Hotărârea nr. 103/2018

Hotãrârea nr. 103 privind alegerea preşedintelui de ședinţă

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 103


privind alegerea președintelui de ședințăConsiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului Municipiului Ploiești, domnul Adrian-Fiorin Dobre și Raportul de specialitate nr 15/07.03.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 22.03.2018;

Ținând cont de propunerile exprimate în timpul ședinței;

în temeiul prevederilor art. 35, alin. 1, art. 36, alin. 1 și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Alegerea domnului consilier Botez George Sorin Niculae în calitate de președinte de ședință pe o perioadă de trei luni, începând cu data de 01 aprilie 2018.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Potrivit art. 35 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliile locale pot alege dintre membrii săi, un președinte de ședință pe o perioadă de cel mult trei luni.

Această hotărâre trebuie adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locali în funcție.

Președintele de ședință va conduce ședințele consiliului local și va semna hotărârile adoptate în plenul acestora.

Față de cele expuse, supun spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENI ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Potrivit art. 35, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locali în funcție, un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult trei luni, care va conduce ședințele consiliului și va semna hotărârile adoptate de acesta.

în conformitate cu prevederile art. 35, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consilierul local ales în calitatea de președinte de ședință poate fi schimbat din funcție, la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorității consilierilor locali în funcție.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

Andreea Mihaela Cristea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

' »’• £ ■>'.             „X 7/

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință