Proces verbal din 31.03.2017

Proces verbal din 31 martie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL


al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești,

din data de 31 martie 2017


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 4261/27.03.2017.

La ședință au participat un număr de 24 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Dragulea Sanda, Enache Cristina-Ana-Maria și Bolocan Iulian.

A AA

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre       - Primar

Doamna Măntoiu Anabell-Olimpia  - Secretar

A A A

Ședința a fost condusă de domnul consilier Botez George Sorin .

AAA

Dl George Sorin Botez

Bună ziua doamnelor și domnilor!

Suntem prezenți un număr de 22 de consilier dintr-un număr de 25. Constat existența cvorumului pentru începerea lucrărilor.

Deschidem ședința cu intonarea imnului de stat.

$               3

Revin la prezență. Lipsesc la această ședință colegii noștri consilieri Dragulea Sanda, Enache Cristina-Ana-Maria și Bolocan Iulian.

Aveți ordinea de zi pusă la dispoziție.

Suplimentar față de ordinea de zi sunt următoarele proiecte și o să supunem la vot introducerea lor pe ordinea de zi:

"Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “PARCARE" - inițiat de viceprimar Cristian Mihai Ganea."

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

3

  • 22 de voturi "pentru”.


„Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii valabilității $ Zonal “Schimbare de destinație teren din Zonă tehnico-edilitare plantație de protecție în Zonă unități industriale/depozitare” (Obiectiv tratare mecano-biologică Ploiești din cadrul proiectului Sistem de mana deșeurilor în județul Prahova) - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și dFconsilierii Ștefan Dănescu, Robert Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Iulian Bolocan, George Sorin Niculae Botez și Sorin Văduva.”

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi ”pentru” a fost inclus pe ordinea de zi.

La capitolul „Diverse” mai sunt două lucrări care au fost sau vor fi puse la dispoziția dumneavoastră, respectiv:

„Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Ploiești, pe anul 2016” și „Informare privind analiza oportunității achiziționării de autobuze noi, Diesel Euro 6 prin variantele: BERD, fonduri europene, leasing operațional.”

Supunem la vot și introducerea acestor două puncte pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

22 de voturi „pentru”.

*

în aceste condiții, supunem la vot ordinea de zi așa cum a fost completată: TCE-ul am înțeles că nu are viză.

Dl Andrei Gheorghe

S-a prorogat pentru luni.

Dl George Sorin Botez

Și nu are aviz. Pentru studiu s-a amânat luni.

Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost ea completată:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

22 de voturi „pentru”.

*

înainte de a începe lucrările, am fost informat că avem în sală un urmaș al Cetățeanului de Onoare, domnul inginer Dimitrie Tomozei. înțeleg că sunteți nepotul, căruia îmi revine onoarea să-i înmânez personal Diploma de „Cetățean de Onoare” pentru 2predecesorul său și să-i felicităm întreaga familie pentru faptul că au înaintaș.

5

începem cu primul punct de pe ordinea de zi „Aprobarea Pr^^uWwprp^Hil ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din 2017.”


Dacă nu sunt discuții, supunem la vot: Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

22 de voturi „pentru”.

***

Punctul 2 „întrebări și interpelări”, înțeleg că nu sunt.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al doamnei Sălceanu Claudia Oana pe locul devenit vacant.”

Convoc comisia de validare.

*

Dau citire procesului-verbal al comisiei de validare:

„Astăzi, 31.03.2017, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 23 iunie 2016, a examinat, în conformitate cu prevederile art. 31, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, legalitatea alegerii supleantului pe lista cu consilieri aleși ai Partidului Mișcarea Populară - Organizația Prahova, ca urmare a vacantării unui loc prin demisia domnului Tudor Eduard Emilian.

S-a avut în vedere adresa Partidului Mișcarea Populară - Organizația Prahova nr. 11/21.03.2017 înregistrată la Municipiul Ploiești în data de 21.03.2017 sub nr. 6463 prin care s-a confirmat următorul supleant.

Următorul supleant este doamna SĂLCEANU CLAUDIA OANA.

Comisia a procedat la examinarea dosarului privind alegerea consilierului declarat ales și a constatat că au fost respectate condițiile prevăzute de lege, privind alegerea acestuia.

Pe cale de consecință, comisia propune validarea mandatului consilierului ales la data de 05 iunie 2016.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces - verbal în două exemplare, unul pentru comisie și unul pentru mapa ședinței de consiliu.”

*

Supunem la vot aprobarea acestui punct:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


32(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, repuHîcată și actualizată, depun în fața Consiliului Local al Municipiului Ploiești următorul jurământ, în calitate de consilier:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună-credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Ploiești.

Așa să-mi ajute Dumnezeu! “

Dl George Sorin Botez

Felicitări! Să aveți o activitate fructuoasă.

O să vă rog să luați loc.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier domnului Sicoie Florin Lucian pe locul devenit vacant.”

Este vorba de un vechi prieten al nostru, un om de care consiliul local este strâns legat prin activitatea pe care a avut-o.

Dau citire procesului-verbal al comisiei de validare:

”Astăzi, 31.03.2017, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 23 iunie 2016, a examinat, în conformitate cu prevederile art. 31, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, legalitatea alegerii supleantului pe lista cu consilieri aleși ai Partidului Național Liberal - Organizația Prahova, ca urmare a vacantării unui loc prin demisia domnului Neagu Florin Daniel.

S-a avut în vedere adresa Partidului Național Liberal - Organizația Prahova nr. 110/20.03.2017 înregistrată la Municipiul Ploiești la data de 20.03.2017 sub nr. 6395 prin care s-a confirmat următorul supleant.

Următorul supleant este domnul SICOIE FLORIN LUCIAN.

Comisia a procedat la examinarea dosarului privind alegerea consilierului declarat ales și a constatat că au fost respectate condițiile prevăzute de lege, privind alegerea acestuia.

Pe cale de consecință, comisia propune validarea mandatului consilierului ales la data de 05 iunie 2016.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal în două exemplare, unul pentru comisie și unul pentru mapa ședinței de consiliu.”

Supunem la vot: Cine este pentru?

- 23 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

  • 23 de voturi "pentru”.

TrT

Domnul Sicoie, vă rog depuneți jurământul:

Dl Sicoie Florin Lucian


„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună-credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Ploiești.

Așa să-mi ajute Dumnezeu! “

Dl George Sorin Botez

In sfârșit, după atât de mult timp, consiliul funcționează la capacitate maximă. Suntem 27 de membri în funcție, 24 prezenți.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2016 privind constituirea Comisiei de Validare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Despre ce este vorba?

Dna Măntoiu Anabell Olimpia

Domnul Tudor Eduard făcea parte din Comisia de validare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Locul a rămas vacant, prin urmare trebuie înlocuit.

Dl George Sorin Botez

Vă rog să faceți propuneri.

Dl Hodorog Bogdan

O să o propun pe colega mea doamna Sălceanu Claudia-Oana.

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de vot de persoane, vă solicit încuviințarea pentru vot deschis:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

  • 24 de voturi "pentru”.

*

Supun la vot numirea doamnei Sălceanu Claudia-Oana.

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi ”pentru”.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre."

Despre ce modificări este vorba aici?

Dna Măntoiu Anabell Olimpia

Este vorba de înlocuirea domnului Neagu Florin cu domnul Sicrie El^raăsîwgaclrul comisiei de specialitate nr. 3 și a domnului Tudor Eduard cu doamrp Săleg^MClagiwa-Oana în cadrul comisiei de specialitate nr. 4.

Dl George Sorin Botez

Aș vrea să fac eu o rectificare pentru exactitate. Aceste nume sfc&Uekfemative, bineînțeles că noi putem face orice numiri, s-a păstrat însă algoritmul politic așa cum a fost, drept pentru care, supun la vot cele două nominalizări:

Domnul Sicoie, pentru comisia de specialitate nr. 3:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

24 de voturi "pentru”.

*

Doamna Sălceanu Claudia-Oana pentru comisia de specialitate nr. 4:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi ”pentru”.

a

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 308/2016 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul Director al Fundației “COPIII NOȘTRI” Ploiești -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Este vorba de înlocuirea domnului Tudor Eduard Emilian. Aștept o propunere.

Dl Hodorog Bogdan

Doamna Sălceanu Claudia-Oana.

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de persoane, solicit încuviințarea pentru vot deschis:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi "pentru”.

*

Dl Vîscan Robert


La proiectul anterior trebuia să vorbim și despre comisia nr. 5 Eduard făcea parte și din comisia nr. 5.

Dl George Sorin Botez

Nu am văzut, era?

Dl Vîscan Robert

Nu știu dacă era, dar trebuia făcută înlocuirea și în comisia de speciWțatelna^:

Dl George Sorin Botez

Acum am trecut de vot. O facem data viitoare.

Dna Măntoiu Anabell Olimpia

Este făcută și pentru comisia 5.

Dl George Sorin Botez

Cu acordul consiliului, luăm în di cutie si numirea în comisia nr. 5?

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

24 de voturi "pentru”.

Propunerea pentru comisia de specialitate nr. 5 este doamna Sălceanu Claudia-Oana:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi "pentru”.

*

Supunem la vot din nou proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi "pentru”.

Revenim la punctul 7.

Supunem la vot votul deschis:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

24 de voturi "pentru”.

A

Supunem la vot propunerea, doamna Sălceanu Claudia-Oana.

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

J


24 de voturi "pentru”. a

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre de completare și modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 316/29.09.2016 privind constituirea colectivului de coordonare și supervizare pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 450/21.12.2016 - inițiat de Gabriel Constantin Minea, Marilena Stanciu, Aurelian-Dumitru Tudor și Gheorghe Sîrbu-Simion.”

Aici este vorba de două probleme: pe de o parte, mandatarea unui loc, ca urmare a încetării mandatului domnului Răzvan Ursu și data.

Dl Minea Constantin

La persoană o să-l propun pe domnul Marcian Cosma și vin cu un amendament asupra termenului de 90 de zile. Având în vedere caracterul de urgență a acestei situații, rog să se modifice termenul la 45 de zile.

DI George Sorin Botez

O să începem cu amendamentul la articolul 2, termenul de 90 de zile, scurtat la 45 de zile, pentru eficiență, înțeleg.

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 23 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Sîrbu Gheorghe, amendamentul a fost adoptat.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vreau să motivez votul de abținere, prin faptul că în comisie am hotărât 60 de zile. De ce s-a ajuns la 45, nu știu.

Președinta comisiei se află în fața mea și a propus 60 de zile și noi am fost de acord.

Dl George Sorin Botez

Schimbarea este generată de faptul că vrem să terminăm o dată. Și 90 de zile era o chestie extrem de lungă. După discuții, din punct de vedere al managementului s-au stabilit 45 de zile.

*

A ieșit din sală domnul consilier Palaș, suntem 23 de consilieri.


La articolul 1 fiind vorba de vot de persoane, supunem la vot v Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

23 de voturi "pentru”.

Propunerea este pentru domnul consilier Cosma Marcian:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

  • 22 de voturi ”pentru”.

Domnul consilier Cosma Marcian se abține de la vot.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

  • 23 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 226/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Este vorba de înlocuirea domnului Tudor Eduard.

Dna Sălceanu Claudia-Oana

Aș vrea să-1 propun pe colegul meu Bogdan Hodorog.

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de vot de persoane, propun votul deschis:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

23 de voturi "pentru”.

Supun la vot nominalizarea făcută pentru domnul Bogdan Hodorog:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

  • 22 de voturi "pentru”.

Domnul consilier Hodorog Bogdan nu participă la vot.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 22 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

22 de voturi „pentru”.

Domnul consilier Hodorog Bogdan nu participă la vot.

Menționăm că în sală a revenit domnul consilier Palaș Paul. Suntem 24 &

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 230/2016 privind stabilirea componenței Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare, cu completările ulterioare - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Despre ce este vorba?

Dl Popa Gheorghe

Domnul președinte, este vorba de înlocuirea colegului nostru domnul Neagu Florin din comisie. Propunerea grupului nostru este doamna Zoia Staicu.

Dl George Sorin Botez

Luăm act.

Fiind vorba de vot de persoane, propun votul deschis:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi „pentru”.

*

Supun la vot nominalizarea făcută pentru doamna Zoia Staicu:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

  • 24 de voturi „pentru”.

Trf

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.

356/31.10.2016 de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 314/29.09.2016 privind constituirea unei comisii pei acțiunilor de reducere a riscului seismic în Municipiul Ploiești - i#i George Botez.”


Dl Minea Constantin

II propun pe domnul consilier Cosma Marcian.

DI George Sorin Botez

Și a doua persoană cine era?

Treceți-1 și pe domnul consilier Bolocan Iulian.

a

Fiind vorba de vot de persoane, propun votul deschis:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi "pentru”.

Supunem la vot nominalizarea făcută pentru domnul Cosma Marcian:

Dl Cosma Marcian

Nu particip la vot.

Dl George Sorin Botez

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

  • 23 de voturi "pentru”.

Domnul consilier Cosma Marcian nu participă la vot.

Supunem la vot nominalizarea făcută pentru domnul Bolocan Iulian:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

  • 24 de voturi "pentru”.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ai Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

Dl Andrei Gheorghe


Aș dori să se proroge acest proiect, deoarece avem patru consil indemnizațiile sunt diferite la aproape toate. Și eu aș merge pe indemnizațiilor membrilor consiliilor de administrație, să nu mai discuții, pentru că și așa avem unele discuții, de ce un consiliu de anumită indemnizație, de ce celălalt consiliu de administrație sa indemnizație.

»

Dl George Sorin Botez

Deci propuneți prorogarea pentru uniformizarea indemnizației membrilor consiliilor de administrație.

9

*

Domnul consilier Ganea Cristian a ieșit din sală. Suntem 23 de consilieri.

*

Dl Popa Gheorghe

Domnul președinte, aș veni cu un amendament, pentru că s-a mai discutat în cadrul comisiei juridice aspectul pe care l-a ridicat domnul Andrei Gheorghe și propunerea mea care a fost în cadrul comisiei, la fel cum este și în cadrul S.C. TCE, la articolul respectiv să fie trecută ca și cuantum indemnizația de 1.000 de lei net, asa cum este si la TCE. Nu ar fi nicio problemă.

Dl George Sorin Botez

Ideea este că domnul Andrei a tot solicitat o scurtă analiză, să stabilim o sumă unitară la toată lumea. Ca să nu fie acolo atât, acolo atât. Până la urmă responsabilitatea și mandatul este același.

Dl Popa Gheorghe

Eu am făcut amendamentul cu 1.000 de lei net.

Dl George Sorin Botez

înainte de amendament o să supun la vot solicitarea de prorogare:

*

Domnul consilier Ganea Cristian a revenit în sală. Suntem 24 de consilieri.

*

Cine este pentru?        - 12 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -12 voturi

12 voturi „pentru” și 12 "abțineri” ale consilierilor Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Drăgușin Paulica, Popa Gheorghe, Sicoie Florin, Tudor Aurelian, Băzăvan Larisa, Neagu Daniel Puiu, Văduva Sorin, Palaș-Alexandru Paul, Mateescu Marius și Pană George.

a

Supunem la vot amendamentul domnului consilier Popa Gheorghe, în sensul că, stabilește o indemnizație în cuantum de 1000 de lei net/lună:

Cine este pentru?        - 12 voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva? - 12 voturi

12 voturi "pentru” și 12 "abțineri” ale consil George-Sorin, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Minea Constantin, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Bogdan și Sălceanu Claudia-Oana.

*

Mai face cineva o solicitare de prorogare?

Dl Ganea Cristian

Propun prorogarea.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru?        -12 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 12 voturi

12 voturi "pentru” și 12 "abțineri” ale consilierilor Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Drăgușin Paulica, Popa Gheorghe, Sicoie Florin, Tudor Aurelian, Băzăvan Larisa, Neagu Daniel Puiu, Văduva Sorin, Palaș-Alexandru Paul, Mateescu Marius și Pană George.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui:

Cine este pentru?        - 12 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -12 voturi

Cu 12 voturi ”pentru” și 12 ”abțineri” proiectul de hotărâre a picat la vot.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului consiliului de administrație și matricea profilului candidatului necesare în procesul de selecție și evaluare pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al SC Transport Călători Express SA Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dna Măntoiu Anabell Olimpia

Are aviz negativ de la comisia 7.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 12 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 12 voturi 12 voturi „pentru” și 12 „abțineri”


Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul președinte, din punct de vedere procedural, ne puteți explica și nouă de ce a picat acest proiect?

Dl George Sorin Botez

Au fost 12 voturi într-un sens, 12 în altul.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Și acest lucru înseamnă că s-a votat într-un sens sau într-altul?

Sunt absolut convins că nimeni din consiliu nu a înțeles exact despre ce este vorba.

Dl George Sorin Botez

Proiectele se aprobă cu majoritatea consilierilor prezenți, astea. Altele, cu majoritatea consilierilor în funcție.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Dar în egală măsură, nici nu a fost respins, domnul consilier.

Dl George Sorin Botez

Haideți, domnul consilier!

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi ” Proiect de hotărâre referitor la îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Scrisorii de așteptări a autorității publice tutelare pentru ocuparea a 2(două) posturi de membru în Consiliul de Administrație la S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26 /2017 -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2017 a Municipiului Ploiești pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova” -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre^ri^ndvap^6barea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2017 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare - inițiat de consilierii George Sorin Niculae Botez, Gheorghe Sîrbu, Iulian Bolocan, Marius Andrei Dinu și Marius Nicolae Mateescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului public-privat, între primăria Municipiului Ploiești și Asociația Clubul Sportiv Petrolul 52, pentru punerea în valoare a mărcii PETROLUL - inițiat de consilierii George Sorin Botez, Cristian-Mihai Ganea, Gheorghe Andrei, Ștefan Dănescu, Marius Andrei Dinu, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Florina Alina Sorescu, Gabriel Minea, George Pană, Paul Palaș Alexandru, Marius Nicolae Mateescu și Sorin Văduva.”

Dna Măntoiu Anabell Olimpia

Are raport negativ de la Direcția Juridică, Direcția Economică și nu are viză de legalitate.

Dl George Sorin Botez

In actuala formă, da?

Dna Măntoiu Anabell Olimpia

Da. Și aviz negativ de la comisia 1.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Propun prorogarea pentru refundamentare și modificare, urmând să intre la următoarea ședință.

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi "pentru" proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Mihai Ganea.”


Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

23 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Sîrbu-

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de venitul minim garantat și/sau alocații lunare de hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

»

Dl Ganea Cristian

La Cantina de Ajutor Social, eu am inițiat proiectul nu domnul Primar. Sau cel puțin ar trebui să fiu alături de dânsul.

Dl George Sorin Botez

Deci coinițiator domnul viceprimar Ganea.

Dl Pană George

Domnul președinte, realitatea este că inițiatorul este domnul viceprimar Ganea, vă spun din bucătăria internă.

Dl George Sorin Botez

Cine a semnat Expunerea de motive?

Dl Pană George

Din punctul meu de vedere și domnul Ganea ar trebui să fie inițiator al acestui proiect.

Dl George Sorin Botez

Este coinitiator.

Supunem la vot acest proiect:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Gabriel Constantin Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin și Cristina Ana - Maria Enache.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot


23 de voturi „pentru” și 1 „abținere”

Trecem la punctul 22 de pe ordine;

destinației de locuință de necesitate unu

repartizarea acestuia - inițiat de consilie

Minea, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin și CrisMizÂnâ^^aria

Enache.”


Lider Sindicat TCE

Domnul Botez, v-am rugat frumos, pentru că există pericolul să se întrerupă transportul.

DI George Sorin Botez

Așteptați la sfârșitul ședinței.

Lider Sindicat TCE

Nu putem. Vă rog frumos, supuneți la vot dacă vă doriți să discutați și să auziți ce spune domnul președinte de sindicat de la TCE Ploiești.

Dl George Sorin Botez

Cât durează intervenția?

9

Lider Sindicat TCE

Nu știu cât va dura. 2, 3, 5 minute. Nu știu ce vrea să vă spună.

Dl George Sorin Botez

Aveți 5 minute.

Suntem la punctul 22. Supunem la vot proiectul de hotărâre:

*

Menționăm că domnii consilieri Dănescu Ștefan si Vîscan Robert au ieșit din sală.

9                                                                                                                    3                   9                                                                   3

Cine este pentru?

- 22 voturi


Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 22 de voturi „pentru”.

Supunem la vot să ascultăm preț de 5 minute un singur reprezentant, înțeleg că

domnul Mișcă.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

- 22 voturi


9

22 de voturi „pentru”.

Dl Mișcă Ion

Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri!

Aș vrea să vă prezint situația dramatică a T.C.E. Din cauza unor proj^tf Primăria Ploiești, momentan nu ne dau sumele care ne revin din rahșRu' Conturi din 2014 pe 2013, din 2015 pe 2014, din 2016 pe 2014, așpr^aG atentia, unii dintre dumneavoastră chiar ati votat si ni s-au dat aceste Iulie. V făcut parte din consiliul local și consiliul de administrație. înseamnă că nu ne dați banii pe aceste rapoarte de specialitate, înseamnă că dumneavo^        yfcu


trei ani în urmă, ați votat ilegal aceste sume.

Și aș fi de părere, să luați în serios, fiecare dintre dumneavoastră aveți o informare care aș vrea să o luați în calcul, pentru că nu este de glumit. Știți că am avut o grevă spontană, avem raportul de activitate pentru conciliere și conflict de muncă, care și acum colegii mă sună să oprim transportul.

Tocmai de asta vreau să luați în calcul aceste sume de bani care ne trebuie date de către Primăria Ploiești și nu sunt avizate. Cum credeți dumneavoastră acum de cuviință. Deja s-a prorogat pentru luni la ora IO30 și vin să vă spun, activitatea TCE-ului se va opri. A In acest moment sunt 500 de salariați afară care protestează.

Vă rog frumos să ne spuneți și nouă ce aveți de gând cu această societate. Am ajuns deja la un moment foarte critic.

Vă mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Mulțumim domnul Mișcă!

Vreau să vă spun un lucru. Ieri la ședința operativă venindu-se cu proiectul dumneavoastră, am fost informați cu o chestie pe care nu am înțeles-o. Pentru că practic, dacă este să mă întrebați pe mine, de la TCE s-a dat cu stângu-n dreptu’.

Și o să vă explic de ce. S-a făcut o expertiză conform obiceiului, știți că am stabilit ca la diferența de cheltuieli să facă o expertiză, pe șase luni. Și dacă inițial proiectul a fost pe șase luni, și avea toate șansele să treacă, în opinia noastră, pentru că era fundamentat, ieri s-a schimbat proiectul, în care s-au cerut banii pe un an, dar cu expertiză doar pe șase luni. Chestie care, a făcut proiectul imposibil de discutat, pentru că în lipsa expertizei nimeni nu eliberează un franc din bugetul local. Corect?

Și atunci, eu vă întreb pe dumneavoastră? Este de vină consiliul local că s-a schimbat proiectul pe ultima sută de metri și că nu a fost fundamentat printr-o expertiză așa cum cere legea?

Și din acest motiv nu a putut să intre pe ordinea de zi, sau și din acest motiv a fost prorogat.

Nu este că cineva nu vrea, a fost lipsa unui aviz, motivat de modificarea pe ultimii trei metri a proiectului și nesusținerea lui de o expertiză financiară.

Dl Mișcă Ion

Da, dar expertiza, dumneavoastră ați aprobat-o atunci pe șase luni și nu a fost acceptată.

Â

Dl George Sorin Botez

A fost acceptată. Atunci când s-au dat banii, banii întotdeauna expertiză. Eu vorbesc de expertizele care au stat la baza proiecfeloi^^S; căh dumneavoastră vi s-au plătit pierderile aferente contractului de delega^^^g^^j^^Q acelea mă refer, nu la expertize judiciare. Și acum nu aveți expertiză pe tofc^^fevk/^X

Dl Mișcă Ion                                           —

A fost aprobat pe șase luni care erau necesare, acei bani. Domnul director, ar trebui să discutăm problemele exact, nu a fost aprobarea expertizei financiare pe șase luni la 2016. Acea expertiză aprobată...

Dl George Sorin Botez

Domnul director, doamna Tănase a venit ieri în cursul șediței operative, și cu o față de spuneai că a văzut elicopterul, ne-a spus că a modificat proiectul și de unde vroia banii pe șase luni, îi vroia pe un an. Și ni s-a spus că pentru șase luni pe bază de expertiză și pe diferența de șase luni pe o estimare făcută de dumneavoastră. Și i-am spus că pe estimări nu se dau banii.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. TCE S.A. Ploiești

O să vă reiau eu un pic discuția.

Expertizele acestea au fost necesare de-a lungul timpului, nu pentru a primi banii ca diferență între venituri și cheltuieli, ci pentru a primi acești bani ca diferență pentru activitatea subvenționată. In anul 2014, expertiza pentru anul 2013 ducea la concluzia că noi ar fi trebuit să primim 6,3 milioane plus T.V.A. însă nu s-a aplicat expertiza și în final s-a dat diferența între venituri și cheltuieli, conform art. 6 lit. h din Contractul de delegare și anume s-a acoperit doar pierderea societății. Societatea s-a închis în acel an pe ”0”. Există hotărâre de consiliu dată de consiliul local al municipiului Ploiești, care a finalizat această procedură.

A

In anul 2016 pentru anul 2015, la fel. S-a făcut o expertiză, concluziile expertizei duceau la faptul că din activitatea de exploatare transport persoane, trebuia să primim o diferență de două sute si ceva de milioane de lei vechi. Adică 22,3 milioane din ce îmi aduc aminte. La fel, nici pentru anul 2015 în urma expertizei nu s-a valorificat efectiv expertiza și nu am primit acei bani și nici nu i-am cerut. La fel, s-a aplicat art. 6 lit. h din Contractul de delegare, și anume, s-a acoperit diferența între venituri și cheltuieli, și anume 300 de mii de lei vechi.

La fel și pentru acest an, noi ne-am îndeplinit pentru prima porțiune, să spunem șase luni de zile, un proiect de hotărâre și am făcut expertiza, dar nici acum, nu în baza expertizei, care ar rezulta o sumă mult mai mare, am venit să cerem bani. Noi venim tot pe Contractul de delegare, aplicarea art. 6 lit. h, diferență între venituri și cheltuieli. Adică pierderea, acoperirea pierderii la sfârșitul exercițiului. Singura precizare pe care o fac, este că într-adevăr suma cu care am venit acum este estimată, pentru că nu am depus încă bilanțul la Direcția Generală a Finanțelor de Stat, dar am spus în proiectul nostru de hotărâre că suntem de acord să ni se facă o regularizare imediat după ce vom depune bilanțul la Direcția Generală a Finanțelor.

Atât. Asta este singura chestiune.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc domnul Director!

Doamna Director Economic, punctul dumneavoastră de înaintat de către T.C.E. este o.k, este conform legii? Respectă Respectă disciplina financiar-bugetară? Vă rog.


Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Mi-am exprimat punctul de vedere prin Raportul de specialitate.

Dl George Sorin Botez

Bun. Exprimați-1 aici în plen, pentru că nu l-a citit toată lumea și avem o problemă în dezbatere. Nu ne trimiteți la bibliotecă. Vă rog mult.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Consider că nu este subvenție această sumă.

DI George Sorin Botez

Cum ați spus?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Nu reprezintă subvenție această sumă. Diferența între venituri și cheltueili nu reprezintă subvenție și nu poate fi acoperită din bugetul local.

Mi-am exprimat punctul de vedere prin acel raport.

Dl Mișcă Ion

Acei trei ani cum s-au dat? Tot dumneavoastră ați pus viza de legalitate dacă îmi

A

aduc aminte. Ne contrazicem? înseamnă că trei ani ați făcut ilegal și acum nu mai vreți să aprobați.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

întrebați și din punct de vedere juridic.

Dl Mișcă Ion

Și din punct de vedere juridic.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

A

Păi nu pe mine. întrebați din punct de vedere juridic.

Dl Mișcă Ion

Din punct de vedere juridic să mai discutăm și cu Ministerul de Finanțe, mai juridic.

Dl George Sorin Botez

Doamna Director Economic a spus să ascultăm și juridicul. Este cineva de la juridic aici?

Tinere, vă rog!

Dl Androne Adrian - Șef Serviciu Juridic Contencios, Contracte

Am dat aviz negativ acestui proiect, având în vedere că sunt în momentul de față o serie de articole de legi care nu sunt legale. Am motivat foarte bine, sunt 12 pagini pe motivarea raportului de la juridic.

Dl Primar

Dați-mi voie! Articole de legi care nu sunt le

Dl Androne Adrian - Șef Serviciu Juridic

Nu. Articole de legi care nu se aplică în moi

care protocolul încheiat între T.C.E. și Municipiul 1 o să spun exact, art. 7 alin, h, care prevede în mod? Vă rog să sp

Contencios, Conlfaâte7


’loiești încalcă altK^spozițli'ie clar că în momentul'îh/căte've ‘


A m

Și

vorba


de o reducere de tarif, tot în momentul respectiv în baza unei estimări trebuia aprobată hotărâre de consiliu local. Acesta este punctul de vedere al juridicului.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. TCE S.A. Ploiești

Contractul de delegare nu este protocol.

Dl Mișcă Ion

Este o încredințare de servicii.

Până acum cum s-au virat banii?

Dl Androne Adrian - Șef Serviciu Juridic Contencios, Contracte

Nu știu cum s-au virat banii până acum, eu vă spun ce este în momentul de față.

Dl Mișcă Ion

Deci acum este legal și până acum a fost ilegal.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. TCE S.A. Ploiești

Un minut, dacă îmi acordă consiliul local cuvântul.

Domnul președinte, eu aș vrea să se răspundă, dacă față de forma celor două proiecte anterioare, fond, anexe, documente anexate, avize, cele două anterioare, 2014 pentru 2013, 2016 pentru 2015, am venit cu un proiect de hotărâre diferit cu ceva sau la fel?

Dl George Sorin Botez

Și cine doriți să vă răspundă?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. TCE S.A. Ploiești

Sincer, nu pot să apreciez la această oră.

Dl George Sorin Botez

Dar nici nu puneți întrebări în esență la Radio Erevan.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. TCE S.A. Ploiești

Eu am pus această întrebare, pentru că din materialul care mi s-a prezentat mie ca aviz negativ, se înțelege din el, prezentând același proiect cu același fond și aceeași formă, că cele două hotărâri de consiliu local, emise și aprobate de Consiliul Local în 2014 și în 2016 ar fi fost nelegale.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Cum ne explică Regia, că a depus un proiect de hotărâre, s-a dat aviz negativ, ne-a făcut notă de răspuns la acea hotărâre, retrage proiectul de pe ordinea de zi, ne face adresă prin care retrage acel proiect de hotărâre, vine cu altă variantă de proiect de hotărâre, se primește aviz negativ...


Dl Primar

Doamnă, vă rog să nu răspundeți la o întrebare cu o altă întrebare directă, vă rog să răspundeți. Și să răspundeți de întrebată, cum până acum s-a putut acorda această subvenție și br mai poate acorda?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

La 2013, 2014, 2015...

DI Mișcă Ion

Vedeți că și Ministrul Muncii spune că faceți ilegalități la Primăria Ploiești.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Răspund pentru acelea.

Dl George Sorin Botez

Știți ce îmi place mie, că nimeni nu vrea să vorbească pe subiect.

Răspundeți domnișoară, clar. V-a întrebat partenerul nostru T.C.E. Există vreo diferență între forma actualului proiect și cele prezentate în anii trecuți pentru aceeași solicitare?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Da, există. Sunt mai multe hotărâri de consiliu diferite. Substanța este cu totul alta.

Dl George Sorin Botez

Deci dumneavoastră spuneți, în contra a ceea ce spune Directorul T.C.E., că față de discuțiile anterioare și hotărârile din anii trecuți cu privire la același contract, același parteneriat și aceeași solicitare, anul acesta există diferențe. Corect?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Da.

Dl George Sorin Botez

Constând în aceea că: si dati-le dumneavoastră cu liniută.

S            >                                                                                     9

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Chiar finanțarea și prețul abonamentului. Introducerea tarifului unic la abonament și finanțarea acelor gratuități pînă în 3000 de lei, până în 2100 valoarea abonamentului, valoarea biletului. Diferența între venituri si cheltuieli.

Dl George Sorin Botez

In ce constă diferența?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Toate hotărârile de consiliu local care au fost aprobate, privind valoarea abonamentului la momentul respectiv.

Dl George Sorin Botez

Adică, eu spun așa. Plimbă-mi oamenii pe valoarea abonamentului pe care ți-o stabilesc eu, este o valoare sub valoarea serviciului prestat, iar la sfârșit, când oamenii fac reglajele, în sensul că pe mine activitatea m-a costat mai mult decât am încasat, pentru că tu mi-ai stabilit prețul pe abonament mai mic decât cheltuiala mea, acuma vin și-ți spun, nu-ți dau banii. Aceasta este morala?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Nu este vorba de nicio morală. Este vorba de ce scrie în lege.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. TCE S.A. Ploiești                      t

Domnul președinte, doamna Crăciunoiu a fost întrebată vizavi (fe^on^^fflfonȘ. j Nu este o diferență între formă și fond, sunt identice hotărârile. în W^a de^ pfive^W tarifele, noi nu am cerut subvenție la tarif acum. Nici în 2014, nici în 2016 pentru 2013” și 2015 nu s-a dat diferență la tarif. Am primit-o. Prin contractul de delegare, T.C.E. SA primește și diferență la tarif, dar totodată la punctul h) alin. 2 primește și diferență între venituri și cheltuieli. Eu cred că cineva trebuie să citească cu atenție toate aceste articole, inclusiv hotărârea pe care v-am trimis-o. Știți de ce mi-am retras-o? Pentru că am făcut o notă de răspuns în care nu i-am dat dreptate 90% din material și i-am spus că într-adevăr în final, ultima frază din nota mea de răspuns spune, că nu cerem diferență de tarif.

Avem depus la dumneavoastră și un proiect de regularizare dacă doamna Crăciunoiu vrea să aplicăm Ordonanța 97 în vigoare, domnul Președinte, prin care cerem regularizarea anului 2013, 2015. Putem cere și asta conform legii. Mi s-a spus că nu am voie. VEOLIA are voie. Eu nu. Și atunci, există la dumneavoastră și un proiect de regularizare. Din acel proiect de regularizare de tarif rezultă o sumă mai mare. Și în 2013 ar fi rezultat, dacă aplicam Ordonanța 97, că așa apare în proiectul de hotărâre că ar fi făcută expertiza, aplicând Ordonanța 97. Dar suma este mai mare. Și am acceptat o sumă mai mică aplicând un singur punct din Contractul de delegare, ca diferență între venituri și cheltuieli.

Și în 2016 pentru 2015, dacă aplicam Ordonanța 97 trebuia să primim 220 de miliarde de lei vechi. Și am acceptat diferența între venituri și cheltuieli. Adică 300 de mii de lei.

Eu vreau să vă spun cu toată considerația, știu că trebuie făcută o restructurare a T.C.E. SA și ea va începe și vă promit acest lucru, pentru că sunt în fața consiliului local. Sindicatele se pot supăra sau nu. împreună cu consiliul de administrație și cu A.G.A. vom stabili acest lucru pentru bunul mers al societății în continuare. Pentru că este într-o situație dificilă. Dar nu ne putem descurca fără a mai primi nici măcar ceea ce avem în contractul de delegare, lucruri care s-au dat de două ori, și s-au dat legal. Este punctul meu de vedere si mi-1 susțin. Pentru că eu sunt solidar cu consilierii care au fost în acest

9                               9

consiliu până la momentul iunie 2016 și care sunt și acum și cred că au procedat corect și legal dând acele sume la T.C.E.

Dl George Sorin Botez

Domnul consilier juridic, există identitate de situație între modul de rezolvare acum un an și acum doi ani și problema de anul acesta?

Dl Androne Adrian - Șef Serviciu Juridic Contencios, Contracte

Nu pot să vă spun cum a fost rezolvată acum un an și acum doi ani.

Dl George Sorin Botez

Puteți să ne spuneți, pentru că luați o hotărâre de consiliu și o citiți. După ce o citiți aflați cum s-a rezolvat. Și după ce s-a rezolvat, ne dați răspunsul.

Dl Androne Adrian - Șef Serviciu Juridic Contencios, Contract


Eu vă spun doar în prezent.

Dl George Sorin Botez

Dacă eu vă întreb dacă dumneavoastră vă e foame și îmi spuie^t c®@ nu am făcut nicio treabă. întrebarea mea era foarte clară, anul tre administrativă a insituției unde dumneavoastră sunteți, înțeleg terri juridic. Studiind practica administrativă, obligația fișei postului dumneaei constatat că s-a rezolvat problema aceasta în anul anterior și acum doi ani?

it, ica iciu 7'cum ați


Dl Androne Adrian - Șef Serviciu Juridic Contencios, Contracte

Ce pot să vă spun în momentul de față este în felul următor: contractul de delegare, articolul h, care este invocat în fața dumneavoastră, are două fraze.

Dl George Sorin Botez

Domnul consilier, care parte a întrebării mele nu ați înțeles-o?

DI Androne Adrian - Șef Serviciu Juridic Contencios, Contracte

Eu am luat în momentul de față, din 2017, din luna februarie, am intrat ca șef serviciu. Nu știu cum s-au rezolvat până acum plățile. Este chestie de economic, cum s-au făcut plățile către T.C.E. Nu pot să vă spun eu, juridic, dacă plata respectivă este legală sau nu este legală. Pentru că a fost plătită. Asta înseamnă că în momentul de față, noi stăm și dezgropăm ce s-a întâmplat, poate constatăm că nu a fost bine și ne trezim în alte situații. Noi în momentul de față trebuie să știm foarte clar, dacă de acum încolo, când facem vreo plată, este sau nu este legală.

DI George Sorin Botez

Vreau să vă amintesc o chestie. în mod întâmplător, 90% dintre membri consiliului nu au studii economice și juridice.

In momentul în care se pune problema unui vot în consiliu, se merge pe certificarea legalității și a tuturor elementelor necesare până la vot. Asta înseamnă că, dacă nu dumneavoastră, un coleg al dumneavoastră de la oficiul juridic a semnat, înseamnă că probabil domnișoara director economic a semnat că totul este o.k. din punct de vedere financiar și s-a supus votului. Nu pot fi consilierii vinovați de vreo chestie de genul acesta.

DI Androne Adrian - Șef Serviciu Juridic Contencios, Contracte

Eu nu am spus chestia asta.

Dl George Sorin Botez

Pe de altă parte, nu pot să țin 800, 1000, 2000 de oameni câți or fi la T.C.E. fără drepturile lor, doar pentru că stau acum să învârt firul de 700 de ori și nu mă uit cum l-am rezolvat anul trecut. Pentru că dacă anul trecut a fost bine și am dat o semnătură, nu văd de ce la identitate de situație, trebuie să o iau si să o învârt.

Mai pe românește, dumneavoastră puteți poate, să ajungeți la concluzia că ce s-a întâmplat anul trecut sau acum doi ani nu a fost legal, da? Ce faceți, faceți acțiune împotriva T.C.E.-ului să vă recuperați sumele?

Dl Androne Adrian - Șef Serviciu Juridic Contencios, Cont Dacă este nevoie vom face și acțiune pentru că acestea sunt e

fajkcadepartament juridic. Acțiune în instanță, notificări.

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, îmi cer scuze...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul președinte, stimați colegi, oameni de la T.C.E., vă rog foarte mult să mă ascultați, pentru că o să vă spun câteva lucruri care s-au întâmplat astăzi la comisia de buget-finanțe și poate înțelege toată lumea că noi nu suntem împotrivă.

Unu, la noi la comisia de buget-finanțe au venit două proiecte. Proiectul de buget al T.C.E.-ului, care a venit cu deficit, și am rugat conducerea T.C.E.-ului ca până luni la ora IO00, să echilibreze acest buget și în același timp să țină o adunare A.G.A. și acești oameni din A.G.A, dacă nu se pricep, să întrebe sau să citească Legea 51, să nu vină să ne trimită nouă la consiliul local, transmitem bugetul de venituri și cheltuieli. L-au discutat cum zice legea, l-au avizat să-1 transmită spre aprobare?

Asta au avut sarcină până luni la oral O00. La ora IO30 ne întâlnim și vă asigur domnul Președinte și pe colegii dumneavoastră, că vom discuta foarte serios și vom aproba bugetul dumneavoastră. Domnul președinte de la comisia de buget-finanțe este aici, chiar așa a și spus, la ora IO00 vom discuta bugetul dumneavoastră.

Al doilea proiect, cel prin care dumneavoastră cereți o anumită sumă de bani. Diferența dintre cheltuieli și venituri. Am aici o hârtie, prin care, am spus-o și la comisia de buget și o spun și în plen, dacă s-a putut în 2015 pentru 2014, în 2016 pentru 2015, s-a putut cu aceleași avize, ce s-a întâmplat de atunci până acum? Asta l-am rugat pe domnul jurist de acolo în comisie, pentru că a fost în comisia de buget, să vină să ne spună, și mă așteptam să-i spună domnului președinte de ședință, să vină luni la ora IO00, să ne explice poziția lui juridică vizavi de acest proiect de hotărâre, care-1 vom băga pe ordinea de zi luni la extraordinară, domnul președinte.

Nu înțeleg, eu cu dumneavoastră am vorbit înainte și v-am spus, azi e vineri, luni este o altă ședință. Atât bugetul cât și acest proiect vor intra pe ordinea de zi în discuția consiliului local. Numai că noi comisia, și ne-o asumăm aici și eu, și domnul președinte, și domnii din comisie, am dorit să fundamentăm alături de compartimentul economic și alături de compartimentul juridic, să fundamentăm cele două proiecte să fie cât mai legale.

Cu toate că ați avut dreptate și dumneavoastră și toată lumea de aici, că trebuiesc dați acești bani, dacă așa scrie în contractul de delegare.

Rugămintea mea la dumneavoastră este să aveți răbdare până luni la ședința extraordinară, să vă faceți datoria în continuare și după ce vom hotărî în ședință extraordinară, atunci vom discuta.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez


Domnul consilier juridic, vă rog, luni, în atenția domnului Primai/^ și a tuturor membrilor consiliului, vreau un raport din partea dumn comparativ situație anul acesta cu anii anteriori și sa ne explicați carelsgfit care dumneavoastră le-ati constatat...                                 *     ®

Dl Androne Adrian - Șef Serviciu Juridic Contencios, Contra

Asta s-a stabilit la ședința de astăzi, și a rămas luni să dau un raport.

Dl George Sorin Botez

Este foarte bine dacă ați stabilit. Mai stabilim o dată ca să întărim. Acest raport să ajungă tuturor.

Dl Ganea Cristian

Luni este ședință extraordinară pe acest lucru?

Dna Măntoiu Anabell Olimpia

La ora 1200 este ședință extraordinară.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Și noi am convocat ședința la ora 1000.

Dl Cosma Marcian

Mulțumesc, domnul Președinte!

Având în vedere faptul că reprezint consiliul local în A.G.A., atât eu cât și colegul meu Văduva, lăsând la o parte discursurile cu tentă, învățate la școlile dinainte de ’89, cu toate că dacă ar fi venit din partea noastră, imediat ar fi sărit cineva în sus, consiliul de administrație știm bine cum a fost numit, și de către cine a fost numit și A.G.A. Nu era vorba de un consiliu de administrație, era vorba de cererile acestor oameni, care nu au venit de plăcere astăzi aici în fața dumneavoastră și a noastră. Cunosc situația de acolo și o cunosc destul de bine. Cunosc și intențiile domnului director și le apreciez și cred că o să-l susțin pe dânsul cât și Sindicatele de la T.C.E. și transportul în comun din Ploiești, și vreau să atrag atenția că noi dezvoltăm prea mult, facem analiză pe bugete, facem analize pe situația de acolo, dar nu venim și dăm soluții.

Atrag atenția domnului Primar și departamentului administrativ din Primărie că trebuie să vină cu soluții la problemele acestor oameni și noi să le aprobăm în consiliu. Legea așa spune.

Niciun director din subordinea primăriei și mă refer aici la departamentul economic și cel juridic nu au venit cu o soluție. Oamenii aceștia au venit aici cu o soluție pe care noi să o avizăm și astăzi să-și desfășoare activitatea. Să-și ia banii care li se cuvin. Dați-ne soluții legale pe care noi să le avizăm. Așa cum a spus spre final și colegul meu, domnul Sîrbu, și cum ați spus și dumneavoastră, domnule Președinte. Asta vrem. Nu zece mii de ședințe extraordinare și să nu rezolvăm nimic.

Vă mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Mulțumim! Domnule Mișcă, ne întâlnim luni.

Dl Mișcă Ion


Mulțumim! Noi ne retragem să vă puteți desfășura activitatea ședi^ș^

AAA

Dl George Sorin Botez

O să continuăm ședința.

5               9

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre^pg^Mdr^^ analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II aKnuiSl 2016 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol - inițiat de consilierii Sanda Dragulea, Marilena Stanciu, Ștefan Dănescu, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 415/05.11.2015 privind transmiterea imobilului situat în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești -»                                                                                                                                3

inițiat de viceprimar George Pană.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi „pentru”.

A A A

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind includerea imobilului situat în municipiul Ploiești, Bulevardul Independenței nr. 12 în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea în administrarea Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

24 de voturi „pentru”.

AAA

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea

Hotărârii nr. 401/29.11.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești referitoare la includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Schimbare de destinație din


cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară” în „Invența care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și transmit^Să acs administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiqpti / consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea protocolului de colaborare nr. 9538/11.05.2015, încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Habitat for Humanity România - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Domnul primar, înțelegem că nu există un aviz. Se propune prorogarea:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi "pentru" proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Nicolae Bălcescu nr. 19 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Supunem la vot exercitarea dreptului de preemțiune:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? - 24 voturi

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi "împotriva” exercitării.

Supunem la vot neexercitarea dreptului de preemțiune:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi "pentru”.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate cu forma "aprobă neexercitarea":

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi „pentru”.


aaa

Trecem la punctul nr. 29 de pe ordinea de zi „Proiect de h modificarea Hotărârii nr. 403/29.11.2016 a Consiliului Local al m privind constituirea unei comisii de negociere pentru reglementarea s situat în Ploiești, str. Democrației nr. 41A - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mâîeescuf Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Vă rog să faceți propuneri.

Dl Hodorog Bogdan

O propun pe colega mea, doamna Sălceanu Claudia-Oana.

Dl George Sorin Botez

Domnul consilier Sîrbu a părăsit sala. Suntem prezenți 23 de consilieri.

Fiind vorba de persoane, propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi „pentru”.

Supunem la vot propunera făcută, în persoana doamnei Sălceanu Claudia-Oana: Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

23 de voturi „pentru”.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi „pentru”.

A AA

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin și Cristina Ana-Maria Enache.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

23 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâreraK^^^i^irerea în folosință gratuită a imobilului - teren în suprafață de 3130 mp |iteiar!^^®âeș§J|str. Mărășești, nr. 239 către Inspectoratul Școlar Județean Prahova -Mjmgt^^^pg^erii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sand^M^ste^Onarius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”                  -----

Am rugat de la patrimoniu, să prezentați fundamentarea.

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Este vorba de articolul din Codul civil care este trecut și în preambul, „dreptul de folosință asupra bunurilor proprietate publică, se acordă cu titlu gratuit pe termen limitat în favoarea instituțiilor de utilitate publică”. Articolul 874 din Codul civil.

Dl George Sorin Botez

Juridicul, este o.k.?

Dna Măntoiu Anabell Olimpia

Din punct de vedere al legalității, da.

Dl George Sorin Botez

Economicul, este o.k.?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Da.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

23 de voturi ”pentru”.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Partidul Uniunea Salvați România pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada G-ral Traian Moșoiu nr. IA - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Gheorghe Popa și Bogdan Hodorog.”

Aș vrea să întreb de la Patrimoniu, noi nu am văzut, există o cerere, dumneavoastră o aveți, pentru că noi nu am văzut cererea asta. La dosar nu există. Unde este? Să o vedem fizic.

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Nu a fost scanată. O să trimit să o scaneze. Există o cerere. Ea a fost analizată de către comisia de spații.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Dar vroiam să o văd ca să fiu sigur că este scrisă, semnată de cineva.

Deci acum, fizic, nu există această cerere.

DI Dănescu Ștefan

Propun prorogarea proiectului de hotărâre.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot prorogarea:


Menționăm că domnul consilier Sîrbu a revenit în sală. Suntem prezenți   dâbje&Ssilieri.

*

Cine este pentru?        - 16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -  8 voturi

Cu 16 voturi ”pentru” și 8 ”abțineri” ale consilierilor Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Drăgușin Paulica, Popa Gheorghe, Sicoie Florin, Tudor Aurelian, Băzăvan Larisa și Neagu Daniel Puiu proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind organizarea de licitații publice pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință - cabinete medicale - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Marius Mateescu, Sorin Văduva, Robert Ionuț Vîscan și Bogdan Hodorog”.

Aici trebuie să facem o comisie la art. 4.

Dna Stanciu Marilena

Domnul Președinte, din partea grupului PSD propun să facă parte din această comisie domnul Dănescu Ștefan și Stanciu Marilena.

Dl George Sorin Botez

Domnul Dănescu în calitate de președinte.

Dl Pană George

Domnul Văduva Sorin.

Dl George Sorin Botez

Grupul P.M.P. înțeleg că nu are propuneri.

Dl Popa Gheorghe

Domnul Sicoie Florin.

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de persoane, propun votul deschis:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

3

24 de voturi “pentru”.

*

Supunem la vot nominalizarea domnului Dănescu Ștefan:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi “pentru”.


Supunem la vot nominalizarea doamnei Stanciu Marilena:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi "pentru”.

*

Supunem la vot nominalizarea domnului Văduva Sorin:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi "pentru”.

a

Supunem la vot nominalizarea domnului Sicoie Florin:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi "pentru”.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Dna Drăgușin Paulica

Menționez că nu particip la vot.

Dl George Sorin Botez

Menționăm că doamna Drăgușin Paulica nu participă la participanți la vot.

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

23 de voturi ”pentru”.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului privind îmbunătățirea și diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, aflate în rețeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și a Notei conceptuale a obiectivului de investiții Spital municipal Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

S-a rezolvat problema aceea cu punctul 3?

Arătați-ne anexele.

Se pare că s-a rezolvat. Eu propun un amendament ca să fie toată lumea mulțumită și să nu avem discuții după aceea.

Introducerea unui nou articol. Articolul 3 devine 4 și introducem un nou articol 3 cu următorul text: ”Prin prezenta hotărâre nu se aprobă alocări bugetare și/sau fonduri

vot. Suntem 23 denecesare realizării obiectivului de investiții Spital Municipal Ploieș^facBl^aV obiectul unei hotărâri viitoare.”

Aprobându-se această notă conceptuală și documentele, nu în banii.

Dl Ganea Cristian

Domnul președinte, haideți să explicăm pentru toată lumea.

Dl George Sorin Botez

In această notă conceptuală și în toată documentația se face vorbire de niște sume. Sume care sunt estimate și care nu sunt fundamentate, prin aplicarea unui procent de 10% din valoarea estimată a proiectului.

Și atunci, îmi iese o valoare de 6 milioane, care este trecută acolo ca fiind pentru proiectare, urmărire, asistență, etc. In aceste condiții, pentru că noi nu am spus și deocamdată nu avem temeiul să ne pronunțăm dacă suma avansată de 6 milioane, este sau nu este veridică, cu atât mai mult cu cât proiectul face 60 de milioane, dar 30 de milioane sunt utilajele iar 30 de milioane este construcția, 5-10% nu se aplică și la valoarea utilajelor. Deja suntem pe un plus estimat de 3 milioane de euro, care este discutabil. In aceste condiții, ca să nu existe discuții, să spună cineva, așa cum a fost la chestia cu troleibuzele, cu tramvaiele, că am spus că discutăm ulterior cum facem cu achiziția în leasing și se interpretează acum că noi am aprobat achiziția în leasing, ceea ce nu este adevărat, și o să vedeți că nu este adevărat, nu vreau să existe vreo discuție, că prin votarea acestui proiect, cineva a fost de accord să se aloce pentru proiectare, urmărire și toate celelalte, suma de 6 milioane de euro, pentru că nu este nimeni de acord. Eu unul nu sunt. Bănuiesc că nici colegii mei.

Și atunci, ca să nu existe discuții vizavi de asta, aprobăm cele două documente, dar facem precizarea în hotărâre, că ”Prin prezenta hotărâre nu se aprobă alocări bugetare și/sau fonduri necesare realizării obiectivului de investiții Spital Municipal Ploiești acestea făcând obiectul unei hotărâri viitoare”.

Am observat în practica administrativă, de care domnul consilier juridic nu ține cont, că acum tot...este priceput. Ați lucrat cu cuvintele avocățești la proiectul de autobuzele în leasing, acum tot avocățește, să ne înțelegem pe ce vrem să ne înțelegem.

Dl Primar

Vreau să fac o precizare. Ați făcut o afirmație și mi se pare normal să vin să rectific ceea ce ați spus dumneavoastră. Să știți că prin Hotărârea 394 din noiembrie 2016 s-a aprobat leasingul operațional. De asemenea la articolul următor, ați făcut apreciere că aprobați documentația necesară...

Oricum la finalul ședinței de astăzi vom discuta acea informare solicitată de către colegii dumneavoastră din consiliu, legată de posibilitățile și nivelul aferent fiecărei variante de finanțare pentru fiecare autobuz în parte.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

Dl Popa Gheorghe


Domnul președinte, nu prea suntem clarificați cu lucrul acesta^ amendament, că nu se dorește aprobarea unor alocări bugetare.

Dl George Sorin Botez

Prin prezenta hotărâre. Nu că nu se dorește. Am spus că face oți^tuWț viitoare. Prin asta nu, pentru că nu este fundamentată. Dacă scria aXgj^ milioane proiectarea, eu trebuia să fiu de acord să dau 20 de milioane fără o notă de fundamentare a proiectului, fără un studiu de piață, fără nimic?

Dl Popa Gheorghe

Eu am înțeles ce spuneți, dar asta este o documentație care trebuie transmisă...

Dl George Sorin Botez

O aprob, dar nu o finanțez.

Dl Popa Gheorghe Aș dori niște clarificări.

Dl George Sorin Botez

Păi v-am dat clarificări. Mai mult de atât să clarific...

Dl Primar

Aș vrea să citez din anexa care vorbește despre nota conceptuală, care spune așa: „Estimarea suportabilității investiției publice. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, luându-se în considerare după caz, costurile unei investiții similare, standardele de cost pentru investiții similare.” Pe baza acestora au fost făcute.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot acest amendament:

Cine este pentru?        - 15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 8 voturi

Cu 15 voturi „pentru” și 8 „abțineri” ale consilierilor Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Drăgușin Paulica, Popa Gheorghe, Sicoie Florin, Tudor Aurelian, Băzăvan Larisa și Neagu Daniel Puiu amendamentul a fost adoptat.

*

Menționăm că domnul consilier Dănescu Ștefan nu este prezent în sală.

*

Supunem la vot hotărârea cu amendamentul aprobat.

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi ”pentru”.

*

Dl Primar


Această documentație să stiti că va fi transmisă în vederea obti și aprobări. Sper ca acest articol pe care dumneavoastră l-ați introdu/tsȘ^ piedică în obținerea avizelor respective.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Și eu vă mulțumesc! Fiți sigur că nu.

Dl Popa Gheorghe

De aceea am întrebat și eu domnul președinte, dacă este vreo problemă în avizare.

Dl George Sorin Botez

Nu cred.

***

Domnul consilier Palaș a părăsit sala, suntem 22 de consilieri. *

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții și 5 treceri pietonale în municipiul Ploiești” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre."

Dacă sunt discuții?

Dl Primar

Știți că acest studiu de fezabilitate nu a existat la vechea licitație pentru semaforizare. De aceea nu s-a făcut.

Dl George Sorin Botez

Când estimați că o să rezolvăm?

Dl Primar

Urmează procedura de licitație.

Dl George Sorin Botez

Trei luni?

Dl Primar

Depinde de contestații.

DI George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

22 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Reorganizare incintă pentru modernizare, extindere, recompartimentare hale existente, construire hale noi, amenajare parcare și repoziționare cabină poartă și alte clădiri anexe” Ploiești, str. Laboratorului nr. 17-19 - inițiat de

primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Ștefan Dănescu, Robert^ Vîscan, Marius Nicolae Mateescu și Iulian Bolocan."


*

A revenit în sală domnul consilier Dănescu Ștefan. Suntem 2

*

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Vă rog să faceți propuneri.

Dl Dinu Andrei

Vă propun în continuare pe dumneavoastră. II propun pe domnul avocat George Sorin Botez.

Dl George Sorin Botez

Vă mulțumesc!

Dacă nu mai sunt alte propuneri, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?     - 1 vot

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 20 de voturi "pentru”, 1 vot "împotrivă” al domnului consilier Tudor Aurelian și 1 "abținere” a doamnei consilier Băzăvan Larisa, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Domnul consilier Sîrbu Gheorghe nu a participat la vot.

*

A revenit în sală domnul consilier Palas Paul. Suntem 24 de consilieri.

*

Trecem la "Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “PARCARE” - inițiat de viceprimar Cristian Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi "pentru".

Trecem la "Proiectul de hotărâre privind aprobarea extinderii valabilității Planului Urbanistic Zonal “Schimbare de destinație teren din Zonă tehnico-edilitare și culturi agricole, plantație de protecție în Zonă unități industriale/depozitare” (Obiectiv secundar: Stație de tratare mecano-biologică Ploiești din cadrul proiectului Sistem de management 36

integrat al deșeurilor în județul Prahova) - inițiat de primar Adrian-Florj consilierii Ștefan Dănescu, Robert Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Bolocan, George Sorin Niculae Botez și Sorin Văduva.”


Dl Ganea Cristian

Are aviz?

Dna Măntoiu Anabell-Olimpia

Da.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

24 de voturi "pentru”.

Dl George Sorin Botez

Acum avem cele 4 puncte, 2 informări, un raport și un raport.

Vă rog domnul Primar!

Dl Primar

Avem o informare legată de comparația costurilor pe care le generează achiziția de mijloace de transport pentru S.C. Transport Călători Express. Aici o să găsiți un tabel comparativ. Acest tabel comparativ are o formă descriptivă în primele pagini, iar anexă la acest tabel o să găsiți toate documentele semnate, ștampilate, de către diversele instituții, autorități, societăți, pe baza cărora a fost construit acest studiu comparativ al costurilor. El vine pe fondul unor discuții care au apărut în cadrul consiliului local, în urma adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 394/2017, care în articolul 1 stabilește “STUDIUL DE OPORTUNITATE44 privind dobândirea de 50 autobuze noi și art. 2 "Aprobă dobândirea de către Municipiul Ploiești a 50 de autobuze noi, Diesel EURO VI, în sistem de leasing operațional, cu avans 0% și posibilitate de achiziționare la sfârșitul perioadei de leasing, respectiv 76 luni."

Și într-adevăr la art. 4 "Condițiile de achiziție, precum și caietul de sarcini și întreaga documentație de atribuire, vor fi aprobate ulterior prin hotărâre de consiliu local."

Intenția este de a duce în fata dumneavoastră la ședința următoare ordinară acest s                                                                         1                                                                  3              »

proiect de hotărâre, bineînțeles după ce va fi discutat și dezbătut de către dumneavoastră acest studiu comparativ, dat spre informare.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este pe site, domnul Primar?

Dl Primar

Nu este pe site. A fost adus astăzi și de aceea este la mapa tuturor consilierilor locali.

Dl George Sorin Botez

Poate îl urcăm și pe site.

Dl Primar

Nu este nicio problemă. îl publicăm și pe site. TransparențjrtytagJ^bunem la dispoziția oricui.                                                   ( Sț           MJ

O singură mențiune, cei de la BERD și de aceea am in^^t^gW^Wiită întârziere în realizarea acestu studiu. Nu au dat datele exacte, pentru          ăjâjmrmat

că aceste date vor fi transmise în momentul în care se va stabili un acord ciHEmjm.

9

Celelalte date v-am spus, sunt prezentate în anexă. Aștept propunerile dumneavoastră și bineînțeles, este decizia consiliului dacă se va contura pe acest proiect sau pe altă variantă de achiziție.

Dl Andrei Gheorghe

Mă bucur că am primit acest desfășurător. La o primă analiză mă surprinde că este o diferență între 2000 și 4000 de euro între toate acele insituții care asigură banii. Este o așa o apropiere...

Dar, o să studiem.

*

Dl George Sorin Botez

Domnul Cosma.

Dl Cosma Marcian

Nu pe acest subiect. La Diverse am o problemă și cred că nu numai eu, probabil și alți colegi, de ridicat în consiliu.

De mai bine de o lună de zile, în intersecția de la Nord de la Complexul Mic, nu funcționează semaforul. De ce? Nu mă interesează sau nu ar trebui să mă intereseze. A fost un accident. Dar de atunci au mai avut loc cred că 7 sau 8 accidente.

Cred că nu așteptăm să moară cineva, ca într-o intersecție importantă din municipiul nostru, să avem pe conștiință oameni care au fost răniți sau Doamne ferește de mai rău, s-au creat prejudicii materiale din cauza noastră pentru că nu suntem în stare să gestionăm traficul în municipiul Ploiești, un trafic la care cetățeanul și ploieșteanul va trebui să-l facă în condiții normale, dar nu poate deși plătește taxe la zi atât la autovehicule, la transport, și nu știu de ce ar trebui să suferim și să mai așteptăm în continuare nu știu câte luni până se va lua o decizie în sensul acesta și se va rezolva această problemă.

Am înțeles din primărie, pe anumite căi, că se cunoaște problema și că se va rezolva. Când? Aș vrea să știu și eu. Și mai concret, ar trebui să fie cât mai repede ca răspuns nu la interpelarea mea, cât la întrebările care mi s-au pus mie de cei care stau în zonă și nu numai, cei care trec prin zonă.

Vă mulțumesc!

»

Dl George Sorin Botez

Și eu vă mulțumesc!

O să primiți un răspuns.


Dl Dănescu Ștefan

Vizavi de acest calcul comparativ în vederea achiziționării mij$ în comun, aș vrea să pun o întrebare celui care a fundamentat acest c

Văd că valorile sunt apropiate vizavi de credit, leasin operațional și BERD. Ați ținut cont, când ați fundamentat calculdl^p^nți^ OMrigul operațional, că aici trebuie să fie toate cheltuielile incluse, inclusiv reviznț^an'Velope de iarnă, etc.? Și cu toate astea este mai ieftin? Este imposibil.

Dna Croitoru Daniela - Director Direcția Relații Internaționale

La calcul am avut la bază documente transmise de T.C.E. privind cheltuielile, cu întreținerea autobuzelor...

Dl Dănescu Ștefan

Leasingul operațional ca și valoare, este cel mai scump. Nu are cum să fie cel mai ieftin. Este imposibil

Dna Croitoru Daniela - Director Direcția Relații Internaționale

Leasingul operațional a fost oferta B.C.R. De asta am și pus toate documentele. Și prin caietul de sarcini este inlcusă mentenanța...

Dl George Sorin Botez

Doamnă, să înțeleg că dumneavoastră, la niște autobuze noi, ați pus media cheltuielilor pe care T.C.E.-ul le are, cu niște autobuze care au fost fabricate între cele două războaie mondiale.

Dna Croitoru Daniela - Director Direcția Relații Internaționale

Nu. La leasingul operațional, s-a avut în vedere economia care se poate face pentru perioada ratelor.

Dl Dănescu Ștefan

Cu ce facem economie?

Dna Croitoru Daniela - Director Direcția Relații Internaționale

Cheltuielile de la T.C.E. Sunt descrise în anexa 6. Cu piesele de schimb, cu asigurările...

Dl Dănescu Ștefan

Avem patru feluri de finanțare. Trei dintre ele, finanțează un produs fără niciun fel de cheltuială. Al patrulea, în speță leasingul operațional, finanțează mijlocul de transport în sine plus celelalte cheltuieli. Toate cheltuuielile sunt inlcuse în această rată. Nu are cum să fie mai mic, doamnă.

Dl Primar

Domnul consilier, dumneavoastră vă pricepeți extraordinar de bine la aceste forme de achiziție și de menținere a mijloacelor de transport. Pentru ca acest studiu să aibă o fundamentare cât mai bună și ca să putem compara exact toate costurile pe care le implică și momentul achiziției sau obținerii și ulterioare pe perioada celor 6 ani și 4 luni cât este prevăzut în leasingul operațional și celelalte forme de credit, s-au luat în considerare, inclusiv costurile pe care le-a estimat S.C. TCE cu mentenanța, pe care trebuie să o realizezi periodic. Sunt acele mentenanțe tehnice fără de care mijlocul de 39

transport respectiv își pierde garanția, CASCO, pe care trebuie să-1 plăteaj^g^țpfițiarul, pentru că altfel nu poți să obții creditul respectiv, R.C.A.-ul pe care tr< de asemenea beneficiarul și alte cheltuieli cu anvelope, etc. care au fd TCE pentru aceste autobuze noi.                                  I


O să vedeți că există acest document în spate, sunt defalcate toal

Dl George Sorin Botez

Domnul Alexandri Nicolae, întrebare: cât la sută din costurile S.C. TCfefeora asta, sunt reprezentate de cheltuieli cu munca vie? Adică salarii, taxe aferente și cheltuieli directe pe salarii?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. TCE S.A, Ploiești

Datorită faptului că, efectiv cheltuielile cu aprovizionarea, manopere, piese de schimb, nu le mai realizăm, pentru că nu avem venituri să ne permitem...

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Cât?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. TCE S.A. Ploiești

Ele au un nivel între 60, 70%.

Dl George Sorin Botez

Deci 70% din valoarea costului unității este dat de salarii și taxe aferente, întrebare: cât la sută este dat de personalul întreținere și cât la sută este dat de personalul lucrător de utilaje și atelaje?

Din cei 70%, cât are șoferul, cât are mecanicul? Eu îi împart în două: unii care ies pe traseu cu autobuzele, cu mijloacele de transport...

Este foarte interesant. Să vă spun de ce. Pentru că în momentul în care am cumpărat într-un leasing operațional toate astea și nu mai mă interesează pe mine costurile, atunci văd imediat care este tema economiei pe care o fac la T.C.E.

Pentru că oamenii respectivi, scuzați-mă dar pe leasingul acesta operațional, toată partea de mentenanță va rămâne 10%.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. TCE S.A. Ploiești

Dacă s-a procedat așa cum am spus eu aici, se iau imediat măsuri și acele costuri pe care dumneavoastră le propuneți pentru a le elimina, fac o restructurare și din acel moment...

Dl George Sorin Botez

Ca să fac restructurarea trebuie să fac o socoteală economică. Ca să fac socoteala respectivă trebuie să văd în ce proporție mă avantajează un leasing operațional.

Adică mai pe românește, dacă diferența dintre leasing-ul operațional care include toate cheltuielile și leasingul financiar care nu include cheltuielile și trebuie să le fac eu, trebuie văzut cât la sută este? Da?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. TCE S.A. Ploiești

Din punctul meu de vedere între 25 - 30% din anvelopa salariată pe total producție. Noi vorbim de autobuze.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles.

DI Alexandri Nicolae - Director S.C. TCE S.A. Ploiești

Poți să faci o economie de maxim 30%.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc domnul Președinte!


Ceea ce spun eu, este parte din ceea ce am spus rândul trecut când ați decis să luăm autobuze în sistem leasing operațional. TCE-ul în momentul de față funcționează cu 183 sau 184 de autobuze. Dacă noi cumpărăm 50 de autobuze sau mai bine zis le achiziționăm în sistem leasing operațional, și înțeleg că studiul, eu nu m-am uitat pe el, recomandă această variantă, cu care nu am nimic împotrivă...

Dl Primar

Nu recomandă. Este un studiu sec. Dumneavoastră decideți

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu știu. O să-l studiez. Ideea este că acest studiu trebuie să ne dea nouă varianta optimă pentru achiziția acestor autobuze, de care, atenție, TCE-ul are mare nevoie. Și are mare nevoie deoarece, venind cu autobuze noi, rezolvăm o mică parte din problemele pe care le are TCE-ul.

Care sunt problemele astea noi? Pe de o parte costurile materiale. în acest moment, sper să nu mă înșel, este directoarea economică a TCE-ului aici, din ceea ce știu eu, dintr-un total între 60 și 70 de milioane care variază de la an la an, cheltuială la TCE, anul trecut au fost vreo 70 de milioane cheltuieli cu 65 de miloane venituri. Deci pe un total de 70 de milioane de lei cheltuială, 20 de milioane și cred că ați depășit 20 de milioane acum, reprezintă cheltuială materială. Cheltuială materială care nu ar mai fi atât de mare dacă ai avea 50 de autobuze noi din cele 183 să spunem, câte ar fi. De ce asta? Pentru că aceste costuri privind întreținerea lor ar fi preluate în întregime de către firma de leasing.

Pe de altă parte, firește, și aici am cerut în două rânduri conducerii executive să vină cu un plan, să-1 numească cum o vrea, prin care să prezinte consiliului local ce are de gând să facă. Și planul acela, atenție, trebuie să-l stabilească consiliul de administrație și să fie pus în practică de către manager. Eu nu știu să exite planul acela. Bine ar fi să fie. Pentru că el ne poate face nouă dovada ce vrea să fie mai departe.

Vă reamintesc domnul primar, din septembrie vă bat la cap aproape lună de lună. Există o problemă la TCE. Din nefericire, lucrurile au ajuns în faza asta în care ne apropiem de situația în care TCE-ul să se blocheze total. Niște măsuri se impuneau încă de atunci. Nu s-au întâmplat acele măsuri. Haideți cu planul acela pe care îl numiți dumneavoastră cum o-ți vrea, dacă ne temem să folosim cuvinte, să veniți cu acel plan din care să reiasă ce vrem să facem cu TCE-ul. Aceste lucruri cum a spus și colegul meu, nu în consiliul local se stabilesc, ci în consiliul de administrație. Consiliul de administrație nu este în stare să facă un plan de restructurare a acestei firme, demiteți-1. AGA, demiteti-1. Pentru că acest consiliu de administrație trebuie să dea soluția. De la consiliul de administrație trebuie să vină ceea ce trebuie făcut cu TCE-ul. Noi aici am

avut toată deschiderea de fiecare dată. Și sunt ani buni. Și sunt oain^nfțjSey^amna director economic lucrează de atâția ani de zile, a fost vreodată vreo ^raație îmcar^ TCE-ul să nu aibă suport pe consiliul local? Iacătă, până anul trecut întotaegip^^®lul^.ț>st pe 0 sau pe plus 1 leu. De data aceasta, ce a intervenit în plus față intervenit acele două nefericite hotărâri de instanță, prin care                       să

plătească niște bani pe hârtii. Aceste hotărâri de instanță au dus la a^e^^^^mlibru financiar al firmei.

Al

In această situație, atât consiliul local, dar mai ales consiliul de administrație al TCE trebuie să ia niște măsuri. Până una alta, văd că nu s-a întâmplat nimic acolo. Toată lumea vine cu presiuni pe consiliul local. Să facă consiliul local.

Oameni buni, dar acolo, în consiliul de administrație al TCE, i-am reproșat verde în față domnului director, domnule director, ați venit la o ședință, eu mă așteptam să-mi veniți cu niște cifre: veniturile actuale sunt astea, cheltuielile sunt astea. Veniturile prognozate sunt astea, cheltuielile sunt astea. Până una, alta, noi discutăm discuții.

Hai oameni buni, să ne apucăm de treabă!

Dl Primar

Pentru a nu induce în eroare opinia publică, în primul rând, la nivelul TCE-ului, în orele de vârf avem cam 125, 130 de autobuze în trafic, maximum. Iar de obicei, într-o zi normală de lucru sunt cam 115 autobuze, pe lângă celelalte mijloace de transport, tramvaie si troleibuze.

Aș vrea de asemenea, să nu induceți în eroare ideea că această situație critică a TCE-ului a apărut de câteva luni de zile. Și de asemenea, dumneavoastră care sunteți în comisia de buget-finanțe și care știți care este diferența între balanța de încasări și plăți și bugetul de venituri și cheltuieli, nu putem să discutăm de acești termeni. Avem o situație pe execuția bugetară de anul trecut, o diferență apreciată de către cei de la TCE de aproximativ 10 milioane de lei și care vine pe fondul unor decizii anterioare care au afectat bunul mers al activității societății. Și mă refer aici la faptul că în 2015 - 2014, pe baza acelor gratuități a existat un număr de aproximativ 130 de mii de abonamente, de legitimații care au fost solicitate. Și într-adevăr, primăria municipiului Ploiești, pe baza tarifului stabilit atunci de 65 de lei/legitimație/abonament, va da acele venituri către societatea respectivă, oferindu-i o stabilitate financiară foarte mare.

Ulterior, într-adevăr acest cuantum a fost redus treptat ajungând la 38 de lei, pentru că s-a considerat că nivelul profitului obținut dacă se păstra cuantumul de 65 de lei, la o valoare pe care nimeni nu a anticipat-o, pentru că numărul de legitimații anticipate a fost inițial cam 60, apoi 80 de mii, și s-a ajuns totuși la 130 de mii, a dus la acea liniște financiară a TCE-ului. Dacă realitatea structurală a problemelor structurale din cadrul TCE-ului erau cu totul și cu totul altele, iar după ce s-a finalizat această perioadă de subvenționare totală pentru toți cetățenii care aveau venituri până în 3000 de lei, a apărut încă din prima lună a lunii ianuarie 2016, s-au înregistrat primele pierderi.

Referitor la ceea ce înseamnă această reașezare a societății s^^e^teJ^K se lucrează pe mai multe etape, așa cum a spus și domnul director, și la iTvfePâe^^nîhîrf^si la nivel de arii de exploatare, și la nivel de structură. Deci toate aceftgjlui^^W sB-m uităm, posibilitatea de a aduce mijloace de transport, este o necesiti^în^fo^rt^ye 80% mijloacele de transport în TCE au o durată de viață de peste 3,5^^^ă?n^^am lucrul acesta, să nu uităm că aceste probleme creează probleme de medm/-probleme de confort, de calitatea serviciilor prestate, etc.

Măsurile, de data aceasta, strict legat de achiziție sau de obținerea acestor mijloace de transport, de aceea v-am pus la dispoziție această informare, mă bucur că, creează o dezbatere și sper să iasă cel mai bun proiect și să aibă transparență totală și mulțumesc pentru ideea de a-1 pune pe site-ul primăriei și oricine dorește să aibă un punct de vedere sau să vină cu analize sau cu propuneri este foarte bine venit, pentru că înseamnă lucrul acesta un proiect care va funcționa în cadrul TCE-ului și în cadrul primăriei pe foarte mulți ani de zile de acum înainte.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Și eu vă mulțumesc!

A

PI Vîscan Robert

Am un scurt comentariu de făcut. Am primit o informare astăzi, prin care CSM-ul trebuie să plătească cheltuieli de judecată și drepturi salariale unui sportiv, pentru perioada...

Dl George Sorin Botez

Să le plătească domnule, dacă nu am avut bani să finanțăm să le plătim cheltuieli de judecată.

Dl Vîscan Robert

înțeleg, că printr-o sentință judecătorească, noi trebuia să plătim salariile. In afară de salarii, adică 48.500 pentru un sportiv, trebuie să mai plătim și cheltuieli de judecată 2.000 de lei și cheltuieli de executare și onorariul judecătoresc 9.188.

Vreau să știu, dacă la acel moment puteam să facem noi plățile, pentru că știu că doamna director economic nu a vrut să le facă, era legal să le facă sau nu era legal, ținând cont că acum avem o sentință judecătorească și o decizie de punere a unei hotărâri judecătorești de executare a CSM-ului, în care trebuie să plătim nu numai salariile dar și cheltuielile aferente procesului. Vreau să știu dacă, Direcția Economică, consideră în acest moment că trebuia să plătim salariile?

Dl George Sorin Botez

Solicit și eu în același timp, dat fiind faptul că a existat acea dezbatere permanentă prin care unii voiau, alții nu voiau, acum vreau să știu dacă, în lumina hotărârii judecătorești primită, eu zic că instanța trebuie să reprezinte o interpretare judiciară, ceva, pentru Primăria Ploiești, dacă compartimentul Economic al primăriei își reconsideră punctul de vedere, în sensul că trebuia să plătească angajamentele contractuale și dacă 43

apreciază că sumele reprezentând plusuri prin care a fost obligat CSM-ul, respectiv cheltuieli de judecată și cheltuieli de executare, sunt imputabile și cui?


Asta, ca să-mi aduc aminte, că mi-ați trimis acasă o notificare^ prin care, m obligați să dau 165 de lei pentru anul 2012, că am beneficiat de spor de/antenă. Radar

.  1 .. w , w         w                                                                     O»;                ~

probabil, ca alta antena nu am avut.                                       i           ,  /£•.

Dacă este vorba să recuperăm sumele, haideți să le recuperăm de la toată lumea/; Vă rog, din punctul meu de vedere, aș vrea să am acest raport până lunL Mulțumesc!

9

Dra Crâciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

La acea vreme s-au plătit contracte tară a avea prevedere bugetară. S-au angajat cheltuieli fără prevedere bugetară.

Dl Primar

Mai am două anunțuri scurte de făcut, dacă sunt atenți colegii din consiliu.

Luni la ora 1200 o să avem ședință extraordinară pe buget. Iar în această după-amiază, la ora 1800 la Filarmonica ”Paul Constantinescu” avem un concert Nicu Alifantis.

Mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

'k'k'k

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.