Hotărârea nr. 113/2018

Hotãrârea nr. 113 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilul PĂNICĂ ALEXANDRU CRISTIAN

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 113 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul PĂNICĂ ALEXANDRU CRISTIAN

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Claudia Oana Sălceanu, Gabriel Minea și Valentin Marcu și Raportul de specialitate nr. 3191/27.03.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în conformitate cu raportul Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială din data de 28.03.2018 și cu raportul Comisiei nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 18.04.2018;

conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 296/30.08.2017 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate;

având în vedere cererea nr. 3191/5 martie 2018, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr. 3191/2018 și alte documente doveditoare;

în temeiul prevederilor art. 15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. ”a”, pct. 2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă alocarea sumei de 1.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea copilului Pănică Alexandru Cristian, în vederea achitării costurilor investigațiilor medicale.

Art. 2 Direcția Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie. 2018

PREȘEDINTE)DEȘEDINȚ^f

George-Sorin-Niculae Botez; , ‘.Vi.,

f£ȘTS -

Contrasemnează: SECRETAR,

K? ) Laurențiu DIȚU
EXPUNERE DE MOTIVE      \

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fi bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoandfi£ic£j situație de extremă dificultate - copilul Pănică Alexandru Cristian

Prin cererea înregistrată la autoritatea administrației publice a municipiului Ploiești, doamna Pănică Popescu Elisabeta, cu domiciliul în Ploiești, Aleea

solicită un ajutor financiar pentru a acoperi costurile investigațiilor medicale recomandate fiului, Pănică Alexandru Cristian.

Conform certificatului medical nr. 34695/2017 eliberat de Spitalul M. S. Curie, copilul Pănică Alexandru Cristian este diagnosticat cu intoleranta la gluten, intoleranta multipla alimentara, dermatita atopica, falimentul creșterii. Este incadrat in gradul grav de handicap.

Având in vedere aceste afecțiuni, s-a recomandat efectuarea cu regularitate a următoarelor investigații medicale: test Faber, test Imupro 300, test disbioza colonului. Aceste teste sunt necesare si de importanta majora pentru tratarea copilului, deoarece rezultatele testelor efectuate anual au evidențiat faptul ca, periodic, sunt intolerante alimentare care au dispărut si altele care au aparut.

S-a recomandat, de asemenea, conform rezultatelor testului Imunopro, dieta de rotatie, care presupune un regim alimentar special, din care sunt excluse produsele la care copilul a dezvoltat alergii.

Conform adeverinței nr. 318/2018 eliberata de Casa de Asigurări de Sanatate a Județului Prahova rezulta ca, in pachetul de servicii medicale de baza in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, respectiv paraclinice, contractate cu furnizorii de servicii medicale, nu se regăsesc investigațiile medicale recomandate.

Din documentele depuse rezulta un cost total al investigațiilor de 5700 lei (2500 test Imupro, 1500 lei disbioza colonului, 1700 lei test Faber).

Veniturile lunare ale familiei sunt compuse din: salariul mamei, in cuantum mediu lunar de 3881 lei, rezultat in urma verificărilor efectuate in baza de date ANAF pentru

anul 2017 - conform adeverinței anexate, salariul net in luna februarie 2018 a fost de 3182 lei; salariul tatalui, in cuantum mediu lunar de 3037 lei, rezultat in urma verificărilor v efectuate in baza de date ANAF pentru anul 2017 - conform adeverinței,,anexate, salariul net in luna ianuarie 2018 a fost de 2672 lei; alocație de stat in cuantum lunar., de 200 dei; buget personal complementar in cuantum de 250 lei/luna, la care se adauga ihderrimZâtie lunara handicap in cuantum de 1162 lei/luna.

Față de cele expuse mai sus, supunem Consiliului Local spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


Consilieri,Marilena Stanciu,

Sanda Dragule a,

Paulica Drăgușin,"^^^


Oana Claudia Sălce;


Gabriel Minetr^cQNSiLtuL MUNpj'lf’AL 'Rloîesti ■

ADMINISTRAȚIA SERVI;


ADMINISTRAȚIA SERVID^JL-OFO

SOCIALE COMUNICARE.!-— 2* p IAȚA EROILOR, NXfJl ' X X 7 I n '(nr^stra^/ 4D/

RAPORT DE SPECIALITATE      W'Mp/ A

A-5 vt\

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fonclul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei pefsoăffe * fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul PĂNICĂ ALEXANDRU CRISTIAN

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate la art.15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea copilului Pănică Alexandru Cristian, în vederea achitării costurilor investigațiilor medicale.

Conform certificatului medical nr. 34695/2017 eliberat de Spitalul M. S. Curie, copilul Panica Alexandru Cristian este diagnosticat cu intoleranta la gluten, intoleranta multipla alimentara, dermatita atopica, falimentul creșterii. Este incadrat in gradul grav de handicap. Având in vedere aceste afecțiuni, s-a recomandat efectuarea cu regularitate a următoarelor investigații medicale: test Faber, test Imupro 300, test disbioza colonului. Aceste teste sunt necesare si de importanta majora pentru tratarea copilului, deoarece rezultatele testelor efectuate anual au evidențiat faptul ca, periodic, sunt intolerante alimentare care au dispărut si altele care au aparut.

S-a recomandat, de asemenea, conform rezultatelor testului Imunopro, dieta de rotatie, care presupune un regim alimentar special, din care sunt excluse produsele la care copilul a dezvoltat alergii.

Conform adeverinței nr. 318/2018 eliberata de Casa de Asigurări de Sanatate a Județului Prahova rezulta ca, in pachetul de servicii medicale de baza in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, respectiv paraclinice, contractate cu furnizorii de servicii medicale, nu se regăsesc investigațiile medicale recomandate.

Din documentele depuse rezulta un cost total al investigațiilor de 5700 lei (2500 test Imupro, 1500 lei disbioza colonului, 1700 lei test Faber).

Veniturile lunare ale familiei sunt compuse din: salariul mamei, in cuantum mediu lunar de 3881 lei, rezultat in urma verificărilor efectuate in baza de date ANAF pentru anul 2017 - conform adeverinței anexate, salariul net in luna februarie 2018 a fost de 3182 lei; salariul tatalui, in cuantum mediu lunar de 3037 lei, rezultat in urma verificărilor efectuate in baza de date ANAF pentru anul 2017 - conform adeverinței anexate, salariul net in luna ianuarie 2018 a fost de 2672 lei; alocație de

stat in cuantum lunar de 200 lei; buget personal complementar in cuantum de 250 lei/luna, la care se adauga indemnizație lunara handicap in cuantum dg-44-62^ lei/luna.                                                                                                                     ...

•s'


Din discuțiile purtate cu mama, dar si din documentele depuse, lunar, familia cheltuiește minim 400 lei cu produse alimentare si de ig|^® special^-/ j * avand in vedere alergiiie alimentare diagnosticate, precum si dermatita Bopica.       /<£ /'

In urma efectuării anchetei sociale a rezultat ca, din motiveWtîapciârer^/' părinții nu pot renunța la locul de munca pentru a se angaja asistent persi&^atsif;î^’^' exista un membru al familiei care sa acorde ingrijirea necesara (soții Panica declara ca bunica paterna nu are posibilitatea, iar bunica materna este incadrata in gradul accentuat de handicap, fiind diagnosticata cu mai multe afecțiuni, printre care si neoplasm mamar), copilul este ingrijit de o cunoștința pe care acesta o accepta si care primește lunar 1400 lei. Precizam faptul ca, din declarații a rezultat ca aceasta nu a dorit sa incheie un contract de munca, varianta agreata si de familie, intrucat presupune costuri mai mici. Menționam, de asemenea ca, avand in vedere afecțiunile de care suferă minorul, medicii nu au indicat integrarea in colectivitate extinsa, ceea ce face imposibila inscrierea acestuia la grădiniță, pentru a beneficia de ingrijire si supraveghere pe perioada in care părinții se afla la locul de munca. Părinții au contactat o grădiniță particulara in vederea inscrierii minorului intr-o grupa cu număr restrâns de copii, costurile lunare fiind, conform corespondentei electronice, 1350 lei fara masa asigurata.

Cheltuielilor amintite se adauga si cele cu consultații medicale de specialitate, alte investigații medicale efectuate periodic, precum si cele cu tratamentul medical (ex. probiotice, enzime digestive). Familia a depus in acest sens numeroase documente (buletine de analiza, facturi si bonuri fiscale).

Doar pentru anul 2017, părinții declarând ca nu au pastrat toate documentele doveditoare pentru a le depune, cheltuielile cu caracter medical pentru care au fost depuse dovezi depasesc 11000 lei.

Avand in vedere faptul ca, deși medicii nu au recomandat frecventarea colectivităților extinse, ca urmare a evaluării psihologice s-a indicat participarea la activitati social educative, in comunități restrânse de tipul atelierelor. Costul unui astfel de atelier, cu frecventa saptamanala, este de 25 lei/saptamana.

Consideram necesar sa precizam ca, mama a declarat ca, avand in vedere evoluția nefavorabila a stării de sanatate, minorul a efectuat investigații medicale inca din anul 2014, atat in tara cat si in străinătate. Din discuțiile purtate cu aceasta, a rezultat ca cel puțin de 2 ori pe luna efectuează deplasări in afara județului pentru prezentarea copilului la consultații de specialitate (pediatru, alergolog, nutritionist) si investigații medicale, fapt ce implica cheltuieli suplimentare cu transportul.

Pentru susținerea acestor cheltuieli si pentru efectuarea unor investigații suplimentare in Germania, necesare stabilirii unui diagnostic exact, soții Panica au contactat un credit bancar de 16500 lei, cu scadenta in anul 2022 si o rata lunara medie de 350 lei. La dosar au fost depuse documente privind doar investigațiile medicale, in cuantum de 660 euro - aprox. 3000 lei).

Doamna Panica a declarat de asemenea ca, lunar, efectuează cheltuieli pentru indeplinirea clauzelor stipulate in contractul de vanzare cumpărare menționat mai sus.

Doamna Panică Popescu Elisabeta a solicitat un ajutor financiar pentru acoperirea costurilor investigațiilor medicale pentru fiul dumneaeL^Pănică Alexandru Cristian, prin cererea înregistrată la Administrația Servicii'l^rvȘpciale Comunitare sub nr. 3191/5 martie 2018. Ca urmare a acestei adrese a fpst efectuată ' ancheta socială la domiciliul sus-numitei, ancheta nr. 3191/2018 fiind anexată la di prezenta hotărâre.                                                                     /

în acest context, pentru a veni în sprijinul copilului Pănică. Alexahdruî-fy Cristian, propunem analizarea posibilității de acordare a unui ajutor financiar.^. ’-f

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.


Sef serviciu,

Serviciul Juridic, Autoritate Tutelara

Daniela

Director general adjunct,

Elena lordacheServiciul Protecția Persoanelor aflatt/in Dificultate,


elatii cu ONG-uri,


Programe SocialeyRelatii cu ONG

RaluciV abîrcă


VIZAT,

Director,


Director,

Direcția Administrație Publică

Juridic-Contencios,

Contracte, Achiziții Publice,

Andreea Cristea

Direcția Economica,

Mariana GavrilăCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR AFLATE IN

PROGRAME SOCIALE, RELAȚII CU ONG-URI

PLOIEȘTI, STR. PIAȚA EROILOR NR. IA U /2018

ANCHETA SOCIALA

DATE PERSONALE:


Numele si prenumele

SITUAȚIA FAMILIALA:

Mama, doamna Pănică Popescu Elisabeta, in varsta de 32 ani, este încadrata ca specialist marketing Ia Lukoil Lubricants East Europe SRL.

Tatal, domnul Pănică Valentin, in varsta de 33 ani, este încadrat ca operator la Philip Morris Romania SRL.

Nu are frati/surori.

LOCUINȚA:

Imobil proprietate personala a tatalui, compus din 2 camere si dependințe, cu acces Ia utilitati, mobilat si utilat.

Doamna Pănică a încheiat cu părinții dumneaei un contract de vanzare-cumparare cu clauza de întreținere si drept de abitatie viagera pentru un apartament situat in Ploiești, str. Bahluiului.

SITUAȚIA PROFESIONALA

Copilul Pănică Alexandru Cristian nu este înscris la nicio forma de invatamant deoarece, avand in vedere afecțiunile diagnosticate, medicul curant nu a indicat integrarea in colectivitate extinsa.

SITUAȚIA MATERIALA:

Veniturile lunare ale familiei sunt compuse din:

  • -  salariul mamei, in cuantum mediu lunar de 3881 lei, rezultat in urma verificărilor efectuate in baza de date ANAF pentru anul 2017; conform adeverinței anexate, salariul net in luna februarie 2018 a fost de 3182 lei;

  • -  salariul tatalui, in cuantum mediu lunar de 3037 lei, rezultat in urma verificărilor efectuate in baza de date ANAF pentru anul 2017; conform adeverinței anexate, salariul net in luna ianuarie 2018 a fost de 2672 lei;

  • -  alocație de stat in cuantum lunar de 200 lei;             J

  • -  buget personal complementar in cuantum de 250 lei/luna, la care se adauga indemnizație lunara handicap in cuantum de 1162 lei/luna;

STAREA SANATATII:                         V; ■

Conform certificatului medical nr. 34695/2017 eliberat de Spitalul M. S. Curie, copilul Pănică Alexandru Cristian este diagnosticat cu intoleranta la gluten, intoleranta multipla alimentara, dermatita atopica, falimentul creșterii. Este incadrat in gradul grav de handicap. Având in vedere aceste afecțiuni, s-a recomandat efectuarea cu regularitate a următoarelor investigații medicale: test Faber, test Imupro 300, test disbioza colonului. Aceste teste sunt necesare si de importanta majora pentru tratarea copilului, deoarece rezultatele testelor efectuate anual au evidențiat faptul ca, periodic, sunt intolerante alimentare care au dispărut si altele care au aparut.

S-a recomandat, de asemenea, conform rezultatelor testului Imunopro, dieta de rotatie, care presupune un regim alimentar special, din care sunt excluse produsele la care copilul a dezvoltat alergii.

Conform adeverinței nr. 318/2018 eliberata de Casa de Asigurări de Sanatate a Județului Prahova rezulta ca, in pachetul de servicii medicale de baza in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, respectiv paraclinice, contractate cu furnizorii de servicii medicale, nu se regăsesc investigațiile medicale recomandate.

Din documentele depuse rezulta un cost total al investigațiilor de 5700 Iei (2500 test Imupro, 1500 lei disbioza colonului, 1700 lei test Faber).

ALTE DATE

Din discuțiile purtate cu mama, dar si din documentele depuse, a rezultat ca, lunar, familia cheltuiește minim 400 lei cu produse alimentare si de igiena speciale, avand in vedere alergiile alimentare diagnosticate, precum si dermatita atopica.

In urma efectuării anchetei sociale a rezultat ca, din motive financiare, părinții nu pot renunța la locul de munca pentru a se angaja asistent personal si nu exista un membru al familiei care sa acorde ingrijirea necesara (soții Pănică declara ca bunica paterna nu are posibilitatea, iar bunica materna este incadrata in gradul accentuat de handicap, fiind diagnosticata cu mai multe afecțiuni, printre care si neoplasm mamar), copilul este ingrijit de o cunoștința pe care acesta o accepta si care primește lunar 1400 lei. Precizam faptul ca, din declarații a rezultat ca aceasta nu a dorit sa incheie un contract de munca, varianta agreata si de familie, intrucat presupune costuri mai mici. Menționam, de asemenea ca, avand in vedere afecțiunile de care suferă minorul, medicii nu au indicat integrarea in colectivitate extinsa, ceea ce face imposibila inscrierea acestuia la grădiniță, pentru a beneficia de ingrijire si supraveghere pe perioada in care părinții se afla la locul de munca. Părinții au contactat o grădiniță particulara in vederea inscrierii minorului intr-o grupa cu

număr restrâns de copii, costurile lunare fiind, conform corespondenteifelettronice, 1350 lei fara masa asigurata.                                      r&'.

Cheltuielilor amintite se adauga si cele cu consultații medîj^i^clâ’^|)e^iâ||tâte, alte investigații medicale efectuate periodic, precum si cele cu tr^^ăSfi^^eaical (ex. probiotice, enzime digestive). Familia a depus in acest sen^^ffiimeroase documente (buletine de analiza, facturi si bonuri fiscale).

Doar pentru anul 2017, părinții declarând ca nu au pastrat toate documentele doveditoare pentru a le depune, cheltuielile cu caracter medical pentru care au fost depuse dovezi depasesc 11000 lei.

Având in vedere faptul ca, deși medicii nu au recomandat frecventarea colectivităților extinse, ca urmare a evaluării psihologice s-a indicat participarea la activitati social educative, in comunități restrânse de tipul atelierelor. Costul unui astfel de atelier, cu frecventa saptamanala , este de 25 lei/saptamana.

Consideram necesar sa precizam ca, mama a declarat ca, avand in vedere evoluția nefavorabila a stării de sanatate, minorul a efectuat investigații medicale inca din anul 2014, atat in tara cat si in străinătate. Din discuțiile purtate cu aceasta, a rezultat ca cel puțin de 2 ori pe luna efectuează deplasări in afara județului pentru prezentarea copilului la consultații de specialitate (pediatru, alergolog, nutritionist) si investigații medicale, fapt ce implica cheltuieli suplimentare cu transportul.

Pentru susținerea acestor cheltuieli si pentru efectuarea unor investigații suplimentare in Germania, necesare stabilirii unui diagnostic exact, soții Pănică au contactat un credit bancar de 16500 lei, cu scadenta in anul 2022 si o rata lunara medie de 350 lei. La dosar au fost depuse documente privind doar investigațiile medicale, in cuantum de 660 euro - aprox. 3000 Iei).

Doamna Pănică a declarat de asemenea ca, lunar, efectuează cheltuieli pentru îndeplinirea clauzelor stipulate in contractul de vanzare cumpărare menționat mai sus.

CONCLUZII:

Ancheta sociala a fost efectuata ca urmare a cererii formulata de doamna Pănică Popescu Elisabeta, prin care se solicita acordarea unui ajutor financiar din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local pentru acoperirea costurilor investigațiilor medicale efectuate de fiu, Pănică Alexandru Cristian.

DIRECTOR GENERAL, Dan/DinuSEF SE A VICIU, Rali^ J’abirca


abirca