Hotărârea nr. 99/2017

Hotãrârea nr. 99 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – domnul CIRIPOIU ADRIAN LUCIAN

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 99


privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnul CIRIPOIU ADRIAN LUCIAN

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Paulica Dragușin, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Enache Cristina și Gabriel Minea și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în conformitate cu raportul Comisiei nr. 5 pentru protecție si asistenta sociala din data de 31.01.2017;

în conformitate cu raportul Comisiei nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 20.04.2017;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate;

având în vedere cererea nr. 603/18.01.2017, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr. 603/2017 și alte documente doveditoare;

în temeiul art.36, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 15.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea domnului Ciripoiu Adrian Lucian, în vederea achitării costurilor spitalizării, rectificându-se bugetul local în mod corespunzător.

Art.2 - Direcția Economica va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


.     ’’ [n ';î       EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnul CIRIPOIU ADRIAN LUCIAN

Prin cererea înregistrată la autoritatea administrației publice a municipiului Ploiești, domnul Ciripoiu Adrian Lucian, cu domiciliul în județul Prahova, comuna Lipanesti, sat Lipanesti nr.205A, solicită un ajutor financiar pentru a acoperi costurile spitalizării in.Spitalul Sanador București.

Conform actelor medicale anexate, domnul Ciripoiu Adrian Lucian este diagnosticat cu. cardiomiopatie dilatativa, insuficienta cardiaca clasa IV NYITA greu reductibila, insuficienta mitrala si tricuspidiana, hipertensiune pulmonara severa, astm bronsic persistent, cu recomandare pentru transplant cardiac.

Având in vedere evoluția negativa a stării de sanatate, in luna iunie 2016 s-a adresat Spitalului Sanador, iar ’in perioada 8 - 17.06.2016 a fost internat in secția Cardiologie pentru-efectuarea unor investigații complexe.

Ulterior, conform scrisorii medicale nr. 163/16.09.2016 a fost luat in evidenta de Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mureș, in vederea includerii pe lista de așteptare pentru transplant cardiac.

Din factura SND 72066/17.06.2017, rezulta un cost total al spitalizării la Sanador de 14,190.64 lei.

Conform adeverinței nr. 25822/2016 eliberata de Casa de Asigurări de Sanatate a Municipiului București, rezulta ca serviciile medicale de care a beneficiat domnul Ciripoiu Adrian Lucian in perioada 8-16.06.2016, nu au fost raportate de Spitalul Sanador București, avanei in vedere istoricul raportărilor pe persoana.


Veniturile familiei se compun din salariul domnului Ciripoiu, 1 178 Ici, salariul soliei, in cuantum lunar de 1075 lei, alocațiile du 168 lei/luna, iar domnul Ciripoiu declara ca sunt insuficiente pentru actfc.rffea.coshi spitalizării.

Față de cele expuse mai sus, supunem Consiliului Local spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri,Gabriel Minea,

RAPORT DE SPECIALITATE       K\ ®

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fdirîjul bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane^ziceaflate în situație de extremă dificultate - domnul CIRIPOIU ADRIAN LUCIAN

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate la art. 15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea domnului Ciripoiu Adrian Lucian, în vederea achitării costurilor spitatizarii in Spitalul Sanador București.

Conform actelor medicale anexate, domnul Ciripoiu Adrian Lucian este diagnosticat cu cardiomiopatie dilatativa, insuficienta cardiaca clasa IV NYHA greu reductibila, insuficienta mitrala si tricuspidiana, hipertensiune pulmonara severa, astm bronsic persistent, cu recomandare pentru transplant cardiac.

Având in vedere evoluția negativa a stării de sanatate, in luna iunie 2016 s-a adresat Spitalului Sanador, iar in perioada 8 - 17.06.2016 a fost internat in secția Cardiologie pentru efectuarea unor investigații complexe.

Ulterior, conform scrisorii medicale nr. 163/16.09.2016 a fost luat in evidenta de Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mureș, in vederea includerii pe lista de așteptare pentru transplant cardiac.

Din factura SND 72066/17.06.2017, rezulta un cost total al spitalizării la Sanador de 14.190.64 lei.

Conform adeverinței nr. 25822/2016 eliberata de Casa de Asigurări de Sanatate a Municipiului București, rezulta ca serviciile medicale de care a beneficiat domnul


1178 lei, salariul soției, in cuantum lunar de 1075 lei, alocațiile de stat ale copiilor de 168 lei/luna, iar domnul Ciripoiu declara ca sunt insuficiente pentru acoperirea costurilor spitalizării.

Domnul Ciripoiu Adrian Lucian a solicitat un ajutor financiar, prin adresa înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare sub nr. 603/18.01.2017. Ca urmare a acestei adrese a fost efectuată ancheta socială la domiciliul sus-numitului, ancheta nr. 603/2017 fiind anexată la prezenta hotărâre.

în acest context, pentru a veni în sprijinul domnului Ciripoiu Adrian Lucian, propunem analizarea posibilității de acordare a unui ajutor financiar.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

Director,

DăhDinu


Sef serviciu,

Serviciul Juridic,

AutoritateVTu

lara


Daniela Ghr

Serviciul Protecția

Persoane               ificultate,


Pi                  le,

Re               uri,

VIZAT,

Director,

Director,

Direcția Economica,

Nicoleta Craciunoiu


Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios,

Achiziții Publice, Contracte

1 0 -OL 2017

RAPORT

A analizat

cererea privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnul C1RIPOIU ADRIAN LUCIAN