Proces verbal din 31.10.2017

Proces verbal din 31 octombrie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL


al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 31 octombrie 2017


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr.6954/26 octombrie 2017.

La ședință au participat un număr de 26 consilieri din 27 în funcție, absent fiind domnul consilier Iulian Bolocan.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre        - Primar

Domnul Laurențiu Dițu             - Secretar

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez

***

Dl. George Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți un număr de 25 de consilieri din totalul de 26. Constat existență cvorumului pentru începerea lucrărilor. începem cu Imnul de stat.

*

Lipsesc colegii Bolocan Iulian și Mateescu Marius Nicolae.

Față de ordinea de zi, care a fost anunțată inițial, am înțeles că se retrage punctul nr.9 „Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 298/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești, modificata '.

Dl. Ștefan Dănescu

Aș vrea să retrag și nr. 26 „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea “Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești” aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/10.07.2017\

Dl. Gheorghe Popa

La ordinea de zi suplimentară există un proiect pe care noi, grupul PNL, l-am depus, cu privire la ajustarea prețului local el energiei termice. Colegii noștri au depus și dânșii, 1


faptul că există posibilitatea de a asigura diferența de 2 lei, cât este diferen^întt^^^e două proiecte de la 161 la 159, înjur de vreo 750 de mii, am considerat, gmpijONt^că^dacă există această posibilitate financiară pentru a asigura această subvenție pehtru edațenii municipiului Ploiești, să rămână o variantă de proiect, cea cu prețul cel mai scăzut de 159,29 lei, proiect propus de colegii noștri, la care să fim și noi inițiatori, grupul PNL și să rămână pe ordinea de zi suplimentară decât un proiect, proiectul nr. 2.

Dl. George Botez

Deci, retrageți punctul nr. 1 suplimentar.

O să dau citire listei cu proiectele suplimentare pentru a vota introducerea pe ordinea

de zi.


„Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului local al energiei termice facturate populației în municipiul Ploiești':

Cine este pentru?

25 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

J

25 de voturi pentru.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și


cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2017\

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al

Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2017\

Cine este pentru?

25 de voturi


Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești pe anul 2017\

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 25 de voturi pentru.


25 de voturi


„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

25 de voturi

..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești”.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

25 de voturi

*

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești”.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

25 de voturi

*

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 201 7”.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

25 de voturi

*

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești”.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

25 de voturi

*

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2017".

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

25 de voturi

*

„Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 353/18.10.2017privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești”.

Cine este pentru?

25 de voturiCine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

25 de voturi pentru.

*

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al MunicipiuluiPlo iești pe anul 2017”.

Cine este pentru?

25 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2017 în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”.

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2017 a Municipiului Ploiești pentru Asociația „Orașe Energie România”.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 25 de voturi pentru.

25 de voturi

*

„Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de negociere a Protocolului privind asigurarea finanțării și realizării de către Concesionar (S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L) a investițiilor necesare finalizării lucrărilor de modernizare a stației de epurare precum și a lucrărilor de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în cartierul Mitică Apostol”.

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

„Proiect de hotărâre privind transformarea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești'.

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

*                 X       v

„Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului 615 Ploieștifdin domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale ^domepful public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiuluiPlo iești.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

25 de voturi              \a

*

„Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 1149 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 95) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești și modificarea poziției 112 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 95) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l33/27.06.2007 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al

municipiului Ploiești'.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

25 de voturi

*

„Proiect de hotărâre privind organizarea de licitație publică deschisă cu strigare pentru valorificarea materialelor recuperate ca urmare a modernizării liniilor de tramvai

din Municipiul Ploiești'.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

25 de voturi

*

„Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S. C. JETFL Y HUB S.R.L. a suprafeței de teren de 5.975 mp, situat în Ploiești, Tarlaua TI2, parcela A170, nr. cadastral 143177, Carte funciară 143177”.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

25 de voturi

*

„Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei colaborării și modificarea prin act adițional a Contractului de colaborare nr. 20657/13.11.2014 încheiat între Municipiul Ploiești si Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România”.

9        9                            9                                                                  9                                                         9

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

25 de voturi

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

*                 /* 7

..Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației telffîip&fazazStftdi'ti de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de ift^est^^^Amenajare loc de odihnă și reabilitare loc de joacă strada Aleea Școlii (cartier \l(UicRoșn)'

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

..Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren din TEr (zona aferentă rețelelor tehnico edilitare) în zonă Lm/IS (locuinte/institutii si servicii), modificare indicatori urbanistici si ridicare restricție de construire” B-dul Republicii, nr.194 D”.

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

*

..Informare privind oportunitatea achiziției imobilului situat în Ploiești, str. Mihai Eminescu nr. 7-9, cu destinația sală de box”.

Este o informare, o supun la vot:

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

*

In aceste condiții, ordinea de zi este compusă din ordinea de zi inițială, din care s-au retras proiectele nr. 9 și 26, și suplimentarele, pe care le aveți, mai puțin punctul 1, care a fost retras de către inițiatori.

9

Pentru o mai bună desfășurare a lucrărilor, pentru că unii dintre colegi au și alte probleme și este o chestiune de număr, să nu avem probleme legate de cvorum, urmare a discuțiilor la nivelul grupurilor politice, am stabilit să votăm cu prioritate acele proiecte care au ca cerință două treimi din cvorumul consilierilor, proiectele de patrimoniu.

Ca atare, cu încuviințarea dumneavoastră, voi supune la vot să modificăm un pic ordinea în care vom supune dezbaterii și vom vota, după cum urmează: punctele suplimentare care sunt pe lista dumneavoastră de la nr. 18 la numărul 22 inclusiv să fie luate în discuție după punctul 4 din ordinea de zi, fiind vorba de proiecte de patrimoniu. Și punctele de la 27 la 47, după.

în afară de asta, avem două solicitări de a lua cuvântul - dl. Marcel Bejgu din partea Uniunii Artiștilor Plastici și dl. Ilie Șipotocea.

Supun la vot atât modificarea ordinii în care vom avea dezbateri, precum și solicitarea celor două persoane să ia cuvântul în acest consiliu, cu precizarea să se limiteze la 2 minute având în vedere volumul mare de activitate pe ziua de astăzi:                         \

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?          -

9

25 de voturi pentru. Aprobat.

*

Dl. Marcel Bejgu aveți două minute.

DI. Marcel Bejgu - Uniunea Artiștilor Plastici

Bună ziua. Mă numesc Marcel Bejgu, sunt președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, asociația din Ploiești.

7                    9                                  5

Vin în fața dumneavoastră, plin de emoție, bineînțeles, pentru că nu mi s-a mai întâmplat lucrul acesta niciodată, pentru a vă aduce la cunoștință tuturor, o parte dintre dumneavoastră care știți problema noastră, îmi cer scuze că o s-o audă încă o dată. Suntem Uniunea Artiștilor Plastici, facem parte din ANUC, o asociație care cuprinde toți creatorii din România, suntem o asociație de utilitate publică, înființată în anii 50 și care își păstrează, până în ziua de astăzi, în mare, modul de organizare.

Venim în fața dumneavoastră pentru că, de-a lungul anilor, Uniunea Artiștilor Plastici a găsit întotdeauna înțelegere la absolut toate autoritățile locale și eu sunt convins că și de data aceasta o să găsim înțelegere.

Noi avem niște spații închiriate - Galeria de Artă din Ploiești, cunoscută probabil tuturor, care se află în centrul orașului și o parte dintre atelierele pe care le avem tot așa, închiriate sau în colaborare cu Primăria Ploiești, în momentul de față, vorbesc despre atelierele din strada Ion Creangă. Ambele spații sunt situate în niște clădiri cu anumite probleme de risc seismic. La Galeria de Artă, problema pe care o cunoașteți probabil din mass-media a fost mult cântată de dl. Doroftei. Noi nu suntem așa de vocali ca el, dar am vrea să găsim înțelegere la dumneavoastră, cum am găsit întotdeauna, să găsim o soluție adecvată pentru ca Galeria de Artă, care este în centrul orașului și este un simbol al orașului și al județului, să fie găsit un spațiu adecvat pentru a continua și a produce acolo diverse evenimente legate de arta plastică.

Pentru noi este o mare tragedie pentru că este ca și când teatrului i s-ar lua clădirea sau filarmonicii i s-ar lua scena și clădirea și nu ar mai avea unde să-și manifeste actul de creație care cred că nu ar trebui neglijat de nici un om din acest oraș.

La fel și atelierele de creație unde se produc de fapt toate lucrările de artă care împodobesc orașul. Statuia lui Mihai Viteazul s-a construit și s-a produs în atelierele Ion Creangă, la fel Nichita Stănescu, grupul statuar de la Muzeul de Istorie.

Ni s-a propus, într-adevăr, la un moment dat, la comisia de patrimoniu, să le cumpărăm. Sigur, dacă prețul va fi unul simbolic sau rezonabil, poate facem într-un fel și lucrul acesta deși noi suntem o asociație non-profit, o asociație care nu produce în mod efectiv un fond de bani cu care să poată să-și permită lucrul acesta.

încă o dată, în încheiere, vă adresez tuturor un cuvânt de suflet, scoată pe noi, creatorii, din această umbră tristă în care am intrat de c.; care noi nu putem să mai facem ceva dacă nu avem un loc anume. i

Vă mulțumesc!

5

Dl. George Botez

Și noi vă mulțumim! Dl. Ilie Potocea, vă rog.

Dl. Ilie Potocea


Domnule președinte, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, Ilie Potocea vă adresează rugămintea ca să intrați în istorie și să faceți infrastructura acestui oraș care nu se mai numește municipiu așa cum arată el la toate intrările din toate direcțiile.

Și, ca să fiu foarte scurt - de la Dedeman și până la Teleajen, 150 de metri înainte, unde este granița acestui oraș numit Ploiești, este ceva dezastruos. Cred că în fiecare zi treceți prin această zonă și nu vă convine că sunt cantități industriale de apă, sunt accidente cu morți, iar ultima noutate, dacă mergeți la postul de control, este un stâlp care a rămas în mijlocul șoselei precum cel care a murit acum câteva săptămâni, acel taximetrist sau cetățean în București.

J                                    5

Rugămintea mea este să aduceți în zonă, pe strada Ștrandului, că sunt cetățean cu drepturi și obligații, partea de curent, partea de gaz, partea de apă și toate părțile care sunt necesare părții din municipiul Ploiești pentru că partea cealaltă este a Blejoiului. Numai în România se poate întâmpla ca un Drum Național 1B să fie despărțit în două zone, Blejoi și Ploiești.

Asta este rugămintea mea și să despărțiți cu dale din acelea de beton să nu se mai întâmple, chiar și la pod aici la Dedeman cred că nu este săptămână să nu se întoarcă în mijlocul acelei șosele și să rămână copiii fără tată sau fără mamă.

încă o dată: am 6 stâlpi, care sunt proprietate personală, îi ofer gratis sistemului de la Electrica în care să aducă curent electric până la proprietățile pe care le avem cei din zonă care plătim bani destul de mulți către bugetul de stat.

Ar mai fi multe probleme dar nu ne mai interesează la momentul acesta. Această infrastructură să domine și în partea de sud-est a județului Prahova.

Vă mulțumesc!

9

Dl. George Botez

Mulțumim! Dl. primar, vă rog.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Referitor la sensul giratoriu, la care făceați referire, este în studiu. In momentul de față așteptăm punctul de vedere al CNAIR-ului pentru a putea demara ulterior procedura de licitație pentru zona respectivă. Celelalte probleme le vom analiza și vom vedea ulterior.

Dl. Ilie Potocea

Mai ales că, la Bucov avem sensul giratoriu unde putem întoarce iar aici, la trei betoane (că așa îi zic) nu este sens giratoriu, faceți în așa fel încât să nu râdă lumea de noi că municipiul Ploiești este ultimul din țară.

0’0=7a>.

Dl. George Botez                                    /

Punctul nr. 1 . Aprobarea Procesului verbal al ședinței extriiprdinapeaX^ddsiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 15 septembrie 2017\   4      4 >'

Anunț și prezența domnului consilier Mateescu, suntem 26.

Au lipsit: Cosma Marcian, Drăgușin Paulica, Mateescu Marius și Stapclu Marilena. Supunem la vot pentru ceilalți colegi:

Cine este pentru?

22 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

22 de voturi pentru. Adoptat.

***

.Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al

Municipiului Ploiești din data de 29 septembrie 2017\

Au lipsit Andrei Gheorghe și Ganea Cristian-Mihai. Supun la vot: Cine este pentru?                  24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru.

.Aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 2 octombrie 2017\

Au lipsit: dl. Dinu, dl. Andrei Gheorghe, dl. Valentin Marcu, dl. Puiu Daniel Neagu. Supun la vot:

Cine este pentru?                  22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru.

***

A

„întrebări și interpelări”. Vă rog, dl. Ganea.

Dl. Cristian Ganea

Mulțumesc. Dl. primar, stimați colegi, am să fiu foarte scurt - în primul rând, mulțumesc pentru înțelegere grupului PNL pentru faptul că vom lua o hotărâre, spre binele ploieștenilor, împreună.

Pe masă, în fața dumneavoastră, în afară de informarea cu posibilitatea cumpărării sălii de sport, mai este o informare, de fapt, este o rugăminte a părintelui Aurelian de la Catedrala din Ploiești, pe care aș dori să nu o citiți acum pentru că sunt două pagini și ar fi bine s-o citiți pe îndelete acasă, eventual. Dânsul ne roagă să-l ajutăm în vederea terminării lucrării acestei Catedrale, care este un monument, unul dintre puținele monumente care există în Ploiești. Am discutat cu dl. Palaș astăzi, nu se mai poate face nimic în cadrul acestei ședințe însă, pentru ședințele viitoare, poate vom reuși, de comun acord, să ne hotărâm la o sumă pe care s-o acordăm în sprijinul acestei construcții, acestei terminări de construcții.

Vă mulțumesc!

Dl. George Botez

Și eu vă mulțumesc! Dna consilier Stanciu, vă rog.                         v

Dna. Marilena Stanciu                                             t

Dl. președinte, vreau să aduc în atenția colegilor și a cetățenilor municipiului Plblcști că sâmbătă a avut loc un accident, o situație neplăcută în cartierul Mitică Apostol.'A luat foc biserica. Cu sprijinul nostru, și ar trebui să nu rămânem insensibili, să putem săMjutăm acea comunitate din cartierul Mitică Apostol pentru că vin sărbătorile și chiar nu pot să-și desfășoare activitatea creștină, ortodoxă în zona respectivă. Să găsim cât mai curând o formă acceptabilă ca să putem să oferim o sumă, cred că e vorba de o sumă în jur la 80 de mii, 100 de mii de lei.

Vă mulțumesc!

9

Dl. George Botez

Și eu vă mulțumesc!

Dl. Sicoie, vă rog.

Dl. Florin Sicoie

Dl. președinte, am făcut o interpelare legată de stâlpii și bariera care au apărut în fața monumentului care este Catedrala Sfântul Ioan. Am primit răspuns de la Direcția de Patrimoniu că nu deține informații cu privire la avizul acordat pentru amplasarea unei bariere și de la Urbanism, unde mi s-a spus că, în urma verificărilor, în baza de date, s-a constatat că nu există autorizație de construire. Având în vedere că este un monument de clasă A, cum a spus și dl. viceprimar Ganea, monument de mare importanță, solicit desființarea de urgență a barierei și a stâlpișorilor pentru că, dacă ajungem în orașul acesta ca fiecare să-și facă bariere unde vrea, nu știu unde putem ajunge.

Referitor la cererea parohiei pentru sprijin financiar, totuși, în scrisoarea pe care am primit-o spune: „să ne sprijiniți în efortul nostru de a finaliza acest monument, incluzându-1 pe lista proiectelor cu finanțare de la bugetul de stat, prin Ministerul Culturii și Identității Naționale, Departamentul Centenar”, deci nu nouă ni se adresează scrisoarea, Ministerului Culturii, prin Departamentul Centenar. Cel puțin așa arată scrisoarea primită.

Dl. George Pană

Dar asta nu exclude faptul că putem să luăm și noi în discuție acest aspect.

Dl. George Botez

Mulțumim! Dl. Marcu.

9

Dl. Valentin Marcu

Bună ziua!

Profit de prezența Poliției Locale pentru a adresa o întrebare. Aș dori să mi se răspundă în scris: modalitatea în care este reglementat accesul autoturismelor pe pasajul pietonal de pe strada Mihail Kogălniceanu. De asemenea, să mi se comunice dacă, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, Poliția Locală a depistat autoturisme care să circule pe pasajul pietonal și ce măsuri au luat?

Vă mulțumesc!

Dl. George Botez

Și eu mulțumesc! Dna Dragulea, vă rog.

Dna. Sanda Dragulea

Am o cerință foarte mare și pentru biserica Sfânta Filofteia din Mimiu. Au nevoie de 50 de mii de lei pentru racordarea la gaz. Vor să-și monteze o centrală termică,-pagntele și toți enoriașii suferă de frig în zona aceea și au reușit să-și facă toată do^jroȘhtâți^ja^aptă un ajutor din partea noastră.


Dl. George Botez

Da, mulțumesc!

Alte luări de cuvânt? Dl. Sîrbu.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl. președinte! Așa cum spunea și colega mea, lăcașul de cult din cartierul Mitică Apostol este distrus în proporție de 80%. Pentru acest lucru, oamenii de acolo ne-au rugat ca, în cele 60 de zile, cât mai sunt până la începerea sărbătorilor de iarnă, să-i ajutăm să-și repare, cât de cât, acest așezământ. De aceea, am rugămintea la dl. primar și la executivul primăriei să analizeze de urgență și să facem o ședință de îndată, să acordăm acestui lăcaș de cult banii necesari pentru ca sărbătorile de iarnă să-i găsească, pe cei acești oameni care plătesc taxe și impozite la Ploiești, într-un lăcaș reparat.

Vă mulțumesc și să asigurăm oamenii de acolo că suntem cu gândul la ei.

Dl. George Botez

Si eu vă mulțumesc!

9                              5

O să-i rog pe cei de la Tehnic Investiții ca mâine, nu poimâine, nu răspoimâine, indiferent dacă plouă, ninge, să meargă până la fața locului și să întocmească un raport privind eventualele intervenții care s-ar putea face în așa fel încât, acel lăcaș de cult, la mijlocul lunii decembrie, să fie funcțional de o manieră acceptabilă.

Și, în același timp, am înțeles că acolo se edifică un lăcaș de cult nou și cam care ar fi cheltuielile pentru finalizarea acelei biserici, în așa fel încât poate, dacă avem posibilitatea, să sprijinim cetățenii și spre noua biserică, alături de alte surse, bineînțeles.

înțeleg că ne-am, oprit aici cu punctul acesta.

***

Haideți să-l trecem și pe 5 și pe urmă trecem la cele de patrimoniu: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnul GEORGESCU ALIN ANDREI”,

Vă rog propunere.

Dl. Sorin Văduva

Aș dori să fim trecuți toți ca inițiatori, toți consilierii, dacă sunteți de acord.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Acest copil este bolnav de leucemie și am propus să-i acordăm 30.000 de lei, în loc de 20.000. Noi, comisia vă propunem suma de 30.000 de lei.

Dl. George Botez

Toată lumea vrea să fie inițiator la acest proiect? Da? Ok.

Propunerea este de 30.000 de lei:

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?


privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Reguttimeuifilfu prj^ind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriupe terenurife ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești, aprobatp/ihHotărârea Consiliului Local nr. 80/25februarie 2016''.

Aici avem o comisie. înțeleg că a mai fost o comisie în acest sens?

Dl. Cristian Ganea

5 membri?

Dl. George Botez

Văd că sunt 4 din partea executivului. 5 consilieri și 4 reprezentanți ai executivului,

9 membri.


Cine este pentru?

26 de voturi


Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

Propuneri.

Dl. Cristian Ganea

Propun pe dl. Vîscan, dl. Dănescu.

Dl. George Pană

De la ALDE, dl. Mateescu.

Dl. Bogdan Hodorog

De la PMP, Claudia Sălceanu.

Dl. Gheorghe Popa

De la grupul PNL, dna Zoia Staicu.

Dl. George Botez

Tăiați „președinte”, o să-l alegeți dumneavoastră dintre membri. Dl. primar, din partea executivului?

Dl. secretar Laurențiu Dițu

Prin dispoziție.

Dl. Ștefan Dănescu

Nu-1 propunem aici? Avizul favorabil, în acest sens l-am dat.

Dl. George Botez

Haideți să-i propunem acum.

Dl Ștefan Dănescu

Am dori să desemnați o persoană și să rămână pe toată durata acestei comisii.

Dl. secretar Laurențiu Dițu

Această persoană nu poate fi desemnată doar prin hotărâre de consiliu. Face parte din aparatul de specialitate al domnului primar.

DI. Ștefan Dănescu

Ok, dar puteți ține cont ca, pe viitor, toți cei patru, pe care-i veți desemna să rămână până la sfârșit.

Dl. George Botez

Inițiatorii, vă rog faceți amendamente ca să rezolvăm problema. Am. votat că sunt 9 membri - 5 consilieri și 4 reprezentanți ai executivului.                  ;

Dl. George Pană

Un amendament ar putea fi formulat în sensul că primarul va nominaliza, prin dispoziție, reprezentanții executivului. La art. 1 ar trebui stipulat numărul, în sensul de 5 reprezentanți ai consiliului local și cei 4 prin dispoziție.

Dl. Marius Mateescu

Totuși, dl. primar nominalizați niște persoane.

Dl. George Botez

Urmează art. 2 „La lucrările comisiei vor participa și 4 membri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv din partea: Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, Direcției Gestiune Patrimoniu, Direcției Economice si Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte care vor fi nominalizați prin dispoziție emisă de primar " .

Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 26 de voturi pentru.

26 de voturi

*

E bine așa? Restul articolelor se renumerotează. Supun la vot renumerotarea:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 26 de voturi pentru.

26 de voturi

*

Vot deschis:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

26 de voturi

*

Nominalizările:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

26 de voturi

*

Supun la vot proiectul în integralitatea lui:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Adoptat.

26 de voturiPunctul 28: ..Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul

privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de iluminat public, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora”


Discuții? Nu sunt:

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

***

Punctul 29: ..Proiect de hotărâre privind preluarea unei părți din imobilul 3461 Ploiești din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești”.

Aici rămăsese ca discuție să știm care sunt eforturile financiare.

Dl. Cristian Ganea

Aici ni se cere un acord de principiu prin care trebuie să ne arătăm dorința de a-1 lua, urmând ca, pe parcurs, să vedem dacă nu cumva costurile de debranșare sau alte cheltuieli ar fi peste valoarea terenului și a clădirii pe piață. Or, acest lucru nu se poate face așa repede, dacă ni-1 dă, trebuie să-1 luăm, dacă ni se pare prea scump, îl dăm înapoi. Sunt instituții ale statului, nu cred că avem vreo obligație în acest sens.

Dl. Gheorghe Andre

Să vedem și condițiile, în primul rând. Poate sunt și condiții, care sunt mai importante decât costurile.

Dl. George Botez

In articolul 4 spune: în cazul în care nu se respectă destinația imobilului”. Care este aceea? Ok. Bine.

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

***

Punctul 30: .Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în două loturi a tarlalei T36parcela A495”.

Discuții? Nu sunt:

9

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.


Punctul 31: „Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procecțld^țfsp^ifce pentru edificarea Spitalului Municipal Ploiești pe amplasamentul siUitS^fț 'P^iăștil T 36/A 495, cu număr cadastral 143331”.


v V-' O/

Dl. Cristian Ganea                                                >'

Am aici niște amendamente. Am să le dau citire pe rând.

In primul rând modificarea titlului: „hotărâre privind aprobarea inițierii


procedurilor specifice pentru edificarea Spitalului Municipal Ploiești”.

Dl. George Botez

Fără „.. .pe amplasamentul... Supun la vot:

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

26 de voturi pentru.

Dl. Cristian Ganea

La art. 1 „Aprobă inițierea procedurilor specifice pentru edificarea Spitalului Municipal Ploiești”.

Dl. George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

Dl. Cristian Ganea

După art. 1 introducem un nou articol care va avea următorul cuprins: „se aprobă elaborarea notei conceptuale și a unui studiu de prefezabilitate care să analizeze următoarele variante de amplasare ale Spitalului Municipal Ploiești:

  • a) în Tarlaua T36/A495 cu nr. cadastral 143331, str. Ghighiului Ploiești;

  • b) în incinta imobilului 615 Ploiești, str. Torcători nr. 2 compus din teren și construcții, imobil pentru care s-a obținut acordul de principiu al Ministerului Apărării Naționale în vederea preluării acestuia de către municipiul Ploiești”.

Și trecem la art. 3 se va adăuga „Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte”.

Dl. George Botez

Supun la vot amendamentul de la art. 2:

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


Cine este pentru?                 26 de voturi               '

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

Supun la vot proiectul, în integralitate:

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

Punctul 32: „Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al Hotărârii nr.243/28.07.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a unor terenuri aferente balcoanelor”.

Discuții? Nu sunt.

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

Punctul 33: „Proiect de hotărâre privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Discuții? Nu sunt.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 26 de voturi pentru.

26 de voturi


Punctul 34: „Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilului - construcție „magazie” situat in Ploiești, Aleea Laurilor, nr. 2A, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia”.

Discuții? Nu sunt.

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

***

Punctul 35: ..Proiect de hotărâre privind organizarea de închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință


Avem comisie aici. Propun 5 membri:

Cine este pentru?

26 de voturi


Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

Dl. Cristian Ganea

Propun pe dna Marilena Stanciu.

Dl. George Pană

Dl. Sorin Văduva.

Dl. George Botez

Nu mai trecem „președinte și membri, rămâne numai „membri”.

Dl. Ganea, cred că aveți dreptul la 2.

Dl. Cristian Ganea

Dna. Sanda Dragulea.

Dl. Gheorghe Popa

Dl. Sicoie Florin din partea grupului PNL.

Dna. Claudia Sălceanu

Bogdan Hodorog.

Dl. George Botez

Fiind vot de persoane, propun vot deschis:

Cine este pentru?                   26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

*

Supun la vot nominalizările: Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

26 de voturi


*

Acum, la articolul 5 preluăm de la hotărârea anterioară „Direcției Gestiune Patrimoniu și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte”, 2 reprezentanți desemnați prin dispoziție emisă de primar.

. „ -ț Rj.

Și alin. 2 „La lucrări va participa și un reprezentant al Direcției deSptiățatePfdțlică Prahova”.


Văd că există membri în comisia de contestații?

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Avem si comisie de contestații.

3                                                              9

Dl. George Botez

Da, dar pun și eu o întrebare: cine soluționează contestațiile pentru că membrii comisiei sunt consilieri și cine sunt membrii din comisia de contestații? Nu poate să fie numit consilierul prin dispoziție a primarului.

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Sunt din executiv.

Dl. George Botez

Trecem art. 6 „Se numește comisia de soluționare a contestațiilor cu următoarea componență”. Propun 3 consilieri și 2 din executiv:

Cine este pentru?                  26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Să-i nominalizăm, 3 consilieri - dl. Andrei Gheorghe.

Dl. Tudor a părăsit sala, 25 de consilieri prezenți.

Dl. Gheorghe Popa

Dl. Iulian Bolocan.

Dl. George Pană

Dl. Paul Palas.

9

Dl. George Botez

„Din comisia de soluționare a contestațiilor fac parte și doi reprezentanți din aparatul de specialitate al primarului, numiți prin dispoziția acestuia”.

Supun la vot amendamentele - art. 5 reformulat. Suntem 24 de consilieri în sală, lipsesc domnii Tudor și Dănescu.

Vot de persoane, propun vot deschis:

24 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi pentru.

*

Art. 6, vot deschis, vot de persoane: Cine este pentru?

24 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi pentru.

Supun la vot nominalizările: Cine este pentru?

24 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? 24 de voturi pentru.

Supun la vot art. 6:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru.

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru. Mulțumesc!

*

24 de voturi24 de voturi„Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și domnul Cotoc Roman și doamna Cotoc Elena''1.

Cine este pentru?               24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

J

24 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 276 m.p. situat în Ploiești, str. Șirna nr. 74 (fosta str. Ghighiului nr.2, locația G 74), număr cadastral 127045, Carte Funciară 127045, către doamna Petcu Mădălina RozaHa”.

Au revenit în sală domnii consilieri Aurelian Tudor și Ștefan Dănescu, 26 de consilieri prezenți.

Discuții? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi

1 abținere

»

25 de voturi pentru și 1 abținere, dl. George Botez. Adoptat.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 900 m2, situat în Ploiești, Șoseaua Vestului, nr. 31A, Jud. Prahova, nr. cadastral 122121, Carte Funciară 122121, către S.C. PROCONSTRUCTS.R.L.”.

Discuții? Juridicul, vă rog situația litigiilor.

Dl. Sîrbu, vă rog.

Dl. Gheorghe Sîrbu                                         T-

Aș dori s-o întreb pe dna director de la Finanțe Publice Locale dacă această firmă are vreo datorie la noi, la finanțe locale?                                            L ’

Dna. Simona Visean-Dolniceanu — Serviciul Public Finanțe Locale .. i

Am efectuat o acțiune de inspecție fiscală, am constatat niște diferențe; de plată, societatea a contestat în instanță. Am avut, pe lângă fondul procesului și două cerm, una de suspendare a deciziei de impunere pe Legea 554 a contenciosului administrativ. Aceasta a fost respinsă de instanță. Și, o alta, de suspendare a executării care a fost admisă.

Deci, la acest moment, nu-i putem executa silit dar nici nu beneficiază de prevederile art. 157 din Codul de procedură fiscală care ar permite eliberarea unui certificat fiscal fără datorii.

Dl. George Botez

Deci are o datorie dar nu o puteți executa silit. Ce valoare are datoria?

Dna. Simona Vișean-Dolniceanu - Serviciul Public Finanțe Locale

In jur de 2 milioane de lei. La acest moment, cu tot cu majorări.

Dl. Paul Palaș

Dna. director dacă, onor consiliul vă solicită un certificat fiscal, cum sună acesta?

Dna. Simona Vișean-Dolniceanu - Serviciul Public Finanțe Locale

Cu datorii.

Dl. George Botez

Alte discuții? Supun la vot:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         26 de abțineri

9                                                                                       5

Cu 26 de abțineri, proiect respins.

***

„Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora''.

Discuții? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

„Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în domeniul public al municipiului Ploiești".

Discuții? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

..Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr. 195 din Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”.

Discuții? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

..Proiect de hotărâre privind modificarea art.l al Hotărârii nr. 444/21.12.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 6 mp, aferent balconului situat în Ploiești, str. Panduri, bloc 2E2, sc.l, ap. 2, parter".

Discuții? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

..Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 67/04.05.2005 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unor terenuri în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, referitor la suprafețele de teren situate în Ploiești, str. Energiei, nr. 8A și str. Energiei, nr. 8B”.

Discuții? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

„Proiect de hotărâre privind includerea în “Inventarul bunuriloraa domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului în suprafață dex2,97rni.p.

-Icătuiesc


balconului situat în Ploiești, str. Anotimpului, nr.5, bl.49, sc.A, ap3f parter Discuții? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?            -

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

„Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.l al Hotărârii nr.267/30.11.2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, referitor la imobilul situat în Ploiești, str. Romană nr.81 - fosta Baie Publică”.

Discuții? Vă rog, dl. Sicoie.

DL Florin Sicoie

Este vorba de o clădire simbolică, o fostă baie publică, edificată în anii 90, aflată în proprietate privată până în 1940, transformată în baie publică în 1953. O clădire impozantă, cu o suprafață mare și, dacă proiectul de hotărâre va fi urmat de ideea de a se vinde această clădire, eventual pentru a fi demolată și pentru a face loc unui teren de construcții, eu cred că ar trebui să ne gândim foarte atent pentru că acolo Primăria și-ar putea asuma restaurarea acelei clădiri. Ploieștiul nu are un muzeu al municipiului Ploiești și acolo s-ar putea organiza niște spații ample.

Militez pentru salvarea acestei clădiri. încă o dată: este vorba de o clădire de aproape 100 de ani, chiar dacă nu este monument, este într-o zonă cu tramă stradală monument și ar trebui salvată.

Mulțumesc!

Dl. George Botez

Din ce am fost informat, înțeleg că această modificare vizează faptul că, atunci când s-a făcut intabularea nu s-a luat în calcul subsolul și existența unui gard.

Dl. Florin Sicoie

Evident, în momentul în care există o persoană care, cu mare altruism, plătește taxele pentru această modificare și a se face intabulare, evident că acea persoană este interesată, chiar dacă declară că nu are nici un fel de pretenții, spre o cumpărare ulterioară.

Dl. George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

„Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aflate în administrarea „AdtninistrățieP Prcului după caz, casării acestora”.

Memorial Constantin Stere”, pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării acestora”.


Discuții? Nu sunt.

J

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

„Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea în administrarea „Administrației Parcului Memorial Constantin Stere”.

Discuții? Nu sunt.

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

Acum vom trece, cu îngăduința dumneavoastră, la punctul 18 de la suplimentare: „Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului 615 Ploiești, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești'.

Discuții? Nu sunt.

5

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

„Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 1149 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 95) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești și modificarea poziției 112 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 95) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.133/27.06.2007 privind

includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”.


Discuții? Nu sunt.

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

„Proiect de hotărâre privind organizarea de licitație publică deschisă cu strigare pentru valorificarea materialelor recuperate ca urmare a modernizării liniilor de tramvai din Municipiul Ploiești”.

Avem comisie? Nu avem, avem valoare. Supun la vot:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

„Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. JETFLY HUB S.R.L. a suprafeței de teren de 5.975 mp, situat în Ploiești, Tarlaua TI2, parcela A170, nr. cadastral 143177, Carte funciară 143177”.

Discuții? Nu sunt. Supun la vot:

Cine este pentru?               23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?          3 abțineri

23 de voturi pentru și 3 abțineri, dl. Paul Palaș, dl. George Botez și dna Paulica Drăgușin. Mulțumesc!

Dl. Cristian Ganea

S-a votat dar, as veni cu o întrebare: au fost ceva nelămuriri si niște discuții vizavi de

2      5                                                                                                                                5           9                       5

art. 17 din preambul, urmat de art. 13 din raport. Eu, personal am primit lămuriri de la dna. Andreea, aș dori, dacă puteți să le comunicați și colegilor.

Dna. Andreea Cristea - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Art. 13 din Legea 50 deschide capitolul privind concesionarea terenurilor care, într-adevăr, instituie ca regulă licitația publică. încă, art. 15 instituie excepția iar noi ne încadrăm la lit. e având în vedere că se extinde o construcție pe un teren alăturat. Deci, se poate prin concesiune directă.

DI. Cristian Ganea

Mulțumesc! îmi pare rău că s-a grăbit dl. președinte, pentru că acest lucru trebuia spus înainte.

***

o

x-rr. qV A


......._.. V-_. A

..Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei colaborării și mddificarea prin act adițional a Contractului de colaborare nr. 20657/13.11.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România”;

Discuții? Văr rog, dl. Sicoie.

Dl. Florin Sicoie

Prima rugăminte ar fi dacă prelungirea contractului nu s-ar face numai pe 1 an ci pe 3 ani. în vremea când eram cu dl. Mateescu în această comisie am hotărât să se facă prelungiri pe termene mai mari pentru că este vorba de o asociație serioasă, cu o veche colaborare și nu văd rostul ca în fiecare an să se prelungească un contract cu Uniunea Artiștilor Plastici.

A două problemă, ceea ce spunea și dl. președinte Marcel Bejgu, ar fi pierderea galeriei și pierderea a 7 ateliere de către artiști. Cele 7 ateliere aparțin unor artiști importanți, unul dintre ei este și dl Florin Șuțu, care este și cetățean de onoare al municipiului Ploiești.

în clipa aceasta, nu există o soluție și aș solicita Direcției de Patrimoniu să ne pună la dispoziție lista cu spațiile libere, pentru că trebuie să mai existe niște spații, și care ar fi soluțiile pentru salvarea acestor ateliere. Aș vrea să semnalez că acolo unde este galeria care va fi evacuată există și magazinul Uniunii Artiștilor Plastici, care nu poate funcționa decât într-o zonă în care se poate face comerț. Și, iarăși trebuie găsit un spațiu pentru Uniunea Artiștilor Plastici.

Deci, solicit o listă a spațiilor libere aflate, în momentul de față.

Dl. Cristian Ganea

Salut și venirea în sală a domnului președinte al Consiliului Județean, dl. Bogdan Toader. Consiliul Județean a făcut o solicitarea către Primăria Ploiești, în luna septembrie, pentru a muta o organizație, de pe lângă Consiliul Județean, în clădirea OMV-ului. Acea clădire, care se va elibera în Bobâlna, vom putea să le-o punem la dispoziție.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Fosta anexă a școlii 1.

Dl. Florin Sicoie

Rămâne o problemă nerezolvată - problema magazinului UAP-ului care nu poate funcționa la etajul IV într-o clădire. Este locul în care artiștii își vând lucrările și credeți-mă că nu sunt niște oameni bogați și unde există materialele necesare și școlilor, și pictorilor, ș.a.m.d.

Dl. Cristian Ganea

Poate vom identifica un teren, undeva în zona pietonală, în zona centrală și pe care să fim proprietari. Dacă nu, poate vom construi ceva pentru așa ceva. Eu am văzut într-un oraș frate cu noi o construcție din sticlă, foarte ușoară, unde își pot expune statuile sau lucrările de artă.

Dl. Marius Mateescu

Dl. președinte, dacă-mi permiteți, vin în completarea colegilor mei: am făcut un periplu prin fostul sediu al OMV și credeți-mă că am avut, la un moment dat, sentimentul că ceva este în neregulă. M-a dus cu gândul la „Infemo” al lui Dante. Este o totală 25

dezorganizare acolo și eu aș propune să constituim o comisie a consiliului ldbșil^nipreună -----x-----------j •                 i_ - ---t -      ----- jectiva t^ceca

îWea o ^ocupat


cu cei de la arhitectură, care să se ocupe cu administrarea acelui sediu în perspi ce s-a subliniat până acum.                                     /«/

tanc


Dl. George Botez


Din câte știu eu, la parterul acelui așezământ a funcționat Oancă, câre^ administrație proprie, separată de cea a OMV-ului. La ora aceasta, tot parferu de către AS SC?


Dna. Elena Iordache - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

Este ocupat de AS SC.

Dl. George Botez

Și, cu ce-1 ocupați?

Dna. Elena Iordache - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

Cu Serviciul de Ajutor de încălzire.

Dl. George Botez

Și, Serviciul de Ajutor de încălzire nu s-ar putea restrânge?

Dna. Elena Iordache - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

Sunt foarte mulți beneficiari, pe zi ar fi poate sute de persoane care vin să depună cereri și ar fi foarte greu să-i relocăm.

Dl. Marius Mateescu

Dl. președinte, mă tot gândesc la un dicton latin care este foarte dur și o să spun numai primele cuvinte „nolite mittere margaritas...”. Ce este pe parter este dezastru, este o imagine sumbră. Cu tot respectul față de acei oameni, cred că li se putea distribui etajul I, II sau III. Există posibilitatea tehnică. Nu trebuie să se plimbe cu liftul, se urcă pe scară, există o scară interioară care se poate foarte ușor accesa către etajul I. Iar, pe parter...

Dna. Elena Iordache - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

Scara interioară vine din subsol, nu-i putem verifica.

Dl. Cristian Ganea

Cu tot respectul, poate când veți construi piața de la Hale, o s-o puneți la dispoziție, este un spațiu adecvat, decât să criticați cum este organizat ASSC-ul.

Dl. Marius Mateescu

Departe de orice partipriuri politice și personale, dincolo de aceste partipriuri, ar trebui să ne gândim ca simpli cetățeni ai Ploieștiului.

Nu am absolut nimic cu ASSC-ul, și dânșii au făcut ceea ce au putut acolo, s-au organizat cum au putut dar nu s-au gândit în perspectiva corelării activităților din acea clădire.

Și, de aceea este imperios necesară formarea acelei comisii.

Dl. George Botez

A

îmi aduc aminte că dl. Teodorescu, într-o vreme, voia să facă o librărie acolo. Nu a ieșit nici librărie, nici galerie.

Dl. Ștefan Dănescu

Poate reușim cu vreo relație să menținem zona și reușim să găsim, poate la Hotel Central la parter eventual să găsim loc pentru UAP? Sau, dacă nu, Prahova.

Dl. Paul Palas

Dl. consilier, vă mulțumesc pentru faptul că ne băgați în seamă, asta înseamnă că suntem importanți pentru dumneavoastră. Intr-adevăr, Hotelul CentraKestfe. o_ clădire impozantă dar vă reamintesc că este domeniu privat, nu este public, îmbonf"^™^" - de ce ați avea îndreptățirea să vorbiți despre această clădire.


Dl. Ștefan Dănescu

Am încredere în dumneavoastră că ne puteți sprijini.

Dl. Paul Palaș

Puteți avea încredere în alte domenii.

DLMarius Mateescu

Dl. președinte, cred că trebuie să gândim din perspectiva ploieșteanului de acordare a acelui spațiu. în momentul în care va veni o delegație dintr-o stradă străină, un primar, o delegație importantă, este o clădire reprezentativă a Ploieștiului. în momentul în care ai intrat pe parter și vezi niște oameni căutându-și drepturile, într-adevăr, am tot respectul pentru dânșii, subliniez acest lucru, apare dezolant. într-o asemenea clădire să vezi un serviciu social la parter, cum ar fi dacă acolo ar funcționa o galerie de artă?

Dl. George Botez

Am înțeles. Este un punct de vedere, am luat act de el. Vă mulțumesc! S-ar părea că, la oara asta, sunt 3 locații - Hotel Central, Hale si Hotel Prahova.

Dl. Cristian Ganea

îmi cer scuze, haideți că am glumit destul dar am glumit pe necazul artiștilor, ceea ce nu este corect.

Eu văd o galerie de artă în interiorul unui muzeu, Muzeul de Artă, Muzeul Ceasului, Muzeul de Istorie, așa o văd. Cum ar fi, într-o instituție în care vin oameni cu probleme de sănătate, probleme locomotorii, să vezi galeria de artă în dreapta?

Dl. George Botez

Văd că s-a ajuns la Muzeul de Artă, pe partea cealaltă a mesei, probabil că o să urmeze s-o mutăm la mine în cabinet sau la firma domnului Sîrbu.

Dl. Florin Sicoie

Fiecare încearcă să arunce spre altcineva. Bineînțeles că muzeul a găzduit și găzduiește în permanență, împreună cu UAP-ul, multiple expoziții. Chiar această expoziție de joi, la care ați fost invitați, este făcută împreună cu muzeul, cataloagele au fost tipărite de noi împreună cu Casa de Cultură. Deci, colaborarea există dar noi nu putem sacrifica o parte din muzeu pentru ca ea să fie în permanență acolo. Muzeul nu este un muzeu mare, nu are multe săli. De exemplu, acum urmează bienala de gravură, trei luni, în toată clădirea muzeului va fi o expoziție internațională de gravură deci nu se pune problema în acest fel.

îmi aduc aminte de intervenția domnului Mateescu că, pe vremuri, ajutoarele acestea de încălzire, se dădeau la Poliția Comunitară și nu era nicio tragedie. Deci, există și alte soluții.

9

Dl. Ștefan Dănescu

Nu știu dacă știți dl. Sicoie, dl. Bejgu a fost în cadrul comisiei 2 de nenumărate ori, s-a discutat inclusiv de parter, am încercat să găsim soluții, în continuare avem și așteptăm acceptul Petrom-ului pentru ceea ce ne propunem și dl. Bejgu știe, vă poate confirma, că este o variantă și aceasta cu parterul. Așteptăm răspuns de la Petrom.

Dl. George Botez

Supun la vot amendamentul domnului Sicoie privind prelungirea cu^3vgnMrf Ipc de 1 an:


Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru 3 ani. Amendamentul a fost adoptat.

*

Supun la vot proiectul în integralitatea lui:

Cine este pentru?                  26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru, proiect adoptat.

Am terminat cu cele de patrimoniu. Facem o pauză de 5 minute.

***

PAUZĂ

***

Punctul nr. 6 ..Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri de combatere și distrugere a ambrozieipe teritoriul municipiului Ploiești”.

Dl. Cristian Ganea

Dacă nu vă supărați, am dori să fim și noi inițiatori.

Dl. George Botez

Trecem toți consilierii inițiatori. Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cin este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru. 25 de consilieri prezenți, lipsește dl. Neagu.

***

..Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de îmbunătățire a Eficienței Energetice în Municipiul Ploiești”.

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cin este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în vederea deplasării la Strasbourg, cu prilejul celei de a 15-a întâlniri anuale a Clubului de la Strasbourg, în perioada 7-10 noiembrie 2017”.

Suntem 26, a revenit dl. Neagu.

Vă rog dl. Ganea.

Dl. Cristian Ganea

Aș propune 4 membri din consiliul local să participe la acest eveniment. Din partea grupului PSD Ștefan Dănescu și Andrei Gheorghe.

Dl. Bogdan Hodorog

Din partea PMP, Claudia Sălceanu.                         ‘

Dl. George Pană                                    i

Din partea ALDE, dl. Văduva.

Dl. Gheorghe Popa

Din partea grupului PNL, dl. Marcu Valentin.

Dl. George Botez

O să iasă 5. Dl. Ganea, 4 sau 5? Mai există altă propunere?

Dl. Robert Vîscan

Propun deplasarea formată din 5 membri.

Dl. George Botez

Supun la vot 4 membri:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

4 voturi

22 de abțineri.

Sunt 4 pentru, dl. Ganea, dl. Dănescu, dl. Sîrbu și dl. Hodorog, restul abțineri.

Pentru 5 membri:

*

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi

4 abțineri

s

22 de voturi pentru și 4 abțineri, dl. Ganea, dl. Dănescu, dl. Hodorog și dl. Sîrbu.

*

S-a votat pentru un număr de 5. Propun să votăm prin vot deschis:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

26 de voturi

*

Supun la vot nominalizările.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

26 de voturi

*

Din aparatul de specialitate al primarului câte persoane trecem? 4 membri:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

26 de voturi

Dacă se abține cineva?

5


26 de voturi pentru.

*

Supun la vot proiectul în integralitate:

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

***

Punctul 10 „Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare locale în adunarea generală a acționarilor din cadrul S.C. Hale și Piețe S.A Ploiești, să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță fundamentați pe baza planului de administrare pentru perioada 2017 - 2021”.

Aș vrea să fac o pauză aici pentru că am văzut că este cu Hale și Piețe, mi-am adus aminte și vreau să vă propun să vă gândiți ca o posibilitate de relocare a Uniunii Artiștilor Plastici în actualul sediu, aflat în administrarea S.C. Hale si Piețe S.A, în care funcționează

7                                                                                                3              9                7                                    9

Judecătoria Ploiești, care urmează să se mute în sediul nou, probabil la mijlocul anului viitor. Și atunci, ne rămâne un spațiu disponibil în care nu văd de ce nu am putea să facem un centru de cultură al Ploieștiului. Mulțumesc!

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

***

Punctul 11: „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice PloiestF.

Discuții?

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

26 de voturi

***

Punctul 12: „Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație S.C. Transport Călători Express S.A. PloiestF.

Discuții?

3

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

26 de voturi

Punctul 13: „Proiect de publice pentru anul 2018”.

Discuții?

9

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.


Punctul 14: „Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești .

9                                                                                                                       9

Discuții?

9

Cine este pentru?                     26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

***

Punctul 15: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”.

*                    9                                                               9                                                                                                                       «

Discuții?

9

Cine este pentru?                     26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

***

Punctul 16: „Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții “C.N.L ” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - „Sală de educație fizică școlară din municipiul Ploiești, județul Prahova”.

Aici propun să intre toți consilierii locali inițiatori.

Cine este pentru?                     26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru. Mulțumesc! Adoptat.

***

Punctul 17: „Proiect de hotărâre privind aprobarea închirieriiprin licitațiipublice

deschise cu strigare a unor spații excedentare aparținând u preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești”.

Dna. Paulica Drăgușin

Nu particip la vot.

Dl. George Botez

nităfilor'de îny^ământ

O"

Dna consilier Drăgușin nu participă la vot. Rămânem 25 cu drept de vot. Supun la vot:

Cine este pentru?                     25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

Punctul 18: ..Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Grădinița cu program prelungit nr. 38 Ploiești, a unei părți din imobilul (clădire și teren) din str. Rares Vodă nr. 2 în suprafață de 579 mp aferent Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă” pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar”.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

26 de voturi

***

Punctul 19: ..Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate”.

Discuții? Nu sunt.

9

Cine este pentru?                     26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

Punctul 20: „Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate”.

Discuții? Nu sunt.

Cine este pentru?                     26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

Punctul 21: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor criteriilor de repartizare a locuințelor sociale'1'1.


Discuții? Nu sunt.

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

Punctul 22: ..Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale”. Discuții? Nu sunt.

Cine este pentru?

26 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

Punctul 23: „Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe”. Discuții? Nu sunt.

Cine este pentru?

26 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

Punctul 24: ..Proiect de hotărâre privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale”.

Discuții? Nu sunt.

9

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

$ * *

Punctul 25: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării locuințelor atribuite unor chiriași cu alte locuințe vacante de aceeași categorie”.

Discuții? Nu sunt.

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

Acum vom merge la punctul 48: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire clinică oftalmologică, P+2” Str. Alexaiulrii Glinkii, nr. 56, Ploiești'.                                                                  ^3

’            ’                                                                                                                                 .-A.


Discuții? Nu sunt.

J

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

26 de voturi


**$

Punctul 49: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire, schimbare destinație din construcția existentă - service auto în grădiniță și școală cu extindere și supraetajare P+l” Ploiești, Bulevardul

Republicii nr. IOC'.

Discuții? Nu sunt.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

26 de voturi

***

Punctul 50: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicareparțială interdicție de construire în intersecție și modificare regim de aliniere” Ploiești, str. Oltului nr. 4 — 6”.

Discuții? Nu sunt.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

26 de voturi

***

Punctul 51: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hala depozitare parter” Ploiești, Str. Găgeni, nr. 92”.

Discuții? Nu sunt.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

26 de voturi

***

Punctul 52: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atribuire indicatori urbanistici pentru imobilul situat în b-dul Republi Leu număr cadastral 137500 și zonă adiacentă” Ploiești, T17,P A 106/2”.


Discuții? Nu sunt.

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

s

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

Ne ducem pe lista cu suplimentare, la punctul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului local al energiei termice facturate populației în municipiul Ploiestr.

9

Trecem toți consilierii inițiatori. Supun la vot:

Cine este pentru?                     26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2017”.

Discuții?

Cine este pentru?                     26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 201T.

Discuții?

Cine este pentru?                     26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial,, Constantin Stere” Ploiești pe anul 2017\

Discuții?

J

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

26 de voturi


Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”.

Discuții?

9

Cine este pentru?                     26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești”.

Discuții?

9

Cine este pentru?                     26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului„ Toma Caragiu” Ploiești”.

Discuții?

9

Cine este pentru?                     26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2017”.

Discuții?

Cine este pentru?                     26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești”.

Discuții?

Cine este pentru?

26 de voturiCine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de cheltuieli d^âtuf^a^tsă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2017\

Discuții?

5

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

..Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 353/18.10.2017privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești”.

Cine este pentru?                     26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2017\

Aici nu ar putea să intre ajutorul pentru biserică? Hai să încercăm o alocare provizorie de sumă.

Dl. Paul Palas

Discutăm doar de Mitică Apostol acum.

Dna. Sanda Dragulea

Și pentru Sfânta Filofteia.

Dl. George Botez

Haideți să luăm hotărârea cea mai bună, să ne dăm fiecare cu părerea și vom decide.

Dl. Paul Palaș

Ținând cont de faptul că, în Cartierul Mitică Apostol a avut loc incidentul neplăcut în urma căruia a fost distrusă, prin ardere, biserica și că se impune o intervenție rapidă acolo, trebuie și noi să procedăm în consecință și să venim cu o rectificare.

Am discutat cu dl primar în pauza, pe care am avut-o, și a propus să facem o analiză corectă asupra tuturor solicitărilor pe care le avem de la mai multe biserici și, în următoarea ședință de consiliu, să vedem posibilitățile financiare pe care le avem și să satisfacem acele solicitări.

Propunerea mea este, pentru biserica din cartierul Mitică Aposto ?de la

fondul de rezervă 100 mii de lei, în condițiile în care avem disponibil 3» mii de lei acolo și să-i ducem la capitolul corespunzător pentru ajutorarea bisericii.

Dna Marilena Stanciui/ț

Merg pe calculele care au fost făcute de Direcția Tehnic Investirf ddAtKFde mii'de lei                                                                               ’

lei •                                                                                    \f4

D1. Gheorghe Andrei

Eu zic că și pentru Sfânta Filofteia ar fi bine dacă sunt bani. Dacă nu, în ședința următoare să analizăm oportunitatea că sunt mai multe biserici cu probleme deosebite. Să încercăm să le analizăm pe toate.

Dl. George Botez

Cine centralizează cererile de la biserici?

DL Cristian Ganea

După cum știți, sunt împărțite în două: un protopop este pe zona de sud, unul pe zona de nord. Ambii au venit cu hârtii și cu liste pentru bisericile care sunt în nevoie de lichidități. Ar trebui, împreună cu dl. primar, cu dl. Pană, să-i invităm cu listele să discutăm la fața locului.

D1. Gheorghe Andrei

La comisia de buget finanțe am primit o serie de cereri, ele sunt înregistrate și la secretariatul consiliului local și putem discuta pe marginea lor. Sunt solicitări clare, pe sume.

DL George Botez

O să-i rog pe cei de la Investiții, ținând cont de faptul că s-a ridicat problema cu Sfânta Filofteia, biserica din Mimiu, să avem în cel mai scurt timp și o estimare a ceea ce înseamnă cheltuielile de extindere a rețelei de gaze. Iar această estimare să fie făcută pe bază de documentație.

DL Florin Sicoie

Ar trebui centralizate toate nevoile cultelor din Ploiești, există si biserici neo-

5     7                         5

protestante, poate și ele au nevoi, nu ne putem limita la cele două protoerii.

Dl. Cristian Ganea

Oricărui cult care aduce solicitări.

D1. George Botez

Dl. consilier, ideea este că acolo nu scrie „ortodoxă”, e religie. Dar, întâmplător, nu știu cum se face că ard bisericile ortodoxe.

Deci, ați propus dumneavoastră un amendament comun, dna Stanciu și dl. Palaș, pentru suma de 100 de mii de lei, care, din punct de vedere contabil, cum se rezolvă?

D1. Paul Palaș

Este rezolvată.

DL George Botez

Dl. Dănescu, 100 de mii de lei a fost propus de cei doi colegi, dacă dumneavoastră aveți altă propunere...

DL Ștefan Dănescu

Eu propun 150 de mii, să intre și Sfânta Filofteia, 100 de mii pentru Mitică Apostol și 50 de mii pentru Mimiu.                                      ..XaT*

Dl. George Botez                                          '

Cum se rezolvă asta?

■X


Dl. Paul Palaș

■ezervâ” >100' de mii si-i

A 'Wv- v. . .'VvS'x '/           5

ducem la „cultură, recreere - bunuri și servicii în cont primărie”, b^irreșj^edțr^i■'rămânând


Propunerea, pe care am făcut-o eu, luăm de la „fondul de fes

i la r»n1+nva vor»rooro ._ kimnri C1 oo-rxrîoîî ife or>r»+ r»rifennvîa55

la dispoziția Primăriei pentru a face plățile respective. Firește că putemTace aceeași treabă și cu 150 de mii de lei.

Dl. George Botez

Și, eu de un de știu, făcând chestia asta, că banii se duc pentru acea operațiune? Dl. Paul Palaș

Prindem în proiectul de hotărâre, dacă vreți neapărat, iar dl. primar va duce la îndeplinire.

Dl. George Botez

Care este formula? Vă rog, dl. secretar?

Dl. secretar Laurentiu Ditu

In situația bisericii din Cartierul Mitică Apostol, înțeleg că s-a produs un incendiu, deci este o situație de urgență care justifică alocarea unor fonduri. în cealaltă situație, acordarea de sprijin cultelor religioase este prevăzută prin lege specială, care stabilește niște condiții și o anumită procedură. Nu se poate acorda în ședința de consiliu local de astăzi ajutor financiar de altă natură decât cel de urgență, având în vedere această lege specială și această procedură pe care trebuie s-o urmăm.

Mulțumesc!

Dl. George Botez

Subscriu opiniei dumneavoastră.

Sunt 2 propuneri: 100 de mii și 150 de mii prin care să acoperim și o altă solicitare. Vă rog dl. Palaș

Dl. Paul Palaș

Voiam să mai propun consiliului o modificare: dat fiind faptul că noi, de mâine, nu mai putem umbla pe investiții, până la sfârșitul anului și luând în considerație și ceea ce am discutat noi aici legat de ajutoarele care mai pot fi făcute, am avut o discuție cu dna Iamandi, dna director de la Direcția Tehnic Investiții și am întrebat-o ce crede domnia sa că nu s-ar putea realiza până la sfârșitul anului.

Ca să putem dispune de fondurile necesare, propun ca, de la active nefinanciare, de la capitolul transporturi, să luăm suma de 600 de mii din cei 25 de mii 649, care au mai rămas acolo, să-i ducem la fondul de rezervă, să-i putem folosi la un moment dat. Dacă sunteti de acord?

5

Este o propunere. La care pot renunța. Dl primar gândiți-vă că nu mai puteți umbla aici după 1 noiembrie până la 31 decembrie. De asta este momentul s-o facem acum. Iar, banii aceștia înțeleg că nu pot fi folosiți până la sfârșitul anului.

Dl. primar Adrian-FIorin Dobre

Ce reprezintă suma respectivă dna Iamandi?

Dna. Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

^Jui și âtfe am pLit^a să-i ..ui acesta.


Pe linii de investiții am putea la 840271 transporturi, modernizări.stră strada Verii din cartierul Malu Roșu, mai avem un rest de 560 de mii pe cât disponibilizăm până la anul, ținând cont că facem rețeaua de canalizare afm

Dna. Mariana Gavrilă - Direcția Economică               *            .


Vreau să vă informez că lista de investiții anul acesta s-a fmalka^din excedentul anilor anteriori. Deci, la ora aceasta, dacă mai modific lista de investiții, * '' mțrtsă duc banii în secțiunea de funcționare. Economii se pot face numai după o ana    efectivă a

realizărilor în secțiunea de funcționare.

Dl. Paul Palas

Este adevărat că la investiții am avut 46 sau 47 de milioane excedent de anul trecut și vreun 1 milion și ceva din disponibilul din acest an. Nu putem considera că cei 560 de mii sunt de anul acesta.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

A mai fost rectificarea aceea făcută pentru sumele acordate celor de la salubritate, tot de la investiții, dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, s-au luat și s-au dat pentru salubritate, să nu fie aici o problemă.

Ca și investiții care nu sunt finalizate anul acesta, într-adevăr este punct de vedere corect dar, procedural...

Dl. Paul Palaș

Să lăsăm lucrurile așa, pentru că este prematur acum în ședință să vedem ce anume putem lua și ce nu.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Să facem o analiză.

Dl. Paul Palaș

Facem o analiză. Fac numai precizarea că, până la sfârșitul anului, nu o să mai putem să luăm de la investiții si să vedem de la funcționare ce ne mai rămâne.

5        3                                                                       5

Dl. George Botez

S-a ridicat problema să facem o analiză cu bisericile, să vedem ce am putea să facem pentru ele. Avem fonduri pentru chestia asta?

Dl. Paul Palas

A               —   «

In acest moment, nu. De aceea, am pomenit de această posibilitate, conștient fiind că, până la sfârșitul anului, banii aceea nu pot fi cheltuiți.

Dl. George Botez

Și atunci, noi ce să analizăm? Ce nu putem să dăm?

Dl. Paul Palas

Să analizăm, după data de 1 noiembrie dacă, din cheltuielile de funcționare, repartizare pe instituții, putem face economii, să folosim acele economii din funcționare pentru ceea ce ne-am propus aici.

Dl. George Botez

Deci, există o...

Dl. Paul Palaș

Șansa este mult mai mică decât cea pe care am propus-o inițial.

DI. George Botez


-                                                                                                                                                                                   ț dB

Și, care sunt variantele în sensul a ceea ce ați spus dumneavoas L

Dl. Paul Palaș

Dacă vrem să nu complicăm lucrurile în buget, și cred că doamna are țfrepMt^fcMi are rost să ne complicăm acum pentru că nu avem exact toate informațiile?^ caWâvemnevoie, să aprobăm bugetul în forma pe care o avem, cu modificare de 100 de ^^-său' J-5’0 de mii de lei, cum vom decide astăzi, începând de mâine, să facem o analiză a'tentăspd-buget. Cel mai probabil, analiza va fi făcută undeva la începutul lunii decembrie pentru că instituțiile subordonate, din nefericire, abia atunci își fac socotelile foarte atent și știu pe ce sume se mai pot baza și pe ce sume nu se mai pot baza. Eu văd, undeva la începutul lunii decembrie, o situație clară pe funcționare la toate instituțiile subordonate și atunci vom putea ști: putem să mai beneficiem de atâția lei de la instituția „x”, atâția lei de la instituția „y”, atâția lei de la primărie, totul însemnând funcționare și acești bani să-i direcționăm către proiectul pe care dumneavoastră l-ați menționat aici.

Altă soluție nu avem decât să așteptăm anul 2018 până aprobăm bugetul, asta se întâmplă prin februarie, martie. Oricum nu cred că cineva poate să mai facă lucrări, cu excepția celor interioare mai devreme de noul an bugetar.

Dl. George Botez

Apreciați că racordarea la gaze a bisericii din Mimiu, este o chestiune de urgentă?

Dl. Paul Palaș

Poate fi făcută pentru că este o lucrare de interior.

Dl. George Botez

Dar este o chestiune de urgență sau ar putea să mai aștepte?

Dl. Paul Palaș

A

Nu pot eu să apreciez dacă este de urgență sau nu. In fondul de rezervă mai avem 367 de mii de lei. Dacă luăm 150 de mii...

Dl. George Botez

Ideea este de maniera următoare: dacă acum nu o consider ca fiind de urgență și merg pe 100 de mii, nu o să pot s-o consider de urgență nici luna viitoare. Și atunci voi intra pe niște proceduri. Pe mine asta mă interesează. Care este opinia aparatului de specialitate vizavi de chestia asta? Este de urgență un lăcaș bisericesc care nu are acces la gaze și care deservește o parte importantă a cetățenilor din Ploiești plătitori de taxe și impozite la Ploiești și care au nevoie de încălzire?

Dl. Paul Palaș

A

Vă pot spune că urgență este la Mitică Apostol. In partea cealaltă nu știu.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Dl. Palaș, la sfârșitul exercițiului bugetar, dacă apar anumite sume descoperite, fie pe secțiune da dezvoltare, fie pe secțiunea de funcționare, se pot acoperi din excedentul care există fie pe secțiunea de dezvoltare fie pe secțiunea de funcționare.

Dl. Paul Palaș

Făcând o analiză atentă pe fiecare instituție în parte, ajungem la concluzia că instituția „x” are mai multă alocare decât avea nevoie și luăm banii de unde sunt în plus și-i ducem

unde avem nevoie. Dar nu putem ști acum pe ce sume ne putem baza. Nu ayemdeunde să ne dăm seama.                                                             v


Dl. Cristian Ganea

Să-l întrebăm pe dl. Boștină: dumneavoastră ce părere aveți?

Dl. Viorel Boștină - Direcția Economică

Referitor la ce?

Dl. Cristian Ganea

La alocarea sumei.

Dl. Viorel Boștină - Direcția Economică

Vreau să vă spun că la fondul de rezervă avem în jur de 200 veniți cu o destinație specială, provin din niște încasări, pe care nu se știe dacă o să le facem. S-ar putea să fim nevoiți să reducem din încasări alocarea aceasta la fondul de rezervă. Eu zic că sumă maximă ar fi cam 100 de mii atât putem să ne încadrăm, pentru că este posibil ca în lunile noiembrie, decembrie să reducem această sumă din fondul de rezervă.

Dl. Paul Palaș

Eu sunt optimist, m-am uitat pe documentele pe care mi le-ați pus la dispoziție mai devreme și am văzut că am avut o execuție foarte bună, nesperat de bună pentru momentul acesta, de 98%, era parcă la 30 septembrie și vă mărturisesc că, din experiența mea nu am văzut niciodată o execuție atât de bună pentru primărie decât cea de acum. Nu văd de ce să nu avem în continuare o execuție atât de bună. Eu sunt mai optimist decât dumneavoastră.

Dl. George Pană

înțeleg că suma ar exista într-un cuantum de 100 de mii, așa cum a spus dl. director economic și întărit de dl. Palaș. Cred că problema, pe care trebuie s-o lămurim, este dacă ne putem încadra din punct de vedere al legislației pe caracterul de urgență. Și aici l-aș întreba pe dl. secretar, pentru că dumneavoastră ați făcut o afirmație că se pot da acești bani, având în vedere că această biserică a ars, a suferit daunele pe care le știm cu toții, având în vedere un caracter de urgență și că nu trebuie mers neapărat mers pe anumite proceduri și, dacă ne reconfirmați acest aspect, eu aș propune să trecem la vot și să alocăm acești bani pentru că, aceea este cea mai îndreptățită, date fiind prejudiciile cauzate de acel incendiu și să alocăm bani.

Dl. secretar Laurențiu Dițu

Pot să vă confirm un singur lucru: alocarea celor 50 de mii de lei, propusă pentru biserica din Mimiu, nu este legală, nu consider că este o situație de urgență.

Dl. Ștefan Dănescu

Retrag propunerea.

Dl. George Botez

Cu privire la cea care a ars?

Dl. secretar Laurențiu Dițu

Acolo este.

Dl. George Botez

Atunci se propune ca amendament comun al domnului Palaș și a doamnei Stanciu alocarea sumei de 100 de mii de lei din fondul de rezervă pentru întrajutorarea bisericii care a ars din cartierul Mitică Apostol.

Dl. secretar Laurențiu Dițu

Cu precizarea că această sumă trebuie cheltuită conform conform raportului încheiat de pompieri, cu pagubele care sunt.

Dl. George Botez

Fără discuție. Supun la vot:

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru. Mulțumesc!


*

Să ne uităm în textul hotărârii. Nu trebuie să trecem și că aprobăm un ajutor de urgență în cuantum de 100 de mii pentru parohia, cum îi zice?

Dl. Paul Palaș

Puteți să treceți dacă vreți să fiți sigur că banii se duc acolo...

Dl. George Botez

Da, vreau.

Trecem art. 5 .Aprobă un ajutor de urgență în cuantum de 100.000 lei pentru Biserica „Sf. împărați Constantin și Elena” - Parohia „Dumitru Apostol”, lăcaș de cult care deservește Cartierul „Mitică Apostol'.

Supun la vot:

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru. Lipsește dl. Dănescu, 25 de consilieri în sală.

Supun la vot proiectul: Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

25 de voturi pentru.

*

25 de voturi


***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2017 în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”.

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru. Aprobat.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale Municipiului Ploiești pentru Asociația „Orașe Energie România'.

Discuții? Nu sunt.

9

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9


25 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de negociere a Protocolului privind asigurarea finanțării și realizării de către Concesionar (S.C.Apa Nova Ploiești S.R.L) a investițiilor necesare finalizării lucrărilor de modernizare a stației de epurare precum și a lucrărilor de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în cartierul Mitică Apostol" .

Comisie. Hai să vedem câți trecem, 5, 7? Trecem 5. Dl. Minea Gabriel.

Dl. Gheorghe Popa

Din partea grupului PNL dl. Sîrbu Gheorghe.

Dl. George Pană

Din partea ALDE dl. Paul Palaș.

Dl. Gheorghe Popa

Din partea grupului PNL dna. Zoia Staicu. Dl. Sîrbu se retrage.

Dl. George Botez

Stanciu Marilena.

Dl. Marius Mateescu

Sorin Văduva de la ALDE.

Dl. George Botez

Cristian Ganea. Mai dati unul.

9

Dl. Gheorghe Popa

Tudor Aurelian.

Dl. George Botez

Propun 7 membri:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru. A revenit în sală dl. Dănescu.

*

Fiind vot de persoane propun vot deschis:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

26 de voturi pentru.

*

Supun la vot nominalizările:

Cine este pentru?

26 de voturi


Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

Supun la vot proiectul în integralitatea lui: Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru. Mulțumesc!


***

„Proiect de hotărâre privind trasformarea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești”.

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de odihnă și reabilitare loc de joacă strada Aleea Școlii (cartier Malu Roșu)'.

Discuții? Nu sunt.

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren din TEr (zona aferenta rețelelor tehnico edilitare) IN ZONA Lm/IS (locuinte/institutii si servicii), modificare indicatori urbanistici si ridicare restricție de construire” B-dul Republicii, nr.194 D”.

Discuții? Nu sunt.

5

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

Aveți o informare care a fost făcută de către comisia pentru sala de box și, în esență, spune în felul următor: am luat legătura cu oamenii aceia și am ajuns la concluzia că acea sală este sechestrată de către ANAF. S-a luat de principiu acordul ANAF-ului dar nu și scris 45

și acum, că să putem face un pas înainte către negociere, așteptăm acceptul ANAF-ului ca, în situația în care intrăm în negociere și stabilim un preț, ANAF-ul încuviințeaz'ă.transferul că altfel, înseamnă să angajăm banii municipalității fără acest acord, fără de cateTiuse^^ate.

Comisia aceasta are și o perioadă în care funcționează? Nu are          “


încheierea mandatului.

Declar ședința închisă. Mulțumesc!

9             9                                          9

***

Ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

A


tu, i^ițu


SECRtT Laurer ții^


Verificat, șef serviciu Adriana Cîrstea


z _____

întocmit, consilier Elena Bucur