Hotărârea nr. 104/2018

Hotãrârea nr. 104 privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI-

HOTĂRÂREA NR. 104 privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor: GANEA Cristian-Mihai, BOTEZ George Sorin Niculae, ANDREI Gheorghe, DĂNESCU Ștefan, DINU Marius Andrei, DRAGULEA Sanda, STANCIU Marilena, COSMA Marcian, VÎSCAN Robert Ionuț, SORESCU Florina Alina, MATEESCU Marius Niculae, VĂDUVA Sorin și Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești nr. 1822/21.03.2018 prin care se propune aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 29/29.03.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 22.03.2018 și avizul Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.03.2018;

A

In baza  Hotărârii  Consiliului  Local  al  Municipiului  Ploiești  nr.

108/31.08.2004, privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

Conform  Hotărârii  Consiliului  Local  al  Municipiului  Ploiești  nr.

132/30.09.2004 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești și a altor Hotărârii privind modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 - Legea educației fizice și sportului, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.38/2017;

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, modificată și completată;

Ținând cont de Ordinul nr. 631/19.06.2017 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă;

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 45/2003, privind finanțele publice, Legea nr. 273/2006 - legea finanțelor publice locale, modificată și completată;

A

In baza Legii nr. 84/1995, privind învățământul modificată și completată prin O.U.Gnr. 184/2001;

Conform Regulamentului Curselor de Trap organizate pe toate hipodromurile din România, Regulament aprobat de Agenția Națională pentru Zootehnie, Statutelor și regulamentelor Federațiilor Române de specialitate;

Având în vedere Anexa 1 B “Amendamente ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești”, la Regulamentul Curselor de Trap pentru Hipodromul Ploiești, amendamente aprobate de Agenția Națională pentru Zootehnie;

în baza Legi 389/2005, Legea calului;

în temeiul art. 36, alin. (1), alin (2), lit. (a) și (d) cat si art.36 alin. 6, lit. (a), punctul 6, din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 începând cu data prezentei hotărâri se modifică Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei la prezenta Hotărâre.

Art. 2 Anexele nr. 1, 2, 3, IA și 4 de la Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 242/28.07.2018, rămân nemodificate și în vigoare.

Art. 3 începând cu data prezentei, orice altă dispoziție contrară se abrogă.

Art. 4 Persoanele numite de consiliul local în calitate de membru în Comitetul de coordonare al CSM Ploiești își mențin numirile anterioare.

Art. 5 Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George- Sorin-Nicuiae BOTEZ


;<ț’TA>£onlrase


Anexa nr. 1 la HCL nr. / 20$

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚI^îtkkEx AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘT I w\

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

'■îL£. ț

Art. 1. Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat prm'TTotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004, este persoană juridică de drept public organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ca serviciu public de interes local privind promovarea și susținerea sportului de performanță, încurajarea sportului de masă în Municipiul Ploiești și administrarea bazelor sportive și de agrement.

Art. 2. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare, stă la baza activității Clubului Sportiv Municipal Ploiești, care își desfășoară activitatea în conformitate cu:

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, nr. 132/ 30.09.2004 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubul Sportiv Municipal Ploiești;

 • - Legea nr. 69/2000 - Legea educației fizice și sportului, modificată și completată prin O.U.G. nr.38/2017;

 • - H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000,

 • - Hotărârea nr. 720/2016 privind modificarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007;

 • - Ordinul nr. 631/890/2017 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă (Anexa nr. 3);

 • - Legea nr. 273/2006 - legea finanțelor publice locale, modificată și completată;

 • - Regulamentul Curselor de Trap organizate pe toate hipodromurile din România, Regulament aprobat de Agenția Națională pentru Zootehnie și transmis Primăriei Ploiești prin adresa nr. 1178/02.02.2017 și înregistrată la Primăria Ploiești cu nr. de înregistrare 932/09.02.2017 (Anexa nr. 4);

 • - Anexa 1 B “Amendamente ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești”, la Regulamentul Curselor de Trap pentru Hipodromul Ploiești, amendamente aprobate de Agenția Națională pentru Zootehnie și transmise prin adresa nr.2278/27.02.2017 (Anexa nr. 5);

 • - Legea 389/2005, Legea calului;

 • - alte acte normative elaborate și emise de organe și instituții publice abilitate de lege, prin care se reglementează organizarea, funcționarea și desfășurarea activităților sportive, statutele și regulamentele federațiilor și organismelor de specialitate, la care Clubul Sportiv Municipal este afiliat.

Art. 3. în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare, Clubul Sportiv Municipal are propriul Regulament de Ordine Interioară (Anexa nr. 2),

structurat în ceea ce privește organizarea, atribuțiile, responsabilitățile, obiectivele, etc., pe fiecare ramură de sport.

Regulamentul de Ordine Interioară, are la baza întocmirii sale, ațâf legislația în vigoare referitoare la activitatea sportivă în cadrul Cluburi^3_/Sp6i$ve Municipale, cât și             ------1-----—r-J—— --       ----1— 4 •

specialitate, la care Clubul Sportiv Municipal, este afiliat.


statutele și regulamentele federațiilor și firgșiiiișn^lâr,\i0^' 'Lihni Qnnrthz N/Tiirneîr>nl       fi’fîlîfît,         -j §f

Art. 4. Consiliul Local al Municipiului Ploiești în baza atrîpuțju^j^bil®fe^ prin Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală\irepj^|^^f oîȘî actualizată, referitor la gestionarea serviciilor furnizate către cetățenî,Laăigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciului de interes local privind sportul. Denumirea serviciului public de interes local privind sportul este CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI.

Art. 5. Sediul Clubului Sportiv Municipal Ploiești este în municipiul Ploiești, str.Milcov, nr. 1, județul Prahova - Sala de Sport „Leonard Dorofitei”, iar activitatea se desfășoară în clădirile, bazele sportive și zonele de agrement date spre administrare.

Art. 6. albastru.

Culorile Clubului Sportiv Municipal Ploiești sunt: alb, galben,

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 7. Obiectul principal de activitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești îl constituie ACTIVITĂȚI SPORTIVE RECREATIVE și DISTRACTIVE (diviziunea 93), Activități ale bazelor sportive (grupa 931) din Nomenclatorul CAEN.

Art. 8. Activitatea Clubului Sportiv Municipal Ploiești constă în:

 • 1. Activități ale cluburilor sportive (clasa 9312 - cod CAEN), realizate prin:

 • a.      selecția, pregătirea și participarea la competiții interne și internaționale a secțiilor de sport ce activează în cadrul instituției;

 • b.     promovarea și susținerea sportului de performanță și a celui de masă prin secția „Sportul pentru Toți” la nivelul Municipiului Ploiești;

 • c.      obținerea unor rezultate de performanță în activitatea sportivă în baza obiectivelor propuse prin asigurarea mijloacelor financiare și materiale;

 • d.      promovarea valențelor educative ale sportului;

 • e.      inițierea, promovarea, organizarea de acțiuni și programe sportive în vederea atragerii cetățenilor în practicarea sportului;

 • f.      organizarea de competiții sportive la nivelul Municipiului Ploiești.

 • 2. Activități ale bazelor sportive (clasa 9311 - cod CAEN), realizate prin:

 • a.      întreținerea și exploatarea bazelor sportive și zonelor de agrement potrivit scopului în care au fost edificate;

 • b.      furnizarea către populație, cluburi și asociații sportive, alte persoane juridice a serviciilor sportive si de agrement, punerea la dispoziție a bazelor sportive concomitent cu asigurarea serviciilor complementare de deservire si comerț producătoare de venituri;

 • c. închirierea bazelor sportive pentru organizarea evenimentelor, competițiilor, spectacolelor sportive și de agrement;

 • 3. Promovarea, sprijinirea, organizarea, în condițiile legii, a^rf^iSt^^; dezvoltarea și controlul oricărui mod de practicare a activității c^eX^sBsOarăsub denumirea de trap, la toate nivelurile și prin toate mijloacq^' p^iȘș? apreciază ca fiind necesare, cu următoarele orbiective:                          k

 • a. dezvoltarea și promovarea activității ce se desfășoară sub denumirea trap, sub toate formele admise de forurile internaționale de speciâl^^'șiy^ira^ niciun fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de nâțioifeAâte, sex sau vârstă;

 • b. organizarea, conducerea, controlul și sprijinirea activității ce se desfășoară sub denumirea de trap, pe plan național;

 • c. organizarea de pariuri hipice în cadrul reuniunilor de trap care se desfășoară pe hipodromurile din Ploiești, care au pistă necesară desfășurării activităților oficiale de trap, prin operatori de pariuri desemnați, în condițiile legii;

 • d. promovarea activității ce se desfășoară sub denumirea de trap din România, prin echipele naționale și cele ale cluburilor, în competițiile internaționale;

 • e. dezvoltarea și statornicirea unor legături constante între Clubul Sportiv Municipal Ploiești și cluburile de trap, în cadrul unui sistem bazat pe autonomie, răspundere, încredere, transparență, loialitate și coeziune;

 • f. elaborarea și organizarea sistemului competițional intern prin care să se asigure desfășurarea de reuniuni și competiții de trap la toate nivelurile, un cadru obiectiv pentru derularea acestora, ierarhizarea valorică a cabalinelor de rasa trapas și a cluburilor participante, precum și desemnarea campionilor;

 • g. organizarea procesului de selecție, formare, pregătire și perfecționare continuă a specialiștilor care contribuie la organizarea activității ce se desfășoară sub denumirea de trap, în concordanță cu evoluțiile și cerințele performaționale de pe plan internațional.

în scopul realizării obiectivelor sale, Clubul Sportiv Municipal Ploiești îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a.  elaborează strategia de dezvoltare a activității ce se desfășoară sub denumirea de trap și controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliați;

 • b.  elaborează și adoptă regulamente și normele de organizare tehnice, financiare și de asigurare materială pentru activitatea proprie și activitatea ce se desfășoară sub denumirea de trap în general;

 • c.  stabilește calendarul anual de reuniuni și competiții pentru activitatea ce se desfășoară sub denumirea de trap în corelație cu programele de desfășurare a competițiilor internaționale oficiale;

 • d.  organizează, conduce, controlerază și supraveghează activitățile, reuniunile și competițiile oficiale de trap la nivel național în baza regulamentelor și normelor adoptate potrivit prezentului statut și omologhează rezultatele acestuia, respectiv organizează și coodomează întreaga activitate a atribitrilor;

 • e.  elaborează și realizează programele și planurile de pregătire și de participare la competițiile internaționale oficiale de trap;

 • f.  colaborează cu Agenția Națională pentru Zootehnie - ”Prof.Dr.G.K. Constantinescu”, precum și cu alte organe de specialitate ale administrației

publice centrale și locale, cu competențe în această materie, pentru sporirea capacității de cuprindere și asigurare a asistenței medico-științifice și de specialitate în activitatea de trap, potrivit evoluției și cerințelor specific^^lb^ Euctie'sizX

acestei activități cu privire la selecția, menținerea și promovarea la rejrodi pregătirea cabalinelor de rasă trapas, precum și pentru mod^ni^i îmbunătățirea performanțelor zootehnice a cabalinelor de rasă trăite competitivității acestora, pe plan intern, în consens, cu standardele | internațional;


 • g.  colaborează cu Ministerul Agriculturii și cu Ministerul EdiiCațier și Cercetării/Ministerul Educației Naționale si/sau cu instituțiile din structurile

5                       >                         9                                                    9

acestora pentru formarea și perfecționarea specialiștilor din activitatea de trap;

 • h.  organizează activități specifice - cursuri, stagii de instruire, seminarii, examene - pentru perfecționarea și ridicarea gradului de calificarea și/sau clasificare a specialiștilor din activitatea de trap, precum și a altor tehnici din domeniu, împreună cu instituțiile acreditate sau autorizate, în condițiile legii;

 • i.  organizează și coordonează întreaga activitate a arbitrilor de trap privind formarea, perfecționarea continuă, clasificarea și promovarea acestora;

 • j.  organizează sau tutelează reuniunile și competițiile oficiale internaționale de trap care au loc pe teritoriul României;

 • k.  înteprinde măsuri pentru promovarea toleranței și a spiritului de fair-play în activitatea de trap;

 • l.  administrează și gestionează mijloacele financiare și materiale aflate în patrimoniu, în conformitate cu prevederile legale, precum și ale Statutului, Regulamentelor și Normelor proprii;

 • m. stabilește cuantumul cotizațiilor, taxelor, contribuțiilor și penalităților care se aplică în activitatea de trap;

 • n.  asigură mijloacele financiare și materiale prin efort propriu, din activități patrimoniale specifice activității de trap sau din activități economice directe, realizate în legătură cu scopul și obiectul de activitate al federației;

 • o.  se poate asocia, în condițiile legii, cu alte persoane fizice sau juridice cu scop lucrativ sau nelucrativ, în vederea desfășurării de activități specifice și/sau conexe activității de trap sau a altor activități specifice;

 • p.  colaborează cu autoritățile administrației publice, centrale și locale, precum și cu alți factori interesați, pentru dezvoltarea și/sau modernizarea bazei materiale destinate practicării activității ce se desfășoară sub denumirea de trap;

 • q.  elaborează și editează publicații proprii privind activitatea de trap;

 • r.  exercită supravegherea, controlul și autoritatea disciplinară în domeniul său de activitate, potrivit Statutului și Regulamentelor proprii;

 • s.  reprezintă, susține și apără interesele activității ce se desfășoară sub denumirea de trap pe plan intern, în relațiile administrației publice, centrale și locale, cu alte instituții și organizații, precum și pe plan internațional, federațiile naționale din alte țări sau alte foruri sportive, internaționale cu implicații în domeniul activității de trap.

Premiile acordare de Clubul Sportiv Municipal în calitate de organizator al curselor de trap se vor constitui din alte venituri decât alocările de la bugetul local.

Art. 9. Clubul Sportiv Municipal Ploiești poate desfășură și alte activități conform clasificării activităților din economia națională, astfel:

Diviziune

Grupa

Clasa /CAEN

Mențiun|f rs/

32

323

3230

Fabricarea articolelor pei&ru

47

471

4719

Comerțul cu amanuntul^fi niagăzibe nespecializate          f           v

49

493

4931

Transporturi urbane, suburbapejȘftj^" metropolitane de călători

4939

Alte transporturi terestre de călători

84

841

8411

Servicii de administrație publică generală

93

930

9304

Activități de întreținere corporală

931

9313

Activități ale centrelor de fitness

9319

Alte activități sportive

932

9321

Bâlciuri și parcuri de distracții

9329

Alte activități recreative și distractive

94

941

9411

Activități ale organizațiilor economice și patronale

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL

Art. 10. (1) Patrimoniul Clubului Sportiv Municipal Ploiești, se constituie din bunuri încredințate, aparținând domeniului public al Municipiului Ploiești în vederea realizării obiectului de activitate și bunuri proprii.

 • (2) Bunurile aparținând domeniului public al Municipiului Ploiești sunt:

 • a. Sala de Sport “Leonard Doroftei”, situată în Ploiești str. Milcov nr.l și teren aferent acesteia;

 • b. Baza sportivă ”Bazin Vega” situată în Ploiești str. Vega nr.8 - cu dotările aferente;

 • c. Stadionul si baza sportivă ’Tlie Oană” situate în Ploiești str. Stadionului nr.26 - cu dotările aferente;

 • d. Baza sportivă ”Sala Olimpia” situată în Ploiești, Parcul Tineretului - cu dotările aferente;

 • e. Complexul ”Hipodrom”, situat în Ploiești, str. Ghighiului, nr.2 - cu dotările aferente;

 • f. Autobuz model Probus 750 BX culoare alb, cu numărul de inventar 4026 și având numărul de înmatriculare PH - 34 - PMP;

 • (3) Bunuri proprii ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești sunt: calculatoare, sisteme informatice, aparatură de birou, mijloace de transport (autoturism), mașini și utilaje pentru activități administrativ gospodărești.

Art. 11. (1) Bunurile aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești se întrețin și se exploatează cu diligența unui bun proprietar;

 • (2) în activitatea de administrare, gestionare și exploatare a bunurilor Clubul Sportiv Municipal Ploiești percepe tarife aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

 • (3) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile^, sesizabile, imprescriptibile, nu se află în circuitul civil și potrivit legii ele;s^.evp^j^ mod distinctiv în patrimoniul clubului;

  isiinciiv in patrimoniul ciubuiui;                                          ']&

  (4) Bunurile proprietate publică pot fi concesionate

  7 va >

  1 II L V>-'


condițiile legii, numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului LocăbaM Ploiești.

CAPITOLUL IV

FINANȚAREA

Art. 12. Clubul Sportiv Municipal Ploiești își desfășoară activitatea în baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul Local.

Art. 13. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale clubului se asigură din următoarele surse:

o venituri proprii;

o subvenții alocate de la bugetul local;

o cotizații și contribuții bănești sau în natură ale simpatizanților;

o donații și sume sau bunuri primite prin sponsorizări;

o venituri obținute din reclamă și publicitate;

o venituri pentru care se datorează impozite pe spectacole;

o venituri obținute din valorificarea bunurilor;

o venituri obținute din participarea la competițiile și demonstrațiile sportive;

o venituri obținute din transferurile si asocierile sportive.

în vederea realizării scopului principal, C.S.M. Ploiești poate desfășura activități economice dintre cele cu caracter accesoriu.

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII

ȘI COMPETENTELE PERSONAL UL UI

Art. 14. Supravegherea și controlul C.S.M. Ploiești se fac de către Consiliul Local al municipiului Ploiești prin Comitetul de coordonare, Primarul municipiului Ploiești - prin organele de specialitate ale executivului -și de către organismele cu atribuții de control în domeniu.

Administrarea, conducerea și organizarea activității Clubului Sportiv Municipal Ploiești este asigurată de un director, un director adjunct și alti șefi serviciu - 2 posturi, birou- 6 posturi.

Art. 15. Consiliul Local al municipiului Ploiești are următoarele atribuții legate de Clubul Sportiv:

 • a) aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli;

 • b) aprobă alocarea de la bugetul local de fonduri în vederea finanțării Clubului Sportiv, în condițiile legii;

 • c) aprobă asocierea clubului cu persoane fizice sau juridice;

 • d) aprobă obținerea de împrumuturi și credite de către Clubul Sportiv;

 • e) numește si revocă membrii Comitetului de coordonare al Clubului:

  • g) aprobă dizolvarea și lichidarea clubului;

  • h) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.S.M. Ploiești-;?

  • i) supraveghează și coordonează activitatea CSMPloiești;

  • j) orice alte atribuții prevăzute de lege .                       ff* f

  e Si I®

  Art. 16. Primarul are următoarele atribuții legate de clubul spoițiv^’f a) propune Consiliului Local aprobarea bugetului anual


V

 • a) propune Consiliului Local aprobarea bugetului anual

cheltuieli, după avizarea acestuia de către Comitetul de coordonare propunerea directorului CSM;                                        " 7 i; b

 • b) propune alocarea de la bugetul local fonduri în vederea finanțării clubului sportiv, în condițiile legii;

 • c)  dispune, din proprie inițiativa sau la solicitarea coordonare, controale tematice sau generale precum si audit Municipal Ploiești.

  Comitetului de intern la Clubul


Art 17. - Comitetul de coordonare

 • (1) Activitatea Clubului Sportiv Municipal Ploiești este supravegheată de Comitetul de coordonare, numit prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești format din:

 • a)  7 membri din care 5 (cinci) consilieri locali și doi reprezentanți ai Primarului, numiți prin dispoziție;

 • b)  Secretar - consilierul juridic al C.S.M. Ploiești sau alta persoana desemnata.

 • (2) Comitetul de coordonare, fiind neremunerat, nu este cuprins în statul de funcții deoarece nu face parte din numărul de posturi alocat instituției potrivit prevederilor O.G. nr. 63/2010.

 • (3) Atribuțiile Comitetului de coordonare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești:

 • a) avizează, inainte de a fi supuse aprobării Consiliului Local, organigrama, statul de funcții, structura sportiva precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale clubului sportiv;

 • b) avizează propunerile directorului clubului referitoare la aprobarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli;

 • c) avizează si controlează managementul clubului;

 • d) avizează actele juridice în numele clubului privind parteneriate cu persoane fizice sau juridice in vederea dezvoltării activitatii clubului;

 • e) verifică activitatea financiar contabilă a clubului precum si modul de respectare a reglementarilor privind achizițiile publice de bunuri si servicii;

 • f) asigură aplicarea Hotărârilor Consiliului Local privind activitatea Clubului Sportiv Municipal Ploiești și supraveghează respectarea acestora;

 • g) avizează proiectele, programele și planurile de activitate ale clubului, calendarul competițional anual intern și internațional și analizează periodic stadiul realizării acestora, precum și execuția bugetară;

 • h) avizeaza structura de personal si structura sportiva a clubului;

 • i)  supraveghează si controlează structura sportiva a CSM Ploiești si activitatea acesteia;

 • j) avizeaza planul de investiții al clubului înainte de a fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești;

 • k) avizează programele anuale de dezvoltare a sportului de masa in mprf^'ipîi|l^ t

Ploiești si calendarul competițiilor sportive de masa;            Z Jxa *

 • l) controlează modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consifi^pi

si a dispozițiilor Comitetului de Coordonare precum si activitatea cure’nțaiinX j3 cadrul clubului;

 • m) solicita conducerii CSM rapoarte privind indeplinirea obiectiveldr^uî^^^/* încadrarea in bugetul general de venituri si cheltuieli aprobat de consiliul* local cat si pentru fiecare secție sportiva sau baza sportiva sau de agrement,

in parte ;

 • n) informează Consiliul Local al mun. Ploiești asupra aspectelor relevante constatate in cadrul activitatii sale ;

 • o) alte atribuții privind susținerea activității C.S.M. Ploiești în relația cu Consiliul Local ori stabilite de acesta.

Comitetul de coordonare nu are atribuții de administrare a C.SM. Ploiești.

 • (4) Comitetul de coordonare se întrunește o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea directorului sau a majorității membrilor consiliului.

 • (5) Convocarea se face în scris de către directorul clubului cu minim 2 zile înainte de ședința Comitetului de coordonare, însoțită de comunicarea ordinii de zi cat si a documentației relevante pentru ordinea de zi.

 • (6) In cadrul ședințelor Comitetului de coordonare, hotărârile se adoptă cu majoritate simplă.

 • (7) Ședințele Comitetului de coordonare sunt conduse de către Președintele de ședința ales si sunt statutar întrunite prin prezența a minim 4 persoane cu drept de vot.

 • (8) Comitetul de Coordonare adopta dispoziții si recomandări.

Art.18. Calitatea de membru al Comitetului de coordonare încetează:

 • a) la expirarea mandatului pentru care a fost ales;

 • b) la cerere, motivat;

 • c) in cazul revocării sale.

Art. 19.Directorul Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Directorul asigura conducerea executiva a clubului și își desfășoară activitatea conform atribuțiilor, responsabilităților, obligațiilor și drepturilor stabilite prin Fișa postului și Contractul Individual de Muncă, coroborate cu actele normative în vigoare:

 • a.   organizează, administrează și conduce activitatea instituției și răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite, atat pe linie financiara cat si sportiva.

 • b.   emite decizii scrise cu caracter obligatoriu;

 • c.   asigură elaborarea regulamentului intern al instituției pe care il supune spre aprobare Consiliului Local după avizarea sa de către Comitetul de coordonare și asigură respectarea acestuia de căte personalul angajat;

 • d.  reprezintă personal sau prin delegat clubul în relațiile cu organismele sportive interne și/sau internaționale, cu celelalte instituții publice sau private, organe jurisdicționale, organizații sau agenți economici, precum și cu persoanele fizice sau juridice române sau străine

 • e. elaborează programele de dezvoltare pe termen mediu și scur^^JubnT^ii-în concordanță cu strategia națională de dezvoltare a activității sport^g^

 • f.   incheie contracte și alte acte juridice de angajare ale clup®uî^^nf|xm'

dispozițiilor legale si ale hotărârilor Consiliului Local al municfi^idluPloiești precum si dispozițiilor Comitetului de coordonare, in limitele conrer^.sdejăc^tq-acte;                                                        \p <

 • g. asigură aducerea la îndeplinire a măsurilor pentru paza bufiurilor<Si valorilor clubului;

 • h. asigura integritatea patrimoniului clubului sportiv si întreprinde orice acțiuni judiciare sunt necesare pentru inlaturarea/acoperirea eventualelor daune aduse clubului .

 • i. în calitate de ordonator terțiar de credite, îndeplinește împreună cu șeful serviciului Financiar - Contabilitate toate atribuțiile ce îi revin, conform dispozițiilor legale în vigoare și răspunde potrivit prevederilor legale de:

 • 1. utilizarea creditelor bugetare, conform bugetului alocat pe capitole și articole bugetare;

 • 2. realizarea veniturilor proprii;

 • 3. folosirea eficientă, economicoasa și eficientă a sumelor

primite de la bugetul local, conform bugetului alocat pe capitole și articole bugetare;

 • 4. integritatea bunurilor primite spre folosință gratuită de către club;

 • 5. organizarea și ținerea la zi a contabilității conform Legii nr. 82/1994 repulicată;

 • 6. prezentarea la zi a dărilor de seamă contabile, asupra execuției bugetare;

 • 7. respectarea legislației privind angajarea cheltuielilor si respectarea normelor legale privind achizițiile publice de bunuri si servicii;

 • 8. alte atribuții conținute în fișa postului;

 • j.    stabilește și deleagă atribuții pe trepte ierarhice și funcții personalului din subordine, având în vedere prezentul regulament de organizare și funcționare;

 • k.      analizează periodic, împreună cu antrenorii și coordonatorii secțiilor sportive, precum si cu coordonatorul structurii sportive a clubului stadiul îndeplinirii obiectivelor de performanță stabilite și rezultatele realizate de sportivi legitimați la club,

 • l.      urmărește derularea calendarului competițional;

 • m.     participa si urmărește evoluția sportivilor la competițiile oficiale si amicale cuprinse in calendarul intern si internațional;

 • n.     asigură actualizarea permanentă a fondului documentar și a băncii de date a instituției;

 • o.     urmărește intocmirea si supune spre avizarea Consiliului de coordonare a următoarelor documente privind activitatea sportivă :

 • - regulamentele interne anuale ale secțiilor sportive;

 • - programele de dezvoltare pe termen mediu si scurt pe ramuri sportive.

m. conduce activitatea de PSI si NTSM in cadrul clubului;

n. ține evidența sportivilor legitimați, clasificată pe ramuri sportive, precum și rezultatele obținute de sportivii propri la competițiile interne și internaționale;

o. dispune măsuri pentru promovarea spiritului de fair^ițyNȘj^pentru combaterea și prevenirea violenței și dopajului în activitatea spj^jvaT'''

 • p. asigură și răspunde de integritatea, întreținerea și fun/ționar^î^.co^ijii optime a bazei materiale, sportive din patrimoniul clubului;

 • q. răspunde de asigurarea întreținerii bunurilor care cc^^fi^ăBiri^^ul

clubului, în raport cu reglementările autorităților și organi^efcj^g^a^’îe, precum și a propriilor obiective stabilite;                          -Qu L

 • r. răspunde de asigurarea transportului, cazării, mesei pentru sportivi și echipa de tehnicieni pe timpul competițiilor, jocurilor de verificare și pregătirii sportive;

 • s. asigură echipamentului de joc și antrenament, în conformitate cu reglementările autorităților și organismelor în materie;

 • t.  răspunde de asigurarea asistenței medicale pentru competițiile organizate de club.

 • u. răspunde de realizarea programelor de investiții aprobate de Consiliul Local al municipiului Ploiești.

 • v. întocmește si prezintă Consiliului Administrativ, raportul de activitate lunar si anual.

 • w.  la fiecare început de an competițional, prezintă Comitetului de coordonare, obiectivele și strategia pe secții sportive, pentru anul următor si le supune spre aprobare Consiliului Local.

Art.20. (1) Funcția de Director al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, se ocupă prin concurs, organizat în condițiile legii, pe o perioadă de 4 ani. Condițiile de participare la concurs si procedura de desfășurare vor fi stabilite de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, cu respectarea dispozițiilor legale.

 • (2) Comisia de concurs va fi alcătuită din membrii Comitetului de coordonare asistați de un specialist in domeniul resurse umane, numit prin dispoziția primarului.

 • (3) în urma promovării examenului, numirea directorului se face prin dispoziție a primarului la propunerea comisiei de concurs.

 • (4) Pe perioada vacantarii postului de director al CSM, conducerea executiva a clubului se va realiza de către directorul adjunct.

Art.21. - Directorul adjunct al Clubului Sportiv Municipal Ploiești:

Directorul adjunct își desfășoară activitatea conform atribuțiilor, responsabilităților, obligațiilor și drepturilor stabilite prin Fișa postului și Contractul Individual de Munca, coroborate cu actele normative în vigoare:

 • a) Coordonează, organizează și conduce activitatea de administrare a bazelor sportive primite în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești, cu respectarea prevederilor legale,

 • b) Preia atribuțile directorului in lipsa acestuia din instituție;

 • c) Se preocupă de aducerea la îndeplinire prin serviciile și compartimentele subordonate a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești în vederea realizării obiectului de activitate,


 • h) Asigură relația cu presa în probleme de sesizări, articole, materiale pentru promovarea bazelor sportive;

 • i) Se preocupă de realizarea inventarierii generale a patrimoniului bazelor sportive din cadrul instituției, conform prevederilor legale;

 • j) Organizează recepția și punerea în funcțiune a mijloacelor fixe noi, primite în dotare, conform prevederilor legale;

 • k) Se preocupă de existența instrucțiunilor tehnice de utilizare și întreținere a utilajelor, instalațiilor și mașinilor din dotare, precum și cunoașterea acestora de către personalul care le utilizează;

 • l) Ia măsuri pentru limitarea pagubelor provocate de calamități naturale, avarii ale instalațiilor, utilajelor sau mașinilor din dotare;

 • m) Răspunde pentru certificarea privind realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor înscrise în documentele elaborate, conform prevederilor legale;

 • n) întocmește și prezintă directorului instituției propuneri și programe de lucru privind activitatea de administrare a bazelor sportive,

 • o) întocmește și prezintă directorului instituției situații și rapoarte de activitate ori de câte ori îi sunt solicitate;

 • p) Stabilește măsurile ce se impun pentru organizarea pazei bazelor sportive din administrare, precum și programul de lucru al personalului din subordine și condițiile de acces în incinta bazelor sportive,

 • q) Aduce la cunoștința personalului din subordine legislația în vigoare specifică activității pe care o desfășoară;

 • r) întocmește fișa de post pentru personalul de conducere din subordine și contrasemnează fișa de post pentru personalul de execuție, angajat în baza contractului individual de muncă, stabilind atribuții, responsabilități și competențe ce constituie sarcini obligatorii de serviciu pentru fiecare salariat;

 • s) întocmește fișele de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului de conducere din subordine și contrasemnează fișele de evaluare a personalului de execuție din subordine;

 • t) propune și aprobă avansarea în grade/trepte profesionale și premierea personalului angajat în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • u) Exercită și alte sarcini stabilite prin legi, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local, dispoziții ale primarului, hotatari ale Consiliului Administrativ și decizii ale directorului instituției.

 • v) întocmește si prezintă directorului, raportul de activitate lunar si anual.

Art. 22. (1) “Structura Sportiva”, este subordonată din punct de vedere administrativ Directorului instituției și este coordonată de Șeful de Birou, are ca

principală atribuție coordonarea și controlul activității desfășurată în cadrul secțiilor sportive, precum și a sportivilor, antrenorilor, celorlalți J^Jjnicqpi, a medicilor si specialiștilor sportivi din cadrul clubului, în veder^ ^rj&afi^ații scopului si obiectului de activitate al CSM Ploiești.              Z®/           ' z

(2) Atribuțiile și responsabilitățile Biroului Structura Spoi^iv^.Wn^\

 • a) elaborează programele de dezvoltare pe termen mediu si sportive;

 • b) elaborează programe anuale de dezvoltare a sportului de masa in municipiul Ploiești si Stabilește calendarul competițiilor sportive de masa și răspunde de realizarea acestor programe ;

 • c) asigura selecția sportivilor si a echipelor de tehnicieni competenți conform structurii sportive și în raport cu obiectivele stabilite;

 • d) asigura si verifică funcționarea comisiilor de evaluare sportiva si de negociere stabilite prin hotărârile consiliului local;

 • f)  stabilește obiectivele de performanta pentru fiecare secție sportiva ;

 • g) avizează planurile de pregătire sportiva propuse de antrenorii/coordonatorii secțiilor sportive;

 • h) organizează si supraveghează cantonamentele sportive ;

 • i) sa respecte statutul si regulamentele federației sportive naționale in care isi desfasoara activitatea;

k) asigura colaborarea cu alte structuri externe pe linie sportiva ;

 • l) răspunde de stadiul îndeplinirii obiectivelor de performanță stabilite și rezultatele realizate de sportivi legitimați la club;

m) răspunde de respectarea regulamentelor interne ale secțiilor sportive

n) răspunde de organizarea si desfasurarea competițiilor sportive pe ramura de sport, incluzând si organizarea de competiții sportive la nivel școlar ;

o) alte atribuții si sarcini stabilite de Consiliul Administrativ si directorul clubului.

(3) Categoriile de cheltuieli specifice si cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activitatii sportive, se regăsesc in Regulamentul intern al secțiilor sportive - conform Anexei nr.3 din H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, modificată și completată și în Hotărârea nr. 720/2016 privind modificarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007.

Art. 21. în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești funcționează în prezent 15 secții sportive pe următoarele discipline:

1   - Secția de handbal;

 • 2.  - Secția de fotbal;

 • 3.  - Secția de fotbal de sală (neactivata);

 • 4.  - Secția de volei;

 • 5.  - Secția de baschet;

6   - Secția “ Sportul pentru Toți “ ;

 • 7.  - Secția de sah;

 • 8.  - Secția de patinaj viteză;

 • 9.  - Secția de gimnastică ritmică;

 • 10. - Secția de box;

 • 11. - Secția de hochei pe gheță (neactivata);


 • 12.  - Secția de Karate tradițional;

 • 13. - Secția de Judo;

 • 14.  - Secția de atletism;

 • 15.  - Secția de natație (înot).

Art. 23. Secțiile sportive sunt coordonate din punctwcfâe^f activității pe care o desfășoară de către șeful biroului structurii sportive'arul oului iar pe linie administrativa sunt subordonate directorului CSM.

Participantii la activitatea sportiva sunt:

 • a) sportivi (juniori I, II, III și IV copii ) legitimați în cadrul clubului;

 • b) copii care se afla în programul de pregătire sportivă pentru sportul de performanță nelegitimați;

 • c)  antrenori;

 • d) medici;

 • e) asistenți medicali;

 • f) maseuri, kinetoterapeuti;

 • g) cercetători stintific sau metodist sportiv;

 • h) arbitri, observatori (pentru secția de gimnastica ritmica);

 • i) alte persoane care contribuie la realizarea activitatii sportive.

Art. 23. Obligațiile și drepturile ce revin părților contractante, trebuie să reieasă din statutele și regulamentele de organizare și funcționare ale federațiilor naționale pe ramură de sport, statutul antrenorilor și sportivilor, regulamentului intern al secțiilor sportive, precum și prevederile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare și sunt stabilite în:

 • - contractul de muncă individual, încheiat conform Codului Muncii, sau

 • - contractul de activitate sportivă (model Anexa nr. 3), conform Ordinului nr. 631/890/2017, privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă.

Art. 24. Principalele atribuții și responsabilități ale compartimentelor si serviciilor de administrare baze sportive și de agrement sunt întreținerea și dezvoltarea bunurilor din administrarea instituției și asigurarea accesului utilizatorilor persoane fizice sau juridice la serviciile oferite.

Art. 25. Accesul la serviciile bazelor sportive si de agrement se face în baza următoarelor documente:

 • - chitanță, bon fiscal pentru accesul la serviciile bazelor sportive;

 • - contracte de închiriere;

 • - tabele nominale emise sportivilor aparținând cluburilor sau asociațiilor sportive cărora conducerea instituției le-a acordat drept de folosință gratuit a bazelor sportive.

  Art. 26. Bazele sportive „Vega” și “Doroftei” - subordonate, din punct de vedere administrativ, Directorului adjunct și este coordonată de Șeful de Birou și Sef formație muncitori:

  a) Se preocupă de întreținerea și menținerea în stare norma] a imobilului Bazin ”Vega” - cu dotările aferente si de imobjfcH “Leonard Doroftei” cu terenul eferent acestuia;


^^ftincți^i^e

1 sala.d© spfirt țs -*■ --------------- ------------------------------,                                          13^.

 • b) Urmărește fluctuațiile nejustificate ale consumului de er^gi^JWridă^' termică, apă - canal și salubrizare aferent imobilului, respectiv

clarificarea acestora.

 • c) Colaborează cu instituțiile abilitate pentru prevenirea și stoparea activităților infracționale;

 • d) Stabilește regulile de acces a sportivilor în sala de joc si în sălile de antrenamente împreuna cu antrenorii secțiile sportive din instituție și asigura respectarea acestora prin personalul de paza;

 • e) Asigură buna desfășurare a competițiilor sportive ce se desfășoară la bazin si in sala de sport.

 • f) Urmărește și verifică respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și P.S.I. de către personalul din subordine;

 • g) Verifică accesul sportivilor și a beneficiarilor în incinta bazelor sportive conform orarului și condițiilor de acces stabilite;

 • h) Derulează activități pentru asigurarea condițiilor optime necesare desfășurării activității personalului de conducere si a personalului serviciilor funcționale in birourile clădirii si a competițiilor sportive si a antrenamentelor sportivilor secțiilor din instituție in spațiile cu aceasta destinație.

 • i) întocmește programul bazelor sportive în funcție de solicitări, respectiv zilele si orele când au loc antrenamente, zilele si orele când se poate inchiria de către cetățeni săli/terenuri pentru activități sportive, zilele si orele când se derulează proiecte pentru persoane cu probleme speciale si alte acțiuni sportive;

 • j) Se preocupă de menținerea ordinii și curățeniei în incinta sălii de sport;

 • k) Se preocupă de funcționarea corespunzătoare a instalațiilor sanitare și termice;

 • l) Gestionează bunurile imobiliare și execută lucrările de reparații în conformitate cu prevederile legale;

  1.

  2. apei;

  • 3.

  • 4.

  • 5.


 • m) Ia măsuri pentru întreținerea în bune condiții a bazinului “Vega”: funcționarea instalațiilor de alimentare și recirculare a apei; tratarea apei si verificarea concentrațiilor de substanțe de tratare a funcționarea centralei termice; asigurarea temperaturii apei permanent între 26-28 grade C. curățarea și igienizarea bazinelor;

 • 6. asigurarea curățeniei în spațiile destinate publicului, sportivilor,

antrenorilor, vestiare, grupuri sanitare, sală tehnică, tribune, întreg perimentrul interior și exterior aferent bazinului si a sălii de sport “Leonard Doroftei”;

n) îndeplinește si alte atribuții stabilite de șeful de birou pentru sala de sport “Leonard Doroftei”.

o) întocmește fișa de post pentru personalul de execuție, angajat în baza contractului individual de muncă, stabilind atribuții, responsabilități și competențe ce constituie sarcini obligatorii de serviciu pentru fiecare salariat^^^^^

\ ale pro^sid^lb si


 • p) întocmește fișele de evaluare a performanțelor^^"r


personalului de execuție și propune avansarea în grade/tr ,           .

premierea personalului angajat în conformitate cu prevederii ilegale-îh vigo^Be^

e Șr de


 • q) Exercită și alte sarcini stabilite prin legi, alte < ** qșmjatiye și/de


directorul instituției;                                                             v/

Art. 27. Stadionul si baza sportivă „Ilie Oană”, sunt subordonate, din punct de vedere administrativ, Directorului adjunct și sunt coordonate de Șeful de Birou.

Șeful de Birou are următoarele atribuții și responsabilități:

 • a. Se preocupă de întreținerea și menținerea în stare normală de funcționare a imobilelor stadion si baza sportiva ”Ilie Oană” aflate in administrarea CSM -cu dotările aferente;

 • b. Urmărește fluctuațiile nejustificate ale consumului de energie electrică, termică, apă - canal și salubrizare aferent imobilului, respectiv ia măsuri pentru clarificarea acestora.

 • c. Colaborează cu instituțiile abilitate pentru prevenirea și stoparea activităților infracționale;

 • d. Urmărește și verifică respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și P.S.I. de către personalul din subordine;

 • e. întocmește fisa de post pentru personalul de execuție, angajat în baza contractului individual de muncă, stabilind atribuții, responsabilități și competențe ce constituie sarcini obligatorii de serviciu pentru fiecare salariat;

 • f. întocmește fișele de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului de execuție și propune avansarea în grade/trepte profesionale si premierea personalului angajat în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • g. Se preocupă de menținerea ordinii și curățeniei în incinta bazei sportive;

 • h. Se preocupă de funcționarea corespunzătoare a instalațiilor sanitare și termice;

 • i. Gestionează bunurile imobiliare și execută lucrările de reparații în conformitate cu prevederile legale;

 • j. Exercită și alte sarcini stabilite prin legi, alte acte normative și de directorul instituției;

Art.28. Baza sportivă Sala „Olimpia”, este subordonată, din punct de vedere administrativ, Directorului adjunct și este coordonată de Șeful de Birou.

Șeful de Birou are următoarele atribuții și responsabilități:

 • a)  Se preocupă de întreținerea și menținerea în stare normală de funcționare a imobilului sala de sport ”01impia” și a terenurilor aferente acesteia;

 • b)  Urmărește fluctuațiile nejustificate ale consumului de energie electrică, termică, apă - canal și salubrizare aferent imobilului, respectiv ia măsuri pentru clarificarea acestora.

 • c)  Stabilește măsurile ce se impun pentru organizarea pazei și condițiile de acces în incinta sălii; accesul pe suprafață de joc se face numai cu echipament corespunzător;

 • d)  Verifică accesul sportivilor și a beneficiarilor în incinl^sMlîi conform

orarului și condițiilor de acces stabilite;                        /© ' /'X

 • e)  întocmește programul sălii de sport în funcție de soli ci i .

 • f)   Se preocupă de menținerea ordinii și curățeniei în incintg\săl'fi de sportm

 • g)  Se preocupă de funcționarea corespunzătoare a instila’âRorbjihițarfoși

---; // termice;                                                               &

 • h)  Colaborează cu instituțiile abilitate pentru prevemrea șr ^sfoparea activităților infracționale;

 • i)   Asigură buna desfășurare a competițiilor sportive ce se desfășoară în sală;

 • j)   Urmărește și verifică respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și P.S.I. de către personalul din subordine;

 • k)  întocmește fisa de post pentru personalul de execuție, angajat în baza contractului individual de muncă, stabilind atribuții, responsabilități și competențe ce constituie sarcini obligatorii de serviciu pentru fiecare salariat;

 • l)   întocmește fișele de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului de execuție și propune avansarea în grade/trepte profesionale si premierea personalului angajat în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • m)  Exercită și alte sarcini stabilite prin legi, alte acte normative și de directorul instituției.

Art. 29. Complexul ”Hipodrom”, este subordonat, din punct de vedere administrativ, Directorului adjunct și este coordonat de Șeful Serviciului.

Activitatea hipodromului se va desfășura în conformitate cu:

 • -  Hotărârea Consiliului Local nr. 31/27/02/2017, privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2017 și însușirea Regulamentului Curselor de Trap întocmit de Agenția Națională pentru Zootehnie (Anexa 4);

 • - Regulamentul Curselor de Trap organizate pe toate hipodromurile din România, Regulament aprobat de Agenția Națională pentru Zootehnie și transmis Primăriei Ploiești prin adresa nr. 1178/02.02.2017 și înregistrată la Primăria Ploiești cu nr. de înregistrare 932/09.02.2017 (Anexa nr. 4);

 • - Anexa 1 B “Amendamente ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești”, la Regulamentul Curselor de Trap, pentru Hipodromul Ploiești, amendamente avizate de Agenția Națională pentru Zootehnie și transmise prin adresa nr.2278/27.02.2017 (Anexa nr. 5);

 • - Legea 389/2005, Legea calului;

 • - H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

Șeful Serviciului are următoarele atribuții și responsabilități:

a) Se preocupă de întreținerea și menținerea în stare normală de funcționare a imobilului complex "Hipodrom” și a terenului aferent acestuia;

 • b) Urmărește și verifică periodic modul de exploatare și întreținere a clădirilor, terenurilor aferente, a instalațiilor electrice, termice, etc. aferente;

 • c) Urmărește fluctuațiile nejustificate ale consumului de energie <jje^t|il|ă, termică, apă ) canal și salubrizare aferent imobilului, respectiv ia n^ăbrrpentni^, clarificarea acestora;

 • d) Se ocupa de organizarea pazei si întocmirea Planului de paza^onfdrm-Legii !§■:

333/2003;                                    'W'W

 • e) Colaborează cu instituțiile abilitate pentru prevenirea activităților infracționale;

 • f)  Asigură buna desfășurare a curselor ce se desfațoară pe pista hipică, în baza Regulamentului Curselor de Trap întocmit de Agenția Națională pentru Zootehnie și a următoarelor reglementări specifice Hipodromului Ploiești:

 • g) Asigură buna desfășurare a evenimentelor sportive și de agrement ce se desfășoară în complex.

 • h) Urmărește și verifică respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și P.S.I. de către personalul din subordine;

 • i) Se preocupă de menținerea ordinii și curățeniei în incinta complexului;

 • j) Se preocupă de funcționarea corespunzătoare a instalațiilor sanitare și termice;

 • k) Gestionează bunurile imobiliare și execută lucrările de reparații în conformitate cu prevederile legale;

 • l) întocmește programul curselor de trap ce se organizeză pe Hipodrom și îl prezintă spre avizare conducerii instituției înainte de a fi publicat;

 • m) Transmite și pune la dispoziția organizatorului de pariuri programul curselor pe suport magnetic în vederea redactării și distribuirii lui către agențiile de pariuri;

 • n) Se preocupă de completarea Registrului de performanțe și transmiterea datelor către autoritatea hipică abilitată;

 • o) Urmărește antrenamentul cailor și rezultatelor la antrenamente pentru o bună întocmire a programelor de curse;

 • p) Ține evidența documentelor de origine a cailor ce participă la curse;

 • q) Organizează cursuri și examinări anuale pentru obținerea licențelor de driver și antrenori;

 • r) Asigură legătura cu organismele și organizațiile hipice din țară și străinătate pentru organizarea de reuniuni și mitinguri hipice internaționale, expoziții, târguri și demonstrații hipice;

 • s) Formulează proiecte de hotărâri și rapoarte de specialitate în domeniul său de activitate.

 • t) Respectă măsurile impuse de D.J.V. in ceea ce privește cazarea cailor in incinta Hipodromului;

ț) Exercită și alte sarcini stabilite prin legi, alte acte normative și directorul instituției;

Art.30.(l) Serviciul Financiar Contabilitate, este subordonat, din punct de vedere administrativ, Directorului și este coordonat de Șeful Serviciului Financiar Contabilitate.

(2) Atribuțiile și responsabilitățile Serviciului Financiar Contabilitate sunt: .

 • a. Organizeză și conduce evidența contabilă în conformitate cu prevederile legislative în vigoare;

 • b. Organizeză evidența analitică și sintetică a tuturor conturi log, ve^ificâiea f lunară a soldurilor analitice cu cele sintetice din balanța de verifica®^ 'fejV j h

 • c. întocmește trimestrial și anual darea de seamă împreună0 sîj^hrtănțpU contabil și anexe;

 • d. Exercită controlul financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale;

 • e. Aplică prevederile legale privind plata cheltuielilor din bugetul aprobat al clubului.

 • f.  Organizează evidența și raportarea angajamentelor bugetare legale, controlul financiar- preventiv al operațiunilor de angajare - lichidare -ordonantare și plată a cheltuielilor bugetare;

 • g. Asigură evidența surselor de finanțare ale activităților clubului în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli;

 • h. Asigură utilizarea rațională a resurselor bănești în vederea achitării la termen a obligațiilor de plată ale clubului, prin emiterea ordinelor de plată în vederea efectuării plăților în baza documentelor și actelor care atestă legalitatea plăților;

 • i. Urmărește încasarea contravalorii prestațiilor de servicii către terți prin trezorerie, bănci sau casieria clubului, în baza confirmării de realitate dată de serviciile de specialitate din cadrul instituției.

 • j. Urmărește efectuarea plăților, obligațiilor fiscale către Bugetul Statului, Bugetul Local, Bugetul Asigurărilor Sociale și alte fonduri speciale;

 • k. Urmărește modul de angajare și efectuare a cheltuielilor și încadrarea acestora în bugetul aprobat;

 • l. întocmește zilnic registrul de casa în baza documentelor care atestă operațiuni economice de încasări și plăți;

 • m. Verifică zilnic încasările și plățile efectuate prin trezorerie sau casieria clubului;

 • n. Organizează, verifică modul de efectuare a inventarierii anuale, respectiv punerea de acord a situației scriptice din contabilitate cu datele înscrise în listele de inventariere a mijloacelor fixe, mijloacelor circulante, alte bunuri și valori materiale;

 • o. Elaborează, fundamentează și întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, care este supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • p. Asigură întocmirea situațiilor financiar contabile privind execuția bugetară în cadrul lunii de raportare și cumulat de la începutul anului;

 • q. Răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare în domeniul de activitate;

 • r. Urmărește și verifică respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și P.S.I. de către personalul din subordine;

 • s. întocmește fisa de post pentru personalul de execuție, angajat în baza contractului individual de muncă, stabilind atribuții, responsabilități și competențe ce constituie sarcini obligatorii de serviciu pentru fiecare salariat;

 • t. întocmește fișele de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului de execuție și propune avansarea în grade/trepțep^fdșfoiiale si premierea personalului angajat în conformitate cu prevederile Jcg£le în vigd^re;

 • u. Exercită orice alte atribuții stabilite de Directo/hX, C         Sportiv

  Municipal Ploiești, relevante specificului activității serviciuliie'

  Art. 31. (1) Birou Juridic, Resurse Umane, Adm


Municipal Ploiești, relevante specificului activității serviciufiii^' WpO

Art. 31. (1) Birou Juridic, Resurse Umane, Admi^tcațM<;^r^|lctie Muncii si Protecție Civila este subordonat Directorului, est^«^Ț^i^ptfe Sef Birou.

(2) Atribuțiile și responsabilitățile Birou Juridic, Resurse Umane, Administrativ, Protecție Muncii și Protecție Civilă sunt:

 • a. Reprezintă instituția în fața instanțelor judecătorești și în raporturile cu persoanele juridice și fizice pe baza delegației date de conducerea instituției;

 • b. Asigură asistență juridică privind legislația în vigoare la solicitarea compartimentelor din cadrul instituției;

 • c. întocmește proiectele de regulamente, decizii, hotărâri și a oricăror acte și instrucțiuni emise de conducerea instituției;

 • d. Inițiază acțiuni în justiție pe baza documentației primite de la compartimentele instituției, formulează întâmpinări și concluzii scrise în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată și exercită în termen căile de atac pentru aprărarea intereselor clubului;

 • e. întocmește dosarele în vederea obținerii titlurilor executorii pentru recuperarea debitelor clubului;

 • f. Urmărește apariția și aplicarea actelor normative;

 • g. Rezolvă problemele cu caracter juridic legate de activitatea de personal;

 • h. Avizează asupra legalității actelor care angajează din punct de vedere juridic instituția în relațiile cu persoane fizice și juridice;

 • i. Păstrează în evidență dosarele personale ale angajaților și transmite fiecărui angajat sub semnătură fișa postului întocmită de șeful ierarhic superior și aprobată de director;

/X

 • j. întocmește conform legislației în vigoare documentele legate de activitatea de personal respectiv: angajare de personal, modificarea raporturilor de munca ale salariaților, încetarea activității personalului, dosare de pensionare, dosare pentru suspendarea raporturilor de muncă pentru concediu pentru creșterea copilului conform prevederilor legale, promovarea salariaților, evaluarea salariaților, întocmirea statelor de funcții și a statelor de personal;

 • k. întocmește documentația aferentă demarării organizării concursurilor în vederea angajării și/sau promovării pe post potrivit legii;

 • l. Vizează contractele în care instituția este parte;

 • m. Elaborează instrucțiuni proprii pentru aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă și de apărare împotriva incendiilor;

 • n. întocmește tematicile privind instruirea în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă și situațiile de urgență a salariaților instituției;

 • o. Controlează respectarea reglementărilor privind securitatea și sănătatea în muncă și apărarea împotriva incendiilor la locurile de muncă;

 • p. Asigură planificarea și coordonarea activității și a măsurilor în domeniul protecției civile din instituție;

 • q. Asigură gestionarea și păstrarea în bune condiți a bunurilor și valorilor materiale;

 • r. Exercită orice alte atribuții stabilite de Directorul C.lubi'îWi-A^oțtiv

Municipal Ploiești și de către Consiliul Administrativ relevante specificului activității biroului;                                                   i                    ț

Art. 32.(1) Birou Achiziții publice si OrganizareF^ompcțiții #Ee subordonat Directorului și este coordonat de Sef Birou.

(2) Atribuțiile și responsabilitățile Birou Achiziții publice Competiții sunt:

 • a. Stabilește strategia anuală a achizițiilor publice pe care îl supune aprobării Directorului;

 • b. încheie contracte comerciale cu terții pentru prestări servicii, cu respectarea legislației în vigoare;

 • c. Asigură recepția cantitativă și calitativă a bunurilor și valorilor materiale care fac obiectul programului anual de achiziții publice și al aprovizionării curente;

 • d. Organizează și urmărește desfășurarea cu respectarea prevederilor legale în vigoare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică;

 • e. Stabilește documentația pentru tarife și prestări servicii care sunt în competența de aprobare a Consiliului Local;

 • f. Asigură evidența și urmărirea contractelor economice și comerciale din punct de vedere al obligațiilor părților contractuale și recepția lucrărilor și serviciilor prestate de terți;

 • g. Stabilește procedurile de lucru privind achizițiile cu respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice;

 • h. Asigură desfășurarea activităților sportive (pregătire sportivă, cantonamente, competiții și turnee sportive) sub directa coordonare a Directorului, din punct de vedere logistic și al angajării cheltuielilor stabilite și aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al activităților sportive, astfel:

 • i. Stabilește împreuna cu coordonatorul structurii sportive a clubului si cadrele tehnice ale echipelor ce activeaza în cadrul secțiilor sportive programul anual, programele lunare și săptămânale a acțiunilor de pregătire sportivă, competiții și turnee sportive, alte acțiuni sportive;

 • j. Urmărește modul de realizare a programelor și acțiunilor stabilite de federațiile naționale de specialitate pe ramură de sport la care sunt afiliate secțiile sportive ce activează în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

 • k. întocmește documentațiile solicitate de federațiile naționale de specialitate privind afilierea secțiilor sportive pe ramură de sport;

 • l. Asigură actualizarea și aplicarea instrucțiunilor și normelor stabilite de federațiile naționale de specialitate pe ramură de sport pentru activitatea secțiilor sportive cu privire la: regulamentul de organizare și desfășurarea activităților sportive, regulamentul de transferări, statutul antrenorilor și sportivilor;

 • m. Centralizează documentele legate de activitatea competițională a secțiilor sportive ale clubului, rapoartele de joc întocmite de corpul tehnic, întocmește referatele de necesitate privind angajarea cheltuielilor și orice alte documente legate de acțiunile sportive ale clubului (pregătire fizică, competiții, turnee sportive și alte acțiuni sportive);

 • n. Organizează activitatea de secretariat și registratură a cluhjfehry^

 • o. Asigura desfășurarea competițiilor sportive in condiții tuuic imprejzșa cu

personalul de specialitate din cadrul secțiilor de profil, Z*/          - *\

pr^priuîșireprezint;

s

îtafe^>^ș^jMÎăte îi


 • p. Conduce activitatea de transport persoane in interes propriu instituția in relațiile cu Autoritatea Rutiera Romana.

 • q. Urmărește și verifică respectarea normelor de sănătaf^^șdcj^Mțe' în muncă și P.S.I. de către personalul din subordine;

 • r. întocmește fisa de post pentru personalul de execuție, angajat în baza contractului individual de muncă, stabilind atribuții, responsabilități și competențe ce constituie sarcini obligatorii de serviciu pentru fiecare salariat;

 • s. întocmește fișele de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului de execuție și propune avansarea în grade/trepte profesionale si premierea personalului angajat în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • t. Exercită și alte sarcini stabilite prin legi, alte acte normative și de directorul instituției;

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

ART. 33. Agenția Națională pentru Sport și Federațiile de specialitate pe linie de sport, cu care CSM Ploiești colaborează, pot sesiza Consiliul Local sau Primarul Munic. Ploiești, cu privire la anumite nereguli constatate. în urma sesizărilor, la solicitarea Consiliului Local, Agenția Națională pentru Sport și Federațiile de specialitate pe linie de sport, prin specialiștii lor, pot efectua controale, numai în ceea ce privește relația sportivă dintre CSM Ploiești și acestea, și numai cu respectarea legislației în vigoare.

Art.34. Competențele fiecărui post și atribuțiile personalului Clubului Sportiv Municipal CSM Ploiești vor fi individualizate pentru fiecare caz în parte prin ”Fișa postului”, aprobată de Directorul clubului.

Art.35. Personalul Clubului Sportiv Municipal CSM Ploiești răspunde, după caz, material, civil, administrativ, penal, pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin.

5

Art.36. Clubul Sportiv Municipal ” CSM Ploiești are arhivă proprie, în care se păstrează, în conformitate cu prevederile legale, documente de personal, financiar-contabile și din activitatea curentă.

Art.37. Litigiile de orice fel apărute între instituție și persoanele fizice sau juridice române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Art.38. Cunoașterea prevederilor prezentului Regulament de Organizare și Funcționare și aplicarea acestuia pentru asigurarea bunei desfășurări a activității

clubului este obligatorie pentru toți salariații instituției, precum și pentru sportivii și cadrele tehnice ale secțiilor sportive.

Art.39. Prevederile prezentului regulament se complete^^^^gfcfețfa "* vigoare referitoare la domeniul de activitate.


< -

i—-t——_ \   '

SVM    \ ,;SA

. "ît'Clubfllui iforinitate^cu . JiDbfeâf al y.jjL -^>5’"  ...


r*

Art.4O. Prezentul Regulament de Organizare și Fur i®țaiM| Sportiv Municipal Ploiești poate fî modificat și completat îrv^on^r cadrul legislativ în vigoare, numai prin hotărâre emisă de Consiliul Municipiului Ploiești și el va intra în vigoare la data emiterii Hotărâffi 'de-OCnsiliu Local privind aprobarea acestuia.

Art.41. Directorul Clubului va aduce la cunoștința salariaților din subordine prevederile prezentului regulament care va fi și afișat.

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

în atenția,

 • -  Consiliul Local al Municipiului PLOIEȘTI

 • - Domnului Primar

 • -  Doamnei Secretar

Prin prezenta, subsemnații: GANEA Cristian-Mihai, BOTEZ George Sorin Niculae, ANDREI Gheorghe, DANESCU Ștefan, DINU Marius Andrei, DRAGULEA Sanda, STANCIU Marilena, COSMA Marcian, VISCAN Robert Ionut, SORESCU Florina Alina, MINEA Gabriel, PANA George, PALAS Alexandru-Paul, MATEESCU Marius Niculae, VĂDUVĂ Sorin, solicităm promovarea unui “Proiect de Hotărâre”, ce are ca obiect, aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

în acest sens, depunem următoarea:

EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de Hotărâre

privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, nr. 108/31.08.2004 și este persoană juridică de drept public, organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ca serviciu de interes local privind promovarea și susținerea sportului de performanță, încurajarea sportului de masă în Municipiul Ploiești și administrarea bazelor sportive și de agrement.

Tot în anul 2004, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 132/30.09.2004, s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare, modificat și completat ulterior prin alte Hotărâri ale Consiliului Local.

Analizând Raportul de specialitate al CSM Ploiești, prin care se consideră că, atât timp cât Clubul Sportiv Municipal Ploiești este în subordinea Consiliului Local, pentru îmbunătățirea urgenta si eficientizarea activității la Clubul Sportiv Municipal Ploiești, este nevoie de o implicare mai mare din partea acestuia, in regim de urgenta, și ca atare, se propune aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, în forma actuală.

Consilieri


 • 1. GANEA CRISTIAN-MIHAI......

 • 2. BOTEZ GEORGE SORIN NICUL

 • 2. ANDREI GHEORGHE -..........<

 • 3. DANESCU ȘTEFAN -..............

 • 4. DINU MARIUS ANDREI -........

 • 5. DRAGULEA SANDA -_______.

 • 6. STANCIU MARILENA -..

 • 7. SORESCU FLORINA ALINA .

 • 8. COSMA MARCIAN -...............

 • 9. VISCAN ROBERT IONUT -

 • 10. MINEA GABRIEL-........

 • 11. PANAGEORGE-....................

 • 12. MATEESCU MARIUS NICULAE

 • 13. VĂDUVĂ SORIN -..................

 • 14. PALAS ALEXANDRU-PAUL-....
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Clubul Sportiv Municipal Ploiești


Ploiești, Str. Milcov nr. 1, jud.Prahova

Tel: 0244 57 46 99

Nr.      din//^J 2018

RAPORT DE SPECIALITATE

La Proiectul de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004, este persoană juridică de drept public organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ca serviciu public de interes local privind promovarea și susținerea sportului de performanță, încurajarea sportului de masă în Municipiul Ploiești și administrarea bazelor sportive și de agrement.

Tot in anul 2004, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 132/30.09.2004, s-a aprobat Regulamentul de Organizare si Funcționare, modificat si completat ulterior prin alte Hotarari ale Consiliului Local, ultima modificare si completare fiind aprobata prin hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 242/28.07.2017.

Având in vedere situația dramatica si incerta, in care se afla in acest moment Clubul Sportiv Municipal Ploiești, si ținând cont de faptul ca acesta se afla in subordinea Consiliului Local, consideram ca este necesara sporirea gradului de implicare a Consiliului Local in redresarea situației actuale de la Clubul Sportiv Municipal Ploiești, in regim de urgenta.

Ca atare pentru imbunatatirea activitatii Clubului Sportiv Municipal Ploiești consideram ca este necesara modificarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

. ' o O Jlf

JUDEȚUL PRAHOVA                                ,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, -J )_ ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

^■XâX

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Prin proiectul de hotărâre supus spre aprobare Consiliului Local se propune aprobarea modificărilor aduse la Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești în vigoare în prezent, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 242/28.07.2017, această persoană juridică de drept public organizată sub autoritatea Consiliului Local, este un serviciu public de interes local care promovează și susține sportul de performanță.

Proiectul de hotărâre respectă prevederile art. 63, alin. 7 din Legea nr. 215/2001, care stabilește faptul că numirea conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor și criteriilor aprobate de consiliul local. Astfel, este de observat faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 138/23.04.2015 au fost aprobate procedura și criteriile în vederea organizării concursului pentru ocuparea posturilor de conducători ai instituțiilor și serviciilor publice de interes local.

Precizez faptul că această hotărâre a fost adoptată în virtutea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.

Pentru aceste motive, avizez favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

DIRECTOR EXECUTIV

ANDREEA CRISTEA

$) *

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘIRECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Municipal Ploiești

tț. &

||W / -4

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREVDOMeMuLUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNO^f^^ £ O

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 337/19.12.2008 referitoare la stabilirea modalității de executare a lucrărilor de reparații pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești, de refacere a sistemului rutier în urma executării lucrărilor de intervenție și de punere în conformitate a rețelelor subterane sau supraterane deținute sub orice formă juridică de către operatorii serviciilor publice ce asigură utilități în Municipiul PloieștiSECRETAR,

Gheorșh^ Andrei

dx

Data: