Hotărârea nr. 110/2018

Hotãrârea nr. 110 privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiţii Fond prioritar obligație concesionar pentru anul 2018 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 110privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2018 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri George Sorin Niculae Botez, Gheorghe Sîrbu, Iulian Bolocan, Bogdan Hodorog, Marius Nicolae Mateescu, Ștefan Dănescu, Raportul de specialitate nr. 2346/29.03.2018 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2018 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru lucrările ce revin Societății Comerciale Apa Nova Ploiești S.R.L. potrivit Contractului de Concesiune;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 30/29.03.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 29.03.2018;

Luând în considerare Procesele verbale ale ședințelor Comitetului de Coordonare constituit conform Contractului de Concesiune, din 17.10.2017 si 17.01.2018;

Având în vedere prevederile Contractului de Concesiune încheiat cu operatorul S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. în 14.06.2000 privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în municipiul Ploiești;

Având în vedere art.10 alin.l lit.b si art 12 alin.l din Legea nr.241/2006- serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată și actualizată;

In conformitate cu prevederile art. 8 si art.44 alin.l, alin.2 lit.a din Legea 51/2006-Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata si actualizata;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit.d, alin. (6) lit.a, punctul 14, art. 45 alin (1), art. 115 alin (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE.

Art. 1 Ia act de lucrările de investiții din Programul de investiții finanțat Fond lucrări, realizate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. în anul 2017, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 6.790.317 lei.

Art. 2 Aprobă programul de investiții Fond lucrări pe anul 2018, în valoare estimată de 10.164.000 lei, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, compus din valoarea estimată de 7.636.522 lei, la care se adaugă reportul din 2017 în valoare de 2.527.478 lei.

Art. 3 Ia act de lucrările de investiții realizate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. din Fondul prioritar obligație concesionar în anul 2017, în valoare de 1.484.438 lei, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă programul de investiții prevăzut în Anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare estimată de 3.441.000 lei, ce vor fi realizate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. din Fondul prioritar obligație concesionar în anul 2018.

Art. 5 Angajarea și executarea lucrărilor de investiții, prevăzute în Anexele nr. 2 și nr. 4 din prezenta, vor respecta prevederile Contractului de concesiune și legislația în vigoare.

Art. 6 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești ca, în cazul unor economii valorice rezultate pe parcursul realizării programului, să aprobe, la propunerea fundamentată a Comitetului de Coordonare, lucrări de investiții neprevăzute, cu caracter urgent.

Art. 7 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ/^'


George-Sorin-Niculae BOTEZ-


Contrasemnează, SECII

Laurent

’lLE TAR, iu Din r /Nr.ert.

Obiective investiții

UM

PROGRAM aprobat

HCL 62/31.03.2017

REALIZĂRI 2017

Cantit.

Valoare estimata (lei)

Cantit.

Valoare lei

1

Producție apa potabila

2

Distribuție apa potabila si colectare ape uzate

2.1

Extindere rețele apa potabila (inclusiv br aferente)

ml

25

18,500

0

0

2.2

Reînnoire rețele apa potabila (inclusiv branșamentele aferente )

ml

5,369

4,622,760

4690ml+214 brans inloc+297 brans report+19 sep th+42 HI

3,654,632

2.3

Reinnoire branșamente apa

buc

200

660,000

116 brans+7 sep th

491,469

2.4

Branșamente noi -separații apa noi- sociale - PMP

buc

20

76,000

4

1,437

2.5

Punere in conformitate a protecției contra incendiilor (sistemul de hidranti incendiu)

buc

70

315,000

48

192,683

2.6

Accesorii rețea apa potabila /sectorizare /vane

buc

36

364,000

26

189,273

2.7

Extindere rețea canalizare (inclusiv racord aferent)

ml

40

40,000

63 ml + 1 racord

77,194

2.8

Reinnoire/ reabilitări rețele canalizare (inclusiv racorduri aferente)

ml

1,475

2,620,000

1417 ml+13 racorduri+16 g scurgere

2,003,080

2.9

Guri de scurgere

buc

10

30,000

8

24,071

2.10

Racorduri canalizare sociale noi

buc

5

20,000

0

0

2.11

Accesorii rețea canalizare /sectorizare

buc

6

94,000

19

110,675

2.12

înlocuit racord canalizare

buc

10

32,000

8

45,803

Total

8,892,260

6,790417Director Tehnic

Ing. Vasile IONESCU


Sef Serviciu Apa Canal

Ing. Gabriela POPESCU


Nr.crt.

Obiective investiții

UM

Cantitate

Valoare estimata (lei)

1

Producție apa potabila

2

Distribuție apa potabila si colectare ape uzate

2.1

Reinoire rețele apa potabila (inclusiv branșamentele aferente)

ml

9.535

5.986.000

2.2

Reinnoire branșamente apa

buc

105

372.500

2.3

Punere in conformitate a protecției contra incendiilor (sistemul de hidranti incendiu)

buc

50

235.000

2.4

Accesorii rețea apa potabila /sectorizare/vane

buc

286.000

2.5

Extindere rețea canalizare

ml

0

2.6

Reinoire/ reabilitări rețele canalizare (inclusiv racorduri aferente)

ml

2.090

2.652.000

2.7

Guri de scurgere

buc

10

30.000

2.8

Racorduri canalizare sociale / noi

buc

15

85.000

2.9

Accesorii rețea Canalizare /sectorizare/sisteme de pompare apa uzata

buc

97.500

2.10

Conformitate capace

buc

224

420.000

Total propuneri Fond Lucrări 2018

10.164.000

Fonduri estimate pentru 2018

7.636.522

Report 2017

2.527.478

TOTAL FOND LUCRĂRI ESTIMAT DISPONIBIL 2018

10.164.000


Sef Serviciu Apa Canal

Ing. Gabriela POPESCU


--------- Ax’* .. juî®'


Nr. crt

Destinația investițiilor

Natura investiției

UM

Programat conf.HCL

62/31.03.2017

Realizat 2017

cantitate

valoare estimata (lei)

cantitate

valoare (lei)

pompe submersibile foraje

buc

5

158,450

6

74,803

1

Producție

reparații rezervoare

buc

3

243,000

262,176

sistem de telegestiune si securitate informaționala

240,000

229,107

alimentare de rezerva cu energie electrica

buc

1

200,000

88,309

2

Diverse

sisteme periferice/accesorii

170,000

9,993

reabilitare clădiri

1,061,000

13,211

reinoire parc auto - buldoexcavator

buc

2

612,000

2

467,628

echipamente laborator

buc

1

67,500

1

131,678

diverse dotări:                                  mai

compactor-lbuc; generator de curent 220V-2buc; mașina de sudura cap la cap DN 250-lbuc; trepied cu troliu sisistem anticadere-2buc; hidrolux-2buc; pompa de ridicare presiune-2buc; motopompa 20mc/h-2buc; motocompresor 2buc; motodebitator TS420-2buc; dispozitiv hidropneumatic de vopsire airless la interior-1 buc

buc

223,150

207,532

4

TOTAL Fond Prioritar 2017

2,975,100

1,484,437

Director Tehnic

Sef Serviciu Apa Canal

Ing. Gabriela POPESCUIng. Vasile ibNESCU

7 /

/ ;

a-^\ VteMf / a?J'

PROGRAM DE INVESTIȚII FOND PRIORITAR- OBLIGAȚIE CONCESld^^;Î^ĂNUL20t^

Directoi>^A?v-'1-

Raulțfe$o.»V


Director Tehnic

Ing. Vasile IONESCU


Sef Serviciu Apa Canal


Ing. Gabriela POPESCU


Nr. crt.

Destinația investițiilor

Natura investiției

UM

Cant.

Valoare estimată (lei)

1

Producție apa potabila

pompe submersibile foraje

buc

4

156,400

rezervoare - refacere fațade

162,000

2

Diverse

sisteme periferice si accesorii

170,000

sisteme de citire la distanta

683,100

clădiri

1,442,000

3

Utilaj e,instalații,e chipamente, aparatura laborator

reinnoire parc auto

173,080

echipamente de laborator

207,000

miniexcavator - lbuc; autoutilitara - lbuc; accesorii buldoexcavator; detectoare cabluri electrice - 4buc; mașini sudura electrofuziune - 4buc; mașini de găurit in presiune -2buc; blindaje aluminiu 2X2 M si 2X3 M -5buc; aparat portabil masurare/inregistrare presiune - 2buc; motopompa 20mc/h - 3buc; motodebitator TS 420 - 3buc; motogenerator iluminat nocturn -1 buc; camera video manuala-retea canalizare - lbuc; gaz-cromatograf - lbuc; echipamente laborator-cuptor de grafit

buc

447,420

TOTAL Fond Prioritar 2018

3,441, OM

Fonduri estimate pentru 2018

1,950,000

Report 2017

1,491,000

TOTAL FOND PRIORITAR ESTIMAT DISPONIBIL 2018

3,441,000

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind aprobarea programului de mveștitiF/Epdd lucrări si a programului de investiții Fond prioritar obligație concesionar'pentru anul 2018 in cadrul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare

Programul de investiții pentru anul 2018 al operatorului Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Ploiești - S.C.Apa Nova Ploiești S.R.L- a fost elaborat si fundamentat in conformitate cu prevederile programului orientativ al investițiilor, stabilit prin Actul Adițional nr.2 la contractul de concesiune aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.25/ 01.02.2006, in concordanta cu sumele care urmeaza sa se constituie din tarif cu aceasta destinație, fiind coroborat cu programul de investiții pe anul 2018 al Primăriei Municipiului Ploiești privind modernizarea străzilor si refacerea sistemului rutier.

Ca parte componenta a tarifului aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 149/2002 (modificata si completata prin Hotararea de Guvern 1643/2006), Fondul de lucrări asigura surse rezultate din facturarea consumului de apa potabila si preluarea apelor uzate la canalizare, fiind utilizat in principal pentru lucrări de reabilitare a rețelelor de apă si canalizare, inlocuirea branșamentelor de apa si a racordurilor de canalizare la utilizatori, punerea in conformitate a sistemului de hidranti de incendiu, vane, lucrări de reabilitare pentru producția apei, etc.

Programul de investiții din Fondul prioritar, obligație concesionar, se incadreaza in prevederile Contractului de Concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Ploiești, de asemenea si programul de investiții Fond de lucrări, acesta fiind destinat cu prioritate lucrărilor de investiții stabilite de comun acord cu Comitetul de Coordonare al S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L in ședințele din 17.10.2017 si 17.01.2018 .

Fata de cele prezentate, avand in vedere Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești si avizul Comitetului de Coordonare privind activitatea S.C.Apa Nova Ploiești, propunem aprobarea proiectului de hotarare.

CONSILIERI,


George Sorin Nicolae

Gheorghe


Bogdan Hodorog^ __Marius Nicbja

Ștefan Danescu

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova        ff ..


Adresa: riaia victoriei r

fflWp    Telefon: +4 0244-541071


Fax: E-mail: Web:


+4 0244-513670 serviciipublice@rasp.ro www.rasp.ro


R.A. SERVICII PUBLICE R.A.

PLOIEȘTI

wr.            7 ■ ^3,


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări si a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2018 in cadrul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare

In conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare incheiat la 14.06.2000 cu S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L., operatorul trebuie sa prezinte anual Concedentului (Consiliul Local Municipal Ploiești), programele de investiții cu finanțare din fondul de lucrări si Fondul prioritar obligație Concesionar in vederea aprobării.

Pornind de la aceste prevederi, in corelare cu necesitățile stabilite de Direcția Tehnic Investiții a Municipiului Ploiești si Comitetul de Coordonare, S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. a intocmit propuneri care se incadreaza in programul orientativ al investițiilor - stabilit prin Actul Adițional nr. 2 la Contractul de Concesiune si vizeaza in principal lucrări de reabilitare a rețelelor de apa si de canalizare.

Pentru constituirea surselor aferente lucrărilor necesar a fi executate in 2018, la stabilirea programului de investiții aferent Fondului de lucrări pentru anul 2018, s-a avut in vedere fondul de lucrări disponibil de investit din totalul fondului de lucrări estimat a fi incasat in 2018, la care se adauga reportul din anul 2017.

Programul de investiții din Fondul de lucrări pe anul 2018 a fost prezentat, analizat si avizat in ședințele Comitetului de Coordonare din 17.10.2017 si 17.01.2018.

In anul 2017 a fost aprobat prin HCL nr. 62/31.03.2017, pe baza surselor estimate, un program de investiții in valoare de 8 892 260 lei.

Situația surselor constituite efectiv, consumul de fonduri si disponibilitățile care se reportează la finele anului 2017 se prezintă astfel:

-Fond de lucrări reportat din anul 2016:

1 141 600 lei

-Fond de lucrări incasat in 2017:

8 176 196 lei

-Fond de lucrări disponibil de investit pentru anul 2017:

 • 1 141 600+8 176 196 = 9 317 795 lei

-Fond de lucrări consumat in 2017:

6 790 317 lei

-Fond de lucrări disponibil care urmeaza sa se reporteze in 2018:

 • 2 527 478 lei

In baza programului de investiții aprobat prin HCL nr. 62/31.03.2017, in pu^spl au fost cheltuiri 6 790 317 lei fata de valoarea programata de 8 <8^27^07^^ , , .. ------. ’

2017 au fost cheltuiri 6 790 317 lei fata de valoarea programata de 8/8 programul fiind realizat din punct de vedere valoric in proporție de 76,36°/p fondul de lucrări disponibil pentru 2017.


Investițiile finanțate din fondul de lucrări realizate in 2017 sunt pfez^btate ii^; ; Anexa nr. 1.

Reabilitare rețele de apa: S-a realizat reabilitarea a 4 690 ml rețele de apa pe următoarele străzi: Anul 1907 nr. 27 A-C, Albinei, Al. Odobescu, Al. Vlahuta, Arcași, Brates, Caliman, Cema, Colinei, Eufrosin Poteca, Fabricilor, Feroviarilor, Gh. Grigore Cantacuzino, Horia, lașului, I. H. Radulescu, Lebedei, Mareșal Averescu, Popa Farcas, Timotei Cipariu, Tudor Vladimirescu .

Programul de reabilitare a rețelelor de apa a fost realizat fizic in procent de 90% si valoric in procent de 79%.

Inlocuire/reportare branșamente apa: Au fost inlocuite 330 branșamente de apa, 26 separații tehnice si 306 branșamente au fost reportate pe conductele noi.

Branșamente apa noi: Au fost executate cu aprobarea Comitetului de Coordonare 4 buc branșamente apa noi - separații tehnice pentru alimentarea cu apa a unor imobile apartinand Primăriei Municipiului Ploiești (3 separații tehnice, 1 inlocuire separate tehnica, finalizare branșament apa realizat 2016).

Extindere rețea canalizare: S-a realizat extinderea a 63 ml rețea de canalizare pe strada Lebedei.

Reabilitare rețele canalizare: S-au reabilitat 1417 ml rețea canalizare pe străzile: Aleea Cirezarilor Bl. 25-27; Aleea Metalurgistilor Bl. 50, 51, 52,53; Aleea Strejnic Bl. AII, A12; Aleea Prislop Bl 11; Aleea Bahluiului Bl 154-162, 143; Catinei Bl. 27, 27B; Carol Davila; Fat-Frumos; Gh. Gr. Cantacuzino Bl 133,150; Intrarea Polux Bl. G12-G13; Mihai Bravu Bl 1-2, 22B; B-dul Republicii Bl 16-208.

Programul de reabilitare a rețelei de canalizare a fost realizat fizic in procent de 103% si valoric in procent de 79%.

înlocuire racorduri canalizare: Au fost inlocuite 21 racorduri de canalizare.

înlocuire racorduri guri de scurgere: 4 buc.

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa/canalizare a implicat de asemenea inlocuirea a 56 hidranti de incendiu, 10 vane si 18 guri de scurgere si racorduri guri scurgere.

Programul de investiții Fond prioritar obligație Concesionar in anul 2017 a fost realizat conform Anexei nr. 3

Fondul prioritar a fost realizat in procent de 49,90% fata de valoarea programata.

In valoare de 1 484 438 lei, fondul prioritar a fost consumat astfel: 13,98% din fonduri pentru achiziționarea de materiale, utilaje si echipamente; 0,67 % pentru sisteme periferice/accesorii; 5,04% fonduri pentru sectorul de producție (achiziționare pompe submersibile); 17,66% pentru sectorul de producție (reparații rezervoare); 31,50% pentru reinnoire parc auto; 8,87% pentru echipamente de laborator; 0,89% pentru reabilitări clădiri.

Au fost achiziționate din fondul prioritar 6 pompe submersibile fronturile de captare NE/NV/Crangul lui Bot, 2 buldoexcavatoare, 1 mai ca mașina de sudura cap la cap Dn 250, 1 trepied cu troliu si sistem antica cronometru/spectometru, 2 motocompresoare, 2 generatoare de curent 220^ detectare pierderi-hidrolux, 2 motodebitatoare, 1 ciocan demolator, 1 condiționat, 2 ciocane pneumatice, 1 pompa de ridicare presiune, 1 laptop.Se constata ca programul fond prioritar a fost realizat valoric in proporție de 49,90%.

In conformitate cu prevederile Contractului de concesiune se propun pentru anul 2018 doua programe de investiții, corespunzător fondurilor generate de serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, toate investițiile fiind propuse de Comitetul de Coordonare al S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. in ședințele din 17.10.2017 si 17.01.2018. Anexăm prezentului raport Procesele-Verbale ale ședințelor Comitetului de Coordonare din datele menționate.

Programul de investiții din fondul de lucrări 2018: se propune un program de investiții din fondul de lucrări in valoare de 10 164 000, conform Anexei nr. 2, care are la baza următoarele surse estimate:

- Fond lucrări reportat din 2017:

2 527 478 lei

 • -  Fond lucrări estimate a fi incasat pentru 2018:

7 636 522 lei

 • -  Fondul de lucrări disponibil pentru investit, constituit pe seama încasărilor estimate pentru anul 2018 si a reportului din anul 2017 este:

7 636 522 + 2 527 478 = 10 164 000 lei

Programul de investiții fond lucrări pe anul 2018 este structurat astfel:

 • 1. Distribuție apa potabila si colectare ape uzate :

- Reînnoire rețele apa potabila

(inclusiv branșamente aferente)...........

....9.535 ml........

..........5.986.000 lei

- Branșamente apa............................

.....105 buc........

............372.500 lei

- Protecție contra incendiilor

(hidranti de incendiu).......................

......50 buc.........

.............235.000 lei

- Accesorii rețea apa potabila/

sectorizare ,vane.............................

.............286.000 lei

- Reinnoire/reabilitari rețele canalizare

(inclusiv racorduri aferente)...............

....2.090 ml........

..........2.652.000 lei

- Guri de scurgere.............................

.....10 buc.........

..............30.000 lei

- Racorduri canalizare........................

......15 buc.........

.............85.000 lei

- Accesorii rețea canalizare/sectorizare,

sisteme de pompare apa uzata.............

.............97.500 lei

- Conformitate capace........................

......224 buc........

............420.000 lei

FOND LUCRĂRI necesar 2018

10.164.000 lei

FONDURI ESTIMATE pentru 2018

7.636.522 lei

„ *      tă 3/ *3%.

Report din 2017                                                          lei

TOTAL FOND LUCRĂRI estimat ca disponibil in 2018       na0.t64.000 lei

P o

Programul operatorului este stabilit in corelare cu progra^^x^^în^șșțîfii de


.   _    _                  de

modernizare străzi derulat de Primăria Municipiului Ploiești, n^fsit^p^^etea in conformitate a rețelelor de apa si canalizare pentru protejarea^investitiilor de modernizare si asfaltare străzi, locațiile fiind stabilite in funcție de randamentul scăzut al rețelelor, ca urmare a pierderilor survenite in urma avariilor la conducte vechi din otel corodat sau fonta si Întreruperilor in furnizarea apei.

Referitor la investițiile de reabilitare a rețelelor de apa, s-a inclus cu prioritate reabilitarea mai multor rețele pe următoarele străzi, in lungime de 9 535 ml inclusiv reabilitarea a 777 branșamente, după cum urmeaza:

- str. Creuzot (intre str. Creuzot nr. 26B si str. Dezrobirii 21) - inelare rețea (extindere rețea apa);

-inlocuire rețea apa pe străzile: Ion Maiorescu/ Cvartal Blocuri Carpati; Popa Farcas (tronson Eufrosin Poteca - Tudor Vladimirescu) etapa 2; Cantacuzino (tronson intre str. E Poteca si str. Lobacevki si tronson intre str. Traian si str. Logofăt Tautu); Tudor Vladimirescu (tronson Horia - Lobacevschi) etapa2; Anul 1907; Creuzot (intre str. Creuzot nr. 26B si str. Dezrobirii 21); Aleea Pajurei (intre str. Bobalna si str. Rodica); Nicopole; Traian Vuia; Comatei; Miciurin; Anul 1848; B-dul Independentei (trotuar: intre str. Miciurin si str. Golești); Spatari (intre str. Lupeni si str. Buna vestire); Alexandru cel Bun; Alexandru Glinka (intre str. Alexandru Lapusneanu si Al. Glinka nr. 23);Intr. Hortensiei; Poieniței; Vanatori; Bulevardul București intre bl. 15A, B, C, D, E, F si P.T. 3 Industriei; Corăbiei; Neagoe Basarab; Rozelor; Verii; Alexandru Lapusneanu; Goraslau; Bistrița; Soveja; Baiului; Arhimede; Razoare; Ineu; Petru Musat; Plevnei (cu legătură in Arcași - Buna Vestire); Moldovei.

In total s-au alocat 5 986 000 lei reprezentând 59 % din valoarea fondului de lucrări pe 2018, pentru reabilitarea a 9 535 ml rețea apa.

In vederea înlocuirii unor rețele de canalizare care prezintă disfunctionalitati si pentru care au fost necesare mai multe intervenții pentru decolmatare pe parcursul ultimului an, sau pe străzi aflate in programul de asfaltare al Primăriei, s-au alocat 2 652 000 lei pentru reabilitarea a 2 090 ml.

Străzile incluse in programul de reabilitare rețea canalizare sunt: - inlocuire rețea canalizare pe străzile: Aleea Bahluiului bl. 154 sc. A si B, 157, 158, 162 (intre str. Marasesti si Aleea Silistei) -etapa 2; Republicii Bl. 208 si Bl. 16; Aleea Prislop; Carol Davila Bl. B, 118B C, 120D-etapa 1; Carol Davila Bl. B, 118B C, 120D-etapa2; Minerva; Anotimpului; Republicii Bl. 201, Bl. 18; Aleea Pajurei; Sublocotenent Erou Moldoveanu Marian Bl. 8; Malu Roșu Bl. 106 sc. A,B,C; B-dul Republicii Bl. 13 Bl, B2.

In proiectul de investiții 2018 este prevăzută si inlocuirea a 105 branșamente apa, realizarea a 50 de hidranti de incendiu, 15 racorduri de canalizare, 10 guri de scurgere in zone inundabile, accesorii rețea canalizare/sectorizare, sisteme dejpompare apa uzata, conformitate 240 capace.

La capitolul accesorii rețea apa /sectorizare, vane a fost afSpata^^mi'Mde 256.000 lei pentru montare contorizare, senzor presiune si automăți:^^^^nare detectare pierderi cu sistem de gestiune la distanta si inlocuirea a

Nu sunt prevăzute investiții finanțate din fondul de lucrări in ^^fut^od^ct de apa.

Investițiile pe sectoare de activitate au următoarea pondere din valoareTtotala a fondului de lucrări, estimat la 10 164 000 lei:

 • -  Distribuție apa potabila - 67,49% -   6 859 500 lei

 • -  Colectare ape uzate -32,51%-  3 304 500 lei

Din prezentarea propunerii programului de investiții al operatorului pentru anul 2018 sunt de retinut următoarele aspecte importante:

La un program de investiții previzionat de 10 164 000 lei pentru 2018, corespunzător unui fond de lucrări estimat a fi investit de 7 636 522 lei si un report de 2 527 478 lei din 2017, rezulta ca exista resurse pentru realizarea tuturor investițiilor prevăzute in programul pe 2018.

Programul de investiții prioritar obligație concesionar:

Programul prevede angajarea in 2018 a unui volum de lucrări in valoare de 1 989 820 lei, necesar pentru investiții cu finanțare din fondurile proprii ale operatorului.


Fondul prioritar vizeaza in principal următoarele investiții:

1. Producție apa potabila

 • - pompe submersibile la Fronturi

de captare NE; NV; Crângul lui Bot..........................4 buc ...... 156.400

 • - reabilitare exterior rezervoare

la uzina de producție NG (R1+R2).................................................162.000

 • 2. Diverse

 • - sisteme periferice si accesorii ....................................................... 170.000

 • - clădiri ........................................................................................... 1.442.000 lei

 • - sisteme de citire la distanta................................................................683.100

 • 3. Utilaje, instalații si echipamente

 • - reînnoire parc auto........................................................................173.080 lei

 • - utilaje instalații si echipamente.....................................................447.420

 • - echipamente de laborator................................................207.000

  3.441.000 lei


  1.950.000 lei

  1.491.000 lei


TOTAL FOND PRIORITAR

FONDURI ESTIMATE pentru 2018 Report din 2017 :


- 4,71%


- 41,91 %;


- 4,94 % ;


rezervoare-refacere fațade reabilitare clădiri sisteme periferice/accesorii reînnoire parc auto utilaje instalații si echipamente sistem de citire la distanta echipamente de laborator


 • - 5,03%;

 • - 13%; -19,85 %;

 • - 6, 02%.

La capitolul Diverse au fost prevăzute investiții din fonduri proprii pentru sisteme periferice si accesorii, diverse dotări pentru situații de urgenta, sisteme de citire la distanta si pentru clădiri str.Ana Ipatescu 6 (demolare arhiva ) si demolare corp B din Ana Ipatescu 8, renovare fațada intrare construire rampa acces.

La capitolul utilaje, instalații si echipamente de laborator s-a prevăzut pentru reinnoirea parcului auto achiziționarea unui miniexcavator si unei autoutilitare -laborator, accesorii buldoexcavator, 4 detectoare cabluri electrice, 4 mașini sudura electrofuziune, 2 mașini de găurit in presiune, 5 blindaje aluminiu 2X2 M si 2X3 M, 2 aparate portabile masurare/inregistrare presiune, 1 pompa injecție rășini pentru etansare, 3 motopompe 20mc/h, 3 motodebitatoare-TS420, 1 motogenerator -iluminat nocturn, 1 camera termoviziune-instalatii electrice, 1 camera video manuala-retea canalizare, 1 gaz-cromatograf, 1 cuptor grafit-echipamente laborator.

Având in vedere situația prezentata, menționam ca atat fondul de lucrări cat si investițiile finanțate din fonduri obligație concesionar (fonduri prioritare), respecta structura prevăzută in contractul de concesiune, se incadreaza in nivelul sumelor prevăzute in Anexa 2 la contract si nu influențează cheltuielile bugetului local al municipiului Ploiești.

Datorita faptului ca propunerea de investiții are o valoare foarte mare este necesara inceperea lucrărilor cat mai urgent, astfel supunem spre aprobare prezentul proiect de hatarare.

DIRECTOR TEHNIC ing. Vasile IONESCU


SEF SERVICIU APA CANAL ing. Gabriela POPESCU

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC ACHIZIȚII PUBLICE. CONTRACTE• 36/J0 OtMlr

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2018 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. a fost încheiat contractul de concesiune din data de 14.06.2000 în temeiul căruia s-a transmis concesionarului atât dreptul de exploatare asupra tuturor bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare din Municipiul Ploiești, cât și bunurile aferente acestor sisteme. Totodată, prin art. 7 din contract a fost reglementată procedura de derulare a Programelor de investiții, atât în ceea ce privește investițiile prioritare, cât și cele finanțate din Fodul de Lucrări.

Potrivit art. 7.1.1, lit. b) din contract, părțile au convenit ca “după realizarea programului de investiții prioritare, să se pună de acord asupra eventualelor investiții finanțate de Concesionar, în afara Fondului de Lucrări, în ultimii 10 ani ai Contractului”. De asemenea, concesionarul are obligația de a prezenta o dată pe an concedentului, tabelul privind situația amortizării investițiilor din programul prioritar finanțate de concesionar.

în ceea ce privește Programul de investiții finanțat din Fondul de Lucrări, acesta se aprobă anual de către părțile contractante, existând obligația ca în fiecare an, înainte de 31 octombrie a anului în curs, concesionarul să transmită concedentului programul de investiții multianual actualizat, detaliind programul pe anul următor precum și programul pe următorii 5 ani. în conformitate cu prevederile art. 28 din contract, “lucrările care fac parte din programul prioritar de investiții sunt realizate de Concesionar pe cheltuiala sa, conform programelor anuale convenite de comun acord de Părți”.

A

In virtutea acestor prevederi legale S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. a transmis către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești propunerea de investiții aferentă anului 2018, prin adresa nr. 1068/14.02.2018. De asemenea, Comitetul de Coordonare, în exercitarea atribuțiilor sale de a urmări modul în care se respectă dispozițiile contractului de concesiune și calitatea serviciului furnizat de către concesionar, constituind interfața de discuție privind investițiile în infrastructura Serviciilor Publice de Apă și Canalizare între părțile contractante, a încheiat procesele-verbale ale ședințelor din datele de 17.10.2017, respectiv 17.01.2018.

Prin proiectul de hotărâre supus spre aprobare Consiliului Local se aduce la cunoștință care sunt lucrările realizate anul anterior, atât în cadrul Programului

y!- -

finanțat din Fondul de Lucrări, cât și cele realizate din Fondul Prioriț^^Pdtodață,' 5 se propune aprobarea Programelor de investiții ce urmează a fi realizate rrfcîirsul anului 2018                                                        UT-J-

Pentru aceste motive, avizez favorabil proiectul de hotărâ^c'-Jpnvind/ aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2018 în cadrul serviciului ptfbîic de alimentare cu apă și de canalizare.

DIRECTOR EXECUTIV ANDREEA CRISTltA

APA NOVĂ

PloieștiREGIA AUTONOMA DE SEWgH'^%5^' PUBLICE PLOIEȘTI

Piața Victoriei nr.17, Ploiești

Ploiești, 29.03.2018

In atentia:

Domnului Director Râul PETRESCU

Referitor:

investiții 2018

Referința ns:

DE/AM/ 35.2018

Domnule Director,

Va transmitem alaturat modificarea propunerii de investiții aferenta anului 2018.

Cu stima,APA NOVA Ploiești, societate cu răspundere limitată

Str. Bobâlna nr. 10,100330 Ploiești, România

Tel.: +40(0)244-407 630, Fax: +40(0)244-591 560; Apel gratuit: 0800.800.923 www.apanova-ploiesti.ro; e-mail: clienti.apanovaploiesti@veolia.com

Capital social: 7.110.580 lei, C.I.F. RO 13102711

Qveoua


SC APA NOVA PLOIEȘTI SRL


Situația fondului de lucrări pe anul 2017

Indicator

Valoare (ron)

Report 2016

1,141,599

Fond lucrări incasari 2017

8,176,196

Disponibil pentru investit

9,317,795

investit 2017

6,790,317

Report 2017

2,527,478

Estimarea fondului de lucrări pe anul 2018

Indicator

Valoare (ron)

Report 2017

2,527,478

Estimare incasari 2018

7,636,522

Disponibil pentru investit

10,164,000

Program investiții 2018

10,164,000

Necesar de fond investiții 2018

0SC APA NOVA PLOIEȘTI SRLSituația fondului de lucrări pe anul 2017

NR.

CRT.

LUNA

FOND LUCRĂRI FACTURAT 2016

FACTURAT

TOTAL

FOND LUCRĂRI

ÎNCASAT

DISPONIBIL DE INVESTIT LEI

“CONSUMAT PENTRU INVESTIȚII

APA

CANAL

REPORT 2016

1,141,599

1

Jan-17

480,460

302,784

783,244

788,323

663,004

2

Feb-17

435,323

281,557

716,880

806,262

691,561

3

Mar-17

483,488

310,605

794,093

761,285

634,230

4

Apr-17

451,749

293,051

744,800

682,175

563,007

5

May-17

481,941

332,076

814,017

953,828

823,585

6

Jun-17

480,640

319,426

800,066

787,037

659,026

7

Jul-17

465,320

307,432

772,752

794,038

670,398

8

Aug-17

503,774

316,702

820,476

807,962

676,686

9

Sep-17

474,005

294,227

768,232

796,154

673,237

10

Oct-17

472,277

306,376

778,653

784,398

659,814

11

Nov-17

468,369

300,972

769,341

892,148

769,053

12

Dec-17

453,780

295,713

749,493

812,513

692,594

TOTAL

5,651,126

3,660,921

9,312,047

9,666,123

9,317,795

6,790,317

REPORT 2017

2,527,478

SC APA NOVA PLOIEȘTI SRL

Estimare Fond Lucrări 2018

Luna

Apa Potabila

Canalizare

Total FL facturat

Total FL încasat

Disponibil pt investiții

Cantitate MC

Preț Unitar

Valoare FL

Cantitate MC

Preț Unitar

Valoare FL

Jan-18

686,625

0.53

363,911

1,083,425

0.24

260,022

623,933

790,591

690,762

Feb-18

839,201

0.53

444,776

1,157,534

0.24

277,808

722,585

620,814

505,200

Mar-18

853,678

0.53

452,449

1,203,699

0.24

288,888

741,337

718,972

600,358

Apr-18

868,802

0.53

460,465

1,261,644

0.24

302,795

763,260

737,630

615,509

May-18

913,313

0.53

484,056

1,303,699

0.24

312,888

796,943

759,443

631,933

Jun-18

877,808

0.53

465,238

1,261,644

0.24

302,795

768,033

792,959

670,073

Jul-18

946,263

0.53

501,519

1,203,699

0.24

288,888

790,407

764,193

637,728

Aug-18

950,830

0.53

503,940

1,253,699

0.24

300,888

804,827

786,455

657,682

Sep-18

905,773

0.53

480,059

1,261,644

0.24

302,795

782,854

800,804

675,548

Oct-18

924,556

0.53

490,015

1,253,699

0.24

300,888

790,902

799,250

672,705

Nov-18

873,311

0.53

462,855

1,261,644

0.24

302,795

765,649

786,951

664,447

Dec-18

1,059,841

0.53

561,716

1,493,973

0.24

358,553

920,269

761,821

614,578

Total

10,700,000

5,671,000

15,000,000

3,600,000

9,271,000

9,119,882

7,636,522

SC APA NOVA PLOIEȘTI SRL


INVESTIȚII 2018 - APA NOVA PLOIEȘTI


Natura investițiilor

Fonduri Proprii

lei

Fond de Lucrări

lei

Producție apa potabila

cantitate

UM

pompe sumersibile foraje

4

buc

156,400

rezervoare - refacere fațade

162,000

Distribuție apa potabila si colectare ape uzate

reinoire si rețele apa potabila (inclusiv branșamentele aferente)

9,535

ml

5,986,000

branșamente apa

105

buc

372,500

protecție contra incendiilor (hidranti de incendiu)

50

buc

235,000

accesorii rețea apa potabila /sectorizare, vane,

286,000

extindere rețele canalizare

45

ml

0

reinoire/ reabilitări rețele canalizare (inclusiv racorduri aferente)

2,090

ml

2,652,000

guri de scurgere

10

buc

30,000

racorduri canalizare

15

buc

85,000

accesorii rețea Canalizare /sectorizare, sisteme de pompare apa uzata

97,500

conformitate capace

224

buc

420,000

Diverse

sisteme periferice / acesorii

170,000

sisteme de citire la distanta

683,100

utilaje instalații si echipamente

reinoire parc auto

173,080

utilaje, instalații si echipamente

447,420

echipamente de laborator

207,000

Clădiri

clădiri str.Ana Ipatescu nr.6 demolare si construcție noua

1,442,000

3,441,000

10,164,000


VALOARE fonduri estimate pentru 2018

1,950,000

7,636,522

lei

report 2017

1,491,000

2,527,478

lei

TOTAL fonduri estimate a fi disponibile in 2018

3,441,000

10,164,000

IeiRACORDURI DFCANĂL1ZÂRE2018

Locație

tip lucrare

Cantitatea prevăzută buc

U M

Sursa de finanțare

9

Preț unitar lei

Valoare estimata lucrări lei

observații/ necesitatea investiției / beneficiile investiții

Ploiești

inlocuire Racord de Canalizare

10

buc

fond lucrări

5500

55,000

asigurarea condițiilor sanitare si de mediu

Ploiești

Racord de Canalizare noi

5

buc

fond lucrări

6000

30,000

solicitări ale PMP/ RASP privind asigurarea evacuării apelor uzate menajere de la imobile aflate in patrimoniu PMP, cazuri sociale, etc


15

buc

85,000

lei

GURI DE SCURGERE - 20T0 ----— —-------


Locație

Tip lucrare

Cantitate

U.M.

Preț unitar lei

Sursa de finanțare

J

Valoarea estimata a lucrărilor lei

observații/ necesitatea investiției/ beneficiile investiții

Ploiești

gura de scurgere

10

buc

3000

fond lucrări

30000

Rezolvarea preluării apelor pluviale in anumite zone inundabile

30000 lei

BRANSĂMENTE DE APA~ 20i8  " -----—„ —  ......

Locație

tip lucrare

Cantitatea prevăzută buc

U M

Sursa de finanțare

9

Preț unitar lei

Valoare estimata lucrări lei

observații/ necesitatea investiției / beneficiile investiții

Ploiești

reinoire branșamente apa

100

buc

fond lucrări

3500

350,000

protejarea investițiilor PMP; eliminarea pierderilor de apa detectate, înlocuirea branșamentelor din Plumb

Ploiești

branșamente apa noi

5

buc

fond lucrări

4500

22,500

in baza unei proceduri de aprobare a branșamentelor noi pentru cazuri sociale , imobile ale municipalității, etc

105 buc                             372,500 lei

Locație

tip lucrare

Cantitatea

U M

Sursa de finanțare

9

Preț unitar lei

Valoare estimata lucrări lei

observații/ necesitatea investiției / beneficiile investiții

Ploiești

sisteme de protecție contra incendiilor -hidranti de incendiu

50

buc

fond lucrări

4700

235,000

asigurarea funcționarii sistemului de protecție contra incendiilor

50 buc                                 235,000 iei
prioritate

Denumire stradă

sectorizare

Tip lucrare extindere / inlocuire

Cant. Conduct a ml

U.M.

DN mm

Nr.BA de reabilitat buc

Sursa de finanțare

valoare

observații

1

Ion Maiorescu / Cvartal Blocuri Carpati

Centru

inlocuire rețea apa

660

ml

160/110

25

fond lucrări

390,000

report 2017

1

Popa Farcas (tronson Eufrosin Poteca - Tudor Vladimirescu) etapa 2

Cantauzino

inlocuire rețea apa

340

ml

110

30

fond lucrări

250,000

continuare etapa 1 din 2017

1

Cantacuzino (tronson intre str.E.Poteca si str.Lobacevski si tronson intre str.Traian si str.Logofăt laulu)

Cantauzino

inlocuire rețea apa

450

ml

110

20

fond lucrări

260,000

HCL 31/2018 Buget PMP _Program Reparații Curente si continuare etapa 1 din 2017

1

Tudor Vladimirescu (tronson Horia - Lobacevschi) etapa 2

Cantauzino

inlocuire rețea apa

600

ml

160

95

fond lucrări

620,000

continuare etapa 1 din 2017

1

Anul 1907

Rudului

inlocuire rețea apa

480

ml

160

62

fond lucrări

350,000

HCL 31/2018 Buget PMP Program Reparații Curente

1

Creuzot (intre str Creuzot nr 26B si str. Dezrobirii 21)

Rudului

inelare rețea (extindere rețea apa)

90

ml

50

0

fond lucrări

75,000

inelare rețea / asigurare debit

1

Aleea Pajurei (intre str. Bobalna si str Rodica)

Rudului

inlocuire rețea apa

150

ml

110

4

fond lucrări

130,000

Se executa împreuna cu rețeaua de canalizare

1

Nicopole

Traian

inlocuire rețea apa

755

ml

110

100

fond lucrări

580,000

continuare lucrări cartier Traian

1

Mihai Eminescu (tronson Ana tpatescu - Traian Vuia)

Bobalna

inlocuire rețea apa

37S

ml

110

10

0

refuz Municipalitate; motivație: stare foarte buna a drumului.

1

Traian Vuia

Bobalna

inlocuire rețea apa

245

ml

200

20

fond lucrări

200,000

HCL 31/2018 Buget PMP ,_1.00 mii lei /modernizare drum

1

Moldovei

Centru / Transilvaniei

inlocuire rețea apa

60

ml

110

4

fond lucrări

40,000

HCL 31/2018 Buget PMP..1.00 mii leî /modernizare drum

1

Miciurin

Ghe. Lazar

inlocuire rețea apa

200

ml

110

10

fond lucrări

130,000

HCL 31/2018 Buget PMP J.00 mii tei

/modernizare drum

1

Anul 1848

Ghe. Lazar

inlocuire rețea apa

240

ml

110

20

fond lucrări

160,000

HCL 31/2018 Buget PMP. J 00 mii tei /modernizare dn$n

1

Bdul Independentei (trotuar; intre str Miciurin si str. Gn leșin

Centru

inlocuire rețea apa

160

ML

110

6

fond lucrări

100,000

amplasareJn^Egfaâr,•^‘'■’“■~"’'■,-..

1

Spătari (intre str.Lupeni si str. Buna Vestire)

Buna Vestire

inlocuire rețea apa

360

ml

160

38

fond lucrări

240,000

HCL 31/2018 BugeVPMR'.fOb.mlLI^ , /modernizare strazlcaiiier BUraVestlre'.

1

Vanatori

Buna Vestire

inlocuire rețea apa

90

ml

100

9

fond lucrări

60,000

HCL31/2018 BugetPMP.J OO'mli let ' /modernizare strazLcartier Buna Vestire

1

Petro Museat

Buna Vestire

inlocuire rețea apa

80

ml

110

10

fond lucrări

50,000

HCL 31/2018 Bugdț,PMP J 00 mii lei. /modernizare străzi cartier Buna Vestire

1

Plevnei (cu legătura in Arcași - Buna Vestire)

Buna Vestire

inlocuire rețea apa

100

ml

110

8

fond lucrări

60,000

HCL 31/2018 Buget PMR 1 .OQ.tnli tei /modernizare străzi cartier Buna Vestire

1

Soveja

Buna Vestire

inlocuire rețea apa

240

ml

110

20

fond lucrări

150,000

HCL 31/2018 Buget PMP J.OOjnlijgi~ /modernizare străzi carttdr BiWVestire;

1

Alexandru cel Bun

Buna Vestire

inlocuire rețea apa

275

ml

110

42

fond lucrări

190,000

..... - L-'T*

HCL 31/2018 Bugdi'W-T.'OO rniT7*-< /modernizare strâzi.ixfier Buna Vestire

1

Alexandru Glinka (intre str Alexandru Lapusneanu si Al. Glinka nr 23)

Muzicanți

inlocuire rețea apa

275

ml

110

18

fond lucrări

170,000

1

intrarea Hortensiei

Albert

inlocuire cu redimensionare rețea apa

115

ml

75

10

fond lucrări

90,000

suplimentare di.® Apa (ex

----------cpA--... ,    —

APA NOVA PLOIEȘTI
1

Poieniței

Transilvaniei

inlocuire rețea apa

435

ml

160

41

fond lucrări

270,000

1

Bulevardul București intre bl. 15 A, B, C, D, E, F si P.T. 3 Industriei

Bariera București

inlocuire rețea apa

330

ml

200

0

fond lucrări

220,000

suplimentare debit apa cartier B-dul București

1

Corăbiei

Motoi

inlocuire rețea apa

90

ml

110

9

fond lucrări

65,000

avarii

1

Comatei

Mihai Bravu

inlocuire rețea apa

330

ml

350

0

fond lucrări

300,000

avarii martie 2018 / asigurare alimentare cartier Mihai Bravu /amplasare in trotuar

1

Neagoie Basarab

Centru / Transilvaniei

inlocuire rețea apa

400

ml

150

36

fond lucrări

280,000

stare drum: foarte afectat

1

Rozelor

Centru / Transilvaniei

inlocuire rețea apa

65

ml

75

4

fond lucrări

40,000

1

Verii

cantacuzino / Traian

inlocuire rețea apa

100

ml

110

6

fond lucrări

60,000

contract canalizare PMP / m nuta oct 2017

1

Alexandru Lapusneanu

Democrației

inlocuire rețea apa

350

ml

160/110

32

0

modernizare drum cf minuta oct 2017 -NU figurează insa in HCL 3:72018 - buget

PMP

1

Goraslau

Rudului

inlocuire rețea apa

175

ml

110

12

0

modernizare drum cf minuta oct 2017 -NU figurează Insa in HCL 372018 - buget PMP

1

Bistrița

Lupeni

inlocuire rețea apa

110

mi

110

14

0

modernizare drum cf minuta oct 2017-NU figurează insa in HCL 3'1/2018 ■ buget PMP

1

Baiului

Eroilor

inlocuire rețea apa

140

ml

110

14

fond lucrări

86,000

HCL 31/2018 Buget PMP -Program

Reparații Curente

1

Arhimede

Eroilor

inlocuire rețea apa

230

ml

110

14

fond lucrări

120,000

HCL 31/2018 Buget PMP _Program Reparații Curele

1

Razoare

Eroilor

inlocuire rețea apa

315

ml

110

24

fond lucrări

170,000

HCL 31/2018 Buget PMP _Program Reparații Curente

1

Ineu

Eroilor

inlocuire rețea apa

125

ml

110

10

fond lucrări

80,000

HCL 31/2018 Buget PMP „Program Reparații Curente

Nota: pentru străzile marcate in culoare galben, figurând in programul primăriei pentru modernizări străzi / program reparații curente - refacerea de carosabil S-a prevăzut numai pe zona afectata

reabilitare/inlocuire rețea _ ___    .

777       buc 5,986,000


8,535 ml apa


APA NOVA PLOIEȘTI


propunere Investiții 2018 v5 martie 2018 transmis la RASP.xls
prioritate

Denumire stradă

Locație

Cantitate prevăzută buc

U.M.

DN

mm

RC buc

ml

Sursa de finanțare

Valoare estimata lucrări lei

observații

0

Rodica (asociație Traian Vuia Nr.1)

Mihai Eminescu

45

ml

250

1

fond lucrări

0

refuz Municipalitate; motivație: stare foarte buna a drumului.

1

Aleea Bahluiului, BL.154scAsiB, 157,158,162 (intre str. Marasesti si Aleea Silistei) - etapa2

Vest 2

125

ml

315/400

0

fond lucrări

160,000

continuare etapa 1 din 2017

1

republicii bl. 208 si bl. 16

Republicii

110

ml

315

0

fond lucrări

150,000

report 2017 (nu s-a obtinut Aut. Construire - regim proprietăți) • in parcare

1

aleea Prislop

Vest 2

50

ml

315

0

fond lucrări

60,000

report 2017

1

Carol Davila bl. B, 118 B C, 120 D, - etapa 1

Enachita Vacarescu

70

ml

315

0

fond lucrări

150,000

report 2017

1

Carol Davila bl. B, 118 B C, 120 D, - etapa 2

Enachita Vacarescu

110

ml

200/315

9

fond lucrări

175,000

reporat2017

1

Minerva

vesti

630

ml

250/315/400

9

fond lucrări

682,000

degradare avansata tubulatura beton, surpare majora 2017. Iluminat public amplasat pe traseu canalizare. Deservește cele 3 scoli de pe str Minerva Se va reamnlasa oe trotuar 1 crima

1

Anotimpului

vest 1

335

ml

200/315/400

19

fond lucrări

400,000

degradare avansata tubulatura beton, nu mai permite intretinere / cu jet subpresiune (surpare tubulatura)

1

Aleea Pajurei

Mihai Eminescu

180

ml

200/315

fond lucrări

250,000

degradare avansata tubulatura beton, surpări multiple canalizare, Tel pe amplasamentul canalizării. Se va reamplasa din spațiu verde in carosabil.

1

Sublocotenent Erou Moldoveanu Marian bl. 8

Vest 1

120

ml

250

fond lucrări

145,000

degradare avansata tubulatura beton, nu mai permite intretinere / cu jet subpresiune (surpare tubulatura) amplasare in spațiu verde blocuri

1

Malu Roșu bl. 106 sc. A, B, C

Enachita Vacarescu

150

ml

315

fond lucrări

190,000

degradare avansata tubulatura beton, amplasare In spațiu verde blocuri si zona de pavele

1

Republicii bl. 201, bl. 18

Republicii

80

ml

250/315

0

fond lucrări

100,000

anulare tronson cu probleme de funcționare ce subtraverseasa bloc 17A, cu redimensionare tronson 25 ml str. Pichetului

1

b-dul Republicii bl 13 B1,B2

Republicii

130

315

fond lucrări

190,000

45 ml prin camasuire A /-r ;

0

total extinderi

45

ml

1

buc

2,652,01$* /

lei

1

total reabilitări prioritate 1

2,090

ml

37

buc


APA NOVA PLOIEȘTIDenumire INVESTIȚIE

Locație

tip lucrare

Cant. Buc

Sursa de finanțare

Valoare estimata lucrări tal

observații/ necesitatea investiției / beneficiile investiții

pompe sumersibile

Fronturi de captare NE; NV; Crângul lui Bot

pompe sumersibile

4

fonduri proprii

156,400

program anual de inlocuire a pompelor de la foraje

reabilitare exterior rezervoare R1 si R2

UP Nord Gageni

reabilitare exterior rezervore 5000MC

2

fonduri proprii

162,000

întreținere rezervoare

Total - fondurii proprii 318,400 lei

PRODUCȚIE APA POTABILA-”7^


APA NOVA PLOIEȘTI


propunere Investiții 2018 v5 martie 2018 transmis la RASP.xls

XClfeSURII HBIE AAPA PUI ABILA ■. Wlt —WJI1MW UIMIII

cartier/zona

Denumire

DN

Scurta descriere a caracteristicilor lucrării

Cant.

U.M.

Sursa de finanțare

Valoare estimata unitare lei

Valoare totala estimata lei

observații/ necesitatea investiției / beneficiile investiții

ploiești

vane

100/250

montat vana

15

buc

fond lucrări

4,000

60,000

modernizarea sistemului de alimentare cu apa

ploiești

rețea

300

montat vana/ Crângul lui Bot / 23 August

2

buc

fond lucrări

10,000

20,000

modernizarea sistemului de alimentare cu apa

ploiești

vana

500

montat vana / fir 1 Crâng - R1 / SP 23 August

2

buc

fond lucrări

15,000

30,000

modernizarea sistemului de alimentare cu apa

ploiești

vana

600

montat vana / SP 23 August

1

buc

fond lucrări

18,000

18,000

modernizarea sistemului de alimentare cu apa

ploiești

vana

400

montat vana / SV

2

buc

fond lucrări

15,000

30,000

modernizarea sistemului de alimentare cu apa

ploiești

puncte de sectorizare - AP

montare contorizare si / sau stabilizator presiune si automatizare alarmare detectare pierderi cu sistem de monitorizare la distanta

4

buc

fond lucrări

22000

88,000

modernizarea sistemului de alimentare cu apa

ploiești

puncte de monitorizare presiune -AP

montare senzor presiune si automatizare alarmare detectare pierderi cu sistem de gestiune la distanta

5

buc

fond lucrări

8000

40,000

modernizarea sistemului de alimentare cu apa

ploiești

sisteme de citire la distanta

montare sisteme de citire la distanta, cititoare, soft

2600

buc

fonduri proprii

207

683,100

modernizarea sistemului de alimentare cu apa

total VANE 19


total sectorizate 9


TOTAL FOND de LUCRĂRI sisteme de citire la distanta - asociații de proprietari


fond de lucrări

158,000

lei

fond de lucrări

128,000

tei

286,000

lei

fonduri proprii

683,100

lei
ACCESORII REȚEA CANALIZARE - sectorizare si sisteme de pompare apa uzata , conformitate cămine- 2018


Denumire cartier

Denumire stradă

DN

Scurta descriere a caracteristicilor lucrării

Cant.

U.M.

Sursa de finanțare

--Vaîoare— estimata unitare

Valoare totala estimata

observații/ necesitatea investiției / beneficiile investiții

ploiești

SP - apa uzata

-

inlocuire grup pompare

1

buc

fond lucrări

13500

13500

modernizarea sistemului de colectare apa uzata

monitorizare rețea canalizare

colector 1 si colector 2

-

montare senzori nivel si automatizare, alarmare detectare debite pluviometrice maximale, sistem de gestiune la distanta

6

pucte de sectorizare -AU

fond lucrări

14000

84000

monitorizarea nivel in rețea canalizare

punere in conformitate capace canalizare

zona Vest - etapa 1

aducere conforma la cota / inlocuire dala cu rama si capa canalizare

224

buc

fond lucrări

1875

420000

rezolvarea neconformitatilor de execuție din cadrul investițiilor de asfaltare ale municipalității
accesorii - sisteme de pompare apa uzata

13,500

tei

sectorizare rețea canalizare

84,000

Iei

conformitate capace

420,000

tel

propunere Investiții 2018 v5 martie 2018 transmis la RASP.xls
prior itate

Denumire

Locație/Serviciu

Scurta descriere a caracteristicilor lucrării / investiției

Cant.

U.M.

Sursa de finanțare

Valoare estimata lei

Observații/ necesitatea investiției / beneficiile Investiții

parc auto

parc auto

miniexcavator

1

buc

fonduri proprii

128,080

parc auto

1

parc auto

parc auto

autoutilitara - laborator

1

buc

fonduri proprii

45,000

parc auto

1

utilaje, instalații, echip

NE/SLNR

placa compactor - accesorii Boldoexcavator

2

buc

fonduri proprii

46,000

utilaje, instalații, echip

1

utilaje, instalații, echip

SSV/SC/SNE/SL NR

detectoare cabluri electrice

4

buc

fonduri proprii

45,000

utilaje, instalații, echip

1

utilaje, instalații, echip

proiectare

nivela laser cu autocalare

1

buc

fonduri proprii

5,520

utilaje, instalații, echip

1

utilaje, instalații, echip

SLNR/SC/SSV'N E

mașina sudra electrofuziune

4

buc

fonduri proprii

18,400

utilaje, instalații, echip

1

echipamente de securitate si protecția muncii

SLNR

TREPIED cu troliu si sistem anticadere

1

buc

fonduri proprii

13,800

dotări pentru lucru in siguranța

1

utilaje, instalații, echip

SSV

mașina găurit in presiune pt diametre mari

1

buc

fonduri proprii

67,500

utilaje, instalații, echip

utilaje, instalații, echip

SLNR

mașina găurit in presiune pt diametre mici

1

buc

fonduri proprii

18,400

dotări pentru lucru in siguranța

1

utilaje, instalații, echip

SSC/SLNR/

blindaje aluminu 2X2 M

2

buc

fonduri proprii

34,000

dotări pentru lucru in siguranța

1

utilaje, instalații, echip

SNE/SSV

blindaje aluminu 2X3M

2

buc

fonduri proprii

70,000

dotări pentru iucru in siguranța

1

utilaje, instalații, echip

SSV

blindaje aluminu 3X3M

1

buc

fonduri proprii

53,000

dotări pentru lucru In siguranța

1

utilaje, instalații, echip

producție

aparat portabil masurare/inregistrare presiune

2

buc

fonduri proprii

10,800

utilaje, instalații, echip

1

utilaje, instalații, echip

SSV

pompa injecție rășini pentru etansare

1

buc

fonduri proprii

5,500

utilaje, instalații, echip

1

utilaje, instalații, echip

SLNR/SNE/SC

motopompa 20 mc/h

3

buc

fonduri proprii

10,500

utilaje, instalații, echip

1

utilaje, instalații, echip

SC/NE/SLNR

motodebitator - TS420

3

buc

fonduri proprii

10,500

utilaje, instalații, echip

utilaje, instalații, echip

SC/NE/SLNR

Motogenerator - iluminat nocturn

1

buc

fonduri proprii

3,500

utilaje, instalații, echip

1

utilaje, instalații, echip

producție

camera termoviziune - instalații electrice

1

buc

fonduri proprii

25,000

utilaje, instalații, echip

1

utilaje, instalații, echip

SV

camera video - manuala - rețea canalizare

1

buc

fonduri proprii

10,000

utilaje, instalații, echip

utilaje, instalații, echip

laborator

gaz - cromatograf

1

buc

fonduri proprii

138,000

utilaje, instalații, echip

utilaje, instalații, echip

lab

echipamente laborator cuptor de grafit

1

buc

fonduri proprii

69,000

monitorizarea calitatii apei potabile


Total

827,500

tel

parc auto

173,080

lei

diverse dotări

447,420

lei

dotări laborator

207,000

lei


APA NOVA PLOIEȘTI


propunere Investiții 2018 v5 martie 2018 transmis la RASP.xlsDIVERSE - 2018

Denumire tip investiție

Locație/ Serviciu

Scurta descriere a caracteristicilor lucrării

Cant. Buc

Sursa de finanțare

»

Valoare estimata lucrări lei

software

IT

Licențe si echipamente IT

Fonduri proprii

150,000

software

IT

licența modelare hidraulica

1

Fonduri proprii

10,000

dotări

serv Privat pt Sit. de Urgenta

Dotări pentru situații de urgenta

1

Fonduri proprii

10,000

clădire

ANP

Renovare fațada intrare si construire rampa acces - str. Bobalna nr. 10,

Fonduri proprii

100,000

clădire

ANP

Clădiri str.Ana Ipatescu 6 (demolare arhiva) si demolare corp B din Ana InatRsr.u 8

Fonduri proprii

342,000

clădire

ANP

clădiri str.Ana Ipatescu nr.6 construcție noua

1

Fonduri proprii

1,000,000

total sisteme periferice si accesorii, dotări ISU       170,000

total clădiri        1,442,000

total           1,612,000     lei


APA NOVA PLOIEȘTI


propunere Investiții 2018 v5 martie 2018 transmis la RASP.xlsParticipanti:

Consiliul Local al Municipiului Ploiești: Dl. Sorin George Botez, Dl. Simion Gheorghe Sîrbu, Dl. Iulian Bolocan, Dl. Marius Nicolae Mateescu, Dl. Bogdan Hodorog, Dl. Ștefan Danescu

Apa Nova Ploiești: Dna. Anca lonascu, Dna. Constanta Grigore, Dna. Alina Mihalache, Dl. Bogdan Trimbitasu, Dl. Nicolae Cernat, dl. Iulian Motoc

Invitați: Dna. Madalina Crăciun - Director Adjunct Direcția Tehnic Investiții

Dna. Gabriela Popescu - Sef Serviciu Apă-Canal R.A.S.P. Ploiești

Secretar. Miruna Moise

Ședința a fost condusă de doamna Anca lonascu din partea Apa Nova Ploiești.

Ordinea de zi:
 • 1. Validarea procesului-verbal al reuniunii Comitetului de Coordonare din 13.09.2017;

 • 2.  Prezentarea situației ridicărilor neconforme la cota a accesoriilor rețelelor publice;

 • 3.  Prezentarea stadiului de realizare a programului de investiții Apa Nova Ploiești in perioada ianuarie - septembrie 2017;

 • 4.  Prezentarea propunerii de program de investiții al Apa Nova Ploiești pe anul 2018;

 • 5.  Diverse.

Anterior inceperii dezbaterii subiectelor aflate pe ordinea de zi a ședinței, dna. Anca lonascu solicita un punct de vedere consilierilor locali membrii in Comitetul de Coordonare cu privire la situația Protocolului privind finanțarea finalizării lucrărilor de modernizare STEP si a lucrărilor de extindere in Cartierul Mitica Apostol, protocol transmis de ANP către Municipalitate.

Dl. Sorin George Botez precizează ca domnul primar se ocupa personal de problematica acestui Protocol, iar dl. Simion Gheorghe Sirbu susține ca, din informațiile deținute de dansul, in ședința Consiliului Local din luna octombrie 2017 se va lua in discuție un proiect de HCL vizând Protocolul.

Dna. Gabriela Popescu informează membrii Comitetului de Coordonare ca respectivul proiect de HCL a fost redactat si transmis dl. director Vasile lonescu, dar Raportul de specialitate aferent acestui proiect nu este inca semnat de RASP.


V

Dl. Sorin George Botez dorește sa știe daca Expunerea de motive a proiectui-uilestejșșp^^ de consilierii locali inițiatori, solicitând in acest sens Expunerea de motive pentru a o sem^a- Ja^^

Dl. Simion Gheorghe Sirbu susține ca atata timp cat Expunerea de motive este semnata de consilierii locali inițiatori ai proiectului de HCL, RASP trebuie, la rândul sau, sa semneze Raportul de specialitate.

Având in vedere, aceasta situație, dl. Sorin George Botez solicita ca RASP sa redacteze Expunerea de motive a proiectului de HCL vizând constituirea unei comisii de negociere a Protocolului propus de ANP, expunere care sa fie prezentata consilierilor locali inițiatori la ședința de indata a Consiliului Local din data de 18.10.2017.

De asemenea, dna. Anca lonascu solicita informații cu privire la stadiul proiectului de HCL avand ca obiect transmiterea bunurilor aferente bazei sportive din incinta Crângul lui Bot (clădire si teren sport concesionate ANP) in folosința clubului Petrolul Ploiești.

Dl. Sorin George Botez precizează ca respectivul proiect de HCL se afla in lucru.

1. Validarea procesului-verbal al reuniunii Comitetului de Coordonare din 13.09.2017

Procesul-verbal al reuniunii Comitetului de Coordonare din data de 13.09.2017 este validat de membrii Comitetului de Coordonare.

2. Prezentarea situației ridicărilor neconforme la cota a accesoriilor rețelelor publice

Dna. Anca lonascu precizează ca legal obligativitatea ridicării la cota a accesoriilor rețelelor publice revine PMP, ANP opunandu-se mereu receptionarii lucrărilor de asfaltare derulate de PMP intrucat ridicările la cota nu erau conforme. Situația existenta in prezent si care a mai fost prezentata membrilor Comitetului de Coordonare creeaza un pericol iminent pentru siguranța traficului, astfel incat, avand in vedere ca nici pana la acest moment PMP nu a intreprins demersuri pentru remedierea neconformitatilor, ANP s-a oferit sa execute aceste lucrări de remediere, cu finanțare din Fondul de lucrări.

Dl. Sorin George Botez dorește sa știe cine executa aceste lucrări in prezent si cărui constructor ii da comanda PMP pentru executarea respectivelor lucrări.

Dna. Madalina Crăciun susține ca la acest moment PMP da comanda către Delta ACM pentru executarea ridicărilor la cota pe străzi pe care se derulează lucrări de asflaltare, dar situația prezentata de ANP se refera la lucrări vechi ale PMP, unele dintre ele ieșite din garanție, neexistand o finanțare la nivelul PMP pentru remedierea acestor lucrări vechi. Lucrările de ridicare la cota sunt bugetate in contractul incheiat de PMP cu Delta ACM doar pentru lucrări de asfaltare noi, remedierile neconformitatilor prezentate de ANP neputandu-se executa in cadrul contractului incheiat cu Delta ACM, fiind vorba de lucrări de asfaltare vechi, contractate cu un alt constructor.

in aceste condiții, dl. Sorin George Botez dorește sa știe de ce ar face ANP aceste lucrări cu finanțare din Fondul de lucrări a cărei valoare ar scadea astfel pentru angajarea unor lucrări de remediere, in loc de lucrări importante, cu atat mai mult cu cat denivelările carosabilului generate de neridicarile conforme la cota sunt, de cele mai multe ori, cele mai mici de pe străzile respective.

Dna. Anca lonascu subliniază ca problema acestor ridicări la cota este reprezentata de faptul ca sunt lucrări improvizate si mai puțin de faptul ca zona din jurul lor s-a lasat, aceste improvizații creeaza un pericol extrem de mare de accidente.Dl. Nicoiae Mateescu solicita informații cu privire la costurile pe care le implica ex de remediere.

Dna. Anca lonascu precizează ca ANP a estimat un cost de peste 300.000 euro pentru aducerea la cota a tuturor neconformitatilor inventariate pana in prezent.

Dl. Simion Gheorghe Sirbu dorește sa știe daca aceasta suma afecteaza mult bugetul ANP.

Dna. Anca lonascu arata ca aceste lucrări se vor eșalona anual, in cuantum de 100.000 euro/ an, efortul fiind mai mare pe parte de execuție întrucât implica mai mult timp. Lucrările se vor eșalona in funcție de prioritățile stabilite de DTI.

Dl. Sorin George Botez apreciaza ca neconformitatile ar trebui impartite pe străzi pe care se va interveni de către PMP pentru asfaltare si străzi pe care nu se va interveni. Ca urmare, in cazul in care ridicările neconforme sunt amplasate pe străzi ce se vor reabilita de PMP nu se va pune problema sa intervină ANP pentru refacere, remedierea urmând a se realiza in baza contractului de asflatare al PMP. In situația in care neconformitatile exista pe străzi reabilitate deja, dar care mai sunt in perioada de garanție, remedierile ar trebui executate de constructorul care a executat reabilitarea, Comitetul de Coordonare putând lua in discuție doar situația in care ridicările neconforme la cota sunt pe străzi reabilitate pentru care a expirat garanția. In acest din urma caz, trebuie făcută distincție intre situația in care ridicările la cota nu au fost prevăzute in contractul de asfaltare si cazul in care au fost prevăzute, insa nu au fost executate.

Dna. Alina Mihalache arata ca cele mai multe probleme sunt pe străzi asfaltate pentru care a expirat garanția si care au avut prevăzute in contract ridicări la cota, dar subcotate financiar, ceea ce a generat adoptarea unor soluții improvizate.

Dna. Anca lonascu propune ca PMP sa faca o lista de priorități in funcție de cele discutate anterior, ANP urmând sa intervină conform prioritizarii PMP.

Dl. Sorin George Botez dorește sa știe daca aceste lucrări de remediere trebuie sau nu licitate.

Dna. Madalina Crăciun susține ca lucrările de remediere se executa din fondurile proprii ale ANP, PMP nu plătește c/val. acestor lucrări. PMP a apelat practic la ANP pentru rezolvarea problemei ridicărilor neconforme.

Dl. Simion Gheorghe Sirbu solicita DTI sa precizeze ce masuri au fost luate de aceasta instituție pentru remedierea neconformitatilor de pe străzile care mai sunt inca in garanția constructorului.

Dna. Madalina Crăciun precizează ca DTI a transmis mai multe adrese către constructorul CONI pentru a ridica la cota accesoriile rețelelor, dar acesta nu a intervenit.

Dna. Gabriela Popescu arata ca, in conformitate cu Regulamentul servicului public de alimentare cu apa si de canalizare, drumarul este obligat sa aduca la cota accesoriile rețelelor, dar acest lucru nu este prevăzut si in contractele incheiate de PMP cu drumarii. După expirarea perioadei de garanție a străzilor reabilitate, s-a atenționat ANP ca exista deficiente pe acest aspect, dar ANP a demonstrat ca a făcut nenumărate demersuri atat in faza recepțiilor lucrărilor de asfaltare, cat si ulterior pentru remedierea neconformitatilor constatate.

Dna. Madalina Crăciun menționează ca DTI va prezenta Comitetului de Coordonare o lista de prioritizare a intervențiilor, avand in vedere situațiile cele mai grave, cu pericol mare de accidente.

9 0 7'

■;


X?

IM


"•     1                         ■.< ii

Dl. Sorin George Botez solicita ca DTI sa prezinte si o situație cu toate^ștraziiedn garjanție nnnctri mfriri îl troKi lio co rirliao Io rHd oa/-acariila ci lo_o ridicol co roma imnrrSv’/i-zd+o ''


V

\

l unde


constructorul trebuia sa ridice la cota accesoriile si le-a ridicat pe rame improvizatei'- - X z?

& xx

Dl. Simion Gheorghe Sirbu apreciaza ca ar trebui stabilite si niște termene clare pentru aducerea la indeplinire a deciziilor adoptate in ședințele Comitetului de Coordonare pentru a nu se mai relua subiectele in discuție.


3. Prezentarea stadiului de realizare a programului de investiții Apa Nova Ploiești in perioada ianuarie - septembrie 2017

Dna. Alina Mihalache informează membrii Comitetului de Coordonare ca pe primele 9 luni ale anului 2017 s-au angajat lucrări care reprezintă 53% din totalul aprobat, majoritatea lucrărilor pe rețelele de apa fiind finalizate, o singura lucrare din cele aprobate din bugetul pe 2017 nefiind inceputa (rețea apa Str.Eufrosin Poteca), dar va demara si aceasta in cursul saptamanii viitoare.

In ceea ce privește lucrările aferente rețelelor de canalizare, s-a decis demararea acestora mai spre finalul anului, astfel incat saptamana trecuta a inceput executarea unei astfel de rețele, doua noi lucrări vor demara saptama viitoare, iar alta in luna ianuarie 2018 (rețea canalizare Str.Dr.Carol Davilla).

Dna. Alina Mihalache precizează ca evaluarea lucrărilor bugetate pe 2017 s-a făcut cu includerea taxei de rampa de 80 lei/ tona, taxa a cărei aplicare a fost insa suspendata, astfel incat s-a reușit o economie din Fondul de lucrări 2017 de cca. 1.000.000 lei, la aceasta economie contribuind si faptul ca majoritatea lucrărilor bugetate sunt executate de ANP cu forte proprii.

Din lucrările bugetate in 2017, sunt trei lucrări ce nu vor putea fi executate - reabilitare tronson rețea canalizare B-dul.Republicii intrucat nu putem obține autorizație de construire, pentru terenurile pe care este amplasata rețeaua de canalizare fiind discuții cu privire la posibilitatea retrocedării acestora si execuția extinderii rețelei de apa si a rețelei de canalizare pe Str. Ghighiului pentru proiectul Habitat for Humanity intrucat nu exista autorizație de construire, lucrări care se pot insa reporta si executa la momentul obținerii respectivelor autorizații.

In ceea ce privește investițiile din fonduri proprii, dna. Alina Mihalache menționează ca s-a reușit obținerea certificatului de urbanism pentru construirea noii clădiri din Str.Ana Ipatescu nr.6, s-a inceput intocmirea documentației pentru obținerea autorizației de construire si se va organiza o procedura de licitație in vederea desemnării constructorului.

Dna. Anca lonascu dorește sa știe daca la acest moment exista un proiect de investiții pe 2018 al PMP.

Dna. Madalina Crăciun menționează ca la nivelul PMP s-au inceput discuțiile pe buget.

Dl. Simion Gheorghe Sirbu susține ca in ceea ce privește extinderile de rețele pentru Habitat for Humanity ar trebui redimensionate aceste rețele intrucat zona se va dezvolta in viitor.

Dna. Alina Mihalache arata ca nu este o problema cu dimensionarea rețelelor atata timp cat ANP este informata de intențiile municipalității de dezvoltare a zonei respective.

Dl. Sorin George Botez apreciaza ca ar trebui optat pentru dimensiunea maxima, indiferent de destinația ce se va da in viitor zonei.

Dna Alina Mihalache subliniază ca extinderile de rețele bugetate in 2017 au c^^șth^q^'-alirjj^^irea cu apa si preluarea apelor uzate de la casele constuite in zona de Habitat fc^^naMbfr'^^mare respectivele extinderi vor putea deservi alte obiective doar daca extinderea zonMșițpvH faceTn zona Habitat for Humanity.                                                                 ■—■v. •

Dl. Ștefan Danescu solicita o evaluare a costurilor bransarii la rețelele publice a unui eventual spital care ar putea fi construit in zona.

Dna. Alina Mihalache precizează ca nu s-a solicitat ANP un punct de vedere fata de posibilitatea construirii unui spital in respectiva zona, rețeaua de apa de pe Str.Ghighiului are diamentrul de 110 mm, nu este o rețea foarte mare. In schimb, pe Str. Torcători unde se are in vedere o alta posibila amplasare a unui spital, diametru conductei este de 300 mm.

Dl. Sorin George Botez solicita ANP un deviz estimativ pentru redimensionarea conductei de pe Str.Ghighiului la Dn 300, dna. Alina Mihalache precizând ca este necesar un plan de situație pentru a se putea face o estimare.

Dl. Simion Gheorghe Sirbu dorește sa știe daca restul de 47% din bugetul de investiții 2017 se va mai realiza.

Dna. Alina Mihalache arata ca unele lucrări nu se pot executa (de ex., extinderile de rețele pentru Habitat for Humanity), la alte lucrări s-au realizat economii fata de cat a fost bugetat (circa 1.200.000 - 1.300.000 lei care reprezintă aprox.20% din valoarea bugetata pe 2017).

Dl. Simion Gheorghe Sirbu solicita RASP sa faca o lista cu cetățenii care nu beneficiază de apa astfel incat ANP sa execute acestora branșamente de apa.

Dl. Iulian Motoc subliniază ca sunt necesare documente pentru executarea branșamentelor de apa.

Dl. Simion Gheorghe Sirbu susține ca se pot executa branșamente de apa chiar daca nu exista autorizație de construire, atata timp cat cetățenii plătesc taxe si impozite pentru case ar trebui sa li se execute branșamente si fara acte de proprietate.

Dl. Nicolae Cernat precizează ca astfel de cazuri pot fi rezolvate numai daca la nivelul PMP se gaseste o soluție astfel incat ANP sa obțină autorizație de construire pentru branșamente.

Dna. Anca lonascu subliniază ca este vorba de respectarea legii, nu se pot executa lucrări in lipsa unei autorizații de construire. La acest moment, legislația impune existent autorizației de construire pentru execuția de branșamente/ racorduri, daca se prezintă o astfel de autorizație de construire, ANP va executa lucrările.

4. Prezentarea propunerii de program de investiții al Apa Nova Ploiești pe anul 2018

Dna. Alina Mihalache prezintă membrilor Comitetului de Coordonare propunerea de buget de investiții a ANP pe 2018, cu un Fond de lucrări estimat la 7.700.000 lei la care se adauga un report din 2017 de 1.100.000 lei, report ce va fi insa mai mare. ANP a purtat discuții cu DTI care a transmis străzile bugetate pe care intenționează sa intervină in 2018, pe majoritatea acestora rețelele de apa fiind deja reabilitate, restul urmând a se verifica, in acest scop ANP avand nevoie ca DTI sa precizeze daca respectivele străzi se modernizează sau doar se asfalteaza pentru a se putea estima costurile intervențiilor ANP.

V De asemenea, in bugetul de investiții 2018 au fost incluse si lucrări pe străzi .caîje^ie^^'in^^Uit inț 2017 dar le vom finaliza abia in 2018, precum si străzi care urmeaza a fi mQȘernfeâț^ăe P,lm>si pe care intervine si ANP pentru reabilitarea rețelelor de apa. In funcție de ce ;tranșWe-^b acest proiect se va completa si varianta finala va fi prezentata Comitetului de Coordonară g y șy"

In ceea ce privește investițiile pe rețeaua de canalizare, se va interveni in zona de vest a Ploiestiului, rețelele din acea zona fiind construite din materiale vechi care trebuie înlocuite, dar multe lucrări se vor derula pe spațiul verde. S-a prevăzut in buget si inlouirea rețelei de canalizare pe Str. Rodica.

In buget au fost prevăzute inlocuirea de racorduri de canalizare, daca va fi cazul, precum si execuția de racorduri de canalizare si branșamente de apa pentru imobile PMP, mai puține inlocuiri de branșamente de apa ca in 2017, lucrări de înlocuire vane, pompe.

Dl. Simion Gheorghe Sirbu atentioneaza ca de 15 ani s-a promis canalizare in Cartierul Mitica Apostol si nu s-a realizat inca. Totodată, nici Colonia Teleajen nu a fost legata de canalizarea existenta pe Str.Mihai Bravu.

Dna. Alina Mihalache menționează ca obligația ANP, conform Contractului de Concesiune, este sa reabiliteze rețelele de canalizare existente, execuția de rețele noi de canalizare fiind responsabilitatea PMP.

In aceasta situație, dl. Ștefan Danescu dorește sa știe de ce a fost inclusa in proiectul de buget execuția rețelei de canalizare pe Str.Rodica.

Dna. Alina Mihalache precizează ca aceasta rețea se executa pentru clientul ANP existent (blocul din str.Traian Vuia nr.1), chiar daca pe alt amplasament. Racordul de canalizare care deservește noua contructie P+2 a fost executat, cu finanțarea clientului, din str. Mihai Eminescu, rețeaua de canalizare inclusa in bugetul de investiții nedeservind acest imobil.

Dna. Anca lonascu reamintește ca execuția rețelelor de apa si canalizare in Cartierul Mitica Apostol este prevăzută in protocolul propus de ANP.

Dl. Simion Gheorghe Sirbu intreaba de ce aceste lucrări nu pot fi prevăzute acum in bugetul de investiții pe'2018.

Dna. Anca lonascu subliniază ca extinderile de rețele in Cartierul Mitica Apostol sunt prevăzute in protocol, investiția estimata in acest sens este foarte mare (cca.6.000.000 euro), ANP avand nevoie de un avans pentru a demara aceste lucrări. Prin Protocolul transmis PMP, ANP a solicitat un avans ca sa se angajeze un imprumut întrucât este o lucrare extrem de complexa si trebuie licitata.

Dl. Simion Gheorghe Sirbu susține ca am putea sa alocam 2.000.000 euro pentru aceasta lucrare.

Dna. Constanta Grigore menționează ca in Contractul de Concesiune se prevede ca operatorul are obligația întreținerii rețelelor concesionate, extinderile de rețele si execuția de rețele noi fiind obligația Munciipiului Ploiești, iar in Anexa 2 a Contractului de Concesiune sunt precizate investițiile care cad in sarcina operatorului.

Dl. Sorin George Botez arata ca din Fondul de lucrări se pot face doar lucrări la rețelele existente, daca se dorește extinderea rețelelor se poate face un act adițional la Contractul de Concesiune in acest sens sau aceste lucrări pot fi contractate de Municipiul Ploiești cu alti constructori. Este adevarat ca exista obligația racordării orașului in totalitate la rețeaua de canalizare, dar atata timp cat ANP susține ca aceasta obligație nu este subsumata Contractului de Concesiune, PMP trebuie sa faca extinderea de rețele de canalizare pe banii ei si in afara concesiunii, pe principiul libertății de contractare.

modificat Contractul de Concesiune, dar trebuie verificat daca exista posibilit^^&gata''câ^gperatorul sa faca aceste extinderi si ca nu exista o limitare din punct de vedere al Contră'iâujâiide^Concesiune care sa vina in contradicție cu legislația in domeniu.

Totodată, dl. Sorin George Botez susține ca daca s-ar decide construirea de rețele noi si operarea acestora, extinderile respective se pot executa si din banii afacerii sau din alte fonduri, dar daca s-ar putea folosi Fondul de lucrări pentru aceste lucrări s-ar strânge 25% din finanțarea necesara extinderilor.

Dna. Anca lonascu atrage atentia ca daca ANP ar folosi banii ramași exclusiv in extinderea de rețele nu si-ar mai îndeplini obligațiile impuse de Contractul de Concesiune, in Protocolul propus PMP pe acest aspect Municipiul Ploiești nu trebuie sa susțină financiar extinderile de rețele in Cartierul Mitica Apostol.

Dl. Simion Gheorghe Sirbu menționează ca in Contractul de Concesiune incheiat in 2000 s-au prevăzut in sarcina ANP investiții de 27.000.000 euro, iar ulterior, prin act adițional la Contract, aceste investiții s-au redus la 14.500.000 euro. Daca se aproba Protocolul propus de ANP, se pune problema daca se va vota prelungirea Contactului de Concesiune in lipsa unor investiții importante pentru oraș.

Dl. Sorin George Botez precizează ca prelungirea Contractului de Concesiune este generata de lucrări noi pe care ANP le va executa si este justificata de amortizarea acestor lucrări noi, astfel incat, daca ANP va introduce alte sume de investiții peste cele menționate in Anexa 2 la Contractul de concesiune, acest Contract se va prelungi. O astfel de hotarare trebuie insa luata repede pentru ca execuția acestor lucrări este de durata.

5. Diverse

Dna. Anca lonascu informează membrii Comitetului de Coordonare ca nici la acest moment PMP nu achita facturile emise de ANP pentru preluarea apelor uzate.

De asemenea, ANP a initiat si o acțiune in instanța in vederea recuperării penalităților aferente facturilor emise si neachitate de PMP pentru acest serviciu, facturi care au fost puse in executare silita de ANP.

încheiat azi, 17.10.2017, la sediul Apa

APA NOVA PLOIEȘTIConstanta GrigoreAlina Mihalache


Iulian BolocanMarius Nicolae


<•

Bogdan Hodorog f

Ștefan Danescu

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI COMITETULUI DE COORDONARE din data de 17.01.2018

Participanti:

Consiliul Local al Municipiului Ploiești: Dl. Sorin George Botez, Dl. Simion Gheorghe Sîrbu, Dl. Iulian Bolocan, Dl. Marius Nicolae Mateescu, Dl. Bogdan Hodorog, Dl. Ștefan Danescu

Apa Nova Ploiești: Dna. Anca lonascu, Dna. Constanta Grigore, Dna. Alina Mihalache, Dl. Bogdan Trimbitasu, Dl. Nicolae Cernat, dl. Iulian Motoc

Invitați: Dl. Cristian Ganea - Viceprimar

Dna. Mihaela lamandi - Director Executiv Direcția Tehnic Investiții

Dl. Alexandru Petrescu - Director R.A.S.P. Ploiești

Dl. Vasile lonescu - Director Tehnic R.A.S.P. Ploiești

Dna. Gabriela Popescu - Sef Serviciu Apă-Canal R.A.S.P. Ploiești

Secretar. Miruna Moise

Ședința a fost condusă de domnul Simion Gheorghe Sîrbu din partea Consiliului Local Ploiești.

Ordinea de zi:
 • 1. Validarea procesului-verbal al reuniunii Comitetului de Coordonare din 14.12.2017;

 • 2.  Prezentarea stadiului de realizare a programului de investiții Apa Nova Ploiești la 31.12.2017;

 • 3.  Prezentarea propunerii de program de investiții Apa Nova Ploiești pe anul 2018;

 • 4.  Diverse.

1. Validarea procesului-verbal al reuniunii Comitetului de Coordonare din 14.12.2017

Procesul-verbal al reuniunii Comitetului de Coordonare din data de 14.12.2017 este validat de membrii Comitetului de Coordonare.

2. Prezentarea stadiului de realizare a programului de investiții Apa Nova Ploiești la 31.12.2017

Dna. Alina Mihalache informează membrii Comitetului de Coordonare ca din Fondul de lucrări in valoare de 8.892.290 lei aprobat prin HCL nr.62/ 31.03.2017 s-a imputat pe lucrările de investii din 2017 suma de 6.790.317 lei, reportul mare inregistrat fiind generat in principal de eliminarea taxei de depozitare in rampa ecologica si a nefinalizarii unor lucrări mari de investiții. Este vorba despre reabilitarea rețelei de canalizare pe Str. Dr. Carol Davilla ( se lucrează pe tronsoane), reabilitarea rețelei de apa pe Str. Ion Maiorescu (lucrarea va incepe probabil in luna februarie, in funcție de

o 7

AX      A

de va se


vreme) sau reabilitarea rețelei de canalizare pe Bdul. Republicii bl.203 (nu s-a obțin ut autorizația construire întrucât sunt discuții vizând regimul juridic al terenurilor pe care se .van^țerveni, lucrarea demara insa in 2018). Se precizează ca lucrările de asfaltare aferente investițiilor aprobate ib2017 vor deconta din acest report al Fondului de lucrări 2017.

Dl. Viceprimar Cristian Ganea subliniază ca a aprobat executarea lucrării de reabilitare rețea apa pe Str. Ion Maiorescu in noiembrie 2017 si dorește sa știe de ce aceasta lucrare nu s-a făcut la acel moment.

Dna. Alina Mihalache precizează ca ANP a licitat respectiva lucrare, s-a încheiat contract de execuție, dar nu s-a dat ordin de incepere a lucrărilor pentru ca acestea nu s-ar fi finalizat la termen, in luna decembrie traficul era intens in zona, se prognozau condiții meteo nefavorabile si perioada de execuție ar fi fost diminuata cu zilele nelucratoare aferente perioadei sărbătorilor de iarna. Este de așteptat ca lucrarea sa fie demarata in luna februarie, in funcție de vreme.

Dl. Sorin George Botez dorește sa știe care este economia făcută din eliminarea taxei de rampa depozitare in rampa si daca aceasta economie se poate reporta in 2018.

Dna. Alina Mihalache arata ca aceasta economie este de cca. 1.000.000 lei si se va duce in investițiile pe 2018.

Dl. Simion Gheorghe Sîrbu dorește sa știe ce investiții nu s-au realizat din fondurile proprii ANP.

Dna. Alina Mihalache precizează ca nu este finalizata clădirea noua din Str.Ana Ipatescu nr.6, s-a obtinut autorizație de demolare a vechii construcții, suntem la faza obținerii autorizației de construire pentru noua clădire, cu mențiunea ca demolarea se va face după finalizarea noii construcții.

Dna. Constanta Grigore arata ca ANP estimează ca noua clădire se va finaliza in cateva luni de la obținerea autorizației de construire intrucat se va lucra pe structura metalica.

Membrii Comitetului de Coordonare iau act de prezentarea stadiului de realizare a programului de investiții Apa Nova Ploiești pe 2017 cu care sunt de acord.

3. Prezentarea propunerii de program de investiții Apa Nova Ploiești pe anul 2018

Dna; Alina Mihalache prezintă membrilor Comitetului de Coordonare propunerea de program de investiții pe 2018, cu mențiunea ca valoarea estimata a Fondului de lucrări 2018 este de 7.636.522 lei la care se adauga reportul din 2017 in valoare de 2.527.478 lei, astfel incat ANP va avea la dispoziție in 2018 un Fond de lucrări estimat la suma de 10.164.000 lei.

Referitor la investițiile pe rețele de apa, dna. Alina Mihalache precizează ca se vor finaliza investițiile prevăzute in bugetul din 2017 si se va interveni, ca si lucrări de investiții noi, mai mult pe străzi pe care PMP executa rețele de canalizare. Pe aceste străzi pe care va interveni PMP, s-au făcut deja verificări ale rețelelor de apa si s-a constatat ca pe unele străzi ANP a inlocuit deja rețelele, altele nu necesita intervenții, astfel incat in programul de investiții 2018 au fost incluse doar acele străzi pe care ANP trebuie sa inlocuiasca rețeaua de apa pentru a nu aparea probleme in viitor, după finalizarea refacerii respectivelor străzi.

Dna. Mihaela lamandi arata ca in ceea ce privește investițiile pe asfaltare ale PMP, se incearca sa se tina pasul cu programul de canalizare care are prevăzută ca finanțare suma de 22.000.000 lei din credit Exim Bank si care include mai multe străzi din oraș si. parțial Cartierul Mitica Apostol.


L- J / <

f.v

mțșrVfeRĂ'


/*•«©>' .—-

Dna. Alina Mihalache subliniază ca in anumite zone (de ex., zona Mimiuțui)2-AN^a inț^ryfe'nivpentru reabilitarea rețelei de apa doar înainte de asfaltare, nu cu ocazia iucrariior PM^e introdu©^ rețea de canalizare pentru a evita riscul de apariție a legaturilor clandestine^ iaQetș?cțya d^&pa. De asemenea, arata ca in buget nu a fost prevăzută nicio investiție in Cartierul Mitica ApoStol'^eexistand sursa de finanțare in acest sens.                                                  S

Dl. Sorin George Botez apreciaza ca daca bugetul ANP este construit in funcție de investiile PMP pe canalizare exista riscul sa fie excluse investiții in alte zone in care PMP nu intervine.

Dna. Alina Mihalache precizează ca ANP incearca sa mearga pe prioritățile PMP, dar in bugetul pe 2018 s-au prevăzut si alte lucrări importante pentru ANP, in funcție de problemele constatate de ANP- reabilitarea rețelei de apa pe Str.Popa Farcas unde s-a intervenit si in 2017 si se va continua si in 2018 sau a celei de pe Str.lon Maiorescu.

Dl. Simion Gheorghe Sîrbu dorește sa știe daca din Fondul de lucrări nu pot fi directionati 3.000.000 lei pentru lucrări in Cartierul Mitica Apostol.

Dna. Alina Mihalache precizează ca DTI a prevăzut in bugetul propriu de investiții 2018 executarea rețelei de canalizare in Cartierul Mitica Apostol, ANP poate interveni pentru reabilitarea rețelei de apa existenta, dar nu poate executa extinderi de rețele de apa.

Dl. Cristian Ganea menționează ca a fost in discuție un proiect ca ANP sa execute rețeaua de apa in Cartierul Mitica Apostol.

Dna. Anca lonascu subliniază ca a existat un astfel de proiect, dar in anumite condiții care acum nu mai sunt actuale.

Dna. Mihaela lamandi menționează ca exista 17.000.000 lei din credit Exim Bank alocate lucrărilor de canalizare din Cartierul Mitica Apostol.

Dl. Simion Gheorghe Sîrbu susține ca pentru ca ANP sa poata demara lucrări de canalizare in Cartierul Mitica Apostol trebuie redactat un proiect de HCL de majorare cu 8,5% a tarifului ANP, sens in care ANP ar trebui sa înainteze o scrisoare către Consiliul Local pe acest subiect.

Dna. Anca lonascu precizează ca ANP. va înainta aceasta adresa, cu mențiunea ca si cu aceasta creștere de 8,5% tariful ramane cel mai mic din tara.

Dl. Sorin George Botez arata ca daca se accepta creștere de tarif de 8,5%, aceasta creștere ar trebui condiționată de executarea lucrărilor de canalizare in Cartierul Mitica Apostol.

Dna. Anca lonascu subliniază ca in Actul Adițional la Contractul de Concesiune redactat la momentul inițierii discuțiilor pe creșterea de tarif se prevedea in concret acest aspect.

Dl. Sorin George Botez apreciaza ca la momentul aprobării HCL de majorare a tarifului trebuie menționat ca se condiționează creșterea de executarea lucrărilor, Actul Adițional fiind ulterior promovării HCL.

Dl. Simion Gheorghe Sîrbu informează Comitetul de Coordonare ca in proiectul de HCL din 2015 se menționa la art.1 ca se majoreaza tariful ANP cu 8,5%, iar la art.2 se aproba Actul Adițional in care se menționa ca ANP executa lucrările de canalizare in cartier.

Revenind la investițiile menționate in programul pe 2018, dl. Sorin George Botez dorește sa știe daca, in afara de investițiile urgente ale ANP si lucrările pe canalizările PMP, mai dorește cineva sa includă si alte situații. In ceea ce privește investițiile in cartierul Mitica Apostol si Colonia Teleajen acestea vor

ajunge in discuție după ce se va stabili ce se face cu majorarea de tarif carej âac|kȘ®: vâ aproba, va permite o suplimentare a programului de investiții ANP.                      ;              . ț

Dna. Mihaela lamandi dorește sa știe cati bani poate investi ANP in Cartierul Mitica Apostoiro,/

Dna. Anca lonascu precizează ca in proiectul inițial de majorare a tarifului ANP era prevăzut ca ANP sa execute rețele de apa si canalizare in Cartierul Mitica Apostol, dar întrucât acer proiect nu a fost finalizat, ANP nu are prevăzute in 2018 lucrări in Cartierul Mitica Apostol.

De asemenea, dna. Mihaela lamandi arata ca in 2018 se dorește construirea unui sens giratoriu nou pe Str.Strandului, cu ocazia acestor lucrări putandu-se interveni si pentru executarea extinderii rețelei de canalizare in zona.

Dna. Alina Mihalache susține ca pe Str.Strandului exista rețea de canalizare noua, rețea de canalizare fiind pana la str.Drumul Serii.

Dl. Sorin George Botez propune sa se procedeze la redactarea proiectului de HCL de majorare a tarifului ANP cu 8,5% condiționată de executarea de către ANP a lucrărilor de apa si canalizare in Cartierul Mitica Apostol, solicitând o estimare a valorii acestei investiții.

Dna. Anca lonascu precizează ca investiția a fost estimata la cca. 6.000.000 euro, dar trebuie stabilit foarte clar ce executa ANP in cadrul acestui proiect, avand in vedere ca ANP s-a angajat prin proiectul inițial doar sa execute rețelele de apa si canalizare din incinta cartierului.

Dna. Mihaela lamandi menționează ca DTI a prevăzut in investițiile sale pe 2018 doar executarea unei parti din rețeaua de canalizare, estimând o suma de cca.4.000.000 euro doar pentru execuția lucrării de legătură dintre rețeaua de canalizare din cartier si oraș, legătură ce este prevăzută a fi executata de DTI. Pe parte de rețele de apa nu s-a prevăzut nicio lucrare de către DTI in 2018 si nu s-a bugetat nici asfaltarea străzilor.

Pe partea de alimentare cu apa, dna. Alina Mihalache arata ca mai sunt necesare unele extinderi de rețele, alte rețele ar trebui redimensionate, daca se stabilește limita la canalizare se va sti exact cine executa si ce tipuri de lucrări executa.

Dl. Sorin George Botez susține ca acest punctaj PMP-ANP ar trebui făcut pana la momentul când se va discuta in Comitetul de Coordonare ce lucrări suplimentare se vor executa după aprobarea majorării de tarif de 8,5%. Este posibil ca surplusul sa fie pe o perioada lunga, astfel incat trebuie asigurata continuitatea, urmând sa se stabilească si pana când se executa lucrările.

Dna. Anca lonascu atrage atentia ca nu putem discuta aceste aspecte atata timp cat nu avem si STEP, asa cum s-a discutat la momentul inițierii Protocolului privind finanțarea finalizării lucrărilor de modernizare STEP si a lucrărilor de extindere in Cartierul Mitica Apostol.

In aceasta situație, dl. Sorin George Botez dorește sa știe daca exista finanțare in 2018 pentru STEP.

Dl. Râul Petrescu precizează ca nu exista deocamdată prevedere bugetara in 2018.

Dl. Sorin George Botez subliniază ca, in condițiile in care bugetul PMP este mai mic ca in 2017, este evident ca nu se va putea asigura finanțarea STEP, punandu-se astfel intrebarea cine va răspunde ca vom fi sancționați pentru nefunctionarea STEP.

Dl. Râul Petrescu informează membrii Comitetului de Coordonare ca PMP a solicitat RASP intreaga corespondenta cu constructorul Thymian, reprezentanții RASP au participat la o întâlnire cu ministrul mediului care a confirmat ca este in curs de elaborare un proiect de HG pentru acordarea de derogări

4

pentru STEP, obținerea acestei derogări fiind condiționată de prezentarea 'Șibui .^Ț(?i.^^-^xecutie pentru finalizarea STEP ( cu precizarea clara a sursei de finanțare, a etapelor lucrărilor,

\ ~     '5°

Dl. Sorin George Botez susține ca bugetul PMP a scăzut la cca.340.000.00Q;lei, s^Ștf.majc^at salariile personalului din administrația locala, astfel incat este clar ca nu sunt bani pentru investii 4i implicit PMP nu-si poate asuma finalizarea STEP.                                 " 'j S ,ț.

Dl. Râul Petrescu precizează ca exista 17.000.000 lei obținute de la Ministerul Dezvoltării in urma câștigării litigiului initiat de PMP pentru recuperarea acestei sume.

Dl. Sorin George Botez apreciaza ca procesul cu constructorul Thymian a fost prost conceput, nu s-a realizat practic nimic după patru ani de procese. A fost o posibilitate de finalizare a STEP pornita din Comitetul de Coordonare, pusa in discuția unei comisii numita de Consiliul Local, comisie care a hotarat insa la prima întâlnire ca nu mai este nevoie de nicio dezbatere pe acest subiect! De noua luni se discuta in PMP ca Thymian ar trebui sa continue lucrările la STEP, dar nu s-a intamplat nimic, nu s-a dat niciun ordin de începere a lucrărilor.

Dl. Râul Petrescu menționează ca membrii Unitatii de implementare a proiectului STEP au constatat ca Thymian nu a lucrat cum trebuie.

Dl. Simion Gheorghe Sîrbu arata ca exista o firma care de atatea ori si-a aratat disponibilitatea de a finaliza STEP, au fost inițiate demersuri de către Consiliul Local in acest sens, dar acum se susține ca se poate finaliza STEP de către PMP, fara a se face insa nimic concret!

Dl. Sorin George Botez subliniază ca membrii numiți de primar in comisia de negociere înființata de Consiliul Local trebuiau doar sa acorde asistenta, nu sa ia decizii. Decizia trebuia luata de consilierii locali, după analizarea raportului întocmit de respectiva comisie.

Dna. Anca lonascu precizează ca la întâlnirea convocata de aceasta comisie dl. consilier local Minea a informat reprezentanții ANP ca exista si bani si disponibilitate din partea constructorului pentru finalizarea STEP.

Dl. Sorin George Botez solicita informații cu privire la regimul juridic al terenului pe care s-a amplasat STEP întrucât au aparut informații ca lucrările s-au executat pe un alt amplasament decât cel autorizat.

Dl. Râul Petrescu arata ca este in curs de soluționare aceasta problema, se fac măsurători cadastrale pentru lămurirea acestor aspecte.

Supunând la vot proiectul de investiții ANP pe anul 2018, membrii Comitetului de Coordonare aproba acest proiect, cu amendamentele discutate in cadrul ședinței, urmând ca in acest program de investiții sa fie incluse si alte posibile lucrări urgente, după aprobarea punctuala a acestora de către Comitetul de Coordonare.

4. Diverse

Dl. Simion Gheorghe Sîrbu revine la subiectul STEP si susține ca la acest moment nimeni din PMP nu-si poate asuma finalizarea STEP. In condițiile in care exista o firma care dorește sa finalizeze aceasta lucrare, ar trebui ca PMP sa-si asume sa împuternicească aceasta firma sa termine STEP.

Dl. Sorin George Botez reiterează faptul ca sarcina comisiei de negociere era sa redacteze un raport si sa faca o propunere către Consiliul Local, or aceasta comisie a spus la prima intalnire organizata in acest sens ca nu mai este nevoie de alte discuții.


încheiat azi, 17.01.2018, la sediul Apa Nova Ploiești.CONSILIUL LOCAL

s.

V)

Simion Gheorghe Sîrbu
Marius Nicolae Mateescu
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


-----

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘȚ^ROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de investiți

Fond lucrări si a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2018 in cadrul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare


PREȘEDINTE Minea Constantin


Data:   3 ~ & 3 " 2 c?