Hotărârea nr. 106/2018

Hotãrârea nr. 106 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului Tehnic Lazăr Edeleanu Ploieşti, pentru anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 106privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului Tehnic « Lazăr Edeleanu » Ploiești, pentru anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, și Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate nr. 939/27.03.2018 al Colegiului Tehnic «Lazăr Edeleanu » Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 al Colegiului Tehnic « Lazăr Edeleanu » Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 53/27.03.2018 al Direcției Economice vizat de Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.03.2018;

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 și a Legii 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

Conform prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere necesitatea respectării prevederilor art.5 din Ordinul 1661/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice.

In temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 al Colegiului Tehnic «Lazăr Edeleanu » Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Anexa nr. 10 la Hotărârea Consiliului Local nr. 29/2018 privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale învățământului particular și confesional acreditat pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021, se modifică potrivit prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Colegiul Tehnic « Lazăr Edeleanu » Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin ÎȘiculae BOTEZ


JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANU


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018ANEXAI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2018 cf.HCL 29/16.02.20

INFLUENT E

BUGET RECTIFICA T2018

TOTAL VENITURI - din care:

427.00

3.00

430.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

427.00

3.00

430.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

15.00

15.00

Contribuția elivilor si studenților pentru internate,cămine si cantine

33.10.14

170.00

170.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

64.00

64.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

130.00

3.00

133.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-19.00

-19.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

19.00

19.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

48.00

48.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

444.00

3.00

447.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

425.00

3.00

428.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+S9)

01

425.00

3.00

428.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

21.00

0.00

21.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

15.00

0.00

15.00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

15.00

15.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2018 cf.HCL 29/16.02.20

INFLUENT E

BUGET RECTIFICA

T2018

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

6.00

0.00

6.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.00

1.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.00

1.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1.00

1.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

1.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1.00

1.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

1.00

1.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

404.00

0.00

404.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

142.00

0.00

142.00

Furnituri de birou

20.01.01

17.00

17.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.00

2.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

35.00

35.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15.00

15.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2.00

2.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

20.00

20.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

51.001

51.00

Reparații curente

20.02

20.00

20.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

140.00

0.00

140.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

140.00

140.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

102.00

0.00

102.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

5.00

5.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

97.00

97.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2018 cf.HCL 29/16.02.20

INFLUENT E

BUGET RECTIFICA T2018

Protecția muncii

20.14

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

3.00

3.00

|Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

3.00

3.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

19.00

0.00

19.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

19.00

0.00

19.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

19.00

0.00

19.00

Active fixe

71.01

19.00

0.00

19.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

12.00

12.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

7.00

7.00

Alte active fixe

71.01.30

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind rectificarea^ v j Bugetului de venituri și cheltuieli al activitatii finanțate integralsau parțial din venituri proprii al Colegiului Tehnic »Lazar Edeleanu » Ploiești, pentru anul 2018

Bugetului de venituri și cheltuieli al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018 a fost aprobat in conformitate cu prevederile Legii 2/2018-Legea bugetului de stat pe anul 2018 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, prin H.C.L. nr. 29/16.02.2018.

Prezenta rectificare este impusă de necesitatea acordării de premii elevilor participanti si clasați in primele 3 locuri la Simpozionul National de Chimie si sponsorizat de către S.C.Maxigel S.RL.Aceasta rectificare are caracter urgent datorita necesității respectării prevederilor Ordinului 1661/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de către instituțiile publice(Cap.II,art.5).

Respectând prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se impune majorarea veniturilor si a cheltuielilor cu suma de 3,00 mii lei.

Pentru anul 2018 veniturile totale sunt prevăzute in sumă de 430,00 mii lei. Cheltuielile totale sunt in sumă de 447,00 mii lei, astfel: la cheltuielile de personal s-a prevăzut suma de 21,00 mii lei, la bunuri și servicii s-a prevăzut suma de 404,00 mii lei iar la asistenta sociala suma de 3,00 mii lei.

Față de cele prezentate, supun spre aprobarea Consiliului Local, rectificarea bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului Tehnic „Lazar Edeleanu” Ploiești, pe anul 2018.

PRIMAR,Comisia de buget finanțe, control administrarea domeniului public și privat, studii, strategii, prognoze


Alexandru Paul Palaș Sarbu Simion Gheorgl Andrei Gheorgtțg^X> Claudia Oana Salceah Staicu Zoia f //

Colegiul Tehnic Lazar Edeleanu

Ploiești - Str. B-dul Petrolului, nr.14

CIF: 2843833


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului Tehnic Lazar Edeleanu Ploiești, pentru anul 2018

Bugetului de venituri și cheltuieli al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018 a fost aprobat in conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Conform HCL 29/16.02.2018,

 • • veniturile totale aprobate au următoarea structura:

 • -  Contribuția elevilor pentru cămin si cantina: 170,00 mii lei;

 • -  Donații si sponsorizări: 130,00 mii lei;

 • -  Venituri din prestări servicii: 64,00 mii lei;

 • -  Taxe si alte venituri din invatamant 15,00 mii lei;

 • -  Subvenții:48,00 mii lei;

Total venituri: 427,00 mii lei

 • • cheltuielile totale aprobate sunt structurate astfel:

 • -  Cheltuieli de personal: 21,00 mii lei;

 • -  Cheltuieli cu bunuri și servicii: 404,00 mii lei;

 • -  Cheltuieli de capital: 19,00 mii lei.

Total cheltuieli: 444,00 mii lei.

Deoarece a fost semnat un contract de sponsorizare cu S.C.Maxigel SRL avand ca obiect acordarea unei donații in suma de 3,00 mii lei pentru sprijinirea desfășurării Simpozionului National de Chimie cu tema de „Inovație si calitate in educație”, se propune rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului Tehnic Lazar Edeleanu Ploiești, pentru anul 2018.Aceasta rectificare are caracter urgent datorita necesității respectării prevederilor Ordinului 1661/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de către instituțiile publice(Cap.II ,art.5).

Respectând prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se impune majorarea veniturilor si a cheltuielilor cu suma de 3,00 mii lei.


Venituri - in suma de 430,00 mii lei

Cheltuieli - in suma de 447,00 mii lei, structurate astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 21,00 mii lei;

 • -  bunuri si servicii - suma de 404,00 mii lei;

 • -  asistenta sociala - suma de 3,00 mii lei;

 • -  cheltuieli de capital - suma de 19,00 mii lei.

Deficitul in suma de 17,00 mii lei va fi acoperit din excedentul înregistrat la finele anului 2017.

Director,                                              Contabil sef,Ec.Voinea Dorina
CONTABIL SEF,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA

RAPORT DE SPECIALITATE


( ?/ \2>

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri’^hdtuieli:. x ’ *;

al Colegiului Tehnic Lazar Edeleanu Ploiești pe anul 201<8\

■> „           45 A X7

' .              ’ț<<

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost fundamentat avaria 4nr vedere prevederile Legii nr. 2/2018-Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii 3/2018-Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 si Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Colegiul Tehnic Lazar Edeleanu Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local, conform HCL 29/16.02.2018, astfel:

Venituri:     - venituri proprii

249,00 mii lei

130,00 mii lei

48,00 mii lei

427,00 mii lei


 • - donații si sponsorizări

 • - subventii/transferuri de la bugetul local

TOTAL Cheltuieli: suma de 444,00 mii lei.

Prin rectificare se majoreaza veniturile si cheltuielile proprii cu suma de 3,00 mii lei sponsorizări primite, bugetul rectificat devine:

Venituri:


 • - venituri proprii

  249,00 mii lei 133,00 mii lei 48,00 mii lei

  430,00 mii lei


 • - donații si sponsorizări

 • - subventii/transferuri de la bugetul local

TOTAL

Cheltuieli: suma de 447,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4)„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Având in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:

 • a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c)  Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor_proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hot^We^aturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mariana Ileana GavrilaDIRECȚIA ADMINI^JgA'^jfi^lJKM, JURIDIC-CONTENCIOS,WBliy®^^âcE, CONTRACTE^;-;--

' -â 2 ..


S''

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI, <3 A'


CONTRACT DE SPONSORIZAREîncheiat astazi 06.02.2018

Intre SPONSOR - S.C. MAXIGEL S.R.L., cu sediul in localitatea Ploiești, sțr. Laboratorului, nr.

29 B, reprezentata prin. Director General Dr. Ing. Gabriela Florescu, avand cont nr. RO29 RNCB 0205 0448 7655 0001, deschis la B.C.R. PLOIEȘTI

si

BENEFICIAR : COLEGIUL TEHNIC “LAZAR EDELEANU” , cu sediul in.localitatea Ploiești, str. Petrolului, nr. 14, reprezentata prin Director Prof. Ruxancha Ionescu, avand cont nr. R089TREZ52121E370100XXXX, deschis la Trezoreria Ploiești

Obiectul contractului il constituie SPONSORIZAREA Simpozionului National De Chimie cu tema “Inovație si calitate in educație"

Sponsorizarea se face cu suma totala de 2200 RON reprezentând:

Premiul 1:1000 RON

Premiul LI: 700 RON

Premiul III: 500 RON

Prezentul contract de sponsorizare s-a incheiat in 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, in original.

SPONS^aTSc^

M.......           OTrezorerie Mu». Ploiești


EXTRAS DE CONT la data:       13.03.2018


Editat Ia dala:


13.03.2018 04:46 PM


CONT 21E3701002843833


COL. TEH. LAZAR EDELEANU


R089TREZ52121E370100XXXX


NR. DOCUMENT DATA

DOC

Sold precedent

67                 09.03.2018


DATA         Nr. referința

PLĂTII        banca/trezorerie

09.03.2018  180309S519619320


IBAN PLĂTITOR/ BENEFICIAR


COD PLĂTITOR/ BENEFICIAR


NUME PLĂTITOR/ BENEFICIAR


R029RNCB0205044876550001  6219272


MAXIGEL SRL


Rulaj zi

Total sume


Sold final


DEBIT

CREDIT    COD

INDICATOR

NR. INTERN-

ANGAJAMENT

ANGAJAMENT

EXPLICATI1

,00

129.996,81

,00

2.200,00

TZ52151003400-CTF. SPONSORIZARE

,00

2.200,00

,00

132.196,81

,00

132.196,81

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

< i» ' I /

V;;’. Șa

■< -x

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA^0MEMAUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZEi'$^''

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului Tehnic « Lazar Edeleanu » Ploiești, pentru anul 2018
SECRETAR, Gheorgh$ Andrei

Data:

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 293-              ........................ ti

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli at'actrVițății, finanțate integral sau parțial din venituri propni^l ' Colegiului Economic ”Virgil Madgearu” Ploiești, pentru anul 2017


*/


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sîrbu Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate al Colegiului Economic ”Virgil Madgearu” Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 al Colegiului Economic ”Virgil Madgearu” Ploiești;

Având în vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 23.08.2017;

în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 și a Legii 7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;

Conform prevederilor art. 19 si art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Artl Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 al Colegiului Economic ”Virgil Madgearu” Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești astăzi, 30 august 2017

Președțnte de ședință, George Satin Nicuiae Botez a. .

Contrasemnează Secretar,

Anabell Olimpia Mantoiu /W