Hotărârea nr. 101/2018

Hotãrârea nr. 101 privind constituirea comisiei de negociere a chiriei/achiziționării imobilelor restituite sau care urmează să fie restituite foştilor proprietari care afectează o parte din terenul aferent Colegiului Naţional I.L. Caragiale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                    f

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 101 privind constituirea comisiei de negociere a chiriei/achiziționării imobilelor restituite sau care urmează să fie restituite foștilor proprietari care afectează o parte din terenul aferent Colegiului Național „I.L. Caragiale”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 72/05.03.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune constituirea comisiei de negociere a chiriei/achiziționării imobilelor restituite sau care urmează să fie restituite foștilor proprietari care afectează o parte din terenul aferent Colegiului Național „I.L. Caragiale”;

în conformitate cu Raportul din data de 07.03.2018 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în baza prevederilor art.1777 din Codul Civil;

Având în vedere prevederile art.22 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata;

în conformitate cu prevederile art.22 din Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată;

în baza prevederilor Legii nr. 65/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene ;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. „c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă constituirea comisiei de negociere a chiriei și, după caz, achiziționării imobilelor restituite foștilor proprietari care afectează o parte din terenul aferent Colegiului Național „I.L.Caragiale”, formată din cinci consilieri locali și trei persoane din executiv numite prin dispoziția primarului.

Din comisie fac parte următorii consilieri locali:

  • -  Domnul Tudor Aurelian

  • -  Domnul Dinu Marius Andrei

  • -  Domnul Botez George Sorin Niculae

  • - Domnul Văduva Sorin

  • -  Doamna Sălceanu Claudia Oana

Art. 2 Orice prevedere contrară prevederilor prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic Investiții și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind constituirea comisiei de negociere a L chiriei/achizitionarii imobilelor restituite sau care urmeaza sa fie restituite foștilor proprietari care afecteaza o parte din terenul aferent Colegiului Național „I.L.Caragiale”

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești’’’ însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Prin Hotărârea nr. 242/2000 Consiliul Local al Municipiului Ploiești și-a însușit inventarul întocmit, urmând ca predarea-primirea să se facă cu fiecare centru

A.

bugetar deținător. In acest inventar au fost incluse terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea imobilul situat in Ploiești, str. Ghe. Doja, nr. 98 in care funcționează Colegiul National „I.L.Caragiale”.

Imobilul situat în Ploiești str. Gheorghe Doja nr.98, cu nr.cadastral 137574 in care funcționează Colegiul National „I.L.Caragiale” este înscris în cartea funciară nr. 137574 a U.A.T. Ploiești, fiind compus din 8 construcții și teren în suprafața de 11362 mp a fost intabulat în favoarea municipiului Ploiești.

Prin Decizia nr. 317/2006 a Curții de Apel Alba Iulia, pârâții posesori au fost obligați sa retrocedeze în natură reclamantilor suprafața de teren de 3327 mp care include si o parte din terenul de sport aferent Colegiului NâfionM-, j.E;\ Caragiale” iar prin Procesul Verbal din data de 23.05.2008, s-a procedat ia puber,ea\ in executare a hotărârii judecătorești sus amintite prin executor judecătoresc. ;

V o

Prin adresa înregistrata la municipiul Ploiești la nr. 1036/15.01-2014 noii proprietari au comunicat faptul ca sunt dispusi negocierilor cu privire la vanzarea

terenului pe care se afla baza sportiva aferentă Colegiului I.L. Caragiale. Totodată, aceștia au precizat ca au intabulat dreptul de proprietate asupra terenului restituit in suprafața de 3350 mp (masurata si 3327 mp din acte) in Cartea Funciara a UAT

Ploiești nr. 56426 avand nr. cadastral 103492, teren din care face parte si o parte a terenului aferent bazei sportive.

Conform Hotărârii Consiliul Local al municipiului Ploiești nr. 14 din 28 ianuarie 2015 a fost constituita comisia de negociere a chiriei/achizitionarii

imobilelor din Ploiești, str. Maramureș nr. 27 in care funcționează Grădiniță cu

program prelungit nr. 35 si Str. I. Th. Grigore nr. 14.

In urma desfășurării activitatii acestei comisii nu s-a adoptat o soluție finala, drept pentru care se constata necesitatea constituirii unei noi comisii de negociere avand in vedere si modificarea componentei Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Totodată, avand in vedere ca se afla in curs de restituire, conform prevederilor Legii nr. 10/2001 si alte doua parti din terenul aferent Colegiului National „I.L.Caragiale”, se constata ca in atribuțiile comisiei menționata mai sus trebuie sa se regaseasca si imputemicirea de a negocia cu viitorii proprietari ai acestor doua loturi de teren, cuantumul chiriei/pretul achiziționării.

Conform Legii nr. 165/2013, art.45 al.l “Imobilele prevăzute în anexa nr. 2 lit. a) pct. 1, 2 și 4 la Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, se restituie foștilor proprietari sau, după caz, moștenitorilor acestora, cu condiția menținerii afectațiunii de interes public pentru o perioadă de 10 ani.”

Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesara constituirea. unei comisii de negociere a chiriei /achiziționării imobilelor din Ploiești restituite sau, care urmeaza sa fie restituite foștilor proprietari care afecteaza o parte din terenul a aferent Colegiului National „I.L.Caragiale”.                         jf             j J

./ ’ts» rt

? . /

Față de cele arătate mai sus, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri:

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR.72/05.03.2018


AVIZA1X

VICEPR1MAR:

George PANĂ


V

,/y.RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind constituirea comisiei de negociere a chiriei/achizitionarii imobilelor restituite sau care urmeaza sa fie restituite foștilor proprietari care afecteaza o parte din terenul aferent Colegiului Național „I.L.Caragiale”

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Prin Hotărârea nr. 242/2000 Consiliul Local al Municipiului Ploiești și-a însușit inventarul întocmit, urmând ca predarea-primirea să se facă cu fiecare centru bugetar deținător. în acest inventar au fost incluse terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea imobilul situat in Ploiești, str. Ghe. Doja, nr. 98 in care funcționează Colegiul National „I.L.Caragiale”.

Imobilul situat în Ploiești str. Gheorghe Doja nr.98, cu nr.cadastral 137574 in care funcționează Colegiul National „I.L.Caragiale”, este înscris în cartea funciară nr. 137574 a U.A.T. Ploiești. Imobilul este compus din construcții și teren în suprafața de 11362 mp si a fost intabulat în favoarea municipiului Ploiești.

Prin Decizia nr. 317/2006 a Curții de Apel Alba Iulia, pârâții pps'eSoH.21^r<</ \

^Li: ^.^4.* ] ~ O— x. ____1_____ZII- î T T .z'z'. O "fi         aT'X 'X .Zt,\

țU,A \ /

>■/


fost obligați sa retrocedeze în natură reclamantilor Ghica I. Letitia, Ghica N. Maria, Ghica Constantin, Chesca Eugen - in nume propriu si in.calitate de > \ moștenitor al defunctului Chesca Vintila, Ghica Oana Nicoleta - md^tenitbafe ăA > defunctului Ghica N. Ioan, Ghica Mariana luliana Eugenia, Cretan Ioana/Cristinăsi Mircea Teodora Beatrice, ultimele trei in calitate de moștenitoare a defunctihigțlW^a^X N. Ioan , Ghica Petre si Vasilescu Alexandrina, suprafața de teren de 3327 mpcăre include si o parte din terenul de sport aferent Colegiului National „I.L. Caragiale”, iar prin Procesul Verbal din data de 23.05.2008, s-a procedat la punerea in executare a hotărârii judecătorești sus amintite prin executor judecătoresc, conform Procesului Verbal incheiat in data de 23 mai 2008 la Biroul Executorului Judecătoresc Radulescu Remus.

Prin adresa înregistrata la municipiul Ploiești la nr. 1036/15.01.2014 domnul Chesca Eugen - coproprietar - aduce la cunoștința faptul ca proprietarii sunt dispusi negocierilor cu privire la vanzarea terenului pe care se afla baza sportiva aferentă Colegiului I.L. Caragiale. Totodată, acesta a precizat ca proprietarii au intabulat dreptul de proprietate asupra terenului restituit in suprafața de 3350 mp (masurata si 3327 mp din acte) in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 56426 avand nr. cadastral 103492, teren din care face parte si o parte a terenului aferent bazei sportive.

Precizam ca, deși adresa este semnata doar de domnul Chesca Eugen, in adresa s-a utilizat sintagma : „...noi, proprietarii terenului din str. I.Th. Grigore Nr. 14, Ploiești, suntem dispusi negocierilor cu privire la vanzarea terenului in suprafața de 1435 mp pe care se afla parte din baza sportiva ce a aparținut Colegiului I.L.Caragiale...

Conform Hotărârii Consiliul Local al municipiului Ploiești nr. 14 din 28 ianuarie 2015 a fost constituita comisia de negociere a chiriei/achizitionarii imobilelor din Ploiești, str. Maramureș nr. 27 in care funcționează Grădiniță cu program prelungit nr. 35 si str. I.Th. Grigore nr. 14.

In urma desfășurării activitatii acestei comisii nu s-a adoptat o soluție finala, drept pentru care se constata necesitatea constituirii unei noi comisii de negociere avand in vedere și modificarea componentei Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Precizam totodată făptui ca imobilul in care isi desfasoara activitatea Colegiul National „I.L.Caragiale” mai este afectat de inca doua solicitări depuse conform Legii nr. 10/2001, republicata cu modificările si completările ulteruioare, situația acestora fiind prezentata mai jos:

în baza de date a Direcției Gestiune Patrimoniu figurează formulată o notificare în baza Legii nr. 10/2001 ce are ca obiect imobilul situat în Ploiești, str. Neagoe Basarab nr.39, înregistrată la municipiul Ploiești la nr.84695/2001.

Aceasta a fost analizată de Comisia pentru analizarea și soluționarea notificărilor formulate potrivit Legii nr. 10/2001 în ședința din data de 26.04.2007 în care s-a dispus restituirea în natură a părții disponibile din imobilul solicitat și acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent pentru partea imposibil de restituit în natură din același imobil.

Potrivit planului de situație, refăcut în data de 28.07.2014 s-a identificat partea disponibilă din acest imobil care va face obiectul restituirii compusă din • construcție corp A cu destinația de locuință situată la demisol și terenfdupăcum urmează:

’i ■         .. ■■■■                  •

J Din lotul I suprafața de 362,00 m.p. cotă indiviză din totalul de 626,64 , m.p.

S Lotul II cu suprafața de 606,50 m.p, din care o suprafață de 411,50 m.p. face parte în prezent din curtea Colegiului Național I.L.Caragiale;

S Poligonul cu suprafața de 1235,86 m.p. ce face parte în prezent din curtea Colegiului Național I.L.Caragiale și este afectat de două terenuri de sport.

în acest caz sunt incidente prevederile art.45 din Legea nr. 165/2013, modificată și ale art.17 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „Imobilele prevăzute în anexa nr. 2 lit. a) pct. 1, 2 și 4 la Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, se restituie foștilor proprietari sau, după caz, moștenitorilor acestora, cu condiția menținerii afectațiunii de interes public pentru o perioadă de 10 ani.

Dispozițiile referitoare la menținerea afectațiunii de interes public pentru o perioadă de 10 ani se aplică și terenurilor aferente imobilelor prevăzute la alin. (1) și (2), necesare desfășurării în condiții optime a activităților de interes public”.

In perioada menținerii afectațiunii de interes public, noul proprietar beneficiază de plata unei chirii, care se stabilește conform prevederilor legale in vigoare.

Persoanele îndreptățite potrivit Legii nr. 10/2001 au solicitat și obținut despăgubiri potrivit Legii nr. 112/1995 pentru imobilul situat în Ploiești, str. Neagoe Basarab nr.39 compus din clădire de locuit (demisol, parter), garaj și teren aferent în suprafață de 591,00 m.p. cotă indiviză din totalul de 1182,00 m.p., fapt atestat de Hotărârea nr.537/1997 a Comisiei județene pentru aplicarea Legii nr.l 12/1995.

Potrivit art. 20(1) din Legea nr.l0/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare restituirea părții disponibile din imobilul solicitat se face numai cu condiția restituirii unei sume reprezentând valoarea despăgubirii primite, actualizată cu indicele inflației.

Ca atare, s-a procedat la calcularea sumei reprezentând despăgubirile încasate, actualizate cu indicele inflației care au fost transmise persoanelor îndreptățite, în vederea achitării (ultima adresa 18.03.2016), iar aceștia nu au procedat la achitarea acestei sume

între timp unul din notificanți a decedat (Iosifescu Mircea).

Facem precizarea că pe rolul Tribunalului Prahova există o acțiune având ca obiect Legea nr. 10/2001 (obligația a face) introdusă de Iosifescu Dan, Iosifescu Andrei George și Someșan Maria ce face obiectul dosarului 2039/105/2016, urmând sa se desfasoare procedurile specifice prevăzute de legislația in vigoare.

Pentru imobilul situat în Ploiești, str. Neagoe Basarab nr.41, în baza de date a instituției noastre figurează formulate două notificări potrivit Legii nr. 10/2001, ce au ca obiect imobilul situat în Ploiești, str. Neagoe Basarab nr.41, înregistrate la municipiul Ploiești la nr.33751/2001 și nr.41533/2001.

Persoanele îndreptățite potrivit acestui act normativ au formulat acțiune pe rolul instanțelor de judecată, soluționată definitiv și irevocabil prin Sentințele civile nr. 1520/2014 și nr. 1848/2014.

Potrivit sentinței civile nr. 1520/2014, a Curții de Apel Ploiești, Secția I-a Civilă, a admis acțiunea formulată de către un reclamant în contradictoriu cu pârâții Municipiul Ploiești, Primăria Municipiului Ploiești și Primarul Municipiului Ploiești, și intervenienți în interes propriu, a admis cererea de intervenție în interes propriu formulată de intervenieții, a obligat pârâții să emită în favoarea reclamantului și a intervenienților principali dispoziție de restituire în natură a imobilului teren situat în Ploiești, str. Neagoe Basarab nr.41, a obligat pârâții să emită dispoziție de acordare de măsuri reparatorii prin echivalent pentru o alta suprafața de teren amplasat la adresa indicată, imposibil de restituit în natură, a constatat că imobilul compus din terenul cu suprafață de 591 m.p. și clădirea de locuit (pivniță și parter) pentru care s-au acordat măsuri reparatorii în baza Legii nr. 112/1995 potrivit Hotărârii nr.295/23.12.1996 a Consiliului Județean Prahova, nu este supus restituirii în natură prin prezenta hotărâre, astfel că reclamantul și intervenienții nu au obligația restituirii respectivei despăgubiri actualizată în raport cu rata inflației și a obligat pârâții în solidar să plătească reclamantului o suma de bani cu titlu de cheltuieli de judecată în toate ciclurile procesuale.

Potrivit Sentinței civile nr. 1848/26.08.2014 definitivă și irevocabilă, Tribunalul Prahova, soluționând cererile formulate de reclamant si intervenienta în nume propriu, de îndreptarea erorilor materiale strecurate în considerentele și dispozitivul sentinței civile nr.1520/12.06.2014, precum și completarea acesteia, a admis cererile formulate de reclamant și intervenienta în interes propriu, în contradictoriu cu pârâții Municipiul Ploiești, Primăria Municipiului Ploiești și Primarul Municipiului Ploiești și intervenienții în interes propriu, în baza art.281 Cod procedură civilă, a îndreaptat erorile materiale strecurate în considerentele și în dispozitivul sentinței civile nr.1520/12.06.2014, iar în baza art.2812 Cod procedură civilă a dispus completarea sentinței civile nr.1520/12.06.2014 a Tribunalului Prahova în sensul că a obligat pârâții să emită dispoziție de acordare măsuri reparatorii și pentru construcția înstrăinată prin plata de despăgubiri reprezentând diferența dintre valoarea încasată în baza Legii nr. 112/1995, actualizată cu indicele

inflației și valoarea corespunzătoare de piață a acestui imobil și a prediz^Qă^^ îndreptarea și completarea se vor efectua în ambele exemplare ale hotărâri ......

Suprafața de teren de 1131 m.p., identificată potrivit planului anexă/fa răpbrțul/ , de expertiză tehnică judiciară, întocmit în dosarul nr.776/105/2012 se află în curteă , Colegiului Național “Ion Luca Caragiale” și o parte are destinația de teren de spoit si^V bază sportivă, amfiteatru necesară pentru activitatea desfășurată de acest colegiu. '

După realizarea documentației de dezmembrare a lotului de teren de 1131 mp, din suprafața totală de 11362 mp se va proceda întocmirea proiectului de dispoziție privind restituirea în natură a părții disponibile din imobilul solicitat.

Cu privire la aceste doua parti din terenul aferent Colegiului National „I.L. Caragiale” ce trebuie restituite, după ce vor fi îndeplinite toate prevederile legale in acest sens, se vor lua măsurile care se impun, conform prevederilor legale.

Precizam ca toate aceste restituiri se vor face cu obligația menținerii afectatiunii timp de 10 ani, conform prevederilor ari. 45(1) si art.45(4) din Legea nr. 165/2013.

Fata de cele prezentate mai sus se constata necesitatea constituirii unei noi comisii de negociere a chiriei si, după caz, achiziționării imobilelor din Ploiești restituite sau care urmeaza sa fie restituite foștilor proprietari care afecteaza o parte din terenul aferent Colegiului National „I.L.Caragiale”.

Situația a fost analizată de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, in data de 07.03.2018 care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare in sensul celor menționate mai sus.

Director Executiv, Carmen Daniela BucurDirector Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tăbîrc-ă—

Șef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu

AVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,


Direcția Economică, Director Executiv,


eana Gavrilă

Director Executiv Andreea Mihaela Criste;

întocmit, Holbări Daniela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a chiriei/achizitionarii imobilelor restituite sau care urmeaza sa fie restituite foștilor proprietari care afecteaza o parte din terenul aferent Colegiului Național „I.L. Caragiale ”

Data: