Hotărârea nr. 108/2018

Hotãrârea nr. 108 privind includerea unor imobile-terenuri în patrimoniul Municipiului Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 108 privind includerea unor imobile-terenuri în patrimoniul Municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Hodorog Bogdan și Văduva Sorin și Raportul de specialitate nr. 94/27.03.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea unor imobile-terenuri în patrimoniul Municipiului Ploiești;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 21.03.2018;

Potrivit prevederilor art. 554 și art. 859 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

în baza prevederilor art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Constată că următoarele imobile - terenuri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești: terenul situat în Ploiești, Intrarea Speranței nr. 3 în suprafață de 1.774 mp identificat în Anexa nr.l la prezenta hotărâre, terenul situat în Ploiești, Str. Râfov nr. 20B în suprafață de 4.656 mp identificat în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre și terenul situat în Ploiești, Aleea Berceni nr. 2A în suprafață de 634 mp identificat în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilelor-terenuri identificate în Anexa nr. 1, Anexa nr. 2 si Anexa nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă completarea Anexei I la Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu noi poziții, identificate potrivit Anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A

Art. 4 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării și completării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ”, atestat prin Hotărârea Guvernului României nr.1359/2001.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018

'Contrase m nează: ^SECRETAR, Laurent iu DII'


'U


PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ, George Sorin I^iculae BOTEZ

t

ț


Anexa- ni 4 &. HC.L nulcfl


Anexa nr. 1.35

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCAMA 1:1000


O 7

f Nr. cadastral

_ --------—

Suprafața masurata a imobilului(mp)

Adresa imobilului Z               \

L                     ... .     ....

1774               i

Intravilan: Intrarea Speranței nr. 3,

Carte Funciara nr.

~ ~ ” ]............. .................’

Unitate Administrativ Teritorială (UAT)"HtOTAL


_________J_________Xmpl_____L......

î

T”


Suprafața totala măsurată a imobilului ~1774mp Suprafața din act - -mp


Inspector


Executant: INTER6ROUP ENGINEERING SRL Autorizat: CHIRICA Georgeta Valentina

. Confirm executarea măsurătorilor ta teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia du realitatea din teren

' ■ /

Șsmnatura/si stampila
tata: Martie 2018


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral                  ■


Semnătură si parafa


Data


Stampila BCH


Pian de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500


1 Nr. cadastral i Suprafața măsurate 1

Adresa imobilului

j                 !         4656         |

Str. Rafov nr. 20B, intravilan, Mun. Ploiești, Jud. Prahova     *

. . . .

............__      . _________________________________ ..________________________________________________ ________......                            ....... i

i Cartea Funciară nr. |

| UAT |

Ploiești


Suprafața totala măsurată a imoMutui =4856 mp •-Suprafata din act — mp


Executant:

INTERGROUP ESC^EERING

întocmit:

ing. POFESCt/ Florentina.

[■

C,otțfinp qxeeuUrea.izkțpiL, ..          >. ./

coreclmffîneȘ inlo^tftdft^e^tieiw^sțralq'st corespondenta ac eaițfe'cu/ealîta^a. țjjijjțren/ \7- “           :   7 ...

Data:   Martie 2018 ^-.i-. ~

î Nr. cadastral

j


/o

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMQBELt

SCARA 1:1000

- •  . - - .—î-vî-s-

Adresa imobilului; ! <f

........... ■U’"' t-X “ X\. N3Suprafața masurata a jmobilujui(inp)

\ Intravilan: Aleea Berceni nr.2A. MuiVnoiestMticL Prahova >

■____________ v-' XoS .4 j381650


_A-DATE referitoare la teren


Nr.         Categoria i

parcela de folosința


Suprafața (mp)


Mențiuni '


Cc______j.


634


Teren intravilan, delimitat de gard de lemn intre pct: 126-t37; Î37-Î47, in rest neimprejmuit.


634


■t


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


j____ TOTAL

j Cod ‘ Destinația

Suprafața construita la sol . (mp)           ’

Mențiuni

!

i

r • 1

i

TOTAL i

.. . ...... . ... . , , ..... ........-

Suprafața totala masurata a imobilului “634mp

Suprafața din act = - mp


Executant: INTERGROUP ENGINEERING Autorizat: CHIRICA Georgeta Valentină-J ’ Confirnt exețutarea masuraionior la teren, corectitudinea mtpcinini documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

\        "• ’' ■ r

X       Semnătură spstampila         \L>


Inspector


Data: Martie 2018


SRI..


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parafa


Dara


Stampila BCP!Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa I - “Diverse imobile”)


Nr. crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

-

Teren

Suprafața

=1.774 mp, situat în Ploiești, Intrarea Speranței nr.3

1996

-

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

-

Teren

Suprafața =

4.656 mp, situat în Ploiești, str. Râfov

nr.20B

2001

-

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

-

Teren

Suprafața = 634 mp, situat în Ploiești, Aleea Berceni nr.2A

2008

-

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI         /


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind includerea unor imobile-patrimoniul Municipiului Ploiești

Potrivit Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Având în vedere intenția municipalității de a accesa fonduri europene în vederea derulării proiectului „Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor” , a proiectului „Regenerare urbană în zona marginalizată a Municipiului Ploiești — Cartier Pictor Rosenthal” și a proiectului „Regenerare urbană în zona marginalizată a Municipiului Ploiești - Cartier Râfov”, s-au lansat comenzi în vederea efectuării măsurătorilor de specialitate, pentru intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor ce urmează a fi afectate de proiectele sus menționate.

Ca urmare a măsurătorilor de specialitate efectuate de către firma prestatoare asupra bunurilor sus menționate, se impune actualizarea corespunzătoare a „Inventarului bunurilor care alcătuiesc patrimoniul Municipiului Ploiești”, conform realității cadastrale în sensul includerii de noi poziții și modificării celor existente.

Ca atare, având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Direcția Gestiune Patrimoniu

Nr. 94/27.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind includerea unor imobile- terenuri în patrimoniul Municipiului Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

In vederea realizării mai multor proiecte de interes pentru comunitate, Municipiul Ploiești are in vedere accesarea de fonduri europene.

-Astfel, pentru proiectul „Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”, pentru amenajarea unei parcari Park&Ride in apropierea Gării de Vest a fost identificat lotul de teren ramas la dispoziția Municipiului Ploiești situat in tarlaua T65 A 156, pentru care a fost lansata comanda in vederea efectuării măsurătorilor de specialitate si înscrierii dreptului de proprietate al Municipiului Ploiești in Cartea Funciara a localității.

Potrivit „Planului de Amplasament si Delimitare a Imobilului” intocmit de Intergroup Engineering SRL, plan care constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotarare, imobilul- teren are suprafața rezultata din măsurători de 1.774 mp.

Acest teren face parte din Tarlaua T65 Arabil 156 care a fost preluata de la S.C. Ceres S.A. conform Procesului Verbal de predare-primire incheiat in data de 16.10.1996 si nu figurează in documentația întocmită in baza Legii nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.

Potrivit adresei nr.392/14.03.2018 transmisa de Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății, in urma verificărilor efectuate in baza de date a acestui serviciu in evidentele privind registrul special, nu s-au identificat notificări formulate in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 si nici cereri formulate in baza Legii nr.247/2005 pentru acest teren „identificat cu lotul rest teren proprietatea municipiului Ploiești -conform Planului parcelar Zona Billa-tarla 65 Arabil -Renumerotare Tarla 527”.

Potrivit adresei nr.3 01772/15.03.2018 transmisa de către Direcția Generala de Dezvoltare Urbana, acest teren are adresa poștala Intrarea Sperantei iir;.^.^.

Conform adresei Serviciului Juridic Contencios

400/23.03.2018 nu sunt înregistrate litigii pe rolul instanțelor de

Pentru realizarea proiectului sus menționat, se impune includea teren ca poziție distincta in „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului py^lid << 7 A /Ti im I        <7. II D 1 si i S> o           n Pn/it, 1 nnsi n 4~i 1               n 1< + 1 sm sl si • •'i /

al Municipiului Ploiești ’ ’ si efectuarea tuturor formalităților de iriisci^ereun^ Funciara a localității.                                                  "


-Un alt proiect pentru care Municipiul Ploiești intenționează sa acceseze fonduri europene este „Regenerare urbană în zona marginalizată a Municipiului Ploiești - Cartier Râfov”, obiectivul general al acestui proiect fiind creșterea calitatii vieții locuitorilor din Cartierul Rafov prin ridicarea gradului de confort urban, imbunatatirea accesului la utilitățile de baza si a circulației rutiere, pietonale si cu bicicleta.

In cadrul acestui proiect, pentru „edificarea unui centru multifuncțional aferent tuturor categoriilor de varsta precum si pentru amenajarea unui parculet de recreere si locuri de joaca pentru copii”, a fost identificat terenul situat la intersecția străzilor Traian Savulescu si Rafov, intersecție aflata in centrul de greutate al cartierului, teren pentru care a fost lansata comanda in vederea efectuării măsurătorilor de specialitate si inscrierii dreptului de proprietate al Municipiului Ploiești in Cartea Funciara a localității.

Potrivit „Planului de Amplasament si Delimitare a Imobilului ’ ’ intocmit de Intergroup Engineering SRL, plan care constituie Anexa nr.2 la prezenta hotarare, acest teren are suprafața rezultata din măsurători de 4.656 mp.

Acest teren, s-a numarat printre terenurile situate in diverse zone ale municipiului Ploiești care au fost transmise in concesiune către Serviciul de Gospodărire Urbana Ploiești SRL si care au fost valorificate prin incheierea de convenții de folosința de către serviciul de specialitate din cadrul acestei societăți.

Ulterior, potrivit Hotărârii nr.l 11/2012 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești aceste terenuri au fost preluate din concesiunea Serviciul de Gospodărire Urbana si se afla in prezent in administrarea Consiliului Local.

Potrivit adresei nr.301772/15.03.2018 transmisa de către Direcția Generala de Dezvoltare Urbana, acest teren are adresa poștala str. Rafov nr.20B.

Potrivit adresei nr.392/14.03.2018 transmisa de Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății, in urma verificărilor efectuate in baza de date a acestui serviciu in evidentele privind registrul special, nu s-au identificat notificări formulate in conformitate cu prevederile Legii nr.l0/2001 si nici cereri formulate in baza Legii nr.247/2005 si Legii nr.l8/1991 (art.36), republicata referitoare la acest teren.

Conform adresei Serviciului Juridic Contencios Contracte nr. 400/23.03.2018 nu sunt înregistrate litigii pe rolul instanțelor de judecată.

Si pentru acest imobil-teren se impune includerea ca poziție distincta in „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești” si efectuarea tuturor formalităților de înscriere in Cartea Funciara a localității.

-Proiectul „Regenerare urbană în zona marginalizată a Municipiului Ploiești - Cartier Pictor Rosenthal”, are ca obiectiv general creșterea calitatii vieții locuitorilor din Cartierul Pictor Rosenthal prin ridicarea gradului de confort


locuri de joaca pentru copii”, a fost identificat terenul situat la intprșecJj^și^^^F^ Pictor Rosenthal si Aleea Berceni, teren pentru care a fost larisat^comaridâ^J vederea efectuării măsurătorilor de specialitate si inscrierii dreptuldi dexp?fWrie^te/ al Municipiului Ploiești in Cartea Funciara a localității.Potrivit „Planului de Amplasament si Delimitare a Imobilului ,fcint©âhit de Intergroup Engineering SRL, plan care constituie Anexa nr.3 la prezenta hotarare, acest teren are suprafața rezultata din măsurători de 634 mp.

Pe acest teren, domeniul public al municipiului Ploiești conform Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare este amplasat un loc de joaca transmis in concesiune către SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.309/30.08.2017 privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești și trecerea din domeniul public în domeniul privat pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora s-a aprobat trecerea în domeniul privat în vederea scoaterii din funcțiune și, după caz, valorificarea sau casarea bunurilor, printre care se numără si bunurile amplasate pe acest loc de joaca din Pictor Rosenthal.

Ca atare, s-a constituit Comisia numită prin Dispoziția Primarului nr.6854/09.10.2017 care să procedeze la scoaterea din funcțiune și după caz, valorificarea sau casarea bunurilor, pentru amplasamentele identificate în anexa la hotărârea mai sus menționată.

9

Ulterior, după includerea ca poziție distincta in „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești” si după realizarea formalităților de cadastru si publicitate imobiliara pentru acest imobil-teren se impune scoaterea din concesiune SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL pentru realizarea proiectului menționat.

Potrivit adresei nr.301772/15.03.2018 transmisa de către Direcția Generala de Dezvoltare Urbana, acest teren are adresa poștala Aleea Berceni nr.2A.

Potrivit adresei nr.392/14.03.2018 transmisa de Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății, in urma verificărilor efectuate in baza de date a acestui serviciu in evidentele privind registrul special, nu s-au identificat notificări formulate in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 si nici cereri formulate in baza Legii nr. 18/1991 (art.36), republicata referitoare la acest teren .

In baza Legii nr.247/2005 a fost identificata cererea nr.441B/2005 care a fost respinsa si cererea nr.473B/2005 care a fost soluționată prin atribuirea unui alt teren situat in tarlaua T44 Arabil 638/40/17 prin emiterea Titlului de Proprietate nr.208 862/2011.

Conform adresei Serviciului Juridic Contencios Contracte nr.400/ 23.03.2018 nu sunt înregistrate litigii pe rolul instanțelor de judecată pentru terenul sus menționat..

Potrivit prevederilor art. 36, alin.l, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Având în vedere intenția municipalității de a accesa fonduri euro^epW în-> vederea derulării proiectului „Asigurarea mobilității traficului prin legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public gărilor”, a proiectului „Regenerare urbană în zona marginalizată a Mtnicirpi'ulUi jsgfPloiești - Cartier Pictor Rosenthal ” și a proiectului „Regenerare urba^jfn^pria^ yf marginalizată a Municipiului Ploiești - Cartier Râfov ’ ’ și finalizarea măsură^Qeg^^ efectuate de către o firma de specialitate, se impune promovarea în regim de urgență a acestui proiect de hotarare in ședința ordinara a consiliului local al municipiului Ploiești din luna martie, necesară pentru înscrierea în cartea funciară a U.A.T. Ploiești a acestor bunuri.

Situația a fost analizată de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care potrivit Procesului-Verbal din data de 21.03.2018 a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare in sensul celor menționate mai sus.

Director Executiv, Carmen iela BucurDirector Executiv Adjun

Amedeo Florin TabircaȘef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu


Direcția Economică, Director Executiv,


Mariana Ileana Gavrilă


AVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

întocmit:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

i-■'>A

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,...^/

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRIC ULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

9

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind includerea unor imobile-terenuri în patrimoniul Municipiului Ploiești


Data: