Hotărârea nr. 102/2018

Hotãrârea nr. 102 privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza D.A.L.I. şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Modernizare Cartier Albert, străzile: Bulevardul Republicii (tronson partea dreaptă dinspre str. Amaradiei spre str. Lotrului), Şoseaua Buda, Lotrului, Amaradiei, Gilortului, Prelungirea Buda

și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Modernizare Cartier Albert, străzile: Bulevardul Republicii (tronson partea dreaptă dinspre str. Amaradiei spre str. Lotrului), Șoseaua Buda, Lotrului, Amaradiei, Gilortului, Prelungirea Buda»

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de specialitate nr. 2395/08.03.2018 al Direcției Tehnic-Investiții, prin care se propune aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Modernizare Cartier Albert, străzile: Bulevardul Republicii (tronson partea dreaptă dinspre str. Amaradiei spre str. Lotrului), Șoseaua Buda, Lotrului, Amaradiei, Gilortului, Prelungirea Buda»;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 27.03.2018;

Având în vedere avizul nr. 21/14.03.2018, al Comisiei tehnice de avizare a proiectelor privind lucrările de investiții în Municipiul Ploiești, prin care s-a avizat favorabil, fără condiții, documentația tehnica, faza D.A.L.I.;

în temeiul art.44, alin.l, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42, alin. (1) lit. b, din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

în temeiul art. 36 alin. (4) lit. d și art. 115, lit. (b), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă documentația tehnică, faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Modernizare Cartier Albert, străzile: Bulevardul Republicii (tronson partea dreaptă dinspre str. Amaradiei spre str. Lotrului), Șoseaua Buda, Lotrului, Amaradiei, Gilortului, Prelungirea Buda», conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018 țȚ

Contras_______

J SECRETAR ȚTLaurenț Djfu/X /

\      - X

TE DE ȘEDINȚA,PREȘE

George S0rii^Niculae BOTEZ

iț&hoțS/

Beneficiar: municipiul ploiești

W

DELEGARE DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE C MODERNIZARE, REPARARE SI ÎNTREȚINERE A REȚELEI


STRADALE, LUCRĂRI DE ARTA, PARCARIf CU EXCEPȚIA CELOR AFLATE IN ADMINISTRAREA ALTOR ENTITATI)

AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

MODERNIZARE CARTIER ALBERT, STRĂZILE: BULEVARDUL REPUBLICII, SOSEAUA BUDA, LOTRULUI, AMARADIEI, GILORTULUI, PRELUNGIREA BUDA


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

CONTRACT NR. 016768/07.10.2013 PROIECT NR. 817 2018

ELABORATOR: S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.

*

DRUM CONCEPT


Strada Chiciurei, nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, Sector 3, București E-mail: drumconceptsrl@yahoo.com Nr. de inreg. CC.: J40/8739/2009 CUI : RO25872722


LISTA DE SEMNATURI


Denumire Lucrare:


“DELEGARE DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE SI ÎNTREȚINERE A REȚELEI STRADALE, LUCRĂRI DE ARTA, PARCARI( CU EXCEPȚIA CELOR AFLATE IN ADMINISTRAREA ALTOR ENTITATI) AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN”


MODERNIZARE CARTIER ALBERT, STRĂZILE: BULEVARDUL REPUBLICII, SOSEAUA BUDA, LOTRULUI, AMARADIEI, GILORTULUI, PRELUNGIREA BUDA


Beneficiar:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Faza de proiectare:


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII


Anul:


2018


Proiect nr.            817/2018


SEF PROIECT:

PROIECTANTI DRUMURI:


Ing. Mihnea


DRUM CONCEPT


Strada Chiciurei, nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, Sector 3, București E-mail: drumconceptsrl@yahoo.com Nr. de inreg. CC.: J40/8739/2009 CUI : RO25872722

Telefon / fax : 021.346.22.23

Denumire Lucrare:


“DELEGARE DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE,


REPARARE SI ÎNTREȚINERE A REȚELEI STRADALE, LUCRĂRI DE ARTA, PARCARI( CU EXCEPȚIA CELOR AFLATE IN ADMINISTRAREA ALTOR ENTITATI) AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE

MOBILIER URBAN”

MODERNIZARE CARTIER ALBERT, STRĂZILE: BULEVARDUL REPUBLICII, SOSEAUA BUDA, LOTRULUI, AMARADIEI, GILORTULUI, PRELUNGIREA BUDA

Beneficiar:


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Faza de proiectare:   DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚII

Anul:

2018


Proiect nr.            817/2018

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

 • 1. Lista de semnaturi

 • 2. Borderou lucrare

 • 3. Memoriu tehnic lucrare

 • 4. Deviz general


  *

  DRUM CONCEPT


Strada Chiciurei, nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, Sector 3, București E-mail: drumconceptsrl@yahoo.com Nr. de inreg. CC.: J40/8739/2009 CUI : RO25872722

B. PIESE DESENATE
 • 1. Plan de încadrare [PI 01] - scara 1:2000

 • 2. Plan de situație [PS 01] - scara 1:500

 • 3. Profil transversal tip [PTT 01 - PTT 07] - scara 1:50

întocmit:

ing. Ervinius NICUL^P'

c^r:


Certificat nr.9289 SR EN ISO 9001:2015

“Delegare de gestiune a serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea consiliului local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban

"Modernizare Cartier Albert, străzile: Bulevardul Republicii, Șoseaua Buda, Lotrului, Amaradieij-jGilortului, Prelungirea Buda”                                                                              * o x

Faza de proiectare: D.A.L.I.


Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL, Strada Chiciurei, Nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, Sector^BâpiO

                                                                                                     ’ 7 fr


A. PIESE SCRISE

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 1.1.  Denumirea obiectului de investiții

"Modernizare Cartier Albert, străzile: Bulevardul Republicii, Șoseaua Buda, Lotrului, Amaradiei, Gilortului, Prelungirea Buda”

1.2.  Ordonator principal de credite / investitor

Municipiul Ploiești

1.3. Ordonator de credite (secundar / tertiar)

Nu este cazul.

1.4.   Beneficiarul investiției

Municipiul Ploiești.

1.5.  Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., Strada Chiciurei, Nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, Sector 3, București, certificat nr. 01770, SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 18001:2008

2. SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

Străzile ce fac obiectul prezentei documentații, sunt amplasate pe raza administrativa a municipiului Ploiești si aparține domeniului public al municipiului Ploiești, conform HGR. 1359/2001 si HCL nr.225/1999.

Bulevardul Republicii este o strada principala care asigura legătură riveranilor spre mai multe străzii printre care strada Amaradiei, strada Gilortului si strada Lotrului, strada ce face parte din rețeaua stradala a municipiului Ploiești, fiind amplasata in partea de nord - vest a municipiului.

Șoseaua Buda este o strada principala care asigura legătură riveranilor spre mai multe străzii printre care strada Lotrului, strada Gilortului si strada Amaradiei, strada ce face parte din rețeaua stradala a municipiului Ploiești, fiind amplasata in partea de nord a municipiului.

Strada Lotrului asigura legătură riveranilor spre strada Buda si Bulevardul Republicii, strada ce face parte din rețeaua stradala a municipiului Ploiești, fiind amplasata in partea nord-vest a municipiului Ploiești.

Strada Amaradiei asigura legătură riveranilor spre strada Buda si Bulevardul Republicii, strada ce face parte din rețeaua stradala a municipiului Ploiești, fiind amplasata in partea nord-vest a municipiului Ploiești.

Strada Gilortului asigura legătură riveranilor spre strada Buda si Bulevardul Republicii, strada ce face parte din rețeaua stradala a municipiului Ploiești, fiind amplasata in partea nord-vest a municipiului Ploiești.

“Delegare de gestiune a serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea consiliului local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban         /Uur* *

"Modernizare Cartier Albert, străzile: Bulevardul Republicii, Șoseaua Buda, Lotrului, Amar^ărel;; Prelungirea Buda”

Faza de proiectare: D.A.L.I.

Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL, Strada Chiciurei, Nr. 39 - 45, mezanin,


. V'

biroul 2, Sector

vZv7

Prelungirea Buda asigura legătură riveranilor spre strada Buda, strada c^fâpe parte'-din rețeaua stradala a municipiului Ploiești, fiind amplasata in partea de nord-vest a municîpiiMill^z

Lucrările ce vor fi proiectate se incadreaza in prevederile „Planului de mobilitate urbana durabila pentru polul de creștere Ploiești” - scenariul de baza si definește acele măsuri și proiecte necesare rezolvării problemelor actuale cele mai urgente și recomandă cadrul instituțional necesar pentru dezvoltarea ulterioară. în afara proiectelor de investiții, cum ar fi noi sectoare de drum/stradă/poduri (în special pentru îmbunătățirea accesibilității), aceste proiecte includ modernizări de drumuri neasfaltate (de asemenea, pentru acces la transportul public), îmbunătățiri ale traseelor de transport public, măsuri de diminuare a riscului de congestie a traficului/ proiecte de management al traficului, de management al parcărilor și îmbunătățiri de ordin instituțional și încurajare și creștere a confortului deplasărilor pietonale.

2.2. Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

In momentul actual străzile Republicii, Buda, Lotrului, Amaradiei, Gilortului si Prelungirea Buda ce fac obiectul prezentei documentații prezintă o îmbrăcăminte asfaltica degradata așternuta peste o fundație din pietriș cu argila nisipoasa.

Aceste străzi nu mai corespund exigentelor necesare unei circulații rutiere civilizate din cauza stării actuale a suprafeței de rulare.

Modernizarea străzilor se va face după realizarea sistemului de canalizare pluviala.

Bulevardul Republicii prezintă îmbrăcăminte asfaltica așternuta peste o fundație din pietriș, pamant, materiale de construcție degradate, compactată mediu pe 0.20m, iar partea carosabila este incadrata de borduri si trotuare aflate in stare avansata de degradare. Strada nu are sistem de canalizare pluviala si menajera iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila. Bulevardul Republicii are latimea de 15.00 - 16.30 m, incadrata de borduri si trotuare degradate avand o lungime totala de 146 m si va fi tratata ca o strada de categoria III cu 4 benzi de circulație.


Șoseaua Buda prezintă imbracaminte asfaltica așternuta peste o fundație de pietriș, nisip, argila compactată mediu pe 0.25m, iar partea carosabila nu este incadrata de borduri si trotuare. Strada nu are sistem de canalizare pluviala dar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Șoseaua Buda are latimea de 6.80 - 7.00m, incadrata de borduri si trotuare degradate avand o lungime totala de 115 m si va fi tratata ca o strada de categoria III cu doua benzi de circulație.

Strada Lotrului prezintă infrastructura drumului dintr-un amestec de pietriș, nisip, argila compactată mediu pe 0.25m, iar partea carosabila este incadrata borduri si trotuare aflate in stare avansata de degradare. Strada nu are sistem de canalizare pluviala dar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Lotrului are latimea de 5.50 - 6.00m, incadrata de borduri in stare avansata de degradare, avand o lungime totala de 153 m si va fi tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea consiliului local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban "Modernizare Cartier Albert, străzile: Prelungirea Buda”

Faza de proiectare: D.A.L.I.

Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL, Strada Chiciurei, Nr. 39 - 45, mezanin,

: Bulevardul Republicii, Șoseaua Buda, Lotrulțil,. Amârâdi^i^Silortului,Strada Amaradiei prezintă infrastructura drumului dintr-un amestec de pietriș, nisip, argila compactată mediu pe 0.25m, iar partea carosabila este incadrata borduri si trotuare aflate in stare avansata de degradare. Strada nu are sistem de canalizare pluviala dar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Amaradiei are latimea de 5.00 m, incadrata de borduri si trotuare degradate, avand o lungime totala de 212 m si va fi tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.


Strada Gilortului prezintă infrastructura drumului dintr-un amestec de pietriș, nisip, argila compactată mediu pe 0.25m, iar partea carosabila nu este incadrata borduri si trotuare aflate in stare avansata de degradare Strada nu are sistem de canalizare pluviala dar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Gilortului are latimea de 5.00 m, fara borduri si trotuare, avand o lungime totala de 183m si va fi tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

Prelungirea Buda prezintă o placa de beton peste un amestec de pietriș, pamant, bitum si compactată mediu pe 0.20m, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala dar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Prelungirea Buda are latimea de 2.50 - 3.00m, fara borduri, partea carosabila fiind incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 52 m si va fi tratata ca o strada de categoria a -IV- a cu o banda de circulație.

Obiectivele principale ale investitiiei sunt:

 • •   îmbunătățirea condițiilor de transport in zona studiata prin modernizarea străzii

 • •   aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, urmând a se asigura astfel condiții bune confort pentru circulația pietonală;

 • •   asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiții cât mai bune;

 • •   sistemul rutier adoptat sa poata fi ușor refăcut in cazul lucrărilor ulterioare la rețelele edilitare existente;

 • •   trotuarele existente sa aiba de asemenea o alcătuire care sa permită accesul rapid al lucratorilor la rețelele edilitare.

3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

 • 3.1. Particularitati ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan /extravilan, suprafața terenului, dimensiuni in plan)

Străzile ce fac obiectul prezentei documentații, sunt amplasate pe raza administrativa a municipiului Ploiești si aparțin domeniului public al municipiului Ploiești, conform HGR. 1359/2001 si HCL nr.225/1999.

Denumirea străzii

lungime (m)

lățime (m)

suprafața carosabil (mp)

Bulevardul Republicii

146

15.00-16.30

2425

Șoseaua Buda

115

6.80 - 7.00

870

Lotrului

153

5.50-6.00

880

Amaradiei

212

5.00

1070

Gilortului

183

5.00

925

Prelungirea Buda

52

3.00

165


Faza de proiectare: D.A.L.I.                                                                     *

Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL, Strada Chiciurei, Nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, Sector 3*

b) Relațiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibila i

Străzile sunt amplasate pe raza administrativa a municipiului Ploiești, accesul pe fiecare strada realizandu-se după cum urmeaza: pe Bulevardul Republicii pe tronsonul dintre strada Amaradiei, strada Gilortului si strada Lotrului accesul se face din străzile respective fiind o artera principala a municipiului, pe Șoseaua Buda accesul se face din strada Amaradiei, strada Gilortului, Strada Lotrului si Prelungirea Buda, pe strada Amaradiei accesul se face din strada Buda sau din Bulevardul Republicii, pe strada Gilortului accesul se face din strada Buda sau din Bulevardul Republicii, pe strada Lotrului accesul se face din strada Buda sau din Bulevardul Republicii, pe Prelungirea Buda accesul se face doar din strada Buda.

c) Datele seismice si climatice

Conform STAS 11100/1-93, referitor la macrozonarea seismica a teritoriului României, gradul de intensitate seismica este 9 (grade MSK) cu o perioada de revenire de 100 ani. Conform normativului P 100/2013 referitor la proiectarea construcțiilor, zonarea valorii de vârf a accelerației terenului pentru proiectare este ag= 0.35g, iar Tc are valoarea 1.6 secunde pe întreg arealul aflat in studiu.Figura 1 - Zonarea teritoriului României in termeni de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurentă IMR = 100 ani.


Figura 2 - Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colț), TC a spectrului de răspuns.


Temperatura medie anuală este de 10,5 °C, iar valorile minime si maxime înregistrate în secolul nostru au fost de -30 °C la 25 ianuarie 1942 si respectiv de 43 °C la 19 iulie 2007. în medie, pe an sunt 17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind zile cu o temperatură moderată.

Cantitatea medie multianuală de precipitații este de 600 mm, cu 30-40 mm în ianuarie si 88 mm în luna iunie. Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 963,9 mm, iar cel mai secetos 1930, cu 305,3 mm. Pe an, sunt în medie 104 zile cu precipitații lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu cer noros si 122 cu cer acoperit.

Orașul se află sub influenta predominantă a vânturilor de nord-est (40 %) si de sud-est (23 %), cu o viteză medie de 3,1 m/sec. în medie, sunt 11 zile pe an cu vânt cu viteză de peste 11 m/s si numai 2 zile cu vânt de peste 16 m/s. Presiunea atmosferică este de 748,2 mm.

Faza de proiectare: D.A.L.I.                                                                 *{O   / ■> >7$ș|k. \ *1

Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL, Strada Chiciurei, Nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2. Sector‘ 3, București7   ** 3

-------------------------------------------------------------------------— -Q.ff

d) Studii de teren

Diversitatea topografiei din zona municipiului Ploiești nu este foarte mare si se datoareaza faptului ca terenul este constituit intr-o zona de câmpie. Altitudinea medie a municipiului Ploiești este de 150 m, zona studiata propriu-zis desfăsurandu-se între 152 m si 152.5 m altitudine.

I.  Studiul qeotehnic

Studiul geotehnic se anexeaza prezentei documentații.

II.  Studiul topografic

Studiul topografic s-a realizat in sistemul de coordinate STEREO 70 si s-a executat cu stația totala. Prin realizarea studiul topografic s-au cules toate detaliile privind cotele și pozițiile necesare pentru alcătuirea planului de situație.

e) Situația utilităților tehnico-edilitare existente

In prezent pe străzile propuse pentru modernizare exista următoarele rețele edilitare:

 • •  rețea alimentare cu gaz- rețea subterana

 • •  iluminat public - rețea supraterana

 • •  rețea alimentare cu curent electric- rețea supraterana

 • •  rețea telefonie - rețea supraterana

In cazul in care exista si alte rețele edilitare subterane si sunt amplasate la adâncimile stabilite prin normativele in vigoare, prin soluția adoptata in prezenta documentație de către proiectant, rețele edilitare subterane existente in perimetrul proiectului nu vor fi afectate.

Deoarece cele mai multe degradări ale sistemelor rutier au loc in zonele in care se executa lucrări edilitare sau intervenții asupra acestora, proiectantul recomanda ca toate lucrările propuse privind imbunatatirea sistemului rutier al carosabilului si al trotuarelor sa se execute după realizarea reabilitării rețelelor edilitare.

f) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici, si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Nu este cazul.

g) Informații privind posibile interferențe cu monumentele istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasamentul sau in zona imediat anvecinata; existenta condițiilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

j 3.2. Regimul juridic
a) Natura propietatii sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune

Străzile ce fac obiectul prezentei documentații fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești si sunt amplasate in intravilanul acestuia.

Faza de proiectare: D.A.L.I.                                                                                       *

Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL, Strada Chiciurei, Nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, Sector

b) Destinația construcției existente


I t* jX

Conform Ordinului MLPTL 49/1998, străzile din localitățile urbane se clasifica In raport de intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc. Astfel străzile ce fac obiectul prezentei documentații sunt străzi de categoria III, IV, strada cu una sau doua benzi de circulație.

 • c) Includerea construcției existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protecție ale acestora si in zone construite protejate, după caz

Nu este cazul.

d) Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz

Nu este cazul.

 • 3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici

 • a) Categoria si clasa de importanta

Categoria de importanta a lucrării in conformitate cu HG 766/1997 (Anexa 3) este *’C” lucrări de importanta normala.

Conform prevederilor STAS 10100/0-75 "Principii generale de verificare a siguranței construcțiilor", lucrările acestei documentații se încadrează în clasa de importanță III - construcții de importanță normala a construcțiilor" din "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor" aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct. 1995.

 • b) Cod in lista monumentelor istorice

Nu este cazul.

 • c) An/ani/perioada de constructire pentru fiecare corp de construcție

Lucrările de execuție se vor realiza conform contractului de prestări servicii.

 • d) Suprafața construita

Suprafața construita - 7125 m2

 • e) Suprafața construita desfasurata

Suprafața desfasurata - 7125 m2

 • f)  Valoarea de inventar a construcției

Nu este cazul.

Faza de proiectare: D.A.L.I.                                                                         \

Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL, Strada Chiciurei, Nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, Seci 3. Bucur


? A

 • g) Alti parametri, in funcție de specificul si natura construcției existente ____

Ky i m   ■

Denumirea străzii

lungime (m)

lățime (m)

suprafața carosabil (mp)

lățime trotuare (m)

Bulevardul Republicii (partea dreapta dinspre strada Amaradiei spre strada Lotrului)

146

15.00-16.30

1105

-

Șoseaua Buda

115

6.80 - 7.00

870

1.50

Lotrului

153

5.50-6.00

880

1.10-2.15

Amaradiei

212

5.00

1070

0.50-2.55

Gilortului

183

5.00

925

0.80-1.75

Prelungirea Buda

52

3.00

165

-

3.4.  Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic

Conform expertizei tehnice efectuate, avand in vedere starea de degradare a pârtii carosabile care in prezent este profund afectata de acțiunea factorilor climatici si de trafic, rezulta ca necesara reabilitarea acestei străzi pentru a permite o circulație in siguranța si confort.

3.5.  Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

Conform Normativului pentru evaluarea stării de degradare a imbracamintii biruminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple si semirigide indicativ AND 540 -2003 calificativele sunt atribuite in funcție de suprafața totala a degradărilor si sunt:

bun

<10%

mediu

10-30%

rau

>30%

Astfel pentru strada ce face obiectul prezentei documentații, conform expertizei tehnice efectuate, calificativul stării de degradare este - RAU.

3.6. Actul doveditor al forței majore

Nu este cazul.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIULUI DE DIAGNOSTICARE

a) Clasa de risc seismic

Nu este cazul.

 • b)  Soluții de intervenție

In cadrul expertizei tehnice efectuate s-au prevăzut doua soluții (scenarii) după cum urmeaza:


Faza de proiectare: D.A.L.I.

Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL, Strada Chiciurei, Nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, SectorȘ,

Pentru sectoare din asfalt cu trafic auto

Scenariul 1

In cadrul acestui scenariu soluția de modernizare si reparare a carosabilului este:

 • •  5 cm strat de uzura BA16 sau BAPC16 conform AND 605 (BA 16 rul conform SR EN 13108);

 • •  6 cm strat de legătură BAD20 sau BADPC20 conform AND 605 (BA 20 leg conform SR EN 13108);

 • •  20 cm strat superior de fundație din piatra sparta 0-63 conform SR EN 13242+A1;

 • •  20 cm fundație din balast conform SR EN 13242+A1;

 • •  10 cm strat de forma din nisip.

Scenariul 2

In cadrul acestui scenariu soluția de modernizare si reparare a carosabilului este:

 • •  20 cm strat de uzura din beton de ciment rutier BCR 4.5;

 • •  2 cm strat de poza din nisip;

 • •  15 cm strat superior de fundație din piatra sparta;

 • •  25 cm fundație din balast.

Pentru sectoare din asfalt cu trafic pietonal

Scenariul 1

 • •  4 cm strat de uzura BA16 sau BAPC16 conform AND 605 (BA 16 rul conform SR EN 13108);

 • •  15 cm fundație de piatra sparta 0-63 conform SR EN 13242+A1;

 • •  10 cm fundație de balast conform SR EN 13242+A1.

Scenariul 2

 • •  6 cm pavele autoblocante;

 • •  10 cm beton de ciment C16/20;

 • •  10 cm balast conform SR EN 13242+A1.

Trotuare

Scenariul 1

 • •  4 cm strat de uzura BA8 rul conform SR EN 13108;

 • •  10 cm beton de ciment C16/20;

 • •  10 cm fundație de balast conform SR EN 13242+A1.

Scenariul 2

 • •  6 cm pavele autoblocante;

 • •  5 cm nisip;

 • •  15 cm balast conform SR EN 13242+A1

Faza de proiectare: D.A.L.I.                                                             ,A \

Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL, Strada Chiciurei, Nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, Sector SfMucUiwO -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------’w

 • c) Soluțiile tehnice si masurile propuse de către expertul tehnic si, după caz auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentației de avizare alucrărilorde intervenții

Din punct de vedere tehnic si economic se recomanda Soluția 1. Aceasta soluție se pretează materialelor din zona si soluțiilor tehnice aplicate in ultima perioada pe lucrări similare. Totodată soluția are o viteza mai mare de execuție iar din experiența ultimilor contracte similare este mai economica din punct de vedere financiar. Avantajul soluției propuse este ca structura rutiera flexibila prezintă solicitări reduse la nivelul patului drumurilor, fapt ce conduce la o asigurare sporita la tasarile inegale ale structurii.

Soluția tehnica propusa prin expertiza tehnica este aceea de a indeparta imbracamintea asfaltica existenta, a 50 cm din materialul granular infestat si realizarea unei structuri rutiere noi cu următoarea alcătuire:

 • •  5 cm strat de uzura BA16 sau BAPC16 conform AND 605 (BA 16 rul conform SR EN 13108);

 • •  6 cm strat de legătură BAD20 sau BADPC20 conform AND 605 (BA 20 leg conform SR EN 13108);

 • •  20 cm strat superior de fundație din piatra sparta 0-63 conform SR EN 13242+A1;

 • •  20 cm fundație din balast conform SR EN 13242+A1;

 • •  10 cm strat de forma din nisip.

Se va evita blocarea accesului la proprietăți.

d) Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționarii conform cerințelor si conform exigentelor de calitate

Se vor respecta prevederile expertizei tehnice.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO ECONOMICE (MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

 • 5.1. Soluția tehnica, din punctul de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional - arhitectural si economic

a) Descrierea principalelor lucrări de intervenție

Prezentul proiect propune modernizarea străzilor din municipiul Ploiești, străzi ce se afla pe domeniul public al Primăriei Municipiului Ploiești.

Elementele geometrice nu se vor modifica in urma lucrărilor de modernizare, traseul in plan ramanand nemodificat, după cum urmeaza:

Faza de proiectare: D.A.L.I.                                                                      Z           \

Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL, Strada Chiciurei, Nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, Sectorr^Bucuresti ’2> ;; --------------------------------------—---------------------Lp.i

V c'-   \           /

Denumirea străzii

lungime

(m)

lățime

(m)

suprafața X carosabil (mp)

v latițn^z1 trotuare (m)

Bulevardul Republicii (partea dreapta dinspre strada Amaradiei spre strada Lotrului)

146

15.00-16.30

1105

-

Șoseaua Buda

115

6.80 - 7.00

870

1.50

Lotrului

153

5.50 - 6.00

880

1.10-2.15

Amaradiei

212

5.00

1070

0.50 - 2.55

Gilortului

183

5.00

925

0.80-1.75

Prelungirea Buda

52

3.00

165

-

Din punct de vedere al traseului in plan s-a urmărit ca traseul proiectat sa se suprapună in totalitate peste traseul existent. Astfel, traseul străzii supuse modernizării va fi proiectat pentru viteza de 25 km/h - 40 km/h.

în profil longitudinal, niveleta proiectata va urmări situația existentă fără a se efectua corecții mari ale niveletei existente, linia roșie proiectata situindu-se sub niveleta existenta cu 2 - 7 cm. Elementele geometrice alese pentru geometrizarea profilului longitudinal corespund unei viteze de proiectare de 25-40 km/h.

Data fiind situația existenta a bordurilor de incadrare, cu multe borduri, deteriorate prin ciobire, crapare si fisurare, încadrarea carosabilului se va face cu borduri prefabricate noi, cu dimensiunile 20x25 cm, pe fundații din beton de ciment clasa C16/20, așezate decalat fata de marginea carosabilului cu 10 - 12 cm (lumina la bordura).

La capetele străzilor si in zona trecerilor de pietoni, pentru facilitarea accesului persoanelor cu handicap, bordurile se vor monta îngropate, conform normativului 051/2012 aprobat cu ordinul MLPAT 649/2012.

Cele doua scenarii propuse in cadrul prezentei documentații sunt diferite doar din punct de vedere al alcătuirii structurii rutiere, după cum urmeaza:

Pentru sectoare din asfalt cu trafic auto

scenariul 1 - sistem rutier elastic

 • •  5 cm strat de uzura BA16 sau BAPC16 conform AND 605 (BA 16 rul conform SR EN 13108);

 • •  6 cm strat de legătură BAD20 sau BADPC20 conform AND 605 (BA 20 leg conform SR EN 13108);

 • •  20 cm strat superior de fundație din piatra sparta 0-63 conform SR EN 13242+A1;

 • •  20 cm fundație din balast conform SR EN 13242+A1;

 • •  10 cm strat de forma din nisip.

scenariul 2 - sistem rutier rigid

 • •  20 cm strat de uzura din beton de ciment rutier BCR 4.5;

 • •  2 cm strat de poza din nisip;

 • •  15 cm strat superior de fundație din piatra sparta;

 • •  25 cm fundație din balast

 • •  4 cm strat de uzura BA16 sau BAPC16 conform AND 605 (BA 16 rul conform SR EN 13108);

 • •  15 cm fundație de piatra sparta 0-63 conform SR EN 13242+A1;

 • •  10 cm fundație de balast conform SR EN 13242+A1.

scenariul 2

 • •  6 cm pavele autoblocante;

 • •  10 cm beton de ciment C16/20;

 • •  10 cm balast conform SR EN 13242+A1.

Având in vedere starea de degradare a trotuarelor existente de pe întreaga strada, in ambele scenarii s-a prevăzut următoarea soluție de modernizare a acestora:

 • •  4 cm strat de uzura BA8 rul conform SR EN 13108;

 • •  10 cm beton de ciment C16/20;

 • •  10 cm fundație de balast conform SR EN 13242+A1;

 • •  desfacere trotuare existente.

Valoarea lucrărilor de construcție in cazul lucrărilor propuse prin scenariul 1 este de 1.539.573,30 lei fara TVA respectiv 1.832.092,23 lei cu TVA.

Valoarea lucrărilor de construcție in cazul lucrărilor propuse prin scenariul 2 este de 1.596.246,56 lei fara TVA respectiv 1.899.533,40 lei cu TVA.

b) Descrierea, după caz, si a altor categorii de lucrări incluse in soluția tehnica de intervenție prupusa

Nu este cazul.

 • c) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Nu este cazul.

 • d) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasamente sau in zona imediat invecinata

Nu este cazul

 • e)  Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investiției rezultate in urma realizării lucrărilor de intervenție

  • Lungime Bulevardul Republicii

  146 m

  • Lățime parte carosabila (intre borduri)

  15.00-16.30 m

  • Suprafața carosabil (partea dreapta dinspre strada Amaradiei spre strada Lotrului)

  1105 m2

  • Suprafața trotuare

  0 m2

  • borduri prefabricate 20 x 25 pentru incadrare

  0 m

“Delegare de gestiune a serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea consiliului local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban "Modernizare Cartier Albert, străzile: Bulevardul Republicii, Șoseaua Buda, Lotrului, Amaradjei Gilortului, Prelungirea Buda” Faza de proiectare: D.A.L.I.


Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL, Strada Chiciurei, Nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2,

• Lungime Șoseaua Buda

-----y   --X/—

115 fn * y 1 Șt

• Lățime parte carosabila (reincadrare intre borduri)

6.80 - 7.00 m '

• Suprafața carosabil

870 m2

• Suprafața trotuare

485 m2

• borduri prefabricate 20 x 25 pentru incadrare

240 m


• Lungime strada Lotrului

153 m

• Lățime parte carosabila (reincadrare intre borduri)

5.50 - 6.00 m

• Suprafața carosabil

880 m2

• Suprafața trotuare

575 m2

• borduri prefabricate 20 x 25 pentru incadrare

315 m

• Lungime strada Amaradiei

212 m

• Lățime parte carosabila (reincadrare intre borduri)

5.00 m

• Suprafața carosabil

1070 m2

• Suprafața trotuare

505 m2

• borduri prefabricate 20 x 25 pentru incadrare

435 m

• Lungime strada Gilortului

183 m

• Lățime parte carosabila (reincadrare intre borduri)

5.00 m

• Suprafața carosabil

925 m2

• Suprafața trotuare

485 m2

• borduri prefabricate 20 x 25 pentru incadrare

375 m

• Lungime Prelungirea Buda

52 m

• Lățime parte carosabila (reincadrare intre borduri)

3.00 m

• Suprafața carosabil

165 m2

• Suprafața trotuare

56 m2

• borduri prefabricate 10x15 pentru incadrare

110m

Faza de proiectare: D.A.L.I.

Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL, Strada Chiciurei, Nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, Sector


____

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimări privind depășirea^gbnsumurilor inițiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Nu este cazul

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevăzute in graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Lucrările de execuție se vor realiza conform contractului de prestări servicii.

5.4.   Costurile estimative ale investiției

Prezenta documentație a fost întocmită în conformitate cu H.G. nr. 907/2016, privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum si a Structurii si Metodologiei de elaborare a Devizului General.

 • a) Costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare

Valoarea pe m2 a lucrărilor de construcție pentru carosabil = 175.510,51 lei / 758 m2 = 231.54 lei/m2

Valoarea pe km a lucrărilor de construcție pentru carosabil conform standardului de cost este de 3.409.707 lei / 5.25 km = 649.468 lei / km

Valoarea pe m2 a lucrărilor de construcție pentru carosabil conform standardului de cost este de 649.468 lei/km /4.50 m/1000 m= 144.33 lei/m2

Structura rutiera proiectata conform standardului de cost este:

 • ■ 4 cm strat de uzura din beton asfaltic EB16 RUL 50/70 (BA 16)

 • ■ 4 cm strat de legătură din beton asfaltic EB20 LEG 50/70 (BAD 20)

 • ■  10 cm strat superior de fundație din piatra sparta amestec optimal

 • ■  15 cm strat de fundație din balast

Valoarea pe m2 pentru diferența de 1 cm beton asfaltic EB16 RUL 50/70 (BA 16) dintre soluția proiectata (5 cm grosime) si soluția din standardul de cost (4 cm grosime) = 56.46 lei/m2/ 5 /1.02 = 11.07 lei/m2

Valoarea pe m2 pentru diferența de 2 cm beton asfaltic EB20 LEG 50/70 (BAD 20) dintre soluția proiectata si soluția din standardul de cost = 0.02 m x 1.00m x 1.00m x 2.4 to/mc x 432.69 lei/to /1.02 = 20.36 lei/m2

Valoarea pe m2 pentru diferența de 10 cm de piatra sparta dintre soluția proiectata si soluția din standardul de cost = 0.10 m x 1.00m x 1.00m x 266.77 lei/mc/1.02 = 26.15 lei/m2

Valoarea pe m2 pentru diferența de 5 cm de balast dintre soluția proiectata si soluția din standardul de cost = 0.05 m x 1.00m x 1.00m x 148.96 lei/mc/1.02 = 7.30 lei/m2

Valoarea pe m2 pentru diferența de 10 cm de strat de forma din nisip dintre soluția proiectata si soluția din standardul de cost = 0.10 m x 1.00m x 1 .OOrn x 157.09 lei/mc /1.02 = 15.40 lei/m2

Valoarea pe m2 pentru diferența de săpătură dintre soluția proiectata si soluția din standardul de cost (standardul de cost nu prevede săpătură)= 538.18 m3 x 12.36 lei/m3 / 758 m2/ 1.02 =8.60 lei/m2

Valoarea pe m2 a structurii rutiere proiectate raportate la preturile din standardul de cost este: 144.33 lei/m2 + 11.07 lei/m2 +20.36 lei/m2 + 26.15 lei/m2 + 7.30 lei/m2 + 15.40 lei/m2 +8.60 lei/m2 =


Faza de proiectare: D.A.L.I.

Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL, Strada Chiciurei, Nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, Sector 3,1

233.21 > 231.54 lei/m2 (prețul pe m2 de carosabil pentru lucrările prevăzute țn -ba documentații).

 • b) Costurile estimative de operare pe durata normata de viata / amortizare â ihW&tftiei

Costurile de operare sunt costuri adiționale generate de utilizarea investiției, după finalizarea investiției. In cazul prezentat aceste costuri de operare constau in intretinerea pârtii carosabile si/sau trotuare, compusa din intretinere curenta si periodica (reabilitare);

Problematica stării tehnice a drumurilor si a lucrărilor de intretinere si reparații a drumurilor se abordeaza in cadrul a doua norme tehnice, si anume:

 • ■  Instrucțiuni tehnice pentru Determinarea Stării Tehnice a drumurilor moderne, CD 155-2001;

 • ■  Normativ privind întreținerea si Repararea drumurilor publice, AND 554-2010.

Costurile de întreținere și operare au fost estimate pe baza soluției tehnice propuse și a prognozelor de trafic, în conformitate cu Normativul AND 599-2010 și au fost analizate, impreuna cu periodicitatea si cuantumul lucrărilor de intretinere, pentru Scenariul „Cu Proiect”. Costurile unitare pentru fiecare operație de intretinere au la baza estimările proiectantului, utilizând studiile existente precum si referințele cu privire la lucrările deja realizate, pentru care preturile au fost aduse la anul de baza 2017.

Tabelul următor prezintă scenariile avute in vedere la stabilirea periodicității si volumelor de lucrări pentru lucrările de intretienere, in scenariul Fara Proiect si respectiv Cu Proiect.

Periodicitatea lucrărilor de intervenție:

Nr.

crt.

Categorie

Tip lucrare

Periodicitate

Scenariul Fara proiect

Scenariul Cu proiect

1

Intretinere curenta

Colmatari fisuri si crăpături

Anual, din anul 3 de exploatare, cu excepția primilor 2 ani după ce se fac astemeri de covoare sau ranforsari

-

fisuri longitudinale axiale pe intreaga lungime a străzii si fisuri transversale

2

Badijonarea suprafețelor poroase

Anual, din anul 3 de exploatare, cu excepția primilor 2 ani după ce se fac astemeri de

-

3% din suprafața străzii

3

Plombe

Anual, din anul 3 de exploatare, cu excepția primilor 2 ani după ce se fac astemeri de

-

5% din suprafața străzii

4

Reabilitare

Intretinere periodicaicovor asfaltic

Din 6 in 6 ani, incepand cu anul 8 de exploatare, ținând cont de momentul de intervenție a ranforsarilor

-

Pe 100% din suprafața

5

Ranforsare

In anul de operare 15

-

Pe 100% din suprafața

Sursa: Estimările proiectantului

Tabelul următor conține costurile unitare pentru fiecare operațiune de intretinere considerata, precum si cantatile de lucrări corespondente cele doua scenarii de analiza, conform ipotezelor corespunzătoare strategiilor definite anterior.

Costurile unitare si cantitatile totale ale lucrărilor de intervenție


Faza de proiectare: D.A.L.I.                                                                       , ss

Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL, Strada Chiciurei, Nr. 39-45, mezanin, biroul 2, SectorS^Buciâ -----------------------------------------------------------------țfe— -

Nr. crt.

Categorie

Tip lucrare

Periodicitate

Preturi unitare

'^anțHati

Scenariul Fara proiect

oTtoiE

Sc^ag^^proffli' I

1

întreținere curenta

Colmatari fisuri si crăpături

Anual, din anul 3 de exploatare, cu excepția primilor 2 ani după ce se fac asterneri de covoare sau ranforsari

37.89 lei/m

-

89.67

2

Badijonarea suprafețelor poroase

Anual, din anul 3 de exploatare, cu excepția primilor 2 ani după ce se fac asterneri de covoare sau ranforsari

60.79 lei/m p

-

8.07

3

Plombe

Anual, din anul 3 de exploatare, cu excepția primilor 2 ani după ce se fac asterneri de covoare sau ranforsari

62.93 lei/m p

-

13.45

4

Reabilitare

întreținere periodica:covor asfaltic

Din 6 in 6 ani, începând cu anul 8 de exploatare, ținând cont de momentul de intervenție a ranforsarilor

58.36 lei/mp

-

269.00

5

Ranforsare

In anul de operare 15

130.24 lei/mp

-

269.00


 • 5.5.   Sustenabilitatea realizării investiției

a)  Impactul social si cultural

Prin modernizarea străzilor se vor imbunatati condițiile de transport in zona, străzile realizând accesul riveranilor către principalele artere ale municipiului si către principalele obiective culturale si sociale.

b) Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare

Având in vedere ca obiectivul proiectat este componenta a rețelei de străzi a Municipiului Ploiești, acesta nu va înregistra forța de munca angajata permanent in faza de realizare si in faza de operare.

c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate

Se apreciază că, prin realizarea proiectului se produce o ameliorare a fluenței traficului cu repercusiuni favorabile asupra emisiilor poluante provenite de la autovehicule, acestea reducându-se cu cca. 15-20 %.

Modernizarea sistemului rutier si realizarea unei suprafețe de rulare corespunzătoare produce, prin excelență, o reducere a poluării sonore.

Trebuie menționat că în ansamblu, prin realizarea lucrărilor proiectate, impactul circulației rutiere asupra mediului se modifică în sens benefic.

Refacerea semnalizării la nivelul normelor actuale, sunt masuri care conduc nemijlocit la reducerea numărului de accidente si, implicit, la reducerea poluării accidentale.

Impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate - nu este cazul

 • 5.6.  Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție

a) Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare și evaluare economică a proiectelor. Această analiză are drept scop să stabilească:

Faza de proiectare: D.A.L.I.

Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL, Strada Chiciurei, Nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, Sectoi,3>"Buțni^SțîMi! ț >4

 • ■ măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectoruțw?®^r^nspoiWr'în România și în mod special la atingerea obiectivelor programului în cadrulfcW«ia'S'fe solicită finanțare - nu este cazul

 • ■  măsura în care proiectul contribuie la bunăstarea economică a regiunii, evaluata prin calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului.

Analizele cost-beneficiu financiare si economice vor avea ca date de intrare rezultatele evaluărilor tehnice si ale evaluărilor tehnice privind costurile de investiției ale proiectului si se vor fundamenta pe reglementările tehnice in vigoare in Romania.

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparației costurilor alternativelor de construire de drum propuse în situația actuală. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF -Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) - care cuantifică diferența dintre beneficiile și costurile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru a „aduce” o valoare viitoare la momentul de baza a evaluării costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2017, echivalent cu anul de baza al actualizării costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in preturi constante 2017.

 • b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

Justificarea necesitați se regăsește in asigurarea condițiilor minime de deplasare auto si pietonala pe raza municipiului.

 • c) Analiza financiara; sustenabilitatea financiara

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si incremental generat de proiect, pe baza estimărilor costurilor investitionale, a costurilor cu intretinerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe întreaga perioada de analiza, precum si a veniturilor financiare generate.

Indicatorii utilizați pentru analiza financiară sunt:

 • ■ Valoarea Netă Actualizată Financiară a proiectului;

 • ■  Rata Internă de Rentabilitate Financiară a proiectului;

 • ■  Raportul Beneficiu - Cost;

 • ■ Fluxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Netă Actualizată Financiară (VNAF) reprezintă valoarea care rezultă deducând valoarea actualizată a costurilor previzionate ale unei investiții din valoarea actualizată a beneficiilor previzionate.

Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) reprezintă rata de actualizare la care un flux de costuri și beneficii exprimate în unități monetare are valoarea actualizată zero. Rata internă de rentabilitate este comparată cu rate de referință pentru a evalua performanța proiectului propus. în Documentul de lucru nr. 4 al Direcției Generale de Politică Regională din cadrul Comisiei Europene se prezintă tabelul cu profitabilitatea așteptată în cazul a diferite tipuri de infrastructuri. Din acest tabel reiese faptul că pentru proiectele de drumuri fără taxă nu se așteaptă nicio profitabilitate.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidențiază măsura în care beneficiile proiectului acoperă costurile acestuia. în cazul când acest raport are valori subunitare, proiectul nu generează suficiente beneficii și are nevoie de finanțare (suplimentara).

Fluxul de numerar cumulat reprezintă totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe întreg orizontul de timp analizat.

“Delegare de gestiune a serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea consiliului local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban

"Modernizare Cartier Albert, străzile: Bulevardul Republicii, Șoseaua Buda, Lotrului, Amaradiei, Gilortului, Prelungirea Buda”                                                                          *

Faza de proiectare: D.A.L.I.

Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL, Strada Chlclurei, Nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, Sector 3^^ucuresti

---WB

Conform metodologiei in vigoare vizând fundamentarea proiectelor de.inveșfiț sunt întrunite condițiile pentru a susține necesitatea finanțării publice.

d) Analiza economica; analiza cost-eficacitate


tip,


a.

’XO’AoiEȘTt *.

4 L

Prin analiza economică se urmărește estimarea impactului si a contribuției proiectului la creșterea economică la nivel regional si național.

Aceasta este realizată din perspectiva întregii societăți (municipiu, regiune sau țară), nu numai punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

Analiza financiară este considerată drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-economice. în vederea determinării indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustări pentru variabilele utilizate în cadrul analizei financiare.

Principiile și metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în concordanță cu:

 • ■ „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de Comisia Europeană pentru perioadă de programare 2014-2020;

 • ■ HEATCO - „Harmonized European Approaches for Transport Costing and Project Assessment” - proiect finanțat de Comisia Europeană în vederea armonizării analizei cost-beneficiu pentru proiectele din domeniul transporturilor. Proiectul de cercetare HEATCO a fost realizat în vederea unificării analizei cost-beneficiu pentru proiectele de transport de pe teritoriul Uniunii Europene. Obiectivul principal a fost alinierea metodologiilor folosite în proiectele transnaționale TEN-T, dar recomandările prezentate pot fi folosite și pentru analiza proiectelor naționale;

 • ■ „General Guidelines for Cost Benefit Analysis of Projects to be supported by the Structural Instruments” - ACIS, 2009;

 • ■ „Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects” - elaborat de Jaspers.

 • ■ Mașter Plan General de Transport pentru România, Ghidul Național de Evaluare a Proiectelor în Sectorul de Transport și Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din cadrul Mașter Planului, „Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice și Financiare și a Analizei de Risc”, elaborat de AECOM pentru Ministerul Transporturilor in anul 2014.

Principalele recomandări privind analiza armonizată a proiectelor de transport se referă la următoarele elemente colaterale si adiacente infrastructurii rutiere:

 • ■  Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului necuantificabil, actualizare și transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiză a proiectelor, evaluarea riscului viitor și a senzitivității, costul marginal al fondurilor publice, surplusul de valoare a transportatorilor, tratarea efectelor socio-economice indirecte;

 • ■  Valoarea timpului și congestia de trafic (inclusiv traficul pasagerilor muncă, traficul pasagerilor non-muncă, economiile de trafic al bunurilor, tratarea congestiilor de trafic, întârzierile nejustificate);

 • ■ Valoarea schimbărilor în riscurile de accident;

 • ■  Costuri de mediu;

 • ■  Costurile și impactul indirect al investiției de capital (inclusiv costurile de capital pentru implementarea proiectului, costurile de întreținere, operare și administrare, valoarea reziduală).

Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 5%, in conformitate cu normele Europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment projects’ editat de “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana. Rata de actualizare de 5% este valabila pentru „tarile de coeziune”, Romania incadrandu-se in aceasta categorie.

“Delegare de gestiune a serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea consiliului local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban


"Modernizare Cartier Albert, străzile: Bulevardul Republicii, Șoseaua Buda, Lotrului, Prelungirea Buda”

{ului,


Faza de proiectare: D.A.L.I.                                                                       , '

Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL, Strada Chiciurei, Nr. 39-45, mezanin, biroul 2, Sectof 3, BucuWsti.^5 ) >>


Ipoteze de baza

Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacă beneficiile proiectului depășesc costurile acestuia și dacă merită să fie promovat. Analiza este elaborată din perspectiva întregii societăți nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar pentru a putea cuprinde intreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetară directă, precum costurile de construcții si întreținere și economiile din costurile de operare ale vehiculelor precum și elemente fără valoare de piață directă precum economia de timp, reducerea numărului de accidente și impactul de mediu.

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adică primesc o valoare monetară) pentru a permite realizarea unei comparări consistente a costurilor și beneficiilor în cadrul proiectului și apoi sunt adunate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina dacă proiectuleste dezirabil și merită să fie implementat. Cu toate acestea, este important de acceptat faptul cănu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectele socio-economice li se pot atribui o valoare monetara.

Anul 2017 este luat ca baza fiind anul întocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate costurile si beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2017.

Lucrările de modernizare vor fi realizate in perioada 2017-2018. Astfel, situația imbunatatita infrastructurii rutiere si a elementelor conexe va exista incepand cu anul 2018.

Perioada de calcul folosita este de 25 de ani. Aceste ipoteze au fost de asemenea adoptate in conformitate cu normele europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment projects’ - “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana.

Valoarea reziduala la sfârșitul perioadei de analiza a fost estimata la 20% din costul total de investiție, pentru orice element de infrastructura care va fi realizat ca parte a lucrărilor de modernizare.

Ca indicator de performanta a lucrărilor de modernizare, s-au folosit Valoarea Actualizata Neta (beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata beneficiu/cost). Acesta din urma exprima benefiiciile actualizate raportate la unitatea monetara de capital investit. In final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de scont pentru care Valoarea Neta Actualizata ar fi zero.

Rata Interna de Rentabilitate Economica

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazează pe ipotezele:

 • ■  Toate beneficiile și costurile incrementale sunt exprimate în prețuri reale 2017, în Lei;

 • ■ EIRR este calculată pentru o durată de 25 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de construcție (anii 0-1), precum și perioada de exploatare, până în anul 25 (anul efectiv 2041);

 • ■ Viabilitatea economică a Proiectului se evaluează prin compararea EIRR cu Costul Economic real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizată în analiză este 5%. Prin urmare, Proiectul este considerat fezabil economic, dacă EIRR este mai mare sau egală cu 5%, condiție ce corespunde cu obținerea unui raport beneficii/costuri supraunitar.

Eșalonarea Investiției

 • ■  Eșalonarea investiției s-a presupus a se derula pe o perioadă de un an, pentru anul de

  analiza 0, conform Calendarului Proiectului.


“Delegare de gestiune a serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea consiliului local al

Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban

“Modernizare Cartier Albert, străzile: Bulevardul Republicii, Șoseaua Buda, Lotrului, Amaradiei, ^Gilortului, Prelungirea Buda”                                                                           ---® K

Faza de proiectare: D.A.L.I.

Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL, Strada Chiciurei, Nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, Sector 3,"BucurestF^yy \ "Z’l

Beneficiile economice


- ......

Au fost considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din compori^itejg^fnonefare care au influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat același concept de analiza incrementala, respectiv se estimează beneficiile in cazul diferenței intre cazul “cu proiect” si “fara proiect”.

Efectele sociale (pozitive) ale implementării proiectului sunt multiple si se pot clasifica in doua categorii:

 • ■  Efecte cuantificabile monetare (care pot fi monetarizate); si

 • ■  Efecte necuantificabile (efectul multiplicator).

Principalii beneficiari directi ai proiectului sunt utilizatorii de alei pietonale si de drum (infrastructura rutiera) , aceia care beneficiază in mod direct de imbunatatirea condiției tehnice a infrastructurii rutiere si a elementelor conexe , ceea ce determina condiții superioare de circulație. Aceste condiții de circulație imbunatatite constau in creșterea gradului de comfort si siguranța a circulației.

In continuare sunt enumerate succint beneficiile socio-economice directe si indirecte identificate pentru acest tip de proiect, incat sa se definească cat mai complet impactul socio-economic proiectului:

Imbunatatirea stării tehnice a infrastructurii rutiere:

 • •  Reducerea costurilor determinate de accidentele rutiere - indirect

 • •  Reducerea costurilor legate de mediul înconjurător - direct

 • •  Imbunatatirea condițiilor de deplasare pietonala pe raza localității - direct

Creșterea nivelului de trai al populației rezidente in localitățile învecinate locației de proiect:

 • •  Asigurarea accesului la serviciile publice - salvare, pompieri, politie, etc in perioada nefavorabila - indirect

 • •  Crearea locurilor de munca temporare pe perioada de implementare a proiectului - direct

 • •  Creșterea veniturilor bugetului local din impozitul pe venit - indirect

 • •  Creșterea volumului investițiilor atrase - indirect

Alte beneficii socio-economice non-monetare:

 • •  Proiectul va contribui la reducerea șomajului local si la imbunatatirea calificării personalului angajat in sistem

 • •  Creșterea valorii terenului si a imobilelor prin creșterea atractivitatii localităților învecinate locației proiectului.

 • e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscului

In cele ce urmeaza vor fi identificate riscurile asumate (de natura tehnica, financiara, instituționala, legala) ce pot interveni in cursul perioadei de implementare a proiectului.

Tehnice:

 • •  Execuția deficitara a proiectului

 • •  Lipsa unei supervizări bune a desfășurării lucrării

Financiare:

 • •  Neaprobarea finanțării

 • •   întârzierea plăților

Faza de proiectare: D.A.L.I.

Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL, Strada Chiciurei, Nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, Sector 3, BucîfrebtK^M^A |

Legale:


• Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru execuția lucrarirCo'^p’^'

Instituționale:

 • •  Lipsa colaborării instituționale

 • •  Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.

 • •  Interna - pot fi elemente tehnice legate de îndeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor

 • •  Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

Sistemul de monitorizare

Esența acestuia consta in compararea permanenta a situației de fapt cu planul acestuia: evoluție fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evoluție programata/stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre in acțiune repede si eficient când sistemul de monitorizare indica abateri.

Membrii echipei de project au următoarele atribuții principale:

 • •  a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

 • •  autorizarea masurilor propuse

 • •  implementarea schimbărilor propuse

 • •  adaptarea planului de referința care sa permită ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient

Sistemul informațional

Va susține sistemele de control si monitorizare, punând la dispoziția echipei de proiect (in timp util) informațiile pe baza carora ea va acționa.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informațiile strict necesare sunt următoarele:

 • •  masurarea evoluției fizice

 • •  masurarea evoluției financiare

 • •   controlul calitatii

 • •  alte informații specifice care prezintă interes deosebit.

Mecanismul de control financiar

înțelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitând surprizele si semnalizând la timp pericolele care necesita masuri corective.

Global, acest concept se refera la următoarele:

 • •   stabilirea unei planificări financiare

“Delegare de gestiune a serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea consiliului local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban "Modernizare Cartier Albert, străzile: Bulevardul Republicii, Șoseaua Buda, Lotrului, Amarațljei,Gițortului, Prelungirea Buda”

Faza de proiectare: D.A.L.I.

Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL, Strada Chiciurei, Nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, Sector 3, BudlirestF^^

 • •  confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestCpî&nif^w^ s

 • •  compararea abaterilor dintre plan si realitate

 • •  împiedicarea evoluțiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si calitative a rezultatelor.

Contabilitatea si managementul financiar

Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini fundamentale:

 • •   planificarea, controlul si inregistrarea operațiunilor

 • •  prezentarea informațiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)

 • •  decizia in chestiuni financiare (atribuții ale conducerii)

Planificarea, controlul si inregistrarea operațiunilor

Acestea, presupun operațiuni cum ar fi plățile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si efectuarea incasarilor din vanzari. Planificarea tranzacțiilor este necesara. Managementul proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzacții si disponibilizarea fizica a fondurilor prin proceduri de autorizare a plăților si de depunere a fondurilor in contul bancar al proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale operațiunilor cu bugetele aprobate.

Prezentarea informațiilor

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operațiuni, evaluând implicațiile acestuia si rezumandu-le in rapoarte regulate care vor oferi informații despre evoluția pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situațiilor financiare viitoare si vor identifica zonele problematice

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esențiale ale funcției de înregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica.

TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA,


6. SCENARIUL/OPTIUNEA RECOMANDATA

6.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Pentru selectarea scenariilor propuse si descrise anteror s-au luat în calcul criterii de tipul:

 • ■  tehnic

 • ■  economic - financiar

 • ■  sustenabilitate

 • ■   riscuri

Pentru fiecare din criteriile de evaluare s-a realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 2 puncte (1- opțiune recomandată; 3 - opțiune alternativa); s-a folosit o medie ponderată între ponderea individuală a fiecărui criteriu și subcriteriu de evaluare și valoarea dată pentru cotarea variantelor.


Faza de proiectare: D.A.L.I.                                                                     /       .


Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL, Strada Chiciurei, Nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, Sector                    \

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ■ ; • ' i                  \ i _


Criteriu

Pondere individuala

Scenariu propus^

o’      ț

1

2

Tehnic

încadrarea in stasuri

40.00%

1

1

Durata de realizare

5.00%

1

2

Economic - Financiar

Costul investiției

30.00%

1

2

Sustenabilitate

Impactul social si cultural

10.00%

1

1

Impactul asupra mediului

10.00%

1

1

Riscuri

5.00%

1

1

TOTAL

100.00%

1.00

1.35

DECIZIA

Scenariul 16.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optime, recomandate

în urma evaluării alternativelor s-a ales ca scenariul 1 ca fiind scenariu optim, corespunzător celui mai bun punctaj, scenariu care este conform si cu expertiza tehnica efectuata.

Avantajele scenariului recomandat:

* greșelile de execuție pot fi remediate ușor fata de imbracamintile de beton de ciment;

 • ■  durata de realizare a investiției mai mica

 • ■  cheltuielile de intretinere sunt mai mici

 • ■  nu apar restricții de circulație pe perioada execuției

 • ■  valoare investiției mai mica

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investiției

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montai (C+M), in conformitate cu devizul general

Valoare (fara TVA) lei

Valoare (inclusiv TVA) lei

Valoare total (INV)

1.663.175,02

1.975.960,57

din care construcții montaj (CM)

1.539.573,30

1.832.092,23

Faza de proiectare: D.A.L.I.

Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL, Strada Chiciurei, Nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, Sector 3,BuCureș.ti "\

s'                                        .1

b)


Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elementefizice/capacitati fizice care sa indice atingerea țintei obiectivului de investiții V A         >

strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 rul 50/70

4.850,00 mp’ML^U

strat de legătură de tip BA20 leg 50/70

698,40 to

strat de uzura tip BA 8 rul 50/70

2.215,00 mp

lungime bordura mare 20 x 25 cm

1.365 m

lungime bordura mica 10 x 15 cm

275 m

c)


d)


Indicatori financiari, socio-econimici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții

Nu este cazul

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimate in luni

Lucrările de execuție se vor realiza conform contractului de prestări servicii.

 • 6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcționarii preconizate din punct de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Alegerea categoriei de importanță a construcției s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 22 Secțiunea 2 "Obligații și răspunderi ale proiectantului" din Legea nr. 10 din 18 ian. 1995, "Legea privind calitatea în construcții" și în baza "Metodologiei de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor" din "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor" aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct. 1995.

Lucrarea ce face obiectul acestei documentații se încadrează la categoria de importanță C -construcții de importanță normala.

Străzile ce fac obiectul prezentei documentații au fost proiectate astfel incat sa reziste unui trafic de calcul de 0.3 m.o.s. (m.o.s.=milioane osii standard) trafic ce reprezintă o clasa de trafic ușor, care este asigurător pentru străzile de categoria a IIl-a si a IV - a.

 • 6.5. Normalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Finanțarea va fi asigurată in integralitate de la bugetul local si/sau alte surse legal constituite.

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire

Pentru obiectul de investiție, a fost emis certificatul de urbanism nr. 117 din data de 15.02.2018 avand valabilitate 24 de luni de la data emiterii.

Faza de proiectare: D.A.L.I.                                                                              c, /n -ț,      \

Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL, Strada Chiciurei, Nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, Sector 3, teiii^stî/jX.fiX-'7 )


©t, __________________________________________________________________________________ I *

 • 7.2. Studiu topografic, avizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate f^otijli^fa «C

Studiul topografic se va anexa împreuna cu avizul Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara -Anexa.

 • 7.3.  Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Se prezintă atașat prezentei documentații inventarul domeniului public.

 • 7.4.  Avize privind asigurarea utilităților, in cazul suplimentarii capacitatii existente

Nu este cazul.

 • 7.5.  Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compesare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentația tehnico-economica

Nu este cazul.

 • 7.6. Avize, acorduri si studii specifioce, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum

 • a)  Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru creșterea performantei energetice

Nu este cazul.

 • b) Studiu de trafic si studiu de circulație, după caz

Nu este cazul.

 • c)  Raportul de diagnostic arheologic, in cazul intervențiilor in situri arheologice

Nu este cazul.

 • d) Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice

Nu este cazul.

 • e)  Studii de specialitate necesare in funcție de specificul investiției

Nu este cazul.

întocmit,


ing. Popescu Cristian

îndrum 1

Wt S.R.L. jr/

Proiectant, S.C. DRUM CONCEPTS.R.L.

Strada Chiciurei 39-45, mezanin, biroul 2, Secțoi£3> BUcUișesțf J Nr. de inreg. CC.: J40/8739/2009              -ț V

CUI: RO25872722                    V

DEVIZUL GENERAL

conform Hotărârii nr. 907/2016 MODERNIZARE CARTIER ALBERT, STRĂZILE: BULEVARDUL REPUBLICII, SOSEAUA BUDA, LOTRULUI, AMARADIEI, GILORTULUI, PRELUNGIREA BUDA

VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

1,500.000

285.000

1,785.000

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

1,500.000

285.000

1,785.000

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

26,700.000

5,073.000

31,773.000

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

30,791.470

5,850.380

36,641.850

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

30,791.470

5,850.380

36,641.850

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

15,395.730

2,925.190

18,320.920

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

15,395.730

2,925.190

18,320.920

TOTAL CAPITOL 3

74,387.200

14,133.570

88,520.770

o J

* X1S<W

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

’v ^v Vaioare

■' ■(ificlușiv'WĂ)-

lei

lei

-l.ei■■■.■ ■.-.-’l v:

1

2

3

4

- ' 1

CAPITOLUL 4 CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalații

1,539,573.300

292,518.930

1,832,092.230

4.1.1.

MODERNIZARE SISTEM RUTIER BULEVARDUL REPUBLICII

204,434.120

38,842.480

243,276.600

4.1.2.

MODERNIZARE SISTEM RUTIER SOSEAUA BUDA

312,012.450

59,282.370

371,294.820

4.1.3.

MODERNIZARE SISTEM RUTIER STRADA LOTRULUI

317,272.360

60,281.750

377,554.110

4.1.4.

MODERNIZARE SISTEM RUTIER STRADA AMARADIEI

359,828.120

68,367.340

428,195.460

4.1.5.

MODERNIZARE SISTEM RUTIER STRADA GILORTULUI

308,421.530

58,600.090

367,021.620

4.1.6.

MODERNIZARE SISTEM RUTIER PRELUNGIREA BUDA

37,604.720

7,144.900

44,749.620

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

1,539,573.300

292,518.930

1,832,092.230

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 + 1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

16,935.310

0.000

16,935.310

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

7,697.870

0.000

7,697.870

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

1,539.570

0.000

1,539.570

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

7,697.870

0.000

7,697.870

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Capl.3 + Cap.2 + Cap. 3 + Cap.4]

32,279.210

6,133.050

38,412.260

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

49,214.520

6,133.050

55,347.570

CAPITOLUL 6 CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

1,663,175.020

312,785.550

1,975,960.570

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap. 1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

1,539,573.300

292,518.930

1,832,092.230

Data:/ ./

/

! / f      / 9 / Lt

A

s v « /rf/

~ \ / *7; .»«•* /        I f

// / /f

.' / ct/

f t        /


rsv rV-./”   î^__-

<*        ,<t 7

■r0

i 1

S i

c / w

s*

*» £|

i


S C. DRUM CONCEPT S.R.L.

CERTIFICAT NR 01770

SR EN ISO 9001:2008


Beneficiar:

-------- MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Contract:

DELEGARE DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE SI ÎNTREȚINERE A REȚELEI STRADALE, LUCRĂRI DE ARTA, PARCARI( CU EXCEPȚIA CELOR AFLATE IN ADMINISTRAREA ALTOR ENTITATI) AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN


PROFIL TRANSVERSAL TIP

Se aplica pe strada Buda

scara 1:50
4 cm strat de uzura din BA 8 RUL 50/70


4 cm strat de uzura din BA 8 RUL 50/70


10 cm strat de beton de ciment C8/10


10 cm strat de beton de ciment C8/10


10 cm strat de balast


10 cm strat de balast


bordura prefabricata noua 20x25 cm


bordura prefabricata noua 10x15 cm


SISTEM RUTIER PROIECTAT CAROSABIL

 • 5 cm strat de uzura de tip BA 16 RUL 50/70

 • 6 cm strat de legătură de tip BA 20 LEG 50/70

20 cm strat superior de fundație din piatra s: arta amestec optimal 20 cm fundație din balast

10 cm substrat de nisip

(

drum %

u cONcij ’i *

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA^

S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.              B»

CERTIFICAT NR 01770                                drum concept

SR EN ISO 9001:2008                                        strada Chiclurei, nr. 3&45,

Sector 3, București

Beneficiar:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Contract nr.

016768/07.10.2013

Faza:

D.A.L.I.

Contract:

DELEGARE DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE SI ÎNTREȚINERE A REȚELEI STRADALE, LUCRĂRI DE ARTA, PARCARI( CU EXCEPȚIA CELOR AFLATE IN ADMINISTRAREA ALTOR ENTITATI) AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara: 1:50

SEF PROIECT

Ing. M. Constantinescu

Data:

2018

Proiect:

MODERNIZARE CARTIER ALBERT, STRĂZILE: BULEVARDUL REPUBLICII, SOSEAUA BUDA, LOTRULUI, AMARADIEI, GILORTULUI, PRELUNGIREA BUDA

Planșa nr.

PTT02

VERIFICAT

Ing. C. Popesou

PROIECTAT

Ing. Ervinius Niculai

Titlujglansa: pRQFILE TRANSVERSALE TIP

limita de proprietate


PROFIL TRANSVERSAL TIP

Se aplica pe strada Lotrului intre km 0+000 - km 0+102

scara 1:50Trotuar

1.15-1.95 m


SISTEM RUTIER PROIECTAT TROTUARE


4 cm strat de uzura din BA 8 RUL 50/7010 cm strat de beton de ciment C8/10


10 cm strat de balast


bordura prefabricata noua 20x25 cm


SISTEM RUTIER PROIECTAT CAROSABIL


 • 5 cm strat de uzura de tip BA 16 RUL 50/70

 • 6 cm strat de legătură de tip BA 20 LEG 50/70

20 cm strat superior de fundație din piatra sparta amestec optimal

20 cm fundație din balast

10 cm substrat de nisi;
VERIFICATOR/ EXPERT


NUME


SEMNĂTURĂ


CERINȚA
li


REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA


S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.

CERTIFICAT NR 01770

SR EN ISO 9001:2008

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

Ing. M. Constantinescu

VERIFICAT

Ing. C. Popescu

PROIECTAT

Ing. Ervinius Niculai

Contract:


PROFIL TRANSVERSAL TIP

Se apiica pe strada Lotrului intre km 0+102 - km 0+153

scara 1:50
SISTEM RUTIER PROIECTAT TROTUARE


4 cm strat de uzura din BA 8 RUL 50/7010 cm strat de beton de ciment C8/10

bordura prefabricata noua 20x25 cm


10 cm strat de balast


SISTEM RUTIER PROIECTAT CAROSABIL

 • 5 cm strat de uzura de tip BA 16 RUL 50/70

 • 6 cm strat de legătură de tip BA 20 LEG 50/70

20 cm strat su: erior de fundație din piatra sparta amestec optimal 20 cm fundație din balast

10 cm substrat de nisip


VERIFICATOR/ EXPERT


NUME


SEMNĂTURĂ


CERINȚAREFERAT/EXPERTIZA NR./DATA


S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.

CERTIFICAT NR 01770

SREN ISO 9001:2008

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

Ing. M. Constantinescu

VERIFICAT

Ing. C. Popescu

PROIECTAT

Ing. Ervinius Niculai

Contract:


PROFIL TRANSVERSAL TIP Se aplica pe strada Amaradiei

scara 1:50T rotuar

0.50-2.55 m


2.0%


SISTEM RUTIER PROIECTAT TROTUARE


4 cm strat de uzura din BA 8 RUL 50/70
10 cm strat de beton de ciment C8/10


10 cm strat de balast


bordura prefabricata noua 20x25 cm


SISTEM RUTIER PROIECTAT CAROSABIL


 • 5 cm strat de uzura de tip BA 16 RUL 50/70

 • 6 cm strat de legătură de tip BA 20 LEG 50/70

20 cm strat superior de fundație din piatra sparta amestec optimal

20 cm fundație din balast

10 cm substrat de nisip


VERIFICATOR/ EXPERT


NUME


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA


S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.

CERTIFICAT NR 01770

SREN ISO 9001:2008

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

Ing. M. Constantinescu

VERIFICAT

Ing. C. Popescu

PROIECTAT

Ing. Ervinius Niculai

Contract:


PROFIL TRANSVERSAL TIP Se apiica pe strada Gilotrului

scara 1:50


limita de proprietateTrotuar

1.00-1.20 m-Carosabil 5.00mr Trotuar

0.80-1.75 m


2.0%


2.50%


2.50%


SISTEM RUTIER PROIECTAT TROTUARE


1.12

r                  i i i i i ......ii

• f  w tv.v « r v « « « f « v * * V v « » V ¥ V « « r * « t V 0 91
4 cm strat de uzura din BA 8 RUL 50/70


10 cm strat de beton de ciment C8/10


10 cm strat de balast


bordura prefabricata noua 20x25 cm


SISTEM RUTIER PROIECTAT CAROSABIL

 • 5 cm strat de uzura de tip BA 16 RUL 50/70

 • 6 cm strat de legătură de tip BA 20 LEG 50/70

20 cm strat superior de fundație din piatra sparta amestec optimal

20 cm fundație din balast

10 cm substrat de nisip

[HT” lw r- KEnT *

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.               Ik

C E RT1 FI CAT N R 01770                                  drum concept

SR EN ISO 9001:2008                                        Strada Chiciurei, nr. 39-45,

Sector 3, București

Beneficiar:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI      m

Contract nr.

Contract:

DELEGARE DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE SI ÎNTREȚINERE A REȚELEI STRADALE, LUCRĂRI DE ARTA, PARCARI( CU EXCEPȚIA CELOR AFLATE IN ADMINISTRAREA ALTOR ENTITATI) AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

016768/07.10.2013

Faza:

D.A.L.I.

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara:

1:50

SEF PROIECT

Ing. M. Constantinescu

Data:

2018

Proiect:

MODERNIZARE CARTIER ALBERT, STRĂZILE: BULEVARDUL

REPUBLICII, SOSEAUA BUDA, LOTRULUI. AMARADIEI, GILORTULUI, PRELUNGIREA BUDA

Planșa nr.

PTT 06

VERIFICAT

Ing. C. Popescu

l2&s^

PROIECTAT

Ing. Ervinius Niculai

JitkȚElansa: pRQFILE TRANSVERSALE TIP

PROFIL TRANSVERSAL TIP


Se aplica pe strada Intrarea Buda

scara 1:50
15 cm completare cu beton de ciment clasa C20/25

bordura prefabricata noua 10x15 cm

SISTEM RUTIER PROIECTAT CAROSABIL 4 cm strat de uzura de tip BA 8 rul 50/70

15 cm strat superior de fundație din piatra sparta 10 cm strat de fundație din balast

---

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.

CERTIFICAT NR 01770                               drum concept

SR EN ISO 9001:2008                                        strada Chiciurei, nr. 3M5.

Sector 3, București

Beneficiar:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Contract nr.

016768/07.10.2013

Faza:

D.A.L.I.

Contract:

DELEGARE DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE. REPARARE SI ÎNTREȚINERE A REȚELEI STRADALE, LUCRĂRI DE ARTA. PARCARI( CU EXCEPȚIA CELOR AFLATE IN ADMINISTRAREA ALTOR ENTITATI) AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara:

1:50

SEF PROIECT

Ing. M. Constanttnescu

Data:

2018

Proiect:

MODERNIZARE CARTIER ALBERT, STRĂZILE: BULEVARDUL REPUBLICII, SOSEAUA BUDA, LOTRULUI, AMARADIEI, GILORTULUI. PRELUNGIREA BUDA

Planșa nr.

PTT07

VERIFICAT

Ing. C. Popescu

PROIECTAT

Ing. Ervinius Niculai

TitluPlansa: PROFILE TRANSVERSALE TIP

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEprivind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I.

și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții « MODERNIZARE CARTIER ALBERT, străzile: Bulevardul Republicii

(tronson partea dreaptă dinspre str.Amaradiei spre str.Lotrului), Șoseaua Buda, Lotrului, Amaradiei, Gilortului, Prelungirea Buda »

Străzile menționate fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești si sunt amplasate in intravilanul acestuia.

Obiectivele principale ale investiției sunt:

 • -  Imbunatatirea condițiilor de transport prin modernizarea străzilor;

 • - Aducerea sistemelor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzilor, urmând a fi asigurate condiții bune de desfășurare a circulației pietonale in urma realizării rețelelor de canalizare;

 • - Asigurarea scurgerii apelor pluviale in condiții cat mai bune;

 • -  Sistemul rutier adoptat sa poata fi ușor refăcut in cazul lucrărilor ulterioare la rețelele edilitare existente.

Conform raportului expertizei tehnice, avand in vedere starea de degradare constatata, se impune executarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a străzilor.

Expertizele tehnice, elaborate pentru fiecare strada in parte, propun două scenarii de intervenție si, in urma evaluării alternativelor propuse, ținând cont de parametrii sociali, de mediu, tehnici, economici, financiari, PROIECTANTUL RECOMANDĂ ADOPTAREA SCENARIULUI 1, astfel:

Pentru sectoare din asfalt cu trafic auto - sistem rutier elastic:

 • - 5 cm strat de uzură BA 16 sau BAPC16

 • - 6 cm strat de legătură BAD20 sau BADPC20

 • - 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă 0-63

 • - 20 cm fundație din balast

5

 • - 10 cm strat de formă din nisip.

Pentru sectoare din asfalt cu trafic pietonal

 • - 4 cm strat de uzură BA 16 sau BAPC16

 • - 15 cm fundație din piatră spartă 0-63

 • - 10 cm fundație din balast

Trotuare

 • - 4 cm strat de uzura BA8 rul

 • - 10 cm beton de ciment C16/20

 • - 10 cm fundație de balast

Principalii indicatori economici ai obiectivului de investiții

OBIECTIV DE INVESTIȚII

Valoare lei, fără TVA

ValoareTeii,v-in^WsiV v

Bulevardul Republicii (tronson partea dreapta dinspre str.Amaradiei spre str.Lotrului)

221.821,25 lei din care C+M 204.434,12 lei

.71 !

263^540,01 M2J / C 'din^^M^/ 243.276*60 Iâ>

Șoseaua Buda

336.026,41 lei din care C+M 312.012,45 lei

399.219,33 lei din care C+M 371.294,82 lei

Lotrului

341.610,33 lei din care C+M 317.272,36 lei

405.853,20 lei din care C+M 377.554,11 lei

Amaradiei

386.787,53 lei din care C+M 359.828,12 lei

459.525,12 lei din care C+M 428.195,46 lei

Gilortului

332.214,30 lei din care C+M 308.421,53 lei

394.690,41 lei din care C+M 367.021,62 lei

Prelungirea Buda

44.715,16 lei din care C+M 37.604,72 lei

53.132,46 lei din care C+M 44.749,62 lei

TOTAL

1.663.175,02 Iei

din care C+M

1.539.573,30 lei

1.975.960,57 lei din care C+M

1.832.092,23 lei

Față de cele prezentate, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții « MODERNIZARE CARTIER ALBERT, străzile: Bulevardul Republicii (tronson partea dreaptă dinspre str.Amaradiei spre str.Lotrului), Șoseaua Buda, Lotrului, Amaradiei, Gilortului, Prelungirea Buda ».

VICEPRIMAR

Cristian MibafGANEA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

4?.    ]08-03 .Xtâ


./'c/ /,V

S (<

VIZAT A.M

VICEP


sjx \ '-z ] MAR;C^_..Xx aii GANeW-CLs^*


RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

« MODERNIZARE CARTIER ALBERT, străzile: Bulevardul Republicii (tronson partea dreaptă dinspre str.Amaradiei spre str.Lotrului), Șoseaua Buda, Lotrului, Amaradiei, Gilortului, Prelungirea Buda »

Străzile menționate fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești si sunt amplasate in intravilanul acestuia.

STRADA

SITUAȚIA EXISTENTA DEFICIENTE

LUNGIME

LĂȚIME

CATEGORIE STRADA CAPACITATI

Bulevardul Republicii (tronson partea dreapta dinspre str.Amaradiei spre str.Lotrului)

•îmbrăcăminte asfaltica așternuta pe fundație din pietriș cu argila nisipoasa degradata

•Trotuare si borduri degradate

•Nu are canalizare

146 ml

15,00 ml

-16,30 ml

•Categoria a IlI-a cu patru benzi de circulație •Suprafața carosabil: 1105 mp

Șoseaua Buda

•îmbrăcăminte asfaltica așternuta pe fundație din pietriș cu argila nisipoasa degradata

•Nu are trotuare

•Nu are canalizare

115 ml

6,80 ml -

7,00 ml

•Categoria a IlI-a cu doua benzi de circulație •Suprafața carosabil: 870 mp

•Lățime trotuare:

1,50 ml

•Suprafața trotuare: 485 mp

•Borduri prefabricate 20x25:240 ml

Lotrului

•Infrastructura de pietriș, nisip, argila

•Trotuare si borduri degradate

•Nu are canalizare

153 ml

5,50 ml -

6,00 ml

•Categoria a IlI-a cu doua benzi de circulație •Suprafața carosabil: 880 mp

•Lățime trotuare:

1,10 ml-2,15 ml •Suprafața trotuare:

575 mp

•Borduri prefabricate 0x25:315 ml

Amaradiei

•Infrastructura de pietriș, nisip, argila

•Trotuare si borduri degradate

•Nu are canalizare

212 ml

5,00 ml

•Categoria a IlI-a cu do^^g^PQfes^irculatie

' •Lățime trotuare:

s 5 0 m L -: ,. 5^5 mO ■^u^afată'ffQtu^^

•B orauif prefabricate 20x25:435 ml

Gilortului

•îmbrăcăminte asfaltica așternuta pe fundație din pietriș cu argila nisipoasa degradata

•Nu are trotuare

•Nu are canalizare

183 ml

5,00 ml

•Categoria a IlI-a cu doua benzi de circulație •Suprafața carosabil: 925 mp

•Lățime trotuare:

0,80 ml - 1,75 ml •Suprafața trotuare:

485 mp

•Borduri prefabricate 20x25:375 ml

Prelungire Buda

•Prezintă o placa de beton peste un amestec de pietriș, pamant, bitum •Carosabilul este incadrat de limitele de proprietate •Nu are canalizare

52 ml

3,00 ml

•Categoria a IV-a cu o banda de circulație •Suprafața carosabil: 165 mp

•Suprafața trotuare: 56 mp

•Borduri prefabricate 20x25:110 ml

Obiectivele principale ale investiției sunt:

 • -  Imbunatatirea condițiilor de transport prin modernizarea străzilor;

 • - Aducerea sistemelor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzilor, urmând a fi asigurate condiții bune de desfășurare a circulației pietonale in urma realizării rețelelor de canalizare;

 • - Asigurarea scurgerii apelor pluviale in condiții cat mai bune;

 • -  Sistemul rutier adoptat sa poata fi ușor refăcut in cazul lucrărilor ulterioare la rețelele edilitare existente.

Conform raportului expertizei tehnice, avand in vedere starea de degradare constatata, se impune executarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a străzilor.

Expertiza tehnica propune două scenarii de intervenție, astfel:

Pentru sectoare din asfalt cu trafic auto

 • - Scenariul 1, sistem rutier elastic:

 • - 5 cm strat de uzură BA 16 sau BAPC16

 • - 6 cm strat de legătură BAD20 sau BADPC20

 • - 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă 0-63

 • - 20 cm fundație din balast

3

 • - 10 cm strat de formă din nisip.

- Scenariul 2, sistem rutier rigid:


 • - 20 cm strat de uzura din beton de ciment rutier

 • - 2 cm strat de poza din nisip                         (

 • - 15 cm strat superior de fundație din piatra sparta

 • - 25 cm fundație din balast

Pentru sectoare din asfalt cu trafic pietonal

- 4 cm strat de uzură BA 16 sau BAPC16


- Scenariul 1:

 • - 15 cm fundație din piatră spartă 0-63

  - Scenariul 2:


 • - 10 cm fundație din balast

 • - 6 cm pavele autoblocante

 • - 10 cm beton de ciment CI6/20

- 10 cm balast

Trotuare

-Scenariul 1:

 • - 4 cm strat de uzura BA8 rul

 • - 10 cm beton de ciment CI6/20

 • - 10 cm fundație de balast

-Scenariul 2:

 • - 6 cm pavele autoblocante

 • - 5 cm strat de nisip

 • - 15 cm balast.

Obiectivul de investiții

VALOARE SCENARIUL 1 C+M

VALOARE SCENARIUL 2 C+M

MODERNIZARE CARTIER

ALBERT, străzile: Bulevardul Republicii (tronson partea dreapta dinspre str.Amaradiei spre str.Lotrului), Șoseaua Buda, Lotrului, Amaradiei, Gilortului, Prelungirea Buda

1.539.573,30 Iei, la care se adauga TVA

1.832.092,23 Iei, inclusiv TVA

1.596.246,56 lei, la care adauga TVA

1.899.533,40 lei, inclusiv

TVA

A

In urma evaluării alternativelor propuse, ținând cont de parametrii sociali, de mediu, tehnici, economici, financiari, PROIECTANTUL RECOMANDĂ ADOPTAREA SCENARIULUI 1. Aceasta soluție se pretează materialelor din zona si are o viteza mai mare de execuție.

Avantajul soluției propuse este ca structura rutiera flexibila prezintă solicitări reduse la nivelul patului drumurilor, fapt ce conduce la o asigurare sporita la tasarile inegale ale structurii.

Soluția tehnica, propusa prin expertiza tehnica, este aceea de a indeparta imbracamintea asfaltica existenta, a 50 cm din materialul granular infestat si realizarea unei structuri rutiere noi.

S O J

Elementele geometrice ale străzilor nu se vor modifica in-i^^a^xec^t^ii lucrărilor de modernizare, traseul in plan ramanand nemodificat.       |         j

Data fiind starea de degradare a bordurilor existente, incadr^^/c^0w>ih^M se va face cu borduri prefabricate noi, iar la capetele străzilor se vd^pffibtitadjo^uri ingropate, pentru facilitarea accesului persoanelor cu handicap.

Refacerea sistemelor rutiere si modernizarea străzilor vor fi executate numai după finalizarea si receptionarea lucrărilor aferente extinderii rețelelor de canalizare, inclusiv a racordurilor de canalizare.

Principalii indicatori economici ai obiectivului de investiții

OBIECTIV DE INVESTIȚII

Valoare lei, fără TVA

Valoare lei, inclusiv TVA

Bulevardul Republicii (tronson partea dreapta dinspre str.Amaradiei spre str.Lotrului)

221.821,25 lei din care C+M 204.434,12 lei

263.540,01 lei din care C+M 243.276,60 lei

Șoseaua Buda

336.026,41 lei din care C+M 312.012,45 lei

399.219,33 lei din care C+M 371.294,82 lei

Lotrului

341.610,33 lei din care C+M 317.272,36 lei

405.853,20 lei din care C+M 377.554,11 lei

Amaradiei

386.787,53 lei din care C+M 359.828,12 lei

459.525,12 lei din care C+M 428.195,46 lei

Gilortului

332.214,30 lei din care C+M 308.421,53 lei

394.690,41 lei din care C+M 367.021,62 lei

Prelungirea Buda

44.715,16 lei din care C+M 37.604,72 lei

53.132,46 lei din care C+M 44.749,62 lei

TOTAL

1.663.175,02 lei din care C+M

1.539.573,30 lei

1.975.960,57 lei din care C+M

1.832.092,23 lei


Față de cele prezentate, înaintăm Consiliului Local al Murii        -Ploiești

proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, fază" D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «MODERNIZARE

CARTIER ALBERT, străzile: Bulevardul Republicii (tronson partea dreaptă dinspre str.Amaradiei spre str.Lotrului), Șoseaua Buda, Lotrului, Amaradiei,

Gilortului, Prelungirea Buda ».

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Director Executiv Mihaela IAMANDI

Șef Serviciul Reparații și Investiții Drumuri Mihail NEGRU


AVIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICĂ Director Executiv


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE Director Executiv

Proiectant, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L

Strada Chiciurei 39-45, mezanin, biroul 2, Sector l/Bucurest?'"^ Nr. de inreg. CC.: J40/8739/2009


CUI: RO25872722

DEVIZUL GENERAL

conform Hotărârii nr. 907/2016

MODERNIZARE CARTIER ALBERT, PRELUNGIREA BUDA


VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,450.000

845.500

5,295.500

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

752.090

142.900

894.990

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz șeneral

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

752.090

142.900

894.990

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

376.050

71.450

447.500

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

376.050

71.450

447.500

TOTAL CAPITOL 3

5,828.140

1,107.350

6,935.490

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

^Vâld^re

lei

lei

/        lei

1

2

3

4

i c

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalații

37,604.720

7,144.900

4.1.1.

MODERNIZARE CARTIER ALBERT, PRELUNGIREA BUDA

37,604.720

7,144.900

44,749.620

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

37,604.720

7,144.900

44,749.620

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

1.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 + 1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

413.640

0.000

413.640

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

188.020

0.000

188.020

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

37.600

0.000

37.600

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

188.020

0.000

188.020

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire /desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Capl.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4]

868.660

165.050

1,033.710

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL S

1,282.300

165.050

1,447.350

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

44,715.160

8,417.300

53,132.460

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap. 4.2 +Cap.5.1.1)

37,604.720

7,144.900

44,749.620

Data:............................

Beneficiar/lnvestitor...........................

Proiectant, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L

Strada Chiciurei 39-45, mezanin, biroul 2, Sector 3, București Nr. de Inreg. CC.: J40/8739/2009              A Ș.

CUI: RO25872722


DEVIZUL GENERAL conform Hotărârii nr. 907/2016 MODERNIZARE CARTIER ALBERT, STRADA GILORTULUI


VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

1.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,450.000

845.500

5,295.500

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

6,168.430

1,172.000

7,340.430

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

6,168.430

1,172.000

7,340.430

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

3,084.220

586.000

3,670.220

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

3,084.220

586.000

3,670.220

TOTAL CAPITOL 3

13,952.650

2,651.000

16,603.650

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Z(indusiAvA)t?

lei

lei

1

2

3

4

''                5

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalații

308,421.530

58,600.090

^7,021.620

4.1.1.

MODERNIZARE CARTIER ALBERT, STRADA GILORTULUI

308,421.530

58,600.090

367,

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice sl funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj sl echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

308,421.530

58,600.090

367,021.620

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 + 1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 +1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

3,392.640

0.000

3,392.640

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1,542.110

0.000

1,542.110

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

308.420

0.000

308.420

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

1,542.110

0.000

1,542.110

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire /desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Capi.3 + Cap. 2 + Cap. 3 + Cap.4]

6,447.480

1,225.020

7,672.500

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

9,840.120

1,225.020

11,065.140

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

332,214.300

62,476.110

394,690.410

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap. 1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

308,421.530

58,600.090

367,021.620Data:


Beneficiar/lnvestitor


Proiectant, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.

Strada Chiciurel 39-45, mezanin, biroul 2, Sector 3,Bucuresti

Nr. de inreg. CC.: J40/8739/2009                   ’l 9 3

CUI: RO25872722


DEVIZUL GENERAL conform Hotărârii nr. 907/2016 MODERNIZARE CARTIER ALBERT, STRADA AMARADIEI


VARIANTA 1 Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenaj'area terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenaj'ari pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea Inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0,000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,450.000

845.500

5,295.500

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

7,196.560

1,367.350

8,563.910

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

7,196.560

1,367.350

8,563.910

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

3,598.280

683.670

4,281.950

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

3,598.280

683.670

4,281.950

TOTAL CAPITOL 3

15,494.840

2,944.020

18,438.860


Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

/'Valoare

/(iSct&$4VA).

lei

lei

< W/OWî

1

2

3

4

!'( S| fsgKSW

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalații

359,828.120

68,367.340

428,feM&L

4.1.1.

MODERNIZARE CARTIER ALBERT, STRADA AMARADIEI

359,828.120

68,367.340

428,195.460

4.2.

Montaj' utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

359,828.120

68,367.340

428,195.460

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 + 1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 +1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

3,958.110

0.000

3,958.110

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1,799.140

0.000

1,799.140

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

359.830

0.000

359.830

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

1,799.140

0.000

1,799.140

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Capl.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4]

7,506.460

1,426.230

8,932.690

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

11,464.570

1,426.230

12,890.800

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

386,787.530

72,737.590

459,525.120

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

359,828.120

68,367.340

428,195.460Data:............................

Beneficiar/lnvestitor...........................


Proiectant, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L

Strada Chiciurei 39-45, mezanin, biroul 2, Sector 3, BucureștiNr. de inreg. CC.: J40/8739/2009

CUI: RO25872722

DEVIZUL GENERAL conform Hotărârii nr. 907/2016 MODERNIZARE CARTIER ALBERT, STRADA LOTRULUI

VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTR J PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,450.000

845.500

5,295.500

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

6,345.450

1,205.640

7,551.090

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

6,345.450

1,205.640

7,551.090

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

3,172.720

602.820

3,775.540

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

3,172.720

602.820

3,775.540

TOTAL CAPITOL 3

14,218.170

2,701.460

16,919.630

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare ^-(Inclusiv TVA)

lei

lei        /

1

2

3

4

.'i'- ‘             . ’irt \ 1

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalații

317,272.360

60,281.750

O 377,554.110 ^

4.1.1.

MODERNIZARE CARTIER ALBERT, STRADA LOTRULUI

317,272.360

60,281.750

< i,a>7;554-il&

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000 '

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

317,272.360

60,281.750

377,554.110

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 + 1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

3,489.990

0.000

3,489.990

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1,586.360

0.000

1,586.360

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

317.270

0.000

317.270

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

1,586.360

0.000

1,586.360

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Capl.3 + Cap. 2 + Cap. 3 + Cap.4]

6,629.810

1,259.660

7,889.470

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

10,119.800

1,259.660

11,379.460

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

341,610.330

64,242.870

405,853.200

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

317,272.360

60,281.750

377,554.110

Data:............................

Benefidar/lnvestitor...........................


Proiectant, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.

Strada Chiciurel 39-45, mezanin, biroul 2, Șe Nr. de inreg. CC.: J40/8739/2009

CUI: RO25872722

DEVIZUL GENERAL conform Hotărârii nr. 907/2016 MODERNIZARE CARTIER ALBERT, SOSEAUA BUDA


VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,450.000

845.500

5,295.500

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

6,240.250

1,185.650

7,425.900

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

6,240.250

1,185.650

7,425.900

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

3,120.120

592.820

3,712.940

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

3,120.120

592.820

3,712.940

TOTAL CAPITOL 3

14,060.370

2,671.470

16,731.840

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

/(inclușii/ TVA)./

lei

lei

A ’vx'lei

1

2

3

4

CAPITOLUL 4 CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții sl instalații

312,012.450

59,282.370

371,294.820-'''

4.1.1.

MODERNIZARE CARTIER ALBERT, SOSEAUA BUDA

312,012.450

59,282.370

37'1,294.820

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

312,012.450

59,282.370

371,294.820

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 +1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

3,432.130

0.000

3,432.130

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1,560.060

0.000

1,560.060

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

312.010

0.000

312.010

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

1,560.060

0.000

1,560.060

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Capi.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4]

6,521.460

1,239.080

7,760.540

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL S

9,953.590

1,239.080

11,192.670

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTALGENERAL

336,026.410

63,192.920

399,219.330

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

312,012.450

59,282.370

371,294.820

Data:............................

Beneficiar/lnvestitor...........................

Proiectant, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.

Strada Chiciurei 39-45, mezanin, biroul 2, Sector 3,-București Nr. de inreg. CC.: J40/8739/2009

CUI: RO25872722


DEVIZUL GENERAL conform Hotărârii nr. 907/2016 MODERNIZARE CARTIER ALBERT, BULEVARDUL REPUBLICII


VARIANTA 1 Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,450.000

845.500

5,295.500

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

4,088.680

776.850

4,865.530

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

4,088.680

776.850

4,865.530

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

2,044.340

388.420

2,432.760

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

2,044.340

388.420

2,432.760

TOTAL CAPITOL 3

10,833.020

2,058.270

12,891.290Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

lei

lei

lel ,

1

2

3

4

5   7?

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalații

204,434.120

38,842.480

243,276.600  \

4.1.1.

MODERNIZARE CARTIER ALBERT, BULEVARDUL REPUBLICII

204,434.120

38,842.480

243,276.600”

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000       i

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

204,434.120

38,842.480

243,276.600

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 +1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 + 1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

2,248.770

0.000

2,248.770

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1,022.170

0.000

1,022.170

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

204.430

0.000

204.430

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

1,022.170

0.000

1,022.170

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Capl.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4]

4,305.340

818.010

5,123.350

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL S

6,554.110

818.010

7,372.120

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

221,821.250

41,718.760

263,540.010

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap. 1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

204,434.120

38,842.480

243,276.600


Data:............................

Beneficiar/lnvestitor...........................


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE

AVIZ

Nr. 21/14.03.2018


1.Denumire proiect: MODERNIZARE CARTIER ALBERT, străzile: Bdul. Republicii, Șos. Buda, Lotrului, Amaradiei, Gilortului, Prelungirea Buda »

2. Proiectant - SC DRUM CONCEPT SRL

 • 3. Beneficiar - REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

Principalii indicatori economici ai obiectivului de investiții

OBIECTIV DE INVESTIȚII

Valoare lei, fără TVA

Valoare lei, inclusiv TVA

Bulevardul Republicii (tronson partea dreapta dinspre str.Amaradiei spre str.Lotrului)

221.821,25 lei din care C+M 204.434,12 lei

263.540,01 lei din care C+M 243.276,60 lei

Șoseaua Buda

336.026,41 lei din care C+M 312.012,45 lei

399.219,33 lei din care C+M 371.294,82 lei

Lotrului

341.610,33 lei din care C+M 317.272,36 lei

405.853,20 lei din care C+M 377.554,11 lei

Amaradiei

386.787,53 lei din care C+M 359.828,12 lei

459.525,12 lei din care C+M 428.195,46 lei
Gilortului

332.214,30 lei din care C+M 308.421,53 lei

394.690,4i:M. din care C+M 367.021,62 lei

Prelungirea Buda

44.715,16 lei din care C+M 37.604,72 lei

53.132,46^ 5 din care C+M 44.749,62 lei

TOTAL

1.663.175,02 lei din care C+M

1.539.573,30 Iei

1.975.960,57 lei din care C+M

1.832.092,23 lei


Pentru sectoare din asfalt cu trafic auto

- Scenariul 1, sistem rutier elastic:

 • - 5 cm strat de uzură BA 16 sau BAPC16

 • - 6 cm strat de legătură BAD20 sau BADPC20

 • - 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă 0-63

 • - 20 cm fundație din balast

a

-10 cm strat de formă din nisip.

Trotuare

-Scenariul 1:   - 4 cm strat de uzura BA8 rul

 • - 10 cm beton de ciment CI6/20 -10 cm fundație de balast

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 14.03.2018

se acorda

1


AVIZ FAVORABIL acestei documentații,


»

CONSILIUL LOCAL ĂL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

l^JSÎwSx ‘ 50 i-

®/'

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREĂDpMENlULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE*

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Modernizare Cartier Albert, străzile: Bulevardul Republicii (tronson partea dreaptă dinspre str. Amaradiei spre str. Lotrului), Șoseaua Buda, Lotrului, Amaradiei, Gilortului, Prelungirea Buda»
Data: 2^- 03