată, și 1 funcție publică de consilier clasa I, grad profesional superior, temporar vacantă - din structura actuală

- 9 funcții de personal contractual - 7 funcții contractuale din structura actuală și 2 funcții de personal contractual preluate prin mutare definitivă - de la Serviciul Administrativ, respectiv 1 funcție contractuală de muncitor calificat zugrav, treapta 1 și 1 funcție contractuală de muncitor calificat instalator, treapta I.                h -S...

V”      .'o

Vl.Serviciul Situații de Urgență cu structura de personal contractual vă fi reorganizat după cum urmează:

 • - schimbarea denumirii din Serviciul Situații de Urgență în „Serviciul Situații de Urgență, Pază Obiective”, urmare a modificării activității și atribuțiilor aferente;

 • - va funcționa cu structură de 1 șef serviciu și 13 funcții personal contractual de execuție, prin:

 • - desființarea unui număr de 3 funcții de personal contractual de execuție vacante de pompier

 • - mutarea unui număr de 4 funcții de personal contractual de execuție de paznic, ocupate, din cadrul Serviciului Administrativ, diminuându-se în mod corespunzător numărul total de posturi din cadrul acestui serviciu.

VII. Serviciul Administrativ cu structura de funcții de personal contractual -structura inițială de 1+15 - va fi supus reorganizării în sensul că serviciul va funcționa cu următoarea structură: 1 șef serviciu și 11 funcții de execuție, prin:

mutarea definitivă celor 4 posturi de paznic la Serviciul Situații de Urgență

 • -  mutarea definitivă a 2 posturi de muncitor calificat la Serviciul

A

Tehnic, întreținere Patrimoniu

 • -  preluarea prin mutare definitivă a 2 funcții contractuale de muncitor necalificat, treapta I de la Centrul de zi pentru copii preșcolari și de la Centrul Social de Urgență. In mod corespunzător, numărul total de posturi din aceste compartimente se diminuează.

VIILCantina Socială se reorganizează cu structura de funcții de personal contractual prin :

 • - mutarea unei funcții contractuale de execuție de inspector de specialitate, gradul IA la Serviciul Securitatea Muncii, Resurse Umane, Registratură, rămânând o structură compusă din 1 șef centru și 14 funcții contractuale de execuție;

 • - transformarea unui post de referent, treapta IA, studii medii în inspector de specialitate gradul IA, studii superioare

 • IX. La Căminul de Bătrâni, cu structura de personal contractual propunem transformarea unui post de asistent medical în asistent medical, grad principal.

A

 • X. In ce privește activitatea de asistență medicală școlară, asigurată în prezent prin 2 servicii, respectiv Serviciul Cabinete Medicale Școlare-Medicină Generală și Serviciul

Cabinete Medicale Școlare-Stomatologie, pentru o monitorizare și coordonare unitară și eficientă, propunem comasarea celor două servicii într-o singură strițct^r^^enumită „Serviciul Cabinete Medicale Școlare” cu structura de personal contractual,Teondusă'de șef

• •                                                                        /* / Z]

serviciu.                                                                                           f ’.v-.'-      \r. ■

Ca urmare, propunem transformarea postului de medic ș^Serviciu ;Ca$ifiete Medicale Școlare - Stomatologie din funcție de personal contractul \de 7c0flctae&,e în funcție de personal contractual de execuție, respectiv medic dentist, cu acordul salariatului (atașat).

Astfel, noua structură păstrează numărul total de posturi aprobate de 129:

 • -  1 șef serviciu - funcție de personal contractual de conducere

 • -  128 funcții de personal contractual de execuție

Urmare promovării examenului de grad principal, sesiunea 2017, organizat conform Ordinului MS nr. 1044/2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, propunem transformarea a 2 posturi de asistent medical în asistent medical grad principal, conform documentelor anexate.

De asemenea, propunem transformarea unui post de medic dentist specialist în medic dentist primar, având în vedere promovarea acestui examen, organizat la nivel național (conform document atașat). Din experiența concursurilor de recrutare a asistenților medicali s-a constatat prezența unui număr mare de candidați pentru posturile de asistent medical grad debutant. Astfel, considerăm oportună transformarea unui post vacant de asistent medical grad principal în asistent medical grad debutant.

XLSchimbarea denumirii unor funcții de personal contractual conform legislației cu precizarea că atribuțiile stabilite prin fisa postului nu se modifică.

Astfel, la Centrul de zi pentru copii preșcolari, Cantina socială, Căminul de Bătrâni schimbarea denumirii posturilor de „muncitor calificat-bucătar” în „bucătar”, în conformitate cu prevederile anexei II, capitolul I, subcapitolul 3 "Unități de asistență socială/servicii sociale cu sau fără cazare”, punctul 3 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

XII. Modificarea relațiilor ierarhice de subordonare în sensul mutării Compartimentul ”Mediatori Sanitari” din subordinea directorului general adjunct în subordinea Serviciului Ajutoare încălzire.

XIII. Conform prevederilor art.64, alin.(2) din Legea nr. 188/1999 republicată -Statutul Funcționarilor Publici, cu modificările și completările ulterioare, promovarea funcționarilor publici de execuție în gradul profesional imediat următor, ca modalitate de dezvoltare a carierei acestora se realizează prin examen organizat semestrial cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

>

-să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

-să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii doi ani calendaristici;

-să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune neradiată în condițiile legii.

în urma solicitării Administrației Serviciilor Sociale Comunitare ploiești, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a verificat în baza de date îndeplinirea^ cumulativă a condițiilor de către funcționarii publici propuși pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut și a eliberat adresa nr. 16234/2018, anexată, în care a nominalizat membrii în comisiile de concurs si de soluționare a contestațiilor. Astfel, un număr de patru funcționari publici au îndeplinit cumulativ condițiile și au promovat examenul conform raportului anexat, drept pentru care propunem următoarele transformări ale funcțiilor publice de “consilier clasa I grad profesional principal” in “consilier clasa I grad profesional superior” din următoarele servicii:

 • - Ajutoare încălzire - 1 funcție publică

 • - Protecția Copilului și Familiei - 1 funcție publică

 • - Protecția Persoanelor Aflate în Dificultate, Relații cu ONG-uri - 1 funcție publică

 • - Securitatea Muncii, Resurse Umane, Registratură - 1 funcție publică

Odată cu transformarea gradului profesional se vor completa fișele de post cu noi atribuții, corespunzătoare nivelului funcției publice.

Având în vedere propunerile prezentate mai sus, se menține numărul maxim de 799 de posturi aprobat pentru Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotărâre, din care:

-189 posturi personal propriu (88 funcții publice si 101 funcții de personal

contractual);

-129 posturi la cabinetele medicale școlare;

-481 posturi asistenți personali pentru persoane cu handicap grav.

Față de cele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Director General,

DINU IplN DAN

-șef Serviciu Juridic, Auto:

Chiva Daniela Simona


utelară,


- Serv. Securitatea Muncii, Resurse Umane, Registratură

Stanescu Zenovia

-Sef Serviciu Financiar

Tutoiu Florentina

Uitate


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI                           / .J C>

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Prin proiectul de hotărâre supus spre aprobare se propune numărul maxim de posturi de 799, organigrama și statele de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, ca urmare a reorganizării anumitor structuri, a schimbării denumirii unor funcții de personal contractual și a modificării relațiilor ierarhice de subordonare din cadrul instituției publice. Aceste propuneri reprezintă demersurile necesare pentru întocmirea Regulamentului de Organizare și Funcționare în conformitate cu dispozițiile art. 6 din HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

Alineatul 1 al acestui articol prevede faptul că: „în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, consiliile locale și consiliile județene au obligația adoptării hotărârilor consiliului local/consiliului Județean/consiliului local al sectoarelor municipiului București/Consiliului General al Municipiului București pentru conformare cu prevederile art. 41 și art. 113-116 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, și adoptarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială în baza regulamentelor-cadru prevăzute de prezenta hotărâre”.

Potrivit art. 113, alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale: „Regulamentele-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și structura orientativă de personal a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, urmând ca regulamentul propriu, organigrama și statul de funcții să fie aprobate prin hotărâre a consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București”.

Pentru aceste motive, avizez favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

DIRECTOR EXECUTIV

ANDREEA CR1STEA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISTRATIV

Nr.147/20.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei si statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Prin Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nr.5061/13.04.2018 se propune aprobarea numărului maxim de 799 posturi, organigramei și statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform anexelor nr.1-3 ce fac parte integrantă din hotărâre, începând cu data de 01.05.2018.

Art. 125 din Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenței sociale reglementează alin.(l) „Personalul angajat în cadrul serviciilor sociale, precum și cel din cadrul serviciilor publice de asistență socială este personal contractual”, iar alin.(2) „Prin excepție de la prevederile alin. (1), persoanele cu funcție de conducere din cadrul serviciilor publice de asistență socială, precum și personalul cu atribuții în realizarea și elaborarea strategiilor și planurilor anuale de acțiune, în colectarea și administrarea bazelor de date, în contractarea serviciilor sociale, administrarea resurselor umane și a activităților economico-financiare și de consiliere juridică pot fi încadrați ca funcționari publici în condițiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Totodată prevederile art.2 alin.(3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2), actualizată, reglementează „Activitățile desfășurate de funcționarii publici, care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, sunt următoarele:

 • a) punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative;

 • b) elaborarea proiectelor de acte normative și a altor reglementări specifice autorității sau instituției publice, precum și asigurarea avizării acestora;

 • c) elaborarea proiectelor politicilor și strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor și statisticilor necesare realizării și implementării politicilor publice, precum și a documentației necesare executării legilor, în vederea realizării competenței autorității sau instituției publice;

 • d) consilierea, controlul și auditul public intern;

ejgestionarea resurselor umane și a resurselor financiare;

 • f) colectarea creanțelor bugetare;

 • g) reprezentarea intereselor autorității sau instituției publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din țară și străinătate, în limita competențelor stabilite de conducătorul autorității sau instituției publice, precum și reprezentarea în justiție a autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea;

 • h) realizarea de activități în conformitate cu strategia de informatizare a administrației publice.

Având în vedere avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 15997/2018 pentru funcțiile publice din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, avizez favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Sef serviciu

Daniela


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

..... _ ----- ---------_ --- ----—- —

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Casier fasonai sfâfflr, Ațn ,/A x ,            '_•>

Nr. 15997/2018

AVIZ

Având în vedere:

- prevederile art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare,

prevederile art. XVI alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare,

adresa Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, județul Prahova nr. 3204/2018 de solicitare a avizului pentru stabilirea funcțiilor publice, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 15997/2018.

în temeiul: art. 107 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), modificările și completările ulterioare

Agenția Națională a Funcționarilor Publici acordă aviz

pentru funcțiile publice din cadrul

Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, județul Prahova

Președinte,

Vasile - Felix COZMA

conform legii 455/2001

*Notă: potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația de a transmite Agenției, în termen de 10 zile lucrătoare, actul administrativ prin care s-au aprobat modificările intervenite în structura funcțiilor publice din cadrul autorității/instituției dumneavoastră.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE Șl ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Agenția Națională a Funcționarilor Publici / V

Operawr de fata cu caseteipccsonst Svsj/aat ® AufMfafcc Narata m SucravejStfs j PretoSrâ Oswcu Caracter ■Peiw.sisiiti w, 5129

, ,-------------- . --

Nr. 16234/2618    j

Către,


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOMNULUI DIRECTOR GENERAL DINU ION DAN

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 2953/2018, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 16234/2018, vă comunicăm următoarele:

în conformitate cu dispozițiile:

- art. 26 alin. (2) lit. b) și art. 126 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată, vă înaintăm nominalizarea reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 11 aprilie 2018 (proba scrisă), în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor:

Comisia de concurs: luliana Elena Bîrsan, consilier, Instituția Prefectului - județul Prahova

Comisia de soluționare a contestațiilor: Pavel Ionuț Daniel, consilier juridic, Instituția Prefectului - județul Prahova

Cu stimă,

Președinte,

Vasile - Felix COZMA

conform legii 455/2001

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI 7)

____Mulll .(*• Zorf •

Funcția sau funcțiile pentru care se organizează concursul 1):                        /^administrația'A

P SERVICIILOR IU sociale

Promovare in grad profesional -din gradul principal in gradul superior la : Serv. Ajutoși^fiealzire; Serv. Protecția Copilului si Familiei; Serv. Protecția Persoanelor Aflate in Dificultate, Relații cțiDMJ-Un£Șerv. Securitatea Muncii, Resurse Umane, Registratura                               /             ''

/eft-- ,<■ "X,'.x.      ■ A

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor: 02.04.2018                                          ''LX- ■■■■   1 2

Numele si prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor

Motivuirespingeriidosarului

' s, „L O .9.-.'-”''

Dobre Liliana

admis

Barbu Gabriel

admis

Stroilescu Roxana Adina

admis

Dinu George lonut

admis

Observații formulate de către membrii comisiei : .. .nu este cazul.

Informații privind proba scrisa

Data si ora desfășurării probei scrise : 11.04.2018, ora 9,30

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise : nu este cazul

Numele si prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul ***)

Dobre Liliana

71,83

admis

Barbu Gabriel

94,50

admis

Stroilescu Roxana Adina

95,00

admis

Dinu George lonut

95,00

admis

Info

Data si ora desfășurării interviului:

rmatii privind interviul

1.04.2018 ora 13,00

Numele si prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***)

Dobre Liliana

75,00

admis

Barbu Gabriel

85,00

admis

Stroilescu Roxana Adina

90,00

admis

Dinu George lonut

90,00

admis

Rezultatul final al concursului


Numele si prenumele

() semnătură

Radu Daniela Ionela

V

ai.

Constantin Mihaela Lavinia

Birsan Iuliana Elena

_

lescu Zenovia

:i Sta/fiesi

A*

Secretarul comisiei St;

Semnătură..........Numele si prenumele candidatului

Punctaj final al concursului

Rezultatul***)

Dobre Liliana

146,83

ADMIS

Barbu Gabriel

179,50

ADMIS

Stroilescu Roxana Adina

185,00

ADMIS

Dinu George lonut

185,00

ADMIS

ADMINIS’IR.X L- . SERVICIILOR SOCIALE COMl'NU ARI: PLOIEȘTI

■ ~ ^T±feSB*»*inâ»,

ț

DIRECTOR GENERAL
DAN ION DINU

Domule Director.

Subsei igr. Vncrohn ici hilia Elena angajata a Administrației Ser\ iciilor Sociale Comunitare r c.-.ti avtuid Iiiclia de medic sef serviciu cabinete medicale școlare r;k raatolugic. licit tiecere din Iui ctia de conducere in funcție execuție .
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA

Ploiești. 100022, str, Take Ionescu 13             Data          7

Telefon: 0244-595402 Fax: 0244-523471     Nr.^5

Mail: runos_ dspprahova@yahoo.com

Web: www.dspph.ro

-J


CĂTRE

D-NUL/D-NA DR.DUMITRESCU A.IOLANDA

SC MEDIODENT SRL-PLO1ESTI

Va facem cunoscut ca prin ordinul MS nr. 1200/01.10.2009 ati fost confirmat/confirmata medic primar specialitatea stomatologie generala, pe baza examenului ce a avut loc in sesiunea 17 iunie 2009 la care ati obținui media 9.27.


/ /

7 /

SEF BIR '.-v"RUNOS

EC.ECATER 1NA COJOCARU
jr-i.    ■"* r1'A > ■' 1 f XX A T1

CERI IF IC Al

de grad principal

, ,     DOROBANȚII GHE. DANIELA-NICOLETA

PLOIEȘTI ............. :ljL.......... PRAHOVA

ASISTENT MEDICAL GENERALIST          p10mo

EXAMEMI DE GRAD PRINCIPAL

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALA

NOIEMBRIE 2017                       8.30
l’rexcdintr.

MÎÎU.hA IIMOI PIDIRECȚIA DE SANATATE PUBLICA

- PRAHOVA -  "

VIZA MINISTERULUI SAWATII

_____au &J\;y. "9./^

aDEVBRINTA

Se adeverește prin prszenta-’oa d-nul-4-d—uud

_____născut în anul uz/^£xx_____

■’nm         /7 ,           , zllîn C\A ÎF Țnonll+ftt?r

___________________județul             ________ fiul lui _____________șl a___________________

absolvent a școlii A?J"7~’Ccift'cT__.z^a//7~^X1 <..............

din__pA^y      '______în anul zZ^y specialitatea

/,^,4-to///               __g-a prezentat la examenul pentru

acordarea gradului de        c^'r~ />£<','fCryyorganizat în

conformitate ou prevederile HGR nr.281/1993 Șl Ord.M.S*.8o5/1998 ar+.l alin.2, a promovat acest examen în sesiunea 2o - 21 martie 1999 ________________________________

obținând media generală                            '<•.?•£                }

Se eliberează prezenta adeverința în vederea primirii drepturilor oe decurg din obținerea gradului de________________

— . aZ-1" v zv "                ___p 'â-r .*/

DIRECTOR,


asistent sef,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


PREȘEDINTE, Paul Palas

9


SECRETAR,

Gheorghe Andrei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare PloieștiRETAR, Gh^rghe Andrei
1

  Se va completa de catn; secretarul comisiei de concurs.

2

  Se vor menționa : denumirea funcției publice , gradul profesional si compartimentul din cadrui autoritatii sau instituției publice in care este prevăzut postul. ***) Se va completa cu mențiunea « admis », respectiv « respins ».