Hotărârea nr. 111/2018

Hotãrârea nr. 111 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 111


VIZAT PEW

LEGALITATE/ ^ECREȚAgl.


privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli A   f


pe anul 2018 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri locali Palaș Alexandru Paul și Dănescu Ștefan, precum și Raportul de specialitate nr. 6845/04.04.2018 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 66/17.04.2018 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 39/20.04.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 18.04.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/03.01.2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, ale Legii nr. 3/03.01.2018 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018și ale art. 28 (1) din Legea nr. 329/05.11.2009 - privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

în conformitate cu prevederile art. 1 lit. b, art. 4 alin. 1 lit. c, art. 9 alin. 1,2,3 si art. 10 alin 1 si 2 din Ordonanța nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Luând în considerare prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/29.06.2006 -privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 36, alin 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

1

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4 și Anexei nr.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 aprilie 2018


PREȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ, George - Sorin-i k ! \

A Â ' A,


Niculae BOTEZA, V-

 • A.               SI A


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR/

Laurențiu D1TU si u'


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALEiCONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economicrSC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUNERI AN 2018                                              ANEXAI W/

                                                                                                                                                                 - mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (2017)

Propuneri an curent (2018)

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 * rd. 5 + rd. 6)

1

12170,06

12168,00

99,98

12168,00

12168,00

100,00

100,00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

12167,62

12166,00

99,99

12166,00

12166,00

100,00

100,00

a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

2,44

2,00

81,97

2,00

2,00

100,00

100,00

3

Venituri extraordinare

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

12023,19

12078,00

100,46

12078,00

12078,00

100,00

100,00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

11963,75

12018,00

100,45

12018,00

12018,00

100,00

100,00

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

3668,69

3834,00

104,51

3834,00

3834,00

100,00

100,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

529,11

685,00

129,46

685,00

685,00

100,00

100,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6995,79

6740,00

96,34

6740,00

6740,00

100,00

100,00

CO

Cheltuieli de natură salarialăfrd. 13 + rd. 14)

12

5283,45

6279,00

118,84

6279,00

6279,00

100,00

100,00

CI

ch. cu salariile

13

4819,59

5860,00

121,59

5860,00

5860,00

100,00

100,00

C2

bonusuri

14

463,86

419,00

90,33

419,00

419,00

100,00

100,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

277,70

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

220,55

311,00

141,01

311,00

311,00

100,00

100,00

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

1214,09

150,00

12,35

150,00

150,00

100,00

100,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

770,16

759,00

98,55

759,00

759,00

100,00

100,00

2

Cheltuieli financiare

20

59,44

60,00

100,94

60,00

60,00

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profiUpierdere)

22

146,87

90,00

61,28

90,00

90,00

100,00

100,00

IV

MPOZITPE PROFIT

23

91,60

48,00

52,40

48,00

48,00

100,00

100,00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA MPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

55,27

42,00

42,00

42,00

100,00

100,00

1

Rezerve legale

25

7,34

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

47,93

36,00

36,00

36,00

4

igînnniraiumwpropnn» finanțare pentru proiectele sofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, .inuU.t-»—---i-t----«--

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

• dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

■ dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 • rd.

32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

C)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

<D

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

161,30

18635,00

11553,01

18635,00

18635,00

100,00

100,00

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

161,30

18635,00

11553,01

18635,00

18635,00

100,00

100,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

198,00

198,00

100,00

198,00

198,00

100,00

100,00

2

Nr. mediu de salariați total

49

187,00

198,00

105,88

198,00

198,00

100,00

100,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

2354,48

2642,68

112,24

2642,68

2642,68

100,00

100,00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000

51

2147,77

2466,33

114,83

2466,33

2466,33

100,00

100,00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

65,07

61,44

94,43

61,44

61,44

100,00

100,00

6

Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat

53

7

’roductivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000

55

987,93

992,60

100,47

992,60

992,60

100,00

100,00

9

’lăți restante

56

10

Creanțe restante

57

745,00

745,00

100,00

745,00

745,00

100,00

100,00

DIRECTOR GENERAL,                                     CONTABIL SEF,


EC. ANGELESCU CORNELIAAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiești .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

Anexa nr.2BUGETUL DE VENITURI SI CHEI PROPUNERI AN 2018

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an -2016

Prevederi an precedent ■ 2017

Propuneri an curent (2018)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7 = 6d/5

8 = 5/3a

conform HCL 437/28.11.20 17

contor m Hota rar iiC.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0 I 1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

11345,68

12620,00

0

12170,06

3039,5

6224

9506

12168

99,98

107,27

Venituri totale din exploatare (rd. 3 +rd. 8 + rd. 9 +rd. 12 + rd. 13+ rd. 14), din care:

2

11340,96

12615,00

0

12167,62

3039

6223

9504

12166

99,99

107,29

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6+rd. 7), din

3

8256,65

9374,00

0

8593,71

2260

4637

7211

8732

101,61

104,08

a1)

din vânzarea produselorct.703

4

4,98

35,00

8,95

2

4

6

9

100,56

179,72

a2)

din servicii prestate

5

a3)

din redevențe și chirii: ct.706 -ct.706.9-t- ct.708.7

6

8163,35

9235,00

8356,62

2240

4597

7151

8716

104,30

102,37

a4)

alte venituri.ct.706.9-tct. 758.8+ct.758.14+ct. 758.3+

ct.758.4

7

88,32

104,00

228,14

18

36

54

7

3,07

258,31

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de

9

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări ct.722

12

13,89

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

venituri aferente costuiui producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

3070,42

3241,00

0

3573,91

779

1586

2293

3434

96,09

116,40

f1)

din amenzi și penalitățict.758.1

15

167,56

168,00

137,74

54

107

160

138

100,19

82,20

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18+rd. 19), din care:

16

0

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri ct.704+ct 708-ct.708.7-rct.711 +758.2

21

2902,86

3073,00

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd.

22

4,72

5,00

0

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi: ct.766

26

4,72

5,00

e)

alte venituri financiare: ct.768

27

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 +

29

11959,36

12514,00

0

III

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 +

30

11904,20

12449,00

0

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

3925,66

3873,00

0

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38

32

2255,68

2189,00

0

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

335,76

311,00

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

6,97

17,00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

37,49

25,00

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

37

61,33

20,00

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

1858,59

1858,00

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42+ rd. 45), din care:

40

150,88

113,00

0

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

57,74

35,00

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

35,1

33,00

0

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

22,48

18,0

b2)

- către operatori cu capital privat

44

12,62

15,00

c)

prime de asigurare

45

58,04

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3436,17

725

1479

2133

3296

95,92

118,37

2,44

0,5

1

2

2

81,97

51,69

2,44

0,5

1

2

2

81,97

51,69

12023,19

3382

6656

9405

12078

100,46

100,53

11963,75

3367

6626

9360

12018

100,45

100,50

3668,69

1259

2563

3347

3834

104,51

93,45

2072,63

777

1350

1725

1955

94,32

91,88

300,14

121

192

225

292

97,29

89,39

16,79

8

12

16

17

101,25

240,89

19,72

7

14

21

25

126,77

52,60

17,28

16

18

28

28

162,04

28,18

1755,21

640

1140

1472

1635

93,15

94,44

105,21

34

58

77

115,5

109,78

69,73

34,43

12

20

26

55,5

161,20

59,63

28,56

7

12

14

15

52,52

81,37

17,98

5

7

8

8

44,49

79,98

10,58

2

4

6

7

66,16

83,84

42,22

15

26

37

45

106,58

72,74

A3

A-v

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

1519,10

1571,00

0

1490,85

448

1155

1545

1763,5

118,29

98,14

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

>b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

30,00

1,24

10

10

20

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

30,00

29,66

20

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd.

50

21,41

33,00

0

28,08

9

15

22

30,5

108,62

131,15

d)

cheltuieli de protocol, din care:

51

4,21

4,00

1,68

2

3

4

4

238,10

39,90

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

17,20

29,00

26,4

7

12

18

26,5

100,38

153,49

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 +

57

O

0

0

0

0

0,00

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social și sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitati

61

0,00

0

0

0

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

5,34

4,00

3,49

2

3

3

5

143,27

65,36

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:

63

5,65

6,00

4,06

5

7

8

10

246,31

71,86

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

0,51

2,00

0

0,67

4

5

6

8

1194,03

131,37

-interna

65

0,51

2,00

0,67

1

2

2

2

298,51

131,37

■externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

81,72

68,00

62,92

23

37

50

60

95,36

76,99

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

14,32

16,00

15,03

4

8

12

16

106,45

104,96

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1390,66

1344,00

1333,74

370

750

1120

1539,6

115,43

95,91

i1) cheltuieli de asigurare și pază

70

642,42

737,00

663,63

275

550

825

984

148,28

103,30

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

19,01

8,00

5,26

3

6

7

8

152,09

27,67

j

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0,59

3,00

2,9

10

14

24

28,2

972,41

491,53

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

9,00

8,5

8,5

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

7,00

6,5

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

1,18

3,00

2,33

1

2

2,5

2,5

107,30

j)

alte cheltuieli

78

70,00

42,29

25

325

330

82,4

B Cheltuieli cu impozite, taxe și

79

528,44

536,00

0

529,11

189

384

550

685

129,46

100,13

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor

80

0,00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și

81

59,79

60,50

60,04

18

33

49

63

104,93

100,42

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0,04

0,50

0,03

1

1

1

1

3333,33

75,00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite si varsaminte pt. Fd. handicapați

85

468,61

475,00

469,04

170

350

500

621

132,40

100,09

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd.

86

6397,54

7084,00

0

6995,79

1737

3319

4939

6740

96,34

109,35

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd. 88 + rd. 92)

87

5070,38

5341,00

0

5283,45

1623

3092

4595

6279

118,84

104,20

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

4655,78

4863,00

0

4819,59

1550

2910

4307

5860

121,59

103,52

a) salarii de bază

89

4109,80

4287,00

4254,73

1316

2641

3974

5320

125,04

103,53

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de

90

218,87

260,00

255,19

85

115

175

235

92,09

116,59

c) alte bonificații (conform CCM)

91

327,11

316,00

309,67

149

154

158

305

98,49

94,67

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din

92

414,60

478,00

0

463,86

73

182

288

419

90,33

111,88

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

405,35

465,00

452,26

67

170

270

396

87,56

111,57

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

9,25

13,00

11,60

6

12

18

23

198,28

125,41

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 *rd. 102 +rd. 103),

100

0,00

279,00

0

277,70

0

0

0

0

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de

101

201,00

200,33

0

0

0

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0,00

78,00

77,37

0

0

0

0

0,00

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108+rd. 111 +rd. 112), din care:

104

211,74

225,00

0

220,55

79

157

234

311

141,01

104,16

a) pentru directori/directorat

105

89,19

98,00

0

97,02

37

72

108

144

148,42

108,78

-componenta fixă

106

70,61

98,00

97,02

37

72

108

144

148,42

137,40

-componenta variabilă

107

18,58

0

0

0

0

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

69,93

86,00

0

85,08

34

66

99

132

155,15

121,66

-componenta fixă

109

59,27

86,00

85,08

34

66

99

132

155,15

143,55

-componenta variabilă

110

10,66

0

c) pentru cenzori

111

52,62

26,00

25,49

9

16

24

31

121,62

48,44

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

15,00

12,96

2

3

3

4

30,86

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

1115,42

1239,00

1214,09

35

70

110

150

12,35

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115+rd

118+re.119+rd.120+rd.121+rd.122), din care:

114

1052,56

956,00

0

770,16

182

360

524

759

98,55

73,17

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd.117), din care:

115

0,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

70,88

116,00

29,58

15

36

40

46

155,51

41,73

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

783,48

790,00

747,17

170

330

490

650

86,99

95,37

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd, 126), din care:

122

198,20

50,00

0

-6,59

-3

-6

-6

63

-955,99

-3,32

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

657,25

80,00

0

0

0

0

93

0,00

0,00

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

fi .2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

459,06

30,00

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 +rd. 129 +rd. 130), din care:

127

459,06

30,00

0

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0,00

- venituri din alte provizioane

130

12,53

4,00

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 +rd. 138), din care:

131

55,16

65,00

0

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de cure valutar, din care:

135

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

55,16

65,00

Cheltuieli extraordinare

139

REZULTATUL BRUT (profit'pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

-613,68

106,00

0

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

737,79

530,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

19,86

102,00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

venituri totale din exploatare din care:(Rd.2)

144

a)

venituri din subvenții si transferuri

145

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii conform legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87) din care:

147

5070,38

0

a)

148

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

4655,78

0

6,69

3

6

6

30

6,59

3

6

6

30

6,59

0

0

0

0

0

59,44

15

30

45

60

100,94

107,76

59,44

15

30

45

60

100,94

107,76

146,87

-342,5

-432

101

90

61,28

-23,93

433,12

100

200

300

385

88,89

58,71

91,60

0

15

25

48

52,40

461,23

5283,45

1623

3092

4595

6279

118,84

104,20

4819,59

1550

2910

4307

5860

121,59

103,52

•A

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

204,00

198

198

198

198

198

100,00

97,06

5

Nr. mediu de salariați

153

202,00

187

198

198

198

198

105,88

92,57

6

,/

a)Castig ul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000

154

1920,70

2147,77

X

X

X

2466,33

114,83

111,82

b (.Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((rd.

150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153J/12*1000

155

2091,74

2354,48

X

X

X

2642,68

112,24

112,56

7

a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

56,14

65,07

X

X

X

61,44

94,43

115,90

b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

X

X

X

c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana )w=QPF/Rd. 153

158

ci) Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

-preț mediu (p)

161

X

X

X

- valoare = QPF x p

162

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd.159/rd.2

163

X

X

X

8

Plățj restante

164

g

Creanțe restante, din care:

165

1144,41

1092,00

745,00

745,00

745,00

745,00

745,00

100,00

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

1144,41

1092,00

745,00

745,00

745,00

745,00

745,00

100,00

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entitati

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas

171

te

Profitul contabil ramas după deducerea impozitului pe profit

-633,54

4,00

55,27

-342,50

-447,00

76,00

42,00CONTABIL SEF,

EC. ANGELESCU CORNELIAAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SASediul/Adresa:Ploiesti ,Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2016

% 4 - 3/2

Prevederi an precedent (2017)

% 7 - 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:

12661

11345,68

89,61

12620

12170,06

96,43

1

Venituri din exploatare *)

12649

11340,96

89,66

12615

12167,62

96,45

2

Venituri financiare

12

4,72

39,33

5

2,44

48,80

3

Venituri extraordinare

0

0,00

0,00

0

DIRECTOR GENERAL,

CONTABIL SEF, EC. ANGELESCU CORNELIA


ING.PEPELEA MARIANA/5^ “'

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

ANEXA 4              W/k/f


Cod unic de înregistrare :R 1356295

Propunere program de investiții, dotări si sursele de finanțare

AN 2018

mii lei fara TVA

INDICATORI

AN PRECEDENT 2017

VALOARE

Data finalizării investiției

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An 2018

An 2019

An 2020

0

1

2

3

4

5

6

6

6

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

457,00

161,50

18.635,00

595,00

595,00

1

Surse proprii, din care:

457,00

161,50

635,00

595,00

595,00

a) - amortizare

457,00

161,50

635,00

595,00

595,00

b) - profit

-

2

Alocații de la buget

-

3

Credite bancare, din care:

-

a) - interne

-

b) - externe

-

4

Alte surse, din care:

-

18.000,00

0,00

0,00

- Majorare capital social din fd alocate de consiliul localal Mun .Ploiești

0,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

457,00

161,50

18.635,00

595,00

595,00

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-

d) «pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

457,00

161,50

18.635,00

595,00

595,00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

343,00

48,31

18.635,00

595,00

595,00

b.l Lucrări de amplasare hidranti si racordarea la sistemul de alimentare cu apa Piața Malu Roșu

( proiectare si execuție)

-

1,00

0,00

b.2 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str.Valeni nr.44 -execuție

-

32,00

0,00

b.3 Lucrări de construcții - înlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu - execuție

-

47,00

0,00

b.4 Amplasare corturi pe structura metalica - construcții cu caracter provizoriu, pe durata executării lucrărilor de construire Piața Centrala Agroalimentara - execuție

-

208,00

0,00

b.5 Lucrări de construcții - inlocuire jgheaburi si burlane Piața Nord( execuție)

19.12.2017

24,00

23,31

b.6 Revizie generala a instalației electrice de la Piața Nord

25.10.2017

25,00

25,00

b.7 Desființare închideri cu usi automate imobil Halele Centrale

-

3,00

0,00

b.8 Desființare copertina provizorie din policarbonat pe structura metalica Piața Centrala

-

3,00

0,00

Dotariț alte achiziții de imobilizări corporale)

114,00

113,19

4.1 Achiziționare autoturisme

 • 21.11.2017 si

 • 27.12.2017

110,00

109,44

4.2 Achiziționare remorca

07.12.2017

4,00

3,75

Total an 2017

b.l Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu Piața Malu Roșu

20,00

b.2 Lucrări de construcții - înlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu - execuție

68,00

b.3 Amplasare corturi pe structura metalica - construcții cu caracter provizoriu, pe durata executării lucrărilor de construire Piața Centrala Agroalimentara

208,00

b.4 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str.Valeni nr.44 -execuție

32,00

b.5 Desființare inchideri cu usi automate imobil Halele Centrale

3,00

b.6 Desființare copertina provizorie din policarbonat pe structura metalica Piața Centrala Ploiești

10,00

b.7 Lucrări de modernizare -sistem parcare automat Halele Centrale

14,00

b.8   Lucrări de constructi - înlocuirea jgheaburilor de

scurgere a apelor pluviale si reparații tencuieli exterioare de la partea superioara a cupolei la imobilul Halelor Centrale (proiectare si execuție).

80,00

b.9 Desființare si construire Piața Centrala Agroalimentara Ploiești

18.200,00

Dotări ( alte achiziții de imobilizări corporale)

0,00

Total an 2018

b.l Reparație curenta hidroizolatie- intervenție de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la clădirea Halele Centralefexecutie parțiala)

595,00

Total an 2019

595,00

b.l Reparație curenta hidroizolatie- intervenție de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la clădirea Halele Centrale(executie parțiala)

595,00

4

Total an 2020

595,00

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

5

a)-interne

b)-externe

Sef serviciu investiții, Bulareărw Hilda

Contabil Sef, Ec.Angelescu Cornelia
AAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALEiCONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a plăților restante


ANEXA 5An 2018

- mii lei -


Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (2017)

An curent (2018)

An 2019

An 2020

Preliminat/Realizat

Influențe (+ /-)

Influențe (+ /-)

Influențe (+ /-)

Rezultat brut ( + /-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

146,87

0

90

0

203

0

203

0

1

Măsura 1.

X

X

0

0

0

TOTAL pct. I

X

X

90

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1

X

X

0

TOTAL pct. II

X

X

0

Pct. HU_

-

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

146,87

90

0

203

0

203

0
CONTABIL SEF,

EC. ANGELESCU CORNELIA


ve g Pt«^. PLOIEȘTI A


3| SC HALE Sî PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295; Banca: BCR Ploiești

anhaDDl Tel.: 0372/056 960;


xp

/* Zrzî

Ploiești, Str. Griviței Nr Nr.Reg.Com.: J29/49|^91X. R057RNCB02050448F6960001

Fax: 0372/ 056 961

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROPUNEREA PLANULUI DE INVESTIȚII

PE ANUL 2018

S.C.HALE SI PIETE-SA propune planul de investiții pentru anul 2018. Necesitatea intocmirii planului de investiții, este rezultatul identificării unor priorități de acțiune si reevaluării potențialului de realizare efectiva a obiectivelor, cu efecte benefice pentru activitatea societății atat din punct de vedere economic cat si calitativ.

Valoarea estimata        = 18.635,00 mii lei din care :

635,00 mii lei- surse proprii;

18.000,00 mii lei-majorare capital social din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești

CAPITOLUL A - Lucrări de investiții in continuare

 • 1. Lucrări de construcții - înlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu (execuție)

Surse de finanțare : - Surse proprii

Având in vedere ca au aparut infiltrații la nivelul acoperișului, pe timp ploios creaza disconfort comerciantilor care isi desfasoara activitatea in Piața Mihai Bravu , cat si cumpărătorilor. Aceste probleme au fost sesizate de către serviciul administrativ prin referatul nr.9768/12.07.2016, solicitând rezolvarea problemelor aparute si introducerea acestei lucrări la rectificarea bugetara. Pentru remedierea celor solicitate se propune înlocuirea invelitorii din policarbonat, cu invelitoare tot din policarbonat, astfel lucrarea conform Legii 50/1991- privind autorizarea lucrărilor de construcții, art.l 1 nu necesita autorizație de construire. In anul 2017 au fost achiziționate materialele necesare si in anul 2018, conform Deciziei nr. 1287/06.09.2017, a Consiliului de Administrație sa execute in regie proprie de către Serviciul Tehnic din cadrul S.C.Hale si Piețe S.A.

Poziția in programul de investiții - Anexa 2 - poziția b.2

Valoarea estimata este de 68,00 mii Iei fara TVA.

o

W

□□nn

nuuu

SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960;

 • 2. Amplasare corturi pe structura matalica - construcții cu caracter provizoriu, pe durata executării lucrărilor de constructruire Piața Centrala Agroalimentara

Surse de finanțare : Surse proprii

S.C.Hale si Piețe - S.A dorește amplasarea unor corturi pe structura matalica, construcții cu caracter provizoriu, pe durata executării lucrărilor de constructruire Piața Centrala Agroalimentara. Propunerea de amplasare a corturilor pe structura matalica - construcții cu caracter provizoriu, pe durata executării lucrărilor de constructruire Piața Centrala Agroalimentara” a fost supusa spre aprobare in Consiliuil de Administrație si a fost emisa Decizia nr.1254/17.02.2017.

Corturile sunt construcții inchise cu prelate, sunt ignifuge, rezistente la UV, sunt ușor de montat si demontat. Având in vedere profilul nostru de activitate, după finalizarea Pieței Centrale, modulele (corturile ) se pot monta in orice locație se dorește la târgurile de toamna/iarna pe platforme betonate plane cu ancore conexpand, la rândul lor demontabile.

Poziția in programul de investiții - Anexa 2 - poziția b.3 Valoarea estimata este de 208,00 mii lei fara TVA.

 • 3.Lucrari de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str.Valeni nr.44 - execuție Surse de finanțare : - surse proprii

Având in vedere masurile stabilite prin scenariul de securitate la incendiu, se impune executarea lucrărilor pentru obținerea autorizației de securitate de securitate la incendiu de la ISU Prahova pentru imobilul situat in str.Valeni nr.44. Pentru anul 2017 se propune execuția lucrărilor conform cu proiectul tehnic si caietul de sarcini intocmit de către un proiectant autorizat.

Poziția in programul de investiții - Anexa 2 - poziția b.4

Valoarea estimata este de 32,00 mii lei fara TVA

 • 4. Desființare inchiderii cu usi automate imobil Halele Centrale

Surse de finanțare: - surse proprii

Prin referatele si informările serviciul tehnic ne aduce la cunoștința de numeroasele defecțiuni aparate la ușile automate (glisante) de la intrările in imobilul Halelor Centrale .

Funcționarea defectuasa la ușile de accces se datoreaza faptului ca aprovizionarea societăților comerciale din Halele Centrale se face prin utilizarea acestor usi, ușile nu mai funcționează la parametrii si exista riscul ca ieșirile de evacuare sa ramana blocate. Costurile de reparații si întreținere sunt foarte mari si inlocuirea acestora este costisitoare. In urma masurilor impuse de către ISU Prahova, in urma controlului, se solicita Autorizarea de securitate la incendiu pentru imobilul


SC HALE si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960;

Halele Centrale, masuri ca urmare a montării pe ieșirilor de evacuare a ușilor automate. Costurile mari privind intocmirea documentației in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu, cu repararea si intretinerea, s-a propus desființarea lor si aducerea intrărilor la stadiul inițial. Lucrarea de desființarea a ușilor automate de va realiza după obținerea Autorizației de desființare.

Fata de cele prezentate se propune desființarea ușilor automate de la intrările in imobilul Halele Centrale.

Poziția in programul de investiții - Anexa 2 - poziția b.5 Valoarea estimata este de 3,00 mii lei fara TVA.

 • 5. Desființare copertina provizorie din policarbonat pe structura metalica Piața Centrala

Surse de finanțare: - surse proprii

Prin Expertiza tehnica pentru cerința Bl, privind siguranța in exploatare la clădirea in care funcționează Piața Centrala , elaborata in anul 2016 de către S.C.Consproiect S.A, se menționează ca pentru eliminarea problemelor semnalate se impune si “Desființarea copertinelor cu H < 2,10 .

Pentru evitarea problemelor si siguranța in exploatare la clădirea in care funcționează Piața Centrala se impune desființarea structurii metalice si a invelitorii din policarbonat.

Poziția in programul de investiții - Anexa 2 - poziția b.6 Valoarea estimata este de 10,00 mii lei fara TVA.

CAPITOLUL B - Lucrări de investiții noi

 • 1. Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu Piața Malu Roșu (execuție)

Surse de finanțare: - surse proprii

In urma lucrărilor de reconstrucție a Pieței Malu Roșu si a masurilor impuse in urma controlului de către ISU Prahova, se impune conform Legii 307/2006 cu modificările si completările ulterioare, obținerea Autorizației de securitate la incendiu.

Lucrările se vor executa după intocmirea documentației tehnice si obținerea autorizației de construire.

Poziția in programul de investiții - Anexa 2 - poziția b.l Valoarea estimata este de 20,00 mii lei fara TVA.

Cod fiscal: RO 1356295; Banca: BCR Ploiești


□CFrfrroU Tel.: 0372/056 960; • 2. Lucrări de modernizare - Sistem de parcare automat Halele Centrale

Surse de finanțare: - surse proprii

Având in vedere ca sistemul automat de acces in parcarea cu plata a Halelor Centrale care a fost preluat de la SGU Ploiești in iunie 2013 (acesta fiind pus in folosința de către SGU in 2010) are din ce in ce mai des intreruperi de comunicare a echipamentelor, ținând cont si de vechimea acestuia dar mai ales de utilizarea acestuia 24/24 h 7 zile din 7 in condiții de trafic de aproximativ 900/1000 de autovehicule in medie pe zi (insemnand tot atatea acționari mecanice a barierelor), de o perioada de timp destul de mare (aprox. 8 ani) intretinerea/reparatia echipamentelor si subansamblelor electronice si mecanice a crescut foarte mult, fiind necesara o intervenție majora asupra acestuia pentru remedierea prin inlocuire a aproximativ 75/80% din acestea. Acest lucru ar presupune, fata de inlocuirea totala a actualului sistem cu unul nou, un cost la același procentaj ca si inlocuirea adica 75/80% din valoarea unuia nou.

Deasemenea ieșirea din parcare spre linia de tramvai din str. G.Cosbuc, este pe exploatare manuala, echipamentul (placa de baza) fiind nefunctional de aproape 1 an de zile.

Au fost efectuate diverse intervenții in timp asupra componentelor sistemului, intervenții datorate uzurii accentuate ( folosire 24/24 h) a sistemului. Accesoriile mecanice si electronice nu se mai găsesc in stocurile furnizorilor, acestea nu se mai produc de cca 3 ani.

Pentru funcționarea in parametri a sitemului automat pentru parcare se impune modernizarea de urgenta a sistemului cu echipamente si componente noi.

Poziția in programul de investiții - Anexa 2 - poziția b.7

Valoarea estimata este de 14,00 mii lei fara TVA.

 • 3. Lucrări de constructi - Înlocuirea jgheaburilor de scurgere a apelor pluviale si reparații tencuieli exterioare de la partea superioara a cupolei la imobilul Halelor Centrale (proiectare si execuție).

Surse de finanțare: - surse proprii

Jgheaburile de scurgere a apelor pluviale sunt intr-un stadiu avansat de degradare , fapt ce a produs infiltrații care au dus la deteriorarea tencuielilor exterioare de la nivelul cupolei.

Pentru stoparea infiltrațiilor, propunem inlocuirea jgheaburilor deteriorate si repararea tencuielilor exterioare la nivelul cupolei.

Poziția in programul de investiții - Anexa 2 - poziția b.8 Valoarea estimata este de 80,00 mii lei fara T.V.A

SC HALE Si PIEȚE SA

Ploiești, Str. Griviței Nr.15/;

Cod fiscal: RO 1356295;

Nr.Reg.Com.: J29/496/19>fZ         V

Banca: BCR Ploiești

R057RNCB0205044876960.001 ?     Z

Tel.: 0372/ 056 960;

Fax: 0372/ 056 961    ViZ Z? „ZZ

■•i- C/’

V."   ; Ș/

si construire Piața Centrala Agroalimentara Ploiești

4. Desființare


Sursa de finanțare :

Surse proprii: 200 ,00 mii lei;

- Majorare capital social din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești: 18.000,00 mii lei.

Actuala piața agroalimentara nu corespunde din punct de vedere al satisfacerii necesităților de aprovizionare ale populației cu fructe si legume proaspete, precum si a altor produse alimentare in condițiile de respectare a criteriilor de igiena , sanitare si de comerț civilizat si nici din punct de vedere arhitectural si al siguranței de exploatare.

Aceste argumente au stat la baza demersurilor pentru desființarea actualei piețe care nu corespunde normelor de siguranța in exploatare si se propune construirea pe amplasament a unei noi piețe agroalimentare.

Poziția in programul de investiții - Anexa 2 - poziția b.9 Valoarea estimata este de 18.200,00 mii lei fara TVA.

Director General,


Contabil Sef,

Ec. Angelescu Cornelia
Sef serviciu investiții,

Bulareanu Hilda


SS foj SC HALE SI PIEȚE SA

V*\ Vq Cod fiscal: R 1356295;


i—ii ir—1 r—ir—| rnl BcinCcl? BCR *IOI&

□ □aimaDaTB|: 0244 / 591 934’


P loiești, Str. Griv iței N r. 15 Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991

Cont: RO68RMCB3900000545300001 Fax: 0244 / 514 438/ /        '

te . . • •

•x / .

■xț ■ ■>.


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

pe anul 2018 al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești

La elaborarea si fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe

anul 2018 al S.C Hale si Piețe S.A Ploiești s-au avut in vedere:

 • - respectarea prevederilor articolului 58 din Legea Bugetului de Stat nr. 2 din 3 ianuarie 2018

 • - respectarea cerințelor OMFP nr. 3145/05.12.2017 in ceea ce privește formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexele de fundamentare a acestora ;

 • - prevederile OUG nr. 26/29.08.2013 completate prin Legea 47/2014 cu privire la intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritar ori dețin direct sau indirect o participatie majoritara ;

-cerințele OG 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local aprobata si modificate de Legea 3/2003 ;

-prevederile legii 500/2002 cu modificările si completările ulterioare privind metodologia de intocmire si depunere a bugetului de venituri si cheltuieli;

 • - prevederile OUG nr. 88/23.12.2014 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nielul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, precum si pentru modificarea unor acte normative.

 • - indeplinirea criteriilor de performanta si obiectivelor cuantificate in reducerea plăților si creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, prevăzute in contractele de mandat in corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație si a planurilor de management ale directorilor ;

 • - programele de achiziții fundamentate pe baza posibilității reale de plata a acestora ;

 • - programele de investiții si dotări fundamentate in limita surselor legale de finanțare a acestora;

 • - programele de reducere a platilor/creantelor restante ;

  3, SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței Nr.15 Cod fiscal: R 1356295;

  ni—ii—ii,   iii—ii—in Banca: BCR Ploiești

  □ □amaDDT6|: 02441591 934;


Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991^. Cont: RO 68 RM CB 39^000^4^* Fax: 0244 / 514 438./

Propunerea bugetului de venituri si cheltuieli este fundamentata astfel incat ^J^și^urd'i.-r^su^ie estimative necesare desfășurării activitatii curente parțiale si realizarea proiecteid^^e’vjțhy^tflii si dotări conform anexelor de buget pentru anul 2018.

300001


Stabilirea indicatorilor bugetari pentru anul 2018 si estimările pentru anii 2019-2020 a fost fundamentata ținând cont de estimările realizate la nivelul anului 2017 si in funcție de prevederile legislației in vigoare pentru desfasurarea in condiții normale a activitatii cu menținerea echilibrului economico-financiar al societății.

Propuneri BVC pentru anul 2018

In structura, propunerea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 se prezintă astfel:

A .Venituri

Acestea au fost fundamentate in funcție de sumele prognozate a se realiza si înregistra pana la încheierea exercițiului financiar 2018 si in funcțiile de spatiile si terenurile pe care societatea le are in administrare si sunt închiriate in prezent, precum si de evoluția socio-economica prognozata pentru anul 2018.

La elaborarea propunerilor au fost avute in vedere :

 • - prevederile art. 58 din Legea Bugetului nr. 2/03.01.2018 ;

 • - prevederile art.9 alin (2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completări prin Legea nr.47/2014 cu modificările ulterioare ;

. In structura veniturile propuse a se realiza in anul 2018 se prezintă astfel:

Venituri totale = 12.168 mii lei din care :

 • 1. Venituri totale din exploatare in suma de 12.166 mii lei compuse din :

l.a) Venituri din producția vanduta in suma de 8.732 mii lei din care :

al) Venituri din vanzarea produselor rezultate din vanzarea produselor reziduale in suma de

9 mii lei;

SA


bl SK b SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str. rpl/77         Cod fiscal: R 1356295; Nr.Reg.Com

rirnFi—        Banca: BCR Ploiești       Cont: RO68I

JJUhEn'-j-JLl;Tel: 02441 591 934;

.Griviței Nr.15^

......_____j.: J 29/496^991

Cont: RO68RMCB39000005453â0001

Fax: 0244 / 514 438? . ?"


a2) Venituri din servicii prestate - o mii lei

.t

a3) Venituri din redevente si chirii (cont 706) in suma 8.716 mii lei, stabilite astfel

a)


b)


c)


d)


Venituri din chirii producători Hale in suma de - 74 mii lei;

Venituri din chirii producători mese - 2.820 mii lei;

Venituri din chirii spațiu piețe - 366 mii lei

Venituri din chirii spațiu închiriate pentru evenimente târguri in piețe 225 mii lei;

 • e) Venituri din chirii spațiu Halele Centrale - 2.594 mii lei;

 • f) Venituri din chirii din teren piețe - 1.738 mii Iei;

 • g) Venituri din chirii publicitate piețe - 5 mii lei;

 • h) Venituri din Văleni 44 - 894 mii lei;

a 4) - alte venituri-recuperare cheltuieli judecătorești cont 758.8 in valoare de 7 mii lei;

1 .b) - alte venituri din exploatare in suma de 3.434 mii lei din care :

bl) - venituri din amenzi si penalitati (cont 758.1), majorări de întârziere calculate conform clauzelor contractuale) - in suma de 138 mii lei;

b2) - alte venituri (cont 704, cont708 si cont 711) in suma de 3.296 mii lei reprezentând :

b2.1) 2.510 mii lei venituri din servicii formate din :

1.200 mii lei venituri dinutilitati si cheltuieli comune piețe (ct.704.1 si ct.704.10);

1.310 mii lei venituri din utilitari si cheltuieli comune Hale ( ct. 704.2 si ct .704.20);

b2.2) 785 mii lei venituri din activitati diverse formate din :

10 mii lei venituri din facturare caiete de sarcini si taxe participare la licitării in Halele Centrale( ct 708.1);

8 mii lei venituri din activitati diverse-taxe grupuri sanitare piețe ( ct 708.2);

393 mii lei venituri forfetare piețe (ct 708.3)

19 mii lei venituri din închiriere cantare (ct 708.4)

5 mii lei venituri din facturare caiete de sarcini si taxe participare la licitații si ecusoane in piețe ; (ct 708.5)

350 mii lei venituri forfetare din parcare ( ct 708.6);

|O| ; Io SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.GrivițeîJsItlȘ^

ÂYvW C°d fiscal: R 1356295; Nr.Reg.Com.: J 29/496^d\

■  J'-—-        -----„„„             Cont: RO68RMCB3900000545300001

rnrnrnZZ-.r-ir-irn’Banca: BCR Ploiești □QBnnEffiTel: 0244 / 591 934;


Fax: 0244 / 514 438/

■v,jț         i

b2.3) 1 mie lei venituri din variația stocurilor                                 ' / ĂÎW

2.Venituri financiare-din dobânzi pentru disponibiliati bancare -2 mii


B. Cheltuieli

Identificarea si cuantificarea tuturor categoriilor de cheltuieli a fost fundamentata pe valorile necesare estimate pana la inchiderea exercițiului financiar al anului 2018 si ținând cont de :

modificările legislative in domeniul salarizării aplicabile incepand cu data de 01.01. 2018

 • -  necesarul de cheltuieli si pentru buna funcționare a societății, pe baza propunerilor din planul de achiziții;

alte elemente de cheltuieli obligatorii (impozite, taxe , amortizare).

S-a urmărit respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 actualizaa privind intarirea disciplinei financiare stabilite conform prevederilor legale in vigoare si anume :

 • -   respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat;

criteriile de performanta specifice contractului de mandat

 • -  programul de achiziții fundamentat pe baza posibilităților reale de plata necesare desfășurării activitatii societății;

 • -  programul de investiții si dotări elaborat pe baza surselor de finanțare a acestora ;

Structurate pe categorii, cheltuielile cuprinse in propunerea bugetului de venituri si cheltuieli / 2018 sunt.

CHELTUIELI TOTALE - in suma de 12.078 mii lei , sunt propuse astfel incat sa asigure necesarul de cheltuieli pentru buna desfășurare a activitatii pe anul 2018 avandu-se in vedere ritmul de creștere al veniturilor propuse este superior ritmului de creștere al cheltuielilor .

 • I. CHELTUIELI DE EXPLOATARE-12.018 mii lei din care :

l.Cheltuieli cu bunuri si servicii - in suma de 3.834 mii lei
 • - pentru stocuri de materii prime, materiale , piese schimb, combustibili, obiecte de inventar,utilitati

- 1.955 mii lei din care : - pentru materiale consumabile - 250 mii lei;

fi

1 n I


SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.GrivițeiNr.15j < Cod fiscal: R 1356295; r-,,—Ir—_„r—Banca: BCR Ploiești

______

Nr.Reg.Com.: J 2^398/1991   \

Cont: R068RMCB3900000545300001 Fax: 0244 / 514 438:  '      -m


□□DnnaDgTei: 02441591934;

-pentru piese de schimb - 17 mii lei;

-pentru combustibil - 25 mii lei

 • - pentru materiale de natura obiectelor de invenatr - 28 mii lei;

-pentru energie si apa - 1.635 mii lei;

- pentru servicii executate de terti - 115,5 mii lei din care :
 • - cheltuieli pentru intretinere si reparații - 55.50 mii lei;

-cheltuieli privind inchirierea de active - 15 mii lei;

-cheltuieli privind asigurările - 45 mii lei.

- cheltuieli cu alte servicii executate de terti -1.763,50 mii lei din care :

-cheltuieli de protocol - 4 mii lei din care :

-cheltuieli de reclama si publicitate - 26,5 mii lei;

-cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane - 5 mii lei;

-cheltuieli de deplasare, delegare - 10 mii lei;

-cheltuieli poștale, taxe si telecomunicații -60 mii lei;

-cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate -16 mii lei;

 • - alte cheltuieli cu servicii executate de terti ( paza, dezinsectie, deratizare, ecologizare, salubritate,tehnica de calcul, expertize, reevaluări,pregătire profesionala ,etc )- 1.539,60 mii lei din care :

 • - servicii cu asigurarea si paza - 984 mii lei;

 • - intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul - 8 mii lei;

 • - pregătire profesionala - 28,20 mii lei;

 • - reevaluare imobilizări corporale si necorporale in vederea impozitării -8,5 mii lei;

 • - anunțuri privind licitațiile -2,50 mii lei. ;

- alte cheltuieli in valoare de 82,40 mii Iei din care :
 • - auditare situații financiar contabile anuale - 4,50 mii lei;

-servicii de acces si utilizare program de intocmire devize de lucrări - 1,90 mii lei

Ol


Șl

SA.

PLOIEȘTI


oi SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței'& rȘtoL?

“     -------- Nr.Reg.Com.: J 29/49Ș/1991t \ A

Cont: RO68RMCB3900000545300001

Fax: 0244 / 514 438.      1


' i_; □ Cod fiscal: R 1356295; Z—n Banca: BCR Ploiești


—.r—1 ■—ir—]I~T Daiiua.       riuic^

UU^nDIH-JLJȚei: 0244/591 934;


 • - reactualizare licențe - 1,80 mii lei;

 • - actualizare legis - 3,60 mii lei;


- servicii documentație pentru obținere autorizație se securitate la incendiu pentru imobil Halele Centrale si piețe 30 mii lei;

- servicii de certificare ISO 9001 :2015- 2,60 mii lei;

 • - semnătură electronica 0,20 mii lei;

 • - asistenta programe informatice financiar contabile 28 mii lei;

 • - servicii revizii periodice instalații gaze si proiectare Piața Centrala Florărie - 9,80 mii lei

2.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate - 685 mii lei din care :

-cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice - 63 mii lei;

-cheltuieli cu taxa de mediu - 1 mie lei;

-cheltuieli cu alte taxe si impozite - 621 mii lei din care :

 • - taxa teren - 37 mii lei;

 • - taxa clădire - 257,5 mii lei;

 • - taxa panou afisaj- 2 mii lei

 • - impozit auto 1 mii lei;

-impozit clădire 167,5 mii lei

 • - varsaminte pt. fond handicapați - 156,00 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul — in suma 6.740 mii lei

Pentru fundamentarea fondului aferent cheltuielilor de personal s-au avut in vedere :

 • - prevederile art. 58 din Legea Bugetului nr.2 / 03.01.2018 si prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completări prin Legea nr.47/2014 cu modificările ulterioare ;

 • - structura de personal stabilita conform organigramei valabila la data de 31.12.2017 ;


  î |S SC HALE SI PIEȚE SA  Ploiești, Str.Grivitei N r.15 ?

  VS, J Cnrl fhrol' D IQRROatb     Mr Dan Cam - I OQ/4QCMaQd


  Cod fiscal: R 1356295;

  i—ii—ii—i—_—ii—ii—i Banca. BCR Ploiești □QEnEQQTel: 0244 / 591 934;


  Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991 < ■

  Cont: R068RMCB3900000545300001 Fax: 0244 / 514 438.


- prevederile OUG 79/2017 pentru modificarea si completarea legii nr.227/20M privind codul.fî^fcal

-prevederile Hotărârii de Guvern nr. 846/2017 privind stabilirea salariului minim brutpe economie incepand cu 01.01.2018 - prevederile actului adițional nr.577/15.12.2017 si 109/26.02.2018 la Contractul Colectiv de Munca

 • - durata timpului de munca stabilita prin lege/CCM ;

 • - valoarea sporurilor cu caracter ocazional si a altor bonificații salariale prevăzute in CCM ;

 • - durata concediilor de odihna,in funcție de vechimea in munca, stabilite prin contractul colectiv de munca;

In structura propunerilor bugetului de venituri si cheltuieli inaintate spre aprobare, detalierea cheltuielilor de personal in suma tolata de 6.740 mii lei a fost fundamentata conform anexei si este următoarea :

3.0 Cheltuieli de natura salariata - 6279 mii lei

3.1 Cheltuieli cu salariile- 5.860 mii lei din care :
 • a) salarii de baza - 5.320 mii lei;

 • b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza - 235 mii lei

 • c) alte bonificații - 305 mii lei (prime Paste, Crăciun si prime pensionare)

3.2 Bonusuri - 419 mii lei din care :
 • a) tichete de masa - 396 mii lei;

 • b) alte cheltuieli conform CCM - 23 mii lei (ajutoare inmormantare, naștere);

3.3 Alte cheltuieli cu personalul - 0 mii lei din care :
 • a) cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal - 0 mii lei;

 • b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești definitive -0 mii lei;

3.4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete - 311 mii lei din care :
 • a) pentru directori - 144 mii lei;

 • b) pentru consiliul de administrație - 132 mii lei;

 • c) pentru secretariat AGA si CA - 4 mii lei

 • d) pentru cenzori - 31 mii lei;

  PLOI

  uuun

  nPDQ

Banca: BCR Ploiești Tel: 0244 7 591 934;

 • 3.5 Cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator —150 mii lei din care :

4.Alte cheltuieli de exploatare - 759 mii lei din care :
 • a) alte cheltuieli 46 mii lei (taxe notariale,taxe achitate la Oficiul Registrului Comerțului,amenzi si penalitati„cotizatii,cheltuieli judecătorești, etc, ) ;

 • b) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale - 650 mii lei;

 • c) cu ajustări si provizioane pentru deprecieri de active circulante - clienti incerti 63 mii lei datorate : - influente (plus ) respectiv cheltuieli din ajustări, 93 mii lei.

- influente (minus) respectiv venituri din ajustări, 30 mii lei.

II. CHELTUIELI FINANCIARE -60 MII LEI

Au fost bugetate cheltuieli financiare in valoare de 60 mii lei ( reducere 10% pentru clientii care achita anticipat chiria pentru luna următoare).

 • C. REZULTAT BRUT (VENITURI -CHELTUIELI ) 90 MII LEI

 • D. CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE FISCAL in suma de 385 MII LEI din care :

SITUAȚIE CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE si

VENITURI NEIMPOZABILE/ELEMENTE SIMILARE

VENITURILOR

Nr.

crt

Specificație

Cont

Valoare- mii lei

1

Ch. Combustibil nedeductibil

602.2.1

3

2

Chelt supuse limitării cf. art. 49"2 NM de aplicare CF- reparații suto

611.1

3

3

Chelt supuse limitării cf. art. 49"2 NM de

613.1

2

l°l fol|O| SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței Nr.15

Cod fiscal: R 1356295;      Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991?;


j—Banca: BCR Ploiești

aplicare CF -asigurări

4

Chelt protocol nedeductibile cu TVA inclus

623.1

5

Chelt deplasare cu tva inclus

625.2

1

6

Chelt supuse limitării cf. art. 49"2 NM de aplicare CF(rovigneta)

628.1

0,7

7

TVA aferenta: minus inventar, carburant neded.ch prest serv terti nedeductibile si ajustare TVA investiții,chirii,etc

635.1

0,8

8

chetuieli de personal ned. -conf. Hot.

Judec ramase definitive

641

0

9

chetuieli de personal ned. -conf. Hot.

Judec ramase definitive

642

0

10

chetuieli de personal ned. -conf. Hot.

Judec ramase definitive

645

0

11

Cheltuieli neded.-pierderi din creanțe si debitori diverși

654

23,5

12

Amenzi, penalit, majorări neded

658.1

5

13

Cheltuieli ned. -taxe notările,medieri ,etc

658.3

2

14

Alte cheltuieli de expolatare-cheltuieli de judecata.

658.8

0

15

Cheltuieli neded.-perderi din creanțe si debitori diverși

681.4

31

I

TOTAL CH NEDEDUCTIBILE

75

II

ELEMENTE SIMILARE VENITURILOR

(surplus din rezerva din reevaluare, inclus in rezerva din reevaluare, calc ca dif dintre amortizarea contab si amortiz

1175.4

310SA.      'Z-

!=>. PLOIEȘTI ---


fiscala pt. clădiri cf reevaluare


TOTAL


 • E. IMPOZIT PE PROFIT - 48 MII LEI

Sintetizați indincatorii bugetului de venituri si cheltuieli propuși pentru anul 2018 se prezintă

astfel:

mii lei

NR.CRT.

INDICATORI

APROBAT

2017

EXECUȚIE

PRELIMINATĂ

2017

PROPUNERI

BVC 2018

CREȘTERE/ DESCREȘTERE

2018/2017

%

1.

VENITURI TOTALE

12.620,00

12.170,06

12.168,00

99,98

1.

Venituri din exploatare

12.615,00

12.167,62

12.166,00

99,99

2.

Venituri financiare

5,00

2,44

2,00

81,97

II.

CHELTUIELI TOTALE

12.514,00

12.023,19

12.078,00

100,46

1.

Cheltuieli de exploatare din care:

12.449,00

11.963,75

12.018,00

100,45

a).

Cheltuieli cu bunuri si servicii

3.873,00

3.668,69

3.834,00

104,51

b).

Cheltuieli cu impozite,taxe si

varsaminte asimilate

536,00

529,11

685,00

129,46

c).

Cheltuieli cu personalul din

care:

7.084,00

6.995,79

6.740,00

96,34

CO).

Cheltuieli de natura salariala

5.431,00

5.283,45

6.279,00

118,84

Oi SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței Nr.15 Cod fiscal: R 1356295;

□□^impaa TOa.nna^?^'°^știNr.Reg.Com.: J 29/496/,1991.q \

Cont: RO68RMCB390b000545300001

Fax: 0244 / 514 4385 \          *cl).

Cheltuieli cu salariile din care:

4.863,00

4.819,59

5.860,00

v. <.

121;59’

c2).

Bonusuri

478,00

463,86

419,00

90,33

c3).

Alte cheltuieli cu personalul-plati compensatorii pt.disponibilizări si drepturi salariale in baza unor hot judec etc;

0,00

0.00

0,00

0,00

c4).

Cheltuieli aferente contractului de mandat

225,00

220,55

311,00

141,01

c5).

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

1239,00

1214,09

150,00

12,35

d).

Alte cheltuieli de exploatare

956,00

770,16

759,00

98,55

2.

Cheltuieli financiare

65,00

59,44

60,00

100,94

3.

Cheltuieli extraordinare

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

REZULATUL BRUT

106,00

146,87

90,00

61,28

CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE

530,00

433,13

385,00

82,34

IMPOZIT PE PROFIT

102,00

91.60

48

52,40

VIII.

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, DIN CARE:

457,00

161,50

18.635,00

393,19

1.

Surse proprii

457,00

161,50

635,00

393,19

2.

Credite bancare

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Alte surse (finanțare de la bugetul local pentru majorare capital social care poate fi utilizat doar pentru constuirea Pieței Centrale Agroalimentare

0,00

0,00

18.000,00

0,00


21 P/^


|o; SC HALE SI PIEȚE SA âlXW. jAVolC°dfiscal: R1356295;

——| (—1|—1|—. EJancni     î Ploiești

□□cnnPngTch 0244 / 591934’


Ploiești, Str.GrivițeiNr.15

Nr.Reg.Com.: J 29/496/199jl

Cont: RO68RM CB3900(700545300001

Fax: 0244 / 514 438/f--c-B.

IX.


CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII


457,00


r «

j—


 • C.Investitii si Dotări

Asigurarea fondurilor de investiții o reprezintă sursele proprii conform propunerilor pentru planul

de investiții aferent anului 2018 astfel:

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent(2017)

VALOARE

Aprobat -

mii lei

Realizat

/Preliminat

- lei

Propuneri an 2018

Estimări an 2019

Estima:

an 201

0

1

2

3

4

5.00

6

6

6

I

SURSE DE FINANȚARE

J

A INVESTIȚIILOR, din

care:

457,00

161,50

18.635,00

595,00

595,00

1

Surse proprii, din care:

457,00

161,50

635,00

0,00

0,00

a) - amortizare

457,00

161,50

635,00

0,00

0,00

b) - profit

-

-

-

-

-

2

Alocații de la buget

-

-

-

-

-

 • 3

 • 4

Credite bancare, din

care:

-

-

-

-

-

a) - interne

-

-

-

-

-

b) - externe

-

-

-

-

-

Alte surse - Majorare capital social din fd

0,00

0,00

18.000 ,00

595,00

595,00SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței Nr.15-

Cod fiscal: R 1356295;     Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991^ X

Banca: BCR Ploiești       Cont: R068RMCB3900000545300001

Tel: 0244 / 591 934;         Fax: 0244 / 514 438:         luî

alocate de consiliul local al Mun .Ploiești

S ?*Q, —l

II

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII, din care:

457,00

161,50

18.635,00

595,00

595,0C

1

Investiții în curs, din

care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității » administrativ-terito riale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității J administrativ-teritoriale:

JSJ IO SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței NrJ5 ,<7 fp - Cod fiscal: R 1356295; Nr.Reg.Com.: J 29/4^6/19$, Banca: BCR Ploiești

29/496/19917%

Cont: RO68RMCâ390gjDQ0545300001

Fax: 0244 / 514 438> Vdî A

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

• *

>

-:/ /<£-/

^3?.-■' "S 'V

-----...         V . /

s i

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

457,00

161,50

18.635,00

595,00

595,0(

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității

9

administrativ-terito riale:

343,00

48,00

18.635,00

b.l Lucrări de amplasare hidranti si racordarea la sistemul de alimentare cu apa Piața Malu Roșu (proiectare si execuție)

1,00

0.00


O| SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței Nr.15 Cod fiscal: R 1356295;

Banca: BCR Ploiești


1         S.A.         ZX~'

n

PLOIEȘTI     >

np


Nr.Reg.Com.: J aAW \

Cont: R068RMCB39b0000545300001

b.2 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str.Valcni nr.44-proiectare

32,00

0,00

b.3 Lucrări de amplasare a unui sistem de detecție si avertizare incendiu Piața Malu Rosu-executie

47,00

0,00

b.4 Amolasare corturi pe structura metalica-constructii cu character provizoriu pe durata executării lucrărilor de construire Piața Centrala Agroalimentara - execuție

208,00

0,00

b.5 Lucrări de construcții inlocuire jgheaburi si burlane Piața Nord -execuție

19.12.2017

24.00

23.31

b.6 Revizie generala a instalației electrice de la Piața Nord

25.10.2017

25,00

25,00

b.7 Desființare inchideri cu usi automate imobil Halele Centrale

3,00

0,00

b.8 Desființare copertina provizorie din

0,00
§00060545300001

i

policarbonat pe structura metalica Piața Centrala

3,00

O

1

4.

Dotări ( alte achiziții de imobilizări corporale)

114,00

113,19

4.1 Achiziționare autoturisme

 • 21.11.2017

si

 • 27.12.2017

109,44

0

4.2 Achiziționare remorca

07.12.2017

3,75

0

TOTAL AN 2017

b.l Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizariei de securitate la incendiu Piața Malu Roșu

20,00

b.2 Lucrări de construcții -înlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu

68,00

b.3 Amplasare corturi pe structura metalica-constructii cu character provizoriu ,pe durata executării lucrărilor de construire Piața Centrala Agr o alimentara

208,00

b.4 Lucrări de construcții in vederea obținerii

32,00o] SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.GrîvițeiFJM5    .

Cod fiscal: R 1356295; Nr.Reg.Com.: J 29/^9%/1991

= Banca: BCR Ploiești       Cont: R068RMCB3900000545300P01autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str.Văleni nr.44-executie

/

b.5 Desființare închideri cu usi automate imobil Halele Centrale

3,00

b.6 Desființare copertina provizorie din policarbonat pe structura metalica    Piața

Centrala Ploiești

10,00

b.7 Lucrări de modernizare — Sistem parcare automat Halele Centrale

14,00


b.8 Lucrări de


construcții - înlocuirea


jgheaburilor de scurgere a apelor pluviale si reparații tencuieli exterioare de la partea superioara a cupolei la imobilul Halelor


Centrale (proiectare si execuție)


80,00b.9 Desființare si

18.200,00
SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței

Cod fiscal: R 1356295; Nr.Reg.Com.: J 29/^f/Wlî *\ Banca: BCR Ploiești       Cont: R068RMCB3900000545&)Q001

Tel: 0244 / 591 934;        Fax: 0244 / 514 43^      1

_____________________________________________________________________________________________________________________i_->     ■         •       ,                                    >-______________

construire Piața

Centrala

Agroalimentara Ploiești

X

|                                ) I

'■ '■              f

O ■■ ■ ■ v * '

" ■ ’.X '

| o

Doatari ( alte achiziții de imobilizări corporale)

TOTAL AN 2018

18.635,00

b.l Reparație curenta hidroizolatie -intervenție de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta Ia clădirea Halele Centrale (execuție parțial)

595,00

TOTAL LUCRĂRI 2019

595,00

b.l Reparație curenta hidroizolatie -intervenție de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la clădirea Halele Centrale (execuție parțial)

595,0(

TOTAL AN 2020

595,0(

-

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:


SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str. Gri viței Nr.15;

Cod fiscal: R 1356295;      Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991z

Banca: BCR Ploiești       Cont: R068RMCB,3900000545300001

Tel: 0244 / 591 934;         Fax: 0244 / 514 438? C

 • a)-interne

b)-externe

Propunerile din planul de investiții si dotări au in vedere lucrări de reparații si investiții strict necesare fundamentate in funcție de importanta necesității si oportunității efectuării unor cheltuieli de investiții atat pentru anul 2018 cat si pentru anii 2019-2020 si care sunt prexentate in notele de fundamentare si in lista de investiții si dotări ( Anexa 2).

Fundamentarea propunerilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost Întocmită astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării intregii activitati cu respectarea legislației in vigoare.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 .


PALAS PAUL ALEXANDRU

'k ’ -A #

Nr.Reg.Com.: J 29M96Ok V<

Cont: R068RMCB390G000545300001

Fax: 0244 / 514 438.  "€/

-’1 11_______--■o, SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței'Nr^ Cod fiscal: R 1356295;             ‘

mr-ir-n^=.r-ir-ir-i Banca: BCR Ploiești

□ □^nDlEMTei: 0244 / 591 934;

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind propunerile


8.C. HALE Șl PIEȚE SA p

a 0 4. APR.

3 _

Q. Nr. tnregisti a;


INTRARE/IEȘIRE


bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018

al S.C Hale si Piețe S.A Ploiești

La elaborarea si fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe

anul 2018 al S.C Hale si Piețe S.A Ploiești s-au avut in vedere:

 • - respectarea prevederilor articolului 58 din Legea Bugetului de Stat nr. 2 din 3 ianuarie 2018

 • - respectarea cerințelor OMFP nr. 3145/05.12.2017 in ceea ce privește formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexele de fundamentare a acestora ;

 • - prevederile OUG nr. 26/29.08.2013 completate prin Legea 47/2014 cu privire la intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritar ori dețin direct sau indirect o participatie majoritara ;

-cerințele OG 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local aprobata si modificate de Legea 3/2003 ;

-prevederile legii 500/2002 cu modificările si completările ulterioare privind metodologia de întocmire si depunere a bugetului de venituri si cheltuieli;

 • - prevederile OUG nr. 88/23.12.2014 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nielul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, precum si pentru modificarea unor acte normative.

 • - indeplinirea criteriilor de performanta si obiectivelor cuantificate in reducerea plăților si creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, prevăzute in contractele de mandat in corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație si a planurilor de management ale directorilor ;

 • - programele de achiziții fundamentate pe baza posibilității reale de plata a acestora ;

 • - programele de investiții si dotări fundamentate in limita surselor legale de finanțare a acestora ;

 • - programele de reducere a plătilor/creantelor restante ;

  S’ **//>

  S.A.

  (=J PLOIEȘTI A ~


  SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței Nr.15 ,


  Cod fiscal: R 1356295; Banca: BCR Ploiești


  $ ■' ...... . . \-4

  Nr.Reg.Com.: J 290/1991

  Cont: R068RMCB3900000545300901

  Fax: 0244 / 514 438. e zy


Propunerea bugetului de venituri si cheltuieli este fundamentata astfel incat sa asigure resursele estimative necesare desfășurării activitatii curente parțiale si realizarea proiectelor de investiții si dotări conform anexelor de buget pentru anul 2018.

Stabilirea indicatorilor bugetari pentru anul 2018 si estimările pentru anii 2019-2020 a fost fundamentata ținând cont de estimările realizate la nivelul anului 2017 si in funcție de prevederile legislației in vigoare pentru desfasurarea in condiții normale a activitatii cu menținerea echilibrului economico-financiar al societății.

Propuneri BVC pentru anul 2018

In structura, propunerea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 se prezintă astfel:

A .Venituri

Acestea au fost fundamentate in funcție de sumele prognozate a se realiza si inregistra pana la incheierea exercițiului financiar 2018 si in funcțiile de spatiile si terenurile pe care societatea le are in administrare si sunt închiriate in prezent, precum si de evoluția socio-economica prognozata pentru anul 2018.

La elaborarea propunerilor au fost avute in vedere :

 • - prevederile art. 58 din Legea Bugetului nr. 2/03.01.2018 ;

 • - prevederile art.9 alin (2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completări prin Legea nr.47/2014 cu modificările ulterioare ;

. In structura veniturile propuse a se realiza in anul 2018 se prezintă astfel:

Venituri totale — 12.168 mii lei din care :

1. Venituri totale din exploatare in suma de 12.166 mii lei compuse din :

l.a) Venituri din producția vanduta in suma de 8.732 mii lei din care :

al) Venituri din vanzarea produselor rezultate din vanzarea produselor reziduale in suma de

9 mii lei;


a2) Venituri din servicii prestate - o mii leia3) Venituri din redevente si chirii (cont 706) in suma 8.716 mii lei, stabilite astfel :
 • a)  Venituri din chirii producători Hale in suma de - 74 mii lei;

 • b)  Venituri din chirii producători mese - 2.820 mii lei;

 • c) Venituri din chirii spațiu piețe - 366 mii lei

 • d) Venituri din chirii spațiu inchiriate pentru evenimente târguri in piețe 225 mii lei;

 • e) Venituri din chirii spațiu Halele Centrale -2.594 mii Iei;

 • f)  Venituri din chirii din teren piețe - 1.738 mii lei;

 • g) Venituri din chirii publicitate piețe - 5 mii lei;

 • h) Venituri din Văleni 44 - 894 mii Iei;

a 4) - alte venituri-recuperare cheltuieli judecătorești cont 758.8 in valoare de 7 mii lei;

l.b) - alte venituri din exploatare in suma de 3.434 mii lei din care :

bl) - venituri din amenzi si penalitati (cont 758.1), majorări de întârziere calculate conform clauzelor contractuale ) - in suma de 138 mii lei;

b2) - alte venituri (cont 704, cont708 si cont 711 ) in suma de 3.296 mii lei reprezentând

b2.1) 2.510 mii lei venituri din servicii formate din :

1.200 mii lei venituri din utilitati si cheltuieli comune piețe (ct.704.1 si ct.704.10);

1.310 mii lei venituri din utilitati si cheltuieli comune Hale ( ct. 704.2 si ct .704.20);

b2.2) 785 mii lei venituri din activitati diverse formate din :

10 mii lei venituri din facturare caiete de sarcini si taxe participare la licitații in Halele Centrale( ct 708.1);

8 mii lei venituri din activitati diverse-taxe grupuri sanitare piețe ( ct 708.2);

 • -   393 mii lei venituri forfetare piețe (ct 708.3)

19 mii Iei venituri din inchiriere cantare (ct 708.4)

 • -   5 mii lei venituri din facturare caiete de sarcini si taxe participare la licitații si ecusoane in piețe ; (ct 708.5)

350 mii lei venituri forfetare din parcare ( ct 708.6);


b2.3) 1 mie Iei venituri din variația stocurilor


 • 2.Venituri financiare-din dobânzi pentru disponibiliati bancare - 2 mii lei

B. Cheltuieli

Identificarea si cuantificarea tuturor categoriilor de cheltuieli a fost fundamentata pe valorile necesare estimate pana la închiderea exercițiului financiar al anului 2018 si ținând cont de :

modificările legislative in domeniul salarizării aplicabile începând cu data de 01.01. 2018

 • -  necesarul de cheltuieli si pentru buna funcționare a societății, pe baza propunerilor din planul de achiziții;

alte elemente de cheltuieli obligatorii (impozite, taxe , amortizare).

S-a urmărit respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 actualizaa privind intarirea disciplinei financiare stabilite conform prevederilor legale in vigoare si anume :

 • -   respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat;

criteriile de performanta specifice contractului de mandat

 • -  programul de achiziții fundamentat pe baza posibilităților reale de plata necesare desfășurării activitatii societății;

 • -  programul de investiții si dotări elaborat pe baza surselor de finanțare a acestora ,

Structurate pe categorii, cheltuielile cuprinse in propunerea bugetului de venituri si cheltuieli / 2018 sunt:

CHELTUIELI TOTALE - in suma de 12.078 mii lei , sunt propuse astfel incat sa asigure necesarul de cheltuieli pentru buna desfășurare a activitatii pe anul 2018 avandu-se in vedere ritmul de creștere al veniturilor propuse este superior ritmului de creștere al cheltuielilor.

I. CHELTUIELI DE EXPLOATARE-12.018 mii lei din care :

1.Cheltuieli cu bunuri si servicii - in suma de 3.834 mii lei

- pentru stocuri de materii prime, materiale , piese schimb, combustibili, obiecte de inventar,utilitati -1.955 mii lei din care :

PLOI

SL 0

1^1 f □ ■

ULPp

i POD

SC HALE SI PIEȚE SA

Cod fiscal: R 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel: 0244 / 591 934;

- pentru materiale consumabile - 250 mii lei;

-pentru piese de schimb - 17 mii lei;

-pentru combustibil - 25 mii lei - pentru materiale de natura obiectelor de invenatr - 28 mii lei;

-pentru energie si apa - 1.635 mii lei;

- pentru servicii executate de terti - 115,5 mii lei din care :
 • - cheltuieli pentru intretincre si reparații - 55.50 mii lei;

-cheltuieli privind închirierea de active - 15 mii lei,

-cheltuieli privind asigurările - 45 mii lei.

- cheltuieli cu alte servicii executate de terti - 1.763,50 mii lei din care : -cheltuieli de protocol - 4 mii lei din care :

-cheltuieli de reclama si publicitate - 26,5 mii lei;

-cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane - 5 mii lei;

-cheltuieli de deplasare, delegare - 10 mii lei;

-cheltuieli poștale, taxe si telecomunicații -60 mii lei;

-cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate -16 mii lei;

- alte cheltuieli cu servicii executate de terti ( paza, dezinsectie, deratizare, ecologizare, salubritate,tehnica de calcul, expertize, reevaluări,pregătire profesionala ,etc )- 1.539,60 mii lei din care :

 • - servicii cu asigurarea si paza - 984 mii lei;

 • - întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul - 8 mii lei;

 • - pregătire profesionala - 28,20 mii lei;

 • - reevaluare imobilizări corporale si necorporale in vederea impozitării -8,5 mii lei;

 • - anunțuri privind licitațiile -2,50 mii lei.;

- alte cheltuieli in valoare de 82,40 mii lei din care :
 • - auditare situații financiar contabile anuale - 4,50 mii lei;

-servicii de acces si utilizare program de întocmire devize de lucrări - 1,90 mii lei

lO;


PLOIEȘTI


‘"'d' □


O SC HALE Sî PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței NrJS^ ”j Cod fiscal: R 1356295;

Banca: BCR Ploiești


— —.—..—| i Qai ■ lci. L>wi\ r iuic^

UL-I □□ LJUITel: 0244 / 591 934;


Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991 - > ? ?

Cont: R068RMCB3900000545300001

Fax: 0244 / 514 43^


- reactualizare licențe - 1,80 mii lei;

 • - actualizare legis - 3,60 mii lei;

 • - servicii documentație pentru obținere autorizație se securitate la incendiu pentru imobil Halele

Centrale si piețe 30 mii lei;

- servicii de certificare ISO 9001 :2015- 2,60 mii lei,

 • - semnătură electronica 0,20 mii lei;

 • - asistenta programe informatice financiar contabile 28 mii lei;

 • - servicii revizii periodice instalații gaze si proiectare Piața Centrala Florărie - 9,80 mii lei

 • 2.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate - 685 mii lei din care : -cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice - 63 mii lei; -cheltuieli cu taxa de mediu - 1 mie lei;

-cheltuieli cu alte taxe si impozite - 621 mii lei din care :

 • - taxa teren - 37 mii lei;

 • - taxa clădire - 257,5 mii lei;

 • - taxa panou afisaj- 2 mii lei

 • - impozit auto 1 mii lei;

 • - impozit clădire 167,5 mii lei

 • - varsaminte pt. fond handicapați - 156,00 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul - in suma 6.740 mii lei

Pentru fundamentarea fondului aferent cheltuielilor de personal s-au avut in vedere :

 • - prevederile art. 58 din Legea Bugetului nr.2 / 03.01.2018 si prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completări prin Legea nr.47/2014 cu modificările ulterioare ;

 • - structura de personal stabilita conform organigramei valabila la data de 31.12.2017 ;

  g

  --- PLOIEȘTI f *~


  - -                 ’ xx 7V

  Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991“”“" Cont: R068RMCB39000005453I Fax: 0244/514 4381         p;ii


!—"tTF

- prevederile OUG 79/2017 pentru modificarea si completarea legii nr.227/2015 privind; codul fiscal

-prevederile Hotărârii de Guvern nr. 846/2017 privind stabilirea salariului minim brut pe economie incepand cu 01.01.2018

 • - prevederile actului adițional nr.577/15.12.2017 si 109/26.02.2018 la Contractul Colectiv de Munca

 • - durata timpului de munca stabilita prin lege/CCM ;

 • - valoarea sporurilor cu caracter ocazional si a altor bonificații salariale prevăzute in CCM ;

 • - durata concediilor de odihna,in funcție de vechimea in munca, stabilite prin contractul colectiv de munca;

In structura propunerilor bugetului de venituri si cheltuieli inaintate spre aprobare, detalierea cheltuielilor de personal in suma tolata de 6.740 mii lei a fost fundamentata conform anexei si este următoarea :

3.0 Cheltuieli de natura salariata - 6279 mii lei

3.1 Cheltuieli cu salariile- 5.860 mii lei din care :
 • a) salarii de baza - 5.320 mii lei;

 • b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza - 235 mii lei

 • c) alte bonificații - 305 mii lei (prime Paste, Crăciun si prime pensionare)

3.2 Bonusuri - 419 mii lei din care :
 • a) tichete de masa - 396 mii lei;

 • b) alte cheltuieli conform CCM - 23 mii lei (ajutoare înmormântare, naștere);

3.3 Alte cheltuieli cu personalul - 0 mii lei din care :
 • a) cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal - 0 mii lei;

 • b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești definitive -0 mii lei,

3.4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete - 311 mii lei din care :
 • a) pentru directori - 144 mii lei;

 • b) pentru consiliul de administrație - 132 mii lei;

 • c) pentru secretariat AGA si CA - 4 mii lei

 • d) pentru cenzori - 31 mii lei;

O          |3| SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței Nr 15 ...

^|//T V^^Cod fiscal: R 1356295; Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991

Cont: R068RMCB3900000545300001

Fax: 0244 / 514 436


Banca: BCR Ploiești • 3.5 Cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator - 150 mii lei din care :

4.Alte cheltuieli de exploatare - 759 mii lei din care : a) alte cheltuieli 46 mii lei (taxe notariale,taxe achitate la Oficiul Registrului Comerțului,amenzi si penalitati„cotizatii,cheltuieli judecătorești, etc,);

b) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale - 650 mii lei;

 • c) cu ajustări si provizioane pentru deprecieri de active circulante - clienti incerti 63 mii lei datorate : - influente (plus ) respectiv cheltuieli din ajustări, 93 mii lei.

influente (minus) respectiv venituri din ajustări, 30 mii lei.

II. CHELTUIELI FINANCIARE -60 MII LEI

Au fost bugetate cheltuieli financiare in valoare de 60 mii lei ( reducere 10% pentru clientii care achita anticipat chiria pentru luna următoare).

C. REZULTAT BRUT (VENITURI -CHELTUIELI) 90 MII LEI

 • D. CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE FISCAL in suma de 385 MII LEI din care :

SITUAȚIE CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE si

VENITURI NEIMPOZABILE/ELEMENTE SIMILARE

VENITURILOR

Nr.

crt

Specificație

Cont

Valoare- mii lei

1

Ch. Combustibil nedeductibil

602.2.1

3

2

Chelt supuse limitării cf. art. 49"2 NM de aplicare CF- reparații suto

611.1

3

O| SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței Nj,lS Cod fiscal: R 1356295;      " “   *     -

inr-ir-", i ,r-ir-’-ilBanca: BCR Ploiești

H£nEDflTel: 0244 / 591 934;


L j □ ț/ o | n ’.fn


Jcxetajj...

Nr.Reg.Com.: J 29/4930^14^ Cont: R068RMCB390000054530( Fax: 0244 / 514 43ă.g        1' \


p1


3

Chelt supuse limitării cf. art. 49"2 NM de aplicare CF -asigurări

613.1

■\O. . /

4

Chelt protocol nedeductibile cu TVA inclus

623.1

3

5

Chelt deplasare cu tva inclus

625.2

1

6

Chelt supuse limitării cf. art. 49"2 NM de aplicare CF(rovigneta)

628.1

0,7

7

TVA aferenta: minus inventar, carburant neded.ch prest serv terti nedeductibile si ajustare TVA i n vesti ti I,chirii,etc

635.1

0,8

8

chetuieli de personal ned. -conf. Hot.

Judec ramase definitive

641

0

9

chetuieli de personal ned. -conf. Hot.

Judec ramase definitive

642

0

10

chetuieli de personal ned. -conf. Hot.

Judec ramase definitive

645

0

11

Cheltuieli neded.-pierderi din creanțe si debitori diverși

654

23,5

12

Amenzi, penalit, majorări neded

658.1

5

13

Cheltuieli ned. -taxe notările,medieri ,etc

658.3

2

14

Alte cheltuieli de expolatare-cheltuieli de judecata.

658.8

0

15

Cheltuieli neded.-perderi din creanțe si debitori diverși

681.4

31

I

TOTAL CH NEDEDUCTIBILE

75

II

ELEMENTE SIMILARE VENITURILOR

(surplus din rezerva din reevaluare, inclus in rezerva din reevaluare, calc ca

1175.4

310 j'io

' I ] ■■ l- ■


PLOIEȘTI


j.


oi SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Gnviței NjTi.15^ i.


p/ Cod fiscal: R 1356295; Banca: BCR Ploiești


Nr.Reg.Com.: J 29/496/199!

Cont: RO68RMCB39ObOOb5453OOd01

Fax: 0244 / 514 438*              i~ ,•


C. i


dif dintre amortizarea contab si amortiz fiscala pt. clădiri cf reevaluare

l* . V-’       . '

TOTAL

385

1 • E. IMPOZIT PE PROFIT - 48 MII LEI

Sintetizați indincatorii bugetului de venituri si cheltuieli propuși pentru anul 2018 se prezintă

astfel:

mii lei

NR.CRT.

INDICATORI

APROBAT

2017

EXECUȚIE

PRELIMINATĂ

2017

PROPUNERI

BVC 2018

CREȘTERE/ DESCREȘTERE

2018/2017

%

1.

VENITURI TOTALE

12.620,00

12.170,06

12.168,00

99,98

1.

Venituri din exploatare

12.615,00

12.167,62

12.166,00

99,99

2.

Venituri financiare

5,00

2,44

2,00

81,97

II.

CHELTUIELI TOTALE

12.514,00

12.023,19

12.078,00

100,46

1.

Cheltuieli de exploatare din

care:

12.449,00

11.963,75

12.018,00

100,45 !

a)-

Cheltuieli cu bunuri si servicii

3.873,00

3.668,69

3.834,00

104,51

b).

Cheltuieli cu impozite,taxe si

varsaminte asimilate

536,00

529,11

685,00

129,46

c).

Cheltuieli cu personalul din

care:

7.084,00

6.995,79

6.740,00

96,34

CO).

_

Cheltuieli de natura salariata

5.431,00

5.283,45

6.279,00

118,84


PLOIEȘTI
~ SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviț^^^^T^>< j n Cod fiscal: R 1356295; Nr.Reg.Com.: J hnBanca: BCR Ploiești      Cont: R068RMCB390'0000545300001

---MTel: 0244 / 591 934;         Fax: 0244 / 514 i '

cl).

Cheltuieli cu salariile din care:

4.863,00

4.819,59

5.8^0

\<r

. ;:>12^59

c2).

Bonusuri

478,00

463,86

419,00'

•     1. >90,33

c3).

Alte cheltuieli cu personalul-plati compensatorii pt.disponibilizari si drepturi salariale in baza unor hot judec etc;

0,00

0.00

0,00

0,00

c4).

Cheltuieli aferente contractului de mandat

225,00

220,55

311,00

141,01

c5).

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

1239,00

1214,09

150,00

12,35

d).

Alte cheltuieli de exploatare

956,00

770,16

759,00

98,55

2.

Cheltuieli financiare

65,00

59,44

60,00

100,94

|       3.

Cheltuieli extraordinare

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

REZULATUL BRUT

106,00

146,87

90,00

61,28

CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE

530,00

433,13

385,00

82,34

IMPOZIT PE PROFIT

102,00

91.60

48

52,40

VIII.

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, DIN CARE:

457,00

161,50

18.635,00

393,19

1.

Surse proprii

457,00

161,50

635,00

393,19

2.

Credite bancare

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Alte surse ( finanțare de la bugetul local pentru majorare capital social care poate fi utilizat doar pentru constuirea Pieței Centrale Agroalimentare

0,00

0,00

18.000,00

0,00


SA- —5* a                   ...

o SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței Nr.15 Cod fiscal: R1356295;

Banca: BCR Ploiești


PLOIEȘTI


r—]!—ii—|     |—ii— jOdiiLd. quix riuieș

OQEnnffiflTel: 0244 / 591 934;


CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII


457,00


Nr.Reg.Com.: J 29/49Ș/1991    ?'

Cont: R068RMCB3900000545300001

Fax: 0244 / 514 438%}           fe }

7


161,50


C.Investitii si Dotări

Asigurarea fondurilor de investiții o reprezintă sursele proprii conform propunerilor pentru planul

de investiții aferent anului 2018 astfel:

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent(2017)

VALOARE

Aprobat -mii lei

Realizat

/Preliminat

- lei

Propuneri an 2018

Estimări an 2019

Estimări an 2012

0

1

2

3

4

5.00

6

6

6

I

SURSE DE FINANȚARE

A INVESTIȚIILOR, din

care:

457,00

161,50

18.635,00

595,00

595,00

1

Surse proprii, din care:

457,00

161,50

635,00

0,00

0,00

a) - amortizare

457,00

161,50

635,00

0,00

0,00

b) - profit

-

-

-

-

-

2

Alocații de la buget

-

-

-

3

Credite bancare, din

care:

-

-

-

-

a)- interne

-

-

-

-

-

b) - externe

-

-

-

-

4

Alte surse - Majorare capital social din fd alocate de consiliul local al Mun .Ploiești

0,00

0,00

18.000 ,00

595,00

595,00

II

CHELTUIELI PENTRU

457,00

161,50 j

18.635,00

595,00

595,00

INVESTIȚII, din care:

tir-

f 1... '

p,z

1

Investiții în curs, din

care:

y.

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

o SC HALE SI PIRE SA Ploiești, Str.Griviței

Cod fiscal: R 1356295; Nr.Reg.Com.: J 29/49^/1991^ ^

Banca: BCR Ploiești       Cont: R068RMCB3900000545300001

JUTel: 0244 / 591 934:         Fax: 0244 / 514 438.          !  !=

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

‘ ~ ~ ■ — — .»

3

Investiții efectuate la

5

imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

457,00

161,50

18.635,00

595,00

595,00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității

7

administrativ-teritoriale:

343,00

48,00

18.635,00

b.l Lucrări de amplasare hidranti si racordarea la sistemul de alimentare cu apa Piața Malu Roșu (proiectare si execuție)

1,00

0.00

b.2 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str.Valeni nr.44-proiectare

32,00

0,00

b.3 Lucrări de amplasare a unui sistem de detecție si

1

47,00

0,00

jflavertizare incendiu Piața

Malu Rosu-executie

--P

V y

■ yf , <■: v

/ftT J /o”'1'

,V V,

b.4 Amolasare corturi pe structura metalica-constructii cu character provizoriu pe durata executării lucrărilor de construire Piața Centrala Agroalimentara - execuție

208,00

0,00

b.5 Lucrări de construcții inlocuire jgheaburi si burlane Piața Nord -execuție

19.12.2017

24.00

23.31

b.6 Revizie generala a instalației electrice de la Piața Nord

25.10.2017

25,00

25,00

b.7 Desființare inchideri cu usi automate imobil Halele Centrale

3,00

0,00

i

1

b.8 Desființare copertina provizorie din policarbonat pe structura metalica Piața Centrala

3,00

0,00

_

4.

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

114,00

113,19


Șl Pf4>zSC HALE SI PIEȚE SA Ploiești, Str.Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991: Cont: R068RMCB3900b00545300001 Fax: 0244 / 514 438/

4.1 Achiziționare autoturisme

 • 21.11.2017

si

 • 27.12.2017

109,44

ț ' ‘

0

IH /«X

3.z

4.2 Achiziționare remorca

07.12.2017

3,75

0

TOTAL AN 2017

b.l Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizariei de securitate la incendiu Piața Malu Roșu

20,00

b.2 Lucrări de construcții -înlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu

68,00

b.3 Amplasare corturi pe structura metalica-constructii cu character provizoriu ,pe durata executării lucrărilor de construire Piața Centrala Agroalimentara

208,00

b.4 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str.Valeni nr.44-executie

32,00

b.5 Desființare inchideri cu usi automate imobil Halele Centrale

3,00     |m II 1 i—II 1 li DdllUd. OVrTX l'IUItS»

0244/591 934:

Nr.Reg.Com.: J 29/496/1£>1«^

Cont: RO68RMCB39p6l6bh4530d001

Fax: 0244 / 514 438/

I 'lrfJ

b.6 Desființare copertina provizorie din policarbonat pe structura metalica    Piața

Centrala Ploiești

10,00

b.7 Lucrări de modernizare - Sistem parcare automat Halele Centrale

14,00


b.8 Lucrări de


construcții - înlocuirea


jgheaburilor de scurgere a apelor pluviale si reparații tencuieli exterioare de la partea superioara a cupolei la imobilul Halelor


Centrale (proiectare si

execuție)


b.9 Desființare si


construire Piața


Centrala


Agroalimentara Ploiești


Doatari (alte achiziții de«A


zi k-"II io


][


Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991

Cont: R068RMCB3900000545300001

imobilizări corporale)

.'O

[o ’

-.....

A

TOTAL AN 2018

18.635,00

b.l Reparație curenta hidroizolatie -intervenție de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la clădirea Halele Centrale (execuție parțial)

595,00

TOTAL LUCRĂRI 2019

595,00

1

b.l Reparație curenta hidroizolatie -intervenție de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la clădirea Halele Centrale (execuție parțial)

1

i

595,00

TOTAL AN 2020

595,00

-

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)-interne

b)-externe

-^-1 □Ploiești, Str.Griviței

Nr.Reg.Com.: J 29/M#99t<AX Cont: RO68RMCB39OOOGO5453O0OO1 Fax: 0244 / 514 43^ W \


■V2 ,,,     < o--y

\s'''"7.<r^vVr

Propunerile din planul de investiții si dotări au in vedere lucrări de reparații s'i<inv^stiti,i strict necesare fundamentate in funcție de importanta necesității si oportunității efectuării unor cheltuieli de investiții atat pentru anul 2018 cat si pentru anii 2019-2020 si care sunt prexentate in notele de fundamentare si in lista de investiții si dotări (Anexa 2).

Fundamentarea propunerilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost intocmita astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării întregii activitati cu respectarea legislației in vigoare.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 .

CONTABIL SEF,


EC. ANGELESCU CORNELIA


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR. DE/66/17.04.2018RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești

S.C. Hale si Piețe S.A Ploiești in calitate de societate comerciala pe acțiuni, avind ca acționar unic Municipiul Ploiești a elaborat si fundamentat bugetul pe anul 2018 in baza prevederilor articolului 58 din Legea Bugetului de Stat nr. 2 din 3 ianuarie 2018 precum si a cerințelor OMFP nr. 3145/05.12.2017 in ceea ce privește formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexele de fundamentare a acestora.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Având in vedere ca S.C.. Hale si Piețe S.A Ploiești in calitate de societate comerciala pe acțiuni, acționar Municipiul Ploiești, răspunde de:

 • a)     Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b)     Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c)     Angajarea, lichidarea si efectuarea plăților in limita veniturilor incasate, precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina S.C. Hale si Piețe S.A Ploiești, aceasta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzătoare de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus avizez favorabil proiectului de hotarare alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mariana Ileana GAVRILA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS,

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

Nr.: 30/^0 0^-20//

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

Prin proiectul de hotărâre supus spre aprobare se propune un buget structurat pe venituri totale de 12.168 mii lei și cheltuieli totale de 12.078 mii lei, astfel încât să fie asigurat necesarul de cheltuieli pentru buna desfășurare a activității pe anul 2018 avându-se în vedere că ritmul de creștere al veniturilor se estimează a fi superior ritmului de creștere al cheltuielilor.

S.C. Hale și Piețe S.A Ploiești - societate comercială pe acțiuni, având ca unic acționar Municipiul Ploiești, a elaborat și fundamentat bugetul pe anul 2018 în baza prevederilor articolului 58 din Legea Bugetului de Stat nr. 2 din 3 ianuarie 2018 precum și a cerințelor OMFP nr. 3145/05.12.2017 în ceea ce privește formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli precum și anexele de fundamentare a acestora.

Societatea răspunde de elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu, de urmărirea modului de realizare a veniturilor, precum și de angajarea, lichidarea și efectuarea plăților în limita veniturilor încasate. Potrivit art. 19 coroborat cu art. 1, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Local Ploiești are competența de a aproba bugetul S.C. Hale și Piețe S.A Ploiești.

Pentru aceste motive, avizez favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești.

DIRECTOR EXECUTIV

ANDREEA CRISTEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1                     f* ; 1 AX

A xxm

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 de la S.C. Hale și Piețe SA. Ploiești

și a emis:•   __— J i

_______________ \

_______
PREȘEDINTE, Paul Palas

/