Hotărârea nr. 100/2018

Hotãrârea nr. 100 privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 100 privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a consilierilor: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Vîscan Robert Ionuț, Hodorog Bogdan, Văduva Sorin și Raportul de specialitate nr. 71/05.03.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu, privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”;

în conformitate cu Raportul din data de 07.03.2018 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare documentațiile cadastrale transmise de către firma autorizată S.C. THEOTOP S.R.L.;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a unei parcări identificată potrivit planului ce constituie anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă completarea Anexei F3 la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu o nouă poziție, identificată potrivit anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 (l)Aprobă modificarea Anexei I la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” după cum urmează:

la poziția 5, coloana 4-Elemente de identificare, va avea următorul cuprins: "Suprafață = 415 m.p. situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918 (zona Gara de Sud)";

la poziția 6, coloana 4-Elemente de identificare, va avea următorul cuprins:


"Suprafață construită =178,00 m.p., suprafață construită la sol= 178 m.p., total suprafață construită desfășurată =178 m.p., suprafață utilă = 165,32 m.p., suprafață totală =165,32 m.p., Situata în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918 (zona Gara de Sud)"; Nr. inventar 3196.

(2) Imobilele prevăzute la alineatul (1) se identifică potrivit planului de


amplasament și delimitare a imobilului, respectiv releveului spațiilor comerciale ce constituie Anexa 3, respectiv Anexa nr.4, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., corespunzător prevederilor art. 3 din prezenta hotărâre, în sensul că bunurile din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 469/29.11.2013 - teren si construcție situate în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918 (zona Gara de Sud) se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare a imobilului, respectiv releveului spațiilor comerciale ce constituie Anexa nr. 3, respectiv Anexa nr. 4, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre și au elementele de identificare prevăzute la art. 3 alin. (1) din prezenta hotărâre.

Art. 5 Aprobă modificarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, ce cuprinde lista cu bunurile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., anexă aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător prevederilor art. 4 din prezenta hotărâre, restul prevederilor contractuale rămânând neschimbate.

Art. 6 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr.39 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, care constituie Anexa nr. 5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A

Art. 7 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării și completării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art. 8 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, V 4-,

George Sonn/Ni culae BOTEZ

; ^Contrasemnează:

■/.;W SECRETAR, Laurentiu DJTl

■■                           îl          9
Plasi amplasament si delimitare a imobil

Scara 1:500


bfr. cadastral

’ —  ■*-

i Suprafața măsurată a imobilului i

Adresa imo&M&ț

..... . ",

I             1028 mp            !

Parc are -a cocs pub

-

Unitatea Administrați-.' Terii oriatefUffi Ploiești


țrteâ Funciară nr.


Strada GH GR CANTACUZINO <

A. Date referitoare ia teren

Nr.

Parcelă

Caregt

fol Ol

rie de nță

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

C

; 1028

Teren intravilan împrejmuit cu gard de beton intre puncteleTotal

.           5-6-7-8.12-1 gard de metal intre 4-5. 1-2 si neimprejmuit pe

1 J L        restul laturilor

l       .....---------------.]

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Deși

Supi arata

nația           construită la soi

L        (mp)

Mențiuni

iota! j

. -                          ,—-----------

| Suprafața totală măsurată a imobilului = 1028 mp

Inspector


■D? Iag. Cojoț$® ’ii \

Cop fi rrȘjft e c u&rea-.•carectitudiuaâ întocmirii "■ QStc.spoi'Mența acesta! .]     5-:.; r

/ jȘj. \A. Semirw| măsurări

Datăripțoc mirii


utant:

>TOP SRL

ȘSrgiana Ionela

măsurătorilor la teren. Itocumentației cadastrale și a cu realitatea din teren.

.;' •*. ' i -r:

i

r-st-ștampila7/ irii: apriîie'2017

| decembrie 20 i 7


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului-cadastral.


Semnătura si parafa Data...................


Ștampila BCPI


Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa F3)

Nr. crt.

Codul de clasifica re

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

i.

2.

3.

4.

5.

6.

Parcare neamenaja ta

Suprafața =1028 mp Parcare acces public Podul înalt

2018

Legea nr.213/1998, privind      bunurile

proprietate publică, cu modificările        și

completările ulterioare


Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

415 mp

Cartea Funciară nr


__ Adresa imobihih _      __

Stafie pentru transportul in coițiun urban.. ' 11 Piața 1 Decembrie 1918 (zon'a'Gjaa de'Sudl M


Unitatea Administrativ Teritorială ? U.AT4


Mun. Ploiești. Jud.Prahova


A. Date referitoare Ia teren

Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

415

Teren intravilan neimprejmuit

Total

415

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

CA

178

Spatii comerciale cu structura metalica cu regim de inaltime parter, Supr. Desf. = 178 mp

Total

178

Total supr. Const Desf.= 178 mp

Suprafața-totală măsurată a imobilului = 415 mp

Inspector


Executante- J’"   ‘4f

-"^C THEOWP SRL ț.            _ 4Sorgiană Toneia " 1A

$firm execufateaimăsttrâtdrilor la.teren, 'A . i. .-,r=       iiH S          •                  ăl

coreetijtfaiheă întocimHirȘocumonțățiet.cadâ'strale șȚ î țondențtfac^t^â cu "realitatea din teren. g’< SemnatufaS.i ștarftpiiaA'A.. A/ teoi7        4/

1bnharie,2(U,^^ . j
Wf Uitoc^ loo/iotf


ANEXA NU. 1.37 ia regulament

RELEVEU CI

SPATII COMERCIALE

Srara 1 :100


1 Nf.Cadastral al terenului 1

SU| rafala

Adresa imobilului

L    ~ EZ

165.32 mp

Static penlru transportul in comun urban, i

Piața l Decembrie 1918 - zona Gara de Sud |


HAT ___i Mun. Ploiești, lud. Prahovi

CFuaKviJuula |


Nr. încăpere

Denumire

Suprafața utila [mp]

I

SPAȚIU COMERCIAL

35.05

2

HOL

3.23

3

SPAȚIU COMERCIAL

200»

4

SPAȚIU COMERCIAL

34.SI

5

DEPOZITARE

0.91

6

CASA DE BILETE R.A.'t'.P.

7

DEPOZITARE

1 37

«

SPAȚIU COMERCIAL

3 85

3

MAGAZIE

1.60

HO.,

1.47

11

SPAȚIU COMEACLAL

Suprafața UlHa -«Hprafala Totala-e

165.32

Suprafața Comn-uita = Executant

170.00

Data

SC THEOTOP SRL

Ing. Cojocca Ceorgiana-loucla

Iunie 2017

Recepționai

(Nume, prenume, fiinclie, semnătură, stampila)


ANEXA NR. 1.37 Ia regulament


RELEVEU CI SPATII COMERCIALE Scara 1 : 100


Ni Cnda-.ti.J .d i. (.nulii

Suprafața

Adresa imobilului

165.32 mp

Statie pentru transportul in comun urban, Piața 1 Decembrie 3 918. zona Gara de Sud •


Cartea Funciara colectiva nr.

HAT

Mun Ploiești Jud. Prahova

Cod uuilate individuala 1 '

CF individuala

—zd


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp]

1

SPAȚIU COMERCIAL

35.65

2

HOL

3.23

5

SPAȚIU COMF.RCIAI.

20.08

4

SPAȚIU COMERCIAL

34.51

5

DEPOZITARE

0.91

6

CASA DE BILETE R.A.T.P

4.33

7

DEPOZITARE

1.37

8

SPAȚIU COMERCIAL

3.85

9

MAGAZIE

1.60

10

HOL

1.47

11

SPAȚIU COMERCIAL

58.32

Suprafața Utila = Supi afata Totala =

165.32

165.32

Suprafața Construita = Executant

178.00

Data

SC THEOTOP SRL

Ing. Cojocea Georgiana-Ionel a

Iunie 2017

Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

_______________________________________________________1


MUNICIPIUL PLOIEȘTI                 Anexa nr. 5 la HCL nr. .LPP J.

NR.________________

ZV -

■ -

* <'

. V Z,

.<• •...••?

'Z.'' .

utilitațeȚjuljlică de


ACT ADIȚIONAL NR. 39

la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.............../................., între:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești. Bulevardul Republicii nr. 2 reprezentat prin domnul Primar Adrian Florin Dobre , denumit în continuare concedent, pe de o parte

Și

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. cu sediul in Ploiești, str. Văleni nr. 32, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod unic de înregistrare 27449967, reprezentata prin domnul Negulescu Ovidiu având funcția de Director General, în calitate de concesionar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifică Anexa la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, ce cuprinde lista cu bunurile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., anexă aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că bunurile din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 469/29.11.2013 - teren si construcție situate în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918 (zona Gara de Sud) se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare a imobilului, respectiv releveului spațiilor comerciale ce constituie Anexa nr.3, respectiv Anexa nr.4, ce fac parte integrantă din Hotărârea nr........../............... a Consiliului Local al

Municipiului Ploiești și au elementele de identificare prevăzute la art. 3 alin. (1) din aceeași hotărâre, după cum urmează:

Teren situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918 (zona Gara de Sud) în suprafață de 415 m.p.;

Stație pentru transportul în comun urban, spații comerciale - Piața 1 Decembrie 1918 (zona Gara de Sud) cu suprafață construită =178,00 m.p., suprafață construită la sol = 178 m.p., total suprafață construită desfășurată = 178 m.p., suprafață utilă = 165,32 m.p., suprafață totală =165,32 m.p; Nr. inventar 3196

Restul clauzelor contractuale prevăzute în Contractul de delegare a ge^tipii^rin


concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului puRlic și primat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările și comple^pl^Ultefioare) raman neschimbate.                                               S gf

ev


. . .....

Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de delegafe^g^isttunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniuIu^pUbîic și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările și completările ulterioare și s-a încheiat în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


Concedent,

Municipiul Ploiești

Primar,

Adrian Florin Dobre


Concesionar,

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Director General,

Ovidiu Negulescu


Direcția Gestiune Patrimoniu Director Executiv,

Carmen Daniela Bucur

Serviciul Contracte

Șef Serviciu,

Viorica Patrașcu


Director Economic,


Compartimentul Juridic Contencios Consilier Juridic,


Direcția Economica

Director Executiv,

Mariana Ileana Gavrilă

Vizat,

Serviciul Juridic-Contencios, Contracte


A. întocmit,

Cristina Denisa Trofin


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Printre bunurile ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești se numără și parcările, printre care se regăsește și Parcare -acces public Podul înalt, ce nu figurează ca poziție distinctă în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001.

Având în vedere intenția municipalității de a accesa fonduri europene în vederea derulării proiectului:,, Modernizare Str. Gh. Cantacuzino în zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare Str. Ghe. Cantacuzino, tronson Șos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal” s-a lansat comandă în vederea efectuării măsurătorilor de specialitate, în vederea intabulării dreptului de proprietate asupra imobilului ce urmează a fi afectat de proiectul sus menționat.

Pentru îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară asupra bunurilor menționate în baza Acordului - cadru de servicii având drept scop realizarea serviciilor de cadastru și topografie pentru imobilele deținute de Municipiul Ploiești s-a semnat Contractul subsecvent corespunzător între Municipiul Ploiești, în calitate de achizitor și S.C.THEOTOP S.R.L., în calitate de prestator.

Ca urmare a măsurătorilor de specialitate efectuate de către firma prestatoare, asupra bunului sus menționat se impune, actualizarea corespunzătoare a “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, conform realității cadastrale.

Bunul imobil teren în suprafață de 350 m.p. situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918 (zona Gara de Sud) și stația pentru transportul în comun, urban, spații comerciale-Piața 1 Decembrie 1918 (zona Gara de Sud) fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești potrivit Hotărârii nr.469/29.11.2013. Acesta a fost transmis în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL tăcând obiectul actului adițional nr. 20 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14872/2010 încheiat între S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL și Municipiul Ploiești.

Având în vedere intenția municipalității de a accesa fonduri europene în vederea derulării proiectului: “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor" s-a lansat comandă în vederea efectuării măsurătorilor de specialitate, în vederea intabulași Qdreptulub de proprietate asupra bunului menționat anterior, ce urmează să fie afectați de pfQÎecl. \ *

Ca urmare a măsurătorilor de specialitate efectuate de către       prestatoare,

asupra bunurilor sus menționat se impune, actualizarea corespunzatoa^^a/'ihyentaj^w bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, coj^dș^fe^i^ții cadastrale.

După aprobarea hotărârii privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, se impune completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., referitor la imobilul teren și stație pentru transportul în comun urban, spații comerciale-situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918 (zona Gara de Sud).

De asemenea, se impune modificarea și completarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 prin actul adițional nr. 39 ce constituie Anexa nr.5 la prezenta hotărâre.

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, supunem spre analiză și  aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


Consilieri:


Consilieri:

DĂNESCU Ștefan


MATEESCU Marius Nicolae


HODOROG Bogdan Tu

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR.71/5.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Printre bunurile ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești se numără si parcările, printre care se regăsește si Parcare-acces public Podul înalt, ce nu figurează ca poziție distincta în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001.

La nivelul municipiului Ploiești este încheiat Acordul-cadru nr.3110/10.02.2017 de prestări servicii de cadastru și topografie, între Municipiul Ploiești, în calitate de achizitor și S.C. THEOTOP S.R.L., în calitate de prestator, în scopul stabilirii elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de prestări servicii de cadastru încheiate pe baza comenzilor de operațiuni cadastrale asupra imobilelor proprietatea municipiului Ploiești.

Astfel, conform dispozițiilor acordului-cadru s-a încheiat contractul subsecvent nr. 8934/28.04.2017 în baza căruia au fost lansate comenzi în vederea îndeplinirii formalităților de carte funciară pentru bunurile din patrimoniul municipiului Ploiești.

Având în vedere intenția municipalității de a accesa fonduri europene în vederea derulării proiectului:,, Modernizare Str. Gh. Cantacuzino în zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare Str. Ghe. Cantacuzino, tronson Șos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal” s-a lansat comandă în vederea efectuării măsurătorilor de specialitate, în vederea intabulării dreptului de proprietate asupra imobilului "Parcare-acces public Podul înalt" ce urmează a fi afectat de proiectul sus menționat.

Prin adresa nr. 10684/15.05.2017 firma prestatoare a transmis planul de amplasament și delimitare pentru imobilul Parcare-acces public Podul InaluAceșt plan a fost transmis spre verificare Direcției Generale de Dezvoltare Urbanădm/câdrul Primăriei Municipiului Ploiești care a comunicat, faptul că, potrivii         aljn:l-. din

anexa la Ordinul A.N.C.I. nr. 1340/2015 “persoana autorizata^ ^as^ndelp^tku măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectăifiinea întocmirii documentației și corespondența acesteia cu realitatea din teren și cu          editâare

ale dreptului de proprietate puse la dispoziție de proprietar”. De asemenea,-ă-comunicat si faptul că nu deține informații din punct de vedere al adreselor poștale”.

Prin adresa nr. 4352/28.02.2018, firma prestatoare S.C. THEOTOP S.R.L a transmis planul final de amplasament și delimitare al imobilului Parcare-acces public Podul înalt cu suprafața de 1.028 mp.

Ca urmare a măsurătorilor de specialitate efectuate de către firma prestatoare, asupra bunului sus menționat se impune includerea unei noi poziții corespunzătoare in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, conform realității cadastrale.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.469/29.11.2013 privind includerea unor bunuri în patrimoniul Municipiului Ploiești și transmiterea acestora în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. s-a aprobat includerea în "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești" a terenurilor și a stațiilor pentru transportul în comun urban, spații comerciale, potrivit Anexei I -"Diverse imobile" la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.225/1999, printre care: terenul în suprafață de 350 m.p. situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918 (zona Gara de Sud) și stația pentru transportul în comun, urban, spații comerciale-Piața 1 Decembrie 1918 (zona Gara de Sud).

Având în vedere intenția municipalității de a accesa fonduri europene în vederea derulării proiectului: “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor” s-a lansat comandă în vederea efectuării măsurătorilor de specialitate, în vederea intabularii dreptului de proprietate asupra bunului menționat anterior, ce urmează să fie afectate de proiect.

Potrivit contractului subsecvent nr. 8934/2017, invocat mai sus, a fost lansată comanda de măsurare în vederea actualizării suprafeței de teren a imobilului Stația Coreco Gara de Sud sens în care prin adresa nr. 18044/22.08.2017, firma prestatoare a transmis planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 482 mp, precum și releveul construcției în suprafață utilă de 165,32 mp unde sunt menționate 11 încăperi cu destinații de spații comerciale în suprafață construită de 178 mp.

în urma transmiterii spre verificare Direcției Generale de Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, aceasta din urmă a comunicat prin adresa nr. 306675/05.09.2017, faptul că “Stația Coreco Gara de Sud, în configurația din planul transmis, corespunde ca amplasament cu cel din lucrarea de introducere a cadastrului imobiliar edilitar, configurația fiind diferită”. La data de 12.12.2017, prin adresa nr. 1328,10684 s-a solicitat firmei prestatoare modificarea planului de amplasament și delimitare a imobilului în sensul excluderii suprafeței de teren aferentă trotuarului și includerea acesteia în suprafața de teren a Pieței 1 Decembrie 1918.

La data de 14.02.2018, prin adresa nr. 870,800,882, firma prestatoare-a-, transmis planul final de amplasament și delimitare pentru acest imobil &ce corespunde cu denumirea de Stație pentru transportul în comun urban, Piața 1 decembrie 1918 (zona Gara de Sud) având suprafața terenului de 415 mp, ce constituie Ane^a’nr.3 la prezentul proiect de hotărâre. Aceasta documentație nu a fost transmisă spre verificare Direcției Generale de Dezvoltare Urbană întrucât documentația refăcută nu presupunea niodificaări majore de configurație.

Ca urmare a măsurătorilor de specialitate efectuate de către firma prestatoare, asupra bunurilor sus menționat se impune, actualizarea corespunzătoare a “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, conform realității cadastrale.

Prin Hotărârea nr. 219/2010a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat înființarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., fiind încheiat Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010. în anexa la acest contract cu modificările si completările ulterioare, sunt incluse bunurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise in concesiune către această societate.

Durata contractului este de 49 de ani, de la data semnării lui, cu drept de prelungire in condițiile legii, la solicitarea concesionarului, cu cel puțin 6 luni înaintea expirării acestei perioade, numai cu aprobarea prealabila a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

După aprobarea hotărârii privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, se impune modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., referitor la imobilele - teren si construcție - situate în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918 (zona Gara de Sud).

întrucât se include o nouă poziție și se completează “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, este necesară completarea Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Având în vedere intenția municipalității de realizare a celor două obiective de investiții: „Modernizare Str. Gh. Cantacuzino în zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare Str. Ghe. Cantacuzino, tronson Șos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal”, „Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor ’ ’ și finalizarea măsurătorilor efectuate de către firma prestatoare se impune promovarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, necesară înscrierii în cartea funciară a U.A.T. Ploiești a acestor bunuri.


Situația a fost analizată de către Comisia nr.2 - Valorificarea^^țrifebhiuluv/


Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare OperațiuM^p^^m^ care potrivit Procesului-Verbal din data de 07.03.2018 a avizat favorabil initieTeaunui proiect de hotarare in sensul celor menționate mai sus.

Director Executiv, Carmen Daniela Bucur


Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tăbî
AVIZAT,


Sef Serviciu S.I.E.B.

Gabripa Mîndruțiu W

Sef Serviciu S.I.B.

Mădălin Negoiță

&


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV, Andreea Mihaela Cristea


DIRECȚIA ECONOMICĂ,


IRECTpR EXECUTIV, Ileana Gavrilă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

........Z i -X

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICIICĂTRE \ POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE

OPERAȚIUNI COMERCIALE ’    \ :        >/

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotarare privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”

Si a emis:

5