Hotărârea nr. 115/2018

Hotãrârea nr. 115 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 115 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate nr. 558/13.04.2018 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 68/17.04.2018 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 35/19.04.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 18.04.2018;

A

In conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art. 5 din Ordinul nr.l661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;

A

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2018 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie 2018


PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,

George-Soț-in

JUDEȚUL: PRAHOVA


Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: CASA DE CULTURA "I.L. CARAGIALE"

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE AtyUL

< ' . .......... .

V *        * v i®111 *el

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

(+, -)

BUG RECTF

2018

Venituri proprii

33.10.17

10.00

0.00

10.00

!                       Donații si sponsorizări

37.10.01

0.00

1.30

1.30

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1,329.00

0.00

1,329.00

|                             Alte venituri

37.10.50

0.00

0.00

0.00

TOTAL VENITURI - din care:

1,339.00

1.30

1,340.30

Veniturile secțiunii de funcționare

1,339.00

1.30

1,340.30

Veniturile secțiunii de dezvoltare

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

1 "Uto nn

1 m

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,340.30

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1,339.00

1.30

1,340.30

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+

01

1,339.00

1.30

1,340.30

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03,

10

542.00

0.00

542.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

496.00

0.00

496.00

Salarii de baza

10.01.01

496.00

0.00

496.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

24.00

0.00

24.00

Tichete de vacanta

10.02.06

24.00

0.00

24.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

22.00

0.00

22.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

6.00

0.00

6.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.00

0.00

1.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

2.00

0.00

2.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

1.00

0.00

1.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1.00

0.00

1.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

11.00

0.00

11.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20

797.00

1.30

798.30

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

744.00

1.30

745.30

Furnituri de birou

20.01.01

6.00

0.00

6.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4.00

0.00

4.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

160.00

0.00

160.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1.00

0.00

1.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

4.00

0.00

4.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

14.00

0.00

14.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

401.00

1.30

402.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

154.00

0.00

154.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGETt

2($T

\FLUENT

Lea

B(JG RECTF

, J 2018

Hrana pentru oameni

20.03.01

-S - . ..■:1 \\\

’i0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

'J

M 0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

'■O  0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+21

20.05

20 00

.0.00

/ 20.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

0.00

20.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

10.00

0.00

10.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5.00

0.00

5.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

5.00

0.00

5.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3.00

0.00

3.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

16.00

0.00

16.00

Protecția muncii

20.14

3.00

3.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru arm:

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor

20 19

lucrări si servicii de interes nublic local. în baza unor convenții sau

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati pub

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 I:

20.24

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in

20.25

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.0<

20.30

1.00

0.00

i.oo

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

1.00

1.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03-

30.02

0.00

0.00

0.00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

0.00

0.00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL VFONDURI DE REZER VA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018/-*

m i i rS t

"BțJG RECTF >18

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRA TIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

«1 ni oij-îi ni ni-uci ni 1,1-lzi m kj-îi ni i/u«i ni i<xci_ni.5ij-

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

 • A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

Alte transferuri curente interne

 • B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționa

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

50.04

57

51.01

55

55.01

55.01.18

55.02

57

A

w

if OfO

' oo

k /Sxl

JfW.OO

S/ 0.00

0.00

0.00

: o.oo

w

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

TITLUL NALTE CHELTUIELI (cod

59

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminări

59.30

OPERA TIUN1 FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81

81.01

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0.00

0.00

0.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 Ia 51.02.28)

51.02

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 Ia 56.05+cod

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+ 75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 7.1,03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Alte active fixe

55.01

56

 • 70

 • 71

71.01

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.02.01

71.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018^;

\FLUENT

/(+,-) ’

BUG RECTF

\ x2OÎ8

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

Z ZS’&iOO

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

ZZ'P#

'1 !

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI Plăti efectuate in anii precedcnti si recuperate in anul curent

84

85.01

0.00

0.00

0.00

p        z:"-" '.•:,        !

■.■•■■.     “'A..V l«Ji

ANEXA

PLANUL MINIMAL CU PROGRAMELE Șl PROIECTELE CULTURALĂ

ALE

CASEI DE CULTURĂ "LL.CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

2018

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestărilor

Responsabil proiect

2018

1

2

-i

D

4

1. Ziua Culturii Naționale, 168 de ani de la nașterea poetului Miliai Emincscu, Concursul județean de recitări "Ca un luceafăr am trecut prin lume", ediția a Vl-a, participări la alte manifestări in tara, alte colaborări cu instituții si asociații de cultura;

lanna ric

Diferite locații din Municipiul Ploiești,

Gclu Nicolac loncscu,

1500.00

2. Program cultural "NICHITA IsTANESCU"

 • 2.1 Festivalul Internațional de Poezie"

NICHITA STĂNESCH", cd.a XXX-a

 • 2.2 Concursul județean de recitare "Sub aripa lui Nichita", ed. a IX-a

 • 2.3 Târg de carte

.2.4 Editare carte,catalog,

12.5 Alte acțiuni culturale.

Martie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gclu Nicolae loncscu, Gheorglie Grama, Alin Nicodim, Bardut Roxana, Zoica Akyurck

14300.00

3. Ziua Internaționala a Poeziei -Caravana Poeziei

Martie

Ploiești

Gclu Nicolac loncscu

1000.00

4. Programul cultural "ZILELE PLOIEȘTIULUI"

■4.1 Spectacole, concursuri

 • 14.2 Editare carte

 • 14.3 Workshop-uri

 • 4.4 Ateliere de lucru pentru copii

 • 4.5 Târg de carte

 • 4.6 Diferite activități educaționale |4.7 Alte evenimente

1

Mai- Iunie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gclu Nicolae loncscu, Ghcorgbc Grama,

Bardut Roxana, Madalina

Rota ru, Popișteanu Ștcfania

14000.00

|5. Concurs pictură - grafică "Ploiești, orașul Imcu, oraș european ", ediția a Xll-a

Mai

Primăria Ploiești, alte locații

Madalina

Rotaru

2300.00

6. Festivalul Național "I.L. CARAGIALE" ediția a-XV-a

Concurs național dc proza scurta

Concurs național de teatru liceal

1

Mai

Teatrul "Toma

Caragiu" Ploiești, Centrul Civic Ploiești |

Gclu Nicolae loncscu

17000.00

7. Expoziția SALONUL ARTELOR

Octombrie /

Aprilie

Galeria dc Artă, Muzeul Județean dc Artă "Ion loncscu Quintus" de Artă

Madalina Rotaru

4QO0.'QP ; ■! V

8. Programul cultural "Caravana cu talente" - Spectacole dedicate copiilor;

Mai-lunic

Ploiești

Gheorghe Gra ma, Madalina Rotaru, Stefania

2000.00

9. Tabăra Internațională de creație plastică "DAN PLATON"           - ediția a XII-

Iulie

Prahova

Madalina

Rotaru

20000.00

10. FESTIVALUL CASTANILOR - In memorial» Gabi Dobrc, Concurs național de muzică folk, ediția a XlX-a Saptamana folk

Octombrie

Teatrul " fonia

Caragiu" Ploiești

Madalina Rota ru, Stefania Popistcanu

72000.00

11. CONCURSUL NAȚIONAL DE POEZIE

"IULIA IIASDEll", ediția a XVI-a

Octombrie -

Noiembrie

Casa de Cultură "I.L.Caragiale" ,

Muzeul "lulia Ilasdeu"

Câni piua

Gclu Nicolae loncscu

8700.00

12. PROGRAMUL CULTURAL

FOLCLOR:

12.1 FESTIVALUL "E VREMEA COLINDELOR", ediția a XII l-a, 112.2 Festivalul concurs național de

interpretare a muzicii populare {românești "CUNUNĂ DE CÂNTEC ^ROMÂNESC "ed. a V-a jl2.3 Pregătirea și participarea {Ansamblului Prahova și a Ansamblului {Prahova Junior la diferite manifestări în ^municipiul Ploiești, județ țară și {străinătate.

^Spectacole de datini si obiceiuri din toată {țara

{Recitaluri de muzică populară Alte {manifestări de genul festivalurilor care

au ca soț) promovarea folclorului și a tradițiilor in societatea contemporană Ex. organizarea unui Festival National

Decembrie

Casa de Cultură a Sindicatelor sau altă locație

Gram a

Gheorghe

95000.00

13.Pregătirea și participarea formațiilor aristice de muzică corală ale Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești la diferite manifestări artistice în ițară și străinătate; Organizarea unor jmanifestări de gen în Municipiul Ploiești

L                           .                   .

14000.00
14. PROGRAMUL CULTURAL "ATITUDINI" (Cenaclul ATITUDINI, Revista ATITUDINI, Serata ATITUDINI, Spectacole de muzică și poezie,Participarea Ia ateliere de lucru de gen, Excursii culturale, Editarea "Antologiei Cenaclului Atitudini 2018, ", Editarea Calendarului selectiv a evenimentelor culturale pentru anul 2019), alte proiecte culturale.

Tot timpul anului

Casa dc Cultură "I.L.Caragialc", Muzeul de Artă "Ion lonescu Quintus" Ploiești, instituții de învățământ și culturale

Gclu Nicolac lonescu

’  ' 481100 IM)

*tovviț«w .. «•  • f

-

15. UNIVERSITATEA POPULARA "DIM1TRIE GUȘTI" Organizarea de simpozioane, colocvii, prelegeri, conferințe, cte. )

octom brie-iunic

Instituții dc învățământ din Ploiești, Universitatea Pctrol-Gaze Ploiești, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Regia Apelor, Asociația Pensionarilor, etc.

Stcfania Popișteanu, Roxana Rărdiiț, , Colaboratori

10000.00

16. PROIECTE EDUCAȚIONALE

1. Școala altfel -Sa sfii mai multe, sa fii mai bun, ateliere de lucru,colaborări cu instituții ide învățământ;                           2.

[Atelierele lui Moș Crăciun i'J. Ateliere de Paște;

|4. Alte activități educaționale.

Tot timpul anului săptămânal (ccrcu ri)

Grădinițe, școli, licee Casa de Cultură “I.L. Caragiale”, alte locații

Madalina Rotam

17000.00

117. Manifestări dedicate Centenarului IMarii Uniri Ex.: editare carte, (organizarea unui Festival National de

Folclor pentru tinerii instrumentiști, alte activități.

Tot timpul anului

Municipiul Ploiești

Gclu Nicolac lonescu, Gheorghc Grama, Luminița Avram, Stcfania Popișteanu

38000.00

17, Diferite alte manifestări culturale și activități educaționale organizate pe plan național și internațional (Târgul de Crăciun, spectacole, simpozioane, concerte, concursuri, expoziții,workshop-uri, excursii culturale, editare carte, susținerea elevilor si studenților talentat! c    alte

cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Casa de Cultură "f.L.Caragiale" sau în

23500.00

h         TOTAL BUGET  ! IMAT

402300.00CONTABIL SEF,

Adriana Mihai n


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 și Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/16.02.2018.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de analiza execuției de casă la data de 31.03.2018, de previzionarea cheltuielilor pentru perioada următoare și de aplicarea Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de către instituțiile publice, art. 5 „Instituțiile publice care beneficiează de donații/sponsorizări au obligația să solicite ordonatorilor de credit ierarhic superiori majorarea bugetului de venituri si cheltuieli Astfel sumele rezultate din sponsorizări vor fi folosite pentru premierea câștigătorilor Concursului Interjudețean de Recitare „Sub aripa lui Nichita”, ediția a Xl-a. Acest eveniment este organizat de Casa de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești în cadrul celei de-a XXX-a ediții a Festivalului Internațional de poezie „Nichita Stănescu”.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

CONSILIERI,Salceanu Claudia-Oana Andrei Gheorghe Paul Alexandru


Gheorghe Simion S Zoia Staicu

CASA DE CULTURĂ „I.L. CARAGIALE”PLOIEȘTI

Nr. 558/13.04.2018


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de veniturii și cheltuieli pe anul 2018 al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/16.02.2018.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de analiza execuției de casă la data de 31.03.2018, de previzionarea cheltuielilor pentru perioada următoare și de aplicarea Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de către instituțiile publice, art. 5 „Instituțiile publice care beneficiează de donații/sponsorizări au obligația să solicite ordonatorilor de credit ierarhic superiori majorarea bugetului de venituri și cheltuieli Astfel sumele rezultate din sponsorizări vor fi folosite pentru premierea câștigătorilor Concursului Interjudețean de Recitare „Sub aripa lui Nichita”, ediția a Xl-a. Acest eveniment este organizat de Casa de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești în cadrul celei de-a XXX-a ediții a Festivalului Internațional de poezie „Nichita Stănescu”.

Bugetul de venituri și cheltuieli actual al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2018, a fost structurat astfel:

Venituri totale:

 • -  subvenție de la bugetul local

 • -  venituri din activitatea proprie

 • -  sponsorizări

Cheltuielile totale

capitolul 10 „Cheltuielile de personal”

 • -  capitolul 20 „Bunuri și servicii”

  1. 339,00 mii lei

  1. 329,00 mii lei

  10,00 mii lei

  0,00 mii lei

  1.339,00 mii lei

  542,00 mii lei

  797,00 mii lei


Venituri totale pentru noul buget rectificat sunt în suma de 1.340,30 mii lei

 • -  subvenție de la bugetul local

 • -  venituri din activitatea proprie

 • -  sponsorizări

1.329,00 mii lei

10,00 mii lei

1,30 mii lei

Cheltuielile totale pentru noul buget rectificat sunt in suma de 1.340,30 mii lei,

astfel:La titlul II „Bunuri și servicii” apare o majorare de +1,30 mii lei, astfph la alineatul 20.01.09 - “Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” este, influențat de sponsorizările în valoare de 1.30 mii lei (premierea câștigătorilor Concursului Interjudețean de Recitare „Sub aripa lui Nichita”, ediția a Xl-a. Acest eveniment este organizat de Casa de Cultură. "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești în cadrul celei de-a XXX-a ediții a Festivalului Internațional de poezie „Nichita Stănescu”).

Anexăm prezentului raport de specialitate bugetul rectificat de venituri și cheltuieli cu modificările mai sus specificate și Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2018.

Gel u


DIRECTOR, icolae Ionescu


CONTABIL ȘEF.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ
cii          v-uiiuia i»u«vai a^iaiv a. muiiivipiuiui x ivivjti

prevederile Legii nr. 2/2018-Legea bugetului de stat pe anul 2018 și Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Casa de Cultură a municipiului Ploiești “I.L.Caragiale” în calitate de ordonator terțiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii și din subvenții/transferuri acordate de la bugetul local, conform HCL nr. 17/16.02.2018, astfel;

Venituri:     -venituri proprii                                     10,00 mii lei

 • - donații și sponsorizări

  0,00 mii lei


  1.329,00 mii lei

  1.339,00 mii lei


 • - subvenții/transferuri de la bugetul local

TOTAL

Cheltuieli: suma de 1.339,00 mii lei.

Prin rectificare se majorează veniturile și cheltuielile proprii cu suma de 1,30 mii lei sponsorizări primite, bugetul rectificat devine:

10,00 mii lei


Venituri:     -venituri proprii

 • - donații și sponsorizări

  1,30 mii lei

  1.329,00 mii lei

  1.340,30 mii lei


 • - subvenții/transferuri de la bugetul local

TOTAL

Cheltuieli: suma de 1.340,30 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în buget, angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială”, iar potrivit alin. (4j„ Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată potrivit legii și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare ’

Având în vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) ,, Ordonatorii de credite răspund de:

 • a) Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea și ordonantarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare precum și faptul că angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este' în sarcina fiecărui ordonator terțiar de credite, acesta împreună cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor și realizarea veniturilor proprii. •

  aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat”.


Față de cele prezentate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI,


DIRECTOR ECONOMIC,

Mariana I leanaddavrilă

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS,4

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE               i     f   /

RAPORT DE SPECIALITATE      ‘ : Z?. o

La proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Casei de Cultură „I. L. Cragiale” a Municipiului Ploiești

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Casei de Cultură „I. L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, s-au aprobat venituri în cuantum de 1.339,00 mii lei, fără a se preciza o sumă provenită din sponsorizări.

La data de 04.04.2018 s-a încheiat Contractul de sponsorizare nr. 7 între Casa de Culură „Ion Luca Caragiale” și Apa Nova Ploiești, potrivit căruia sponsorul s-a obligat să susțină Proiectul Beneficiarului, în sensul de a susține acordarea premiilor Concursului Interjudcțean de Recitare „Sub aripa lui Nichita”, ediția a Xl-a, în sumă totală de 1.300 lei.

Potrivit art. 5, alin. 1 din Normele metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, aprobat prin Ordinul nr. 1661 bis/2003: “Instituțiile publice care beneficiază de donații și/sau sponsorizări au obligația de a solicita ordonatorilor de credite ierarhic superiori majorarea bugetelor de venituri și cheltuieli, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la virarea sumelor în lei sau a echivalentului în lei al sumelor în valută primite în conturile de venituri bugetare sau de disponibilități, după caz, prezentând acestora următoarele documente justificative:

ajcopia actului de donație sau de sponsorizare;

bjcopia ordinului de plată, prin care sumele în lei sau echivalentul în lei al sumelor în valută reprezentând donații/sponsorizări din care se efectuează plăți în lei au fost virate în conturile corespunzătoare deschise la Trezoreria Statului;

cjcopia extrasului contului de venituri bugetare sau de disponibilități deschis la Trezoreria Statului, în care au fost înregistrate donațiile/sponsorizările primite, după caz”.

Ca atare, prin prezentul proiect de hotărâre se propune rectificarea bugetului în sensul majorării veniturilor de la 1.339,00 mii lei la suma de 1340,30 mii lei, ca urmare a sponsorizării de 1,30 mii lei primită de la Apa Nova Ploiești.

Pentru aceste motive, avizez favorabil proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Casei de Cultură „I. L. Cragiale” a Municipiului Ploiești.

DIRECTOR EXECUTIV ANDREEA CRISTEÂ

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Nr,

cch viv. c&|cîț .ăcAS

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul Contract de sponsorizare („Contractul”) a intervenit între:

 • a) Persoana juridică fără scop lucrativ Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, având sediul în Ploiești, str. Piața Eroilor nr. 1A, cod înregistrare fiscală 2844308, cont bancar R040TREZ52121G370100XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, prin reprezentant legal Gelu lonescu, în calitate de Director, denumită în continuare BENEFICIAR

Și

 • b)  Apa Nova Ploiești, cu sediul în str. Bobâlna nr. 10, înmatriculată la Registrul Comerțului Prahova cu nr. J29/527/2000, C.I.F. RO13102711, cont IBAN R050BRDE300SV81696133000, tel. 0244 407 630, reprezentată legal de Anca lonașcu, având funcția de Director General, denumită în continuare SPONSOR,

unde Sponsorul și Beneficiarul sunt denumiți în cele ce urmează împreună “Părțile” și fiecare individual “Partea".

ÎNTRUCÂT

 • ■  Beneficiarul necesită sponsorizarea cu mijloace financiare în vederea susținerii Concursului Interjudețean de Recitare „Sub aripa lui Nichita”, ediția a Xl-a;

 • ■  Sponsorul confirmă intenția de a sponsoriza misiunea/proiectul/lucrarea etc. Beneficiarului și declară că are capacitatea necesară efectuării unei sponsorizări către Beneficiar în conformitate cu prevederile prezentului Contract și cu respectarea legislației aplicabile.

DREPT URMARE, în schimbul angajamentelor, asigurărilor și garanțiilor asumate în cadrul prezentului Contract, Părțile convin, în temeiul prevederilor Legii nr. 32/1994 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • 2, DEFINIȚII SI INTERPRETARE

2.1. Definiții

J

în prezentul Contract, cu excepția situațiilor în care contextul impune o altă interpretare, expresiile de mai jos vor avea următorul înțeles:

1

#       """’ VA

Proiectul Beneficiarului presupune susținerea premiilor Concursului lWfjudețeănxde\.3 Recitare „Sub aripa lui Nichita”, ediția a Xl-a.

cz


Premiile se acordă după cum urmează:

Marele premiu - 500 lei

Premiul I - 350 lei

Premiul II - 250 lei

Premiul III - 200 lei

Premierea câștigătorilor se va desfășura în cadrul Seratei Atitudini din luna mai 2018.

Evenimente de forță majoră reprezintă orice evenimente externe, imprevizibile, absolut invincibile și inevitabile, care ar apărea independent de voința Părților, după încheierea prezentului Contract și care împiedică total sau parțial îndeplinirea, de către Părți, a obligațiilor contractuale ce includ, fără a se limita la: calamități naturale, războaie, revoluții, rebeliuni, insurecții civile, acte de expropriere, acte de naționalizare, explozii nucleare, contaminare radioactivă sau chimică, și alte circumstanțe în afara controlului rezonabil al unei Părți.

Valoarea Sponsorizării reprezintă suma de 1300 lei (o mie trei sute lei) ce se va achita Beneficiarului, în scopul susținerii Misiunii/Proiectului/Lucrării acestuia, astfel cum se prevede în prezentul Contract.

2.2. Interpretare

în prezentul Contract, cu excepția cazurilor când contextul impune o altă interpretare:

 • ■  cu excepția situațiilor în care contextul impune o altă interpretare, cuvintele la singular includ și pluralul și viceversa;

 • ■  clauzele prezentului Contract vor fi interpretate conform voinței comune a Părților;

 • ■  titlurile au fost inserate pentru a ușura citirea textului și ele nu vor afecta interpretarea prezentului Contract.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 3.1. Sponsorul se obligă să susțină Misiunea/Proiectul/Lucrarea Beneficiarului, astfel cum a fost aceasta definită în prezentul Contract.

 • 3.2. în acest scop, Sponsorul se obligă să pună la dispoziția Beneficiarului Valoarea Sponsorizării, ce urmează a fi achitată într-o singură tranșă în termen de 7 zile de la data încheierii prezentului Contract.

 • 3.3. Valoarea Sponsorizării urmează a fi achitată prin transfer bancar/în contul Beneficiarului nr. R040TREZ52121G370100XXXX deschis la Trezoreria' Municipiului Ploiești.

• - ■

 • 3.4. Dovada plății se va face în conformitate cu prevederile articolului 1504 alin. 1 din

Codul Civil Român.                                                               "

4. DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1. Prezentul Contract se încheie pentru intervalul de timp cuprins între data semnării acestuia de către ambele Părți și data de 31.05.2018.

 • 5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. Obligațiile Sponsorului

în urma încheierii prezentului Contract, Sponsorul se obligă:

 • ■  să realizeze sponsorizarea prin transferul Valorii sponsorizării în conformitate cu prevederile art. 3 din Contract;

 • ■  să permită Beneficiarului aducerea la cunoștința publicului a sponsorizării prin promovarea numelui, a mărcii și a imaginii Sponsorului;

 • ■  să nu urmărească, direct sau indirect, direcționarea activității Beneficiarului;

 • ■  să nu utilizeze sume obținute de la bugetul de stat în scopul efectuării sponsorizării.

5.2. Obligațiile Beneficiarului

în urma încheierii prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

 • ■  să transmită, la cererea Sponsorului, dovada utilizării sponsorizării în scopul misiunii definite la articolul 2.1 din prezentul Contract;

 • ■  să utilizeze sumele de bani primite, exclusiv în scopul îndeplinirii Misiunii/Proiectului/Lucrării;

 • ■  să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică precum și numele, marca și imaginea Sponsorului;

 • ■  să respecte toate cerințele legale, instrucțiunile și regulamentele formulate în scris de Sponsor, cu privire la prezentul Contract, și să furnizeze, ori de câte ori îi este solicitat, în mod rezonabil, comentariile și informațiile solicitate de Sponsor iar la încheierea duratei prezentului Contract să furnizeze un raport de activitate Sponsorului;

■ să expună publicului, la locurile și în formele convenite, mijloacele puWtâitaîfetăi^ Sponsorului, să nu le disimuleze sau să nu împiedice vizionarea lor de căW public și să ia toate măsurile necesare de evitare a eventualelor degradări, deteriorări-dezafectări;-;.

etc.;

■ să nu facă declarații publice și comentarii la adresa Sponsorului, care sărneîn/rhod:^^ evident în detrimentul sau care să prejudicieze activitatea acestuia.

 • 5.3. Părțile nu vor putea efectua reclamă sau publicitate comercială anterioară, concomitentă sau ulterioară prezentului Contract în favoarea acestora sau altor persoane.

6. CONFIDENȚIALITATE

6.1 .Beneficiarul va păstra confidențialitatea și nu se va folosi de, nu va comunica sau nu va dezvălui, pe toată durata derulării prezentului Contract sau după terminarea acestuia, niciunei persoane, în beneficiul său sau în beneficiul altora, nicio informație cu privire la situația financiară, organizarea, beneficiarii sau clienții Sponsorului.

 • 6.2. în cazul în care Beneficiarul este obligat să furnizeze informații confidențiale, acesta va notifica, de îndată, Sponsorul, în vederea obținerii consimțământul acestuia din urmă pentru a putea dezvălui informațiile solicitate.

 • 6.3. Nu sunt considerate confidențiale:

 • ■  informațiile care sunt deja cunoscute publicului sau devin publice prin orice mijloace care exonerează Beneficiarul sau pe reprezentanții acestuia de răspundere;

 • ■  informațiile care au fost furnizate Beneficiarului în mod legal și fără obligația păstrării confidențialității de către un terț care, la rândul său, nu are obligația păstrării confidențialității față de Beneficiar și/sau reprezentanții acestuia; și

 • ■  informațiile pe care Sponsorul agreează să fie făcute publice de către Beneficiar.

7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 7.1. în cazul în care Beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile esențiale din cadrul prezentului Contract, inclusiv:

 • ■  dacă Beneficiarul are o atitudine necorespunzătoare în relația cu Sponsorul, prejudiciindu-l pe acesta din urmă;

 • ■  dacă Beneficiarul aduce, prin comportamentul salariaților șăL colaboratorilor săi sau a reprezentanților desemnați de către acesta, prejudicii financiare Sponsorului; sau

■ dacă Beneficiarul utilizează Valoarea Sponsorizării pentru susținerea altor activități decât realizarea Misiunii/Proiectului/Lucrării sau o utilizează cu încălcarea Legislației aplicabile;                                                                                       .ț;

și dacă nu remediază situația creată (cu condiția ca aceasta să poată fi remediată) într-o perioadă rezonabilă de timp care curge de la notificarea sa de către Sponsor în acest sens, atunci Sponsorul va avea dreptul să solicite rezoluțiunea prezentului Contract.

 • 7.2. Pentru situațiile prevăzute la clauza 6.1 de mai sus, simpla neexecutare a acestor obligații va avea ca efect rezoluțiunea de drept a Contractului în conformitate cu prevederile art. 1554 alin (2) teza finală din Codul civil, nefiind necesare alte formalități sau intervenția instanței.

 • 7.3. Contractul poate înceta și prin acordul Părților, exprimat printr-o notificare scrisă transmisă în condițiile prevăzute de art. 9 din prezentul Contract.

8. FORȚA MAJORĂ

 • 8.1. Fiecare Parte va fi exonerată de răspundere, în cazul neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, dacă această neexecutare se datorează unui Eveniment de Forță Majoră care a avut loc după încheierea prezentului Contract și sub condiția ca exonerarea de răspundere să se refere doar la acele obligații afectate în mod direct de Evenimentul de Forță Majoră și să se extindă doar pe perioada existenței Evenimentului de Forță Majoră.

 • 8.2. Partea care invocă Forța Majoră este obligată de a notifica cealaltă Parte în scris, imediat după ce ia cunoștință de apariția Evenimentul de Forță Majoră și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

8.3 în cazul în care Evenimentul de Forță Majoră se întinde pe o perioadă mai mare de cincisprezece (15) zile sau de îndată ce se poate în mod rezonabil anticipa faptul că Evenimentul de Forță Majoră se va întinde pe o perioadă mai mare de cincisprezece (15) zile, Părțile vor începe negocierile în vederea agreării acelor modificări necesare la prezentul Contract, care să permită Părților continuarea îndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul Contract, într-o manieră cât mai apropiată de intenția lor inițială sau să consimtă la sau să considere prezentul Contract rezolvit de drept.

9. NOTIFICĂRI

 • 9.1. Toate documentele transmise sau comunicate între Părți în baza prezentului Contract vor fi în limba română.

 • 9.2. în accepțiunea Părților contractante, orice notificare adresată de una

celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevazdt'Tn partea\J introductivă a prezentului Contract.

 • 9.3. Notificările nu vor fi luate în considerare de niciuna dintre Părți, dacă nu sunt' ,! transmise prin intermediul unei modalități apte să asigure atât transmiterea textului cât șf x confirmarea primirii acestuia.

10. LITIGII

 • 10.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului Contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

 • 10.2. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

11. GARANȚII DE EXECUTARE

 • 11.1. Fiecare Parte declară și garantează celeilalte Părți faptul că:

 • ■  este o persoană juridică legal înființată conform actelor sale constitutive;

 • ■  a întreprins toate acțiunile necesare încheierii prezentului Contract;

 • ■  încheierea prezentului Contract și îndeplinirea obligațiilor asumate în cadrul acestuia nu încalcă niciuna din prevederile actului său constitutiv; și

 • ■  persoanele semnatare ale prezentului Contract sunt reprezentanții autorizați ai fiecărei Părți.

J

 • 11.2. în cazul în care oricare dintre Părți încalcă oricare din declarațiile și garanțiile menționate anterior, Partea în culpă va despăgubi în totalitate cealaltă Parte pentru toate daunele suferite ca urmare a respectivei încălcări.

12. CLAUZĂ DE ETICÂ/PREVENIREA CORUPȚIEI

 • 12.1. Beneficiarul recunoaște și declară că toate sumele care îi vor fi transferate de Sponsor în baza prezentului Contract, sunt destinate exclusiv pentru susținerea Misiunii/Proiectului/Lucrării etc., conform prevederilor acestui Contract.

 • 12.2. Beneficiarul se obligă să nu utilizeze sumele care îi vor fi transferate ca finanțare ilegală la orice formă de activitate sau orice activitate opusă ordinii publice sau bunelor moravuri din România sau din oricare alt Stat.

......••

 • 12.3. Beneficiarul convine ca în niciun caz, toată sau o parte din Valoarea Sponsorizării efectuată în baza prezentului Contract să nu fie destinată, direct sau indirect, să fie promisă sau transferată unui funcționar public, în scopul de a influența un act sau o decizie ce ține de funcțiile unui funcționar public, sau care-l determină pe acest funcționar public să facă uz de influența sa asupra oricărui alt funcționar public.

 • 12.4. Beneficiarul nu poate din Valoarea Sponsorizării să ofere sau să furnizeze, direct sau indirect, vreun beneficiu, material sau de alt tip, unui reprezentant al statului, unui reprezentant al unei organizații publice internaționale, unui partid politic, unui angajat sau unui agent al unei societăți private, al unei instituții de creditare sau al unei bănci, cu încălcarea obligațiilor legale sau a principiilor de etică ale Grupului Veolia Environnement din care face parte Sponsorul, în scopul obținerii sau menținerii de avantaje si/sau unei tranzacții comerciale.

 • 12.5. Beneficiarul se angajează să determine respectarea prevederilor acestui articol de către orice persoane sau entități cărora acesta ar trebui, după caz, să le transfere toată sau o parte din Valoarea Sponsorizării ca urmare a intervenției lor în cadrul susținerii activității sale.

 • 12.6. în general, Beneficiarul declară că, în cadrul prezentului Contract, conduita sa va fi conformă cu practicile etice și nu va aduce atingere imaginii Sponsorului, grupului său sau acționarilor săi.

 • 12.7. Beneficiarului îi este de asemenea interzis ca din Valoarea Sponsorizării să ofere vreun beneficiu, sau să cedeze la solicitarea oricărei persoane care susține a avea o influență reală sau presupusă pe lângă un funcționar public, astfel încât să nu abuzeze de influența sa pentru a obține contracte sau orice decizie favorabilă.

 • 12.8. Beneficiarul va respecta în plus prevederile aplicabile în materie socială și fiscală.

13. CLAUZE FINALE

 • 13.1. Prezentul Contract este guvernat și va fi interpretat, în toate privințele, în conformitate cu Legislația din România.

 • 13.2. în cazul în care oricare dintre termenii sau prevederile prezentului Contract sunt declarate invalide, ilegale, nule sau neaplicabile în orice privință,, termenul sau prevederea respectivă nu va produce efecte, dar nu va prejudicia valabilitatea celorlalte prevederi din Contract. în acest caz, Părțile vor depune toate diligențele rezonabile pentru a agrea modificarea prezentul Contract în sensul includerii unei noi prevederi care să producă efecte cât mai apropiate de prevederea invalidă, ilegală, nulă sau neaplicabilă.

 • 13.3. în cazul în care oricare dintre Părți nu își exercită sau nu pune în executare un drept conferit ei în baza prezentului Contract, acest lucru nu va fi considerat ca o


 • 13.5. Prezentul Contract, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere '    '

verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. Nu există aspecte secundare cu privire la obiectul prezentului Contract și cu privire la acordul Părților care

să nu fi fost incluse în conținutul acestuia.

 • 13.6. Prezentul Contract nu poate fi transmis unei terțe persoane decât cu acordul scris al celeilalte părți contractante.

Prezentul Contract a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare câte una pentru fiecare parte, astăzi 04.04.2018.

BENEFICIAR,

SPONSOR,


Apa Nova Ploiești

Trezorerie Mun. Ploiești


EXTRAS DE CONT la dala:       m.oi 2t)


Editat la data:


10.04 2018 04.48 PM


CONT 21G3701002844308


CASA DE CULT A


MUN PLOIEȘTI


NR. DOCUMENT


DATA DOC


DATA PLĂTII


Nr. referința banca/trezorerie


IBAN PLĂTITOR/ BENEFICIAR


RO40TREZ52121G3 70100XXXX

COD PLĂTITOR? NUME PLĂTITOR?'

BENEFICIAR BENEFICIAR


Sold precedent

624


05.04.2018


05 04.2018


IZVTR00178625312


RO93BACX0000001065920003  13102711


APA NOVA PLOIEȘTI


Rulaj zi

Total sume


Sold final


întocmit si verificat,


Semn»

Data: rr


ItĂI


DEBIT

CREDIT

COD

INDICATOR

NR. INTERN-

ANGAJAMENT

ANGAJAMENT

EXPLICATII

,00

,00

Z

,00

1.300,00

TZ52151336891 -SPONSORIZARE

,00

1.300,00

,00

1.300,00

,00

1.300,00

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE^ *

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești

și a emis:

" ' V' vX -

4 -

f -M’A-            -Bo* \u.  $

C XĂZZ

Mi

---


PREȘEDINTE,

Paul Palaș

Data:       0^- 'ZoZj