Hotărârea nr. 93/2017

Hotãrârea nr. 93 privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local şi a bugetelor activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, ale învăţământului particular şi confesional acreditat şi ale Centrului Creşa pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLCffl^ȚL LEC

HOTĂRÂREA NR.W—— privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale învățământului particular și confesional acreditat și ale Centrului Creșa pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a ordonatorului principal de credite, domnul primar Adrian Florin Dobre si a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Gheorghe Simion Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea, Zoia Staicu si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea proiectelor bugetelor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și al Centrului Creșe pe anul 2017 și estimări pe anii 2018-2020;

ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administratrea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.03.2017.

Având în vedere prevederile:

 • -  Legii nr. 6/16.02.2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;

 • -  Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza costului standard per elev/prescolar, modificata si completata cu H.G.R. nr. 31/18.01.2017;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finanțării de baza de la bugetul de stat, din sumele defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, pentru toti preșcolarii si elevii din invatamantul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din invatamantul profesional si liceal acreditat, particular si confesional, modificata si completata cu H.G.R. nr. 32/18.01.2017;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa, precum si metodologia de alocare a acestor sume unităților de invatamant de masa;

- Ordinului Ministerului Educației Cercetării, Tineretului si SportuluL nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare invatamantul preuniversitar de stat, modificat si complet||£%u K Ordi'riUl\ 3470/07.03.2012;                                              .   «-


în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din                        //

privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 Aprobă bugetele pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020 a următoarelor instituții de învățământ preuniversitar de stat:

 • -  Centrul Județean de Excelentă Prahova, conform Anexei nr. 1

 • -  Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr. 2

 • -  Colegiul Național „AL I .Cuza”, conform Anexei nr. 3

 • -  Colegiul Național „I.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 4

 • -  Colegiul Național „Jean Monnet”, conform Anexei nr. 5

 • -  Colegiul Național „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 6

 • -  Colegiul Național „Nichita Stanescu”, conform Anexei nr. 7

 • -  Colegiul „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 8

 • -  Colegiul Tehnic „Elie Radu”, conform Anexei nr. 9

 • -  Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu”, conform Anexei nr. 10

 • -  Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 11

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunată”, conform Anexei nr. 12

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr. 21, conform Anexei nr. 13

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr. 23, conform Anexei nr. 14

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr. 28, conform Anexei nr. 15

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr. 30, conform Anexei nr. 16

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr. 32, conform Anexei nr. 17

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr. 33, conform Anexei nr. 18

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr. 35, conform Anexei nr. 19

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr. 38, conform Anexei nr. 20

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr. 40, conform Anexei nr. 21

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr. 47, conform Anexei nr. 22

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Scufița Roșie”, conform Anexei nr. 23

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”, conform Anexei nr. 24

 • -  Grădiniță cu program prelungit ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”,

conform Anexei nr. 25

 • -  Grădiniță cu program prelungit si program normal „Crai Nou”, conform Anexei nr. 26

 • -  Grădiniță step by step cu program prelungit și program normal „Licurici”, conform Anexei nr. 27;

 • -  Grădiniță step by step cu program prelungit și program normal „Rază de Soare”, conform Anexei nr. 28

 • -  Colegiul de Artă „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 29

  Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slaveș.cu” conform Anexei nr. 30                                         '

  Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, conform Anexei nr./Sl>;

  Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”,         ■

  conform Anexei nr. 32

  Liceul Tehnologic de Transporturi, conform Anexei nr. 33 -Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei nr. 34Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, conform Anexei nr. 35

Școala gimnazială „Andrei Mureșanu”, conform Anexei nr. 36

Școala gimnazială „Anton Pann”, conform Anexei nr. 37

Școala gimnazială „Candiano Popescu”, conform Anexei nr. 38

Școala gimnazială „Elena Doamna”, conform Anexei nr. 39

Școala gimnazială „George Coșbuc”, conform Anexei nr. 40

Școala gimnazială „George Emil Palade”, conform Anexei nr. 41

Școala gimnazială „Grigore Moisil”, conform Anexei nr. 42

Școala gimnazială „Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr. 43

Școala gimnazială „I.A.Bassarabescu”, conform Anexei nr. 44

Școala gimnazială „Ioan Grigorescu”, conform Anexei nr. 45

Școala gimnazială „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr. 46

Școala gimnazială „Nicolae Bălcescu”, conform Anexei nr. 47

Școala gimnazială „Nicolae Iorga”, conform Anexei nr. 48

Școala gimnazială „Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr. 49

Școala gimnazială „Profesor Nicolae Simache”, conform Anexei nr. 50

Școala gimnazială „Radu Stanian”, conform Anexei nr. 51

Școala gimnazială „Rareș Vodă”, conform Anexei nr. 52

Școala gimnazială „Sfânta Vineri”, conform Anexei nr. 53

Școala gimnazială „Sfântul Vasile”, conform Anexei nr. 54

Școala Profesională „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 55, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă bugetele pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020 a următoarelor instituții de învățământ particular și confesional acreditat:

 • -  Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 56;

 • -  Grădiniță “Ariei”, conform Anexei nr. 57;

 • -  Grădiniță “Ducky - Duck”, conform Anexei nr. 58, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3 Aprobă bugetul pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019 al Centrului Creșa, conform Anexei nr. 59, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă destinația excedentului constituit la sfârșitul anului 2016 de către instituțiile de învățământ preuniversitar de stat și Centrul Creșe, în suma de 1.314,00 mii lei, pentru acoperirea eventualelor deficite ale secțiunii de funcționare si secțiunii de dezvoltare în anul 2017.

Art. 5 Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate din bugetul local și răspund de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6 Ordonatorul principal de credite și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 3 aprilie 2017

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea

bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și bugetele activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale învățământului particular și confesional acreditat și ale Centrului Creșa și pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018 - 2020

In conformitate cu prevederile:

Legii nr. 6/16.02.2017 — Legea bugetului de stat pe anul 2017;

Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza costului standard per elev/prescolar, modificata si completata cu H.G.R. nr. 31/18.01.2017;

Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finanțării de baza de la bugetul de stat, din sumele defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, pentru toti preșcolarii si elevii din invatamantul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din invatamantul profesional si liceal acreditat, particular si confessional, modificata si completata cu H.G.R. nr. 32/18.01.2017;

Hotărârii Guvernului nr. 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa, precum si metodologia de alocare a acestor sume unităților de invatamant de masa;

Ordinului Ministerului Educației Cercetării, Tineretului si Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor din invatamantul preuniversitar de stat, modificat si completat cu Ordinul 3470/07.03.2012;

Ordinului nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, art.5 „Instituțiile publice care beneficiează de donații/sponsorizări au obligația să solicite ordonatorilor de credit ierarhic superiori majorarea bugetului de venituri si cheltuieli...”

Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionalei Finafiteîbr

Publice Ploiești nr. 460/22.02.2017 si nr. 856/22.03.2017, privind alo^fed^^'' X - sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru j^ață' contribuțiile aferente pentru unitățile invatamantului preuniversitar^je^sțât;, ■’ f


salariilor/ șL’

/

 • -  sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru ^|®<hotararjlo^ judecătorești conform Legii nr.85/2016 pentru unitățile 'ii^grnarițjLi’lui preuniversitar de stat;

 • -  sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru cheltuielile cu bunuri si servicii pentru unitățile invatamantului preuniversitar de stat;

 • -  sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea cheltuielilor conform prevederilor Legii 248/2016 pentru unitățile invatamantului preuniversitar de stat;

 • -  sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea cheltuielilor copiilor/elevilor cu cerințe speciale din unitățile invatamantului preuniversitar de stat conform Legii 423/2016;

 • -  sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru evidenta populației si crese;

- sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat;

s-a procedat la întocmirea, fundamentarea și elaborarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și bugetele activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale învățământului particular și confesional acreditat si ale Centrului Creșa și pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018 - 2020.

Caracterul de urgenta al aprobării bugetului local al municipiului Ploiești este dat de:

-prevederile legii nr.273/2006 art.39 alin.(7) „în cazul în care autoritățile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autoritățile deliberative. In aceasta situație, din bugetele locale se pot efectua plăți numai în limita celorlalte venituri încasate ”.

In anul 2017 din bugetul local s-a alocat învățământului preuniversitar de stat si invatamantului particular si confesional acreditat, suma de 164.751,00 mii lei, un procent de 29,56 % din total buget locala pentru:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 141.509,00 mii Iei;

 • -  bunuri și servicii - suma de 17.834,00 mii lei, din care reparații curente in suma de 2.900,00 mii lei, suma gestionata de Direcția Tehnic-Investitii.

 • - transferuri către instituții publice - suma de 293,00 mii lei, sumă ce se acorda pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de întreținere a internatelor și cantinelor pentru elevi;

 • - alte transferuri - suma de 1.455,00 mii lei, ce se acorda pentru finanțarea invatamantului particular si confesional acreditat;

 • - alte transferuri interne - suma de 4,00 mii lei din regularizare,șufșă/jTVA?an precedent;

 • - la asistență socială - suma de 911,00 mii lei, din care: sumă\dez46;06.miiiei\ reprezentând ajutoare pentru susținerea echipelor de elevi spojiiyi de la claselevocaționale cu program sportiv conform Hotărârii Guvemului nr. l447/2007. privînd aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportiva;-, din «cadrul Colegiului Mihai Viteazul Ploiești, suma de 125,00 mii lei pentru-.Centrul de Excelentă, suma de 695,00 mii lei pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa și suma de 45,00 mii lei pentru finanțarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 - privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, suma gestionata de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

- la alte cheltuieli - suma de 1.429,00 mii lei, reprezentând burse ce vor fi acordate conform Ordinului 5576/2011 privînd aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor din învățământul preuniverșitar de stat, modificat si completat cu Ordinul 3470/07.03.2012, respectiv: burse de ajutor social (boală, orfani și cu venituri mici), burse de performanță și burse de merit (olimpici naționali și internaționali);

- active nefinanciare - suma de 1.334,00 mii lei, gestionata de Direcția Tehnic-Investitii;

- plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - suma de -18,00 mii lei.

Suma de 5.677,00 mii lei pentru Centrul Creșa, un procent de 1,02 % din care:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 5.197,00 mii lei;

 • -  bunuri și servicii - suma de 480,00 mii lei.

Bugetul de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al instituțiilor de învățământ preuniverșitar de stat și al Centrului Creșa va fi:

Venituri - în sumă de 9.294,00 mii Iei, din care suma de 9.001,00 mii lei reprezintă venituri proprii si suma de 293,00 mii lei reprezintă transferuri pentru internate si cantine.

Cheltuieli - în sumă de 10.608,00 mii lei, structurate astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 772,00 mii lei

 • -  bunuri și servicii - suma de 9.516,00 mii lei

 • -  cheltuieli de capital - suma de 320,00 mi lei

Deficit - în sumă de 1.314,00 mii lei, care va fi acoperit din excedentul înregistrat la finele anului 2016, excedentul se va utiliza pentru acoperirea eventualelor deficite ale secțiunii de funcționare și ale secțiunii de dezvoltare, conform prevederilor art. 58 din Legea nr. 273/2006 Legea finanțelor publice locale, alin (2) si (3).

Față de cele prezentate, supun spre aprobarea Consiliului Local, proiectele bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul locaf;și‘&^^^ activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale' jfistitiițlțlp^^^ învățământ preuniversitar de stat, ale învățământului particulare și confesional^--- - - - --- -----’ - - -

c.

acreditat si ale Centrului Cresa pe anul 2017 si estimări pe anii 2018-2020.

•X s s'.t •-

1


Comisia de buget finanțe,


control administrarea domeniului public și privat, studii, strategii, gnoze

y

Alexandru Paul Palaș^xt

Gheorghe Simion SarhuPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ


RAPORT DE SPECIALITATE


bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și bugetele activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale Instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, al învățământului particular și confesional acreditat și al Centrului Creșa pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018 - 2020

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 6/16.02.2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;

Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza costului standard per elev/prescolar, modificata si completata cu H.G.R. nr. 31/18.01.2017;

Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finanțării de baza de la bugetul de stat, din sumele defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, pentru toti preșcolarii si elevii din invatamantul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din invatamantul profesional si liceal acreditat, particular si confessional, modificata si completata cu H.G.R. nr. 32/18.01.2017;

Hotărârii Guvernului nr. 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa, precum si Metodologia de alocare a acestor sume unităților de invatamant de masa;

Ordinului Ministerului Educației Cercetării, Tineretului si Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor din invatamantul preuniversitar de stat, modificat si completat cu Ordinul 3470/07.03.2012;

Ordinului nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, art.5 „Instituțiile

publice care beneficiează de donații/sponsorizări au obligația,-să.solicite ordonatorilor de credit ierarhic superiori majorarea bugetului ^de venituri și cheltuieli...”                                                                is■ y ' 3 ■.>

Deciziei Directorului General al Direcției Generale ^Regionale za? Finanțelor Publice Ploiești nr. 460/22,02.2017 si nr. 856/22.03.2017 priyiriH-„Limitele pentru sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.pentfu echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2017 si estimări pentru anii 2018 -2020”, respectiv:

 • -  sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru plata salariilor si contribuțiile aferente pentru unitățile invatamantului preuniversitar de stat;

 • -  sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru plata hotărârilor judecătorești conform Legii nr.85/2016 pentru unitățile invatamantului preuniversitar de stat;

 • -  sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru cheltuielile cu bunuri si servicii pentru unitățile invatamantului preuniversitar de stat;

 • -  sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea

cheltuielilor  conform  prevederilor  Legii  248/2016 pentru  unitățile

invatamantului preuniversitar de stat;

 • -  sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea

cheltuielilor copiilor/elevilor cu cerințe speciale din unitățile invatamantului preuniversitar de stat conform Legii 423/2016;

 • -  sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru evidenta populației si crese;

 • -  sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat;

s-a procedat la întocmirea, fundamentarea și elaborarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și bugetele activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, al învățământului particular și confesional acreditat și al Centrului Creșape anul 2017 și estimări pentru anii 2018 - 2020 .

Caracterul de urgenta al aprobării bugetului local al municipiului Ploiești este dat de:

-prevederile legii nr.273/2006 art. 39 alin.(7) „In cazul în care autoritățile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autoritățile deliberative. In aceasta situație, din bugetele locale se pot efectua plăți numai în limita celorlalte venituri încasate

Din bugetul local se va aloca în anul 2017:


Suma de 164.751,00 mii lei pentru învățământ,/w?;pr^erib^^ 29,56% din total buget locala respectiv:

iL’ol

 • -  la cheltuieli de personal - suma de 141.509,00 mii lei;\V-'r'x

 • -  la bunuri si servicii - suma de 17.834,00 mii lei. dmCpâr.e xepafati/ curente in suma de 2.900,00 mii lei, suma gestionata^dO^irBctîa Tehnic-Investitii.

Acestea au fost calculate conform Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finanțării de baza de la bugetul de stat, din sumele defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, pentru toti preșcolarii si elevii din invatamantul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din invatamantul profesional si liceal acreditat, particular si confessional, modificata si completata cu H.G.R. nr. 32/18.01.2017 și Decizia nr. 460/22.02.2017 a Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești.

 • - la transferuri - suma de 293,00 mii lei, suma ce se acorda pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de întreținere a internatelor și cantinelor pentru elevi;

 • - alte transferuri - suma de 1.455,00 mii lei, suma ce se acorda pentru finanțarea invatamantului particular sau confessional acreditat;

 • - alte transferuri interne - suma de 4,00 mii lei din regularizare sursa TVA an precedent;

 • - la asistență socială - suma de 911,00 mii lei, din care: suma de 46,00 mii lei reprezentând ajutoare pentru susținerea echipelor de elevi sportivi de la clasele vocaționale cu program sportiv conform Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privînd aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportiva, din cadrul Colegiului Mihai Viteazul Ploiești, suma de 125,00 mii lei pentru Centrul de Excelentă, suma de 695,00 mii lei pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa și suma de 45,00 mii lei pentru finanțarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 - privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, suma gestionata de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

 • -  la alte cheltuieli - suma de 1.429,00 mii lei, reprezentând burse ce vor fi acordate conform Ordinului 5576/2011 privînd aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor din învățământul preuniverșitar de stat, modificat si completat cu Ordinul 3470/07.03.2012, respectiv: burse de ajutor social (boală, orfani și cu venituri mici), burse de performanță și burse de merit (olimpici naționali și internaționali);

 • -  active nefinanciare - suma de 1.334,00 mii lei, gestionata de Direcția Tehnic-Investitii;

- plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.^ 18,00 mii lei.

șuma:;d'e

’zx'^


Suma de 5.677,00 mii lei pentru Centrul Creșa, un procent de 1,02 % din care:

V'A /-


cheltuieli de personal - suma de 5.197,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 480,00 mii lei.

Bugetul de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat si al Centrului Crese va fi:

Venituri - în sumă de 9.294,00 mii lei, din care suma de 9.001,00 mii lei reprezintă venituri proprii si suma de 293,00 mii lei reprezintă transferuri pentru internate si cantine.

Cheltuieli - în sumă de 10.608,00 mii lei, structurate astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 772,00 mii lei

 • -  bunuri și servicii - suma de 9.516,00 mii lei

 • -  cheltuieli de capital - suma de 320,00 mi lei

Deficit - în sumă de 1.314,00 mii lei, care va fi acoperit din excedentul înregistrat la finele anului 2016, excedentul se va utiliza pentru acoperirea eventualelor deficite ale secțiunii de funcționare și ale secțiunii de dezvoltare, conform prevederilor art. 58 din Legea nr. 273/2006 Legea finanțelor publice locale, alin (2) si (3).

Bugetele de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și bugetele activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2017 și estimări 2018 - 2020 se prezintă astfel:

Centrul Județean de Excelenta Prahova (anexa nr. 1)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 849,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 474,00 mii lei bunuri si servicii      - suma de 100,00 mii lei

asistenta sociala      - suma de 125,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 150,00 mii lei

în anexa nr. 1 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 -2020

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” (anexa nr. 2)   ;'

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul

2017, in suma de 5.906,00 mii lei, structurat astfel:           V, <

cheltuieli de personal - suma de 5.298,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 576,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 32,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 419,00 mii lei, transferuri in suma de 60,00 mii lei si suma de 479,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 17,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 462,00 mii lei.

în anexa nr. 2 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Colegiul National „Al. I .Cuza” (anexa nr. 3)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 4.664,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.165,00 mii lei bunuri si servicii     - suma de 445,00 mii lei

asistenta sociala      - suma de 4,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 50,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 90,00 mii lei si in suma de 112,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 22,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 3 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Colegiul National „I.L.Caragiale” (anexa nr. 4)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 7.550,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 6.701,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 748,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 101,00 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 413,00 mii lei, transferuri in suma de 60,00 mii lei si in suma de 478,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 5,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2016.

A

In anexa nr. 4 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Colegiul National „Jean Monnet” (anexa nr. 5)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 7.011,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 6.285,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 698,00 mii lei asistenta sociala - suma de 4,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 24,00 mii lei        f\ A

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din/y^riituri ^pîȘpriipentru anul 2017, la venituri in suma de 319,00 mii lei, transferuri in suțnafdp 78,00 mii lei si in suma de 475,00 mii lei la cheltuieli, structuf^jjastfel:^/ $ / cheltuieli de personal - suma de 46,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 429,00 mii lei, deficitul de^^QO'mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 5 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Colegiul National „Mihai Viteazul” (anexa nr. 6)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 6.678,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 5.924,00 mii lei

bunuri si servicii      - suma de 623,00 mii lei

asistenta sociala      - suma de 46,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 85,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 120,00 mii lei si in suma de 120,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 5,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 115,00 mii lei

în anexa nr. 6 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Colegiul National „Nichita Stanescu” (anexa nr. 7)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 4.503,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.033,00 mii lei

bunuri si servicii      - suma de 392,00 mii lei

asistenta sociala      - suma de 9,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 69,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 133,00 mii lei si in suma de 175,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 45,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 75,00 mii lei

cheltuieli de capital - suma de 55,00 mii lei, deficitul de 42,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 7 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Colegiul „Spiru Haret” (anexa nr. 8)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 5.724,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 5.133,00 mii lei

bunuri si servicii     - suma de 552,00 mii lei

asistenta sociala      - suma de 4,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 35,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din^venituri'nroprif pentru anul 2017, la venituri in suma de 343,00 mii lei si însuma de 403,^00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:                          \

cheltuieli de personal - suma de 11,00 mii lei;         < . ..          >

bunuri si servicii - suma de 392,00 mii lei, deficitul de^bO^OO^mii lei, va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 8 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Colegiul Tehnic „Elie Radu” (anexa nr. 9)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 5.818,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 5.179,00 mii lei

bunuri si servicii     - suma de 603,00 mii lei

asistenta sociala      - suma de 4,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 32,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 367,00 mii lei si in suma de 422,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 20,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 394,00 mii lei

cheltuieli de capital - suma de 8,00 mii lei, deficitul de 55,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 9 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu” (anexa nr. 10)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 5.529,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.976,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 529,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 24,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 302,00 mii lei, transferuri in suma de 95,00 mii lei si in suma de 468,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 51,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 412,00 mii lei

cheltuieli de capital - suma de 5,00 mii lei, deficitul de 71,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 10 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Colegiul Tehnic „Toma Socolescu” (anexa nr. 11)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 5.471,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.872,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 548,00 mii lei

asistenta sociala - suma de 35,00 mii lei        y-            \<s

alte cheltuieli (burse) - suma de 16,00 mii lei                 :;    \'

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 160,00 mii lei si in suma de 182;Q0 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 51,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 131,00 mii lei, deficitul de 22,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 11 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunata” (anexa nr. 12)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 1.104,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.015,00 mii lei

bunuri si servicii      - suma de 81,00 mii lei

asistenta sociala      - suma de 8,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 273,00 mii lei si in suma de 295,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 22,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 12 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Grădiniță cu program prelungit nr. 21 (anexa nr. 13)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 923,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 855,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 68,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 271,00 mii lei si in suma de 282,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 11,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 13 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Grădiniță cu program prelungit nr. 23 (anexa nr. 14)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 1.439,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.308,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 120,00 mii lei

asistenta sociala - suma de 11,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 281,00 mii lei si in suma de 306,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 25,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 14 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Grădiniță cu program prelungit nr. 28 (anexa nr. 15)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugeWc-loca^pe ^nul .^4 2017, in suma de 1.171,00 mii lei, structurat astfel:          K'M '4 ' I I

cheltuieli de personal - suma de 1.080,00 mii lei vf- - .; "4'4      /

bunuri si servicii - suma de 91,00 mii lei           %4'J '■

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din veniturf proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 280,00 mii lei si in suma de 300,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 20,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 15 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Grădiniță cu program prelungit nr. 30 (anexa nr. 16)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 737,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 680,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 57,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 155,00 mii lei si in suma de 190,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 35,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 16 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Grădiniță cu program prelungit nr. 32 (anexa nr. 17)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 971,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 902,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 69,00 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 190,00 mii lei si in suma de 190,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii.

în anexa nr. 17 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Grădiniță cu program prelungit nr. 33 (anexa nr. 18)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 625,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 570,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 55,00 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 119,00 mii lei si in suma de 130,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 11,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 18 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

X / .........

Grădiniță cu program prelungit nr. 35 (anexa nr. 19)^     />>...

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe' âriuf 2017, in suma de 661,00 mii lei, structurat astfel:          H'7-- J/ 7 /

cheltuieli de personal - suma de 594,00 mii lei                      /

bunuri si servicii - suma de 60,00 mii lei          /

asistenta sociala - suma de 7,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 140,00 mii lei si in suma de 140,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii.

în anexa nr. 19 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Grădiniță cu program prelungit nr. 38 (anexa nr. 20)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 957,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 884,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 73,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 163,00 mii lei si in suma de 175,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 12,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 20 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Grădiniță cu program prelungit nr. 40 (anexa nr. 21)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 1.347,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.250,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 97,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 413,00 mii lei si in suma de 415,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 2,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 21 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Grădiniță cu program prelungit nr. 47 (anexa nr. 22)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 1.372,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.258,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 114,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 270,00 mii lei si in suma de 270,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii.

în anexa nr. 22 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Grădiniță cu program prelungit „Scufița Roșie” (anexa nr. 23)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 886,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 825,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 61,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 170,00 mii lei si in suma de 190,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 20,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 23 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Grădiniță cu program prelungit „Sfanțul Mucenic Mina” (anexa nr. 24)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 1.342,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.243,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 99,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 413,00 mii lei si in suma de 419,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 14,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 405,00 mii lei, deficitul de 6,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 24 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Grădiniță cu program prelungit "Sfinții Arhangheli Mihail si Gavril” (anexa nr. 25)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 988,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 915,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 73,00 mii lei.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 229,00 mii lei si in suma de 310,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 81,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 25 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Grădiniță cu program prelungit si program normal „Crai Nou” (anexa nr. 26)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 1.173,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.073,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 100,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial d pentru anul 2017, la venituri in suma de 315,00 mii lei si mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii.

în anexa nr. 26 sunt înscrise si estimările pentru anii


Grădiniță step by step cu program normal „Licurici” (anexa nr; 27)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 1.122,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.030,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 92,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 241,00 mii lei si in suma de 260,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 19,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 27 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Grădiniță step by step cu program prelungit si program normal „Raza de Soare” (anexa nr. 28)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 1.538,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.413,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 110,00 mii lei asistenta sociala - suma de 15,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 298,00 mii lei si in suma de 318,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 20,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 28 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Liceul de Arta „Carmen Sylva” (anexa nr. 29)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 5.602,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 5.239,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 323,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 40,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 30,00 mii lei si in suma de 62,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 9,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 50,00 mii lei

cheltuieli de capital - suma de 3,00 mii lei, deficitul de 32,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 29 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii „ Victor Slâveșcu” < (anexa nr. 30)                                                        ; *

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetdllocal pe/anul? / 2017, in suma de 4.573,00 mii lei, structurat astfel:              ; ■

cheltuieli de personal - suma de 4.099,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 419,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 55,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 63,00 mii lei si in suma de 65,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 30,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 35,00 mii lei, deficitul de 2,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 30 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” (anexa nr. 31)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 3.573,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.218,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 327,00 mii lei asistenta sociala - suma de 23,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 5,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 5,00 mii lei si in suma de 16,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 11,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 31 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei” (anexa nr. 32) Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 5.149,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.591,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 468,00 mii lei asistenta sociala - suma de 50,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 40,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 294,00 mii lei si in suma de 300,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 222,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 78,00 mii lei, deficitul de 6,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 32 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

':rA Zx^ / x-zX

Liceul Tehnologic de Transporturi (anexa nr. 33)       /       ? ?

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 2.896,00 mii lei, structurat astfel:          l\ \       / .z' /

cheltuieli de personal -suma de 2.616,00 mii lei                 -.ZxZ

bunuri si servicii - suma de 243,00 mii lei              - . . ..Z^''

asistenta sociala - suma de 30,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 7,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 5,00 mii lei si in suma de 17,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 12,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 33 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Liceul Tehnologic „1 Mai” (anexa nr. 34)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 3.118,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.629,00 mii lei

bunuri si servicii     - suma de 475,00 mii lei

asistenta sociala      - suma de 4,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 10,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 103,00 mii lei si in suma de 317,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 47,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 260,00 mii lei

cheltuieli de capital - suma de 10,00 mii lei, deficitul de 214,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 34 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” (anexa nr. 35)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 1.478,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.327,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 135,00 mii lei asistenta sociala - suma de 12,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 4,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 90,00 mii lei si in suma de 158,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 68,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 35 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Școala gimnaziala „Andrei Muresanu” (anexa nr. 36)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 1.398,00 mii lei, structurat astfel:

/

'z:


cheltuieli de personal - suma de 1.199,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 135,00 mii lei asistenta sociala - suma de 40,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 24,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial___________________

din venituri, n


pentru anul 2017, la venituri in suma de 54,00 mii lei si in suma de 80^00 'mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 37,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 43,00 mii lei, deficitul de 26,00 mii lei, va fî acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 36 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Școala gimnaziala „Anton Pann” (anexa nr. 37)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 1.599,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.379,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 154,00 mii lei asistenta sociala - suma de 19,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 47,00 mii lei în anexa nr. 37 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Școala gimnaziala „Candiano Popescu” (anexa nr. 38)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 1.604,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.376,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 153,00 mii lei asistenta sociala - suma de 15,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 60,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 8,00 mii lei si in suma de 10,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 2,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 38 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Școala gimnaziala „Elena Doamna” (anexa nr. 39)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 1.643,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.461,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 164,00 mii lei asistenta sociala - suma de 7,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 11,00 mii lei în anexa nr. 39 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Școala gimnaziala „George Cosbuc” (anexa nr. 40)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul1 2017, in suma de 1.905,00 mii lei, structurat astfel:


cheltuieli de personal - suma de 1.690,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 184,00 mii lei asistenta sociala - suma de 24,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 7,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 2,00 mii lei si in suma de 2,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii.

în anexa nr. 40 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Școala gimnaziala „George Emil Palade” (anexa nr. 41)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 4.030,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.574,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 406,00 mii lei asistenta sociala - suma de 14,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 36,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 9,00 mii lei si in suma de 20,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 11,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 41 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Școala gimnaziala „Grigore Moisil” (anexa nr. 42)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 4.090,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.647,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 381,00 mii lei asistenta sociala - suma de 32,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 30,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 93,00 mii lei si in suma de 120,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 49,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 71,00 mii lei, deficitul de 27,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 42 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Școala gimnaziala „Henri Mathias Berthelot” (anexa nr. 43)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 3.028,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.657,00 mii lei


bunuri si servicii - suma de 292,00 mii lei asistenta sociala - suma de 28,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 51,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri propnf W pentru anul 2017, la venituri in suma de 110,00 mii lei si in suma de <4.0^00^^/ mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 43,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 67,00 mii lei.

A

In anexa nr. 43 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Școala gimnaziala „I.A.Bassarabescu” (anexa nr. 44)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 3.658,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.256,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 356,00 mii lei asistenta sociala - suma de 13,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 33,00 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 27,00 mii lei si in suma de 27,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii.

în anexa nr. 44 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Școala gimnaziala „Ioan Grigorescu” (anexa nr. 45)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 1.272,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.127,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 120,00 mii lei asistenta sociala - suma de 14,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 11,00 mii lei..

în anexa nr. 45 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Școala gimnaziala „Mihai Eminescu” (anexa nr. 46)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 2.686,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.373,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 256,00 mii lei asistenta sociala - suma de 30,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 27,00 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 29,00 mii lei si in suma de 44,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri si servicii - suma de 30,00 mii lei

cheltuieli de capital - suma de 14,00 mii lei, deficitul de 15,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 46 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Școala gimnaziala „Nicolae Balcescu” (anexa nr. 47)              ■■>5\

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local' pe anul-^ 2017, in suma de 2.416,00 mii lei, structurat astfel:


cheltuieli de personal - suma de 2.134,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 233,00 mii lei asistenta sociala - suma de 20,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 29,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 14,00 mii lei si in suma de 20,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 6,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 47 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Școala gimnaziala „Nicolae Iorga” (anexa nr. 48)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 3.113,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.757,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 298,00 mii lei asistenta sociala - suma de 28,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 30,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 144,00 mii lei si in suma de 303,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 25,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 61,00 mii lei

cheltuieli de capital - suma de 217,00 mii lei, deficitul de 159,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 48 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Școala gimnaziala „Nicolae Titulescu” (anexa nr. 49)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 1.863,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.610,00 mii lei bunuri si servicii     - suma de 182,00 mii lei

asistenta sociala      - suma de 26,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 45,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 3,00 mii lei si in suma de 3,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii.

în anexa nr. 49 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Școala gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” (anexa nr. 50)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 3.860,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.423,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 371,00 mii lei                    ;    ; ■.

asistenta sociala - suma de 42,00 mii lei                   z' A

alte cheltuieli (burse) - suma de 24,00 mii lei                 .

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 67,00 mii lei si in suma de 80,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 13,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 50 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Școala gimnaziala „Radu Stanian” (anexa nr. 51)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 2.303,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.019,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 220,00 mii lei asistenta sociala - suma de 9,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 55,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 11,00 mii lei si in suma de 12,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 1,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 51 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Școala gimnaziala „Rares Vodă” (anexa nr. 52)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 1.575,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.365,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 150,00 mii lei asistenta sociala - suma de 42,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 18,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 6,00 mii lei si in suma de 11,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 5,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 52 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Școala gimnaziala „Sfanta Vineri” (anexa nr. 53)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 4.566,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.045,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 447,00 mii lei asistenta sociala - suma de 15,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 59,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din vemțffrf proprii v pentru anul 2017, la venituri in suma de 37.00 mii lei si in sum^d^55S0] lei la cheltuieli, structurate astfel:                                                    1

cheltuieli de personal - suma de 50,00 mii lei;                    '•

bunuri si servicii - suma de 5,00 mii lei, deficitul de 18$0..miî jei^ va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 53 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Școala gimnaziala „Sfanțul Vasile” (anexa nr. 54)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 4.697,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.196,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 465,00 mii lei asistenta sociala - suma de 17,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 19,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 34,00 mii lei si in suma de 60,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 26,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 54 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Școala gimnaziala „Toma Caragiu” (anexa nr. 55)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 2.944,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.567,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 303,00 mii lei asistenta sociala - suma de 40,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 34,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 26,00 mii lei si in suma de 34,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 8,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 55 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” (anexa nr. 56)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 1.150,00 mii lei, structurat astfel:

alte transferuri - suma de 1.150,00 mii lei

în anexa nr. 56 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Grădiniță cu program prelungit „Ariei” (anexa nr. 57)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 174,00 mii lei, structurat astfel:

alte transferuri - suma de 174,00 mii lei

în anexa nr. 57 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Grădiniță cu program prelungit „Ducky-Duck” (anexa nr. 58)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 131,00 mii lei, structurat astfel:

alte transferuri - suma de 131,00 mii lei

în anexa nr. 58 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Centrul Cresa Ploiești (anexa nr. 59)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017, in suma de 5.677,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 5.197,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 480,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri in suma de 850,00 mii lei si in suma de 878,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri si servicii, deficitul de 28,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2016.

în anexa nr. 59 sunt înscrise si estimările pentru anii 2018 - 2020 .

Fată de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Nicoleta Craciunoiu /                   Laura Erji Stanciu

VIZAT

Direcția Ad-tie Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea bugetelor ck cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integra! sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ah învățământului particular și confesional acreditat și ale Centrului Creșa pe anul 2017 ș estimări pentru anii 2018-2020
JUDEȚUL: PRAHOVA

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA PRAHOVA


ANEXA /


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL

PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2016

PROPUNERI 2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

662.66

849.00

871.00

884.00

899.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

662.66

849.00

871.00

884.00

899.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

662.66

849.00

871.00

884.00

899.00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

326.29

474.00

492.00

503.00

515.00

Cheltuieli salartale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

266.81

410.00

428.00

440.00

451.00

Salarii de baza

10.01.01

98.82

157.00

160.00

170.00

178.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10,01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

167.29

250.00

265.00

267.00

270.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locui de munca

10.01.15

0.70

3.00

3.00

3.00

3.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

59.48

64.00

64.00

63.00

64.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

42.07

43.00

42.00

42.00

42.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.88

2.00

2.00

2.00

3.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

13.85

15.00

14.00

14.00

14.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.42

1.00

2.00

2.00

2.00

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2.26

3.00

4.00

3.00

3.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

96.18

100.00

104.00

106.00

109.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

19.63

47.00

50.00

51.00

52.00

Furnituri de birou

20.01.01

6.51

7.00

7.00

7.00

7.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.10

5.00

5.00

5.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2016

PROPUNERI

2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2.03

5.00

5.00

5.00

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10.99

30.00

33.00

34.00

35.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

68.27

30.00

30.00

32.00

32.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

68.27

30.00

30.00

32.00

32.00

Deplasări, detașari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

5.64

14.00

14.00

14.00

14.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

5.64

10.00

10.00

10.00

10.00

Materiale de laborator

20.09

2.64

4.00

4.00

4.00

4.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

1.00

2.00

2.00

4.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0.00

3.00

3.00

2.00

2.00

Protecția muncii

20.14

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale Ia realizarea unor lucrări si servicii de interes public

20.19

Reabilitare infrastructura proqram inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor st înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului,

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00'

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

ST

Chirii

20.30.04

&

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

1

Fondul Presedintelui/Fonduî conducătorului instituției publice

20.30.07DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2016

2017

2018

2019

2020

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

119.45

125.00

125.00

125.00

125.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

119.45

125.00

125.00

125.00

125.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

120.74

150.00

150.00

150.00

150.00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăqubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cuitural

59.22

120.74

150.00

150.00

150.00

150.00

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTJ~ȘLREQUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate .if).aÂutcțirent-'^- '^J\

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,<?/<£DIRECTOR ,ADMINISTRATOR FINANCIAR,

EC. BUSU MARIA-CRISTINA
CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA PRAHOVA PLOIEȘTI, STR. GHEORGHE DOJA NR. 98

CIF 34086147

NOTA DE FUNDAMENTARE Privind estimarea bugetului de cheltuieli pentru anul 2017


A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat la întocmirea, fundamentarea și elaborarea bugetului de cheltuieli al Centrului Județean de Excelenta Prahova pe anul 2017.

Pentru anul 2017 cheltuielile totale sunt în sumă de 849 mii lei.

La Titlul I „Cheltuieli de personal” s-a prevăzut suma de 474 mii lei avându-se în vedere statul de funcții, transportul cadrelor didactice la si de la locul de munca și legislația în vigoare, precum si majorările prevăzute de OUG 20/2016, actualizările legii 284/ 2010 precum si Organigrama Centrului Județean de Excelenta care cuprinde un număr de 10,30 norme, din care: 1 norma director, 0,5 norma administrator financiar, 0,50 norma secretar si 8,30 norme cadre didactice de predare.

La Titlul II "Bunuri și servicii'’ s-a prevăzut suma de 100 mii lei, din care:

- art. 20.01 ”Bunuri și servicii”: 47,00 mii lei, repartizată astfel:

 • a. furnituri de birou: 7 mii lei, sumă necesară pentru achiziționarea de rechizite de birou, hârtie xerox, file concurs, legitimații elev, diplome, etc.

 • b.  materiale pentru curățenie'. 5 mii lei, sumă necesară pentru întreținerea corespunzătoare a spațiilor din dotare.

 • c. poștă, telecomunicații, radio, tv, internet’. 5 mii lei, sumă ce acoperă cheltuielile telefonice, cheltuielile poștale legate de corespondența cu alte instituții, cablu tv și internet, domeniu/hosting pentru site-ul instituției etc.

 • d. alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare: 30 mii lei sumă necesară pentru plata diferitelor prestări de servicii efectuate de terți (service copiatoare si imprimante, întreținere calculatoare și site, taxă semnătură electronică, servicii arhivare, diverse materiale etc).

 • - art. 20.05.30 „ Alte obiecte de inventar”: 30 mii lei necesară pentru achiziționarea de obiecte de inventar: laptopuri, imprimante, calculatoare, mobiler de birou, pentru dotarea claselor si a birourilor.

 • - art. 20.06 - 'Deplasară: 14 mii lei, pentru deplasări in tara si străinătate la diverse concursuri;


 • - art. 20.09- ’Materiale de laborator 4 mii lei, pentru dotarea chimie, fizica, istorie, geografie, biologie, etc.

 • - art. 20.11 - Cârti, publicații, materiale documentare’: 1 mie lei bibliotecii proprii;

 • - art.20.13-Pregatire profesionala: 3 mii lei pentru participarea si absolvirea cursurilor necesare de „Achiziții publice” si buna desfășurare a acestor achiziții prin SEAP, precum si alte cursuri necesare dezvoltării managementului Centrului de Excelenta si eventual atragerii de noi surse de finanțare.

 • - art.20.14- Protecția muncii: 1 mie lei pentru servicii de protecția muncii si prevenirea si stingerea incendiilor la locul de munca.

Titlul IX ,Asistenta sociala’ s-a prevăzut suma de 120 mii lei, pentru acordarea de premii elevilor cu performante interne si internaționale, la care se adauga 5 mii lei obținuți din sponsorizări conform contractului de sponsorizare atașat spre edificare nr.2 din 09.02.2017 pentru acordarea de premii elevilor membri in comisiile concursului online „InfO(l)Cup” 2017 si celor participând, parte a proiectului InfO (1) Excellence Cup, cuprins in calendarul activitatilor educative județene Prahova.

Titlul X „Alte cheltuieli” s-a prevăzut suma de 150 mii lei pentru organizarea de tabere de pregătire pentru elevi si motivarea acestora pentru preformanta.

DIRECTOR,

Lica Elena Daniela


CONTABIL ȘEF,

Busu Maria-Cristina

3

încheiat astăzi, 09.02.2017

 • I.  PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. S.C.TRI FARM S.R.L., cu sediul social în Ploiești str. Sld. Er. Moldoveanu nr.16, bloc 2, apartament 3, județ Prahova înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/136/1992 , cod fiscal nr. RO 1357231 , având contul nr. R078BRDE300SV04420523000 deschis la BRD reprezentată de Chircu Corneliu cu funcția de administrator, în calitate de sponsor, pe de o parte, și

 • 1.2. CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA PRAHOVA , str. Gheorghe Doja nr. 98, Ploiești,

tel 0344408632 , CUI 34086147 , reprezentată de director prof .Lica Daniela a în calitate de beneficiar, pe de alta parte,                                    x

au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:

 • II. . OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Sponsorul se angajează în mod irevocabil să pună la dispoziția beneficiarului suma de 5000 ron , in vederea sponsorizării concursul Online "lnfO(1) Cup", parte a proiectului lnfO(1) Excellence Cup, cuprins in cadrul calendarului activitatilor educative județene Prahova.

 • 2.2. Suma va fi virata in contul beneficiarului R036TREZ5215007XXX015073 deschis la TREZORERIA PLOIEȘTI

 • III. . OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1.Sponsorul se obliga sa pună la dispoziția beneficiarului suma specificata conform la art. 2.1.si 2.2. din contract.

 • 3.2. Beneficiarulse obligă să aducă la cunoștință publicului sponsorizarea prin promovarea brandului MAXI FARMA , conform Lg.32/1994 art.6.

 • IV. Prezentul Contract de sponsorizare este valabil 30 de zile de la data semnării,.

 • V.  Prezentul contract a fost încheiat în de 2 exemplare , astăzi, 09.02.2017.

  SPONSOR, SC TRI FAR
Administrator, Chircu Coi

Trezorerie Mun. Ploiești


EXTRAS DE CONT - (test)

ladata:   16.02.2017


Pag:!

Editat ladata:     16.02.201704:53 PM


CONT 500734086147

NR. DOCUMENT DATA DOC DATA PLĂTII

Sold precedent

259                   15.02.2017    15.02.2017


CENTRUL JUD EXCELENTA PRAH

CONT         IBAN PLĂTITOR/

CORESPONDENT    BENEFICIAR

6101                    R036RZBR0000060017425601


RO36TREZ5215007XXX015073

COD PLĂTITOR/ NUME PLĂTITOR/ BENEFICIAR BENEFICIAR

1357231        TRI FARM SRL


DEBIT


CREDIT       COD INDICATOR

ANGAJAMENT ANGAJAMENT


NR. REFERINȚA-EXPLICAȚII


Rulaj zi

Total sume

Sold final


,00

,00


,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00


TZ52145018060-CONTRACT SPONSORIZARE DIN 09.02.2017


întocmit, TREZOPag:t

EXTRAS DE CONT - (test)                      Editat la data:     16.02.201704:53 PM

ladata:    16.02.2017


Trezorerie Mun. Ploiești

CONT 24A65500020010834086147

CENTRUL JUD EXCELENTA PRAH

RO91TREZ24A655000200108X

NR. DOCUMENT

DATA DOC

DATA PLĂTII

CONT CORESPONDENT

IBAN PLĂTITOR/ BENEFICIAR

COD PLĂTITOR/ NUME PLĂTITOR/ BENEFICIAR     BENEFICIAR

Sold precedent

20

16.02.2017    16.02.2017

6101

R063RZBR0000060006102887

2670818293268 LICA ELENA DANIELA

Rulaj zi

Total sume

Sold lin al

întocmit, TREZO


DEBIT                  CREDIT       COD INDICATOR         NR. REFERINTA-

ANGAJAMENT ANGAJAMENT        EXPLICAȚII

12336

340,89                       ,00 AAABRD64ABB  AAB TZ52145023433-C/VAL.facL nr.7001

DOMENIU SITE CONCURS

340,89

464,25

464,25


Trezorerie Mun. Ploiești

CONT 24A65500020013034086147

NR. DOCUMENT DATA DOC DATA PLĂTII

Sold precedent

19                     16.02.2017    16.02.2017


EXTRAS DE CONT - (test) ladata:    16.02.2017

CENTRUL JUD EXCELENTA PRAH

CONT         IBAN PLĂTITOR/

CORESPONDENT    BENEFICIAR


6101


RQ63RZBR0000060006102887


Editat la data:     16.02.2017 04:53 PM

R055TREZ24A655000200130X

COD PLĂTITOR/ NUME PLĂTITOR/ BENEFICIAR BENEFICIAR

2670818293268 LICA ELENA DANIELA


Rulaj zi

Total sume

Sold lina)

întocmit, TREZO


DEBIT                  CREDIT       COD INDICATOR         NR. REFERINȚA-

ANGAJAMENT ANGAJAMENT        EXPLICAȚII

711,97

37,55                       ,00 AAABRD64ABB AA2 TZ52]45023435C/VAL.FACT.bunurijrentru

buna functionareARTSANI 251991 din 09.02.2017

37,55

749,52

749,52/zug


---------------—--

A <^9  gc^9/\____^0 ■ O 3- ■Zxj'tty'

yyZp ^~>^r-<CoZec,-


<^6 < U*C                ‘ •

/, ci^o^^c /<XzzkvugXr)        <!<x^r~'c^X.            âoc<J?         — <£^7L/

A|/<W

■^V^hq,     /^U4>l<Z<                                 X<--^ Zt gq-^ ,/«t-*-fef Cg         =>£?___________

(fv<G<—C /C^c’ <^)'lz o-2cV\ <Z. C<b                    /^Z^vvXt^                ^.^9//            c^>       »vcc Cg<

-99  <2<Z1X  ^X* g<               5~~ yyvc/ _____(>^6 zcx^^z1 ,x</-cu         vr~~g>Z\^g ■

l-7^L              g. ^.^-'  ^ ^/AYZ?// J. £.ț-                      c^.w/ <yvy            ('f) CapJUDEȚUL: PRAHOVA


Instituția publica: COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"

BUGET PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020

sursa de finanțare bugetul local

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZ

ARI

2016

PROPU NERI 2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5,180.85

5,906.00

6,201.00

6,342.00

6,530.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5,180.85

5,906.00

6,201.00

6,342.00

6,530.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+5ISF+55SF+57+59)

01

5,180.85

5,906.00

6,201.00

6,342.00

6,530.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4,581.30

5,298.00

5,572.00

5,699.00

5,874.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3,728.28

4,289.00

4,538.00

4,637.00

4,793.00

Salarii de baza

10.01.01

3,225.45

3,622.00

3,967.00

4,055.00

4,200.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

21.04

24.00

26.00

27.00

28.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

463.79

623.00

525.00

535.00

545.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

18.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

853.02

1,009.00

1,034.00

1,062.00

1,081.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

599.41

680.00

729.00

739.00

748.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

17.19

22.00

22.00

23.00

23.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

193.01

226.00

230.00

243.00

249.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6.96

8.00

8.00

9.00

9.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

36.45

73.00

45.00

48.00

52.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

567.83

576.00

597.00

611.00

624.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

478.10

448.00

464.00

468.00

480.00

Furnituri de birou

20.01.01

26.33

33.00

35.00

35.00

35.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

32.84

39.00

40.00

36.00

37.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

231.53

179.00

186.00

190.00

200.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

40.58

35.00

50.00

52.00

53.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10.00

12.00

10.00

10.00

10.00

Piese de schimb

20.01.06

9.99

15.00

12.00

12.00

12.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

17.85

19.00

20.00

21.00

21.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

34.10

36.00

36.00

37.00

37.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

74.88

80.00

75.00

75.00

75.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectând

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

34.55

63.00

65.00

65.00

60.00

Uniforme si echipament

20.05.01

9.64

10.00

10.00

10.00

10.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10.00

10.00

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

24.91

43.00

45.00

45.00

50.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

9.27

3.00

3.00

3.00

3.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06,01

1.54

3.00

3.00

3.00

3.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

7.73

Materiale de laborator

20.09

2.17

2.0C

2.0C

3.00

3.00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZ

PROPU

O ESTIMĂRI

indicator

ARI

2016

NER1

2017

2018

2019

2020

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.87

5.00

6.00

6.00

6.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

’l- »

1 Pf

Pregătire profesionala

20.13

5.00

7.00

8.00

9.00

' 9.00

Protecția muncii

20.14

3.86

4.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

30.01

44.00

.49.00

57.00

63.00

Reclama si publicitate

20.30.01

2.93

4.00

3.00

3.00

4.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

5.78

6.00

8.00

9.00

9.00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

21.30

34.00

38.00

45.00

50.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

1.87

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

1.87

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

1.87

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01 +59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.301

59

29.85

32.00

32.00

32.00

32.00

Burse

59.01

29.85

32.00

32.00

32.00

32.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

|Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REA LI ZAR

PROPUNER

ESTIMĂRI

indicator

12016

12017

2018

2019

2020

TOTAL VENITURI - din care:

385.09

479.00

528.00

548.00

578.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

375.09

479.00

528.00

548.00

578.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

19.05

29.00

38.00

38.00

38.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

141.36

150.00

180.00

180.00

200.00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

224.68

240.00

250.00

270.00

280.00

Varsamite din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-10.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

60.00

60.00

60.00

60.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (+)

37.10.04

10.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

412.03

479.00

528.00

548.00

578.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

402.13

479.00

528.00

548.00

578.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

402.13

479.00

528.00

548.00

578.00

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.97

17.00

27.00

30.00

33.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

2.42

11.00

21.00

24.00

27.00

Salarii de baza

10.01.01

2.42

9.00

14.00

14.00

16.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

2.00

7.00

10.00

11.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unîtatiî

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.55

6.00

6.00

6.00

6.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.38

2.00

2.00

2.00

2.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.01

1.00

1.00

1.00

1.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.13

1.00

1.00

1.00

1.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.01

1.00

1.00

1.00

1.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.02

1.00

1.00

1.00

1.00

T1TLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

399.16

462.00

501.00

518.00

545.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

86.52

162.00

171.00

171.00

173.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.68

5.00

6.00

6.00

6.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4.99

5.00

6.00

6.00

6.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

50.00

50.00

50.00

50.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10.00

10.00

10.00

10.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

11.15

13.00

14.00

14.00

15.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

66.70

70.00

75.00

75.00

75.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

9.00

10.00

10.00

11.00

Reparații curente

20.02

51.84

15.00

15.00

20.00

20.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

139.89

150.00

180.00

180.00

200.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

139.89

150.00

180.00

180.00

200.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I Medicamente

20.04.01ESTIMĂRI

DENUMIREA INDICATORILOR

coti indicator

REALIZAR I 2016

PROPUNER

12017

w

W1

Materiale sanitare

20.04.02

\ \ 'f'

Reactivi

20.04.03

Dezinfectând

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

26.47

13.00

feț

^\-20ipO

25.00 -

Uniforme si echipament

20.05.01

V

Sc

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

5.âo

*

Alte obiecte de inventar

20.05.30

26.47

13.00

15.00

15.00

20.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

17.00

10.00

10.00

10.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

17.00

10.00

10.00

10.00

Materiale de laborator

20.09

94.44

100.00

100.00

110.00

110.00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5.00

5.00

7.00

7.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intprpcHnr datului nntrivit rlicnn7itiilnr Ipoalp

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedcnti si recuperate in anul curent

85.01

!

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE ADMINISTRAȚIEI PURI TCP tpnd CI im

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

9.90

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01ORDONATOR TERTIAj<J)g CREDITE, DIRECTOR,

Prof. Lupu Simona
CONTABIL


COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" PLOIEȘTI PLOIEȘTI, STR. RUDULUI NR. 24

Nr/^^din            ¥

CĂTRE


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

Bugetul pe anul 2017 aprobat pentru cheltuielile ce urmeaza a se finanța din bugetul local are valoarea de 5.906.220 lei.

Sumele propuse in Anexa 1 sunt detaliate in prezentul document.

FUNDAMENTARE CHELTUIELI 2017

Titlul I Cheltuieli de personal cod indicator 10                                                 5,298,000.00

Pentru un număr de 128,13 posturi aprobate in anul 2017, cheltuielile cu salariile si contribuțiile aferente sunt de 5.227.000 lei.

Este alocata suma de 51.000 lei pentru plata hotărârilor judecătorești conform prevederilor Legii 85/2016

Din totalul personalului didactic si didactic auxiliar, 13 persoane beneficiază de prevederile

H.G. 569/2016 prin care se asigura decontarea cheltuielilor de transport la si de la locul de munca la domiciliu. Suma alocata pentru anul 2017 este de 20.000 lei

Pentru personalul didactic si didactic auxiliar din 01.01.2017 sunt creșteri salariale potrivit Hotărârii nr.

38/2017 pentru aplicarea prevedrilor art.3 alin (3) din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare de aproximativ 15% fata de salariile lunii decembrie 2016.

Personalul nedidactic beneficiază de creșteri salariale incepand cu 01.02.2017, potrivit OUG 17/2017.

10.01.01


Sumele aprobate prin buget, conform costului standard, acopera plata salariilor, astfel: Salarii de baza

3,622,000 lei


10.01.06


Alte sporuri


24,000.00


10.01.11


Plata cu ora


623,800.00


10.01.15


Transport cadre didactice, plata făcută conform G.H. 569/2016


20,000.00


Fundamentare:

Total brut stat de personal 01.11.2016 = 328.728 lei

= 328.728 lei x 12 luni = 3.944.736 lei/an + 65,264.00 lei 35% hot. judecătorești

La aceasta suma se aduga Transportul cadrelor didactice de 2.000 lei pe luna

20.000 lei Transport

4,289,000.00 lei


anul 2017

10.01


10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.06

10.03


Contribuțiile (codi0.03.01-10.03.06) sunt fundamentate astfel:

4.289.500 x 15.8% = 680.000 lei

4.289.500 x 0.5%

 • 4.289.500 x 5.2% = 226.000 lei


= 22.000 lei


4.289.500x0.187%= 8.000 lei

 • 4289.500 x 0.85% = 73.000 lei


1,009,000.00


Titlul II Bunuri si servicii


576,000.00


20.01

20.01.01 Furnituri de birou:


448,000.00

33,000.00


Nr. crt.

Produs

Unit, măsură

Cantitate

Preț

Total

1

Clipsuri 15 mm

Buc.

100.00

0.30

30.00

2

Clipsuri 32 mm

Buc.

100.00

0.50

50.00

3

Agrafe 25 mm

Buc.

50.00

1.00

50.00

4

Agrafe 50 mm

Buc.

50.00

3.00

150.00

5

Capsator

Buc.

10.00

18.00

180.00

6

Capse

Buc.

200.00

8.00

1,600.00

7

Perforator

Buc.

10.00

23.00

230.00

8

Suport vertical dosare

Buci

100.00

10.00

1,000.00

9

Cutter

Buc.

20.00

2.00

40.00

10

Foarfecă

Buc.

10.00

11.00

110.00

11

Tus

Buc.

20.00

5.00

100.00

12

Hârtie A3

Buc.

10.00

20.00

200.00

13

Hârtie A4

Buc.

300.00

13.00

3,900.00

14

Plicuri

Buc.

2,000.00

0.10

200.00

15

Rola etichete

Buc.

10.00

45.00

450.00

16

Marker

Buc.

50.00

2.50

125.00

17

Fluid corector

Buc.

50.00

3.00

150.00

18

Creion mecanic

Buc.

20.00

8.00

160.00

19

Biblioraft

Buc.

200.00

6.00

1,200.00

20

Dosare plastic A4

Buc.

4,000.00

0.50

2,000.00

21

Folie plastic A4

Buc.

150.00

0.30

45.00

22

Alonje

Buc.

10.00

0.30

3.00

23

Stickuri memorie

Buc.

5.00

75.00

375.00

24

Registru evidenta A4

Buc.

20.00

30.00

600.00

25

Cuburi hârtie

Buc.

20.00

15.00

300.00

26

Mape carton

Buc.

100.00

4.00

400.00

27

Buretiera

Buc.

10.00

1.00

10.00

28

Pixuri

Buc.

300.00

1.00

300.00

29

Rigle

Buc.

20.00

2.50

50.00

30

Mine creion mecanic

Buc.

20.00

3.50

70.00

31

Cartuș imprimante

Buc.

80.00| 200.00

16,000.0020.01.02 Materiale pentru curățenie

Nr. crt.

Denumire produs

U.M.

Cantitate

Preț estimativ (lei) / UM

Valoare (lei)

1

Saci menajeri

Buc.

120.00

2.80

336.00

2

Săpun lichid

Buc.

120.00

5.00

600.00

3

Soluție spalat geamuri

Buc.

12.00

12.50

150.00

4

Detergent vase

Buc.

180.00

8.50

1,530.00

5

Detergent WC

Buc.

80.00

16.50

1,320.00

6

Detergent antibacterial

Buc.

150.00

7.50

1,125.00

7

Degresant antibacterial

Buc.

80.00

9.50

760.00

9

Soluție deblocare sistem scurgere

Buc.

10.00

13.50

135.00

10

Detergent automatic

Buc.

80.00

11.00

880.00

13

Detergent curatare supraf gresi/faiante

Buc.

180.00

9.00

1,620.00

14

Detergent curatare suprafețe metal

Buc.

25.00

16.50

412.50

15

Detergent curatare suprafețe lemn

Buc.

80.00

10.50

840.00

16

Trusa mat curățenie (mop, găleți, rezervor, coșuri)

Buc.

10.00

260.00

2,600.00

17

Role hârtie WC

Buc.

300.00

2.00

600.00

18

Prosoape hârtie

Buc.

150.00

3.50

525.00


39,000.00


20.01.03


încălzit, iluminat si forța motrica

Nr. crt.

Denumire produs

U.M.

Cantitate

Preț estimativ (lei) / UM

Valoare (lei)

1

Energie electrica

125,000.00

2

Gaze naturale

54,000.0020.01.04


Apa, canal si salubritate

Nr. crt.

Denumire produs

U.M.

Cantitate

Preț estimativ (lei) / UM

Valoare (lei)

1

Apa, canal

Buc.

1.00

10,000.00

38,000.00

2

Salubritate

Buc.

1.00

3,000.00

12,000.00


20.01.05 Carburanți si lubrifiant!


12,000.00


20.01.06


Piese de schimb


15,000.00

19,000.00


20.01.09


20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, TV, internet

Nr. crt.

Denumire produs

U.M.

Cantitate

Preț estimativ (lei) / UM

Valoare

(lei)

1

Servicii internet

Buc.

3.00

1,200.00

9,000.00

2

Servicii telefonie fixa, fax

Buc.

3.00

1,520.00

4,000.00

3

Servicii telefonie mobila

Buc.

1.00

2,840.00

7,000.00


Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Nr. crt.

Denumire produs

U.M.

Cantitate

Preț estimativ (lei) / UM

Valoare

(lei)

1

Becuri

Buc.

100.00

2.00

200.00

2

Fasunguri

Buc.

10.00

3.00

30.00

3

Neoane

Buc.

40.00

11.00

440.00

4

întrerupătoare

Buc.

10.00

20.00

200.00

5

Doze

Buc.

10.00

4.50

45.00

6

Cablu electric

Ml

41.00

3.00

123.00

7

Prize

Buc.

10.00

20.00

200.00

8

Aplice

Buc.

5.00

60.00

300.00

9

Stechere

Buc.

10.00

3.00

30.00

10

Banda izolatoare

Buc.

4.00

3.00

12.00

11

Sistem iluminat

Buc.

2.00

60.00

120.00

12

Baterii lavoare

Buc.

3.00

220.00

660.00

13

Racorduri apa

Buc.

20.00

8.00

160.00

14

Țeava pexal

Ml

20.00

1.20

24.00

15

Perlatoare

Buc.

10.00

2.00

20.00

16

Coturi

Buc.

5.00

7.00

35.00

17

Nipluri

Buc.

3.00

5.00

15.00

18

Reducții

Buc.

3.00

12.00

36.00

19

Sifon scurgere

Buc.

5.00

10.00

50.00

20

Țeava galvanica

Buc.

20.00

5.00

100.00


36,000.00


20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Nr. crt.

Denumire produs

U.M.

Cantitate

Preț estimativ (lei) / UM

Valoare (lei)

1

Curata sobe gaz

Buc.

22.00

150.00

3,300.00

2

Curata coșuri fum

Ml

70.00

60.00

4,200.00

3

Verificare instalație gaze

Buc.

1.00

2,650.00

2,650.00

4

Verificat instalație electrica

Buc.

1.00

2,000.00

2,000.00

5

Verificare evacuare apa re

Buc.

1.00

2,700.00

2,700.00


80,000.00


20.02.00


20.05.01

20.05.03


20.05.30


20.06.01

20.06.02

20.09.00


20.11


6

Verificat cantare alimentar*

Buc.

3.00

400.00

1,200.00

7

Verificat detectoare gaze

Buc.

3.00

400.00

1,200.00

8

Monitorizare locație

Buc.

51,000.00

9

Materiale întreținere teh ca

Buc.

1.00

2,100.00

2,100.00

10

Mentenatia aplicație evid c

Buc.

1.00

3,000.00

3,000.00


Reparații curente

Nr. crt.

Denumire produs

U.M.

Cantitate

Preț estimativ (lei) / UM

Valoare (lei)

1

Lucrări reparații fațade

Buc.

1.00

100,000.00

0.00

2

Continuarea reparației gardului curții scolii

Buc.

1.00

20,000.00

0.00

3

Lucrări de asfaltare curte interioara liceu

Buc.

1.00

80,000.00

0.00


Uniforma si echipament (halate, bonete bucătărie)

Lenjerie si accesorii de pat

Nr. crt.

Denumire produs

U.M.

Cantitate

Preț estimativ (lei) / UM

Valoare

(lei)

1

Cearceafuri pilote

Buc.

150.00

40.00

6,000.00

2

Cerceafuri pat

Buc.

150.00

20.00

3,000.00

3

Pilote

Buc.

150.00

80.00

12,000.00

4

Saltele

Buc.

50.00

180.00

9,000.00Alte obiecte de inventar

Nr. crt.

Denumire produs

U.M.

Cantitate

Preț estimativ (lei) / UM

Valoare (lei)

1

Monitor calculator

Buc.

20.00

400.00

8,000.00

2

Televizor

Buc.

3.00

800.00

2,400.00

3

Videoproiector

Buc.

5.00

1,800.00

9,000.00

4

Mașina de spalat rufe

Buc.

2.00

1,200.00

2,400.00

5

Feliator

Buc.

2.00

800.00

1,600.00

6

Scara plianta

Buc.

5.00

300.00

1,500.00

7

Mașini de calcat

Buc.

3.00

120.00

360.00

8

*Multifunctionala (imprimare, multiplicare, xerox)

Buc.

2.00

900.00

1,800.00

9

*Computer (redactare, copiere, prezentare materiale didactice)

Buc.

20.00

2,000.00

40,000.00

10

Mobilier - rafturi

Buc.

10.00

1,000.00

10,000.00

11

Frigider

Buc.

2.00

2,000.00

4,000.00

12

Banca elev

Buc.

50.00

250.00

12,500.00

13

Fete de masa

Buc.

40.00

40.00

1,600.00

14

Malaxor aluat

Buc.

1.00

2,640.00

2,640.00

15

Scaune

Buc.

500.00

60.00

30,000.00

16

Aer condiționat

Buc.

15.00

2,000.00

30,000.00

Deplasări interne, detasari, transferări


Deplasări externe, detasari, transferări


Materiale laborator


Cârti, publicații si materiale documentare


10,000.00

10,000.00


43,000.00


3,000.00


0.00


2,000.00


5,000.00


20.13


Pregătire profesionala


20.14


Protecția muncii

20.30.01

Nr. crt.

Denumire produs

U.M.

Cantitate

Preț estimativ (lei) / UM

Valoare

(lei)

1

Instruire protecția muncii

Buc.

23.00

35.00

805.00

2

Instructaj PSI

Buc.

23.00

25.00

575.00

3

Servicii PSI

Buc.

1.00

400.00

400.00

4

Medicina muncii

Buc.

23.00

50.00

1,150.00

5

Materiale vizuale PSI si protecția muncii

Buc.

1.00

630.00

630.00

Rec

ama si publicitate

Nr. crt.

Denumire produs

U.M.

Cantitate

Preț estimativ (lei) / UM

Valoare

(lei)

1

Semnătură electronica, anunțuri angajare, inrolare SEAP, Forexebug, publicitate oferta școlara

Buc.

1.00

4,000.00

4,000.004,000.00


20.30.03


Prime de asigurare non viata

Nr. crt.

Denumire produs

U.M.

Cantitate

Preț estimativ (lei) / UM

Valoare

(lei)

1

Asigurări auto autovehicule

Buc.

1.00

8,000.00

8,000.00


6,000.00


20.30.30


Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Nr. crt.

Denumire produs

U.M.

Cantitate

Preț estimativ (lei) / UM

Valoare

(lei)

1

Alte cheltuieli - contribuție 4% handicap unitate

Buc.

12.00

2,500.00

30,000.00

Asistenta sociala


34,000.00


57.00.00

59.00.00


Burse elevi
0.00


32,000.00


COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" PLOIEȘTI

PLOIEȘTI, STR. RUDULUI NR. 24

CĂTRE


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI


Bugetul aprobat pe anul 2017 , are valoarea de 479.000 lei, in următoarea componenta:

FUNDAMENTARE VENITURI PROPRII PENTRU ANUL 2017

33.10.05 Taxe si alte venituri din invatamant                                                  29,000.00 lei

Sumele provin din diverse venituri: chirie aparat băuturi calde, servicii multiplicare xerox, taxe reinscriere bacalaureat.

33.10.14 Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine                   150,000 lei

Sumele provin din contribuția elevilor pentru hrana, 12 lei/zi, propunerea avand nivelul sumelor incasate in anul precedent.

33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie

sau anexa                                                                     240,000 lei

Sumele provin din activitatea de producție a atelierului școala: catering, produse protocol, produse de cofetarie/patisere pentru valorificare in punctela de desfacere proprii, baze de practica pentru copii.

43.10.09 Subvenții ale bugetelor locale pentru instituții publice

FUNDAMENTARE CHELTUIELI 2017

Titlul I Cheltuieli de personal cod indicator 10

17.000 lei


60,000.00 lei


Fundamentare:

S-au prevăzut sume la cheltuieli de personal pentru sustinera plătii cadrelor didactice ce efectuează practica pedagogica in regim de plata cu ora pentru studenții de la U.P.G. Ploiești.

Salariile cadrelor didactice se aliniaza prevederilor Hotărârii nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art/ alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2015, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene precum si unele masuri fiscal-bugetare.

Total brut stat de personal 01.11.2015 = 797 lei + 120 = 917 lei

= 917 lei x 12 luni = 11.000 lei/an

10.01

Contribuțiile (codi 0.03.01-10.03.06) sunt fundamentate astfel:


= 11.000 lei


10.03.01 11.000x 15.8%= 1.738 lei

10.03.02 11.000x0.5% = 55 lei

10.03.03 11.000 x5.2% = 572 lei

10.03.04 11.000x0.187%= 21 lei

10.03.06 11.000 x0.85% = 94 lei

10.03


6000 lei


Titlul II Bunuri si servicii

462.000 lei


20.01

20.01.01


162000 lei


5.000 lei


Furnituri de birou:

Nr. crt.

Produs

Unit.

măsură

Cantitate

Preț

Total

1

Clipsuri 15 mm

Buc.

15.00

0.30

4.50

2

Clipsuri 32 mm

Buc.

15.00

0.50

7.50

3

Agrafe 25 mm

Buc.

15.00

1.00

15.00

4

Agrafe 50 mm

Buc.

15.00

3.00

45.00

5

Capsator

Buc.

2.00

18.00

36.00

6

Capse

Buc.

10.00

8.00

80.00

7

Perforator

Buc.

2.00

23.00

46.00

8

Suport vertical dosare

Buc.

10.00

10.00

100.00


20.01.02


9

Cutter

Buc.

2.00

2.00

4.00

10

Foarfecă

Buc.

2.00

11.00

22.00

11

Tus

Buc.

2.00

5.00

10.00

12

Hârtie A3

Buc.

2.00

20.00

40.00

13

Hârtie A4

Buc.

10.00

13.00

130.00

14

Plicuri

Buc.

100.00

0.10

10.00

15

Rola etichete

Buc.

1.00

45.00

45.00

16

Marker

Buc.

5.00

2.50

12.50

17

Fluid corector

Buc.

5.00

3.00

15.00

18

Creion mecanic

Buc.

5.00

8.00

40.00

19

Biblioraft

Buc.

10.00

6.00

6o:oo

20

Dosare plastic A4

Buc.

100.00

0.50

50.00

21

Folie plastic A4

Buc.

10.00

0.30

3.00

22

Alonje

Buc.

5.00

0.30

1.50

23

Stickuri memorie

Buc.

1.00

75.00

75.00

24

Registru evidenta A4

Buc.

2.00

30.00

60.00

25

Cuburi hârtie

Buc.

2.00

15.00

30.00

26

Mape carton

Buc.

10.00

4.00

40.00

27

Buretiera

Buc.

2.00

1.00

2.00

28

Pixuri

Buc.

10.00

1.00

10.00

29

Rigle

Buc.

2.00

2.50

5.00

30

Mine creion mecanic

Buc.

2.00

3.50

7.00

31

Cartuș imprimante

Buc.

20.00

200.00

4,000.00Materiale pentru curățenie

Nr. crt.

Denumire produs

U.M.

Cantitate

Preț estimativ (lei) / UM

Valoare (lei)

1

Saci menajeri

Buc.

50.00

2.80

140.00

2

Săpun lichid

Buc.

50.00

5.00

250.00

3

Soluție spalat geamuri

Buc.

10.00

12.50

125.00

4

Detergent vase

Buc.

10.00

8.50

85.00

5

Detergent WC

Buc.

15.00

16.50

247.50

6

Detergent antibacterial

Buc.

15.00

7.50

112.50

7

Degresant antibacterial

Buc.

15.00

9.50

142.50

9

Soluție deblocare sistem scurgere

Buc.

10.00

13.50

135.00

10

Detergent automatic

Buc.

10.00

11.00

110.00

13

Detergent curatare supraf gresi/faiante

Buc.

20.00

9.00

180.00

14

Detergent curatare suprafețe metal

Buc.

10.00

16.50

165.00

15

Detergent curatare suprafețe lemn

Buc.

20.00

10.50

210.00

16

Trusa mat curățenie (mop, găleți, rezervor, coșuri)

Buc.

10.00

260.00

2,600.00

17

Role hârtie WC

Buc.

100.00

2.00

200.00

18

Prosoape hârtie

Buc.

100.00

3.50

350.00


5.000 lei


20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica


20.01.04 Apa, canal si salubritate


20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, TV, internet

Nr. crt.

Denumire produs

U.M.

Cantitate

Preț estimativ (lei) / UM

Valoare (lei)

1

Servicii telefonie mobila

Buc.

12.00

1,250.00

15,000.00


50,000.00 lei

10,000 Iei

13.000 lei

70.000 lei


20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Nr. crt.

Denumire produs

U.M.

Cantitate

Preț estimativ (lei) / UM

Valoare (lei)

1

Mărfuri preambalate puncte desfacere școala

60,000.00

60,000.00


20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Nr. crt.

Denumire produs

U.M.

Cantitate

Preț estimativ (lei) / UM

Valoare (lei)

1

Curata coșuri fum

Ml

70.00

60.00

4,200.00

2

Verificare instalație gaze

Buc.

1.00

2,650.00

2,650.00

3

Verificat instalație electric

Buc.

1.00

2,000.00

2,000.00

4

Verificare evacuare apa r

Buc.

1.00

2,700.00

2,700.00

5

Verificat cantare alimenta

Buc.

3.00

400.00

1,200.00

6

Verificat detectoare gaze

Buc.

3.00

400.00

1,200.00

7

Materiale intretinere teh c

Buc.

1.00

3,100.00

3,100.00

8

Mentenatia aplicație evid

Buc.

1.00

3,000.00

3,000.0020.02.00 Reparații curente

Lucrări de asfaltare


15,000.00 lei


20.03.01 Hrana pentru oameni

Cheltuieli pentru masa cantina elevi cazați internat


150.000 lei

13.000 lei


20.05.30 Alte obiecte de inventar

Nr. crt.

Denumire produs

U.M.

Cantitate

Preț estimativ (lei) / UM

Valoare (lei)

1

Monitor calculator

Buc.

1.00

400.00

400.00

2

Televizor

Buc.

1.00

800.00

800.00

3

Videoproiector

Buc.

1.00

1,800.00

1,800.00

5

Feliator

Buc.

1.00

800.00

800.00

6

Scara plianta

Buc.

1.00

300.00

300.00

7

Mașini de calcat

Buc.

3.00

120.00

360.00

8

*MultifunctionalA (imprimare, multiplicare, xerox)

Buc.

2.00

900.00

1,800.00

9

*Computer (redactare, copiere, prezentare materiale didactice)

Buc.

1.00

1,300.00

1,300.00

11

Frigider

Buc.

1.00

1,000.00

1,000.00

14

Malaxor aluat

Buc.

1.00

1,200.00

1,200.00


20.06.01 Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.02 Deplasări externe, detasari, transferări

20.09.00 Materiale laborator

Materii prime pentru producție atelier școala

20.11 Cârti, publicații si materiale documentare


0 lei

17,000 lei

100,000 lei


5.000 lei
■ i5i


iî^rch '^j 0-Q_ "de       'y '['>      ) z /

 • — J... fy{Aa£UiJ-G{)V?e^                -t^r Aduu Lu-țfât-,

. - t^ZW:-Sfe <7<4                / ântaJib -ae ‘'x.cț.fk

■ •'■                                                  -Z( cc

Gktufâ Co&t-fc.^'S^'&e / ' &*

~j. ,f^Q£^daji£a. /^ucct^'cCCiA'G 7'7tti liiclsxfi'ce f d zuu /> ■...'.■ AL d^CcA'a d(7i Aiicd^ -3?/c^    -

 • - 4 ț/^YxW. /&77u Auick» ddc -C /> CU       ^6

CONFORM

CU ORIGINALCONFORM / /

|CU 0RIG1NALUÎ..I.4


•Jt


^-O^r

/ td-Pc^d              - /p d-£j_f J.pd dy

todtjdJk do&exf’Cț ^■/e&nA' (/i /?     ,! f          ,'i _L.                         , . ZC / _ . „ . .. V-


O\ \A

JP

<&/

Mc/

<k ' / d
OG' < O        <C-L(' sd l<

A S '

/l/ClMZ

/


!))UțtW ‘dJo^d^                ,

xdbifa t? /J -d ' §* i/f^k^)a/<f>‘ic eH(M Mtsț

-Z^xv s"x<;

( sy

/?t? dd do utp ~^p■di^acL- 'py-dd-t //M&dddd

> pjv^)d Oț^

■ "'■ , dd o^pdt'dCț'^P/ ^xi^’ii' d d-di.. Jd& ddd~

p >       X* ^y-dj^ pozcfâ/ .

J ' Z ■'• " /'e& j^Uxd^Td ' d»HU^pw ^tcf(jLc<jv &> Wttztf -Â>       fdzdd^ ddy

Uy<yd ^idvcd^.

7 (j /v

d/yy^ fy&z ' 4 plid , TZd C>\-      -   ,   -,-  ■  -                       .

& pd^țz x^        pydh dd.

•^p^JUjdd dac y&p@dddddy 'isc,\^dcc)^>

/ &i Ud <-<-<  (^rC/ tZZ-Q

— '^f/lct <£(/ fiu (9 (yd/t^r y


jy

1« .

/d/G cid.


dM-Z. /

«?• i

Mi

C 0 NTO

.<•11 A n      ^v.*      ?^£)C£3 Xjt&MLy

'■          budctbib         o4) 'Vjct^kjj

/JchujJk &Vt7'bjjbLuj

I

M Mc

^cAi^a Qj\Jkțt<>tyu- Jh Wac^6itUi> Qc^o^jJ^j ~^-f 1/țLU CJikki             bcn i^jLP /btf&Jku ■’^CUjuJ' cblA Ci 'Kj '■

/^(^uTu^A' bu'^CUJ.^fJ in P^LZIUjC^Lu.

Jli obicfaj ofoJcf-Q ^c.(mj> Iaj Jx^QjfrJbui.afy & Csuh^ /jjj/jLU' cli Ocbj~MtLl*fyc> tt-( fitytfobu-lk C>b <kcbu Ă C</ \J 7-a cb Jlo i-ujati


Js r\lbV            ItelUt

kt w a


COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”


PLOIEȘTI, STR. RUDULU1 NR. 23

CIF 2845508

NOTA

Privind excedentul sursei de finanțare „venituri proprii”

La data de 31.12.2016, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului institutieifinantate din venituri proprii a fost de 24.201,31 lei.

Conform prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006 Legea finanțelor publice locale, alin (1J „pe cele două secțiuni, după efectuarea regidarizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționareși dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

 • c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar”.

Se propune ca din suma de 24.201,31 lei, suma de 24.201,31 lei sa se constituie sursa de finanțare a cheltuielilor pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare.

Conform art. 20 din O.M.F.P, nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau pai*țial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1*1) în situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”JUDEȚUL: PRAHOVA

C.N."ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA


BUGET PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020

sursa de finanțare bugetul local


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2016

PROPUNERI 2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.942,93

4.664,00

4.843,00

4.953,00

5.060,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.942,93

4.664,00

4.843,00

4.953,00

5.060,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.942,93

4.664,00

4.843,00

4.953,00

5.060,00

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.626,19

4.165,00

4.328,00

4.427,00

4.524,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.902,29

3.312,00

3.475,00

3.574,00

3.671,00

Salarii de baza

10.01.01

2.704,90

3.077,00

3.240,00

3.339,00

3.436,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

9,37

15,00

15,00

15,00

15,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

186,66

200,00

200,00

200,00

200,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de Ia locul de munca

10.01.15

1,36

20,00

20,00

20,00

20,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

723,90

853,00

853,00

853,00

853,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

522,60

603,00

603,00

603,00

603,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

14,29

20,00

20,00

20,00

20,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

150,76

172,00

172,00

172,00

172,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5,42

8,00

8,00

8,00

8,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

30,83

50,00

50,00

50,00

50,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20,01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

70 77+70

20

284,35

445,00

461,00

472,00

482,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

258,79

385,00

401,00

412,00

422,00

Furnituri de birou

20.01.01

7.95

10,00

10.00

10.00

10.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4,99

7,00

7,00

7,00

7,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

148,46

267,00

283,00

294,00

304,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

17,64

23,00

23,00

23,00

23,00

Carburanți si lubrifianti                                                                     (20.01.05DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2016

PROPUNERI 2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

12,63

20,00

20,00

20,00

20,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3,09

6,00

6,00

6,00

6,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

64,03

52,00

52,00

52,00

52,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectând

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0,22

23,00

23,00

23,00

23,00

Uniforme si echipament

20.05.01

1,00

1,00

1,00

1,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,22

22,00

22,00

22,00

22,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

1,00

1,00

1,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,22

1,00

1,00

1,00

1,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,36

2,00

2,00

2,00

2,00

Protecția muncii

20.14

1,67

2,00

2,00

2,00

2.00

Studii si cercetări

20.16

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor «fătului nnfrivit disnn-zifîilm- Uaolp

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

23,09

31,00

31,00

31,00

31,00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

23,09

31,00

31,00

31.00

31,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

1,21

4,00

4,00

4,00

4,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

1,21

4,00

4,00

4,00

4,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

1,21

4,00

4,00

4,00

4,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2016

2017

2018

2019

2020

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01 +59.02+59.11 +59.12+59.15+59. 17+59.22+59.25+59.301

59

31,18

50,00

50,00

50,00

50,00

Burse

59.01

31,18

50,00

50,00

50,00

50,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Pro

grame si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE rpAdțiini

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHEL TUIELI DE CA PITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚ1EZVOLTARE

75

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


CONTABIL SEF, EC. HOABAN MARILENA


JUDEȚUL: PRAHOVA

C.N. "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA 3


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2018- 2020


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2016

PROPUNERI 2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

TOTAL VENITURI - din care:

28,37

90,00

100,00

100,00

100,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

28,37

90,00

100,00

100,00

100,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10,05

26,17

80,00

90,00

90,00

90,00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

2,20

10,00

10,00

10,00

10,00

Sume utilizate din excedent

40.15.01

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (-)

37.10.03

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (+)

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

21,06

112,00

100,00

100,00

100,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

21,06

112,00

100,00

100,00

100,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

21,06

112,00

100,00

100,00

100,00

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

21,06

112,00

100,00

100,00

100,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2,42

47,00

35,00

35,00

35,00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

5.00

5.00

5,00,

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

5,00

5,00

5,00 j

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

......DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2016

PROPUNERI 2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2,00

2,00

2,00

2,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

2,42

35,00

23,00

23,00

23,00

Reparații curente

20.02

3,88

20,00

20,00

20,00

20,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

14,76

37,00

37,00

37,00

37,00

Uniforme si echipament

20.05.01

1,00

1,00

1,00

1,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

14,76

36,00

36,00

36,00

36,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3,00

3,00

3,00

3,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

1,00

1,00

1,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

4,00

4,00

4,00

4,00

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 Ia 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor «fătului nnfrivît di«nn»îfiilnr IpooIp

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2016

2017

2018

2019

2020

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

1

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE fpnJ 51

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

DIRECTOR,


PROF. POPESCU RODICA


COLEGIUL NATIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA”
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.TREI IERARHI NR.10 COD 100010 COD FISCAL 2845389 TEL/FAX 0344/802071/0344802070


NOTA DE FUNDAMENTARE

K

Urmare adresei primite de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget -împrumuturi, suma alocata din bugetul local activitatii instituției noastre pentru anul pentru anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020 astfel:

2017 -4.664,00 mii lei;

2018-4.843,00 mii lei;

 • 2019 - 4.953,00 mii lei;

 • 2020 - 5.060,00 mii lei;

  2017

  2018

  2019

  2020

  - cheltuieli de personal - suma de 4.165,00

  4.328,00

  4.427,00

  4.524,00

  - bunuri si servicii      - suma de    445,00

  461,00

  472,00

  482,00

  - asistenta sociala     - suma de      4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  - alte cheltuieli( burse) - suma de      50,00

  50,00

  50,00

  5050

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, la venituri este de 90,00 mii lei si la cheltuieli este de 112,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 0,00 mii lei;

 • -  bunuri si servicii - suma de 112,00 mii lei.

La cheltuieli este inclus excedentul rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017 in suma de 22,00 lei, suma înregistrata in contul de trezorerie 82 98.00.00, conform art.58 alin, (b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, “se va utiliza, in baza hotărârii autoritatii deliberative, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile secțiunilor de funcționare si dezvoltare in anul curent”.

Alocările pentru alocațiile din bugetul local pentru perioada 2018-2020 sunt egale pentru fiecare an cu cele alocate pentru anul 2017.

La TITLUL I “CHELTUIELI DE PERSONAL”

(art.10) - suma de 4.165,00 mii lei, necesar pentru salarii, pentru transport la si de la locul de munca.

Fundamentarea cheltuielilor de personal a fost realizata pe baza costului standard solicitat de Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești si statului de funcții întocmit de către unitatea noastra pentru anul școlar 2016-2017, aprobat de ISJ-Prahova,


luandu-se in considerare salariile aferente lunii Decembrie 2016 si prevederii? modul de calcul pentru contribuțiile către bugetul statului.

La TITLUL // "BUNURI SI SERVICII” (art 20)- suma de 445,00 mii lei; fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in bâza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant. In vederea fundamentării acestor cheltuieli s-a luat in calcul nivelul preturilor si tarifelor pentru servicii pe anul 2016, creșterea prognozata a acestora si inflația prognozata in anul 2017.

-Art.20.01 -Bunuri si servicii- suma de 385,00 mii lei, luandu-se ca baza de calcul anul 2016.

-art.20.01.01- Furnituri de birou 10,00 mii lei-costul rechizitelor de birou (hârtie, dosare, bibliorafturi, plicuri, cerneala, tonere pentru copiatoare si imprimante, cd-uri imprimate tipizate) pentru buna desfășurare a activitatii in timpul examenelor de admitere si funcționarea birourilor de contabilitate, secretariat, administrativ, biblioteca, laboratoarelor de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica.

-art.20.01.02- Materiale pentru curățenie 7,00 mi lei-costul materialelor pentru curățenie, igienico-sanitare.

-art.20.01.03- încălzit, iluminat si forța motrica 267,00 mii lei-cheltuieli pentru plata încălzirii si a curentului electri; s-a avut ca baza preturile din anul 2016 si creșterea prognozata a acestora.

-art.20.01.04- Apa.canal si salubritate 23,00 mii lei -contravaloarea consumului de apa si taxele pentru canal, meteo, salubritate, întreținere spatii verzi, avand ca baza nivelul preturilor din anul 2016 si creșterea prognozata a acestora.

-art.20.01.08- Posta, telecomunicații 20,00 mii lei. tv, internet, servicii de comunicații bucla locala program de buget si execuție ch. Bugetare cu primăria.

-art.20.01.09- Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 6,00 mii lei.

-art.20.01.30- Alte bunuri si servicii pentru întreținere 52,00 mii lei-cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem încheiate cu diferite societăți pentru întreținerea calculatoarelor, copiatoarelor, service intranet, incarcat si verificat stingatoare, ISCIR, taxa pentru evaluare externa a colegiului, servicii de legatorie-arhiva, servicii de întreținere a instalaților sanitare, termice, electrice, pardoselelor, a mobilierului școlar, igienizare si alte lucrări necesare pentru întreținerea instituției in condiții bune de funcționare, montarea de usi intre casa scării si holurile scolii, menționat in pv. lasat de la inspectorii ISU pentru prevenirea incendiilor.

Art.20.05- Bunuri de natura obiectelor de inventar 23,00 mii lei pentru achiziționarea de aparatura birotica pentru cabinetele școlare; banei si scaune pentru sălile de clasa; si a altor obiecte de inventar necesare in timpul anului.

Art.20.06- Deplasări interne, detasari, transferări 1,00 mii lei-cheltuieli cu transportul si cazarea personalului didactic si didactic auxiliar in tara la diferite conferințe, întruniri, etc.

Art.20.11- Cârti, publicații si materiale documentare, tribuna invatamantului 1,00 mii lei

Art.20.13- Pregătire profesionala 2,00 mii lei-cheltuieli privind perfecționarea personalului didactic si didactic auxiliar.

Art.20.14 Protecția muncii, 2,00 mii lei.

Art.20.30.30- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 31,00 mii lei-cheltuieli privind contribuția persoanelor cu handicap neincadrate in câmpul muncii cf.hg.448/2006, servicii de


intretinere, si alte cheltuieli cu bunuri si servicii necesare pentru buna desfașu instituției.

La TITLUL IX-ASISTENTA SOCIALA (CQD-art.57.02.01) - 4,00 mii lei -copiii cu

CES

La TITLUL X-ALTE CHELTUIELI (Burse-art.59) - 50,00 mii lei -cuprinde bursele acordate elevilor. In anul școlar 2017-2018-2019-2020 avem inscrisi 1120 elevi din care au dosare aprobate pentru burse in funcție de bugetul aprobat in anul 2016, astfel:

 • -  bursa de performanta 6 elevi x 100 lei x 9 luni = 5.400 lei;

 • -  bursa de merit 21 elevi x 100 lei x 9 luni = 18.900 lei;

 • -  de studiu 8 elevi x 50 lei x 9 luni = 3.600 lei;

 • -  bursa de ajutor social- venit mic - 2; orfan -12; boala -4; total 18 elevi x 50 lei x 12 luni = 10.800 lei;

conform criteriilor de acordare impuse de ORD.M.F.P nr.5576/7.10.2011 actualizat. Specificam faptul ca in cadrul unitatii noastre avem multi elevi premianti la olimpiade internatinale, concursuri naționale.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii este realizat din chiria unui chioșc alimentar in suprafața de 6 mp, si ocazional convenții de închiriere a sălii de sport pentru desfasurarea activitatilor sportive;

Pentru anul 2017, la venituri este de 112,00 mii lei, si la cheltuieli este de 112,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 0,00 mii lei;

 • -  bunuri si servicii      - suma de 112,00 mii lei, conform anexelor 1 si 2.


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ec. Hoabăn Marilena


vA v u Zs .Ari Ison


COLEGIUL NATIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.TREI IERARHI NR. 10 COD 100010

COD FISCAL 2845389

TEL/FAX 0344/802071/0344802070


RAPORT

Consiliul de Administrație al Colegiului Național “Alexandru loan Cuza” Municipiul Ploiești, acordă aviz favorabil pentru sumele alocate din bugetul local și bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru activitatea instituției noastre pentru anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020 astfel:

- bugetul local
 • 2017- 4.664,00 mii lei;

 • 2018- 4.843,00 mii lei;

 • 2019- 4.953,00 mii lei;

2020 - 5.060,00 mii lei;

- venituri proprii pentru anul 2017 suma de 112,00 mii lei și suma de 100,00 mii lei estimări pentru anii 2018-2020 .COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA”


Municipiul Ploiești, Județul Prahova COD FISCAL 2845389

TEL.FAX.0344/802070 Str.Trei Ierarhi Nr.10 , cod 100010

ORDONATOR PRINCIPAL


NOTA


Privind excedentul sursei de finanțare „venituri proprii"

La data de 31.12.2016, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului institutieifinantate din venituri proprii a fost de 22.293,43 lei.

Conform prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006 Legea finanțelor publice locale, alin (1/ „pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri cile bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

 • c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar

Se propune ca din suma de 22.293,43 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare. Conform art. 20 din O.M.F.P, nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1*1) Insituațiaîn care veniturile bugetare aprobate pentru anul current sunt maimici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”
JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE

MUN.PLOIESTI


ANEXA


BUGET PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020

sursa de finanțare bugetul local


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2016

PROPUNERI

2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONA RE+SECȚI UNEA DE DEZVOLTARE)

7.189,65

7.550,00

7.961,00

8.141,00

8.408,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

7.189,65

7.550,00

7.961,00

8.141,00

8.408,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

7.189,65

7.550,00

7.961,00

8.141,00

8.408,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6.364,60

6.701,00

7.084,00

7.247,00

7.496,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

5.176,69

5,360,00

5.738,00

5.897,00

6.141,00

Salarii de baza

10.01.01

4.772,44

4.665,00

5.041,00

5.199,00

5.443,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

15,49

20,00

21,00

21,00

21,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

369.90

653,00

654,00

655,00

655,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

18,86

22,00

22.00

22.00

22,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 Ia 10.03.06)

10.03

1.187,91

1.341,00

1.346,00

1.350,00

1.355,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

841,37

902,00

902,00

903,00

904,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

22,84

29,00

30.00

31,00

32,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

268,21

295,00

296,00

297,00

298,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8,23

9,00

10,00

11.00

12,00

Prime de asigurare de via(ă plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

47,26

106,00

108,00

108,00

109,00

TITL UL II BUNURI SI SER VICII (cod 20.01 Ia 20.06+20.09 Ia 20.16+20.18 la 7(1 77+70 îfll

20

738,20

748,00

776,00

793,00

811,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

659,40

697.00

726.00

743.00

760.00

Furnituri de birou

20.01.01

21.00

14.00

14.00

15,00

18.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

69,70

79,00

84,00

84,00

85,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

323,31

409,00

410,00

417,00

419,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

42,27

51,00

52,00

57,00

58,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2016

PROPUNERI 2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

21,71

28,00

28.00

29.00

30.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

81,47

36.00

50,00

52.00

53.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

99,94

80,00

88.00

89.00

97,00

Reparații curente

20.02

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectând

20.04.04

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

40,95

6,00

10,00

10,00

10,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

40,95

6,00

10,00

10,00

10,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,26

7,00

3,00

3,00

4,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,26

7,00

3,00

3,00

4,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cerceta re-d ezvol ta re

20.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

32,00

36,00

36,00

36,00

36,00

Protecția muncii

20.14

0,00

2.00

1.00

1.00

1.00

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor

20.25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichetc cadou

20.27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul Președinteiui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de cresa

57.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00D E N U M I R E A 1 N D I C A T O R 1 L O R

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2016

2017

2018

2019

2020

lichele cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01 +59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.301

59

86.85

101.00

101.00

101.00

101.00

Burse

59.01

86,85

101.00

101.00

101.00

101.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asociații si fundații

59.11

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Susținerea cultelor

59.12

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Despăgubiri civile

59.17

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE tcod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA HEI PUBLICE

51 n-n

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) nostaderare tcod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+ 75)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TU

LULXIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

--------------------------------------------■—--------------------------------------------------------------------------------------

CONTABIL SEF,

ORDONATOR TERI IAR OlU’RKi)PROF.BAJENARU^Â^ENVERONT


GRIGORE MARIA
JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE

ANEXA


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACT1V1TATI1 FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2018- 2020

mii Ici

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL VENITURI - din care:

450,81

473,00

473,00

473,00

473,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

450,81

473,00

473,00

473,00

473,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

18.24

46,00

46,00

46,00

46,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.05

0,12

1,00

1,00

1,00

1,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cantine si cantine

33.10.14

432,45

366,00

366,00

366,00

366,00

Subvenții de la bugetele locale pentru institulii publice

43.10.09

0,00

60,00

60,00

60,00

60,00

VENIT URILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (+)

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

555,83

478,00

478,00

478,00

478,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

555,83

478,00

478,00

478,00

478,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+5ISF+55SF+57+59)

01

555,83

478,00

478,00

478,00

478,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

32,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli sala riale in bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

26,15

0,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

26,15

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de Ia locul de munca

10.01.15

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0$

j Eî o

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00'

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

5,86

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

4,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2016

PROPUNERI

2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

Contribuții de asigurări sociale de sanatatc

10.03.03

1,37

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,22

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SER VICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

523,82

478,00

478,00

478,00

478,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

89.82

170.00

170.00

170.00

170.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.49

5.00

5.00

5.00

5,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

29,96

45.00

45,00

45,00

45.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

20,70

30,00

30,00

30,00

30,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

3,62

11,00

11,00

11,00

11,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10.30

47.00

47,00

47,00

47.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

19.12

32.00

32.00

32.00

32,00

Reparații curente

20.02

69,75

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

304,48

274,00

274,00

274,00

274,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

304,48

274,00

274,00

274,00

274,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectând

20.04.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

59,39

33,00

33,00

33,00

33,00

Uniforme si echipament

20.05.01

1,53

2,00

2,00

2,00

2,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

19,97

3,00

3,00

3,00

3,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

37,89

28,00

28,00

28,00

28,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,38

1,00

1,00

1,00

1,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,38

1,00

1,00

1,00

1,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ce rceta rc-dezvolta re

20.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0(f

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

0,00

OQ?

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,3$

Protecția muncii

20.14

0,00

0.00

0.00

0.00

o.oV

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

D E N V MIR E A INDICA I O R1L O R

Cod

indicator

REALIZĂRI

2016

PROPUNERI

2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

IStabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor sfatului nnfrivit disnozit iilm- Ipoale

20.25

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOI .TARE tenii S1+SS+S6+70+R4t

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stal și de mobilizare

71.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

|Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚ1EZVOLTARE

75

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

-i.lv>.

DIRECTOR Z+>x£6 e r Z

PROF.BAJENA,
CONTABIL SEF, GRIGORE MARIA


COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE MUNICIPIUL PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare adresei nr.30/14.03.2017, primita de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget -împrumuturi, suma alocata din bugetul local activitatii instituției noastre pentru anul 2017 este de 7550.00 mii lei, din care:

 • - suma de

 • - suma de

 • - suma de

 • - suma de

 • - suma de

 • - suma de


 • -   cheltuieli de personal bunuri si servicii transferuri

  6701,00

  mii lei

  748,00

  mii lei

  0,00

  mii lei

  0,00

  mii lei

  0,00

  mii lei

  101,00

  mii lei.


 • -  POSDRU

asistenta sociala

alte cheltuieli( burse)

Cheltuielile se prezintă in structura,conform anexei nr.l,astfel:

La TITLUL I “CHELTUIELI DE PERSONAL” (art. 10)- suma de 6701,00 mii lei

Menționam ca s-a avut in vedere prevederile OUG nr.99/2016 -privind unele masuri pentru salarizarea personalului din fonduri publice si anume majorarea salariilor pentru personalul didactic si didactic auxiliar si ale OUG 17/2017 ,privind unele masuri in domeniul invatamantului,respectiv majorarea salariilor personalului nedidactic.

TITLUL II”BUNURI SI SERVICII” (art 20)- suma de 748,00 mii lei.

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii,anal izandu-se necesitatea,oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli,asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant.

-Art.20.01 -Bunuri si servicii- suma de 697,00 mii lei,

-art.20.01.01 -Furnituri     de birou-14,00 mii

/ez-costul

rechizitelor

de

pentru

copiatoare

si

funcționare

a birourilor

de

si


birou(creio ane,hârtie,do s are, bibliorafturi, plicuri ,c erneal a, tonere imprimante, diskete,cd-uri,   imprimate ,tipizate)pentru buna contabilitate,secretariat,laboratoarelor de limbi străine,informatica,geografie,istorie,biologie,chimie fizica.

-3x1.20.01.02-Materiale pentru curatenie-79,00 mi /ez-costul materialelor pentru cur atenie,igienico-sanitare.

Unitatea noastra din strada Gh.Doja nr.98 si Anexa din strada Romana nr.57 se intind impreuna pe o suprafața totala de 15000 mp,suprafața care zilnic trebuie curatata si dezinfectată,in doua schimburi. -art.20.01.03-Incalzit,iluminat si forța motrica-409.00 mii /^/-cheltuieli pentru plata incalzirii si a curentului electric;s-a avut ca baza preturile din anul 2016.

-3x1.20.01.04-Apa,canal si salubritate-51,00mii lei -contravaloarea consumului de apa si taxele pentru rampa,canal -salubritate,avand ca baza nivelul preturilor din anul 2016.Specifîcam faptul ca in cadrul unitatii noastre funcționează un internat de fete cu o capacitate de 110 locuri si cantina.

-3A.20.01.08-Posta,telecomunicații,radio,tv,internet-28,00mii /ez-cheltuieli privind plata abonamentelor de internet,tv,convorbiri telefonice.

-3x1.20.01.09-Materiale si prestări de servicii cu caracter functional-36,00 mii lei

In cadrul unitatii noastre,pe parcursul unui an școlar întâlnim diverse deteriorări la calorifere(in timpul iernii ,cand se da drumul la căldură si cedeaza la presiune),toalete fete-baieti,băilor de la internat,geamuri si pentru o buna funcționare se achiziționează altele.

-axt.20.01.3 O-Alte bunuri si servicii pentru intretinere-80,00 mii /«/-cheltuieli ce ondT^^al&&EU^^e pe care le avem încheiate cu diferite societăți pentru întreținerea calculatoarelor,c^pi^^i^Qr^ci\ij^de legatorie-arhi va; servicii de întreținere a băncilor școlare,procurarea de materna® incendiilor,servicii de mentenanta a hidrantilor, si stern de încălzire si de ventilație &T ^la^^^^|îluîM[at curtea scolii si instalația electrica a scolii si alte cheltuieli care nu se incadreaz^^^de^^^McoLs si alineate.

Axt.20.05-Bunuri de natura obiectelor de inventor -6,00 mii /«/-cheltuieli privind achiziționarea unor echipamente(uniforme)de lucru pentru personalul de îngrijire,ținând cont ca la noi in unitate an de an se organizează olimpiade naționale,concursuri si vin diferite personalități; procurarea de obiecte de inventar sau de uz gospodăresc .

Xxt.20.06-Deplasari,detasari,transferuri- 7,00 mii le/-cheltuieli cu transportul si cazarea personalului didactic si didactic auxiliar in tara la diferite conferințe,întruniri,olimpiade si a elevilor si cadrelor didactice care însoțesc elevii la competițiile școlare județene,interjudetene„regionale si naționale conform prevederilor HG nr.536/27.07.2016-privind stimularea performantei școlare înalte din invatamantul preuniversitar, etc.

Xxt.20.13-Pregatire profesionala-36.00 mii /«/-cheltuieli privind perfecționarea personalului didactic si didactic auxiliar,pregătire profesionala.

Xxt.20.14-Protectia muncii-2,00mii /«/-cheltuieli privind achiziționare de formulare necesare documentației de protecția muncii.

La TITLUL X-ALTE CHELTUIELI (Burse-art.59)-l 01.00 mii lei -cuprinde cheltuielile cu bursele acordate elevilor.La fundamentarea acestor cheltuieli s-a avut in vedere numărul mare de elevi din cadrul unitatii noastre ce pot beneficia de bursa de performanta,merit, studiu si de ajutor social conform criteriilor de acordare din Ordinul nr.5576/07.10.2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat.

Specificam faptul ca in cadrul unitatii noastre avem foarte multi elevi premianti la olimpiade internaționale,concursuri naționale.

Pentru bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017,avem alocata suma;

-bun uri si servicii           -478,00 mii lei

Menționam ca suma de la venituri este de 473,00 mii lei, diferența dintre cele doua sume fiind excedentul anului precedent de 5,00 mii lei.

La TITLUL IF’BUNURI SI SERVICII”(art 20)- estimam 478,00 mii lei;fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii,analizandu-se necesitatea,oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli,asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant.In vederea vederea fundamentării acestor cheltuieli s-a avut in vedere nivelul preturilor si tarifelor pentru servicii pe anul 2016,creșterea prognozata a acestora in anul 2017.

-XA.20.01-Bunuri si servicii-estimam suma de 170,00 mii /«/,luandu-se ca baza de calcul anul 2016 -axt.20.01.01-Furnituri de birou-5,00 mii /«/-costul rechizitelor de birou

axt.20.01.02-Materiale pentru curatenie-45,00 mii /«/-costul materialelor pentru curățenie, igienico-sanitare.

20.01.03-IncalFit,iluminat si forța motrica-30,00 mii /«/-cheltuieli pentru plata încălzirii si a curentului electric;s-a avut ca baza preturile din anul 2016 si creșterea prognozata a acestora. -axt.20.01.04-Apa,canal si salubritate-11,00 mii lei —contravaloarea consumului de apa si taxele pentru canal -salubritate,avand ca baza nivelul preturilor din anul 2016 si creșterea prognozata a acestora. -axt.20.0L09—Materiale si prestări de servicii cu caracter functional-47,00 mii /«/-diverse prestări de servicii

Specificam faptul ca in cadrul unitatii noastre funcționează un internat de fete cu o capacitate de 110 locuri si cantina.

-art.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere-32,00 mii lei- alte cheltuieli care nu se incadreaza la celelalte articole si alineate.

Kx\..20.03.01-Hrana pentru oameni-274,00 mii /^/-cheltuieli privind achiziționarea de hrana pentru elevele din internat.

Ar\..20.05-Bimuri de natura obiectelor de internat-33.00 mii /^/-cheltuieli privind lenjerii si accesorii de pat pentru dotarea internatului ;procurarea de obiecte de j gospodăresc la cantina.

/\x\..20.06-Deplasari,detasari, transfer uri-1,00 mii /^/-cheltuieli cu transportul didactic si didactic auxiliar in tara la diferite conferințe,intruniri,olimpiade,etc.

Veniturile aferente unitatii noastre provin din:

-mA.33.10.05-taxe si alte venituri din invatamant-

-art.30.10.05-venituri din inchirieri

-art.33.10.14-contributia elevilor si studenților pt.inter nat cămine si cantine

366,00 mii lei

In anexe deasemenea sunt înscrise estimările pentru anii 2018-2020,unde a fost luata in calcul o creștere procentuala pentru fiecare an financiar


1,00 mie lei 46,00 mii lei


DIRECTOR, Prof.BAJEN^

VERONICA


CONTABIL SEF, GRIGORE MARIACOLEGIUL NATIONAL

”ION LUCA CARAGIALE” MUNICIPIUL PLOIEȘTI Str. Gh. Doja Nr.98

Tel/Fax:0244.522.340

e-mail : contact@cn-caragiale.ro secretariatcnilc@yahoo.com

RAPORT

Consiliul de administrație al Colegiului National I.L.Caragiale Ploiești întrunit in ședința din data de 17.03.2017, acorda aviz favorabil aprobării bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetului activitatii finanțate integral din venituri proprii,aferente anului 2017.

PROF.BAJEN VERONICA


MEMBRII

DIR.PROF.BAJENARU CARMEN VERONICA DIR.ADJ.PROF.POPESCU ELENA IRINA DIR.ADJ.PROF. STOICA CEZAR CORNELIU PROF.GHEORGHE MINELIEA PROF.NACHILA PETRE

PROF.MOGA VASILE REPR.CONS.LOC. DANESCU RAZVAN REPR. CONS.LOC. DINU MARIUS ANDREI REPR. PRIMAR MARIN TEODORA

REPR. PĂRINȚI- VLASCEANU MARIA REPR. PĂRINȚI -VASILE GHEORGHE REPR.ELEVI - MUSAT ROBERT MIHAI CONSILIER LOCAL-NEAGU FLORIN

COLEGIUL NATIONAL I.L. CARAGIALE MUN PLOIEȘTI


ORDONATORNOTA

Privind excedentul sursei de finanțare „venituri proprii”

La data de 31.12.2016, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 4533,49 lei.

Conform prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006 Legea finanțelor publice locale, alin (1/ „pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

 • c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar".

Se propune ca din suma de 4533,49 lei, suma de 4533,49 lei sa se constituie sursa de finanțare a cheltuielilor pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare.

Conform art. 20 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

"(1*1) In situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”


CONTABIL,

GRIGORE MARIA----- HinETTEÎi ■ DDAUAWA-----  ’              - - --                          _■        -----------------------

W VMI- 1             IV « J-k

Instituția publica:                                                                                                                                 anexa

-.......COLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET ••   •  ------- —               ----- --------------- -------


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL

PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2016

BUGET 2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5,228.60

7,011.00

7,993.00

8,176.00

8,891.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

5,228.60

7,011.00

7,993.00

8,176.00

8,891.00

CHELTUIELI CURENTE

01

5,228.60

7,011.00

7,993.00

8,176.00

8,891.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4,749.01

6,285.00

7,242.00

7,408.00

8,107.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

3,875.61

5,113.00

5,918.00

6,099.00

6,691.00

Salarii de baza

10.01.01

3,615.72

4,749.00

5,519.00

5,700.00

6,292.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

63.71

90.00

90.00

90.00

90.00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

182.96

260.00

295.00

295.00

295.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul Ia si de la locul de munca

10.01.15

13.22

14.00

14.00

14.00

14.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții

10.03

873.40

1,172.00

1,324.00

1,309.00

1,416.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

609.69

808.00

933.00

930.00

1,000.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

19.00

26.00

30.00

30.00

34.00,

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

200.82

267.00

300.00

300.00

330.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7.22

11.00

11.00

11.00

14.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

36.67

60.00

50.00

38.00

38.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI - 2016

BUGET 2017

EoiimArd

2018

2019

2020

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

20

450.94

698.00

723.00

740.00

756.00

Bunuri si servicii

20.01

395.66

586.00

612.00

623.00

640.00

Furnituri de birou

20.01.01

13.30

20.00

20.00

20.00

22.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

11.56

20.00

20.00

20.00

22.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

218,00

351.00

372.00

376.00

390.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

58.86

70.00

75.00

75.00

80.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

3.00

3.00

3.00

3.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

19.43

27.00

27.00

27.00

27.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

4.17

15.00

15.00

17.00

11.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

70.34

80.00

80.00

85.00

85.00

Reparații curente

20.02

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0.00

3.00

3.00

2.00

2.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

3.00

3.00

2.00

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

51.94

63.00

63.00

70.00

70.00

Uniforme si echipament

20.05.01

4.46

3.00

3.00

10.00

10.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

47.48

60.00

60.00

60.00

60.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

1.52

5.00

5.00

5.00

4.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20,06.01

1.52

5.00

5.00

5.00

4.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

2.00

2.00

2.00

Consultanta si expertiza

20.12

4.00

2.00

2.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

5.00

3.00

3.00

3.00

Protecția muncii

20.14

1.82

5.00

3.00

3.00

3.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

,r.'

r:

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

s

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

BUGET 2017

ESTiMARi

indicator

2016

2018

2019

2020

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

0.00

25.00

30.00

30.00

30.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

25.00

30.00

30.00

30.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Ajutoare sociale in numerar - copii cu CES

57.02.01

3.38

4.00

4.00

4.00

4.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

24.65

24.00

24.00

24.00

24.00

Burse

59.01.00

24.65

24.00

24.00

24.00

24.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


CONTABIL SEF,
ii irvcTi ii •

UUUL. I


uu a turn/ Ă '


t i vru iv v /"i


COELGIUL NATIONAL JEAN MONNET


A N EXA.^ .


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT

2016

PROPUNERI 2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

TOTAL VENITURI - din care:

423.68

397.00

480.00

485.00

485.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

423.68

397.00

480.00

485.00

485.00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

25.24

30.00

55.00

55.00

55.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

82.55

60.00

67.00

67.00

67.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate cămine si cantine

33.10.14

237.89

229.00

280.00

285.00

285.00

Sume utilizate din excedentul anului precedent

40.10.15

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

78.00

78.00

78.00

78.00

78.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

404.53

475.00

480.00

485.00

485.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

404.53

475.00

480.00

485.00

485.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+S1SF+SSSF+57+59)

01

404.53

475.00

480.00

485.00

485.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

43.04

46.00

36.00

38.00

38.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

34.69

36.00

26.00

27.00

27.00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01,06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

34.69

36.00

26.00

27.00

27.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli saiariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT

-2016-------

PROPUNERI

2017

ESTiwiARî

2018

2019

2020

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la tocul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

8.35

10.00

10.00

11.00

11.00

Contribuții de asigurați sociale de stat

10.03.01

5.56

6.00

5.00

6.00

6.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.17

1.00

1.00

1.00

1.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1.83

1.00

2.00

2.00

2.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.07

1.00

1.00

1.00

1.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.72

1.00

1.00

1.00

1.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

361.49

429.00

444.00

447.00

447.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

122.62

168.00

174.00

176.00

176.00

Furnituri de birou

20.01.01

0.91

6.00

6.00

6.00

6.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4.58

6.00

6.00

6.00

6.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

79.36

100.00

121.00

122.00

122.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

0.58

2.00

2.00

2.00

2.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

1.00

1.00

1.00

1.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.41

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

36.78

50.00

38.00

39.00

39.00

Reparații curente

20.02

12.12

10.00

28.00

29.00

29.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

215.51

220.00

230.00

230.00

230.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

215.51

220.00

230.00

230.00

230.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

9.74

20.00

6.00

6.00

6.00

Uniforme si echipament

20.05.01

2.31

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

7.43

20.00

6.00

6.00

6.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT

2015

PROPUNERI

2017

ESTimARi

2018

2019

2020

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

1.50

4.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Protecția muncii

20.14

0.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

^ț\Q3 iQfj

r1»     *


PROF. LUCICA IONESCUCONTABIL SEF

nr\;Tn< i a r'rri\ /it a tp a r !_>£N 1 IXVJ     11Y11A! I_>/X


ptăi aăitata rxr? i a r*i țr^rr'T'i ii i nri a i !IINrt!Vmi 71 L/Lj brt DUVILr IUL LVUrtL

NOTA DE FUNDAMENTARE

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL - 6285MII LEI

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII - 698 MII LEI

TITLUL IX - ASISTENTA SOCIALA - 4 MII LEI

TITLUL X - ALTE CHELTUIELI - BURSE - 24 MII LEI

TOTAL BUGET 2017 - 7011 MII LEI

La întocmirea fundamentării bugetului s-au avut în vedere:

♦statul de funcții aprobat de ISJ Prahova PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016/2017;

* Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice

♦Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizata

♦OUG 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului^^ plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene,precum și unele măsuri fîscal-bugetare și pentru mod i ficareașjyv;     ?

completarea unor acte normative                                                                            f

* Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariate cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada* octombrie 2008 - 13 mai 2011                                                                           W


......._ tOUG.5.7/2015..........._____ ________________ ______ _______________________________ ____________________________

* H.G.136/2016-privind finanțarea unităților de invatamant preuniversitar de stat, finanțate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar,

*Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015

*Legea nr.230/2011, privind plata unor sume prevăzute in titluri executorii - actualizata

*OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare

*0UG 17/2017 privind unele masuri in domeniul invatamantului

La capitolul „Cheltuieli de personal”s-au luat in calcul:

 • - Numărul de posturi aprobat- statul de funcții;

 • - Fondul aferent salariilor de baza, sporurilor de noapte, stabilitate, doctorat, CFP si practica pedagogica;

 • - Fondul aferent pentru salarii plătite in regim „plata cu ora”;

-Execuția bugetara a anului 2016 pentru decontarea navetei cadrelor didactice;

 • - Stabilirea contribuțiilor asupra salariilor;

 • - Creșterile salariale pentru personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic;

La capitolul „Bunuri și servicii” s - au luat în calcul și eventualele creșteri de tarife .


- Concordanta cheltuielilor cu veniturile

Baza legala ce perimite angajarea legala si bugetara

- Evoluția preturilor

Consumul.mediu de.utilitati din anul.precedent

- Nivelul cheltuielilor din anul precedent si indicele de evoluție a preturilor

-Necesarul si planul de achiziții pe anul 2017

Număr norme - total

115,75

Număr persoane - total

120

Număr norme cadre didactice

84.75

Număr persoane - cadre didactice

88

Număr norme personal auxiliar

11.5

Număr persoane- personal auxiliar

12

Număr norme personal nedidactic

19.5

Număr persoane - personal nedidactic

20

Număr elevi total

1605

Fond salari i/lună

430000 lei

Număr elevi bursieri

40

Cuantum bursă/ lună

2200 lei

Număr clădiri (internat, cantina, casa piticilor, clădire liceu, clădire consolidata, cabina portar, garaj, magazie, sala sport,

9

. .r>r?NJrrr> 1 ! A            A A r?iM a xrT a m a rxr? r a ni ir^r?rrii ri t nn* i

i Cin 1 îx u i ivim >    - r n n/ain i ja i n Lyi_ duue i uo eveh. l,

.centrala termica)............... .     .   ........ _

■ -----------— -........

Număr incaperi (clase, laboratoare, cabinete, camere internat, birouri, sala mese, sala preparatie hrana, magazii, sala sport, spălătorie, calcatorie, cabina portar, etc.)

112

Suprafața de curățenie

10956,25 mp

Norme de consum materiale de curățenie / luna

1000 lei

Norme de consum materiale de întreținere /

5000 lei

Consum mediu / lună en. Electrică(in lei)

3500 lei

Consum mediu / lună en. Termică(in lei)

18 000 lei

Consum mediu / lună apă - canal: (in lei)

5 000 lei

Consum de furnituri de birou/luna

1 500 Iei

Consum de materiale scolare/luna(bureti, creta, marker, etc.)

500 lei

Contracte de service IT, imprimante, copiatoare, mentenanta sisteme audio-video;

3 000 lei

Servicii de telefonie, internet, telecomunicații

2 000 Iei

nrrxi'T'n i r a            a a

’ E LLrlN i 1VLJ /akj i i vi Irt i L3/A

Denumire indicator

Titlu

Articol

Alineat

Suma

/LEI

Observații

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6285000

Pentru cheltuielile de personal previzionate anului 2017 s-a luat ca punct de reper finanțarea invatamantului din Legea 1/2011, OUG20/2016, statul de plata al lunii decembrie 2016, H.G.l 36/2016-cost pe elev/prescolar, si statul de funcții de la 01.10.2016, sumele datorate pentru anul 2017 aferente hotărârilor judecătorești câștigate.

Cheltuieli salariale in bani

10.01

5113000

Salarii de baza

10.01.01

4298990

Salariile de baza cuprind:

Salariul de încadrare

3782000

Se stabilesc salariile de incadrare corespunzătoare fiecărei funcții pentru personalul contractual din invatamant, stabilite in anexele la OUG 2/2017, OUG

Salariul de incadrare este stabilit pe funcții iar în cadrul lor pe grade și trepte profesionale

Gradații de merit

315000

Se determina in procent de 25% din salariul de incadrare.

Dirigentie,

202000

Se Stabilește in procent de 10 % din salariul de incadrare

/

Sume pentru Hotarari Judecătorești

450000

Sumele pentru procesele câștigate in instanța prin Hotarari Ju^afor^l^O privind unele drepturi salariate, de plata pentru anul 2017    |  1

Alte sporuri

10.01.06

90000

nrxiTn i i a /^tivit a rrr? a r?ixt axitata r^r? i a r>i        ii i a i

1 Ljl'! 1 l'JJ rt V.- 1 ! V I Irtl l i/A   1’11'I/AIX 1 ZA 1 ZA ULj LjZA L>kJvjl>1 U L> bW-rtL-

Spor.de. noapte__________________

........ ’ ........

14000

Se stabilește in.procent de 25% aferent timpului lucrat inconditii de noapte de către portari si supraveghetorul de noapte

Spor de doctorat

5000

Se stabilește in cuantum de 15%

Spor practica pedagogica

46000

Se stabilește conform ordinului care reglementează efectuarea practicii pedagogice, procente diferențiate pe materii si grupe de elevi.

Spor control financiar preventiv

8000

Se stabilește in procent de 10% din salariul de baza si se adauga sumele compensatorii.

Spor de fidel itate/stabilitate

17000

Se stabilește pentru personalul didactic care are vechime neîntrerupta in invatamant, peste 10 ani

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

260000

Pentru plata cu ora se au în vedere: salariul de încadrare; numărul de ore prestate; norma didactică, gradația de merit si sporul pt.zone izolate

Transport la si de la locul de munca

10.01.15

14000

Se plătește cadrelor didactice navetiste la nivelul valorii unui abonament pe ruta domiciliu-loc de munca.

Contribuții angajator

10.03

1172000

Având in vedere precizările din scrisoarea cadru privind metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2017, s-au luat in calcul contribuțiile angajatorului astfel:

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

808000

CAS = 15.8 %, din salariul brut

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

26000

Fd somaj=0.5 %, din salariul brut

Ă

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

267000

CASS= 5.2%, din salariul brut                                     ț A

_____________________khâ

Contribuții de asigurări

10.03.04

11000

Fd risc=0.187 %; din salariul brut

----------------xx

. -------

nex irn t

1 LS I 1 LXVJ

- pentru-accidente.de.munca _ si boli profesionale

Contribuții pt. concedii si indemnizații

10.03.06

60000

BUNURI SI SERVICII

20

698000

Bunuri si servicii

20.01

586000

Furnituri de birou

20.01.01

20000

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20000

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

351000

Apa, canal si salubritate

20.01.04

70000

Transport

20.01.07

3000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

27000

[ a^tr/itatca


ri\i axstata r>r?T a m       rî r nr a t


r 11NZAl£ ZA 1 rt MG LJ/A Db\JG I XJ LZ GVLrtb


FNUASS ~ 0.85 %. din salariul brut si cheltuielile cu concediile medicale suportate din FNUASS, prezumate la nivelul execuției bugetare a anului 2016

De la aceste articole se suporta:

Valoarea rechizitelor și furniturilor: hârtie de scris, pixuri, creioane, radiere, rechizite si materiale de papetarie; tonere pentru imprimante si copiatoare, tușuri,etc

Valoarea materialelor de curățenie: detergenti, dezinfectanti, odorizanti; -hârtie igienica, bureți, lavete; găleți, maturi, mânuși de menaj, saci de gunoi; orice alte produse ce servesc la menținerea curățeniei in instituție;

 • - Energia electrica si forța motrica.-

 • - încălzire in sistem centralizat si apa calda;

- Consum de gaze naturale la cantina pentru prepararea hranei, la centrala termica pentru producerea aburului folosit la marmitele alimentare si la calandrul de la calcatorie;

Plata facturilor de apa potabila si evacuarea acesteia; plata facturilor de gunoi / salubrizare


Cheltuielile cu transportul bunurilor necesare activitatii școlilor

Cheltuieli cu servicii poștale, internet, telecomunicații

nr\TTn i j a ptk nnr a tp a r LSiN 1 1\U     1 J V11M ! LL-rt

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

15000

Toate cheltuielile legate.de bunafuncționare ainstituției, care nuau fost_ .....

nominalizate la alte articole ;

 • - cheltuieli cu materialele specifice fiecărui domeniu de activitate care asigura desfasurarea in bune condiții a activitatii de baza a instituției1500

 • - cheltuieli cu prestări de servicii si alte ch. cu caracter funcțional specifice;

 • - taxe pentru obținerea autorizațiilor sanitare-1000

 • - prestări servicii pentru actualizarea programelor AEL-1500

 • - taxe pentru contoarele de energie electrica,-1000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

80000

 • - diferitelor prestări de servicii efectuate prin unitati ca: imprimerie, reparații calculatoare, imprimante, copiatoare-

 • - costuri pentru becurile electrice,tuburilor fluorescente (neoane), echipamente si accesorii pentru grupuri sanitare(robineti,furtune. capace pentru toalete, etc), pt. întreținere (cuie, șuruburi, discuri abrazive,etc)-

 • - costuri privind întreținerea si mentenanta echipamentelor logistice ale instituțiilor (imprimante, computere, telefoane, xerox-uri, aparate de utilitate in ateliere si laboratoare ),-

 • - servicii de supraveghere tehnica;-

 • - altele costuri specifice fiecărui domeniu de activitate ce nu se regăsesc la celelalte alineate.-

Dezinfectanti

20.04

20.04.04

3000

Dezinfectanti pentru spatiile alimentare, spatiile sanitare si sălile de curs

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

63000

îmbunătățirea dotării unităților, pentru a veni in sprijinul elevilor s^-Nn/p cadrelor didactice

Echipamente de lucru si

20.05.01

3000

Echipamente de lucru pentru personalul de paza               1

-------------------------------------------- V£*\     —T1

protecție_______________________________

—.....-

. ... _ —

------------------------------------------------------------------------------------ .............................

Alte obiecte de inventar

20.05.30

60000

Achiziționarea:

a doua PC performante pentru contabilitate si secretariat; de aparate multifuncționale (imprimanta, copiator,etc), mobilier școlar, mașină de găurit cu percuție 1 buc., ciocan rotopercutor 1 buc; 1 buc; alte unelte necesare pentru întreținerea școlilor.: Achiziționarea a 3 frigidere, pentru a îndeplini condițiile programului “Laptele și Cornul”, cf. O.G. 96/2002 , aparate de aer condiționat necesare pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a examenelor naționale, videoproiectoare pentru dotarea sălilor de curs.

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5000

delegații, detasari in tara

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2000

Publicațiile din domeniul informaticii, abonamente la Monitorul Oficial ( partea I),cârti, reviste si publicații din domeniul invatamantului, materiale documentare - pentru imbunatatirea activitatilor din instituția noastra. Imbunatatirea fondului de carte la bibliotecile școlilor.

Pregătire profesionala

20.13

2.000

Contravaloarea pregătirii și perfecționării personalului din instituțiile publice prin cursuri și stagii;

Conform OG nr.l 29/2000,HG.522/2003,Codul muncii art.l54-158,art.l92-210, Personalul instituției trebuie sa participe la cursuri de perfecționare profesionala, pe cheltuiala angajatorului cel puțin o data la doi ani.

Consultanta si expertiza

20.12

4000

Asistenta juridica pentru litigiu administrativ

Pregătire profesionala

20.13

5000

Cursuri de igiena personal de întreținere si bucătărie, curs ISCIR fochi^g

Protecția muncii

20.14

5000

Pentru a nu ne confrunta cu situații neplăcute ( accidente de munca^ necesare instalații speciale , verificări si lucrări de întreținere echipamentul aferent conform legislației si normelor       pențru^^^^^y^

nrx itd i i a rTn/rr a tp a rn>i axit at a Pir i a r»i ir^rr'T'i ii i     a i

I IDl'l î !\U     1 ! Y! I.P.! 1 7/A   riH/AiN irtlrt L/tl Lj/A DUVILJ UD

-

susținerea medicinii muncii- controlul medical anual, si aavizului____________

psihologic, materiale , fișe , etc.L319/2006, HG355/2007, -Codul Muncii

-materiale pentru prevenirea si stingerea incendiilor (planuri de evacuare, de organizare, soluții pentru extinctoare, nisip, etc).

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

25000

Sume necesare pentru plata fondului de risc si handicap pentru lunile in care nu se achiziționează produse de la firme protejate, sau când preturile sunt necorespunzatoare economic.

Ajutoare sociale - CES

57

02.01

00

4000

Indemnizație de hrana lunara, rechizite si îmbrăcăminte, pentru elevii cu cerințe educative speciale.

ALTE CHELTUIELI

59

24000

Burse pentru stimularea elevilor

Burse

59.01

24000

Acordarea unor drepturi pentru: elevii cu performante in activitate, elevii defavorizați, bolnavi cf.H.G.445/1997 etc., Hotararea nr.558/1998-privind stabilirea criteriilor de acordare de burse

Conform Legii educației naționale nr. 1 /2011, actualizata, din:

1) Finanțarea de baza art.104 alin. 2 (asigurata de bugetul de stat, din sume defalcate din TVA, prin bugetele locale) se asigura următoarele cheltuieli:

 • a) - cheltuielile cu salariile

 • b) - cheltuielile cu pregătirea profesionala

 • c) - cheltuieli cu evaluarea periodica a elevilor

 • d) - cheltuielile materiale si pentru servicii

,r*A               x:; x :: x                        x ;x: : v; x ;:            ;                                                                  rx: ; x :; : r : •. : \ : x; : ;; . / :: : :

PENTRU ACTIVITATEA FINANȚATA DE LA BUGETUL LOCAL

2) Finanțarea complementara art. 105, alin 2. (asigurata din bugetele locale si din sume defalcate din TVA, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu aceasta destinație)

 • a) - investiții, reparații capitale, consolidări

 • b) - subvenții pentru internate si cantine

 • c) - cheltuieli pentru evaluarea periodica naționala a elevilor

 • d) - cheltuieli cu bursele elevilor

 • e) - cheltuieli pentru transportul elevilor (conf. Prevederilor art. 84 alin. 1)

 • f) - cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii.

 • g) - cheltuieli pentru examinarea medicala obligatorie periodica a salariatilor

 • h) - cheltuieli pentru concursuri școlare si activitati educative extrascolare

 • i) - cheltuieli pentru asigurarea securității si sanatatii in munca, pentru personalul angajat, preșcolari si elevi

 • j) - gestionarea situațiilor de urgenta

 • k) - cheltuieli pentru participarea in proiecte europene de cooperare in domeniul educației si formarii profesionale.NOTA DE FUNDAMENTARE

VENITURI:

30.05.30 - ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI ÎNCHIRIERI- 30,00 MII LEI

33.05.00 - TAXE SI ALTE VENITURI DIN INVATAMANT - 60,00 MII LEI

33.14.00 - CONTRIBUȚIA ELEVILOR PENTRU INTERNAT SI CANTINA - 226,00 MII LEI

43.09.00 - SUBVENȚII PENTRU INSTITUT!! PUBLICE - 78,00 MII LEI

CHELTUIELI:

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL - 46,00 MII LEI

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII - 429,00 MII LEI

TOTAL BUGET CHELTUIELI 2017 - 475,00 MII LEI; EXCEDENT AN 2016 - 78,25 MII LEI

La întocmirea fundamentării proiectului de buget s-au avut în vedere:

* aprobarea de către ISJ a schemei orare de organizare a modulului psihopedagogie conform metodologiei MENCS;

^Realizarea pentru anul școlar 2017/2018 a implementării programului :Scoala duoa școala”;

* Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice

*Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizata

La capitolul „Cheltuieli de personal”s-au luat in calcul:

------      --PENTRU-ACTIVITATEA-- FINANȚATA DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

_________- Numărul.de_ore_de.predare,din schema modulului psihopedagogie;-........._ ___________ _________________________________________

 • - Fondul aferent salariilor plătite in cadrul programului „Școala după școala”;

 • - Stabilirea contribuțiilor asupra salariilor.

La capitolul „Bunuri și servicii” s - au luat în calcul și eventualele creșteri de tarife .

 • - Cooncordanta cheltuielilor cu veniturile;

 • - Baza legala ce permite angajarea legala si bugetara;

 • - Evoluția preturilor;

 • - Consumul mediu de utilitati din anul precedent;

 • - Nivelul cheltuielilor din anul precedent si indicele de evoluție a preturilor;

-Numărul elevilor din internat si al celor care servesc masa la cantina scolii;

-Realizarea pentru anul fiscal 2017 a implementării programului :Scoala după școala”;

-Tariful de masa si cazare aprobat in CA;

-Necesarul de materiale de curățenie si întreținere pentru cantina si internat;

Număr norme - total

6

Număr persoane - total

9

Număr norme cadre didactice

5,5

Număr persoane - cadre didactice

7

Număr norme personal auxiliar

0,5

Număr persoane- personal auxiliar

2

Număr elevi cantina-internat-scoala după scoala-total

200

nr'XTTDiî A/^THHTATrA  r?i

■                  1 121 N 1 1\U MV n VI    1 Brt   r 1

M AXITATA PUX

NTAIN imn. IVI IN

Fond salarii/iună —------------— -------------------- ------- - _ .....

3,5 ________________

Norme de consum materiale de curățenie / luna

1000 lei

Norme de consum materiale de întreținere /

1000 lei

Consum mediu / lună en. EIectrică(in lei)

1500 lei

Consum mediu / lună en. Termică(in lei)

8 000 lei

Consum mediu / lună apă - canal: (in lei)

1 000 Iei

Consum de furnituri de birou/luna

500 lei

v 121 ni i kjixi r ixu/r iwoi


\ /r?x nnri în i nnnnoîi


ci im /r\ith


OUO V 124 N 111


Denumire indicatorArticol


Alineat


Suma

/LEI


Observații
Pentru cheltuielile de personal previzionate anului 2017 s-a luat ca punct de reper finanțarea invatamantului din Legea 1/2011, OUG20/2016, schema orara a modulului psihopedagogie, numărul de grupe de la programul “școala după școala”, structura anului școlar 2016/2017 si 2017/2018. .Pentru plata cu ora se au în vedere: salariul de încadrare negociat, numărul de ore prestate;


Având in vedere precizările din scrisoarea cadru privind metodologiade elaborare a proiectelor de buget pe anul 2017, s-au luatu^țâj^p contribuțiile angajatorului astfel:


CAS = 15.8 %, din salariul brutsociale de stat . -------------

...................

----------------------------------------.... ---------------------------------------------------------------—

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1000

Fd somaj=0.5 %, din salariul brut

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1000

CASS= 5.2%, din salariul brut

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1000

Fd risc=0.187 %; din salariul brut

Contribuții pt. concedii si indemnizații

10.03.06

1000

FNUASS = 0.85 %. din salariul brut si cheltuielile cu concediile medicale suportate din FNUASS, prezumate la nivelul execuției bugetare a anului 2016

BUNURI SI SERVICII

20

429000

Bunuri si servicii

20.01

168000

De la aceste articole se suporta:

Furnituri de birou

20.01.01

6000

Valoarea rechizitelor și furniturilor: hârtie de scris, pixuri, creioane, radiere, rechizite si materiale de papetarie; tonere pentru imprimante si copiatoare, tușuri,etc

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6000

Valoarea materialelor de curățenie: detergenti, dezinfectând, odorizanti; -hârtie igienica, bureți, lavete; găleți, maturi, mânuși de menaj, saci de gunoi; orice alte produse ce servesc la menținerea curățeniei in instituție;

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

100000

 • - Energia electrica si forța motrica.-

 • - încălzire in sistem centralizat si apa calda;                    , * 'y

 • - Consum de gaze naturale la cantina pentru prepararea hranei,Wceqtrgt|g|f termica pentru producerea aburului folosit la marmitele alimențare^si
CI T IA Ă 7I“?X T'T’I I OkJ JL> V JO1N £11

or?x TTBl T A       7 I'T A 'TT? A PINI A X F'T A T"* A HîX! ‘X 7F?X UT1! F IA I nnrmDTI OI

1 JOl'N £ I\U M-V-i 1 V 1 im 12JA " 1 * 11 ■N 7^1 ■N 1 /A 1 rt LZ11\ VD1NI 1 U l\i T |\UT £Xli Ol

----------------------------------------------

------ .. .

calandru! de la calcalorie;     - ........................... —..................

Transport

20.01.07

2000

Cheltuielile cu transportul bunurilor necesare activitatii cantinei si internatului

Posta, telecomunicații, radio-tv, internet

20.01.08

1000

Cheltuieli poștale si de telecomunicații

Toate cheltuielile legate de buna funcționare a instituției, care nu au fost nominalizate la alte articole ;

- cheltuieli cu materialele specifice fiecărui domeniu de activitate care

3000

asigura desfasurarea in bune condiții a activitatii de baza a instituției;-

Materiale si prestări de servicii cu caracter

- cheltuieli cu prestări de servicii si alte ch. cu caracter funcțional specifice;

funcțional

20.01.09

- taxe pentru obținerea autorizațiilor sanitare-

- diferitelor prestări de servicii efectuate prin unitati ca: imprimerie, reparații calculatoare, imprimante, copiatoare-din dotarea internatului sau utilizate pentru activitatile de internat si cantina

Alte bunuri si servicii

- costuri pentru becurile electrice,tuburilor fluorescente (neoane),

pentru întreținere si funcționare

20.01.30

50000

echipamente si accesorii pentru grupuri sanitare(robineti,furtune.capace pentru toalete, etc), pt. intretinere (cuie, șuruburi, discuri abrazive,etc)-

- servicii de supraveghere tehnica;-

- altele costuri specifice fiecărui domeniu de activitate ce nu se regăsesc la

celelalte alineate.-

Reparații curente

20.02

10000

Reparații la instalațiile sanitare din internat, la instalațiile electr spălătorie si cantina, reparații la mobilierul din internat.

Hrana pentru oameni

20.03.01

220000

Contravaloarea alimentelor din listele de preparatie         \•?- \            /


20.04

20.04.04

inon

Dezinfectanti pentru spatii si pentru mâini

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

20000

îmbunătățirea dotării unităților, pentru a veni in sprijinul elevilor si a cadrelor didactice

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20000

Achiziționarea:

a doua PC performante pentru internat; de aparate multifuncționale (imprimanta, copiator,etc), achiziționarea de vesela pentru înlocuirea celei sparte, la cantina, achiziționarea a doua frigidere(unul pentru legume, unul pentru produse lactate), achiziționarea de aparate de aer condiționat pentru cantina.

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2000

delegații, detasari in tara

Consultanta si expertiza

20.12

4000

Eventuale comisioane judiciare

Pregătire profesionala

20.13

2.000

Contravaloarea pregătirii și perfecționării personalului nedidactic(cursuri de igiena publica, cursuri pentru fochist, portar, etc.)

Protecția muncii

20.14

2.000

Pentru a nu ne confrunta cu situații neplăcute ( accidente de munca sunt necesare instalații speciale , verificări si lucrări de întreținere periodice cu echipamentul aferent conform legislației si normelor I.T.M., pentru susținerea medicinii muncii- controlul medical anual, si a avizului psihologic, materiale , fișe , etc.L319/2006, HG355/2007, -Codul Muncii

-materiale pentru prevenirea si stingerea incendiilor ( planuri de evacuare, de organizare, soluții pentru extinctoare, nisip, etc).

--------------------------------------—------------Director,


Administrator financiar,

Colegiul Național “ Jean Monnet” - Ploiești

Str. N. Iorga nr. 7

Tel/fax : 0244/519688

Email : liceul pedagogic2003@yahoo.com

cnim2009@vahoo.com

AVIZ

Al Consiliului de Administrație din data de

Consiliul de Administrație al Colegiului National „Jean Monnet”, in ședința din data deC?.^.*VÂ'.Sc^/.TL, a luat cunoștința si a aprobat propunerea bugetului de cheltuieli pentru activitatea finanțata de la bugetul local si activitatea fmantat integral sau parțial din venituri proprii si subvenții pentru anul 2017.COLEGIUL NATIONAL „JEAN MONNET”


MUNICIPIUL PLOIEȘTI CUI - 2845478

STR. NICOLAE IORGA , NR. 7

NOTA

Privind excedentul sursei de finanțare „venit


La data de 31.12.2016, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului institutieifinantate din venituri proprii a fost de 78 247,99 lei.

Conform prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006 Legea finanțelor publice locale, alin (1J „pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționareși dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

 • c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționareși dezvoltare, după caz, la sfârșitulexercițiului bugetar

Se propune ca din suma de 78 247,99 lei, suma de 78 247,99 lei sa se constituie sursa pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare.

Conform art.20 din O.M.F.P. nr.720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1^1) însituația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul current sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobt în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”


CONTABIL,


JUDEȚUL: PRAHOVA COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI


ANEXA


BUGET PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020

sursa de finanțare bugetul local


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2016

PROPUNERI 2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

6,826.44

6,678.00

6,946.00

7,102.00

7,264.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

6,826.44

6,678.00

6,946.00

7,102.00

7,264.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+S7+59)

01

6,826.44

6,678.00

6,946.00

7,102.00

7,264,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5,771.70

5,924.00

6,169.00

6,311.00

6,458.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

4,727.50

4,779.00

5,006.00

5,124.00

5,206.00

Salarii de baza

10,01,01

4,301,26

4,384.00

4,600.00

4,707,00

4,768.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

8.52

8.00

9.00

10.00

11.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

411.74

380.00

390.00

400.00

420,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10,01,12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10,01,14

Alocații pentru transportul la si de la tocul de munca

10.01.15

5.98

7.00

7.00

7.00

7.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Atte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10,03.01 la 10,03,06)

10.03

1,044.20

1,145,00

1,163.00

1,187.00

1,252.00

Contribuții de asigurați sociale de stat

10.03.01

747.45

780.00

784.00

800.00

850.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

21.77

22.00

21.00

22.00

23.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

240.22

245.00

255.00

260.00

270.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8.30

8.00

8.00

9.00

9.00

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10,03,05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10,03.06

26.46

90.00

95.00

96.00

100,00

TITLULU BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

983.69

623.00

646.00

660.00

675.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

831.07

533.00

601.00

615.00

630.00

Furnituri de birou

20.01.01

17.22

8.00

9.00

9.00

9.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

79,39

40.00

50.00

50.00

50.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20,01,03

253,09

232.00

270.00

280.00

290.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

111,30

111.00

113.00

113.00

114.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20,01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01,08

10.84

11.00

11.00

11.00

11.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20,01,09

19.07

10.00

10.00

10.00

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

340.16

121.00

138.00

142.00

146.00

Reparații curente

20,02

Hrana (cod 20,03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2016

PROPUNERI 2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20,04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20,05,01+20,05,03+20,05,30)

20.05

132.31

75.00

30,00

30.00

30.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20,05,30

132.31

75.00

30.00

30.00

30.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06,02)

20.06

0.55

1.00

1.00

1.00

1,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20,06,01

0.55

1.00

1.00

1.00

1,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-d ezvo 1 ta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20,11

8.00

2.00

3.00

3.00

3.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.80

1,00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.34

6.00

5.00

5.00

5.00

Protecția muncii

20.14

6.81

3.00

4.00

4.00

4.00

Studii si cercetări

20.16

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor ctnfiilrti nntrivif dicnnvîttilnr Ipaolp

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20,30

1,81

2.00

2.00

2.00

2.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20,30,02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

1.81

2.00

2.00

2.00

2.00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

25,98

46.00

46.00

46.00

46.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

25.98

46.00

46.00

46.00

46.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57,02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59^+59.15+59.17+50.22+59.25+59.301

59

45,07

85.00

85.00

85.00

85.00

Burse

59.01

45.07

85.00

85.00

85.00

85.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si socîal-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59,30DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2016

2017

2018

2019

2020

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Zftul SI 071

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 Ia 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mi jloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XI II PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
JUDEȚUL: PRAHOVA COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI


ANEXA 6


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2018- 2020


mit lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2016

PROPUNERI 2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

TOTAL VENITURI - din care:

101.35

120.00

122.00

125.00

130.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

101.35

120.00

122.00

125.00

130.00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

50.64

60.00

60.00

62.00

65.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

50.71

60.00

62.00

63.00

65.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (+)

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

114.11

120.00

122.00

125.00

130.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

114.11

120.00

122.00

125.00

130.00

CHELTUIELI CURENTE (cod I0+20+3O+40+S0+5ISF+55SF+57+S9)

01

114.11

120.00

122.00

125.00

130.00

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cad 10.01+10.02+10.03)

10

3.06

5.00

5.00

6.00

6.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.50

4.00

4.00

5.00

5.00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

2.50

4.00

4.00

5.00

5.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara iinitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.56

1.00

1.00

1.00

1.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.39

1.00

1.00

1.00

1.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2016

2017

2018

2019

2020

[Contribuții pentru concedii si indemnizații :

10.03.06

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

111.05

115.00

117.00

119.00

124.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

36.02

39.00

40.00

41.00

44.00

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifîanti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

33.79

36.00

37.00

38.00

41.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

2.23

3.00

3.00

3.00

3.00

Reparații curente

20.02

75.03

76.00

77.00

78.00

80.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20,03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detașari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

iReclama si publicitate

20.30.01DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2016

2017

2018

2019

2020

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

_

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE /nnd CI im

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

COL.NAT."MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare adresei nr. 30/14.03.2017 primita de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget -împrumuturi, suma alocata din bugetul local activitatii instituției noastre pentru anul 2017 este de 6.678,00 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 5.924,00 mii lei, respectiv :

 • - salarii 5.908,00 mii lei

Baza legala pentru creșterea salariala in anul 2017 este Legea 250/17.12.2016 de adoptare cu amendamente la OUG nr.20/2016-crestere salarii in invatamant si sanatate, completate de HG nr. 38/31.01.2017 si OUG nr. 17/27.02.2017.

 • - sentințe     9,00 mii lei

 • - transport   7,00 mii lei

bunuri si servicii      -sumade 623,00 mii Iei

asistenta sociala      - suma de 46,00 mii lei

Baza legala pentru cheltuielile efectuate cu elevii sportivi este H.G.nr. 1447/2007.

alte cheltuieli( burse) - suma de 85,00 mii lei

Baza legala pentru stabilirea burselor este Legea 1/2011, Ordinul 5576/2011.

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 120,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 5,00 mii lei;

 • -  bunuri si servicii      - suma de 115,00 mii lei

Estimările pentru alocațiile din bugetul local pentru perioada 2018-2020 se prezintă astfel:

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2018, suma este de 6.946,00 mii lei, din care: - cheltuieli de personal - suma de 6.169,00 mii lei ( creștere de 4,13% fata de 2017), respectiv: salarii - suma de 6.141,00 mii lei, sentințe - suma de 21,00 mii lei, transport -suma de 7,00 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de

  646,00 mii lei

  46,00 mii lei

  85,00 mii lei


 • - asistenta sociala - suma de

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 122,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

cheltuieli de personal - suma de 5,00 mii lei;

- bunuri si servicii -suma de 117,00 mii lei.

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2019, suma este de 7.102,00 mii lei,

 • - cheltuieli de personal - suma de 6.311,00 mii lei ( creștere de 6,53 % respectiv: salarii - suma de 6.283,00 mii lei, sentințe - suma de 21,00 mii lei si de 7,00 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de 660,00 mii lei

 • - asistenta sociala - suma de 46,00 mii lei

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 85,00 mii lei


Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2019, venituri cat si la cheltuieli este de 125,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: cheltuieli de personal - suma de 6,00 mii lei; bunuri si servicii - suma de 119,00 mii lei

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2020, suma este de 7.264,00 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 6.458,00 mii lei ( creștere de 9,01% fata de 2017), respectiv: salarii - suma de 6.421,00 mii lei, sentințe - suma de 30,00 mii lei si transport - suma de 7,00 mii lei;

 • - bunuri si servicii      - suma de 675,00 mii

 • - asistenta sociala       - suma de  46,00 mii

 • - alte cheltuieli (burse)  - suma de  85,00 mii

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020, atat la

venituri cat si la cheltuieli este de 130,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

cheltuieli de personal - suma de 6,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 124,00 mii lei.

DIRECTOR,ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ec. Malacescu Mihaela
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE SI CERCpl ȘTIINȚIFICE         ,z-^___

COLEGIUL NATIONAL “MIHAI VITEAZUE’W

PLOIEȘTI

El B-dul Independentei nr.8, 100028 S fax:+0244/595952/0344103212

Cod Fiscal :2844324

(âi cnmvph@gmail.com

PROCES VERBAL,

încheiat astazi, 24.03.2017

Consiliul de Administrație al Colegiului “Mihai Viteazul” Ploiești a luat in discuție adresa nr. 30/14.03.2017 primita de la Serviciul buget-imprumuturi al Primăriei Mun.Ploiești privind sumele alocate din bugetul local pentru aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 si estimări pentru anii 2018-2020, pentru care a emis aviz favorabil, cu rezerva ca acesta, deși respecta costul standard pe elev> nu este suficient pentru achitarea in totalitate a cheltuielilor de personal, respectiv ultima luna din anul 2017.


COLEGIUL NATIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEȘTI


NOTA

Privind excedentul sursei de finanțare „venitur

La data de 31.12.2016, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 300,50 lei.

Conform prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006 Legea finanțelor publice locale, alin (1J „pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

 • c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar

Se propune ca suma de 300,50 lei sa se constituie sursa pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare.

Conform art. 20 din Q.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1^1) In situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”


CONTABIL SEF, MALACESCU MIM/

JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU" , MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA 7*


BUGET PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020

sursa de finanțare bugetul local


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2016

PROPUNERI 2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3,810.00

4,503.00

5,147.00

5,263.00

5,733.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3,810.00

4,503.00

5,147.00

5,263.00

5,733.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+S1SF+55SF+57+59)

01

3,810.00

4,503.00

5,147.00

5,263.00

5,733.00

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,470.14

4,033.00

4,663.00

4,769.00

5,230.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

2,821.24

3,241.00

3,778.00

3,873.00

4,233.00

Salarii de baza

10.01.01

2,637.25

2,949.00

3,523.00

3,616.00

3,923.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

9.48

13.00

15.00

15.00

15.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

23.00

25.00

27.00

30.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

162.49

241.00

200.00

200.00

250.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

12.02

15.00

15.00

15.00

15.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

648.90

792.00

885.00

896.00

997.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

455.10

539.00

620.00

625.00

700.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

12.80

19.00

20.00

21.00

22.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

146.08

181.00

196.00

200.00

225.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5.26

9.00

9.00

10.00

10.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

29.66

44.00

40.00

40.00

40.00

TITL ULII B UNURI SI SER VICII (cod 20.01 Ia 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 70 77+70 îfli

20

299.10

392.00

406.00

416.00

425.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

206.64

280.00

291.00

301.00

305.00

Furnituri de birou

20.01.01

0.76

8.00

9.00

9.00

9.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3.00

3.00

3.00

3.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

139.98

178.00

183.00

190.00

193.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

18.72

24.00

24.00

26.00

27.00

Carburanți si lubrifîanti

20.01.05DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2016

PROPUNERI 2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

18.44

23.00

23.00

24.00

24.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.28

4.00

4.00

4.00

4.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

27.46

40.00

45.00

45.00

45.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectând

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

58.77

50.00

52.00

52.00

57.00

Uniforme si echipament

20.05.01

2.00

2.00

2.00

2.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

58.77

48.00

50.00

50.00

55.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3.02

8.00

8.00

8.00

8.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.02

8.00

8.00

8.00

8.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

8.00

10.00

10.00

10.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

7.00

9.00

10.00

10.00

10.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

1.09

5.00

5.00

5.00

5.00

Protecția muncii

20.14

1.62

4.00

4.00

4.00

4.00

Studii si cercetări

20.16

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

20.96

28.00

26.00

26.00

26.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

20.96

28.00

26.00

26.00

26.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

2.95

9.00

9.00

9.00

9.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

2.95

9.00

9.00

9.00

9.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

2.95

9.00

9.00

9.00

9.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2016

2017

2018

2019

2020

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

^QO14->Q f>?+=;<) 11+SO 1?+SQ IS+SQ             ?S+S0 30^

59

37.81

69.00

69.00

69.00

69.00

Burse

59.01

37.81

69.00

69.00

69.00

69.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Pro

grame si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

SLt n?\

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii prccedenti si recuperate in anul curent

85.01DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2016

PROPUNERI

2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020
JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU" MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA 7


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII


PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2018- 2020


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2016

PROPUNERI 2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

TOTAL VENITURI - din care:

117.56

133.00

160.00

160.00

160.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

117.56

133.00

160.00

160.00

160.00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.05.30.

58.98

70.00

80.00

80.00

80.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

58.58

63.00

80.00

80.00

80.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-55.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (+)

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

37.10.04

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (+)

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

133.66

175.00

160.00

160.00

160.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

133.66

120.00

160.00

160.00

160.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

133.66

120.00

160.00

160.00

160.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

24.57

45.00

45.00

45.00

45.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

20.05

35.00

35.00

35.00

35.00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

20.05

35.00

35.00

35.00

35.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

O.Ofj1

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

4.52

10.00

10.00

10.00

10.00^

| Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

3.17

6.00

6.00

6.00

6.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2016

PROPUNERI

2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.10

0.50

0.50

0.50

0.50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1.04

2.00

2.00

2.00

2.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.04

0.50

0.50

0.50

0.50

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.17

1.00

1.00

1.00

1.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

109.09

75.00

115.00

115.00

115.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

34.92

20.00

44.00

44.00

44.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.90

3.00

3.00

3.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.00

1.00

1.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

33.02

17.00

40.00

40.00

40.00

Reparații curente

20.02

35.00

9.00

9.00

9.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectând

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

72.41

16.00

55.00

55.00

55.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

72.41

16.00

55.00

55.00

55.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

1.00

1.00

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0.14

1.00

1.00

1.00

Cercetar e-dezvol tare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

1.00

2.00

2.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IComisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2016

2017

2018

2019

2020

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extraj’udiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor sfatului nnfrivit dknn-zitiilnr lopqfa

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1.62

3.00

3.00

3.00

3.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.62

3.00

3.00

3.00

3.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE n-n

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 Ia 56.05+cod 56.07456.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

55.00

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
COLEGIUL NATIONAL „ NICHITA STANESCU”,PLOIESTI

STR.ALEEA NALBEI, NR.3

PRAHOVA

CF.2843949


NOTA DE FUNDAMENTARE

Suma alocata din bugetul local pentru activitatea instituției noastre pentru anul 2017 este in suma de 4503.00 mii lei, defalcata astfel:

- Titlul I „Cheltuieli de personal” in suma de 4033.00 mii lei cheltuieli cu salariile              -           3653.00 mii lei

sentințe                          -            365.00 mii lei

transport la si de la locul de munca-            15 ,00 mii lei

La cheltuieli de personal ni s-a alocat suma rezultata din fundamentarea costului standard solicitata de Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești, suma care acopera necesarul anului 2017 in procent de 90%, respectiv plățile ianuarie noiembrie 2017.

Fundamentarea cheltuielilor de personal a fost realizata pe baza statului de funcții intocmit de către unitatea noastra pentru anul școlar 2016-2017,aprobat de ISJ-Prahova, luandu-se in considerare majorările salariate acordate in anul 2017: Ordonanța de urgenta nr.2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative, Hotararea de Guvern nr.38/2017 pentru aplicarea prevederilor art.3.4 alin(3) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal bugetare, Ordonanța de urgenta nr. 17/2017 privind unele masuri in 'domeniul invatamantului, si prevederile legale privind modul de calcul pentru contribuțiile către bugetul statului.

- Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 392.00 mii lei

La bunuri si servicii ni s-a alocat suma rezultata din fundamentarea costului standard solicitata de Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești, suma care acopera necesarul anului 2017 in procent de 100%.

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant. In vederea fundamentării acestor cheltuieli s-a avut in vedere nivelul preturilor si tarifelor pentru servicii pe anul 2016, creșterea prognozata a acestora si inflația prognozata in anul 2017.

-art.20.01-Bunuri si servicii-estimam suma de 266 mii lei,luandu-se ca baza de calcul anul 2016.

-art. 2 0.01.01-Furnituri de birou-8.00 mii lei-costul rechizitelor de birou(creio ane, hârtie, dos are, bibliorafturi, plicuri, cerneala,tonere pentru copiatoare si imprimante,diskette,cd-uri imprimate tipizate)pentru buna funcționare a birourilor de contabilitate, secretariat, laboratoarelor de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica.

-art.20.01.02-Materiale pentru curatenie-3,00 mi lei-costul materialelor pentru curățenie, igienico-sanitare.


-art.20.01.03-încălzit, iluminat si forța motrica- 178.00 mii lei-plata Încălzirii si a curentului electric; s-a avut ca baza preturile din anul prognozata a acestora.

-art.20.01.04-Apa,canal si salubritate-24.00 mii lei -contravaloarea consumului de apa si taxele pentru canal -salubritate,avand ca baza nivelul preturilor din anul 2016 si creșterea prognozata a acestora.

-art.20.01.08-Posta,telecomunicații, radio, tv, intemet-23.00 mii lei-cheltuieli privind plata abonamentelor de internet, convorbiri telefonice.

-art.20.01.09-Materiale si prestări de servicii cu carater functional-4.00 mii lei

-art.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere-40.00 mii lei-cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem Încheiate cu diferite societăți pentru întreținerea calculatoarelor,copiatoarelor,servicii de legatorie-arhiva;servicii de întreținere a băncilor școlare,procurarea de materiale pentru prevenirea incendiilor,servicii de intretinere a acestora(stingatoare) si alte cheltuieli care nu se incadreaza la celelalte articole si alineate.

art.20.05-Bunuri de natura obiectelor de inventar -50.00 mii lei-cheltuieli privind achiziționarea unor echipamente de lucru pentru personalul de îngrijire, procurarea de obiecte de inventar sau de uz gospodăresc :-bancute lemn sala de sport;

 • -   scaune săli clasa si laborator chimie - 200 bucăți;

table școlare- 5 bucăți;

Calculatoare -10 bucăți pentru înlocuirea celor defecte in laboratoarele de informatica;

dotarea laboratorului de fizica cu : sursa alimentare, ampermetru, voltmetru, fierbator lOOOw;

 • -   dotarea laboratorului de biologie cu microscop optic si didactic, mulaje tulpina , rădăcină;

Videoproiectoare interactive - 2 bucăți

art.20.06-Deplasari,detasari, transferuri-8.00 mii lei-cheltuieli cu transportul si cazarea personalului didactic si didactic auxiliar in tara la diferite conferințe, intruniri, olimpiade, etc.

art.20.09 - materiale de laborator - 8,00 mii lei- pentru materiale de laborator fizica, chimie si biologie;

art.20.11 -cârti si publicații - 9.00 mii lei - cârti pentru biblioteca școlara si diverse publicații

art.20.13 - pregătire profesionala 5.00 mii lei - cursuri de perfecționare

art.20.14 - protecția muncii - 4.00 mii lei

art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-28.00 mii lei-cheltuieli privind contribuția persoanelor cu handicap neincadrate in câmpul muncii.

TITLUL IX Asistenta sociala ( ajutoare sociale in numerar ) - 9,00 mii lei;pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa conform Legii 248/2015.

TITLUL X “alte cheltuieli (Burse-art.59)-69.00 mii lei -cuprinde bursele acordate elevilor - 10 burse de merit, 10 burse de performanta, 10 burse de boala, 30 burse orfani, 25 burse venituri mici.

Pentru anul 2018 estimam suma de 5147.00 mii lei, astfel:

Titlul I „Cheltuieli de personal” in suma de - 4663.00 mii lei

Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 406.00 mii lei

Titlul IX Asistenta sociala ( ajutoare sociale in numerar) - 9.00 mii lei

Titlul X “alte cheltuieli (Burse-art.59) -69.00 mii lei

Pentru anul 2019 estimam suma de 5263.00 mii lei, astfel:

Titlul I „Cheltuieli de personal” in suma de - 4769.00 mii lei

Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 416.00 mii lei

Titlul IX Asistenta sociala (ajutoare sociale in numerar) - 9.00 mii lei

Titlul X “alte cheltuieli (Burse-art.59)- 69.00 mii lei

Pentru anul 2020 estimam suma de 5733.00 mii lei, astfel:

Titlul I „Cheltuieli de personal” in suma de - 5230.00 mii lei

Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 425.00 mii lei

Titlul IX Asistenta sociala ( ajutoare sociale in numerar) - 9.00 mii

Titlul X “alte cheltuieli (Burse-art.59) -69.00 mii lei


Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017 la venituri este de 133.00 mii lei, astfel:

Venituri din inchirieri suma de 70.00 mii lei;

Venituri taxe din invatamant suma de 63.00 mii lei.

La cheltuieli pe anul 2017 avem suma de 175,00 mii lei.

Cheltuielile in structura pe anul 2017 se prezintă astfel:

 • -   cheltuieli de personal - suma de     - 45,00 mii lei;

 • -   bunuri si servicii      - suma de    - 75,00 mii lei;

cheltuieli de capital   - suma de    -  55,00 mii lei.

Excedentul rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2016 in suma de 42.00 mii lei, se va utiliza, in baza hotărârii autoritatii deliberative, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile secțiunilor de funcționare si dezvoltare in anul 2017. Excedentul anului 2016 va fi utilizat astfel: 20.00 mii lei pentru acoperirea golului de casa si 22.00 mii lei pentru cheltuieli de dezvoltare.

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant.

-art.20.01 -Bunuri si servicii-estimam suma de 20,00 mii lei.

-art.20.01.01-Furnituri de birou-3,00 mii lei-costul rechizitelor de birou(creio ane,hârtie,dosare,bibliorafturi,plicuri,cerneala, tonere pentru copiatoare si imprimante,diskette,cd-uri imprimate tipizate)pentru buna funcționare a birourilor de contabilitate, secretariat, laboratoarelor de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica.

-art.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere-17.00 mii lei-cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem Încheiate cu diferite societăți pentru Întreținerea rețelei de calculatoare, servicii de intretinere a băncilor școlare,procurarea de materiale pentru prevenirea incendiilor,servicii de intretinere a acestora(stingatoare) si alte cheltuieli care nu se incadreaza la celelalte articole si alineate.

art.20.02 reparații curente - 35.00 mii lei, suma necesara pentru reparații acoperiș si anvelopa! baraca poarta, gard protecție teren sport;

art.20.05-Bunuri de natura obiectelor de internat-16,00 mii lei-cheltuieli privind:


Mobilier școlar

Calculatoare - pentru inlocuirea celor defecte in laboratoarele de informatic./;^ Material didactic;

art.20.12 - Consultanta si expertiza 1,00 mii lei;

art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-3.00 mii lei.

La active fixe suma de 55,00 mii lei pentru procurarea a 3 sisteme climatizare in laboratoarele de informatica si a unui copiator.

La venituri proprii pe anii 2018-2020 la incasari si cheltuieli estimam suma de 160,00 mii lei.

DIRECTOR,

Prof. Argesanu Carmen

5 hs fa

i ~ IC r=
COLEGIUL NATIONAL ” NICHITA STANESCU”

STR.NALBEI, NR.3, PLOIEȘTI


LISTA

obiectivelor de investiții- venituri proprii

Nr.

DENUMIREA

crt.

OBIECTIVELOR

venituri

DE INVESTIȚII

proprii

201>

0

1

2

TOTAL GENERAL

55.00

Cap.65.10

INVATAMANT

<<:»»55;00:-:::::::::-::

din care:

A

Alte cheltuieli de investiții

55.00

1.

Dotări -1 bucata copiator

25.00

2.00

Sisteme climatizare - 4 bucăți

30.00
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE SI CERCETĂRII STIINT

COLCOLEGIUL NATIONAL “NICHITA STANESCU”

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR.NALBEI, NR.3


telefon 0040.244.599540; fax 0040.244.599540;

e-mail :colegiulnichitastanescii@gmail. com

COD FISCAL 2843949

RAPORT

Consiliul de Administrație al Colegiului National “ Nichita Stanescu” Ploiești a luat in discuție aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2017 si estimările pe anii 2018-2020 si a bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2017 si estimările pe anii 2018-2020,astfel:

Suma alocata din bugetul local activitatii instituției noastre pentru anul 2017 este de 4503.00 mii lei, din care:

- Titlul I „Cheltuieli de personal” in suma de 4033.00 mii lei cheltuieli cu salariile              -           3653.10 mii lei

sentințe                           -            365.00 mii lei

transport la si de la locul de munca-            15 ,00 mii lei

- Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 392.00 mii lei

-art.20.01-Bunuri si servicii-estimam suma de 280 .00 mii lei,luandu-se ca baza de calcul anul 2016.

-art.20.01.01-Furnituri de birou-8.00 mii lei

-art.20.01.02-Materiale pentru curatenie-3,00 mi lei-costul materialelor pentru curățenie, igienico-sanitare.

-art.20.01.03-Incalzit, iluminat si forța motrica- 178.00 mii lei

-art.20.01.04-Apa,canal si salubritate-24.00 mii lei

-art.20.01.08-Posta,telecomunicații, radio, tv, intemet-23.00 mii lei -art.20.01.09-Materiale si prestări de servicii cu carater functional-4.00 mii lei -art.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere-40.00 mii lei -art.20.05-Bunuri de natura obiectelor de inventar -50.00 mii lei -art.20.06-Deplasari,detasari,transferuri-8.00 mii lei

-art.20.09 - materiale de laborator - 8,00 mii lei- pentru materiale de laborator fizica, chimie si biologie;

 • - art.20.11 -cârti si publicații - 9.00 mii lei

-art.20.13 - pregătire profesionala 5.00 mii lei

 • - art.20.14 - protecția muncii - 4.00 mii lei

-art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-28.00 mii lei

TITLUL IX Asistenta sociala ( ajutoare sociale in numerar ) - 9.00 mii lei;pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa conform Legii 248/2015.

TITLUL X “alte cheltuieli (Burse-art.59)-69.00 mii lei

Pentru anul 2018 estimam suma de 5147.00 mii lei, astfel:

Titlul I „Cheltuieli de personal” in suma de - 4663.00 mii lei

Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 406.00 mii lei

Titlul IX Asistenta sociala ( ajutoare sociale in numerar) - 9.00 mii

Titlul X “alte cheltuieli (Burse-art.59)-69.00 mii lei

Pentru anul 2019 estimam suma de 5263.00 mii lei, astfel:


COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.NALBEI, NR.3

COD FISCAL 2843949

NOTA

Privind excedentul sursei de finanțare „venituri proprii”

La data de 31.12.2016, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului institutieifinantate din venituri proprii a fost de 42179,16 lei.

Conform prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006 Legea finanțelor publice locale, alin (V „pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționareși dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

 • c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar

Se propune ca din suma de 42179,16 lei, suma de 22000 lei sa se constituie sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare si suma de 20179.16 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare.

Conform art. 20 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobareaNormelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1*1) Insituația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite a iinstituțiilo rpublice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat înconditiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este însărcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”


CONTABIL,JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI


ANEXA &


BUGET PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020


sursa de finanțare bugetul local

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2016

PROPUNERI 2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5.483,86

5.764,00

6.088,00

6.225,00

6.469,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5.483,86

5.714,00

6.088,00

6.225,00

6.469,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5.483,86

5.714,00

6.088,00

6.225,00

6.469,00

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.859,60

5.133,00

5.477,00

5.601,00

5.832,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.958,53

4.193,00

4.475,00

4.594,00

4.804,00

Salarii de baza

10.01.01

3.703,46

3.755,00

4.035,00

4.154,00

4.364,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

13,40

19,00

20,00

20,00

20,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

226,46

399,00