Hotărârea nr. 117/2018

Hotãrârea nr. 117 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului ,,Toma Caragiu” Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 117


privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând expunerea de motive a viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr. 1696/03.04.2018 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești ca urmare a procesului verbal al ședinței de Consiliu Administrativ al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești nr. 2/03.04.2018;

având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 146/20.04.2018 și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 38/20.04.2018 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 18.04.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.04.2018;

în baza prevederilor art. 36, alin.(2) lit.„a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare „consiliul local aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local”;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.(l) și alin. (6) coroborate cu art. 115 alin.(l) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă organigrama și statul de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești conform anexelor nr. 1 si nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.05.2018.

A

Art. 2 începând cu aceeași dată, prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 517/20.12.2017 și 77/29.03.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.


Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie#

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^

George-Sojțin^Ni^ulae BOTEZ

■0 Contrasemnează:

1 SECRETAR,
TEATRUL "TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/ Treapta profesionala

de conducere

de execuție

CONDUCERE

1

1

Director general

S

2

2

Director adjunct

S

3

3

Contabil sef

S

SECȚIA DRAMA

4

1

Sef secție

S

5

1

Actor (teatru)

s

IA

6

2

Actor (teatru)

S

IA

7

3

Actor (teatru)

S

IA

8

4

Actor (teatru)

s

IA

9

5

Actor (teatru)

S

IA

10

6

Actor (teatru)

s

IA

11

7

Actor (teatru)

s

IA

12

8

Actor (teatru)

s

IA

13

9

Actor (teatru)

s

IA

14

10

Actor (teatru)

s

IA

15

11

Actor (teatru)

s

IA

16

12

Actor (teatru)

s

IA

17

13

Actor (teatru)

s

IA

18

14

Actor (teatru)

s

IA

19

15

Actor (teatru)

s

IA

20

16

Actor (teatru)

S

IA

21

17

Actor (teatru)

S

IA

22

18

Actor (teatru)

S

IA

23

19

Actor (teatru)

s

IA

24

20

Actor (teatru)

s

IA

25

21

Actor (teatru)

s

IA

26

22

Actor (teatru)

s

I

27

23

Actor (teatru)

S

I

28

24

Actor (teatru)

s

I

29

25

Actor (teatru)

s

debutant

30

26

Regizor artistic

s

IA

31

27

Regizor tehnic

I

32

28

Regizor tehnic

I

33

29

Sufleur

I

TEHNIC DRAMA

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

34

1

Sef formație muncitori

35

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

36

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

37

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

38

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

39

5

Muncitor calificat (cortinier instalații stângi)

I

40

6

Muncitor calificat (instalații de scena)

I

FORMAȚIE RECUZITERI

Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/' Treapta profesionala

de conducere

de execuție

41

1

Recuziter

I

42

2

Recuziter

I

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE

43

1

Muncitor calificat (costumiera)

i         '-U'ti.-;

44

2

Muncitor calificat (costumiera)

i

45

3

Peruchier

Ml

i

SECȚIA REVISTA

46

1

Sef secție

S

47

1

Scenograf

S

IA

48

2

Dirijor

s

IA

49

3

Coregraf

s

IA

50

4

Actor (teatru)

s

IA

51

5

Actor (teatru)

s

IA

52

6

Actor (teatru)

s

IA

53

7

Actor (teatru)

s

IA

54

8

Actor (teatru)

s

IA

55

9

Actor (teatru)

s

I

56

10

Actor (teatru)

s

I

57

11

Artist instrumentist

s

IA

58

12

Artist instrumentist

s

I

59

13

Artist instrumentist

s

I

60

14

Solist balet

s

I

61

15

Solist balet

s

I

62

16

Solist vocal

s

IA

63

17

Solist vocal

s

IA

64

18

Solist vocal

s

IA

65

19

Solist vocal

s

I

66

20

Instrumentist

I

67

21

Instrumentist

I

68

22

Instrumentist

I

69

23

Instrumentist

I

70

24

Balerin

s

I

71

25

Balerin

s

I

72

26

Balerin

s

I

73

27

Balerin

s

I

74

28

Balerin

s

l

75

29

Balerin

s

I

76

30

Balerin

I

77

31

Balerin

I

78

32

Regizor tehnic

I

TEHNIC REVISTA

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

79

1

Sef formație muncitori

80

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

81

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

82

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

83

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

84

5

Recuziter

M

I

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE

85

1

Muncitor calificat (costumiera)

I

86

2

Muncitor calificat (costumiera)

I

Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/ Treapta profesidK/ÎM

de conducere

de execuție

87

3

Machior

i

SECȚIA TEATRUL DE ANIMAȚIE PENTRU COPII SI TINERET IMAGINARIO

88

1

Sef secție

S

89

1

Scenograf

S

' I

90

2

Actor (teatru)

S

91

3

Actor (teatru)

S

';<i 'T o -

92

4

Actor (teatru)

S

93

5

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

IA

94

6

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

S

95

7

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

96

8

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

1

97

9

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

II

98

10

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

S

II

99

11

Actor (mânuitor păpuși)

1

100

12

Artist plastic

s

II

101

13

Regizor tehnic

1

102

14

Regizor tehnic

1

TEHNIC TEATRUL DE ANIMAȚIE PENTRU COPII SI TINERET IMAGINARIO

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINA

103

1

Operator sunet

s

IA

104

2

Maestru lumini

1

105

3

Maestru lumini

1

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR - COSTUME PĂPUȘI

106

1

Sef formație muncitori

107

1

Muncitor calificat (costumiera)

1

108

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

109

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

110

4

Muncitor calificat (instalații de scena)

1

FORM

ATIE E

UTAFORIE - PICTURA

111

1

Sef formație muncitori

112

1

Artist plastic

1

SERV

CIULI

EHNIC LUMINI SUNET DR;

MA REVISTA

113

1

Sef serviciu

s

114

1

Operator sunet

S

1

115

2

Maestru sunet

1

116

3

Maestru sunet

III

117

4

Maestru lumini

1

118

5

Maestru lumini

1

119

6

Maestru lumini

1

120

7

Maestru lumini

1

SERVICIUL SECRETARIAT LITERAR, ORGANIZARE SPECTACOLE, MARKETING SI RELAȚII PUBLICE

121

1

Sef serviciu

s

122

1

Consultant artistic

s

IA

123

2

Consultant artistic

S

IA

124

3

Consultant artistic

s

IA

125

4

mpresar artistic

s

IA

126

5

mpresar artistic

s

1

127

6

mpresar artistic

S

III

128

7

Specialist

S

IA

129

8

Referent

M

IA

SERVICIUL PRODUCȚIE

# k d

Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/ Treapta profesionala

de conducere

de execuție

130

1

Sef serviciu

S

ATELIER CROITORIE PENTRU FEMEI

131

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

I

132

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

I

133

3

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

I

ATELIER CROITORIE PENTRU BARBATI

134

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

I

135

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

I

ATELIER CROITORIE PENTRU PĂPUȘI

136

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

I

137

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

I

ATELIER TAPIȚERIE

138

Ll

Muncitor calificat (tapiter)

I

ATELIER TAMPLARIE

139

1

Sef formație muncitori

140

1

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

I

141

2

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

I

142

3

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

I

ATELIER MECANO - ELECTRIC

143

1

Muncitor calificat (lacatus montator)

I

144

2

Muncitor calificat (lacatus montator)

I

145

3

Muncitor calificat (electrician)

I

COMP

ARTIM

=NT JURIDIC - CONTENCK

)S

146

1

Consilier juridic

s

IA

COMP

ARTIM

=NT CABINET DIRECTOR

5ENERAL

147

1

Referent de specialitate

s

II

COMP

ARTIM

ENT FINANCIAR CONTABI

ITATE, CASIERIE

148

1

Economist

s

IA

149

2

Economist

s

IA

150

3

Economist

S

IA

151

4

Economist

s

IA

152

5

Economist

s

IA

153

6

Economist

s

IA

154

7

Economist

s

II

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

155

1

Economist

s

IA

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

156

1

Economist

s

IA

157

2

Economist

s

IA

158

3

Economist

s

IA

SERVICIUL ÎNTREȚINERE - ADMINISTRATIV

159

1

Sef serviciu

s

160

1

Referent de specialitate

s

III

161

2

Magaziner

M

162

3

Pompier

163

4

Controlor bilete

M;G

Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesjorlal/ Treapta profesionala

de conducere

de execuție

164

5

Plasator sala

M;G

165

6

Plasator sala

M;G

166

7

Supraveghetor sala

M;G

167

8

Supraveghetor sala

M;G

168

9

Supraveghetor sala

M;G

169

10

Supraveghetor sala

M;G

170

11

Muncitor calificat (lacatus mecanic)

I

171

12

Muncitor calificat (lacatus mecanic)

I

172

13

Paznic

173

14

Paznic

174

15

Paznic

175

16

Paznic

FORMAȚIE TRANSPORT

176

1

Șofer (autocar)

I

177

2

Șofer (autoturism)

I

178

3

Șofer

M

I

JURIDIC,

COJOCARU VȘ^^^NTINA

RESURSE UMANE, STEFANOV EUGENIA

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești a fost înființat în anul 1949 prin Decizia Comitetului Provizoriu al Comunei Urbane Ploiești nr. 116/05.08.1949, și este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.21/2007, actualizată - privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte.

Potrivit prevederilor art. 45A1 alin.l din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, “Persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârșitul perioadei de debut stabilite în condițiile legii, în funcția, gradul sau treapta profesională imediat superioară

Urmare celor menționate mai sus propun transformarea gradului profesional din debutant în grad profesional II al unui post de artist plastic - studii superioare din cadrul secției Păpuși pentru angajatul care a fost declarat „admis” la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, conform raportului nr. 1298/19.03.2018, anexat.

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, coroborate cu prevederile art. 31 alin (4) din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, stipulează că: „In situația în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcții, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcții în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.”

Potrivit prevederilor art. 31 alin (6) din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, „Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în funcție de performanțele profesionale individuale, apreciate cu calificativul „foarte bine“, cel puțin de două ori în ultimii 3 ani de activitate de către comisia desemnată prin dispoziție a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, reprezentanții salariaților, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel”.

Ca urmare, propun transformarea gradelor a 4 (patru) posturi ocupate de angajați ce au fost declarați „admis” la examenul de promovare în grad profesional imediat

superior, organizat în data de 19.03.2018, conform raportului final nr. 1297/19^3.2018 și în data de 26.03.2018, conform raportului final nr. 1441/26.03.2018, an^x^țo; după cum urmează:                                               4^^"

din gradul profesional I în gradul profesional IA pentru trei posturi de solist vocal studii superioare din cadrul secției Revistă;                                    ■ .“-'I

din gradul profesional I în gradul profesional IA pentru un post de impresar ârtiistic studii superioare din cadrul serviciului Secretariat Literar, organizare spectacole, marketing si relații publice.

In prezent Secția „Păpuși” are în repertoriu pe lângă clasicele spectacole cu păpuși/marionete și spectacole de teatru bazate pe jocul actorilor. Deasemenea publicul țintă al secției cuprinde actualmente și palierul de vârstă 8-9 ani, iar unele spectacole ca mesaj, tematica, subiect se adresează și publicului cu vârstă cuprinsă între 10-14 ani. Considerăm că aceasta modificare va aduce un beneficiu de imagine incontestabil, astfel Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești propune schimbarea denumirii Secției Păpuși în Secția „Teatrul de Animație pentru copii și tineret IMAGINARIO”. Această modificare nu aduce schimbări în structura și numărul de posturi aprobat al secției.

Modificările propuse se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de 178 posturi aprobate și în cheltuielile de personal din bugetul previzionat de Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești pentru anul 2018.

Având in vedere cele menționate mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.


CRISTIA


IAI GANEA


TEATRUL „TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI


Nr. 1696/03.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești a fost înființat în anul 1949 prin Decizia Comitetului Provizoriu al Comunei Urbane Ploiești nr. 116/05.08.1949, și este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.21/2007, actualizată - privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, și conform art. 5 alin. (2) din acest act normativ este o instituție de repertoriu.

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești face parte din categoria excepții față de prevederile art. III alin. (6) lit. f) din O.U.G nr. 63/2010, actualizată, pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.

Potrivit prevederilor art. 45A1 alin.l din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, “Persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârșitul perioadei de debut stabilite în condițiile legii, în funcția, gradul sau treapta profesională imediat superioară ”,

Urmare celor menționate mai sus propunem transformarea gradului profesional din debutant în grad profesional II al unui post de artist plastic - studii superioare, din cadrul secției Păpuși, pentru angajatul care a fost declarat „admis” la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, conform raportului nr. 1298/19.03.2018, anexat.

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, coroborate cu prevederile art. 31 alin (4) din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, stipulează că: „în situația în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcții, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcții în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.”

Potrivit prevederilor art. 31 alin (6) din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, „Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în funcție de performanțele profesionale individuale, apreciate cu calificativul „foarte bine“, cel puțin de două ori în ultimii 3 ani de activitate de către comisia desemnată prin dispoziție a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, reprezentanții salariaților, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel”.

Ca urmare, propunem transformarea gradelor a 4 (patru) posturi ocupate de angajați ce au fost declarați „admis” la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, organizat în data de 19.03.2018, conform jd^^tulGi^-1 1297/19.03.2018 și în data de 26.03.2018, conform raportului fmal:nt?'l44ÎZ26T03.2018, anexate, după cum urmeaza:


din gradul profesional I în gradul profesional IA pentru trei posturi de solist .vocal studii superioare din cadrul secției Revistă;

din gradul profesional I în gradul profesional IA pentru un post de impresar artistic studii superioare din cadrul serviciului Secretariat Literar, organizare spectacole, marketing si relații publice.

Concomitent cu transformarea gradului profesional se completează fișa postului cu noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției.

In prezent Secția „Păpuși” are în repertoriu pe lângă clasicele spectacole cu păpuși/marionete și spectacole de teatru bazate pe jocul actorilor. Deasemenea publicul țintă al secției cuprinde actualmente și palierul de vârstă 8-9 ani, iar unele spectacole ca mesaj, tematica, subiect se adresează și publicului cu vârstă cuprinsă între 10-14 ani. Considerăm că aceasta modificare va aduce un beneficiu de imagine incontestabil, astfel Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești propune schimbarea denumirii Secției Păpuși în Secția „Teatrul de Animație pentru copii și tineret IMAGINARIO”. Această modificare nu aduce schimbări în structura și numărul de posturi aprobat al secției.

Consiliul Administrativ al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești s-a întrunit în data de 03.04.2018 și a aprobat modificarea organigramei și statului de funcții ale instituției, conform extrasului după procesul verbal nr. 2/03.04.2018, anexat.

Modificările propuse se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de 178 posturi aprobate și în cheltuielile de personal din bugetul previzionat de Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești pentru anul 2018.

Teatrul „Toma Caragiu” Plgiești MANAGER, Rus Mihaela
^^bntencios, gcY&lentina WENERA AIJENT1NA

v consilier Jumiic !

CompartimentxR^^r^Jhnane Ștefano'^^^ggfila


Cojocaru VeEXTRAS


-

Din Procesul verbal nr. 2 al ședinței de Consiliu Administrativ'-din data de 03 aprilie 2018, ora 10,00

Consiliul Administrativ al Teatrului Toma Caragiu Ploiești constituit în baza Deciziei nr. 40/2018, .

în conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al,Teatrului J„Toma Caragiu” Ploiești aprobat prin HCL nr. 134/23.04.2015;                                 \

s-a întrunit astăzi, 03 aprilie 2018 - ora 10, având pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Administrativ, următoarele puncte:

 • 1. Tarife inchiriere diverse obiecte: costume, decoruri, etc.

 • 2. Promovări angajați

 • 3. Mutarea gestiunii de la Mocanu Doru la alt angajat al Atelierului de Tamplarie

 • 4. Modificarea denumirii secției Păpuși in Teatrul de Animație pentru copii si tineret

 • 5. Alte discuții si propuneri.

2. Promovări angajați

Doamna Ștefanov Eugenia, economist Resurse umane, aduce la cunoștința Consiliului Administrativ ca următorii angajatii au îndeplinit condițiile de promovare si au fost admiși la examenul de promovare, conform Procedurii Operaționale nr. 44 privind stabilirea cadrului si a etapelor pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant, organizarea si desfasurarea examenului de promovare și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului din cadrul Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești:

 • - Matei Nicoleta, solist vocal, studii superioare, grad profesional I, secția Revista, promovează pe grad

profesional IA;

 • - Capanu loan, solist vocal, studii superioare, grad profesional I, secția Revista, promovează pe grad

profesional IA;

 • - Zaharia Romica, solist vocal, studii superioare, grad profesional I, secția Revista, promovează pe grad

profesional IA;

 • - Pavelescu Alex Vasiie, artist plastic, studii superioare, debutant, secția Păpuși, promovează pe grad

profesional II;

 • - Anghele Mariana, impresar artistic, studii superioare, grad profesional I, serviciul Secretariat Literar,

organizare spectacole, marketing si relații publice , promovează pe grad profesional IA.

Rezultatele examenelor de promovare s-au afișat la sediul și pe pagina de internet a Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești in data de 19 si 26.03.2018.

Membrii Consiliului Administrativ au fost de acord si au votat in unanimitate propunerea de promovare.

4. Modificarea denumirii secției Păpuși in Teatrul de Animație pentru copii si tineret

Secția „Păpuși” in prezent are in repertoriu pe langa clasicele spectacole cu papusi/marionete si spectacole de teatru bazate pe jocul actorilor. Deasemenea publicul tinta al secției cuprinde in prezent si palierul de varsta 8-9 ani, iar unele spectacole ca mesaj, tematica, subiect se adreseaza si publicului cu varsta cuprinsa intre 10-14 ani. Consideram ca aceasta modificare va aduce un beneficiu de imagine incontestabil, astfel Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești propune schimbarea denumirii secției Păpuși în secția „Teatrul de Animație pentru copii și tineret IMAGINARIO”.

Această modificare nu aduce schimbări în structura și numărul de posturi aprobat al secției.

Membrii Consiliului Administrativ au fost de acord si au votat in unanimitate propunerea de modificarea a denumirii secției Păpuși in „Teatrul de Animație pentru copii șfțj IMAGINARIO”.


PREȘEDINTE CONSILIUL ADMINISTRATIV,

Rus Mihaela

S teatrul o TOMA CARAGIUMEMBRII CONSILIULUI AD

Carnuta Aurelian


Neacsu IrinaSECRETAR CONSILIUL ADMINISTRATIV,

■! I

......;

ttutsuaiy.iwwn ’   -i!


RAPORT FINAL AL EXAMENULUI DE PROMOVARE

Comisia de concurs constituita in baza Deciziei nr. 46/14.0.3.2018 a procedăț.jăSâZi, . ' 26.03.2018, conform prevederilor Ordinului nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual, coroborat cu prevederile Hotărârii nr. 286/2011, actualizata, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, la incheierea raportului final al examenului organizat pentru promovarea de pe artistic plastic debutant studii superioare pe artistic plasctic grad IJ studii superioare a unui angajat din cadrul secției Păpuși.

Procedura de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului instituției este aprobata prin Procedura Operaționala nr. 44 privind stabilirea cadrului si a etapelor pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant, organizarea si desfășurarea examenului de promovare și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului din cadrul Teatrului “f onia Caragiu" Ploiești.

Anunțul privind examenul de promovare s-a afișat la sediul și pe pagina de internet a Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești in data de 05.03.2018. in conformitate cu prevederile art. 5 (1) si (2) din Ordinul nr. 5138/2014.

Examenul de promovare a constat in susținerea unei probe practice, in conformitate cu prevederile art. 5 (3) si 7 (3) din Ordinul nr. 5138/2014.

Informații privind proba practica

Data si ora desfășurării probei scrise: 19.03.2018 ora 10.00

Numele si prenumele candidatului

Punctaj proba practica

Rezultatul

Pavelescu Alex Vasile

' puncte

ADMIS

Rezultatele examenului de promovare s-au afișat la sediul și pe pagina de internet a Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești in data de 19.03.2018 ora 13. in conformitate cu prevederile art. 7 (6) din. Ordinul nr. 5138/2014.

CWfolADILCpNCURS:


Președinte comisie - Androne Mihai


Membru comisie - Cojocarii (îabriel i4/V

Membru comisie - Neagoe Anca Madalina ~,l,i'-

RAPORT FINAL AL EXAMENULUI DE PROMOVARE

I H 28. PAR, 2018

|:-Ay - J


Comisia de concurs constituita in baza Deciziei nr. 47/14.03.2018 a procedat astazi, 26.03.2018, conform prevederilor Ordinului nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual, coroborat cu prevederile Hotărârii nr. 286/2011, actualizata, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, la Încheierea raportului final al examenului organizat pentru promovarea dc pc impresar artistic grad I studii superioare pe impresar artistic grad IA studii superioare a unui angajat din cadrul serviciului Secretariat Literar, organizare spectacole, marketing si relații publice.

Procedura de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului instituției este aprobata, prin Procedura Operaționala nr. 44 privind stabilirea cadrului si a etapelor pentru ocuparea urnii post vacant sau temporar vacant, organizarea si desfasurarea examenului de promovare, și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului din cadrul Teatrului “Toma Caragiu" Ploiești.

Anunțul privind examenul de promovare s-a afișat la sediul și pe pagina de internet a Teatrului “Tonta Caragiu” Ploiești in data de 05.03.2018. in conformitate cu prevederile art. 5(1) si (2) din Ordinul nr. 5138/2014.

Examenul de promovare a constat in susținerea unei probe scrise, in conformitate cu prevederile art. 5 (3) si 7 (3) din Ordinul nr. 5138/2014.

Informații i

irivind proba scrisa

Data si ora desfășurării probei scrise; 26.03.2018 ora 10,00

Numele si prenumele candidatului

Punctai proba scrisa

Rezultatul

Anghele Mariana

puncte

ADMIS

Rezultatele examenului de promovare s-au afișat la sediul și pe pagina de internet a Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești in data de 26.03.2018 ora 13, in conformitate cu prevederile art. 7 (6) din Ordinul nr. 5138/2014.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte comisie


Dumitrescu Adina Miriam


Membru comisie -•


Membru comisie
RA PORT FINAL AL EXAMENUL UI DE PROMOVARE


j M,

j


! O' « [ M ț3. MAR 2010 [ L _ /• ‘■:sT',n;^“W.n5iEp..''


'\


Comisia de concurs constituita in baza Deciziei nr. 45/14.03.2018 a procedat astazi, 26.03.2018, conform prevederilor Ordinului nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual, coroborat cu prevederile Hotărârii nr. 286/2011, actualizata, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, la încheierea raportului final al examenului organizat pentru promovarea de pe solist vocal grad I studii superioare pe solist vocal grad IA studii superioare a unor angajați din cadrul secției Revista.

Procedura de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului instituției este aprobata prin Procedura Operaționala nr. 44 privind stabilirea cadrului si a etapelor pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant, organizarea si desfășurarea examenului de promovare și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului din cadrul Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești.

Anunțul privind examenul de promovare s-a afișat la sediul și pe pagina de internet a Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești in data de 05.03.2018, in conformitate cu prevederile art. 5 (1) si (2) din Ordinul nr. 5138/2014.

Examenul de promovare a constat in susținerea unei probe practice, in conformitate cu prevederile art. 5 (3) si 7 (3) din Ordinul nr. 5138./2014.

Informații privind proba practica

Data si ora desfășurării probei scrise: 19.03.2018 ora 10,00

Numele si prenumele candidatului

Punctaj proba practica

Rezultatul

Matei Nicoleta

puncte

ADMIS

Capanu Ioan

•ru- puncte

ADMIS

Zaharia Romica

v puncte

ADMIS

Rezultatele examenului de promovare s-au afișat Ia sediul și pe pagina de internet a Teatrului “Toma Caragiu’' Ploiești in data de 19.03.2018 ora 13, in conformitate cu prevederile art. 7 (6) din Ordinul nr. 5138/2014.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte comisie


Membru comisie


Membru comisie -■


Trincu Liviu Georgu X/ lA I

Gavrila Viorel c-.ZrM''

Horea Cristinel V»

1

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

ML

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

în baza prevederilor art. 36, alin.(2) lit.„a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare „consiliul local aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local”.

Prin proiectul de hotărâre se supune spre aprobare:

 • - transformarea gradului profesional din debutant în grad profesional II al unui post de artist plastic - studii superioare, din cadrul secției Păpuși, pentru angajatul care a fost declarat “admis” la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, conform Raportului final al examenului de promovare nr. 1298/19.03.2018

 • - transformarea gradelor a 4 posturi ocupate de angajați care au fost declarați “admis” la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, organizat în data de 19.03.2018, conform Raportului final nr. 1297/19.03.2018 și în data de 26.03.2018, conform Raportului final nr. 1441/26.03.2018.

Concomitent cu transformarea posturilor se întocmește fișa postului cu atribuții corespunzătoare nivelului funcțiilor aprobate. Transformările propuse respectă prevederile art. 45*, alin. 1 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum și prevederile art. 31, alin. 3 și alin. 6 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Pentru aceste motive, avizez favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești.

DIRECTOR EXECUTIV

ANDREEA CRISTEA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISTRAȘI^; > Nr.146/20.04.2018

' !               ;. -'                              ■ -,j

: '• < ’ ‘o:- '<.    ... / ,'O,

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea           .'.A-

organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Prin Raportul de specialitate al Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești nr. 1696/03.04.2018 se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești conform anexelor nr. 1 si nr. 2 ce fac parte integrantă din hotărâre, începând cu data de 01.05.2018 ca urmare a transformării gradelor profesionale a 4 (patru) posturi ocupate de angajați ce au fost declarați „admis” la examenul de promovare în grad profesional imediat superior conform raporturilor finale nr.1297/19.03.2018 si nr. 1441/26.03.2018, anexate, după cum urmează:

 • - din gradul profesional I în gradul profesional IA pentru trei posturi de solist vocal studii superioare din cadrul secției Revistă;

 • - din gradul profesional I în gradul profesional IA pentru un post de impresar artistic studii superioare din cadrul serviciului Secretariat Literar, Organizare spectacole, Marketing si Relații publice.

Potrivit prevederilor art. 45 A1 alin.l din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice: “Persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârșitul perioadei de debut stabilite în condițiile legii, în funcția, gradul sau treapta profesională imediat superioară

Astfel se propune transformarea gradului profesional din debutant în grad profesional II al unui post de artist plastic - studii superioare din cadrul secției Păpuși pentru angajatul care a fost declarat „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior, conform raportului nr. 1298/19.03.2018, anexat.

Totodată se solicită schimbarea denumirii Secției Păpuși în Secția Teatrul de Animație pentru copii și tineret IMAGINARIO.

Urmare celor menționate mai sus, avizez favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef seryiriu

/     \ z /

Angelcscu Ăpa - Daniela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Teatrului ”Toma Caragiu” Ploiești

și a emis:CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII             V

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Teatrului ”Toma Caragiu” Ploiești

și a emis,
SECRETAR,


Gheorghe Andrei