Hotărârea nr. 11/2018

Hotãrârea nr. 11 privind aprobarea unui schimb de locuinţe

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 11 privind aprobarea unui schimb de locuințe

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a consilierilor Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Claudia Oana Sălceanu, Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr. 440/11.01.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea unui schimb de locuințe;

Ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data 16.01.2018;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 36/27.02.2017 privind aprobarea Regulamentului aplicabil schimbului de locuințe sociale aflate în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Luând în considerare faptul că:

  • -  unitatea locativă cu destinația de locuință socială situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, camera 32 este deținută în baza contractului de închiriere nr. 5005 / 25.06.2008, de către dl. Ursaru Ion.

  • -  unitatea locativă cu destinația de locuință socială situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, camera 44 este deținută în baza contractului de închiriere nr. 918 / 30.01.2009, de către dl. Lișiță Eugen Nicolae.

în temeiul art. 36, alin. 2, lit. c ) coroborat cu dispozițiile alin. 5, lit. a), precum și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă schimbul de locuințe sociale dintre dl. Ursaru Ion, care deține cu chirie locuința socială situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, camera 32 și dl. Lișiță Eugen Nicolae, care deține cu chirie locuința socială situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, camera 44.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 30 ianuarie 2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Georae-Sorin-Niculae-BOTEZ


Contrase in nează: SECR1


Laurenți

EXPUNERE DE MOTIVE


__________

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de Io ănnjț^'

în exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 / 2001, repu actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în confofmjitățg legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36 / 27.02.2017 privind aprobarea Regulamentului aplicabil schimbului de locuințe sociale aflate în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, s-a aprobat procedura prin care titularii contractelor de închiriere pot realiza schimb de locuință.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind protecția și asistența socială s-a întrunit și a analizat cererile formulate de către dl. Ursaru Ion și dl. Lișiță Eugen Nicolae, prin care solicită sprijinul autorității publice locale în vederea realizării schimbului de locuințe sociale, adeverințele din care reiese faptul că susnumiții nu înregistrează debite la plata întreținerii și a utilităților, precum și Procesul - verbal întocmit de reprezentanții Serviciului Locuințe Sociale din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se constată faptul că starea unităților locative este conform cu cele stipulate în Procesul - Verbal de predare -primire, încheiat la momentul repartizării locuințelor sociale.

S-a luat la cunoștință faptul că cele două familii dețin pe bază de contracte de închiriere perfectate cu Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești locuințele sociale situate în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, camera 32 - dl. Ursaru Ion și Lișiță Eugen Nicolae, camera 44. Comisia a constatat că schimbul de locuință se realizează cu acordul deplin al părților și în concordanță cu Regulamentul aprobat prin actul normativ mai sus amintit, astfel încât am avizat favorabil solicitările petenților.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri:

Robert Ionuț Vîscan

Marilena Stanciu,


Constantin Gabriel


inea,Sanda Dragulea,

Paulica Drăgușin, Oana Claudia Săkeanu

Valentin Marcu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe Sociale


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de

în exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 / 2001, republicată și actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate cu legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale.

Prin Dispoziția nr. 7795 / 23.10.2003 administrarea locuințelor sociale și toată activitatea conexă a fost preluată de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești. Astfel, instituția noastră, în calitate de administrator al acestor imobile, are datoria de a contribui la respectarea normelor de conviețuire între locatari și de a preveni eventualele situații de natură conflictuală, precum și de a oferi sprijin familiilor care se găsesc în situații sociale deosebite.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 40 / 30.03.2005 privind repartizarea de locuințe sociale, autoritatea publică locală a decis repartizarea unității locative cu destinația de locuință socială situată in Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, camera 32, familiei Ursaru Ion. Instituția noastră a încheiat cu această familie contract de închiriere nr. 2995 / 25.04.2005, prelungit prin contracte și acte adiționale succesive.

Dl. Ursaru Ion este născut în Municipiul Ploiești, în data de 19.08.1966 și are în întreținere un copil minor, Ursaru Alexandru Ștefaniță, în vârstă de 14 ani.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 40 / 30.03.2005 privind repartizarea de locuințe sociale, autoritatea publică locală a decis repartizarea unității locative cu destinația de locuință socială situată in Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, camera 44, familiei Lișită Eugen Nicolae. Instituția noastră a încheiat cu această familie contract de închiriere nr. 2995 / 25.04.2005, prelungit prin contracte și acte adiționale succesive.

Dl. Lișiță Eugen Nicolae s-a născut în Municipiul Ploiești, la data de 09.08.1964, este căsătorit cu numita Lișiță Maria și au împreună trei copii: Lișiță Antonia Iuliana, în vârstă de 26 ani, Lisită Ștefan Andrei, în vârstă de 14 ani si Lisită Marian Alexandru, în

7         5  3      3.                                   7                                                       5           3   5                                                       7

vârstă de 14 ani.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36 / 27.02.2017 privind aprobarea Regulamentului aplicabil schimbului de locuințe sociale aflate în admipisțrâî:ea~-.;.7!z/\ Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, s-a aprobat procedură? pjin care’ /M \ ' titularii contractelor de închiriere pot realiza schimb de locuință.

Prin adresa nr. 16053 / 10.11.2017 formulată dc către dl. Ursaru Ion, WtbfițuEu^U solicită schimbul de locuință cu locatarul Lișiță Eugen Nicolae, invocând motive personale.

Prin adresa nr. 16052 / 10.11.2017 formulată de către dl. Lișiță Eugen Nicolae, acesta solicită schimbul de locuință cu locatarul Ursaru Ion, invocând motive personale.

Precizăm că la cereri petenții au anexat adeverințe din care reiese faptul că aceste familii nu înregistrează debite la plata întreținerii și a utilităților; de asemenea, susnumiții nu înregistrează debite la plata chiriei.

După înregistrarea cererilor, reprezentanții Serviciului Locuințe Sociale au verificat și constatat că starea unităților locative este conformă cu cele stipulate în Procesul - Verbal de predare - primire, încheiat la momentul repartizării locuințelor sociale, fapt consemnat în Procesul - Verbal de constatare anexat la prezentul proiect de hotărâre.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind protecția și asistența socială s-a întrunit și a analizat cererile mai sus menționate. Punctul de vedere al Comisiei se regăsește în Expunerea de Motive, parte componentă a prezentului

proiect de hotărâre.DIRECT0R GENERAL,

IȘEF SERVICIU, Ovidiu Bădulescua Chiva


SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARA, Daniela Si

VIZAT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,
PROCES - VERBAL

Prin cererile nr. 16053 / 10.11.2017 si nr. 16052 / 10.11.2017, numiți i (Ursaru Ion si Lisita Eugen, titulari ai contractelor de închiriere încheiate cu Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, avand ca obiect locuințele sociale situate in Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 32, respectiv cam. 44, au solicitat schimb de locuința.       ,./.T

In temeiul dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 36 / 27.02.2017 privind aprobarea Regulamentului aplicabil schimbului de locuințe sociale aflate in administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești care prevede faptul ca, după înregistrarea cererilor privind schimbul de locuințe, reprezentanții Serviciului Locuințe Sociale vor verifica daca starea unităților locative este conforma cu cele stipulate in Procesul - Verbal de predare - primire, incheiat la momentul repartizării locuințelor sociale, ne-am deplasat la imobilul mai sus amintit unde am constatat următoarele:

Inventarul si starea in care se afla locuințele sunt următoarele:

  • a) pereții, dușumelele și tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, tapete, parchet,etc...) IN BUNĂ STARE

  • b) ușile, ferestrele (vopsitoriile, încuietorile, broaștele, geamurile, galeriile ) ÎN BUNĂ STARE

  • c) instalația electrică ( prizele, întrerupătoarele, comutatoarele, aplice,

tablouri        electrice) ÎN BUNĂ STARE

  • d) instalația sanitară (scaune și capace WC, chiuvete, lavoare, robinete ) ÎN BUNĂ STARE

Prezentul Proces - verbal s-a întocmit astăzi, 12.12.2017, in doua exemplare din care unul va fi anexat la proiectul de hotarare privind schimbul de locuințe.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ


RAPORT


Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe

9

și a emis:


Data: 16.01.2018