Hotărârea nr. 116/2018

Hotãrârea nr. 116 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 116

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - dl. Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești nr. 28207/07.03.2018 prin care se propune indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 73/20.04.2018 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 40/20.04.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 "Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 18.04.2018;

Având în vedere adresa nr. 27671 /06.03.2018 prin care Direcția Județeană de Statistică Prahova a comunicat rata inflației pentru anul 2017 față de anul 2016, precum și comunicatele date în acest sens atât de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cât și de Ministerul Finanțelor Publice;

în conformitate cu prevederile art. 457, art.465, art.470, art.474, art.475, art.478, art.484, art.486, art.491 și ale art.493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile art.5 alin.(l) lit.a), art. 16 alin.(2), art.20 alin(l) lit.b), art.27 și ale art.30 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.36 alin.(4) lit.c) și art.45 alin.(2) lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă indexarea cu rata inflației de 1,34% a sumelor aferente impozitelor și taxelor locale stabilite pe baza unei anumite sume în lei, pentru anul 2019, conform Anexei nr. 1 - parte integrantă la prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • a) impozitul pe clădiri:

 • - impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice - tabelul nr.l;

 • b) impozitul și taxa pe teren:

 • - impozitul și taxa pe teren datorate de persoane fizice - tabelele 2, 3, 4;

 • - impozitul și taxa pe teren datorate de persoanele juridice - tabelele 5, 6, 7 ;

 • c) impozitul pe mijloacele de transport:

 • - impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoanele fizice si juridice -tabelele 8, 9, 10, 11, 12;

 • d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor: tabelele nr. 13 si 14;


 • e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama și publicitate:

- taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate- tabelul

 • f) taxe speciale:

 • - taxe pentru prestarea serviciilor în regim de urgență,

în interesul persoanelor fizice și juridice;              V

 • - taxa de salubrizare;

 • g) alte taxe locale:

 • - taxe pentru pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului în piețe, în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri anume stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete închise, suporți pentru obiecte de publicitate și pentru manifestări ocazionale s.a..- tabelul 16;

-taxa pentru utilizarea domeniului public în vederea distribuirii de materiale publicitare se datorează de către contribuabilii persoane fizice/juridice, în funcție de numărul de zile pentru care se solicită și se aprobă ocuparea domeniului public ;

 • - taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă;

Art.2. Aprobă indexarea limitelor minime și maxime ale amenzilor acordate de organul fiscal, în cazul persoanelor fizice și juridice, după cum urmează :

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice

Art. 493 alin. (3)

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 71 lei la 283 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 283 de lei la 705 lei.

Art. 493 alin. (4)

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 329 de lei la 1.599 lei.

Limitele minir

ne si maxime ale amenzilor în cazul persoanelor iuridice

Art. 493 alin.

(5)

- Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 284 lei la 1.131 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 1.131 lei la 2.821 lei.

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzareaj evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.317 lei la 6.397 lei

Contravențiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la 01.01.2019 și va completa Hotărârea de Consiliu Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019.

Art. 4 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești și celelalte instituții cu atribuții în aplicarea hotărârii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie 2018

PREȘEDINTE D^E ȘEDINȚA.^'

George-S00n-Ni4ulae BOȚEZ

VtX 57 /W

Contrasemnează: SECRETAR, Laurențiu DIȚU
Anexa nr.l /ti

(tabelul nr. 1)                               /<?

 • a) impozitul pe clădiri

- impozitul pe clădiri in cazul persoanelor fizice

Impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile anexă in cazul persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0,09% asupra valorii impozabile pe metru patrat de suprafața construita desfasurata a clădirii, determinata potrivit tabelului nr. 1:

Tabelul nr.l

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, in cazul persoanelor fizice

Felul clădirilor și al altor construcții impozabile

NIVELURILE PT. ANUL 2018 conform HCL 481/2017

NIVELURILE PT. ANUL 2019 indexate cu rata inflației 1,34%

Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

Clădire cu instalații, de apă, canalizare electrica si încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalații de apă, canalizare electrice sau de încălzire

Clădire cu instalații, de apă, canalizare electrica si încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalații de apă, canalizare electrice sau de încălzire

0

i

2

3

4

5

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă, arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

1000

600

1013,40

608,04

B.

Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

300

200

304,02

202,68

C.

Cladire-anexa cu cadre din beton armat cu pereți exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

200

175

202,68

- x    —

D.

Cladire-anexa cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă ncarsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

125

75

126,68

76,01

E.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decât cel de locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Anexa nr.l

(tabelele nr.2,3,4,5, 6, 7)

 • b) impozitul si taxa pe teren

- impozitul si taxa pe teren in cazul persoanelor fizice

 • (1) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.2:

Tabelul nr.2

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII in cazul persoanelor fizice

-lei / ha -

Zona în cadrul localității

Nivelurile prevăzute de Legea nr.227/2015

Nivelurile pentru anul 2018 conform HCL 481/2017

Nivelurile pentru anul 2019 indexate cu rata inflației 1,34%

0

1

2

3

A

6878-17194

7737

7840,68

B

5199-12998

5849

5927,38

C

3558-8894

4002

4055,63

D

1690-4226

1902

1927,49

în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul nr. 3:

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINȚA DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII-in cazul persoanelor fizice

- lei / ha -

Zona /

Categorie de folosința

Nivelurile conform Legii nr.227/2015 (inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

Nivelurile pentru anul 2018 conform HCL 481/2018 (inclusiv coeficientul de corecție -5.00)

NIVELURILE

PT. ANUL 2019 indexate cu rata inflației 1,34% (inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

Zona

A

Zona B

Zona C

Zona

D

Zona

A

Zona

B

Zona C

Zona

D

Zona

A

Zona B

Zona C

Zona D

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n

12

Teren arabil

140

105

95

75

140

105

95

75

141,88

106,41

96,28

76,01

Pășune

105

95

75

65

105

95

75

65

106,41

96,28

76,01

65,88

Fâneața

105

95

75

65

105

95

75

65

106,41

96,28

76,01

65,88

Vie

230

175

140

95

230

175

140

95

233,09

177,35

141,88

96,28

Livada

265

230

175

140

265

230

175

140

268,56

233,09

177,35

141,88

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

140

105

95

75

140

105

95

75

141,88

106,41

96,28

76,01

Teren cu ape

75

65

40

X

75

65

40

X

76,01

65,88

40,54

X

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

In cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, cxprimataițî'i hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.4:                                                        i                 /

■■Lj. -J J / *

--------- Ci

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN in cazul persoanelor fizice

-lei / ha-

Nr.crt.

Categorie de folosința/ Zona

Nivelurile conform

Legii nr.227/2015 (fara coeficientul de corecție))

Nivelurile pentru 2018 conform HCL 481/2017 (inclusiv coeficientul de corecție)

NIVELURILE

PT. ANUL 2019 indexate cu rata inflației

1,34%

(inclusiv coeficientul de corecție- 5.00)

A

A

A

0

î

2

3

4

1.

Teren cu construcții

22-31

155

157,08

2.

Arabil

42-50

250

253,35

3.

Pășune

20-28

140

141,88

4.

Faneata

20-28

140

141,88

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.5.1.

48-55

275

278,69

5.1.

Vie pana la intrarea pe rod

0

0

0

6.

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.6.1.

48-56

280

283,76

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

0

0

0

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestiera, cu excepția celui prevăzut la 7.1.

8-16

80

81,08

7.1.

Pădure in varsta de pana la 20 de ani si pădure cu rolde protecție

0

0

0

8.

'Peren cu apa, altul decât cel cu amenajari piscicole

1-6

30

30,41

8.1.

Teren cu amenajari piscicole

170

170

172,28

9.

Drumuri si cai ferate

0

0

0

10.

Teren neproductiv

0

0

Nota : Hotararea Consiliului Local nr.553/2011 reglementează numai zona de fiscalitate a intravilanului municipiului Ploiești fara a face referire la terenurile aflate in extravilan. Astfel, pentru terenurile amplasate in extravi lan, potrivit Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se Stabilește o singura zona de impozitare, respectiv zona A.

Impozitul si taxa pe teren in cazul persoanelor juridice

(1) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.5:

___Tabelul nr.5

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII in cazul persoanelor juridice

-lei / ha -

Zona în cadrul localității

Nivelurile prevăzute de Legea nr.227/2015

Nivelurile pentru anul 2018 conform HCL 481/2017

Nivelurile

pt. anul 2019 indexate cu rata inflației 1,34%

0

i

2

3

A

6878-17194

9281

9405,37

B

5199-12998

7016

7110,02

C

3558-8894

4801

4865,34

D

1690-4226

2282

2312,58

 • (2) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.6, exprimate în lei pe hectar:

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINȚA DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII-in cazul persoanelor juridice

- lei / ha -

Zona /

Categorie de folosința

Nivelurile conform Legii nr.227/2015 (inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

Nivelurile pentru conform HCL 481 (inclusiv coeficien 5.0C

anul 2018

/2017

tul de corecție -

»)

NIVELURILE

PT. ANUL 2019 indexate cu rata inflației 1,34% (inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

Zona

A

Zona B

Zona

C

Zona

D

Zona

A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona

A

Zona B

Zona

C

Zona D

0

i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ii

12

Teren arabil

140

105

95

75

140

105

95

75

141,88

106,41

96,28

76,01

Pășune

105

95

75

65

105

95 .

75

65

106,41

96,28

76,01

65,88

Fâneața

105

95

75

65

105

95

75

65

106,41

96,28

76,01

65,88

Vie

230

175

140

95

230

175

140

95

233,09

177,35

141,88

96,28

Livada

265

230

175

140

265

230

175

140

268,56

233,09

177,35

141,88

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

140

105

95

75

140

105

95

75

141,88

106,41

96,28

76,01

Teren cu ape

75

65

40

X

75

65

40

X

76,01

65,88

40,54

X

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 • (3) în cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.7:

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN in cazul persoanelor juridice -lei / ha-,

Nr.crt.

Categorie de folosința/ Zona

Nivelurile conform

Legii nr.227/2015 (fara coeficientul de corecție))

Nivelurile pentru 2018 conform HCL 481/2017 (inclusiv coeficientul de corecție)

NIVELURILE

PT. ANUL 2019 indexate cu rata inflației

1,34%

(inclusiv coeficientul de corecție- 5.00)

A

A

A

0

i

2

3

4

1.

Teren cu construcții

22-31

155

157,08

2.

Arabil

42-50

250

253,35

3.

Pășune

20-28

140

141,88

4.

Faneata

20-28

140

141,88

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.5.1.

48-55

275

278,69

5.1.

Vie pana la intrarea pe rod

0

0

0

6.

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.6.1.

48-56

280

283,76

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

0

0

0

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestiera, cu excepția celui prevăzut la 7.1.

8-16

80

81,08

7.1.

Pădure in varsta de pana la 20 de ani si pădure cu rolde protecție

0

0

0

8.

Teren cu apa, altul decât cel cu amenajari piscicole

1-6

30

30,40

8.1.

Teren cu amenajari piscicole

170

170

172,28

9.

Drumuri si cai ferate

0

0

0

10.

Teren neproductiv

0

0

0

Nota : Hotararea Consiliului Local nr.553/2011 reglementează numai zona de fiscalitate a intravilanului municipiului Ploiești fara a face referire la terenurile aflatș^^^ctfăVT&n^Astfel, pentru terenurile amplasate in extravilan, potrivit Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind                         o

singura zona de impozitare, respectiv zona A.                                                                                                                      /L. 2^/'      '"'^5.

/A_       .. ---------- v-

Anexa nr.l        /-Mo/

(tabelele nr.8, 9, 10,11, 12)

 • c) impozitul pe mijloacele de transport

- Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice si juridice:

în cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, care sunt înregistrate sau înmatriculate, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul nr.8 :

Tabel nr.8

Tipul mijlocului de transport

NIVELURILE conform Legii nr.227/2015

NIVELURILE pt. anul 2018 conform HCL 481/2017

NIVELURILE PT. ANUL 2019 indexate cu rata inflației 1,34%

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

LVehicule inmatriculate

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm’, inclusiv

8

8

8,11

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

9

9

9,12

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cm3 inclusiv

18

18

18,25

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cm3 inclusiv

72

72

72,97

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cm3 inclusiv

144

144

145,93

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc

290

290

293,89

Autobuze, autocare, microbuze

24

24

24,33

Alte autovehicule cu tracțiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

30

30

30,41

Tractoare inmatriculate

18

18

18,25

II.Vehicule înregistrate

1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică

Lei/200cm3

X

X

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc

2-4

)

3,04

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc

4-6

5

5,07

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

50-150 lei/an

150

152,01

 • 2) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la punctul 3, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul nr. 9:

Tabel nr. 9

Masa totala maxima autorizata

NIVELURILE CONFORM LEGII 227/2015

Nivelurile pentru anul 2018 conform HCL 481/2017

NIVELURILE

PT. ANUL 2019 indexate cu rata inflației 1,34%

a) Pana la 1 tona inclusiv

9

9

9,12

b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

34

34

34,46

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

52

52,70

d) Peste 5 tone

64

64

64,86

2) In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul nr.10 :

Tabel nr.10

Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maximă admisa

Impozitul pentru anul 2018 (in lei/an) conform HCL 481/2017

Impozitul pentru anul 2019 (in lei/an) indexate cu rata inflației 1,34%

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

0

i

2

3

4

I. două axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mica de 13 tone

0

142

0

143,91

2. Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mica de 14 tone

142

395

143,91

400.30^

3. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 15 tone

395

555

400,30

4. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 18 tone

555

1257

562,44

1273,85

5.Masa de cel puțin 18 tone

555

1257

562,44

II. trei axe

io

1. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 17 tone

142

248

143,91

251,33

2. Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mica de 19 tone

248

509

251,33

515,82

3. Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mica de 21 tone

509

661

515,82

669,86

4. Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mica de 23 tone

661

1019

669,86

1032,66

5. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

1019

1583

1032,66

1604,22

6. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

1019

1583

1032,66

1604,22

7. Masa de cel puțin 26 tone

1019

1583

1032,66

1604,22

III. patru axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

661

670

669,86

678,98

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 27 tone

670

1046

678,98

1060,02

3. Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mica de 29 tone

1046

1661

1060,02

1683,26

4. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

1661

2464

1683,26

2497,02

5. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mica de 32 tone

1661

2464

1683,26

2497,02

6.. Masa de cel puțin 32 tone

1661

2464

1683,26

2497,02

 • 3) în cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr. 11 :

Tabel nr.ll

Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

Impozitul pentru anul 2018 (in lei/an) conform HCL 481/2017

Impozitul pentru anul 2019 (in lei/an) indexate cu rata inflației 1,34%

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I. 2+1 axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mica de 14 tone

0

0

0

0

2. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 16 tone

0

0

0

0

3. Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mica de 18 tone

0

64

0

64,86

4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mica de 20 tone

64

147

64,86

148,97

5. Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mica de 22 tone

147

344

148,97

348,61     ! !

6. Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mica de 23 tone

344

445

348,61

450,97

7. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

445

803

450,97

813,76

8. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 28 tone

803

1409

813,76

1427,88

9.Masa de cel puțin 28 tone

803

1409

813,76

1427,88

II. 2+2 axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

138

321

139,85

325,31

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

321

528

325,31

535,08

3. Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mica de 28 tone

528

775

535,08

785,39

4. Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mica de 29 tone

775

936

785,39

948,55

5. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

936

1537

948,55

1557,60

6. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mica de 33 tone

1537

2133

1557,60

2161,59

7. Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mica de 36 tone

2133

3239

2161,59

3282,41

8. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

2133

3239

2161,59

3282,41

9. Masa de cel puțin 38 tone

2133

3239

2161,59

3282,41

III. 2+3 axe

l.Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1698

2362

1720,76

2393,65

2.Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2362

3211

2393,65

3254,03

3.Masa de cel puțin 40 tone

2362

3211

2393,65

3254,03

IV. 3+2 axe

l.Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1500

2083

1520,10

2110,92

2.Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2083

2881

2110,92

2919,61

3.Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

2881

4262

2919,61

4319,11

4. Masa de cel puțin 44 tone

2881

4262

2919,61

4319,11

V. 3+3 axe

l.Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

853

1032

864,43

1045,83

2.Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

1032

1542

1045,83

1562,67

3.Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

1542

2454

1562,67

2486,89

4. Masa de cel puțin 44 tone

1542

2454

1562,67

2486,89

3) In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul nr.12 :

Tabel nr.12

Mijlocul de transport pe apa apartinand persoanelor fizice/juridice

Nivelurile conform Legii nr.227/2015

Nivelurile pt. anul 2018 conform HCL 481/2017

NIVELURILE PT. ANUL 2019 indexate cu rata inflației 1,34%

Impozit - lei/an -

Impozit - lei/an -

Impozit - lei/an -

0

2

2

3

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si uz personal

21

21

21,29

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

56

56,75

3. Bărci cu motor

210

210

212,82

4. Nave de sport si agrement

Intre 0 si 1119

X

X

a) ambarcațiune de agrement deschisă fără punte

X

144

145,93

b) ambarcațiune de agrement cu punte fără cabină de locuit

X

216

218,90

c) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit până la 6 locuri inclusiv

X

259

262,47

d) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit între 7-13 locuri inclusiv

X

360

364,83

e) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit între 14-40 locuri inclusiv

X

576

583,72

f) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit peste 41 de locuri

X

964

976,92

5. Scutere de apa

210

210

212,82

6. Remorchere si impingatoare:

X

X

X

a) pana la 500 CP inclusiv

559

559

566,49

b) peste 500 CP si pana la 2000 CP inclusiv

909

909

921,18

c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP inclusiv

1398

1398

1416,74

d) peste 4000 CP

2237

2237

2266,98

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din aceasta

182

182

184,44

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

X

X

X

a) cu capacitatea de incarcare până la 1.500 tone inclusiv

182

182

184,44

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone si pana la 3000 tone

280

280

2P,76.

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone

490

490

49 6jSiț   ~

Anexa nr.l

(tabelele nr. 13,14)


 • d) taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor

A. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor

 • 1) Taxele prevăzute in domeniul construcțiilor se stabilesc in funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor sau de natura serviciilor prestate conform tabelului nr. 13:

Tabelul nr.l3

A. în domeniul construcțiilor taxele se stabilesc în funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor sau de natura serviciilor prestare, astfel:

NIVELURILE

PT. ANUL 2018 conform HCL 481/2017

NIVELURILE PT. ANUL 2019 indexate cu rata inflației 1,34%

- lei -

- lei -

1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcție de suprafața pentru care se solicită:

X

X

1.1. în mediul urban:

X

X

a) până la 150 m2 inclusiv

6

6,08

b) între 151 și 250 m2 inclusiv

7

7,10

c) între 251 și 500 m2 inclusiv

9

9,12

d) între 501 și 750 m2 inclusiv

12

12,16

e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv

14

14,19

f) peste l .000 m2

16+0,01 leu/ m2

pentru fiecare mp care depășește 1.000 m

16,22+0,01 leu/ m2 pentru fiecare mp care depășește 1.000 m

2. Pentru eliberarea autorizației de foraje și excavări,

9 inclusiv pentru fiecare mp afectat

9,12 inclusiv pentru fiecare mp afectat

3. Pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonetc, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precurr și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor, taxa datorată este:

9 inclusiv, pentru fiecare mp de suprafața ocupata de construcție

9,12 inclusiv, pentru fiecare mp de suprafața ocupata de construcție

4. Pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu taxa datorată pentru fiecare racord este

15 inclusiv, pentru fiecare racord

15,21 inclusiv, pentru fiecare racord

5. Pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului de către primari ori structurile de specialitate din cadrul consiliului județean, taxa datorată este cuprinsă între:

17

17,23

6. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

10

10,14

B.Taxe pentru eliberarea altor autorizații si certificate decât cele prevăzute la litera A, precum si pentru viza anuala sau trimestriala a acestora

Taxele pentru eliberarea altor autorizații si certificate decât cele prevăzute la litera A, se stabilesc conform tabelului nr.14 :

Tabelul nr.14

B. Pentru eliberarea altor autorizații și certificate decât cele prevăzute la lit.A, se datorează următoarele taxe:

NIVELURILE

PT. ANUL 2018 conform HCL 481/2017

NIVELURILE PT. ANUL 2019 indexate cu rata inflației 1,34%

Taxa - lei -

Taxa - Iei -

0

1

2

1. Pentru eliberarea de copii de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, pentru fiecare m2 de plan:

X

X

a.l. la scara 1:500

38 pe mp sau fracțiune de mp

38,51 pe mp sau fracțiune de mp

a.2. la scara 1:1.000

a.3. la scara 1:2.000

2. Pentru eliberarea atestatului de producător

50

50,67

3. Taxa pentru eliberarea Carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol

20

20,27

4.Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza legii fondului funciar, republicată nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere

15

15,20

5. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

0

0

A. Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 5610- Restaurante și CAEN 5630- Baruri și alte activități de servire a băuturilor, potrivit clasificării activităților din economia națională -CAEN, actualizată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr.337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională -CAEN, cu modificările și completările ulterioare, datoreaza bugetului local o taxă de eliberare/ viză anuala a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică, în funcție de suprafața aferentă activităților respective, după cum urmează:

 • a) pentru unitățile cu suprafața aferentă activităților de alimentație publică de până la 25 mp : 283,76 lei;

 • b) pentru unitățile cu suprafața aferentă activităților de alimentație publică cuprinsă între 25,1 mp și 50 mp : 425X534ei;

 • c) pentru unitățile cu suprafața aferentă activităților de alimentație publică cuprinsă între 50,1 mp si lOOmpT 557,37^^

lei;                                                                                                     ’                                                           ’

 • d) pentru unitățile cu suprafața aferentă activităților de alimentație publică cuprinsă între 100,1 mp și 500mp : 1013,40 lei;

 • e) pentru unitățile cu suprafața aferentă activităților de alimentație publică ce depășește 500,1 mp : 4053,60 lei.

Pentru activitățile încadrate în clasa CAEN 5610 - Restaurante și respectiv CAEN 5630- Baruri și alte activități de servire a băuturilor desfășurate în perioada târgurilor, festivalurilor sau altor manifestări cu caracter temporar, pe raza municipiului Ploiești, taxa aferentă va fi în cuantum de 283,76lei.

B. Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupa - 932 - Alte activități recreative și distractive (clasele CAEN 9321 - Bâlciuri și parcuri de distracții și CAEN 9329 - Alte activități recreative și distractive) datorează o taxă de eliberare / viză anuală a autorizației privind desfășurarea acestor activități în cuantum de 506,70 lei.

Agenții economici care desfășoară activități de alimentație publică încadrate în prevederile art.475 alin.(3), care nu depun documentația de autorizare si nu achită taxa stabilită de lege, urmează a fi impuși din oficiu cu o taxă al cărei cuantum va fi de 4053,60 lei’.

Taxa de viză anuală are un cuantum egal cu al taxei de eliberare și se plătește anticipat eliberării autorizației, indiferent de perioada rămasă până la sfârșitul anului.

Vizarea autorizațiilor se face până la data de 31 decembrie anul curent, pentru anul următor.

Suprafața pentru care se va face calculul și implicit se va plăti taxa va fi cea din declarația pe propria răspundere dată de fiecare comerciant odată cu depunerea documentației de eliberare/viză a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică.

Serviciul Public Finanțe Locale asigură încasarea acestei taxe, ca urmare a plății benevole, a recuperării taxei prin executare silită, numai pe baza documentației transmise de Direcția Gestiune Patrimoniu care sa cuprindă toate elementele de\ identificare ale plătitorilor, inclusiv cuantumul taxei și accesoriile aferente.

Anexa nr.l w

(tabelul nr. 15)

 • e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Taxa se stabilește in funcție de dimensiunea acestora pentru fiecare metru patrat sau fracțiune de metru patrat a suprafeței afisajului pentru reclame, conform tabelului nr.l5 :

Tabelul nr.15

Categorie

NIVELURILE pt. anul 2018 conform HCL 481/2017

NIVELURILE PT. ANUL 2019 indexate cu rata inflației 1,34%

Afisaj situat la locul in care persoana derulează o activitate economica

38

38,51

Orice alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate

27

27,37


 • f) taxe speciale

I. PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI:

 • 1. în conformitate cu prevederile art.484 coroborate cu cele ale art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, Consiliul Local stabilește taxe speciale pentru următoarele servicii prestate în regim de urgență, în interesul persoanelor fizice și juridice de :

 • a) pentru certificate de atestare fiscala eliberate în cursul zilei de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești:

 • - 56 lei pentru persoane fizice;

 • - 1171ei pentru persoane juridice.

 • b) pentru efectuarea lucrărilor privind stabilirea impozitelor și taxelor în regim de urgență (clădiri, terenuri, mijloace de transport), in 48 de ore de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești:

 • - 86 lei pentru persoane fizice;

 • - 172 lei pentru persoane juridice.

 • c) servicii către contribuabili la cererea acestora:

c.l. - efectuarea de fotocopii de pe acte 0,5 lei pagina format A4 si 1 leu format A3;

c.2. - fotocopii după documentele din arhiva - 1 leu pagina;

c.3. - fotocopii procese-verbale de amenda - 1 leu pagina.

 • 2. Taxele speciale se datoreaza de către contribuabilii care solicita prestarea serviciilor prevăzute la pct. 1 .

 • 3. Taxele speciale se achita anticipat, în numerar, la casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești sau prin virament in contul deschis la Trezoreria Ploiești -RO24TREZ52121360206XXXXX, beneficiar Municipiul Ploiești, CUI-2844855.^

 • 4. în caz de rezolvare peste termenele stabilite sau nerezolvare a cererii depuse de contribuabilii persoane fizice sau juridice, taxa achitată anticipat se restituie sau se compensează, după caz, cu alte obligații către bugetul local.

II. PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR PLOIEȘTI:

în conformitate cu prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal coroborate cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.284/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015;

în baza Ordonanței nr.84/2001 privind înființarea și organizarea serviciilor publice locale comunitare de evidență a persoanelor;

în conformitate cu prevederile Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;

 • 1. 101 lei - taxa pentru oficierea căsătoriei in zilele de simbata si duminica la sediul SPCLEP Ploiești la ora preferențială, după orele de program (900-1200), intre orele 1300-1600 sâmbăta și intre orele 1300-1400 duminica, în funcție de numărul mare de căsătorii/solicitări.

 • 2. 51 lei - taxa oficiere căsătorie în zilele de sâmbătă.

 • 3. 152 lei - taxa oficiere căsătorie în zilele de duminică sau sărbători legale;

 • 4. 101 lei - taxa încheiere căsătorie înaintea termenului legal de 10 zile, cu excepția cazurilor prevăzute de lege (starea de sanatate a unuia dintre soți, sarcina viitoarei soții).

 • 5. 51 lei - taxa de eliberare a certificatelor duplicate în regim de urgență.

 • 6. 15 lei - taxa pentru operațiunile foto realizate de persoane din familie, rude sau alte persoane.

 • 7. 15 lei - taxa pentru operațiunile video realizate de persoane din familie, rude sau alte persoane.

 • 8. 0,5 lei - pagina format A4 si 1 leu pagina format A3 pentru efectuarea de copii xerox de pe acte.

Taxele speciale se datorează de către contribuabilii care solicită prestarea serviciilor prevăzute mai sus.

Taxele de urgență și tarifele instituite vor fi încasate, în numerar, la casieria Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești.

Taxele speciale și cele de urgență instituite potrivit prezentei hotărâri au ca destinație acoperirea cheltuielilor’de întreținere și funcționare a Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești și duc la o mai bUnă autofinanțare și la limitarea subvențiilor provenite de la bugetul local.

 • III. PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ PLOIEȘTI:

  Consiliul Local stabilește pentru serviciile prestate de către Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, in anul 2019, următoarelctaxespcciale:


  Nr. crt.

  Tip taxa speciala

  Valoare (lei) indexata cu rata inflației 1,34%

  Termen de emitere

  1.

  Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în regim de urgență pentru relații, informații, operațiuni notariale

  507

  5 zile lucratoare

  2.

  Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în regim de urgență pentru construire

  1.013

  10 zile lucratoare

  3.

  Taxa pentru eliberarea autorizației de construire în regim de urgență

  1.520 lei + 10% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții de până la 1.000.000 lei

  10 zile lucratoare

  4.

  Taxa pentru eliberarea autorizației de construire în regim de urgență

  1.520 lei + 5% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții cuprinse între 1.000.001 lei și 8.500.000 lei

  10 zile lucratoare

  5.

  Taxa pentru eliberarea autorizației de construire în regim de urgență

  1.520 lei + 2,5% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții de peste 8.500.000 lei’


TAXE S.D.U.M

Nr. crt.

Tip taxa speciala

Valoare (lei) indexata cu rata inflației 1,34%

1.

Taxă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru studii de oportunitate

405

2

Taxă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului si Urbanism pentru Plan Urbanistic Zonal

405

Taxă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru Plan Urbanistic de Detaliu

355

3.

Taxă Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru Studii de Amplasament, Documentații Tehnice pentru Autorizarea Construcțiilor

304

4.

Taxă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru Consultare

507 lei(fară a fi valabilă și pentru avizarea efectivă a documentației)

5.

Analizare documentație privind publicitatea stradală

51

6.

Analizare documentație privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat

51

Taxa speciala Serviciul Cadastru și GIS :

Taxa pentru eliberare copii pe suport electronic de pe planurile cadastrale sau alte asemenea planuri deținute de Consiliul Local al municipiului Ploiești :

 • - 101 lei/mp de hartă formal pdf, scara 1 :1000 (adică 120 lei /format hârtie A3, scara 1 :1000, echivalent pdf);

 • - 203 lei/ha teren format dxf, scara 1 :1000 (adică 2.4001ei/format A3 harta dxf, scara 1 :1000- echivalent 12 ha teren).

IV. Taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) și utilizatorii noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii:

Taxa specială de salubrizare a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.237/28 iulie 2017 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 504/15.12.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii și aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia:

(1) Nivelul taxei speciale de salubrizare este de 5,31 lei/persoană/lună fără TVA pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și de 199,47 lei/tonă fără TVA pentru utilizatori noncasnici (persoane juridice), conform fiselor de fundamentare intocmite de operatorul de salubritate.

Anexa nr.l A

(tabelul nr.l6)

 • g) alte taxe locale

I. Taxe pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului in piețe, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, suporți pentru obiecte de publicitate si pentru manifestări ocazionale s.a,

- Procedura de calcul si incasare -

 • 1) Taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv terase de vara, aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice si suporți pentru obiecte de publicitate, ocuparea terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.), ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces, se stabilesc conform ari. 486 alin.l din Legea nr. 227/2015 (Tabelul nr. 16)

 • 2) - Taxa pentru depozitarea de materiale se achita la data obținerii autorizației de la structura specializata in domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului, a cărei eliberare se face pe baza de cerere.

 • - laxa pentru realizarea unor lucrări se achita la data obținerii autorizației de structura specializata in domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului, a cărei eliberare se face pe baza de cerere.

 • - Taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului in piețe, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv terase de vara, aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, specotacole in aer liber etc.), taxa pentru ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, taxa pentru ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces, se achita zilnic sau pe baza de convenție sau contract pentru o perioada mai mare de o zi, caz in care taxa se achita la eliberarea convenției.

 • - Taxa pentru ocuparea terenurilor cu construcții provizorii (chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice s.a.) si suporți pentru

obiecte de publicitate existente la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent se achita in condițiile si la termenele prevăzute pentru impozitul pe teren.                                                                                                                    ;

 • - Taxa pentru ocuparea terenurilor cu construcții provizorii (chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice s.a.) si suporți pentru obiecte de publicitate realizate in cursul anului fiscal se achita, pentru perioada cuprinsa intre data autorizării si finele anului fiscal curent, in condițiile si la termenele prevăzute pentru impozitul pe teren.

- Pentru sistemele publicitare cu structuri de susținere amplasate pe domeniul public al municipiului Ploiești, utilizatorul, respectiv prestatorul de servicii de reclama si publicitate va plăti pe langa taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate stabilite in conformitate cu legea si taxa aferenta utilizării domeniului public stabilita prin prezenta hotarare, in baza unei convenții incheiate pentru folosința temporara a terenului.

 • 3) Pentru zona B taxa se reduce cu 10%, pentru zona C taxa se reduce cu 20%, iar pentru zona D taxa se reduce cu 30% in cazul desfacerii de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale Consiliului Local Ploiești (inclusiv terase de vara, aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocupării terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice, cu suporți pentru obiecte de publicitate, ocupării terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.), ocupării terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocupării terenului pentru realizarea unor cai de acces.

 • 4) Taxele pentru depozitarea de materiale si realizarea unor lucrări si pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv terase de vara, aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice, cu suporți pentru obiecte de publicitate, ocuparea terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.), ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces se stabilesc conform tabelului nr.16.

Tabelul nr.16


Denumire taxă

Taxa stabilită pentru anul 2018 conform HCL 481/2017 -lei/mp/zi-

NIVELURILE PENTRU ANUL 2019 indexate cu rata inflației 1,34% - lei/mp/zi -

pt.domeniul public

pt.domeniul privat

pt.domeniul public

pt.domeniul privat

1

Depozitarea de materiale și realizarea unor lucrări

Zona A

- pana la 100 mp - 1,5 -100- 1000 mp -0,7 -peste 1000 mp -0,4

Zona A

-pana la 100 mp- 1,5 -100-1000 mp - 0,7 - peste 1000 mp - 0,6

Zona A

 • - pana la 100 mp - 1,5

 • - 100-1000 mp - 0,7

 • - neste 1000 mp - 0,4

Zona A

 • - pana la 100 mp- 1,5 -100-1000 mp - 0,7

 • - peste 1000 mp - 0,6

Zona

B

 • - pana la 100 mp - 1 -100-1000 mp - 0,5

 • - peste 1000 mp - 0,3

Zona

B

-panala 100 mp- 1 -100-1000 mp - 0,5 -peste 1000mp - 0,3

Zona

B

 • - pana la 100 mp - 1 -100-1000 mp - 0,5

 • - peste 1000 mp - 0,3

Zona

B

 • - pana la 100 mp - 1

 • - 100-1000 mp - 0,5

 • - peste 1000 mp - 0,3

Zona C

 • - pana la 100 mp - 0,7 -100-1000 mp - 0,3

 • - peste 1000 mp - 0,2

Zona

C

 • - pana la 100 mp - 0,7

 • - 100-1000 mp - 0,3

 • - peste 1000 mp - 0,2

Zona C

 • - pana la 100 mp - 0,7 -100-1000 mp - 0,3

 • - peste 1000 mp - 0,2

Zona

C

 • - pana la 100 mp - 0,7

 • - 100-1000 mp - 0,3

 • - peste 1000 mp - 0,2

Zona

D

 • - pana la 100 mp- 0,5 -100-1000 mp - 0,2

 • - peste 1000 mp - 0,1

Zona D

 • - pana la 100 mp- 0,5 -100-1000 mp - 0,2

 • - peste 1000 mp - 0,1

Zona

D

 • - pana la 100 mp - 0,5 -100-1000 mp - 0,2

 • - peste 1000 mp - 0,1

Zona

D

 • - pana la 100 mp- 0,5

 • - 100-1000 mp - 0,2

-peste 1000 mp - 0,1

2

Desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, în piețe, în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri anume stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale (inclusiv aparate de înghețată, vitrine frigorifice s.a.)

2

2

2,03

2,03

Ocuparea terenului pentru terase de vară

1

1

1,02

1,02

3

Ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete închise, cabine telefonice s.a.

2

2

2,03

2,03

4

Ocuparea terenului cu suporți pentru obiecte de publicitate

4

4

4,06

4,06

5

Ocuparea terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, târguri, spectacole în aer liber ele.)

15

15

15,21

15,21

6

Ocuparea terenului      în scopul

desfășurării     unor    activități     de

ecologizare

0,2

0,2

0,21

0,21

7

Ocuparea terenului pentru    realizarea

unor căi de acces

4

4

0,4

4,06

4,06

8

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05 V     te;

II. Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare si promotionale

Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare se datoreaza de către contribuabilii persoane fizice/juridice, in funcție de numărul de zile pentru care se solicita si se aproba ocuparea domeniului public.

Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare datorata de către persoanele fizice este in suma de 0,51 lei pe zi, iar in cazul persoanelor juridice taxa datorata este in suma de 1,02 leu/zi.

 • III. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă.

laxa pentru indeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativa este în cuantum de 507 lei. Taxa se achita la casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

ROMÂNIA

XoîX

JUDEȚUL PRAHOVA

u.-------\

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

1'    ‘s,

S- - V*' :     W

\ '■

EXPUNERE DE MOTIVE

■■■ z'V'-':

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ •

la proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxele locale pentru anul 2019

/s

In conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea nr. 199/1997 ;

Având în vedere prevederile art.5 alin.(l) lit.a), art.16 alin.(2), art.20 alin(l) lit.b), art.27 și ale art.30 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.(4) lit.c) și art.45 alin.(2) lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Referitor la indexarea impozitelor și taxelor locale, art.491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precizează:

” (1) în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până Ia data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor. ”.

Prin adresa nr. 27671/06.03.2018 Direcția Județeană de Statistică Prahova a comunicat că rata inflației pentru anul 2017 față de anul 2016 este de 1,34%. De asemenea, rata inflației comunicată pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este 1,3% , iar pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice este de 1,34% cu precizarea "pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2019, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 1,34%”.

Având în vedere prevederile legale menționate mai sus, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești nr.28207/07.03.2018 la proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxele locale pentru anul 2019, propun Consiliului Local al municipiului Ploiești spre aprobare, prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,

ADRIAN FLORIN


RE


MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE Nr. 28207 /07.03.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 . >

Impozitele și taxele locale, reglementate de Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, constituie venituri proprii ale bugetelor unităților administrativ teritoriale și au ca surse: impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitul pe spectacole, taxe speciale, taxele judiciare de timbru si taxele extrajudiciare de timbru.

La art.491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precizează clar obligația indexării impozitelor și taxelor locale: ” (1) în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă intr-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor. ”

Prin adresa nr. 27671 /06.03.2018 Direcția Județeană de Statistică Prahova ne-a comunicat Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești că rata inflației pentru anul 2017 față de anul 2016 este de 1,34%. De asemenea, nivelul ratei inflației comunicată pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este 1,3%, iar pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, se precizează că ” pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2019, consiliile locale vor utiliza rata inflației de i,34%”.

In conformitate cu prevederile punctului 11 litera n) din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare "rotunjirea este o operațiune de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel de leu, fâră subdiviziuni, prin reducere când fracțiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani și prin majorare când fracțiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari.

Reguli de rotunjire:

 • (i) rotunjirea se aplică la fiecare tip creanță, respectiv creanță principală sau creanță accesorie;

 • (ii) nu se aplică rotunjiri pentru calculele intermediare privind* stabilirea impozitelor și taxelor locale;

 • (iii) pentru calculele intermediare se utilizează primele două zepimăbe;.*..fj

 • (iv) în cazul majorării impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplica, după tifajbrarea

acestora stabilită conform art. 489 din Codul fiscal”.

în condițiile prevederilor legale sus menționate, indexarea ^țipzițeldr și țațelor locale cu rata inflației de 1,34% s-a realizat, după cum urmează:

 • - în conformitate cu prevederile punctului 11 litera n) subpunct(ii) , riu -s-âu aplicat rotinjiri pentru sumele aferente impozitului pe clădiri -persoane fizice, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, taxei speciale de salubrizare, altor taxe prevăzute la litera g din Hotărâre, cu excepția taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativa (sumele indexate folosesc pentru calculele intermediare);

 • - în conformitate cu prevederile punctului 11 litera n) subpunct(i), s-au aplicat rotunjiri pentru sumele aferente taxelor speciale (cu excepția taxei de salubrizare), a taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativa, precum și amenzilor.

Precizăm faptul că, Ia sfârșitul anului, se va iniția un nou proiect de hotărâre prin care se vor stabili impozitele și taxele locale (cuantum, modalitate de calcul, facilități), urmând ca, la stabilirea cuantumului acestora, să se țină cont de această indexare. De asemenea, reamintim că indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației este o obligație legală a autorității deliberative.

Față de cele menționate înaintăm spre aprobare proiectul de Hotarare alăturat.

ICEANU VIȘEANîntocmit,


eluța MocanuJUDEȚUL PRAHOVA                            '*

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 481/20.12.2017 a fost aprobat nivelul impozitelor și taxelor pentru anul 2018. Potrivit art. 491 din Codul Fiscal: „(1) în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București”.

Prin proiectul de hotărâre supus spre aprobare se propune indexarea cu rata inflației de 1,34 % a sumelor aferente impozitelor și taxelor locale stabilite pe baza unei anumite sume în lei, pentru anul 2019, conform adresei nr. 1303/06.03.2018 a Institutului Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Prahova, prin care se transmite indicele prețurilor de consum și rata de inflație pentru anul 2017, față de 2016.

Pentru aceste motive, avizez favorabil proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019.

DIRECTOR EXECUTIV ANDREEA CRISTE^

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA

Nr 73/20.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

Având in vedere prevederile Legii 273/2006 Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare precum și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitele și taxele locale, constituie venituri proprii ale bugetelor unităților administrativ teritoriale și au ca surse: impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitul pe spectacole, taxe speciale, taxele judiciare de timbru si taxele extrajudiciare de timbru.

La art.491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precizează clar obligația indexării impozitelor și taxelor locale:

” (1) în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor. ”

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independentei, nr.16 Tel. 0344-801053/Fax. 0244.546711

Operator de date cu caracter personal nr.21443

www.spfl.ro Email: spflgaploiesti.ro

Nr.înreg. ^00$  / 07.03.2018


Data afișării:07.03.2018

ANUNȚ

în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019

Potrivit art.7, alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ” Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea.spre avizare de către autoritățile publice.... ”

Proiectul de hotărâre poate fi consultat atât pe site-ul Primăriei Municipiului Ploiești www.ploiesti.ro, cât și pe site-ul instituției noastre www.spfl.ro.

Persoanele interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre la sediul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești din B-dul Independenței nr.16 (program : luni, marți, joi 8-16.30, miercuri 8-18.30 și vineri 08-14), sau pe email spfl@ploiești.ro, până la data de 22.03.2018.

DIRECTOR EXECUTIV,

SIMONA DOENICEANU VIȘEAN


Prezentare

Agenda publică

Informații publice

Achiziții publice

Transparență decizională


2018-02-28 |

; Pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2019, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 1.34%.

2016-12-16 | Comunicat de pivsâ

Ministerul Finanțelor Publice a contractat de la Banca Mondială un împrumut de 500 de milioane de curo

•2016-11-25 | Comunicat de presă


Program de convergență


Integritate

Cariera profesională

Contacte

Tr<stitutii subordonate

r

gaturi utile^Ministerul Finanțelor Publice propune suplimentarea plafonului alocat pe anul 2016 pentru programul guvernamental ''Prima :casă”, cu 250 de milioane de lei, ca urmare a solicitărilor transmise de băncile înregistrate în Program 2017-06-12 | .MFP plătește investitorilor a doua dobândă anuală pentru ht'urilc de stat FIDELIS 2015

■Ministerul Finanțelor Publice va efectua în 26 iunie 2017 a doua plată de dobândă anuală in valoare de 21,50 RON/obligațiune jprccum și rambursarea valorii nominale de 1.000 lei/obligațiune,aferente titlurilor de stat (simbol R1706A. cod 1S1N IRO1517DBP010) emise în 2015, conform Prospectului dc emisiune a titlurilor de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice în cadrul Programului FI DELIȘ.

2016-10-07 | Comunicat de presă

De luni, plafonul suplimentar alocai programului ..Prima casă” va fi pus la dispoziția finanțatorilor

■Ministerul Finanțelor Publice a aprobat alocarea pe bănci a celor 500 de milioane dc Ivi, sumă totală cu care a fost suplimentat plafonul de garanții pentru programul „Prima Casă”.

 • 2016- 06-09 | Comunicat de presă

Investitorii în Programul Fidelis 2015 primesc la finalul lunii prima dobândă

Ministerul Finanțelor Publice anunță că, în data de 27.06.2016, va efectua prima plată de dobândă în valoare de 21,50 ȘRON/obligațiunc. aferentă titlurilor de stat simbol R17O6A, cod tSIN ROI517DBP010, ce au fost emise conform Prospectului ide emisiune a titlurilor dc stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice în cadrul Programului FIDELIS.

 • 2017- 10-27 | întrevedere a ministrului lonuț MI ȘA cu vicepreședintele Comisiei Europene pentru Euro și Dialog Social. ÎValdis DOMBROVSKIS

^Principalele subiecte pe agenda discuțiilor dintre cei doi oficiali au fost evoluția economiei românești, aprofundarea Uniunii iEconomice și Monetare, Uniunea Bancară, Uniunea Piețelor de Capital și Semestrul European.

 • 2016- 09-13 | Comunicat de presă

■Ministerul Finanțelor Publice propune suplimentarea cu 500 de milioane de lei a plafonului pentru Prima Casă

Propunerea vine atât în sprijinul potențialilor beneficiari ai Programului, cât și a celor care au încheiat antecontractc de vânzare-cumpărare prin „Prima Casă” și care, în lipsa alocării resurselor necesare, sunt în pericol de a pierde avansurile plătite, fiind în ^imposibilitate să își mai finanțeze tranzacțiile prin Program.

 • 2017- 08-01 |


Pachet finanțare externă

Certificate de emisii gaze cu efect de sera

Trcasury and Public

Debt

11 Trezorerie si datorie publică

Noutăți legislative

Bugetul MFP

Bugetul UE

Certificat atestare SEC


REVISTA

FINANȚE PUBLICE SI CONTABILITATE

GHIDUR) ILUSTRATIVE *


Sistemul Național de Raportare

FOKEXESUG Jff


E

33


Piața primara

Legislație


Emisiuni titluri dc statTEZAURTelVerdeRata dobânzii la termen pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la termen la trezoreria statului


Ghidul investitoruluiAgenți economici


Aiuiur Je stuf
2017-08-21 |

Programul de asistentă financiarii

în octombrie 2013, a fost adoptat oficial un nou program de asistență financiară pentru România. Astfel, FMI și UE vor pune la dispoziția României, preventiv, câte 2 miliarde curo, până la sfârșitul lunii septembrie 2015, respectiv 1 miliard euro va fi pus la dispoziție din partea Băncii Mondiale.

România beneficiază dc sprijin financiar din partea UE pentru a treia uară de la începutul actualei crizei economico-financiare.

Primul program (2009-2011), care a oferit o finanțare dc 19,95 dc miliarde curo, din care 12,95 de ta FMI, 5 miliarde din partea UE. un miliard de la Banca Mondială și un miliard de ta Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, a fost implementat cu succes. Până la finele acestui an, România va rambursa mare parte din acest împrumut, urmând ca în 2015 să restituie integral împrumutul contractai în 2009.

Al doilea program (2011-2013) a pus la dispoziție asistență preventivă în valoare de 5 miliarde curo, din care 1,4 miliarde din partea UE. Fondurile nu au fost trase.


Programul de convergența


Așa cum se prevede în Pactul de Stabilitate și de Creștere, România prezintă, în fiecare primăvară, un program de convergență care conține o actualizare a strategiei bugetare pe termen mediu. Statele din zona curo prezintă programe de


Publicitate înșelătoare


Ghidul investitorului


Info TVA


Verificare Online rambursare TVA


Informații fiscale si bilanțuri


ANAF-Programe utile (Declarații -ghișeu. fise fiscale. Ordine dc plată.


Centralizator autovehicule in leasing)


Informații depunere declarații electronicei


Instituții publice


Control intern/managerial si control financiar preventiv


Unitatea Centrală dc Armonizare


Auditul Public Intern


Scrisoare cadru pentru bugetul anului următor

împrumuturi locale


© Persoane fizice


Ghid pentru restructurarea extrajudiciara =

1/8


HS


INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ PRAHOVA

Ploiești, Șoseaua Vestului nr. 14 -16, tel. 0244/591607; fax 0244/522567 www.prah ova, insse. ro: e-mail: tele&prahova. insse.ro


fi martie 2018


// ■*  ; O       -a.

./ ROMÂNIA \

1 ..      m*joi8JsAa3*'ro0twiMj*eutii y?

;___.7 /


Către,

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

PLOIEȘTI,

Urmare a solicitării dumneavoastră, vă comunicăm INDICELE PREȚURILOR DE

CONSUM și RATA INFLAȚIE pentru anul 2017 față de anul 2016 :

- procente -

IPC

Anul 2017 față de: anul2016

RI

Anul 2017 față de: anul2016

TOTAL

101,34

1.34

Mărfuri alimentare

102,48

2,48

Mărfuri nealimentare

101,41

1,41

Servicii

99,23

-0,77

DIRECTOR EXECUTIV,


O?30^W\

VA


ar/o ■


/ •

, 'X .

'•J i >■ Y

/ O /%• J ’"*7        \


INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ
Doamnei SIRMA CARAMAN

Secretar de StatMinisterul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Subiect: rata inflației 2017

r

Stimată Doamnă Secretar de Stat,

Ca urmare a cerinței dumneavoastră nr.DPFBL 20.053 din data de 16.01.2018, vă comunicăm următoarele;

» Datele statistice referitoare la indicele prețurilor de consum (IPC)/Rata inflației pentru anul 2017 sunt disponibile în comunicatul de presă al prețurilor de consum din data de 12 ianuarie 2018, comunicat pe care îl puteți găsi pe site-ul Institutului Național de Statistică (www.insse.ro) accesând: http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com presa/com pdf/ipc 12rI7.pdf

 • •  De asemenea, indicele prețurilor de consum (IPC) poate fi obținut de pe site-ul oficial al Institutului Național de Statistică www.insse.ro, baza de date ordine a 1PC: http://statistici.insse.ro/shop/?page^ipcal&;ang=ro și secțiunea Produse/Date/IPC serii de date: httpy/www.inse.ro/cms/ro/content/mc-serii-de-date;

 • ♦  în baza de date IPC sunt disponibile formulele de calcul pentru actualizarea unor valori utilizând IPC sau Rata inflației (Rata inflației=IPC-100). Având în vedere modalitatea diferită de diseminare a celor doi indicatori (IPC cu 2 zecimale și Rata inflației cu 1 zecimală), recomandarea noastră este ca (pentru evitarea diferențelor ce se pot ivi în urma utilizării uneia sau alteia dintre cele două formule, pentru indexarea sau actualizarea unei valori), datele referitoare la IPC să fie rotunjite la 1 zecimală.

« Pentru anul 2017 IPC-i 01,34% iar Rata inflației-1,3%.

Cu deosebită considerație,

Președinte

Tudorel ANDREI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1                      <

IrC

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019
SECRETAR,

GheorglM* Andrei

(J

Data: | t