Hotărârea nr. 105/2018

Hotãrârea nr. 105 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a imobilului – construcție ,,magazie” situat în Ploiești, Aleea Râşnovenilor, nr. 46, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestuia

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 105


privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilului - construcție „magazie” situat în Ploiești, Aleea Râșnovenilor, nr. 46, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 90/22.03.2018 prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilului - construcție „magazie” situat în Ploiești, Aleea Râșnovenilor, nr. 46, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 21.03.2018;

Luând în considerare că bunul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și al unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art.3, art.4 și art. 10 (2) ale Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.2, art.3 și art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

A

In temeiul art.36, alin.2, litera c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilului - construcție „magazie” cu nr. cadastral 141480 - C5 în suprafață construită de 50 mp, având nr. de inventar împreună cu spațiul de învățământ 1415, identificat în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea sau casarea bunului menționat la articolul nr. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă modificarea Anexei G la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 225/1999 în sensul eliminării de la poziția nr. 117 a construcției C5 - magazie.

Art. 4 Aprobă modificarea corespunzătoare a anexei la Hotărârea nr. 94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și a Contractului de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și Consiliul de Administrație al unității de învățământ menționată mai sus, în sensul preluării din administrarea unității de învățământ a acestui bun.

Art. 5 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 13 59/2001 și să semneze actul adițional la contractul de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și Consiliul de Administrație al unității de învățământ menționată mai sus, în baza Hotărârii nr. 94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor articolelor de mai sus.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică si Direcția Tehnic -Investiții din cadrul Primăriei municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018


V ''

PREȘEDINȚIE DE ȘEDINȚĂ; O GeorgelSorin-Niculae BOTEZ \ ■Contrasemnează,


SECRETAR, Laurentiu DIȚ


ANEXA LA HCL NR
TABEL CUPRINZÂND IMOBILUL - CONSTRUCȚIE „MAGAZIE” DIN INCINTA GRĂDINIȚEI CU PROGRAMM PRELUNGIT NR. 23 SITUATĂ ÎN PLOIEȘTI, ALEEA RÂȘNOVENILOR, NR. 46 CARE TRECE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. crt.

Codul de clasificare

Nr. Inventar

Denumirea imobilului Construcție

Valoare de inventar - lei -

1415 (la același nr. de inventar se afla si spațiul de invatamant)

Magazie in suprafața construita de 50 mp,

cu nr. cadastral 141480 - C5

5.112.801,97

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public în do^enipf'jBiwt âl> Municipiului Ploiești a imobilului - construcție „magazie” situat ii^Rldî^știj^ipea^,.-Râșnovenilor, nr. 46, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea v^lofi^^rii ,și,~* ’ după caz, casării acestuia

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean iar domeniul privat al Municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea localității care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit prin Hotărâre^ Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Prin Hotărârea nr. 242/2000 Consiliul Local al Municipiului Ploiești și-a însușit inventarul întocmit, urmând ca predarea-primirea să se facă cu fiecare centru bugetar deținător. în acest inventar au fost incluse terenul și clădirile în care isi desfasoara activitatea Grădiniță cu program prelungit nr. 23.

Datele tehnice ale imobilului menționat mai sus au fost actualizate prin mai multe Hotarari ale Consiliului Local si anume: Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 397/2015, Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 49/2017, Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 283/2017, Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 317/2017.

Prin adresa nr. 2619/15.03.2018 Direcția Tehnic Investiții comunica faptul ca proiectul privind eficientizarea energetica a imobilului in care funcționează Grădiniței cu program prelungit nr. 23 situat in aleea Râșnovenilor, nr. 46 a fost admis in următoarea etapa a procesului de evaluare si selecție, respectiv in etapa de evaluare tehnica si financiara, condiționat de desființarea construcției C5 (magazie alipita de grădiniță), lucrare pentru care, la data de 07.03.2018 a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 37.

Având in vedere cele menționate se impune trecerea imobilului C5 din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești pețî din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia. 4^


construcție

ufe^X ■

Potrivit prevederilor art.2, art.3 si art.4 din Ordonanța^^li^^^pa? nr./ 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din fimCțî^fte^ca^fș/și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al^4^^Și5 al unităților administrativ-teritoriale, pentru scoaterea din funcțiune, in~vederea valorificării si, după caz, casarii, acestea vor fi trecute in domeniul privat al localității, in conformitate cu reglementările privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

După scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea si, după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale in vigoare.

Sumele rezultate din valorificare, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre aqaliza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alațt


MATEESCU MARIUS NICOLAE- \

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

Nr. 90/22.03.2018RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilului - construcție „magazie” situat in Ploiești, Aleea Râșnovenilor, nr. 46, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești’'’ atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 13 59/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Prin Hotărârea nr. 242/2000 Consiliul Local al Municipiului Ploiești și-a însușit inventarul întocmit, urmând ca predarea-primirea să se facă cu fiecare centru bugetar deținător. în acest inventar au fost incluse terenul și clădirile în care isi desfasoara activitatea Grădiniță cu program prelungit nr. 23.

Precizam ca in urma măsurătorilor de specialitate efectuate de diverse firme, “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a fost actualizat corespunzător prin mai multe Hotarari ale Consiliului Local si anume: Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 397/2015, Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 49/2017, Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 283/2017 si Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 317/2017. In baza tuturor acestor documente imobilul figurează înscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 141480, avand următoarele caracteristici:

Teren intravilan in suprafața de 3896 mp;


Magazie din metal, subsol si parter avand suprafața constrg

de 50 mp , cunr. cadastral 141480-C5;

Spațiu invatamant cu structura din beton, sobsol tehnic paftial/părtf^J ) etaj 1 avand suprafața construita la sol de 934 mp, cu nr. cadastral M 141480-C6;


Prin adresa nr. 2619/15.03.2018 Direcția Tehnic Investiții a ctjmffhitat faptul ca proiectul privind eficientizarea energetica a imobilului in care funcționează Grădiniței cu program prelungit nr. 23 situat in aleea Rasnovenilor, nr. 46 a fost admis in următoarea etapa a procesului de evaluare si selecție, respectiv in etapa de evaluare tehnica si financiara, condiționat de desființarea construcției C5 (magazie alipita de grădiniță), lucrare pentru care, la data de 07.03.2018 a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 37.

Avand in vedere cele menționate se impune trecerea imobilului -construcție C5 din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia.

Potrivit prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, activele corporale care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale de natura mijloacelor fixe, cu durata normala de utilizare consumata sau neconsumata, a căror menținere in funcțiune nu se mai justifica, se scot din funcțiune, se valorifica si se caseaza in condițiile acestei ordonanțe si pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii, acestea vor fi trecute in domeniul privat al localității, in conformitate cu reglementările privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Având in vedere faptul că acest bun este inclus în «Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Muncipiului Ploiești », potrivit legislației în vigoare este necesară promovarea unui proiect de hotărâre de consiliu local privind trecerea acestuia în domeniul privat al municipiului Ploiești, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii potrivit prevederilor legale in vigoare. Ulterior, comisia constituita in acest sens prin Dispoziție a Primarului Municipiului Ploiești, va proceda la efectuarea operațiunii sus menționate.

Avand in vedere ca proiectul privind « Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice si in sectorul locuințelor, Operațiunea B-cladiri publice», se va realiza prin accesarea de fonduri nerambursabile, se constata ca proiectul de hotarare alaturat are caracter de urgentă, sens in care se impune analizarea lui in prima ședința ordinara a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind^unuril^-^o^ proprietate publică cu modificările si completările ulterioar^^tra^^^fj bunurilor din domeniul public in domeniul privat se face princBow^^|^ ! >>i' consiliului local.                                                       f             A'ș/

-.CLEȘTI

Situația a fost prezentata Comisiei nr. 2 - pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 21.03.2018 a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre in sensul celor menționate mai sus.


Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tăbîrcă

Șef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,


Direcția Economică, Director Executiv, a Ileana Gavrilă


Director Executiv Andreea Mihaela Cristea
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMQ SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AOftlg PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE,

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilului - construcție „magazie” situat in Ploiești, Aleea Râșnovenilor, nr. 46, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia

Data: