Hotărârea nr. 107/2018

Hotãrârea nr. 107 privind îndreptarea erorii materiale survenite în conținutul Hotărârii Consiliului Local nr. 24/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                  P

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘljl


HOTĂRÂREA NR. 107

privind îndreptarea erorii materiale survenite

în conținutul Hotărârii Consiliului Local nr. 24/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre, a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii si prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Zoia Staicu și raportul de specialitate nr. 2240/27.03.2018 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune îndreptarea erorii materiale survenite în conținutul art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr.24/16.02.2018;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 54/27.03.2018 al Direcției Economice vizat de Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.03.2018;

în temeiul art.36 alin(4) lit (a) și art.45 alin (2) lit (a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală- republicată, și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale survenite în conținutul art. 5 al Hotărârii Consiliului Local nr. 24/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021, în sensul înlocuirii sintagmei „constituit la finele anului 2018” cu sintagma „constituit la finele anului 2017”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.24/16.02.2018 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind îndreptarea erorii materiale survenite in conținutul H.C.L. nr. 24/16.02.2018 privind aprobare;! bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 si estimări pentru anii 2019-2021

Spitalul Municipal Ploiești, infiintat prin Acordul Ministerului Sanatatii nr. 1241/16.08.1974 si Decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular al județului Prahova nr.616/27.09.1974, isi desfasoara activitatea in baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr.756/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului.

Prin prezentul proiect de hotarare se propune îndreptarea erorii materiale din conținutul art.5 al H.C.L. nr.24/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 si estimări pentru anii 2019-2021, prin inscrierea corecta a perioadei constituirii excedentului care a fost Ia finele anuhn2017, nu la finele anului 2018.

Astfel, art.5 va avea următorul conținut:

Aproba destinația excedentului constituit la finele anului 2017, in suma de 7618 mii lei , astfel: suma de 3927 mii lei se va utiliza pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare - investiții prezentate in Anexa 2B, iar diferența de 3691 mii lei , pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile secțiunilor de funcționare si dezvoltare in anul curent.

Fata de cele prezentate, supunem analizei si aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.


COMISIA DE BUGET,FINANȚE CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII

SI PROGNOZE

Palas Alexandru PaulClaudia Oana Salceanu

Andrei Gheorghe        '.  ?

Sirbu Gheorghe —

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

NR.


/ r—

RAPORT DE SPECIALITATE       XM

la proiectul de hotarare privind indreptarea erorii materiale survenite in conținutul H.C.L. nr. 24/16.02.2018 privind aprobarea bugetuluiae^ venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 si estimări pentru anii 2019-2021

Spitalul Municipal Ploiești, infîintat prin Acordul Ministerului Sanatatii nr.1241/ 16.08.1974 si Decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular al județului Prahova nr.616/27.09.1974, isi desfasoara activitatea in baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr.756/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pentru anul 2018 a fost aprobat in ședința din 16 februarie 2018, conform H.C.L.nr. 24 care a hotarat la art.5 următoarele :

„Aproba destinația excedentului constituit la finele anului 2018, in suma de 7618 mii lei, astfel: suma de 3927 mii lei se va utiliza pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare - investiții prezentate in Anexa 2B, iar diferența de 3691 mii lei, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile secțiunilor de funcționare si dezvoltare in anul curent.”

Prin prezentul proiect de hotarare se propune indreptarea erorii materiale din conținutul art.5 al H.C.L. nr.24/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 si estimări pentru anii 2019-2021, prin inscrierea corecta a perioadei constituirii excedentului care a fost la finele anului 2017, nu la finele anului 2018.

Fata de cele prezentate , supunem analizei si aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

Director financiar - contabil, Ec.Muscaspitalul ° '/MUNICIPAL I PLOIEȘTI


Consilier juridic, Sandu AndreiuscaMarilena

x—Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a fost fundamentat având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018-Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Spitalul Municipal Ploiești în calitate de ordonator terțiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii și din subvenții/transferuri acordate de la bugetul local, conform HCL 24/16.02.2018, astfel:

Venituri:     - venituri proprii                                54.845,00 mii lei

- subvenții/transferuri de la bugetul local

3.081,00 mii lei

57.926,00 mii lei


TOTAL

Cheltuieli: suma de 65.544,00 mii lei.

Rectificarea constă în îndreptarea erorii materiale survenite în conținutul art.5 al Hotărârii Consiliului Local nr. 24/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021, în sensul înlocuirii sintagmei „ constituit la finele anului 2018” cu „ constituit la finele anului 2017”.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii tețtiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în buget, angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu exisăa bază legală pentru respectiva cheltuială", iar potrivit alin. (4/, Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată potrivit legii și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare ’

Având în vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:

  • a) Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu

  • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

  • c) Angajarea, lichidarea și ordonantarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat".

precum și faptul că angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este în sarcina fiecărui ordonator terțiar de credite, acesta impreună cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor și realizarea veniturilor proprii.

Rectificarea nu presupune alocarea de sume suplimentare din bugetul local, ci constă în înlocuirea sintagmei “constituit la finele anului 2018” cu “constituit la finele fiului 2017” în conținutul art. 5 al Hotărârii Consiliului Local nr. 24/16.02.2018 privind apjrtîb/a venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 și estip^° jp.^t^^i^2019-2021. \


îâfbttg^țului de f^uk>nio-

IX’’

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului

jCică,

JURIDIC-CONTENCIOS, AcWîzhțhPUBIJCE,

CONTRACTE, :


DIREC

Mariana IleâSERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI,■z.


A r \

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE EI


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

X A'V

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE ^DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZU/j   &1

x    M

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale survenite în conținutul Hotărârii Consiliului Local nr. 24/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021

și a emis:


Data: