Hotărârea nr. 1/2018

Hotãrârea nr. 1 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență şi de reprezentare de către Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR, I privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.”

9

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a consilierilor locali Marilena Stanciu și Sorin Văduva și Raportul de specialitate nr. 903/12.01.2018 al Societății „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.”, prin care se propune aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, de către Societatea „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.”;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 2/29.01.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

Luând act de raportul Comisiei nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.01.2018;

Având în vedere prevederile art. I alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 9, art. 115 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L”, pentru următoarele dosare:

Nr. Crt.

Număr dosar

Calitatea

S.G.U.

Părți dosar

Obiectul dosarului

Valoare

Instanța

1

4314/281/2017

contestator

S.C. DESIGN

MOBILA S.R.L.

contestație la executare

1/3 din veniturile debitorului Nicolae Donald Constantin

Judecătoria

Ploiești

2

12923/281/2017

pârât

S.C. ȘTEFAN

FLORA S.N.C.

contestație la executare/ evacuare

13993 lei

Judecătoria

Ploiești

3

11082/281/

2017

reclamant

S.C. MASIADA

TRADE S.R.L.

pretenții

25909 lei

Judecătoria Ploiești

4

6371/105/2017

A A t

parat

CONSTANTIN

DONALD

NICOLAE

anulare hotărâre

A.G.A.

68/01.08.2017

*

Tribunalul

Prahova

5

5324/105/2017

creditor

S.C. JOHN

EVANS S.R.L.

cerere înscriere la masa credală

235657,13

lei

Tribunalul

Prahova

6

5184/105/2017

A A ,

parat

SCARLAT MARIA MANUELA

anulare act administrativ

*

Tribunalul

Prahova

7

21216/281/2017

contestator

S.C. DESIGN

MOBILA

contestație la executare popriri

73476,36

lei

Judecătoria

Ploiești

8

2148/281/2018

reclamant

Constantin Donald

Nicolae

pretenții

131.677,34 lei

Judecătoria

Ploiești

ART. 2 Aprobă onorariul avocațial, în cuantum de 300 lei/fiecare fază procesuală, iar pentru dosarele câștigate definitiv în instanță se adaugă onorariu de succes (onorariu pe care avocatul are dreptul să-1 solicite și să-l obțină în completarea onorariului fixat, în funcție de rezultatul sau serviciul furnizat și constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilit pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat) în cuantum de maximum 3% din câtimea pretenției din proces, sumă ce va fi recuperată de la reclamant.

ART. 3 Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.” pentru achiziționarea serviciilor menționate la art.l.

ART. 4 Societatea „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.” va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 30 ianuarie 2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George-Sor ^-Ni^ulae-BOTEZ
Contrasemnează:

SECRETAR^/ Laurentni DITU


AR,z DITU


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultantă, de asistentă si de

reprezentare de către Societatea „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.”

Potrivit prevederilor art. I alin. (1) din O.U.G nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative “Autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziționa servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare”.

Insă, alineatul 3 al aceluiași articol prevede faptul că în situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea consiliului local, în acest caz.

A

In cadrul ședinței comună - Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Asociațiilor - ne-a fost adusă la cunoștință următoarea situație:

5                                                                                       5        9                                                      9

 • -  Compartimentul Juridic nu mai are personal de specialitate, ca urmare a demisiilor consilierilor juridici; în prezent în cadrul compartimentului juridic își desfășoară activitatea un singur angajat ( debutant);

 • -  Dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată au fost deja amânate din lipsă de apărare, ceea ce nu se poate întâmpla și pentru termenele ulterioare;

 • -  Existența pe rolul instanțelor de judecată a unor dosare cu valoare financiară foarte mare, care trebuie soluționate în timp util.

La dosarele câștigate definitiv în instanță onorariu de succes (onorariu pe care avocatul are dreptul să-l solicite și să-l obțină în completarea onorariului fixat, în funcție de rezultatul sau serviciul furnizat și constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilit pentru atingerea de către avocat anumit rezultat) este de maximum 3% din câtimea pretenției din proces, pentru fiecare dosar în parte.

Dată fiind complexitatea acestor spețe, situația actuală a societăți i (inclusiv lipsa personalului cu experiență în domeniul juridic) și faptul că procesele aflate pe. rolul instanțelor de judecată au fost câștigate de către consilierii juridici care și-au prezentat demisiile, într-un procent de 12%, vă înaintăm proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.”

CONSILIERI LOCALI

Marilena Stanei ii

Sorin Văduva

Urbana Ploiești s.r.i.C.U.I. 27449967  J29/121 2/01.10.201 O RO27449967

Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel.0244-544212, 525252, fax: 02214-51 0353

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanța, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L”

Societatea „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.” a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 219/20IO, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.306/20IO , având ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Prin prezentul proiect de hotărâre Societatea „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.” solicită aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță ,de asistență și de reprezentare.

Astfel potrivit art.I alin,(l) din O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare : "Autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, societățile naționale,companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziționa servicii juridice de consultanță , de asistență și/sau de reprezentare”.

/A

Insă, alineatul 3 al aceluiași articol prevede că „în situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale, precum și regiilor autonome prevăzute la alin. (I) , nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natută, în condițiile legii, numai cu aprobarea și mandatarea reprezentanților statului sau unităților administrativ- teritoriale în organele de conducere ale acestora, respectiv de către consiliile județene pentru cele la care unitățile administrativ-teritoriale dețin integral sau majoritar capitalul social”.

Menționăm, în urma ședinței, Consiliului de Administrație, prin Decizia nr. 110/15.12.2017, s-au transformat 3 posturi de consilieri juridici,/deoarece' anterior, acestei decizii, posturile au fost scoase la concurs, iar angajați! care au promovat exmenul, devenind astfel consilieri juridici, după 2-3 zile de la angajare ■ și-au dat demisiile.

In Biroul Juridic Contencios, există 2 posturi de consilieri juridici, ca urmare a Deciziei mai sus menționată, un post de consilier juridic și un post de șef birou juridic,astfel, în prezent în cadrul biroului juridic își desfășoară activitatea un singur consilier juridic ( debutant), iar al doilea post,cel de șef birou juridic este ocupat de o angajată, venită prin detașare, pe o perioada de 6 luni.

Avem pe rolul instanțelor de judecată, un număr de 90 dosare, care trebuie soluționate în timp util.

Exemplificăm în acest sens:

Nr.

Crt.

Număr dosar

Calitatea SGU

Parti dosar

Obiectul dosarului

Valoare

Instanța

1

1355/281/ 2017

PARAT

SCZEDEKA

ADVERTISING SRL

obligația de a face

*

Judecătoria

Ploiești

2

8491/281/ 2017

reclamant

CASA DE CULTURA

I.L. CARAGIALE

pretenții

1517 lei

Judecătoria

Ploiești

3

441/281/ 2017

INTIMAT

PARCHETUL DE PE

LÂNGĂ JUDECĂTORIA PLOIEȘTI/ BUTOIU CONSTANTIN CRISTIAN

confirmare renunțare urmărire penală

*

Judecătoria

Ploiești     |

4

477/281/ 2017

CONTESTATOR

SC GEROM TRANS

SA

intoarcere executare

1020 LEI

Judecătoria

Ploiești

5

652/281/ 2017

reclamant

SC ESROM

ADVERTISING SRL

pretenții

57378,37 lei

Judecătoria

Ploiești

6

9250/281/ 2017

Intimat

PARCHETUL DE PE LANGA JUDECĂTORIA PLOIEȘTI si TudoracheIon

CONFIRMARE RENUNȚARE URMĂRIRE PENALA

*

Judecătoria

Ploiești

7

2079/281/ 2017

Intimat

Parchetul de pe langa Judecătoria Ploiești si lordache Florian

renunțare la urmărire penala

218,32 lei

Judecătoria

Ploiești


8

775837/

24.11.2017

parte vatamata/ parte civila

Mirea Androne Paul

plângere penala

69253,29

' ! Jei

''J *ț2Wa

.Mui^loiesti

9

8690/281/ 2017

contestator

SC DESIGN

MOBILA SRL

contestație la executare

veniturflU^ debitorului Nicolae Donald Constantin

vV' o

Judecătoria

Ploiești

10

4314/281/ 2017

contestator

SC DESIGN

MOBILA SRL

contestație la

executare

1/3 din veniturile debitorului

Nicoiae

Donald Constantin

Judecătoria

Ploiești

11

11275/281/2017

contestator

SC DESIGN

MOBILA SRL

contestație la executare

1/3 din veniturile debitorului Nicolae Donald Constantin

Judecătoria Ploiești

12

8996/281/ 2017

contestator

SC DESIGN

MOBILA SRL

contestație la executare

1/3 din veniturile debitorului

Nicolae

Donald Constantin

Judecătoria Ploiești

13

6256/281/ 2017

intimat

PARCHETUL DE PE LANGA JUDECĂTORIA PLOIEȘTI si Constantin Marius Georgian

confirmare renunțare urmărire

*

JUDECĂTORIA

Ploiești

14

4232/281/ 2017

intimat

PARCHETUL DE PE LANGA JUDECĂTORIA PLOIEȘTI si Podea nu Petre

confirmare renunțare urmărire

*

JUDECĂTORIA Ploiești

15

12682/281/2017

intimat

PARCHETUL DE PE LANGA JUDECĂTORIA PLOIEȘTI si

confirmare renunțare urmărire

*

JUDECĂTORIA

PloieștiCiusdel

Constantin

|î/>

Zv

16

2993/281/ 2017

intimat

PARCHETUL DE PE

LANGA JUDECĂTORIA PLOIEȘTI si Raducanu Florin

confirmare renunțare urmărire

*

JUDECĂTORIA Ploiești

17

9678/281/ 2017

reclamant

SC ECO BIO MASS SRL

ordonanța de plata

1336.76 lei

JUDECĂTORIA Ploiești

18

9677/281/ 2017

reclamant

SC BENZ

FUNERALY SRL

ordonanța de plata

5379.55 lei + 200 lei

JUDECĂTORIA Ploiești

19

48/2017

creditor

SC ȘTEFAN FLORA

SNC

evacuare si c/val. lipsa folosința

12846,24 lei

Bej Musat loan

20

14804/281/2017

intimat

SC ȘTEFAN FLORA SNC

suspendare provizorie

Judecătoria 1

Ploiești

21

12923/281/2017

intimat

SC ȘTEFAN FLORA

SNC

contestație la executare/ evacuare

Judecătoria

Ploiești

22

477/281/ 2017

contestator

GEROM TRANS SA

'întoarcere executare

970 lei + 50 lei

Judecătoria Ploiești

23

13468/281/ 2017

CREDITOR

SC NICOGET GENERAL INVEST SRL

ordonanța de plata

2318,43 lei

Judecătoria

Ploiești

24

5046/105/ 2017

PARAT

CUCU VALENTIN OCTAVIAN

ordonanța presedintiala

*

Tribunalul

Prahova

25

13845/281/ 2017

intimat

PARCHETUL DE PE LANGA JUDECĂTORIA PLOIEȘTI si Bulearca Ștefan

confirmare renunțare urmărire

*

Judecătoria

Ploiești

26

11594/281/2017

reclamant

SC ARENA SRL

pretenții

16526,04 LEI

Judecătoria Ploiești

27

11082/281/ 2017

reclamant

SC MASIADA TRADE SRJ

pretenții

25909 lei

Judecătoria Ploiești

28

4325/105/ 2017

debitor

VEOLIA ENERGIE

PRAHOVA SA

ordonanța de plata

670517,61

LEI

Tribunalul Prahova

30

17648/281/2017

contestator

ANAF DGRFPP

contestație la executare silita titlu executoriu 21303/2017

2297495 lei

Judecătoria

Ploiești


30

6426/105/2017

reclamant

ANAF DGRFPP

cerere de suspendare executare acte adm.Fiscale

2171.173 tei-

-^W^alul

L ./Prahova

31

6371/105/2017

parat

CONSTANTIN

DONALD NICOLAE

anulare hota rare AGA 68/01.08.2017

*

Tribunalul

Prahova

32

11275/281/2017

contestator

SC DESIGN MOBILA

contestație la executare

*

Judecătoria

Ploiești

33

8996/281/2017

contestator

SC DESIGN MOBILA

contestație ia executare

*

Judecătoria

Ploiești

34

5324/105/2017

creditor

SC JOHN EVANS SRL

cerere înscriere la masa credala

235657,13

lei

Tribunalul Prahova

35

5184/105/2017

parat

SCARLAT MARIA

MANUELA

anulare act administrativ

*

Tribunalul Prahova

36

21216/281/2017

contestator

SC DESIGN MOBILA

contestație la executare popriri

73476,36 lei

judecaroria Ploiești

37

7886/105/2017

parat

TRICAN ȘTEFAN

contestație act

*

Tribunalul Prahova

38

7887/105/2017

parat

TRICAN ȘTEFAN

contestație decizie de sancționare

*

Tribunalul

Prahova


Onorariul pentru dosarele enunțate mai sus va fi in cuantum de 300 lei/fiecare faza procesuala, iar pentru dosarele câștigate definitiv în instanță se adauga onorariu de succes (onorariu pe care avocatul are dreptul să-l solicite și să-1 obțină în completarea onorariului fixat, în funcție de rezultatul sau serviciul furnizat și constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilit pentru atingerea de către avocat anumit rezultat) este de maximum 3% din câtimea pretenției din proces, pentru fiecare dosar în parte, suma ce va fi recuperata de la reclamant.

Având în vedere aceste considerente, propunem spre analiză și aprobare acest proiect de hotărâre.


BIROU JURIDI

Melania

CONTENCIOS raaomir

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII T PUBLICE, CONTRACTE _

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.”

Prin proiectul de hotărâre supus spre aprobare se propune achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare pentru un număr de 38 de dosare, astfel cum sunt enumerate la art. 1. Deducem că pentru celelalte dosare aflate în prezent pe rolul instanței de judecată, sau dosare viitoare în care S.C. „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.” va fi parte, nu este necesară achiziționarea acestor servicii, personalul specializat din cadrul societății fiind în măsură să asigure reprezentarea.

Totdată, din cuprinsul raportului de specialitate întocmit de către S.C. „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.” rezultă faptul că în prezent, în cadrul biroului juridic își desfășoară activitatea 2 consilieri juridici dintre care unul debutant și unul definitiv, având în total un număr de 90 dosare aflate pe rolul intanței de judecată.

Potrivit art. I, alin. 3 din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative: “în situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea:

 • a) ordonatorilor principali de credite pentru autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale;

 • b) consiliilor locale, consiliilor județene sau Consiliului General al Municipiului București, după caz, pentru autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice locale”.

Având în vedere faptul că în cadrul societății există 2 consilieri juridici care au pregătirea profesională necesară asigurării consultanței și reprezentării persoanei juridice în fața terților, consider că nu există motive temeinic justificate pentru a se aprecia că activitățile juridice nu se pot realiza de către personalul angajat în acest scop.

Pentru aceste motive, avizez nefavorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.”.

DIRECTOR EXECUTIV

ANDREEA CRISTEAs.c.Servicii de (qpspodârire Urbana Ploiești

C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

PloioHtl,          nr, 32, t»l:@244«S44Z12f 628292, fux:0244-5103S3 eod p


Nr. 107/16.11.2017

DECIZIE a Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Consiliul de administrație al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L., numit prin Hotararea Adunării Generale Ordinare a Asociaților nr. 42/31.05.2017, vazand :

 • - Procesul-verbal al Consiliului de Administrație al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. incheiat in data de 16.11.2017 (inregistrat sub nr. 209/16.11.2017),

 • - H.C.L. nr. 219/28.07.2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., modificata prin H.C.L. nr. 306/30.08.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, cu modificările si completările ulterioare ,

 • - In temeiul H.C.L. nr. 299/12.09.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.;

 • - In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

 • - In baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările si completările ulterioare;

 • - O.U.G. nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, cu modificările si completările următoare;

u s.c.Servicii de Gospodărire


Urbană Ploiești S1.i.

L' p

PtolMtl, Str.Wtenl «fi 33,1»MI244MH4Z<IZ, 925352, f«x:0244-5"t035|'w>a fcmi «0545 VM,:-.      \-,y


C.U.L 27449987  J29/1212/01.10.2010  RO27449987

DECIDE:

Art.l. Se avizeaza rectificarea BVC al Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. aferent anului 2017. Inainteaza spre aprobare Adunării Generale a Asociaților.

Art.2. Se aproba Proiectul de hotarare privind achiziționarea de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare de către Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

PREȘEDINTE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AL S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.


Servicii de CjpspodărireUrbana Ploiești SJ.I. SlSTtHDEMAHKGBirariSRTiflCAT IDC134132 ISO 9001


C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

Ploloxtl, Str.Valoni nr. 32, toi:0244-544212, 525252. fax:0244-510353 cod poutal 100046

Nr. 110/15.12.2017

DECIZIE a Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Consiliul de administrație al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L., numit prin Hotararea Adunării Generale Ordinare a Asociaților nr. 42/31.05.2017, vazand :

 • - Procesul-verbal al Consiliului de Administrație al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. incheiat in data de 15.12.2017 (înregistrat sub nr. 231/15.12.2017),

 • - H.C.L. nr. 219/28.07.2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., modificata prin H.C.L. nr. 306/30.08.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, cu modificările si completările ulterioare,

 • - In temeiul H.C.L. nr. 299/12.09.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.;

 • - In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

 • - In baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările si completările ulterioare;

 • - O.U.G. nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, cu modificările si completările următoare;


  Servicii de Gospodărire


  Urbană Ploiești


  C.UJ.27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967Ploloxtl, Str. Valoni nr. 32. tol:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod poxtal 100046

DECIDE:

Art.l. Aproba transformarea a trei posturi vacante de consilier juridic din Structura Compartimentului Juridic Contencios in posturi de referent in cadrul Compartimentului Blocari-Ridicari.

Art.2. Avizează Proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

Ionut Ciortan Cretu

Î

;3


c Servicii de (qpspodarire


Urbană Ploiești $.r.i.


C.U.I. 27449967  J29/121 2/01.10.2010  RO27449967

Plolnstl. JStr.Valunf nr. 32. ««1:0244-444242. 023282. fax:O244-51O3S3 cod postai 100048

CĂTRE,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


S.C. ot-iV r'!i i»_ GOSPODĂRIREI URBAN,; PLOIEȘTI S.R.L.


REGISTRATURA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Direcția Administrație Publica , Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Serviciul Relația cu Consiliul Local, Reglementare

Ploiești, B-dul Republicii, nr.2

Va inaintam alaturat, proiectul de hotarare privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultant de asistenta si reprezentare de către Societatea “Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.”, spre analiza si aprobare.

Cu considerație,


DIRECTO

Ovidiu


urbana ploiești


BIROU JURIDIC - CONTENCIOS

Cons. jr. Simona Afbulescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘIRECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. ”
Data: 2 - â I ■ 2zJ d