Hotărârea nr. 114/2018

Hotãrârea nr. 114 referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2018 şi estimări pentru anii 2019-2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘ1

HOTĂRÂREA NR. 114

referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre, a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Zoia Staicu și raportul de specialitate nr.2698/12.04.2018 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune completarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 24/16.02.2018 privind acordarea de stimulente salariale în baza Legii 95/2006 unor categorii de personal defavorizate de Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice: 1 chimist, 2 biologi, 1 fizician medical, 1 laborant, 2 kinetoterapeuți;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 37/19.04.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și raportul de specialitate nr. 67/17.04.2018 al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 18.04.2018;

în temeiul art.36 alin(4) lit (a) și art.45 alin (2) lit (a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală- republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.24/16.02.2018, prin acordarea de stimulente și altor categorii de personal de specialitate defavorizate de Legea 153/2017, respectiv: 1 chimist, 2 biologi, 1 fizician medical, 1 laborant și 2 kinetoterapeuți începând cu data de 01.04.2018.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.24/16.02.2018 rămân neschimbate.

Art. 3 Spitalul Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021

Spitalul Municipal Ploiești, înființat prin Acordul Ministerului Sănătății nr.1241/16.08.1974 și Decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular al județului Prahova nr.616/27.09.1974, își desfășoară activitatea în baza Ordinului Ministerului Sănătății nr.756/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului.

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune completarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 24/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021, prin acordarea de stimulente și altor categorii de personal de specialitate defavorizate de Legea 153/2017, respectiv: 1 chimist, 2 biologi,1 fizician medical, 1 laborant și 2 kinetoterapeuți începând cu 01.04.2018. Menționăm că această completare nu presupune majorare de buget, deoarece aceste stimulente au fost prevăzute în bugetul aprobat.

Astfel, art.3 va avea următorul conținut:

„ începând cu data de 1 martie 2018 nu se vor mai acorda medicilor stimulente salariale în baza Legii nr.95/2006. începând cu data de 1 februarie 2018 se acordă suplimente salariale personalului de specialitate , în cuantumul necesar acoperirii diferenței dintre salariul net in plată la 31 decembrie 2017 și cel in plată la 31 ianuarie 2018 ,dar nu mai mult decât doua salarii minime. începând cu data de 1 aprilie 2018 se acordă stimulente salariale și altor categorii de personal de specialitate defavorizate de Legea 153/2017, respectiv: 1 chimist, 2 biologi, 1 fizician medical, 1 laborant și 2 kinetoterapeuți. ”

Față de cele prezentate , supunem analizei și aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

pr                       COMISIA DE BUGET,FINANȚE CONTROL,

ADRIAÎ                        ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

Staicu Zoia

Claudia Oanâ Sălcekanu

Andrei Gheorghe ’

Sîrbu Gheorghe Simion

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

NR. 2698/12.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre referitoare la completarea

Hotărârii Consiliului Local nr. 24/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018

și estimări pentru anii 2019-2021

Spitalul Municipal Ploiești, înființat prin Acordul Ministerului Sănătății nr.1241/ 16.08.1974 și Decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular al județului Prahova nr. 16/27.09.1974, își desfășoară activitatea în baza Ordinului Ministerului Sănătății nr.756/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pentru anul 2018 a fost aprobat în ședința din 16 februarie 2018, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/16.02.2018 care a hotărât la art.3 următoarele :

„începând cu data de 1 martie 2018 nu se vor mai acorda medicilor, stimulente salariale în baza Legii nr.95/2006. începând cu data de 1 februarie 2018 se acordă suplimente salariale personalului de specialitate , în cuantumul necesar acoperirii diferenței dintre salariul net în plata la 31 decembrie 2017 și cel în plata la 31 ianuarie 2018 , dar nu mai mult decât două salarii minime.”

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune completarea conținutului art.3 al Hotărârii Consiliului Local nr.24/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021, prin adăugarea acordării de stimulente și altor categorii de personal de specialitate defavorizate de Legea 153/2017 , respectiv: 1 chimist, 2 biologi, 1 fizician medical și 2 kinetoterapeuți începând cu data de 01.04.2018. Menționăm ca această modificare nu presupune majorare de buget, deoarece aceste stimulente au fost prevăzute in bugetul aprobat.

Astfel, art.3 va avea următorul conținut:

„ începând cu data de 1 martie 2018 nu se vor mai acorda medicilor stimulente salariale în baza Legii nr.95/2006. începând cu data de 1 februarie 2018 se acordă suplimente salariale personalului de specialitate , în cuantumul necesar acoperirii diferenței dintre salariul net in plată la 31 decembrie 2017 și cel in plată la 31 ianuarie 2018 ,dar nu mai mult decât doua salarii minime. începând cu data de 1 aprilie 2018 se acordă stimulente salariale și altor categorii de personal de specialitate defavorizate de Legea 153/2017, respectiv: 1 chimist, 2 biologi, 1 fizician medical, 1 laborant și 2 kinetoterapeuți. ’ ’

Față de cele prezentate, supunem analizei și aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

3*7 ld oh. șotf

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019“ 2021

Prin proiectul de hotărâre supus spre aprobare se propune completarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 24/16.02.2018, prin acordarea de stimulente și altor categorii de personal de specialitate defavorizate de Legea nr. 153/2017, respectiv: 1 chimist, 2 biologi, 1 fizician medical, 1 laborant și 2 kinetoterapeuți începând cu data de 01.04.2018.

Salariile de bază ale personalului de specialitate din unitățile clinice a fost reglementat de Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, însă categoriile de personal enumerate în cuprinsul art. 1 din proiectul de hotărâre au fost exceptate. Mai mult, potrivit art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 24/16.02.2018 au fost prevăzute suplimente salariale numai pentru acea categorie de personal de specialitate a cărui salariu se diminua cu ocazia trecerii contribuțiilor de la angajat la angajator.

Având în vedere faptul că personalului de specialitate enumerat în cuprinsul art. 1 din proiectul de hotărâre nu îi sunt aplicabile prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 24/16.02.2018, așa cum rezultă din susținerile verbale ale managerului Spitalului Municipal Ploiești, s-a creat o discriminare față de această categorie de personal, sens în care se propune completarea prevederilor articolului 3 în sensul că “începând cu data de 1 aprilie 2018 se acordă stimulente salariale și altor categorii de personal de specialitate defavorizate de Legea nr. 153/2017, respectiv: 1 chimist, 2 biologi, 1 fizician medical, 1 laborant și 2 kinetoterapeuți”.

Potrivit art. 199, alin. 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății: „Autoritățile administrației publice locale pot acorda personalului medical și de specialitate din spitalele publice din rețeaua sanitară proprie stimulente financiare lunare, în limita a două salarii minime brute pe țară, în baza hotărârii autorităților deliberative ale autorităților administrației publice locale, în limita bugetului aprobat”.

Pentru aceste motive, avizez favorabil proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021.

DIRECTOR EXECUTIV

ANDREEA CRISTEA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚI CONOMICĂ'            RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a fost fundamentat având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018-Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

J

Spitalul Municipal Ploiești în calitate de ordonator terțiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii și din subvenții/transferuri acordate de la bugetul local, conform HCL 24/16.02.2018, astfel:

Venituri:     - venituri proprii                                54.845,00 mii lei

- subvenții/transferuri de la bugetul local TOTAL

3.081,00 mii lei

57.926,00 mii lei


Cheltuieli: suma de 65.544,00 mii lei.

Rectificarea constă în completarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 24/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021, cu precizarea “începând cu data de 1 aprilie 2018 se acordă stimulente salariale și altor categorii de personal de specialitate defavorizate de Legea 153/2017, respectiv: 1 chimist, 2 biologi, 1 fizician, 1 laborant și 2 kinetoterapeuți”.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în buget, angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială”, iar potrivit alin. (4),, Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată potrivit legii și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare ’

Având în vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:

  • a) Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu

  • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

  • c) Angajarea, lichidarea și ordonantarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat ’

precum și faptul că angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este în sarcina fiecărui ordonator terțiar de credite, acesta împreună cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor și realizarea veniturilor proprii. precum și faptul că angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este în sarcina fiecărui ordonator terțiar de credite, acesta împreună cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor și realizarea veniturilor proprii.

Rectificarea nu presupune alocarea de sume suplimentare din bugetul local, ci constă în completarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 25/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021, cu precizarea “începând cu data de 1 aprilie 2018 se acordă stimulente salariale și altor categorii de personal de specialitate defavorizate de Legea 153/2017, respectiv: 1 biolog, 1 chimist,, 1 farmacist, 1 profesor”.

Față de cele prezentate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EX

Mariana Ileana

SERVICIUL BUGET.


PRUMUTURI


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre referitor la completarea Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/16.02.2018privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021

și a emis:

_________A-j                 —ck          4 •Ln'K

1 ■ — -

______—r-------------------------- - l

- /\


PREȘEDINTE, Paul Palas

9


SECRETAR,

Gheorghe Andrei

Data:  S M 1 &