Hotărârea nr. 112/2018

Hotãrârea nr. 112 privind actualizarea unor caracteristici tehnice ale imobilelor şi unităţilor locative componente situate în Ploieşti, Aleea Arnăuţi, nr. 2, blocurile T1-T16

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar al municipiului Ploiești, Dobre Adrian-Florin și a consilierilor: Andrei Gheorghe, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Drăgușin Paulica, Ganea Cristian-Mihai, Marcu Valentin, Minea Constantin-Gabriel, Mateescu Marius-Nicolae, Neagu Daniel-Puiu, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Sorescu Florina-Alina, Tudor Aurelian-Dumitru și Văduva Sorin prin care se propune actualizarea unor caracteristici tehnice ale imobilelor și unităților locative componente situate în Ploiești, Aleea Arnăuți, nr. 2, blocurile TI - TI6;

Luând act de adresa nr. 8398/16.06.2015 a Agenției Naționale pentru Locuințe, prin care comunică faptul că, din analiza datelor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 150/23.04.2015 reies o serie de neconcordanțe;

Ținând cont de Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 104/2004, nr.70/2006, nr. 194/2006, nr. 181/2007, nr. 123/2010 și nr.232/2012, modificate și completate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 321/2013, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 468/2013, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 524/2017;

Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată;

Potrivit prevederilor art. 553, alin.l si art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

Având în vedere prevederile art.4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 468/29.11.2013 cu modificările ulterioare în sensul că:

- La poziția nr. 1 suprafața construită desfășurată este 1319,41 mp în loc de 1301,68 mp;

  • -  La poziția nr. 2 suprafața construită desfășurată este 665,94 mp în loc de 652,38 mp;

  • -  La poziția nr. 3 suprafața construită desfășurată este 1321,51 mp în loc de 1302,36 mp;

  • -  La poziția nr. 4 suprafața construită desfășurată este 1325,91 mp în loc de 1301,15 mp;

  • -  La poziția nr. 5 suprafața construită desfășurată este 1324,94 mp în loc de 1302,13 mp;

  • -  La poziția nr. 6 suprafața construită desfășurată este 1979,38 mp în loc de 1951 mp;

  • -  La poziția nr. 7 suprafața construită desfășurată este 665,72 mp în loc de 651,87 mp;

  • -  La poziția nr. 8 suprafața construită desfășurată este 1961,53 mp în loc de 1946,94 mp.

(2) Suprafețele menționate mai sus se identifică potrivit Anexelor nr. 1-8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 524/20.12.2017 prin înlocuirea Anexelor nr. 8 - 15 cu Anexele 9-16 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Restul prevederilor Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 468/29.11.2013 și nr. 524/20.12.2017 rămân neschimbate.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice -Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 aprilie 2018

Contrasemnează:

SECRETARj/

Laurenciu Dl III


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-N iculae-BOTEZ

4hem ni- t A. tLc ț^&. /rtyWr

ANEXA NR. 1.35 la regulament

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cadastral

măsurată a imobilului

136691

393 mp

Aleea Arnauti nr. 2. BEȚI-T$ ’' ,?//

& *0 .

Cartea Funciară nr.

136691

Unitatea Administrativ Teritofial<AUĂTi v ,

Ploiești, Jud. Prahova^/A. Date referitoare la teren

Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Ce

393

Teren intravilan neîmprejmuit

Total

393

B. Date referitoare la construcții

Mențiuni


Supr.const. sol=325 mp

Supr. const.desf. (P, El, E2, M)=1319.41 mp

Supr.const. subsol tehnic=49.74 mp

Supr.const. scari+rampa=25.47 mp

Suprafața totală măsurată a imobilului = 393 mp

Suprafața din act=393 mp


Executant:

THEOTO^Et^.

Ing. Coiocea Georgiana Ionela certificat        // ScERtificM

DE             J-S C 0F         ^J\

Wmăsu^țc^yatffe tereni^ ;ii documentați.^ cadast/ăȚ lâa ciPTSăfîfatea din tcrtn., XV „E2S»*fc'


Inspector


Confirm executări sSiW^fe1 întoCH$ . _ corespondenta ac^sh |:c. TH6OTOP S.R.l’ \-c cujw- ■

\^USA ZData: aprî^OJ,^^^/


Și


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului cadastral.


Semnătură si parafa Data...................


Ștampila BCPIANEXA NR. 1.35 la regulament


Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

136730

204 mp

Aleea Arnauti nr. 2, B1.T3


Cartea Funciară nr.

136730

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Ploiești. Jud. Prahova


A, Date referitoare la teren

Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

204

Teren intravilan neîmprejmuit

Total

204

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol

"ZTJ

Mențiuni

CI

CL

164

Supr.const. sol=164 mp

Supr. const.desf. (P, E1,E2, M)=665.94 mp

Supr.const. subsol tehnic="24.87 mp

Supr.const. scari+rampa=14.56 mp

Total

164

Suprafața totală măsurată a imobilului = 204 mp

Suprafața din act=204 mp

Executant:

THEOTOP SRL

/A*0    Ing. Cbibcea GeorgiamrTonefekUc-^

CERTIFICAT

.Confirm^xecutarSa mWrătorilSrda teren,     .

corectitudinea întocmi r|i d’icurnentațieiTadăstrale Șț corespondenta acesteia cu realitate^ din >teren.'

L S.C. THEOTWăh.L *7       ser               S'

K   VAs^tura sk|ammla^^oNE^//

X^ccas.Xata: apnlie'Wîf        J/

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si parafa,

Data.......\

1

Lf't CC ;;\UU.. . ot

Stampila BCP1          * eA       .

'.v %■.      ''             -?țfHZțjt t<Ă 3 X.          . /zZZW/

ANEXA NR. 1.35 la regulament


Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

136695

392 mp

Aleea Arnauti nr. 2, B1.T4-T5.        /


Cartea Funciară nr.

136695

Unitatea Administrativ Teritorială.( UAT)

Ploiești, Jud. Prahova ■ - - J --j   feZ
A. Date referitoare la teren

Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața

!mP)

Mențiuni

1

Cc

392

Teren intravilan neîmprejmuit

Total

392

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol

(mp)

Mențiuni

CI

CL

326

Supr.const. sol=325.68 mp

Supr. constdesf. (P, El, E2, M)=1321.51 mp

Supr.const. subsol tehnic=49.74 mp

Supr.const. scari+rampa=28.09 mp

Total

326

Suprafața totală măsurată a imobilului = 392 mp

Suprafața din act=392 mp

'                    Exec utant:

m °Ss\sc

:In^Vojocea Georgiana IomTfiî®4 fJțof^£          4'  CERT!F!CM  %

Cpiîfîf&i e > Ccutarea trâsurălori lor J.a teren?- \ i! ’ ^rectiti^jga Btuocmimdocumentației cadastrare -și c rH'--’S?)?cspondcri/a acesta cu realitatea din teren //     \%    cojocea    d

clasa        Scmnatui'șLși șța®B^iîâtA'l0,')

Data: aprilie. 2018

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date

integrată si atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si parafa

Data...................

Ștampila BCPI


frac. frZ //z/w

ANEXA NR. 1.35 la regulament

Plan de amplasament si delimitare a imobttuluixXo#8MsaX,

Sear’a 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului       , '

136732

392 mp

Aleea Arnauti lif? 2. B1.T6-T7 "

ft' V’,    ■'     :>,<</

Cartea Funciară nr.

136732

Unitatea Administrativ Tsțitgfială f UAT)    -

Ploiești, Jud. Prahova'

A. Date referitoare la teren

Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

392

Teren intravilan neîmprejmuit

Total

392

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol

.(mp)

Mențiuni

CI

CL

324

Supr.const. sol=324.47 mp

Supr. const.desf. (P, El, E2, M)= 1325.91 mp

Supr.const. subsol tehnic=49.74 mp

Supr.const. scari+rampa=28.17 mp

Total

324

Suprafața totală măsurată a imobilului = 392 mp

Suprafața din act=392 mp

____ Executant:     ---- exe^l^niEOTOP   '53

//' OpJțig.CojW GeortjMna l6B®te/CAn S\

Dt      %\   r§               |

Confirm executare?) măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrMs șp corespondența acesteia cu realitatea din teren.

.7 %     ' KL1/

SQpmtitura si ștăifipila          _'■>/'

'^goRiA tgj^fcfata: aprilie 201^'igf

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date

integrată si atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si parafa

/                Data...................

Ștampila BCPI


ANEXA NR. 1.35 la regulament


Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Seara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

136696

391 mp

Aleea Arnauti nr. 2, B1.T8-T9


Cartea Funciară nr.

136696

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Ploiești, Jud. Prahova

A. Date referitoare la teren


Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

391

Teren intravilan ueîmprejmuit

Total

391

B. Date referitoare Ia construcțiiMențiuniSupr.const. sol=325.41 mp

Supr. const.desf. (P, El, E2, M)=1324.94 mp

Supr.const. subsol tehnic=49.74 mp

Supr.const. scari+rampa=26.37 mp


Suprafața totală măsurată a imobilului = 391 mp


Suprafața din act=391 mp


Executant:

TH EOTOP SRE

Ing. Cowea Geoțgtăna Io

4^                  /f certificat

Cpnfirm EXeciitaE''^

■ corectitudinea uițcțemi: u f

- saordSff&itjSița acesteia <

W, S.C.THEOT®t’^L’ VUi *                      { li-

a i/ijfsurătoîUțgj^jt^gen, -iț^l|cumentației cadastrale § eu reali ta tea dirFtdt&l

/         cojocea

ștampifâANA',0NELA


S^rnțțațfîra sistanipi v [ițiră: aprilieSÎO^


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului cadastral.


Semnătură si parafa

Data......L


Ștampila BC'PI


___________/yZ £ fco.L. fYZ. fsz/fr/f

ANEXA NR. 1.35 la regulament


Plan de amplasament și delimitare a imobilului         a a>\

Scara 1:500                      / /''p

ft .Q*/               '


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

136712

586 mp

Aleea Amauti nr. 2. Bl.felG-TI 1-T12

'M- ■ -


Cartea Funciară nr

r        136712

Unitatea Administrativ Teritoriala (CA I )

Ploiești, Jud. Prahova
A. Date referitoare la teren

Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

586

Teren intravilan neîmprejmuit

Total

586

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

486

Supr.const. sol=485.98 mp

Supr. const.desf. (P, El, E2, M)=1979.38 mp

Supr.const. subsol tehnic=74.61 mp

Supr.const. scari+rampa=41.12 mp

Total

486

Suprafața totală măsurată a imobilului = 586 mp

Suprafața din act=586 mp

---- Executant:    ^77*71,7—

THEOTOP SȘt>^

' CERTIFM^aGeOrgi^1O^tX-ț DE      Vi

AjGțsMfi^ftFexecutarea măsurătoriloiîdaîfeteh, L corectitudi^ea^tpcnM ii docurâentației cgdastrale'li' =' corespondenta ac& eia cu realitatea din teren.

COJOCEA     gl           G Țrt£O'ri N

Semnătură si ștaihpila

^^ta: aprilie 2011^ clr5^

Inspector

,.X

Confirm introducerea imobilului în baza de date

\ integrată si atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si parafa

- S-            Data...................

Jr

Ștampila BCPI


4±<zkșl


ANEXA NR. 1.35 la regulament


Plan de amplasament și delimitare a imobilului " H ?

Cod Constr.


Destinația


Suprafața construită la sol (mp.)


Mențiuni


164


Total


164


Supr.const. sol=163.53 mp

Supr. const.desf. (P, El, E2, M)=665.19 mp

Supr.const. subsol tehnic=24.87 mp

Supr.const. scari+rampa=12.63 mp


Scara 1:500                                       ' / \

A

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului               '

136731

199 mp

Aleea Arnauti nr. 2.B1.T13

Cartea Funciară nr.

136731

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Ploiești, Jud. Prahova                 "

V-

Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

199

Teren intravilan neîmprejmuit

Total

199

B. Date referitoare la construcții

Suprafața totală măsurată a imobilului = 199 mp

Suprafața din act=199 mp

f js

CC

s

^3


■—~Executant: ^^e^^SCTHEOTl CERTII Ing. Cofocea

DE t\

Confirm execuțiile*.

Soorectitudinețivîptocrnirii


/S'             c sa

Ă. măsurători] or la teren,

--------„__________,Jii documentației cadastrale^ corespondența acesteia cu realitatea din teren. ] GEORGIANA-IONELA J?/                         . //

Semnătură si ștampila apriH^'2018


<x


Inspector


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului cadastral.


Semnătură si parafa Data...................


Ștampila BCPI


/f+lCY'l         & /f'CJ-tfZ. &

ANEXA NR. 1.35 la regulam

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500                    Zf

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului              \ ’

136726

580 mp

Aleea Amauti nr. 2, B17Î44-T15-T16,   (,

Cartea Funciară nr.

136726

Unitatea Administrativ Terit'briălă' țUĂT) '' „■ZZ'Z

Ploiești, Jud. Prahova?: Z,?, M’-'Z-XZ"’

A. Date referitoare la teren

Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

580

Teren intravilan neîmprejmuit

Total

580

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol

(mp)

Mențiuni

CI

CL

482

Supr.const. sol=481.92 mp

Supr. const.desf. (P, El, E2, M)=1961.53 mp

Supr.const. subsolțsubsol tehnic+adapost de aparare civila) =480.66 mp Supr.const. scari+rampa=42 69 mp

Total

482

Suprafața totală măsurată a imobilului = 580 mp

Suprafața din act=580 mp

■      S^Jxecutant:

XX    sc THEOTOP SRE-—

,^flgZCojo^^Georgiafwfiînela // C     &                 V

Confirm executarea, măsurătorilor la teren,

Z corectitudinea intOcmiriiȘqticumențației'cădâstrale și ' l s ^ofcdp^iickȘțHsSt'fe'stffla' d'ă realitatea cJ^iiȚt

•!>                   Z?/H SedaR°' '

/semnară stampila C°J°^^ j X^-<Z^D^aprilift^8EORG'WiM £/

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si parafa

Data...................

- /

Ștampila BCPI

/2^/f


Strada Arnauti nr. 2, Bl. T1-T2

Cota de părți comune este în suprafață de 271.60 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp); șcări.^v%X +rampă (25.47 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie(95.08 mp), casa scării et?l (33.77 mp), casa scării et. 2 (33.77 mp) și casa scării etaj 3 (33.77 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr.

ap.

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T1-T2

Scara

TI

136691-C1-U17

Ap.l

39.61

43.18

5.0875

57.26

13.8177

136691-C1-U18

Ap.2

39.61

43.18

5.0875

55.85

13.8177

136691-C1-U19

Ap.3

51.67

57.69

6.6375

76.55

18.0275

136691-C1-U20

Ap.4

51.67

57.69

6.6375

75.15

18.0275

136691-C1-U21

Ap.5

51.67

57.69

6.6375

76.55

18.0275

136691-C1-U22

Ap.6

51.67

57.69

6.6375

75.15

18.0275

136691-C1-U23

Ap.7

51.67

55.24

6.6375

73.73

18.0275

136691-C1-U24

Ap.8

51.67

55.24

6.6375

71.65

18.0275

Total

50.0000

561.89

135.8004

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr. ap.

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T1-T2 Scara T2

136691-C1-U25

Ap.l

39.61

43.18

5.0875

56.02

13.8177

136691-C1-U26

Ap.2

39.61

43.18

5.0875

57.38

13.8177

136691-C1-U27

Ap.3

51.67

57.69

6.6375

75.03

18.0275

136691-C1-U28

Ap.4

51.67

57.69

6.6375

76.55

18.0275

136691-C1-U29

Ap.5

51.67

57.69

6.6375

75.03

18.0275

136691-C1-U30

Ap.6

51.67

57.69

6.6375

76.55

18.0275

136691-C1-U31

Ap.7

51.67

55.24

6.6375

71.52

18.0275

136691-C1-U16

Ap.8

51.67

55.24

6.6375

73.05

18.0275

Total

50.0000

561.13

135.8004

Suprafața construita desfasurata este de 1319.41 mp si este compusa din: 1123.02 mp (suma suprafețelor construite a tuturor apartamentelor din bloc inclusive balcoane)+ 196.39 mp (suprafața de parti comune aflate in interiorul blocului) Subsol tehnic 49.74 mp Scări +rampa 25.47 mpCERTIFICAT DE AUTORIZARE

Seria RO-B-F Nr. V01

COJOCEA

GEORGIANA-IONELADate din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T1-T2

Scara TI

136691-C1-U17

Ap.l

39.61

43.18

5.0875

57.26

13.8177

136691-C1-U18

Ap.2

39.61

43.18

5.0875

55.85

13.8177


Cota de părți comune este în suprafață de 271.60 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (25.47 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie(95.08 mp), casa scării et.l (33.77 mp), casa scării et. 2 (33.77 mp) și casa scării etaj 3 (33.77 mp)lucr(5r/.


Seria RO-B-F


Nr. 1701/10.11.2014


Georgiana-îonela Cojocea.
Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T1-T2

Scara TI

136691-C1-U19

Ap.3

51.67

57.69

6.6375

76.55

18.0275

136691-C1-U20

Ap.4

51.67

57.69

6.6375

75.15

18.0275

Cota de părți comune este în suprafață de 271.60 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (25.47 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie(95.08 mp), casa scării et.l (33.77 mp), casa scării et. 2 (33.77 mp) și casa scării etaj 3 (33.77 mp)


Seria RO-B-r

Nr. 1701/10-11-2014


Seria RO-B-J Nr.0616


S C. THEOTOP S.R.L. JS'


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T1-T2

Scara TI

136691-C1-U21

Ap.5

51.67

57.69

6.6375

76.55

18.0275

136691-C1-U22

Ap.6

51.67

57.69

6.6375

75.15

18.0275

Cota de părți comune este în suprafață de 271.60 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (25.47 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie(95.08 mp), casa scării et.l (33.77 mp), casa scării et. 2 (33.77 mp) și casa scării etaj 3 (33.77 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et3

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr.

Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T1-T2

Scara TI

136691-C1-U23

Ap.7

51.67

55.24

6.6375

73.73

18.0275

136691-C1-U24

Ap.8

51.67

55.24

6.6375

71.65

18.0275

Cota de părți comune este în suprafață de 271.60 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (25.47 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie(95.08 mp), casa scării et.l (33.77 mp), casa scării et. 2 (33.77 mp) și casa scării etaj 3 (33.77 mp)

ANEXA NR. 1.37>M


RELEVEU SUBSOL TEHNIC

Scara 1 : 100Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

13.77 mp

Strada Amauti nr. 2, BI.T1-17L Șc.Țl ‘


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

. —1Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

\ Suprafața. Cbu'itruifă’K

24.87

...   '\X    R&cuțant

Data

fa                        "E CAT rvQJ

AirroR'7^F'£     -A autorizarf

i            mTHEr0T0PSR);J1s#

A X™-»* •»■* \cea Geo,8a"a-Ioneir//

GEORGIAMA-JONELA /k

DECEMBRIE 2017

ci            RebepționaU^<>'

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T1-T2 Scara T2

136691-C1-U25

Ap.l

39.61

43.18

5.0875

56.02

13.8177

136691-C1-U26

Ap.2

39.61

43.18

5.0875

57.38

13.8177


Cota de părți comune este în suprafață de 271.60 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (25.47 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie(95.08 mp), casa scării et.l (33.77 mp), casa scării et. 2 (33.77 mp) și casa scării etaj 3 (33.77 mp)


/ DEAUTORIZARE

Seria RO-B-E

Nr. 1701/1041.M14

Georgiana-Ioneta Cojocea


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T1-T2 Scara T2

136691-C1-U27

Ap.3

51.67

57.69

6.6375

75.03

18.0275

136691-C1-U28

Ap.4

51.67

57.69

6.6375

76.55

18.0275

Cota de părți comune este în suprafață de 271.60 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (25.47 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie(95.08 mp), casa scării et.l (33.77 mp), casa scării et. 2 (33.77 mp) și casa scării etaj 3 (33.77 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T1-T2 Scara T2

136691-C1-U29

Ap.5

51.67

57.69

6.6375

75.03

18.0275

136691-C1-U30

Ap.6

51.67

57.69

6.6375

76.55

18.0275

Cota de părți comune este în suprafață de 271.60 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (25.47 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie(95.08 mp), casa scării et.l (33.77 mp), casa scării et. 2 (33.77 mp) și casa scării etaj 3 (33.77 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et3

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T1-T2 Scara T2

136691-C1-U31

Ap.7

51.67

55.24

6.6375

71.52

18.0275

136691-C1-U16

Ap.8

51.67

55.24

6.6375

73.05

18.0275

Cota de părți comune este în suprafață de 271.60 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (25.47 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie(95.08 mp), casa scării et.l (33.77 mp), casa scării et. 2 (33.77 mp) și casa scării etaj 3 (33.77 mp)

ANEXA NR. 1.37 la regulament

RELEVEU SUBSOL TEHNIC Â

Scara 1 :100

â ăi

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

13.77 mp

Strada Amauti nr. 2; B1.T1-T2, Sc.T2

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

^<Ț^7TjMiprafata Construita=

24.87

■ Executanțx-^Asa&xsct*

Data

CERTIFICAT

DE              ZZ CERTIFIfiAT

Ig     AUTORIZARE         [JȘ        DE 1 VQ4 Vs\

SC THHCrțbP SJWOR'Z-C / M I g Sena ro Ing Cojocea^ieorgiana-Ionela    R

V5- S.C. THEOTOP S.R.L. *7 V|                      &

\%             //     m CO'JoCEA\f «7

.*>/    \r» GEORr.i. .           !■ /

DECEMBRIE 2017

^Z&ecepthtjsaț

Data

’’—~                              O__ 3;-z

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

Strada Arnauti nr. 2, Bl. T3


Cota de părți comune este în suprafață de 138.07 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (24.87 mp), scări +rampă (14.56 mp), casa scării parter și uscatorie (48.30 mp), casa scării et.l (16.78 mp), casa scării et. 2(16.78 mp) și casa scării mansardă (16.78 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr.

ap.

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T3

136730-C1-U1

Ap.l

40.01

43.58

10.1975

57.16

14.0797

136730-C1-U2

Ap.2

40.01

43.58

10.1975

57.16

14.0797

136730-C1-U3

Ap.3

52.07

58.09

13.2675

76.50

18.3184

136730-C1-U4

Ap.4

52.07

58.09

13.2675

76.50

18.3184

136730-C1-U5

Ap.5

52.07

58.09

13.2675

76.50

18.3184

136730-C1-U6

Ap.6

52.07

58.09

13.2675

76.50

18.3184

136730-C1-U7

Ap.7

52.07

55.64

13.2675

73.49

18.3184

136730-C1-U8

Ap.8

52.07

55.64

13.2675

73.49

18.3184

Total

100.0000

567.30

138.0698

Suprafața construita desfasurata este de 665.94 mp compusa din: 567.30 mp (suma suprafețelor construite a tuturor apartamentelor din bloc inclusive balcoanele)+98.64 mp (suprafața de parti comune aflate in interiorul blocului).

Subsol tehnic 24.87 mp

Scări +rampa 14.56 mp


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T3

136730-C1-U1

Ap.l

40.01

43.58

10.1975

57.16

14.0797

136730-C1-U2

Ap.2

40.01

43.58

10.1975

57.16

14.0797

Cota de părți comune este în suprafață de 138.07 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (24.87mp), scări +rampă (14.56 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie(48.30 mp), casa scării et.l (16.78 mp), casa scării et. 2(16.78 mp) și casa scării mansardă (16.78 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T3

136730-C1-U3

Ap.3

52.07

58.09

13.2675

76.50

18.3184

136730-C1-U4

Ap.4

52.07

58.09

13.2675

76.50

18.3184


Cota de părți comune este în suprafață de 138.07 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (24.87mp), scări +rampă (14.56 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie(48.30 mp), casa scării et.l (16.78 mp), casa scării et. 2(16.78 mp) și casa scării mansardă (16.78 mp),J Nr.O616


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr.

Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T3

136730-C1-U5

Ap. 5

52.07

58.09

13.2675

76.50

18.3184

136730-C1-U6

Ap.6

52.07

58.09

13.2675

76.50

18.3184

Cota de părți comune este în suprafață de 138.07 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (24.87mp), scări +rampă (14.56 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie(48.30 mp), casa scării et.l (16.78 mp), casa scării et. 2(16.78 mp) și casa scării mansardă (16.78 mp)
CERTIFICAT

DE autorizare | Se^RO-B.JNr()616 * ■țs.c. theotop


execute

O V. s.er‘a Rf> ..


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Mansarda

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T3

136730-C1-U7

Ap.7

52.07

55.64

13.2675

73.49

18.3184

136730-C1-U8

Ap.8

52.07

55.64

13.2675

73.49

18.3184


Cota de părți comune este în suprafață de 138.07 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (24.87mp), scări +rampă (14.56 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie(48.30 mp), casa scării et.l (16.78 mp), casa scării et. 2(16.78 mp) și casa scării mansardă (16.78 mp)CERTIFICAT

DE

AUTORIZARE


zz

î

§ Seria RO-B-J Nr.0616

S.C. THEOTOP S.R.L. ..■£

ANEXA NR. 1.37 la regulament

RELEVEU SUBSOL TEHNIC                  '

Scara 1 : 100                          ;

Nr Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

13.77 mp

Strada Amauti nr. 2, Bl. I 3

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp ]

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

Suprafața Construita-

24.87

/&?             Exee^ant

Data

[f 'Ac

s         «O

1      ȚA         c^RT!FiCAT -ț\

-•                    7        A

AUTORIZARE    a

SCTHEOTOP SRL

^g.-^bjpe^a Georgiana-l$fi^fi)'!

A - A    COJOCEA     ®7

\,           \J,;.Ghorg|ana-ionela

DECEMBRIE 2017

c. A'>'z Recepționai

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)


Strada Arnauti nr. 2, Bl. T4-T5

Cota de părți comune este în suprafață de 276.03 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mpX'Șfc&^J’* +rampă (28.09 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.18 mp), casa scării et.l (34.34 mp), casa scării et. 2 (34.34 mp) și casa scării etaj 3 (34.34 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr.

ap.

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T4-T5 Scara

T4

136695-C1-U1

Ap.l

39.61

43.18

5.0875

57.78

14.0430

136695-C1-U2

Ap.2

39.61

43.18

5.0875

56.79

14.0430

136695-C1-U3

Ap.3

51.67

57.69

6.6375

76.16

18.3215

136695-C1-U4

Ap.4

51.67

57.69

6.6375

74.42

18.3215

136695-C1-U5

Ap.5

51.67

57.69

6.6375

76.16

18.3215

136695-C1-U6

Ap.6

51.67

57.69

6.6375

74.42

18.3215

136695-C1-U7

Ap.7

51.67

55.24

6.6375

72.84

18.3215

136695-C1-U8

Ap.8

51.67

55.24

6.6375

71.73

18.3215

Total

50.0000

560.3

138.0150

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr. ap.

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T4-T5

Scara

T5

136695-C1-U9

Ap.l

39.61

43.18

5.0875

56.78

14.0430

136695-C1-U10

Ap.2

39.61

43.18

5.0875

58.21

14.0430

136695-C1-U11

Ap.3

51.67

57.69

6.6375

74.76

18.3215

136695-C1-U12

Ap.4

51.67

57.69

6.6375

76.81

18.3215

136695-C1-U13

Ap.5

51.67

57.69

6.6375

74.76

18.3215

136695-C1-U14

Ap.6

51.67

57.69

6.6375

76.81

18.3215

136695-C1-U15

Ap.7

51.67

55.24

6.6375

71.94

18.3215

136695-C1-U16

Ap.8

51.67

55.24

6.6375

72.94

18.3215

Total

50.0000

563.01

138.0150

Suprafața construita desfasurata este de 1321.51 mp compusa din: 1123.31 mp (suma suprafețelor construite a tuturor apartamentelor din bloc inclusive balcoanele)+198.20 mp (suprafața de parti comune aflate in interiorul blocului).

Subsol tehnic 49.74 mp

Scări +rampa 28.09 mp

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T4-T5

Scara T4

136695-C1-U1

Ap.l

39.61

43.18

5.0875

57.78

14.0430

136695-C1-U2

Ap.2

39.61

43.18

5.0875

56.79

14.0430

Cota de părți comune este în suprafață de 276.03mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.09 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.18 mp), casa scării et.l (34.34 mp), casa scării et. 2 (34.34 mp) și casa scării etaj 3 (34.34 mp)


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T4-T5

Scara T4

136695-C1-U3

Ap.3

51.67

57.69

6.6375

76.16

18.3215

136695-C1-U4

Ap.4

51.67

57.69

6.6375

74.42

18.3215

Cota de părți comune este în suprafață de 276.03mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.09 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.18 mp), casa scării et.l (34.34 mp), casa scării et. 2 (34.34 mp) și casa scării etaj 3 (34.34 mp)Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T4-T5

Scara T4

136695-C1-U5

Ap.5

51.67

57.69

6.6375

76.16

18.3215

136695-C1-U6

Ap.6

51.67

57.69

6.6375

74.42

18.3215


Cota de părți comune este în suprafață de 276.03mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.09 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.18 mp), casa scării et.l (34.34 mp), casa scării et. 2 (34.34 mp) și casa scării etaj 3 (34.34 mp)


execute


CERTIFICAT

DE AUTORIZARE


£ Seria RO-B-J Nr.0616


S.c. THEOTOP S.R.L.


Seria RO-B-F

Nr. 1701/10.11.2014


Georgîana-Ionela Coiocea


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et3

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T4-T5

Scara T4

136695-C1-U7

Ap.7

51.67

55.24

6.6375

72.84

18.3215

136695-C1-U8

Ap.8

51.67

55.24

6.6375

71.73

18.3215

Cota de părți comune este în suprafață de 276.03mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.09 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.18 mp), casa scării et.l (34.34 mp), casa scării et. 2 (34.34 mp) și casa scării etaj 3 (34.34 mp)

ANEXA NR. 1.37 la regulament

RELEVEU SUBSOL TEHNIC     f.

Scara 1 : 100                     'L’7                  f ’ ț

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

13.77 mp

Strada Amauti nr. 2, B1.T4-T5. Sc.T4

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp 1

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

«Suprafața Constrtiița^

24.87

Data

Z? cERnF/

/ff     *

P     G7orJ'--ASC THM

8 Seria RcTng^țyocea ®

^OPSRL   ?

ieorgiana-n5felaf        ® /

DECEMBRIE 2017

t Ițgleptitkiăt

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T4-T5

Scara T5

136695-C1-U9

Ap.l

39.61

43.18

5.0875

56.78

14.0430

136695-C1-U10

Ap.2

39.61

43.18

5.0875

58.21

14.0430

Cota de părți comune este în suprafață de 276.03mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.09 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.18 mp), casa scării et.l (34.34 mp), casa scării et. 2 (34.34 mp) și casa scării etaj 3 (34.34 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T4-T5

Scara T5

136695-C1-U11

Ap.3

51.67

57.69

6.6375

74.76

18.3215

136695-C1-U12

Ap.4

51.67

57.69

6.6375

76.81

18.3215


Cota de părți comune este în suprafață de 276.03mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.09 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.18 mp), casa scării et.l (34.34 mp), casa scării et. 2 (34.34 mp) și casa scării etaj 3 (34.34 mp)


CERTIFICAT

DE AUTORIZARE


Seria RO-B-F

Nr. 1701/10.11.2014

CLASkj


Georgiana-Ionela

Coiocea.

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T4-T5

Scara T5

136695-C1-U13

Ap.5

51.67

57.69

6.6375

74.76

18.3215

136695-C1-U14

Ap.6

51.67

57.69

6.6375

76.81

18.3215


Cota de părți comune este în suprafață de 276.03mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.09 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.18 mp), casa scării et.l (34.34 mp), casa scării et. 2 (34.34 mp) și casa scării etaj 3 (34.34 mp)Seria RO-B-F

Nr. 1701/10.11.2014


certif'caT ’ de

MJTOR'Z^ iaRO-B-J^06A6 ■ theotop sb.l


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et3

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T4-T5

Scara T5

136695-C1-U15

Ap.7

51.67

55.24

6.6375

71.94

18.3215

136695-C1-U16

Ap.8

51.67

55.24

6.6375

72.94

18.3215


Cota de părți comune este în suprafață de 276.03mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.09 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.18 mp), casa scării et.l (34.34 mp), casa scării et. 2 (34.34 mp) și casa scării etaj 3 (34.34 mp)
Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

Suprafața Construita=

24.87

ExecutațiL—7

Data

Z*  CERTIHCAT

autorizau SC THfepTOP SRL   v 1\

Ing. Cojoceâ Georgiana-Ionela    /

Seria RO-B 6         i..i     S

W S.C.THEOTOPS.R.L.         COJOCF.   O/

DECEMBRIE 2017

. Recepționat ^-ionsla M'

Data

AAA    X<2gGOR!A0

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)


RELEVEU SUBSOL TEHNIC

Scara 1 : 100
Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului ‘

13.77 mp

Strada Arnauti nr. 2, BI.T4-T5,Sc;T5 v


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală


Strada Arnauti nr. 2, Bl. T6-T7                                           /

Cota de părți comune este în suprafață de 277.73 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări > +rampă (28.17 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.87 mp); casa scării et.l (34.65 mp), casa scării et. 2 (34.65 mp) și casa scării mansardă (34.65 mp)


autorizare G,
S.C. THEOTOP S.R.L.


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr.ap.

Supr. Utila cadastru (mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune

(mp)/ap

T6-T7

Scara

T6

136732-C1-U1

Ap.l

40.01

43.58

5.1022

57.70

14.1703

136732-C1-U2

Ap.2

40.01

43.58

5.1022

56.22

14.1703

136732-C1-U3

Ap. 3

52.07

58.09

6.6326

76.86

18.4207

136732-C1-U4

Ap.4

52.07

58.09

6.6326

74.78

18.4207

136732-C1-U5

Ap.5

52.07

58.09

6.6326

76.86

18.4207

136732-C1-U6

Ap.6

52.07

58.09

6.6326

74.78

18.4207

136732-C1-U7

Ap.7

52.07

55.64

6.6326

73.70

18.4207

136732-C1-U8

Ap.8

52.07

55.64

6.6326

71.67

18.4207

Total

50.0000

562.57

138.8648

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr.ap.

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune

(mp)/ap

T6-T7

Scara

T7

136732-C1-U9

Ap.l

40.01

43.58

5.1022

55.91

14.1703

136732-C1-U10

Ap.2

40.01

43.58

5.1022

57.97

14.1703

136732-C1-U11

Ap.3

52.07

58.09

6.6326

75.02

18.4207

136732-C1-U12

Ap.4

52.07

58.09

6.6326

76.93

18.4207

136732-C1-U13

Ap.5

52.07

58.09

6.6326

75.02

18.4207

136732-C1-U14

Ap.6

52.07

58.09

6.6326

76.93

18.4207

136732-C1-U15

Ap. 7

52.07

55.64

6.6326

71.90

18.4207

136732-C1-U16

Ap.8

52.07

55.64

6.6326

73.84

18.4207

Total

50.0000

563.52

138.8648

Suprafața construita desfasurata este de 1325.91 mp compusa din: 1126.09 mp (suma suprafețelor construite a tuturor apartamentelor din bloc inclusive balcoanele)+199.82 mp (suprafața de parti comune aflate in interiorul blocului).

Subsol tehnic 49.74 mp

Scări +rampa 28.17 mp

Date d

in documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T6-T7

136732-C1-U1

Ap.l

40.01

43.58

5.1022

57.70

14.1703

Scara T6

136732-C1-U2

Ap.2

40.01

43.58

5.1022

56.22

14.1703

Cota de părți comune este în suprafață de 277.73 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.17 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.87 mp), casa scării et.l (34.65 mp), casa scării et. 2 (34.65 mp) și casa scării mansardă (34.65 mp)

Date c

in documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr.

Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T6-T7

136732-C1-U3

Ap.3

52.07

58.09

6.6326

76.86

18.4207

Scara T6

136732-C1-U4

Ap.4

52.07

58.09

6.6326

74.78

18.4207


Cota de părți comune este în suprafață de Tn.T3> mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.17 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.87 mp), casa scării et.l (34.65 mp), casa scării et. 2 (34.65 mp) și casa scării mansardă (34.65 mp)


CERTIFICAT

DE AUTORIZARE,

Seria RO-J8-F

Nr. 1701/10.11.2014

Georgiaaa-Ionela Cojocea


Date c

in documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T6-T7

Scara T6

136732-C1-U5

Ap.5

52.07

58.09

6.6326

76.86

18.4207

136732-C1-U6

Ap.6

52.07

58.09

6.6326

74.78

18.4207


Cota de părți comune este în suprafață de 277.73 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.17 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.87 mp), casa scării et.l (34.65 mp), casa scării et. 2 (34.65 mp) și casa scării mansardă (34.65 mp)


theotop s.R.mDate d

in documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Mansarda

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T6-T7

136732-C1-U7

Ap.7

52.07

55.64

6.6326

73.70

18.4207

Scara T6

136732-C1-U8

Ap.8

52.07

55.64

6.6326

71.67

18.4207


Cota de părți comune este în suprafață de 277.73 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.17 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.87 mp), casa scării et.l (34.65 mp), casa scării et. 2 (34.65 mp) și casa scării mansardă (34.65 mp)CERTIFICAT

DE

AUTORIZARE:

RELEVEU SUBSOL TEHNIC

Scara 1 : 100


Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului      -7/ 'i '

13.77 mp

Strada Amauti nr. 2 BLT6-T7. Sc;T6'^"'■tfCartea Funciară colectivă nr.

UAT

PI.OIF.Sliv;/-'

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp 1

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

_---^Suprafața Construita=

24.87

z<Zp' =*»«           Execjitaiit

Data

Z/ CERnncAT

/1    ^îoriz^ sc

l-| Sena Ro-b Jng.0Qy’o<țe;t Georglâha-Jonela . \% S-C. THtoropsR1 V              7?oX

® \ sL

Q-X

DECEMBRIE 2017

Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

Date c

in documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr.

Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T6-T7

136732-C1-U9

Ap.l

40.01

43.58

5.1022

55.91

14.1703

Scara T7

136732-C1-U10

Ap.2

40.01

43.58

5.1022

57.97

14.1703

Cota de părți comune este în suprafață de 277.73 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.17 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.87 mp), casa scării et.l (34.65 mp), casa scării et. 2 (34.65 mp) și casa scării mansardă (34.65 mp)

Date d

in documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T6-T7

136732-C1-U11

Ap.3

52.07

58.09

6.6326

75.02

18.4207

Scara T7

136732-C1-U12

Ap.4

52.07

58.09

6.6326

76.93

18.4207


Cota de părți comune este în suprafață de TJJ.Ti mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.17 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.87 mp), casa scării et.l (34.65 mp), casa scării et. 2 (34.65 mp) și casa scării mansardă (34.65 mp)


CERTIFICAT

DE AUTORIZARE

ia RO-B-J Nr.1

S.C. THEOTOP S.R.L

S^37?GORIAODate c

in documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr.

Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T6-T7

136732-C1-U13

Ap.5

52.07

58.09

6.6326

75.02

18.4207

Scara T7

136732-C1-U14

Ap.6

52.07

58.09

6.6326

76.93

18.4207


Cota de părți comune este în suprafață de 277.73 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.17 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.87 mp), casa scării et.l (34.65 mp), casa scării et. 2 (34.65 mp) și casa scării mansardă (34.65 mp)certificat


RO-B-JNr.0616


THEOTOP S R L- _


Date d

in documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Mansarda

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T6-T7

136732-Cl-U 15

Ap.7

52.07

55.64

6.6326

71.90

18.4207

Scara T7

136732-C1-U16

Ap.8

52.07

55.64

6.6326

73.84

18.4207

Cota de părți comune este în suprafață de 277.73 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (28.17 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.87 mp), casa scării et.l (34.65 mp), casa scării et. 2 (34.65 mp) și casa scării mansardă (34.65 mp)

ANEXA NR. 1.37 la regulament

RELE VEL SUBSOL TEHNIC

Scara 1 : 100


Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

13.77 mp

Strada Arnauti nr. 2, B1.T6-T7, Sc.T7

- m ' 'V

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

Suprafața Construita=

24.87

EXecutarțTT^

Data

AuTOKiZAF'e    AA

or„ , SCTHE0TOP SRL

\%           *7$ Gt-0^vc^ t

X.%.                    .-&'■/ Vft.

(«\

1

/£ /

DECEMBRIE 2017

Receptioîial

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

' V ■

Strada Arnauti nr. 2, Bl. T8-T9                                          /        '   ^o<?\   ’

Cota de părți comune este în suprafață de 271.84 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mjat ffeșri;

+rampă (26.37 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.59 mp), casa scăfîl'ețj,.

(33.38 mp), casa scării et. 2 (33.38 mp) și casa scării mansardă (33.38 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr.ap.

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T8-T9 Scara

T8

136696-C1-U1

Ap.l

39.61

43.18

5.0875

58.41

13.8299

136696-C1-U2

Ap.2

39.61

43.18

5.0875

56.71

13.8299

136696-C1-U3

Ap.3

51.67

57.69

6.6375

76.96

18.0434

136696-C1-U4

Ap.4

51.67

57.69

6.6375

74.95

18.0434

136696-C1-U5

Ap.5

51.67

57.69

6.6375

76.96

18.0434

136696-C1-U6

Ap.6

51.67

57.69

6.6375

74.95

18.0434

136696-C1-U7

Ap.7

51.67

55.24

6.6375

73.38

18.0434

136696-C1-U8

Ap.8

51.67

55.24

6.6375

71.85

18.0434

Total

50.0000

564.17

135.9202

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr.ap.

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr.

Parti comune (mp)/ap

T8-T9

Scara

T9

136696-C1-U9

Ap.l

39.61

43.18

5.0875

56.29

13.8299

136696-C1-U10

Ap.2

39.61

43.18

5.0875

57.96

13.8299

136696-C1-U11

Ap.3

51.67

57.69

6.6375

75.95

18.0434

136696-C1-U12

Ap.4

51.67

57.69

6.6375

76.28

18.0434

136696-C1-U13

Ap.5

51.67

57.69

6.6375

75.95

18.0434

136696-C1-U14

Ap.6

51.67

57.69

6.6375

76.28

18.0434

136696-C1-U15

Ap.7

51.67

55.24

6.6375

72.98

18.0434

136696-C1-U16

Ap.8

51.67

55.24

6.6375

73.35

18.0434

Total

50.0000

565.04

135.9202

Suprafața construita desfasurata este de 1324.94 mp compusa din: 1129.21 mp (suma suprafețelor construite a tuturor apartamentelor din bloc inclusive balcoanele)+195.73 mp (suprafața de parti comune aflate in interiorul blocului).

Subsol tehnic 49.74 mp


Scări +rampa 26.37 mp

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr.

Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T8-T9

Scara T8

136696-C1-U1

Ap.l

39.61

43.18

5.0875

58.41

13.8299

136696-C1-U2

Ap.2

39.61

43.18

5.0875

56.71

13.8299


Cota de părți comune este în suprafață de 271.84 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (26.37 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.59 mp), casa scării et.l (33.38 mp), casa scării et. 2 (33.38 mp) și casa scării mansardă (33.38 mp)

/& ff | SenaRO-B-FNr. 170^

COJOCEA SEORGIANA-IONELA


CERTIFICAT de AUTORIZARE r


$ AUTOR^£

| seria RO-B-JNr. 0616 | te s.C.THEOTOPS.R-L.

/

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T8-T9

Scara T8

136696-CI-U 3

Ap.3

51.67

57.69

6.6375

76.96

18.0434

136696-C1-U4

Ap.4

51.67

57.69

6.6375

74.95

18.0434

Cota de părți comune este în suprafață de 271.84 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (26.37 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.59 mp), casa scării et.l (33.38 mp), casa scării et. 2 (33.38 mp) și casa scării mansardă (33.38 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T8-T9

Scara T8

136696-C1-U5

Ap.5

51.67

57.69

6.6375

76.96

18.0434

136696-C1-U6

Ap.6

51.67

57.69

6.6375

74.95

18.0434

Cota de părți comune este în suprafață de 271.84 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (26.37 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.59 mp), casa scării et.l (33.38 mp), casa scării et. 2 (33.38 mp) și casa scării mansardă (33.38 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et3

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T8-T9

Scara T8

136696-C1-U7

Ap.7

51.67

55.24

6.6375

73.38

18.0434

136696-C1-U8

Ap.8

51.67

55.24

6.6375

71.85

18.0434


Cota de părți comune este în suprafață de 271.84 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (26.37 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.59 mp), casa scării et.l (33.38 mp), casa scării et. 2 (33.38 mp) și casa scării mansardă (33.38 mp)

x\ ■X CERT JUCAT ©E AUTORITARE

Scria RO-B4- zyTl

Nr. 17011‘WH.W‘SQJ

Georgiana-Iond* M Cojocea jTj «’M/ ^<C4TEGOW^/


o

o

Vr

%

XJ-'s


/^'saCXeC"^x


AP

| Soria RO-B-J Nr.0616 .£ yțS.C. THEOTOPS.RL / V.


certificat \

DE autorizare


3-asa


ANEXĂ NR. 1.37 la regulament

RELEVEU SUBSOL TEHNIC

Scara 1 : 100                  II c

ft V’-

_                                                 U- „>ț_.                      »  r*< .

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului        77

13.77 mp

Strada Arnauti nr. 2,'Bl.-T8rT9, Se.T8>/XCartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

SuprafațaConstruita-

24.87

77 rr           -Executant   'X\

Data

/f     Ut°'^e   >    autorizare   ■

jg Seria «o.e , .       B THEOȚQE SRLt-

\ ș s-c. 7p__      Ing. Co ocea Georgiana-Ionela/,

%  A

DECEMBRIE 2017

Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T8-T9

Scara T9

136696-C1-U9

Ap.l

39.61

43.18

5.0875

56.29

13.8299

136696-C1-U10

Ap.2

39.61

43.18

5.0875

57.96

13.8299

Cota de părți comune este în suprafață de 271.84 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (26.37 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.59 mp), casa scării et.l (33.38 mp), casa scării et. 2 (33.38 mp) și casa scării mansardă (33.38 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T8-T9

Scara T9

136696-C1-U11

Ap.3

51.67

57.69

6.6375

75.95

18.0434

136696-C1-U12

Ap.4

51.67

57.69

6.6375

76.28

18.0434

Cota de părți comune este în suprafață de 271.84 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (26.37 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.59 mp), casa scării et.l (33.38 mp), casa scării et. 2 (33.38 mp) și casa scării mansardă (33.38 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T8-T9

Scara T9

136696-C1-U13

Ap.5

51.67

57.69

6.6375

75.95

18.0434

136696-C1-U14

Ap.6

51.67

57.69

6.6375

76.28

18.0434


Cota de părți comune este în suprafață de 271.84 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (26.37 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.59 mp), casa scării et.l (33.38 mp), casa scării et. 2 (33.38 mp) și casa scării mansardă (33.38 mp)


; CERTIFICAT

DE

AUTORIZARE <■

Seria RO-B-F Nr. VO

COJOCEA GEORGIANA-IONEM* s

autoriză


•£'-s.c.theotop


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et3

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T8-T9

Scara T9

136696-C1-U15

Ap.7

51.67

55.24

6.6375

72.98

18.0434

136696-C1-U16

Ap.8

51.67

55.24

6.6375

73.35

18.0434

Cota de părți comune este în suprafață de 271.84 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (49.74 mp), scări +rampă (26.37 mp), casa scării parter, spațiu pentru biciclete și uscatorie (95.59 mp), casa scării et.l (33.38 mp), casa scării et. 2 (33.38 mp) și casa scării mansardă (33.38 mp)

RELEVEU SUBSOL TEHNIC

Scara 1 : 100Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

13.77 mp

Strada Amauti nr. 2, B1.T8-T9. Sc.T9

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI"

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă

1 mp ]

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

-----^Suprafața Construita?? . .

24.87

Expcutant

Data

// ^rtiFICAT      //    ''

f-ff    AUTORn^r:     I®           MRg    al

M      "E SC WEOTOP SRL

5 fJO-e.j flnggCojmft Georgiana^oWwp^p-

DECEMBRIE 2017

RecețXjpnat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

Z/.c. z.^4


Strada Arnauti nr. 2, Bl. T10-T11-T12

Cota de părți comune este în suprafață de 411.85 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74/61 mp), scări +rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.97mp), casa scării et.l (51.05 mp), casa scării et. 2 (51.05 mp) și casa scării mansardă (51.05 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr.ap.

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T10-T11-

T12 Scara

TIO

136712-C1-U1

Ap.l

40.01

43.58

3.4018

57.32

14.0103

136712-C1-U2

Ap.2

40.01

43.58

3.4018

56.33

14.0103

136712-C1-U3

Ap.3

52.07

58.09

4.4216

76.25

18.2104

136712-C1-U4

Ap.4

52.07

58.09

4.4216

75.78

18.2104

136712-C1-U5

Ap.5

52.07

58.09

4.4216

76.25

18.2104

136712-C1-U6

Ap.6

52.07

58.09

4.4216

75.78

18.2104

136712-C1-U7

Ap.7

52.07

55.64

4.4216

73.25

18.2104

136712-C1-U8

Ap.8

52.07

55.64

4.4216

72.52

18.2104

Total

33.3332

563.48

137.283

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr.ap.

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr.

Parti comune (mp)/ap

T10-T11-

T12 Scara

Tll

136712-C1-U9

Ap.l

40.01

43.58

3.4018

56.05

14.0103

136712-C1-U10

Ap.2

40.01

43.58

3.4018

56.05

14.0103

136712-C1-U11

Ap.3

52.07

58.09

4.4216

75.18

18.2104

136712-C1-U12

Ap.4

52.07

58.09

4.4216

75.12

18.2104

136712-C1-U13

Ap.5

52.07

58.09

4.4216

75.18

18.2104

136712-C1-U14

Ap.6

52.07

58.09

4.4216

75.12

18.2104

136712-C1-U15

Ap.7

52.07

55.64

4.4216

71.50

18.2104

136712-C1-U16

Ap.8

52.07

55.64

4.4216

71.50

18.2104

Total

33.3332

555.70

137.283Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr.ap.

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. . Constr.

Parti comune (mp)/ap

T10-T11-

T12 Scara

T12

136712-C1-U17

Ap.l

40.01

43.58

3.4018

56.33

14.0103

136712-C1-U18

Ap.2

40.01

43.58

3.4018

57.70

14.0103

136712-C1-U19

Ap.3

52.07

58.09

4.4216

75.18

18.2104

136712-C1-U20

Ap.4

52.07

58.09

4.4216

76.87

18.2104

136712-C1-U21

Ap.5

52.07

58.09

4.4216

75.18

18.2104

136712-C1-U22

Ap.6

52.07

58.09

4.4216

76.87

18.2104

136712-C1-U23

Ap.7

52.07

55.64

4.4216

72.25

18.2104

136712-C1-U24

Ap.8

52.07

55.64

4.4216

73.70

18.2104

Total

33.3332

564.08

137.283

Suprafața construita desfasurata este de 1979.38 mp compusa din: 1683.26 mp (suma suprafețelor construite a tuturor apartamentelor din bloc inclusive balcoanele)+296.12 mp (suprafața de parti comune aflate in interiorul


blocului).

Subsol tehnic 74.61 mp

Scări +rampa 41.12 mpcertificat DE A-UTOR/ZARE | g Seria RO-B-F VÂ _ C°JOC£A beoftGIANA-JONEL4 r -..


r certificat V


mjțORIZARF-


THEOTOP


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr.

Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T10-T11-T12 Scara TIO

136712-C1-U1

Ap.l

40.01

43.58

3.4018

57.32

14.0103

136712-C1-U2

Ap.2

40.01

43.58

3.4018

56.33

14.0103

Cota de părți comune este în suprafață de 411.85 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74.61 mp), scări +rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.97 mp), casa scării et.l (51.05 mp), casa scării et. 2 (51.05 mp) și casa scării mansardă (51.05 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr.

Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T10-T11-T12 Scara TIO

136712-C1-U3

Ap.3

52.07

58.09

4.4216

76.25

18.2104

136712-C1-U4

Ap.4

52.07

58.09

4.4216

75.78

18.2104

Cota de părți comune este în suprafață de 411.85 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74.61 mp), scări +rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.97 mp), casa scării et.l (51.05 mp), casa scării et. 2 (51.05 mp) și casa scării mansardă (51.05 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T10-T11-T12

Scara TIO

136712-C1-U5

Ap.5

52.07

58.09

4.4216

76.25

18.2104

136712-C1-U6

Ap.6

52.07

58.09

4.4216

75.78

18.2104

,;îCota de părți comune este în suprafață de 411.85 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74.61 mp), scări +rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.97 mp), casa scării et.l (51.05 mp), casa scării et. 2 (51.05 mp) și casa scării mansardă (51.05 mp)


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Mansarda

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T10-T11-T12 Scara TIO

136712-C1-U7

Ap.7

52.07

55.64

4.4216

73.25

18.2104

136712-C1-U8

Ap.8

52.07

55.64

4.4216

72.52

18.2104

Cota de părți comune este în suprafață de 411.85 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74.61 mp), scări +rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.97 mp), casa scării et.l (51.05 mp), casa scării et. 2 (51.05 mp) și casa scării mansardă (51.05 mp)

ANEXA N R. 1.37 la regulament

RELEVEU SUBSOL TEHNIC

Scara 1 :100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului/,         C.

13.77 mp

Strada Amauti nr. 2, B1.T10-TH-T12, Sc.TIO

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp ]

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

~ \ Suprafața Construita-

24.87

Executant

Data

Z« CERTIFICAT CV 7# CERTI—tA J Zf      de                  DE Cyrl

/s    autorizare    s\ rs    autorizare     A

Șff ȚHEOTOP SRLM

§ Seria R0-B-J Nr-     (SoU C^âFg^nt-Ioitela^p

S.C. THEOTOP S.R.L.      \%.     COJOCEA     4/

\$. GEORGIANA-tOHElA Jrf \3j .                   .aă.Z                                 H’’/

DECEMBRIE 2017

Recepționat r , 0

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr.

Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T10-T11-T12 Scara Tll

136712-C1-U9

Ap.l

40.01

43.58

3.4018

56.05

14.0103

136712-C1-U10

Ap.2

40.01

43.58

3.4018

56.05

14.0103

Cota de părți comune este în suprafață de 411.85 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74.61 mp), scări +rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.97 mp), casa scării et.l (51.05 mp), casa scării et. 2 (51.05 mp) și casa scării mansardă (51.05 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T10-T11-T12 Scara Tll

136712-C1-U11

Ap.3

52.07

58.09

4.4216

75.18

18.2104

136712-C1-U12

Ap.4

52.07

58.09

4.4216

75.12

18.2104

Cota de părți comune este în suprafață de 411.85 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74.61 mp), scări +rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.97 mp), casa scării et.l (51.05 mp), casa scării et. 2 (51.05 mp) și casa scării mansardă (51.05 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr.

Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T10-T11-T12 Scara Tll

136712-C1-U13

Ap.5

52.07

58.09

4.4216

75.18

18.2104

136712-C1-U14

Ap.6

52.07

58.09

4.4216

75.12

18.2104

Cota de părți comune este în suprafață de 411.85 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74.61 mp), scări +rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.97 mp), casa scării et.l (51.05 mp), casa scării et. 2 (51.05 mp) și casa scării mansardă (51.05 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la terer

Bloc

Nr. cad.

Mansarda

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T10-T11-T12 Scara Tll

136712-C1-U15

Ap.7

52.07

55.64

4.4216

71.50

18.2104

136712-C1-U16

Ap.8

52.07

55.64

4.4216

71.50

18.2104


Cota de părți comune este în suprafață de 411.85 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74.61 mp), scări +rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.97 mp), casa scării et.l (51.05 mp), casa scării et. 2 (51.05 mp) și casa scării mansardă (51.05 mp)ANEXA NRr,lt37 la regulament

<t

RELEVEU SUBSOL TEHNIC

Scara 1 : 100                          t-

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului             ', a.

13.77 mp

Strada Amauti nr. 2, BIT 10-T11 - T12, Sc.Tl !'•

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp ]

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

Xm   Suprafața Construita^——

24.87

^^xecutantx^'536*

Data

A       1 *Aicaî CA                ~ /A

//      OE          A CERTIPțg&Pl VA

/f    AUTORIZA^    7\ fS       "L       '%>,

3 Seria A ( N SC ™EO |rOP SRL \7 ?■-    Irig. Cdf^ce^ebSgia$^(^taF Ra» £

U s-c. THEOTOP s.R L ®7 \l               1   i7

\K                              cojocea I .?/

\%               ..-4/         GEORGIAN A-IONEiliA .Ț/

DECEMBRIE 2017

cLt  , rîC fieceptioriXL

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T10-T11-T12 Scara T12

136712-C1-U17

Ap.l

40.01

43.58

3.4018

56.33

14.0103

136712-C1-U18

Ap.2

40.01

43.58

3.4018

57.70

14.0103

Cota de părți comune este în suprafață de 411.85 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74.61 mp), scări +rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.97 mp), casa scării et.l (51.05 mp), casa scării et. 2 (51.05 mp) și casa scării mansardă (51.05 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T10-T11-T12

Scara T12

136712-C1-U19

Ap.3

52.07

58.09

4.4216

75.18

18.2104

136712-C1-U20

Ap.4

52.07

58.09

4.4216

76.87

18.2104

Cota de părți comune este în suprafață de 411.85 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74.61 mp), scări +rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.97 mp), casa scării et.l (51.05 mp), casa scării et. 2 (51.05 mp) și casa scării mansardă (51.05 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr.

Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T10-T11-T12 Scara T12

136712-C1-U21

Ap.5

52.07

58.09

4.4216

75.18

18.2104

136712-C1-U22

Ap.6

52.07

58.09

4.4216

76.87

18.2104


Cota de părți comune este în suprafață de 411.85 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74.61 mp), scări +rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.97 mp), casa scării et.l (51.05 mp), casa scării et. 2 (51.05 mp) și casa scării mansardă (51.05 mp)

' \

/& CERÎIHCA' '.A

f1

tb'


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Mansarda

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T10-T11-T12 Scara T12

136712-C1-U23

Ap.7

52.07

55.64

4.4216

72.25

18.2104

136712-C1-U24

Ap.8

52.07

55.64

4.4216

73.70

18.2104

Cota de părți comune este în suprafață de 411.85 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (74.61 mp), scări +rampă (41.12 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.97 mp), casa scării et.l (51.05 mp), casa scării et. 2 (51.05 mp) și casa scării mansardă (51.05 mp)

ANEXA NR. 1.37 Ia regulament

RELEVEU SUBSOL TEHNIC

Scara 1 : 100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobifijltiiȘ\ Z 'ZZoXjr

13.77 mp

Strada Amauti nr. 2, Bl.TlO-lhfOlfeSGWW

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp ]

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

“TT-Syprafata ConstrirtfS&Jr\

24.87

Executant         % .

Data

// CERTIFICAT 'i\ °E      %\

/S     AUTORIZARE

SC THE

Seria RO-I Ing Cojoce?( \% S.C. THEOTOP S.R.L <?/

ff fc%E,C(W\ iS     AUTORI .Nr? /

dtqpsrl     /s

Ut Seria Rp-B-F.Nraw^ S jeorgiana-Ionela J

COJOCEA A S GEORGIANA-IONEi i Z> /

Tk/

DECEMBRIE 2017

,^>4leceptio)^toqT           '

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

jKz(gWlK 14 £      ^r’,7

Strada Arnauti nr. 2, Bl. T13                                                   \\     /         '/'

Cota de părți comune este în suprafață de 135.97 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (24.87 mp), scări +rampă (12.63 mp), casa scării parter și uscatorie(47.95 mp), casa scării et.l (16.84 mpjffea’sa'sCarii et. 2(16.84 mp) și casa scării mansardă (16.84 mp)Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr.ap.

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T13

136731-C1-U1

Ap.l

40.01

43.58

10.1975

58.23

13.8655

136731-C1-U2

Ap.2

40.01

43.58

10.1975

57.43

13.8655

136731-C1-U3

Ap.3

52.07

58.09

13.2675

75.99

18.0398

136731-C1-U4

Ap.4

52.07

58.09

13.2675

76.29

18.0398

136731-C1-U5

Ap.5

52.07

58.09

13.2675

75.99

18.0398

136731-C1-U6

Ap.6

52.07

58.09

13.2675

76.29

18.0398

136731-C1-U7

Ap.7

52.07

55.64

13.2675

73.25

18.0398

136731-C1-U8

Ap.8

52.07

55.64

13.2675

73.25

18.0398

Total

100.0000

566.72

135.9698

Suprafața construita desfasurata este de 665.19 mp compusa din: 566.72 mp (suma suprafețelor construite a tuturor apartamentelor din bloc inclusive balcoanele)+98.47 mp (suprafața de parti comune aflate in interiorul blocului).

Subsol tehnic 24.87 mp

Scări +rampa 12.63 mp

Date

fin documentația cad

astrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr.

Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T13

136731-C1-U1

Ap.l

40.01

43.58

10.1975

58.23

13.8655

136731-C1-U2

Ap.2

40.01

43.58

10.1975

57.43

13.8655

Cota de părți comune este în suprafață de 135.97 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (24.87 mp), scări +rampă (12.63 mp), casa scării parter și uscatorie(47.95 mp), casa scării et.l (16.84 mp), casa scării et. 2(16.84 mp) și casa scării mansardă (16.84 mp)

Date

din documentația cac

astrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T13

136731-C1-U3

Ap.3

52.07

58.09

13.2675

75.99

18.0398

136731-C1-U4

Ap.4

52.07

58.09

13.2675

76.29

18.0398

Cota de părți comune este în suprafață de 135.97 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (24.87 mp), scări +rampă (12.63 mp), casa scării parter și uscatorie(47.95 mp), casa scării et.l (16.84 mp), casa scării et. 2(16.84 mp) și casa scării mansardă (16.84 mp)

Date

din documentația cac

astrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T13

136731-C1-U5

Ap.5

52.07

58.09

13.2675

75.99

18.0398

136731-C1-U6

Ap.6

52.07

58.09

13.2675

76.29

18.0398

Cota de părți comune este în suprafață de 135.97 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (24.87 mp), scări +rampă (12.63 mp), casa scării parter și uscatorie(47.95 mp), casa scării et.l (16.84 mp), casa scării et. 2(16.84 mp) și casa scării mansardă (16.84 mp)

Date

jin documentația cac

astrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Mansarda

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr.

Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T13

136731-C1-U7

Ap.7

52.07

55.64

13.2675

73.25

18.0398

136731-C1-U8

Ap.8

52.07

55.64

13.2675

73.25

18.0398

Cota de părți comune este în suprafață de 135.97 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (24.87 mp), scări +rampă (12.63 mp), casa scării parter și uscatorie(47.95 mp), casa scării et.l (16.84 mp), casa scării et. 2(16.84 mp) și casa scării mansardă (16.84 mp)

ANEXA NR. 1.37 la regulament

. v,

RELEVEU SUBSOL TEHNIC

Scara 1 : 100                                              ;

Nr.Cadastrai al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

13.77 mp

Strada Amauti nr. 2, B1.T13

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp ]

1

SUBSOL TEHNIC

13.77

Suprafața Totală =

13.77

^<<^execute7^Șuprafata

24.87

/Cf                Executant

Data

T«T

DECEMBRIE 2017

Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

Strada Arnauti nr. 2, Bl. T14-T15-T16


Cota de părți comune este în suprafață de 424.26 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (88.67 mp), scări

+rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.09mp), casa scării et.l

(50.27 mp), casa scării et. 2 (50.27 mp) și casa scării mansardă (50.27)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr.

ap.

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara T14

136726-C1-U2

Ap.l

40.01

43.58

2.7103

56.75

11.4987

136726-C1-U3

Ap.2

40.01

43.58

2.7103

56.56

11.4987

136726-C1-U4

Ap.3

52.07

58.09

3.5303

75.95

14.9777

136726-C1-U5

Ap.4

52.07

58.09

3.5303

74.69

14.9777

136726-C1-U6

Ap.5

52.07

58.09

3.5303

75.95

14.9777

136726-C1-U7

Ap.6

52.07

58.09

3.5303

74.69

14.9777

136726-C1-U8

Ap.7

52.07

55.64

3.5303

73.46

14.9777

136726-C1-U9

Ap.8

52.07

55.64

3.5303

70.56

14.9777

136726-C1-U1

Ap.9

99.20

99.20

6.7306

130.77

28.5552

Total

33.3330

689.38

141.4188

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Nr. ap.

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr.

Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16

Scara T15

136726-C1-U11

Ap.l

40.01

43.58

2.7103

56.06

11.4987

136726-C1-U12

Ap.2

40.01

43.58

2.7103

55.93

11.4987

136726-C1-U13

Ap.3

52.07

58.09

3.5303

73.94

14.9777

136726-C1-U14

Ap.4

52.07

58.09

3.5303

74.37

14.9777

136726-C1-U15

Ap.5

52.07

58.09

3.5303

73.94

14.9777

136726-C1-U16

Ap.6

52.07

58.09

3.5303

74.37

14.9777

136726-C1-U17

Ap.7

52.07

55.64

3.5303

71.73

14.9777

136726-C1-U18

Ap.8

52.07

55.64

3.5303

71.14

14.9777

136726-C1-U10

Ap.9

99.20

99.20

6.7306

130.40

28.5552

Total

33.3330

681.88

141.4188s-.ERTIFICAT DE AUTORIZARE

Seria RO-B-J Nr. 0616


S.C. THEOTOP S.R.L.


f '*   -S'*"

/ , /; '■■ ■ ■:.?> r,

'A

Date din documentația cadastrala

Date determinate ia teren

Bloc

Nr. cad.

Nr. ap.

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. COnstr.

Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16

Scara T16

136726-C1-U20

Ap.l

40.01

43.58

2.7103

56.28

11.4987

136726-C1-U21

Ap.2

40.01

43.58

2.7103

57.65

11.4987

136726-C1-U22

Ap.3

52.07

58.09

3.5303

74.41

14.9777

136726-C1-U23

Ap.4

52.07

58.09

3.5303

75.56

14.9777

136726-C1-U24

Ap.5

52.07

58.09

3.5303

74.41

14.9777

136726-C1-U25

Ap.6

52.07

58.09

3.5303

75.56

14.9777

136726-C1-U26

Ap.7

52.07

55.64

3.5303

71.24

14.9777

136726-C1-U27

Ap.8

52.07

55.64

3.5303

73.43

14.9777

136726-C1-U19

Ap.9

99.20

99.20

6.7306

130.82

28.5552

Total

33.3330

689.36

141.4188

Suprafața construita desfasurata este de 1961.53 mp compusa din: 1668.63 mp (suma suprafețelor construite a tuturor apartamentelor din bloc inclusive balcoanele, fara Adăpostul ALA)+292.90 mp (suprafața de parti comune aflate in interiorul blocului, fara subsolul tehnic).

Subsol tehnic +Adapost ALA 480.66mp

Scări +rampa 42.69 mp


RO-B-J Nr- O616Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara T14

136726-C1-U2

Ap.l

40.01

43.58

2.7103

56.75

11.4987

136726-C1-U3

Ap.2

40.01

43.58

2.7103

56.56

11.4987

Cota de părți comune este în suprafață de 424.26 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (88.67 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.09 mp), casa scării et.l (50.27 mp), casa scării et. 2 (50.27 mp) și casa scării mansardă (50.27 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara T14

136726-C1-U4

Ap.3

52.07

58.09

3.5303

75.95

14.9777

136726-C1-U5

Ap.4

52.07

58.09

3.5303

74.69

14.9777

Cota de părți comune este în suprafață de 424.26 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (88.67 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.09 mp), casa scării et.l (50.27 mp), casa scării et. 2 (50.27 mp) și casa scării mansardă (50.27 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara T14

136726-C1-U6

Ap.5

52.07

58.09

3.5303

75.95

14.9777

136726-C1-U7

Ap.6

52.07

58.09

3.5303

74.69

14.9777


Cota de părți comune este în suprafață de 424.26 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (88.67 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.09 mp), casa scării et.l (50.27 mp), casa scării et. 2 (50.27 mp) și casa scării mansardă (50.27 mp)

Z<^telucr<5r/.

<y CERTIFICAT ? de autorizare

Seria RO-B-F

Nr. 1701/10.11-2014 \ GeargiMia-Ionela. ';O, Cciocca- g)


" certificat 9A

DE y^illTOR^ARE sJaRO-B-lNr0616r theotop sRL Ayl


Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Mansarda

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16

Scara T14

136726-C1-U8

Ap.7

52.07

55.64

3.5303

73.46

14.9777

136726-C1-U9

Ap.8

52.07

55.64

3.5303

70.56

14.9777

Cota de părți comune este în suprafață de 424.26 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (88.67 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.09 mp), casa scării et.l (50.27 mp), casa scării et. 2 (50.27 mp) și casa scării mansardă (50.27 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate

a teren

Bloc

Nr. cad.

Subsol

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16

Scara T14

136726-C1-U1

Ap.9

99.20

99.20

6.7306

130.77

28.5552

Cota de părți comune este în suprafață de 424.26 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (88.67 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.09 mp), casa scării et.l (50.27 mp), casa scării et. 2 (50.27 mp) și casa scării mansardă (50.27 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara T15

136726-C1-U11

Ap.l

40.01

43.58

2.7103

56.06

11.4987

136726-C1-U12

Ap.2

40.01

43.58

2.7103

55.93

11.4987


Cota de părți comune este în suprafață de 424.26 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (88.67 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.09 mp), casa scării et.l (50.27 mp), casa scării et. 2 (50.27 mp) și casa scării mansardă (50.27 mp)Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara T15

136726-C1-U13

Ap.3

52.07

58.09

3.5303

73.94

14.9777

136726-C1-U14

Ap.4

52.07

58.09

3.5303

74.37

14.9777

Cota de părți comune este în suprafață de 424.26 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (88.67 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.09 mp), casa scării et.l (50.27 mp), casa scării et. 2 (50.27 mp) și casa scării mansardă (50.27 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara T15

136726-C1-U15

Ap.5

52.07

58.09

3.5303

73.94

14.9777

136726-C1-U16

Ap.6

52.07

58.09

3.5303

74.37

14.9777

Cota de părți comune este în suprafață de 424.26 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (88.67 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.09 mp), casa scării et.l (50.27 mp), casa scării et. 2 (50.27 mp) și casa scării mansardă (50.27 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Mansarda

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara T15

136726-C1-U17

Ap.7

52.07

55.64

3.5303

71.73

14.9777

136726-C1-U18

Ap.8

52.07

55.64

3.5303

71.14

14.9777

Cota de părți comune este în suprafață de 424.26 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (88.67 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.09 mp), casa scării et.l (50.27 mp), casa scării et. 2 (50.27 mp) și casa scării mansardă (50.27 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Subsol

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16

Scara T15

136726-C1-U10

Ap.9

99.20

99.20

6.7306

130.40

28.5552

Cota de părți comune este în suprafață de 424.26 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (88.67 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.09 mp), casa scării et.l (50.27 mp), casa scării et. 2 (50.27 mp) și casa scării mansardă (50.27 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Parter

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru (mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16

Scara T16

136726-C1-U20

Ap.l

40.01

43.58

2.7103

56.28

11.4987

136726-C1-U21

Ap.2

40.01

43.58

2.7103

57.65

11.4987

Cota de părți comune este în suprafață de 424.26 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (88.67 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.09 mp), casa scării et.l (50.27 mp), casa scării et. 2 (50.27 mp) și casa scării mansardă (50.27 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.l

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16

Scara T16

136726-C1-U22

Ap.3

52.07

58.09

3.5303

74.41

14.9777

136726-C1-U23

Ap.4

52.07

58.09

3.5303

75.56

14.9777


Cota de părți comune este în suprafață de 424.26 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (88.67 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.09 mp), casa scării et.l (50.27 mp), casa scării et. 2 (50.27 mp) și casa scării mansardă (50.27 mp)Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Et.2

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16

Scara T16

136726-C1-U24

Ap.5

52.07

58.09

3.5303

74.41

14.9777

136726-C1-U25

Ap.6

52.07

58.09

3.5303

75.56

14.9777


Cota de părți comune este în suprafață de 424.26 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (88.67 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.09 mp), casa scării et.l (50.27 mp), casa scării et. 2 (50.27 mp) și casa scării mansardă (50.27 mp)Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Mansarda

Supr.

Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara T16

136726-C1-U26

Ap.7

52.07

55.64

3.5303

71.24

14.9777

136726-C1-U27

Ap.8

52.07

55.64

3.5303

73.43

14.9777

Cota de părți comune este în suprafață de 424.26 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (88.67 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.09 mp), casa scării et.l (50.27 mp), casa scării et. 2 (50.27 mp) și casa scării mansardă (50.27 mp)

Date din documentația cadastrala

Date determinate la teren

Bloc

Nr. cad.

Subsol

Supr. Utila cadastru

(mp)

Supr. Totala cadastru

(mp)

Cota indiviza acte %

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

T14-T15-T16 Scara T16

136726-C1-U19

Ap.9

99.20

99.20

6.7306

130.82

28.5552

Cota de părți comune este în suprafață de 424.26 mp cuprinzând: Subsolul tehnic (88.67 mp), scări +rampă (42.69 mp), casa scării parter, spațiu pentu biciclete și uscatorie (142.09 mp), casa scării et.l (50.27 mp), casa scării et. 2 (50.27 mp) și casa scării mansardă (50.27 mp)

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind actualizarea unor caracteristici tehnice ale imobilelor și unităților locative componente situate în Ploiești, Aleea Arnăuți, nr. 2, blocurile T1-T16

Potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările si completările ulterioare, locuințele pentru tineri destinate inchirierii, construite prin programe de investiții la nivel național trec in condițiile legii organice, in proprietatea privata a statului si raman in administrarea consiliilor locale din raza administrativ-teritoriala in care isi exercita autoritatea, in vederea asigurării oportunității tinerilor si familiilor de tineri de a-si cumpără aceste locuințe.

Municipiul Ploiești a detinut in proprietate in Aleea Amauti, nr. 2, bl.Tl-T16 un număr de 128 unitati locative, finalizate conform “Programului de construcție de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii”.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 321/27.08.2013 s-a aprobat actualizarea datelor tehnice ale imobilelor (construcții și terenuri) cu destinația de locuințe^ situate în Ploiești, Aleea Amauti nr. 2, Bl. TI-TI 6.

Ulterior, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 468/29.11.2013 s-a aprobat modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 321/27.08.2013, in sensul inlocuirii Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 321/27.08.2013 cu Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 468/29.11.2013, in sensul includerii la elementele de identificare și a suprafeței construite a scărilor si a rampei de acces.

La data de 20.12.2017 Consiliul Local al municipiului Ploiești â adoptat ' Hotararea nr. 524 privind însușirea suprafețelor construite ale unităților locative situate în Ploiești, Aleea Arnauti, nr. 2, blocurile T1-T16.

După adoptarea hotărârii menționata mai sus, s-a constatat ca nu se pot actualiza evidentele contabile din cauza faptului ca unor apartamente li s-a stabilit aceeași suprafața construita, deși componenta lor diferă.

In urma corespondentei purtate cu firma prestatoare si a ședințelor de lucru comune cu aceasta a fost retransmisă documentația refăcută corespunzător prevederilor legale in vigoare.

Având in vedere cele prezentate anterior, propun spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 109/10.04.2018RAPORT DE SPECI ALITATE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea unor caracteristici tehnice ale imobilelor și unităților locative componente situate în Ploiești, Aleea Arnăuți, nr. 2, blocurile T1-T16

Potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările si completările ulterioare, locuințele pentru tineri destinate inchirierii, construite prin programe de investiții la nivel național trec in condițiile legii organice, in proprietatea privata a statului si raman in administrarea consiliilor locale din raza administrativ-teritoriala in care isi exercita autoritatea, in vederea asigurării oportunității tinerilor si familiilor de tineri de a-si cumpără aceste locuințe.

Municipiul Ploiești a detinut in proprietate in Aleea Amauti, nr. 2, bl.Tl-T16 un număr de 128 unitati locative, finalizate conform “Programului de construcție de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii”.

Blocurile de locuințe situate in Ploiești, Aleea Amauti, nr. 2 au fost incluse in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” prin mai multe Hotarari adoptatate de către Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești 321/27.08.2013 s-a aprobat actualizarea datelor tehnice ale imobilelor (construcții și terenuri) cu destinația de locuințe, situate în Ploiești, Aleea Amauti nr. 2, Bl. TI-TI 6.

Ulterior, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 468/29.11.2013 s-a aprobat modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 321/27.08.2013, in sensul înlocuirii Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 321/27.08.2013 cu Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 468/29.11.2013, in sensul includerii la elementele de identificare și a suprafeței construite a scărilor si a rampei de acces.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 23/28.01.2015 s-a aprobat apartamentarea imobilelor situate în Ploiești, Aleea Arnauti nr. 2, compuse din blocurile de locuințe TI-TI6 și terenurile aferente acestora, hotarare care a stat la baza încheierii actelor notariale de apartamentare.

Conform adresei înregistrata la municipiul Ploiești la nr. 21101/22.10.2008 transmisa de către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si Locuințelor, schimbarea regimului de proprietate asupra locuințelor pentru tineri este posibila potrivit prevederilor art.II alinți) din Legea nr.89/2008 si Legea nr.213/1998, schimbare ce presupune 2 etape:

Etapa 1 - trecerea blocurilor de locuințe din proprietatea publica a unitatii administrative-teritoriale in proprietatea publica a statului, prin hotarari ale consiliilor locale, la cererea Guvernului.

Etapa 2 - trecerea din proprietatea publica a statului in proprietatea privata a acestuia a blocurilor de locuințe si in administrarea consiliilor locale, prin hotarare a guvernului.

Pentru punerea in aplicare a etapei I, Guvernul a transmis cererea prevăzută de lege tuturor consiliilor locale care administrează locuințe pentru tineri destinate inchirierii.

Ca atare, la data de 23 aprilie 2015 Consiliul Local al Municipiului Ploiești a adoptat Hotararea nr. 150 privind trecerea unor locuințe pentru.tineri din proprietatea publica a municipiului Ploiești in proprietatea publica a statului.

întrucât in blocurile TI, T3, T5, T9, TIO, TI 1, T12, T13, T14, T15 si T16 situate in Ploiești, Aleea Amauti nr.2 se regăsesc si locuințe pentru tineri, dar si locuințe care fac parte sau care urmeaza sa fie incluse in fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, precum si din cauza faptului ca in blocul TI 4-T15-T16 situat în Aleea Amauti nr. 2 sunt spatii cu destinație de adăposturi de protecție civila, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 150/23.04.2015 au fost trecute in proprietatea publica a statului numai locuințele care sunt inchiriate tinerilor cu varsta sub 35 de ani, restul spatiilor ramanand in domeniul public al municipiului Ploiești conform prevederilor legale in vigoare.

Prin adresa nr. 8398/16.06.2015 Agenția Naționala pentru Locuințe a comunicat faptul ca din analiza datelor cuprinse in Anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 150/23.04.2015 reies o serie de neconcordante, printre care se numără si faptul ca nu au fost comunicate suprafețele construite desfășurate, acestea urmând a fi cuprinse in anexa la proiectul de Hotarare a Guvernului pentru schimbarea regimului juridic al imobilelor.

La data de 20.12.2017 Consiliul Local al municipiului Ploiești a adoptat Hotararea nr. 524 privind însușirea suprafețelor construite ale unităților locative situate în Ploiești, Aleea Amauti, nr. 2, blocurile T1-T16.

Prin adresa nr. 12/2018 Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri a comunicat Direcției Economice faptul ca a fost adoptata Hotararea menționata mai sus, in vederea luării masurilor ce se impun, insa prin adresa nr.5/2018 aceasta a comunicat faptul ca nu poate actualiza evidentele contabile deoarece apartamentele de la mansarda nu au balcoane ci doar logie, la fel ca si cele de la parter, iar prin Hotararea nr. 524/2017 au fost insusite suprafețele construite ale unităților locative de la mansarda la fel ca si cele de la etajul 1 si 2.

A x \A ff <?/                    \ r

In urma corespondentei purtate cu firma prestatoare si a feqintelor de Jjș. lucru comune cu aceasta, a fost depusă documentația modificată COT&^izâtoj^Z^/ prin e-mail, în data de 04.04.2018 ( pentru blocurile T1-T2 și T3), Wj^taf,Wz/ 11.04.2018 (pentru blocurile T6-T7, T13 și T14-T15-T16), în data de 12.04.2018 (pentru blocurile T10-T11-T12, T8-T9) și în data de 13.04.2018 (pentru blocurile T4-T5).

Având in vedere toate aceste aspecte, este necesara modificarea corespunzătoare a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 468/29.11.2013 șinr. 524/20.12.2017.

Direcția Gestiune Patrimoniu,

DirectorExecutiv, Carmen EJaniela BucurDirector Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tabirca

Sef Serviciu S.I.E.B.

Gabriela Mindrutiu


Sef Serviciu S.I.B.

Madalin Negoita

AVIZAT

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director Executiv,

Andreea Mihaela Cristeji

1

£1

\        i 51 o R!/'A s

RO-B J N..UG16  2

tjxO I OP S.R.L. ■ ‘57