Hotărârea nr. 109/2018

Hotãrârea nr. 109 privind atribuirea unui spațiu către Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ploiești – Dezvoltarea Sustenabilă a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești” în vederea stabilirii sediului şi a desfăşurării activităţilor specifice

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 109 privind atribuirea unui spațiu către Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ploiești - Dezvoltarea Sustenabilă a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești” în vederea stabilirii sediului și a desfășurării activităților specifice

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr.95/28.03.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune atribuirea unui spațiu către Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ploiești - Dezvoltarea Sustenabilă a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești” în vederea stabilirii sediului și a desfășurării activităților specifice;

în conformitate cu Raportul din data de 28.03.2018 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că bunul care face obiectul prezentei hotărâri aparține municipiului Ploiești, conform Hotărârii nr. 507/2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

în baza art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit a) și c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Aprobă atribuirea în folosință gratuită către Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ploiești - Dezvoltarea Sustenabilă a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești” în vederea stabilirii sediului și a desfășurării activităților specifice, a unei părți din imobilul situat în str. Cătinei nr. 17A, cu destinația de Centru de Informare pentru Cetățeni și de recreere pentru pensionari, aflată în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, cu o suprafață construită de 54,32 mp, respectiv suprafață utilă de 47,59 mp, precum și a terenului aferent accesului, în suprafață de 29 mp.

(2) Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va încheia un Contract de comodat cu Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ploiești - Dezvoltarea Sustenabilă a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești”, în condițiile stabilite de comun acord între cele două părți.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare și Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ploiești - Dezvoltarea Sustenabilă a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind atribuirea unui spațiu către Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ploiești - Dezvoltarea Sustenabila a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești” în vederea stabilirii sediului și a desfășurării activităților specifice

Potrivit prevederilor art. 36, alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.507/30.11.2011 s-a aprobat includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului situat in Ploiești, str. Cătinei nr. 17A si transmiterea lui in concesiune S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L..

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.401/28.10.2014 s-a aprobat preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a unei părți din imobilul menționat, cu o suprafață construită de 54,32 mp, respectiv suprafață utilă de 47,59 mp, precum si terenul aferent accesului in suprafața de 29 mp si transmiterea acestuia în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești în vederea amenajării acesteia ca Centru de Informare pentru Cetățeni și de recreere pentru pensionari.

In perioada 01.09.2017-30.11.2017 a fost implementat proiectul „O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din Municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala ”, cod SMIS 114064.

Acest proiect a fost finanțat prin POCU 2014 - 2020, Obiectiv Specific 5.1 si a avut ca rezultat infiintarea Asociației “Grupul de Acțiune Locala - Dezvoltarea Sustenabila a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești” (G.A.L. Ploiești) si realizarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”.

In data de 16.02.2018 Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a comunicat faptul ca Strategia de Dezvoltare Locală a fost admisa spre finanțare.

Bugetul total pentru implementarea S.D.L. pentru Municipiul Ploiești este de 7 milioane euro. Activitățile vizează persoanele din teritoriul S.D.L., cu accent pe cele aflate în risc de sărăcie si excluziune socială și au drept scop îmbunătățirea condițiilor de trai și calității vieții, prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare a clădirilor publice, precum și prin creșterea gradului de acces la servicii socio-medicale si educaționale.

S                         î

Prin adresa nr. 18/2018 Asociația „Grupul de Acțiune Locala Ploiești -Dezvoltarea Sustenabila a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești” a solicitat atribuirea spațiului din str.Catinei nr.17 cu destinația de sediu asociație.

Având in vedere faptul ca acest spațiu din str.Catinei nr. 17 este transmis in administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești?^e^”tt0pune, după promovarea si aprobarea prezentului proiect de hotarare, ^nc^l^f^^u^â contract de comodat intre Administrația Serviciilor Sociale Comunițare^&fe>țfet\ asociația menționata, in condițiile stabilite de comun acord intre celc'doua parțty J«“'|

Fata de cele prezentate mai sus propunem Consiliului LocaBșpii^t|)fo^aț$// proiectul de hotărâre alaturat.

Consilieri:

DANESCU ȘtefariW^J
MATEESCU Marius Nicolae —

VĂDUVĂ Sorin

HODOROG


Bogdan


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Direcția Gestiune Patrimoniu

Nr.95/28.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind atribuirea unui spațiu către Asociația „Grupul de Acțiune Locala Ploiești - Dezvoltarea Sustenabila a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești” în vederea stabilirii sediului și

a desfășurării activităților specifice

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Printre bunurile ce fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești se numără si imobilul situat in Ploiești, str. Cătinel nr. 17A, care prin Elotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.507/30.11.2011 a fost inclus în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” si transmis in concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. Ulterior, Consiliul Local al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii nr.401/28.10.2014 a aprobat preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a unei părți din imobilul menționat, cu o suprafață construită de 54,32 mp, respectiv suprafață utilă de 47,59 mp, precum si terenul aferent accesului in suprafața de 29 mp si transmiterea acestuia în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești în vederea amenajării acesteia ca Centru de Informare pentru Cetățeni și de recreere pentru pensionari.

Prin adresa nr. 18/2018 a Asociației „Grupul de Acțiune Locala Ploiești -Dezvoltarea Sustenabila a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești” s-a solicitat atribuirea spațiului din str.Catinei nr.17 cu destinația de sediu asociație. In aceasta adresa se precizează faptul ca asociația a fost infiintata prin act constitutiv, conform Ordonanței Guvernului nr.26/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Prin emailul din data 28.03.2018, Direcția Relații Internationale a comunicat următoarele:

In perioada 01.09.2017-30.11.2017 a fost implementat proiectul „0 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din Municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala ”, cod SM1S 114064.

Acest proiect a fost finanțat prin POCU 2014 - 2020, Obiectiv Specific 5.1 si a avut ca rezultat înființarea Asociației “Grupul de Acțiune Locala - Dezvoltarea Sustenabila a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești” (G.A.L. Ploiești) si realizarea unei Strategii de Dezvoltare Locala ”.

In data de 4 decembrie 2017, Strategia de Dezvoltare Locală a fost depusa spre finanțare la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

finanțare.M.D.R.A.P.F.E. a transmis in data de 16.02.2018 rezultatul final al evaluării Strategiilor, respectiv faptul ca S.D.L. a Muncipiului Ploiești a fost admisa spre tehnico-edilitare a clădirilor publice, precum și prin creșterea gra^tildi^ef^c.^ la servicii socio-medicale și educaționale.

Conform Ghidului Solicitantului (in consultare) Condiții Specifice „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori”, Secțiunea 1.4. Tipuri de solicitanți/parteneri eligibili: “In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, solicitanții eligibili sunt G.A.L.-urile ale căror S.D.L. au fost selectate spre finanțare în cadrul Etapei II - Selectarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (S.D.L.). GAL-urile care au sediul în U.A.T., dar nu în teritoriul vizat de S.D.L. nu sunt eligibile. Toate GAL-urile, până la momentul depunerii proiectului pentru cheltuieli de funcționare vor avea sediul/ sucursala/ filiala în teritoriul vizat de S.D.L. ”       '     ’

Având in vedere cele menționate mai sus se impune promovarea prezentului proiect de hotarare in regim de urgenta in ședința ordinara din luna martie 2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

întrucât aceasta parte a imobilului din str.Catinei nr.17, care are destinația de Centru de Informare pentru Cetățeni și de recreere pentru pensionari, este transmis in administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești este necesara, după adoptarea prezentului proiect de hotarare de către Consiliul Local, incheierea unui contract de comodat intre Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si asociația menționata, in condițiile stabilite de comun acord intre cele doua parti.

Director Executiv, Carmen Daniela BUCUR (  Sef Serviciu,

Gabriela MÎNDRUTIU

5Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Direcția Economică,

Director Executiv,


Mariana Ileana GAVRILĂ


Director Executiv ( Andreea Mihaela CRtSTEA

Asociația "Grupul de Acțiune Locală Ploiești - Dezvoltarea Sustenabilă a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești"

Nr. 18/12.03.2018

Către: Primăria Municipiului Ploiești

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Asociația „Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ploiești-Dezvoltarea Sustenabilă a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești" înființată prin act constitutiv conform O.G. nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta solicită atribuirea unui spațiu din fondul locativ cu destinația sediu asociație. Comitetul Director al Asociației are in vedere spațiul aflat la adresa: Strada Cătinei, nr. 17. In cazul in care acest spațiu nu este disponibil, va rugam sa ne atribuiți alt spațiu aflat la una din adresele enumerate in anexa atașată acestei adrese.

Cu considerație,

Președinte GAL

suep


From:

Sent:

To:

Subject:


Nicoleta Craciunoiu

28 martie 2018 08:44

suep

FW: GAL


De la: Loghin Diana

Trimis: miercuri, 28 martie 2018 08:40

Către: Nicoleta Craciunoiu <nicoleta.craciunoiu@ploiesti.ro>

Subiect: GAL

In perioada 01.09.2017-30.11.2017 a fost implementat proiectul „O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din Municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala", cod SMIS 114064.

Acest proiect a fost finanțat prin POCU 2014 - 2020, Obiectiv Specific 5.1 si avut ca rezultat înființarea Asociației "Grupul de Acțiune Locala - Dezvoltarea Sustenabila a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești" (GAL Ploiești) si realizarea unei Strategii de Dezvoltare Locala.

In data de 4 decembrie 2017, Strategia de Dezvoltare Locală a depusa spre finanțare la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

MDRAPFE a transmis in data de 16.02.2018 rezultatul final al evaluării Strategiilor, respectiv faptul ca SDL a Muncipiului Ploiești a fost admisa spre finanțare.

Bugetul total pentru implementarea SDL pentru Municipiul Ploiești este de 7 milioane euro. Activitățile vizează persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe cele aflate în risc de sărăcie si excluziune socială și au drept scop îmbunătățirea condițiilor de trai și calității vieții, prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare a clădirilor publice, precum și prin creșterea gradului de acces la servicii socio-medicale și educaționale.

Conform Ghidului Solicitantului (in consultare) Condiții Specifice „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori", Secțiunea 1.4. Tipuri de solicitanți/parteneri eligibili: "în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, solicitanții eligibili sunt GAL-urile ale căror SDL au fost selectate spre finanțare în cadrul Etapei II - Selectarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL). GAL-urile care au sediul în UAT, dar nu în teritoriul vizat de SDL nu sunt eligibile. Toate GAL-urile, până la momentul depunerii proiectului pentru cheltuieli de funcționare vor avea sediul/ sucursala/ filiala în teritoriul vizat de SDL."

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

■</£* ■**’

\      •. i

' :       | 3~ !

; 5         ;   1 .-V      ;

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIM^^t^//

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI

PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind atribuirea unui spațiu către Asociația „Grupul de Acțiune Localț Ploiești - Dezvoltarea Sustenabila a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești” în vederea stabilirii sediului și a desfășurării activităților specifice


PREȘEDINTE,