Hotărârea nr. 90/2017

Hotãrârea nr. 90 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 90

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020

Consiliul Local al municipiului Ploiești,

vazand expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Sanda Dragulea, Andrei Gheorghe, Sîrbu Simion Gheorghe, Palaș-Alexandru Paul si Staicu Zoia, precum si Raportul de Specialitate al Spitalului de Pediatrie Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017;

având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice și raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.03.2017;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017, Legea nr. 7/2017 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;

în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 377/2013 pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010;

în temeiul art. 26 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii 273/2006 Legea finanțelor publice locale prin care bugetele trebuie structurate și aprobate pe secțiuni;

în temeiul art. 36 alin (4) lit (a) si art. 45 alin (2) lit (a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală - republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2017, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă listele de investiții, conform Anexei nr. 2A (sursa excedent anii precedenți), anexei 2B (sursa buget local) și 2C (sursa sponsorizări), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Aprobă notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea cheltuielilor de investiții pe anul 2017, conform anexelor nr. 3A, 3B si 3C, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Aprobă destinația excedentului constituit la sfârșitul anului 2016, în sumă de 8076 mii lei, astfel:

 • a) 2670 mii lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • b) 5406 mii lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalajele dintre veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent.

Art.5 Ordonatorul principal de credite și Spitalul de Pediatrie Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI pe anul 2017 si estimări pentru anii 2018-2020

Spitalul de Pediatrie Ploiești înființat prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 243/2003 isi desfasoara activitatea in baza O.M.S. nr.754/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului si funcționează in subordinea Primăriei Municipiului Ploiești din data de 26.11.2014, in baza HG nr. 999/2014.

Elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 s-a făcut in conformitate cu:

o prevederile Legii nr.6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017 ; o prevederile Legii nr.7/2017 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;

o prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

o prevederile Legii art.36 alin(4) lit (a) si art. 45alin(2) lit(a) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala - republicata si actualizata;

o prevederile Legii nr. 377/2013 pentru modificarea si completarea Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010;

o prevederile art.26 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 Legea finanțelor publice locale prin care bugetele trebuie structurate si aprobate pe secțiuni;

Caracterul de urgenta al aprobării bugetului este dat de prevederile legii nr.273/2006 art.39 alin.(7) „în cazul în care autoritățile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autoritățile deliberative. în aceasta situație, din bugetele locale se pot efectua plăți numai în limita celorlalte venituri încasate”.

Având in vedere execuția bugetara pe anul 2016 si estimarea contractului cu Casa de Asigurări de Sanatate Prahova si cu Direcția de Sanatate Publica Prahova, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 va avea următoarea structura:

Veniturile totale: 28770 mii lei

Cheltuieli totale: 36846 mii lei

Excedentul din anii precedent!: 8076,88 mii lei

Prevederea bugetara a cheltuielilor este structurata la nivelul titlurilor astfel: Titlul I „Cheltuieli de personal” -prevederea este de 19087 mii lei Titlul II „Bunuri si servicii” - prevederea este de 13097 mii lei Titlul X „Alte cheltuieli” ( burse medici) - prevederea este de 73 mii lei Titlul XII „ Active nefinanciare” - prevederea este de 4589 mii lei

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul de specialitate al Spitalului de Pediatrie Ploiești, propunem aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.

Primar

Adrian Florin pobreComisia de buget finanțe, control

administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze

Alexandru Paul Palas


Andrei GheorgheSarbu Simion Gheorghe

Stai cu Zoia

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI pe anul 2017 si estimări pentru anii 2018-2020

Spitalul de Pediatrie Ploiești infiintat prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 243/2003 isi desfasoara activitatea in baza O.M.S. nr. 754/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului si funcționează in subordinea Primăriei Municipiului Ploiești din data de 26.11.2014, in baza HG nr.999/2014.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2017 a fost elaborat luând in considerare conjunctura macroeconomica, prevederile legislative cu implicații asupra activitatii spitalului, precum si principalele obiective ale activitatii in domeniul sanitar, toate acestea raportate la nivelul indicatorilor economico-financiari bugetari si preliminați a se realiza in cursul anului 2017.

In conformitate cu:

o prevederile Legii nr.6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017; o prevederile Legii nr.7/2017 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;

o prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

o prevederile Legii art.36 alin(4) lit (a) si art. 45alin(2) lit(a) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala - republicata si actualizata;

o prevederile Legii nr. 377/2013 pentru modificarea si completarea Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010;

o prevederile art.26 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 Legea finanțelor publice locale prin care bugetele trebuie structurate si aprobate pe secțiuni;

s-a procedat la fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.

Caracterul de urgenta al aprobării bugetului este dat de prevederile legii nr.273/2006 art.39 alin.(7) „în cazul în care autoritățile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autoritățile deliberative. In aceasta situație,

Principalii indicatori programați pentru anul 2017 sunt:

> Venituri totale- preverea este de 28770 mii lei si este structurata pe surse, astfel:

 • •  Venituri din concesiuni si inchirieri-30 mii lei

 • •  Venituri din contracte incheiate cu Casele de Asigurări Sociale de Sanatate-17700 mii lei

 • •  Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat-1600 mii lei

 • •  Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale MS-20 mii lei

 • •  Venituri din donații si sponsorizări -1469 mii lei (venituri incasate de la Fundația Timken in luna ianuarie, anul 2017)

 • •  Alte venituri din prestări servicii si alte activitati-251 mii lei

 • •  Subvenții din bugetul fondului național unic de asigurări de sanatate-7000 mii lei

 • •  Subvenții de la bugetele locale pentru spitale-250 mii lei

 • •  Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii-450 mii lei

> Cheltuieli totale -prevederea este de 36846 mii lei si are la nivelul titlurilor următoarea structura:

Titlul I „Cheltuieli de personal” -prevederea este de 19087 mii lei si este structurata la nivelul titlurilor astfel:

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Suma

Titlul I - CHELTUIELI DE PERSONAL

10

19.087.000

Cheltuieli salariale in bani

10.01

14.407.000

Salarii de baza

10.01.01

9.021.000

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

2.262.000

Alte sporuri

10.01.06

1.688.000

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

1.250.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01.12

36.000

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

150.000

Cheltuieli salariale in natura

10.02

1.320.000

Tichete de masa

10.02.01

899.000

Tichete de vacanta

10.02.06

421.000

Contribuții

10.03

3.360.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2.337.000

Contribuții de asigurări sociale de șomaj

10.03.02

X;4. 74.0QQ.<

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

XZseMi’

Contribuții de asigurări pt. accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

42.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

151.000

Creșterea cheltuielilor de personal este influențată de următoarele:

 • •  In lunile decembrie 2016 si ianuarie 2017 s-au făcut angajari după cum urmeaza: 1 medic, 7 asistenți medicali, 1 infirmiera, 5 ingrijitoare, 5 muncitori;

 • • începând cu data de 01.12.2016 a intrat in vigoare Legea 250/2016 privind aprobarea OUG nr.20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ceea ce a determinat majorarea salariilor;

 • •  Se fac noi angajari in luna martie si aprilie de medici si consilier juridic;

 • •  Au fost treceri de la o gradație la alta;

 • • Urmeaza examene de promovare pentru 8 asistenți medicali debutanti.

TITLUL II-BUNURI SI SERVICII -prevederea este de 13097 mii lei

Prevederea bugetara a titlului II- Bunuri si servicii, este structurată la nivelul articolelor bugetare după cum urmeaza :

20.01~Bunuri si servicii - 3168 mii lei

20.01.01-Furnituri de birou - 35 mii lei

Rechizite de birou (hârtie de scris, dosare, bibliorafturi, plicuri, pixuri, creioane, etc), materiale consumabile pentru copiatoare, materiale consumabile pentru calculatoare, fise si alte imprimate tipizate utilizate in activitatea financiar-contabila si administrativa.

20.01.02—MateriaIe de curățenie -150 mii lei

Materiale pentru curățenie specifice sectorului sanitar (spalat pardoseli, pereți placați sau in ulei, mobilier, utilaje, instrumentar, vesela, sticlărie laborator, grupuri sanitare, bai, usi, ferestre; materiale pentru spălatul lenjeriei si echipamentului sanitar, igiena bolnavilor; materiale igienico-sanitare pentru personal).

20.01.03-Incalzii si iluminat - 634 mii lei

Costul curentului electric, energia termica, consumul de gaze pentru prepararea hranei, costul becurilor electrice, al tuburilor fluorescente si al starterelor, etc.

20.01.04-Apa, canal, salubritate - 100 lei - Contravaloarea consumului de apa, a taxelor pentru canal, plata serviciilor de salubritate.

20.01.05~Carburanti si lubrifianti ~ 20 mii lei

Contravaloarea combustibilului, a uleiului si a altor lubrifianti necesari pentru funcționarea autoturismelor pe care spitalul le are in dotare.

20.01.06-Piese de schimb ~ 5 mii lei

20.01.08- Posta, telecomunicații, radio, TV, internet — 74 mii lei

Plata serviciilor de posta, abonamentelor la telefon, radio, televizor, cheltuieli pentru convorbiri telefonice, telex, telefax, etc.

20.01.09— Materiale si servicii cu caracter funcțional -1500 mii lei

Colectare deșeuri medicale, servicii medicale, imprimate medicale, service aparatura medicala, servicii spălătorie auto, mentenanta IT, serviciile si materialele pentru Întreținerea si repararea mijloacelor de transport, cheltuieli cu analizele si investigațiile medicale realizate in alte unitati sanitare, ascutit bisturie, foarfeci medicale.

20.01.30—Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare - 650 mii lei - Alte bunuri si servicii cum ar fi: materiale pentru prevenirea incendiilor, costul serviciilor de deratizare, deparazitare si dezinsectie, efectuate de unitățile specializate, revizii auto, serviciile de asigurare a pazei si securității instituției, servicii de găzduire WEB, servicii de intretinere a aparatelor de aer condiționat si a instalațiilor de climatizare, servicii de revizii periodice, servicii de verificare stingatoare si hidranti, incarcari cartușe, verificare aparatura, expertize tehnice efectuate in vederea executării de reparații, consolidări,etc.

20.02-Reparatii curente-925 mii lei

Costul materialelor pentru lucrări de intretinere si reparații curente executate in regie proprie la clădiri, precum si la instalații, utilaje si mobilier.

20.03~Hrana—333 mii lei

20.03,01-Hrana pentru oameni—333 mii lei

Costul alimentelor in limita alocațiilor zilnice de hrana

20.04-Medicamente si materiale sanitare—4920 mii lei 20.04.01-Medicamente-3170 mii lei

Costul medicamentelor acordate gratuit in tratamentul bolnavilor spitalizat! si in ambulatoriu, cheltuielile pentru procurarea serurilor si vaccinurilor, preparatele dietetice utilizate in alimentația artificiala a copilului sugar, soluții perfuzabile, sânge si alte preparate medicamentoase utilizate in tratamentul unor afecțiuni, inclusiv costul ambalajelor.

20.04.02-Materiale sanitare-800 mii lei

Materiale sanitare, produse tehnico-medicale consumabile, truse Vanitate.....si<3O

materiale de pansare, inclusiv costul ambalajelor, filme radiologice, alcool, seringi de unica folosința, ace pentru seringi, leucoplast, pansamente sterile, ațele, gips, materiale stomatologice, oxigen medicinal, bioxid de carbon utilizat pentru zapada carbonica, perfuzoare, hârtie ECK si electrozi.

20.04.03~Reactivi -800 mii lei

Costul reactivilor utilizați de laborator si cabinetul de alergologie.

20.04.04-Dezinfectanti -150 mii lei

20.05-Bunuri de natura obiectelor de inventar-3400 mii lei 20.05.01-Uniforme si echîpament~l 50 mii lei

Echipamente si uniforme acordate persoanelor din afara unitatii (pijamale si halate pentru bolnavii din spital, halate pentru vizitatorii din spital).

20.05.03-Lenjerie si accesorii de pat-50 mii lei

Procurarea si confecționarea de lenjerii si accesorii de pat (paturi, saltele, cearceafuri, fete de perna, etc).

20.05.30-Alte obiecte de inventar- 3200 mii lei

Obiecte de inventar cu caracter funcțional si de uz administrativ-gospodăresc, in limita valorica individuata stabilita de lege (instrumentar medical, cutii instrumentar, scule, periferice IT, xerox, aparate telefonice, mobilier, etc).

20.06-Deplasari, detasari, transferări- 70 mii lei

20.06.01— Deplasări interne, detasari, transferări -70 mii lei

Cheltuieli cu deplasările in tara in interes de serviciu a angajatilor proprii (transport, cazare).

20.11-Carti, publicații si materiale documentare -5 mii lei

20.13- Pregatire profesionala—50 mii lei

Costul cursurilor de pregătire profesionala efectuate periodic conform codului muncii.

20.14— Protecția muncii~20 mii lei

Echipamente de protecția muncii, medicina muncii, apa distribuita angajatilor pe timp de canicula.

 • 20.30- Alte cheltuieli-206 mii lei

20.30.01-Reclama si publicitate-6 mii lei

20.30.04- Chirii-100 mii lei

 • 20.30.30— Alte cheltuieli cu bunuri si servicii—100 mii lei

Cheltuieli cu taxe si impozite datorate bugetului, imprimarea tichetelor de masa, asigurări.

Titlul X „Alte cheltuieli” ( burse medici) - prevederea este de 73 mii lei

Titlul XII „ Active nefinanciare” - prevederea este de 4589 mii lei si este structurata la nivelul articolelor astfel:

® 71.01.01- Construcții                                    1469 mii lei

® 71.01.02- Mașini, echip.si mijloace de transport          1770 mii lei

® 71.01.03-Mobilier, ap. birotica si alte active corporale 1000 mii lei

© 71.03- Reparații capitale aferente activelor fixe                350 mii lei

Excedentul secțiunii de funcționare din anii precedenti, conform extrasului de trezorerie este de 8076 mii lei si va fi directionat conform art.58 din legea 273/2006 astfel:

 • c) 2670 mii lei ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • d) 5406 mii lei pentru acoperirea golurilor temporare de casa provenite din decalajele dintre veniturile si cheltuielile secțiunilor de funcționare si dezvoltare in anul curent.

Fata de cele prezentate mai sus, s-a procedat la fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si estimări pentru anii 2018-2020.

MANAGER,


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,JUDEȚUL: PRAHOVA

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI


Membrii CA

Marin Teodora

Dinu Marius lonescu Roxana Andreea Dragomir Carmen

Sirbu Simion Gheorghe


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE PERIOADA 2018-2020


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT

31.12.2016

NECESAR 2017

PROGRAM 2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

TOTAL VENITURI - din care:

19963.77

29270.00

29270.00

29785.00

28805.00

29815.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

19586.19

24681.00

24681.00

23734.00

26905.00

26915.00

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

24.59

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

Venituri din prestări servicii

33.10.08

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

17717.37

17700.00

17700.00

19000.00

19000.00

19000.00

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

1011.21

1600.00

1600.00

1600.00

1600.00

1600.00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

7.28

20.00

20.00

25.00

25.00

25.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

216.35

251.00

251.00

260.00

270.00

280.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

1469.00

1469.00

200.00

200.00

200.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-4139.00

-4139.00

-5651.00

-2500.00

-2500.00

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

222.14

750.00

750.00

270.00

280.00

280.00

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări de sanatate

43.10.33

387.25

7000.00

7000.00

8000.00

8000.00

8000.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

377.58

4589.00

4589.00

6051.00

1900.00

2900.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

377.58

450.00

450.00

400.00

400.00

400.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

4139.00

4139.00

5651.00

1500.00

2500.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

18193.69

37346.00

37346.00

35258.00

32107.00

32107.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

16720.25

32757.00

32757.00

29207.00

29207.00

29207.00

CHELTUIELI CURENTE

01

16720.25

32757.00

32757.00

29207.00

29207.00

29207.00..

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12045.79

19587.00

19587.00

19784.00

19784.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

9422.86

14815.00

14815.00

15036.00

15036.00

Salarii de baza

10.01.01

7159.04

9021.00

9021.00

9500.00

9500.00

f 95^®f

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

865.88

2262.00

2262.00

2300.00

2300.00

[*

Alte sporuri                                                                                   |l0.01.06    |

701.86

1688.00

1688.00

1800.00

1800.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT

31.12.2016

NECESAR 2017

PROGRAM 2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

696.08

1250.00

1250.00

1250.00

1250.00

1250.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

36.00

36.00

36.00

36.00

36.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

558.00

558.00

150.00

150.00

150.00

Cheltuieli salariaie in natura

10.02

479.68

1320.00

1320.00

1320.00

1320.00

1320.00

Tichete de masa *)

10.02.01

479.68

899.00

899.00

899.00

899.00

899.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

421.00

421.00

421.00

421.00

421.00

Alte drepturi salariaie in natura

10.02.30

Contribuții

10.03

2143.25

3452.00

3452.00

3428.00

3428.00

3428.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1497.80

2402.00

2402.00

2400.00

2400.00

2400.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

46.80

76.00

76.00

75.00

75.00

75.00

Contribuții de asigurau sociale de sanatate

10.03.03

491.77

776.00

776.00

760.00

760.00

760.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

26.51

44.00

44.00

42.00

42.00

42.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

80.37

154.00

154.00

151.00

151.00

151.00

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

20

4633.27

13097.00

13097.00

9350.00

9350.00

9350.00

Bunuri si servicii

20.01

1765.33

3168.00

3168.00

3184.00

3184.00

3184.00

Furnituri de birou

20.01.01

27.74

35.00

35.00

35.00

35.00

35.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

117.70

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

311.58

634.00

634.00

650.00

650.00

650.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

81.78

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

16.79

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Piese de schimb

20.01.06

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Transport

20.01.07

f l lif

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

67.43

74.00

74.00

74.00

74.00

tXlli p © f M

7 z? J

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

683.45

1500.00

1500.00

1500.00

1500.00.

f ^/l5$)<($

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

458.86

650.00

650.00

650.00

650.0(i

$ MU

Reparații curente

20.02

70.26

925.00

925.00

200.00

200.03

* (

Hrana

20.03

208.90

333.00

333.00

400.00

400.00

A. \

Hrana pentru oameni

20.03.01

208.90

333.00

333.00

400.00

400.00

WXQO.^

//V /

Hrana pentru animale

20.03.02

I

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT

31.12.2016

NECESAR 2017

PROGRAM

2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

Medicamente si materiale sanitare

20.04

1744.05

4920.00

4920.00

4150.00

4150.00

4150.00

Medicamente

20.04.01

946.98

3170.00

3170.00

3000.00

3000.00

3000.00

Materiale sanitare

20.04.02

349.73

800.00

800.00

500.00

500.00

500.00

Reactivi

20.04.03

349.56

800.00

800.00

500.00

500.00

500.00

Dezinfectanti

20.04.04

97.78

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

603.79

3400.00

3400.00

1075.00

1075.00

1075.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.76

150.00

150.00

50.00

50.00

50.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

4.09

50.00

50.00

25.00

25.00

25.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

598.94

3200.00

3200.00

1000.00

1000.00

1000.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

58.91

70.00

70.00

60.00

60.00

60.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

58.91

70.00

70.00

60.00

60.00

60.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.29

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

29.48

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

Protecția muncii

20.14

11.70

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20,19

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturi lor

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

138.56

206.00

206.00

206.00

206.00

Reclama si publicitate

20.30.01

4.47

6.00

6.00

6.00

6.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

#         f

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

? $ «î

Chirii

20.30.04

66.51

100.00

100.00

100.00

100.00

« I MWJ

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

67.58

100.00

100.00

100.00

100.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

41.19

73.00

73.00

73.00

73.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZAT

NECESAR

PROGRAM

ESTIMĂRI

indicator

31.12.2016

2017

2017

2018

2019

2020

Burse

59.01

41.19

73.00

73.00

73.00

73.00

73.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

1473.44

4589.00

4589.00

6051.00

2900.00

2900.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1473.44

4589.00

4589.00

6051.00

2900.00

2900.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1473.44

4589.00

4589.00

6051.00

2900.00

2900.00

Active fixe

71.01

1260.72

4239.00

4239.00

5651.00

2500.00

2500.00

Construcții

71.01.01

164.85

1469.00

1469.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1093.20

1770.00

1770.00

4651.00

1500.00

1500.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

2.67

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

212.72

350.00

350.00

400.00

400.00

400.00

Pentru bugetul anului 2017: Excedentul din anii precedenti in suma de 8076.88 mii lei va fi directionat astfel: 2670 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor de investiții, iar diferența de 5406 mii lei, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa.

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILMANAGER

Dr. Visean Cătălin


SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

fâri&xa nK2A

U"- 7? I \        ■■


Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.4-6

Cod fiscal 15513888,

LISTA DE INVESTIȚII - 2017

Sursa de finanțare ^excedent repartizat din rezultatul exercițiului bugetar al anilor precedenti pentru secțiunea dezvoltare in valoare de 2670 mii lei

-mii Iei-

Nr. Crt.

Obiectivul de investiții

Valoare

I.

71.01.02- Mașini, echipamente si mijloace de transport

1670

1.

Achiziție    aparatura    medicala    fizioterapie~Lab orator

Balneofizioterapie

 • a) Aparat unde scurte -1 buc

 • b) Bioptron 2 + suport-1 buc

 • c) Lampa UV +IR-lbuc

 • d) Bioptron cu colorterapie-1 buc

30

50

11

20

2.

Achiziție aparatura medicala Anestezie si Terapie intensiva

 • a) Lame videolaringoscop-2 buc

 • b) Dispozitiv de vizualizare a vaselor-1 buc

 • c) Injectomat (pompa volumetrica)-2 buc

 • d) Aparat cu aer cald pentru incalzit pacientii-1 buc

 • e) Pat special terapie intensiva - 2 buc.

 • f)  Electrocardiograf portabil-1 buc

 • g) Monitor funcții vitale adult, copil si nou născut -1 buc.

 • h) Lampa de fototerapie LED tip BLANKET-lbuc

60

30

16

10

35

15

35

20

3.

Achiziție aparatura medicala Compartiment Primiri Urgente

 • a) Analizor sânge capilar -1 buc

 • b) Lampa chirurgicala mobila -1 buc

 • c) Inj ectomat - 2 buc

 • d) Nebulizator profesional-1 buc

60

20

10

10

4.

Achiziție aparatura medicala- secția Chirurgie-Bloc Operator

 • a) Aparat taiat gips -1 buc

 • b) Set colonoscop pediatric cu fibra optica-1 buc

 • c) Lavoar profesional chirurgical -2buc

 • d) Compresor medical-1 buc

 • e)  Stafie centrala sterilizare

 • f)  Statie aer comprimat

4

250

20

8

450

50

5.

Achiziție aparatura medicala - secția Pediatrie I

 • a) Monitor funcții vitale -1 buc

 • b) Inj ectomat-1 buc

 • c)  Sterilizator (Autoclav cu aburi) -1 buc

15

5

50

6.

Achiziție aparatura medicala - secția Pediatrie II

 • a) Monitor funcții vitale -1 buc

 • b) Infuzomat-lbuc

15

5

7.

Achiziție aparatura medicala - laborator analize medicale a) Analizor coagulare -1 buc.

120

Achiziție aparatura medicala ORL

 • a) Platforma interacoustics BERA -1 buc.

 • b) Otoemisiuni acustice-1 buc.

45

21

8.

c) Sursa lumina LED - 1 buc.

8

d) Telescop optic-1 buc

10

e) Telelaringoscop-1 buc

10

f) Camera video optica pentru endoscop rigid-1 buc

15

9.

Achiziție aparatura medicala~Oftalmologie

a) Tonometru cu pahimetru -1 buc

60

b) Plusoptix pentru screening dioptrii copiii mici-1 buc

28

c) Aplanotometru GOLDMANN-1 buc

4

10.

Achiziție aparatura medicala-Alergologie

a) Spirometru-1 buc

10

11.

Achiziție aparatura medicala~Dermatologie

a) Masa de chirurgie -1 buc

35

II.

71.01.03-MobiIier, aparatura birotica si alte active corporale

1000

1.

Achiziție paturi spital- 100 buc

1000

Total investiții sursa de finanțare ~excedent

2670

Manager,

Dr.Catalin Visean


Director Financiar Contabil ictoria
SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.4-6

Tel: 0244/592805, Fax :0244/518415

Cod fiscal 15513888,


LISTA DE INVESTIȚII 2017 ‘

Sursa de finanțare

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatati~Bugetul Local al Municipiului Ploiești in suma de 450 mii leiNr. Crt.

Obiectivele de investiții* reparații capitale

Valoare

Mii lei

1.

71.01.02- Mașini, echipamente si mijloace de transport

100

1.

Extindere sistem de monitorizare video

100

II.

71.03-Reparatii capitale aferente activelor fixe

350

1.

Lucrări de inlocuire parțiala a instalației de apa rece si calda

150

2.

Lucrări de inlocuire parțiala a instalației termice

200

Total investiții sursa de finanțare * Subvenții din bugetele locale

450

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.4-6

Tel: 0244/592805, Fax -.0244/518415

Cod fiscal 15513888,


LISTA DE INVESTIȚII ANUL 2017

Sursa de finanțare: SPONSORIZĂRI-mii lei-

Nr. Crt.

Obiectivele de investiții

Valoare (mii lei)

71.01.01- Construcții

1469

1.

Extindere radiologie

1469

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Str. M. Eminescu

Codfiscal: 15513888

NOTA DE FUNDAMENTARE INVESTIȚII

ț u v    ■<

^5^51A

>Z                     (    \

i Ân$xa]3A£

■■ :W î


Sursa de finantare-excedent repartizat din rezultatul exercițiului bugetar al anilor precedenti pentru secțiunea dezvoltare in valoare de 2670 mii lei

Obiectiv de investiții:

1. Achiziție aparatura defizioterapie-Laborator Balneofizioterapie*.

 • a) Aparat unde scurte -1 buc.                                     - 30.000,00

 • b) Bioptron 2+suport- 1 buc.                                      - 50.000,00

 • c) Lampa UV+IR- 1 buc.                                      - 11.000,00

 • d) Bioptron cu colorterapie - 1 buc.                                  - 20.000,00

TOTAL:    111.000,00

Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea laboratorului de balneofizioterapie din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorita următoarelor considerente: -aparatele existente sunt uzate fizic si moral;

-necesare pentru desfasurarea activitatii medicale in condiții superioare in laboratorul de balneofizioterapie;

-necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor medicale.

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)

 • e)

 • f)

 • g)

 • h)


2. Achiziție aparatura medicala Anestezie si Terapie intensiva*.


Lame videolaringoscop - 2 buc. Dispozitiv de vizualizare a vaselor - 1 buc. Injectomat (pompa volumetrica) - 2 buc.

Aparat cu aer cald pentru incalzit pacientii-1 buc. Pat special pentru terapie intensive-2 buc. Electrocardiograf portabil - 1 buc.

Monitor funcții vitale adult, copil si nou născut -1 buc. Lampa de fototerapie LED tip BLANKET-lbuc


 • - 60.000,00 lei

 • - 30.000,00 lei

 • - 16.000,00 lei -10.000,00 lei

 • - 35.000,00 lei

 • - 15.000,00 lei

 • - 35.000,00 lei

 • - 20.000,00 lei


TOTAL: 221.000,00 Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea compartimentului de Anestezie si terapie intensiva din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorita următoarelor considerente:

-aparatele existente sunt uzate fizic si moral;

-necesare pentru desfasurarea activitatii medicale in condiții superioare in compartimentul A.T.I.;

-necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor medicale.

3. Achiziție aparatura medicala Compartiment Primiri Urgente (CP. U.):

 • a) Analizor sânge capilar -1 buc.                                     - 60.000,00

 • b) Lampa chirurgicala mobila -1 buc.                              - 20.000,00

 • c) Injectomat - 2 buc.                                                - 10.000,00

 • d) Nebulizator profesional -1 buc.                                    - 10.000,00

Total:           100.000,00

Necesitate si oportunitate:                                                    / <     ;   - .

Se impune dotarea compartimentului de Primiri Urgente din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorita următoarelor considerente: -aparatele existente sunt uzate fizic si moral;

-necesare pentru desfasurarea activitatii medicale in condiții superioare in compartimentul C.P.U.

-necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor medicale.

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)

 • e)

 • f)


4. Achiziție aparatura medicala - secția Chirurgie-Bloc Operator.


Aparat taiat gips -1 buc.

Set colonoscop pediatric cu fibra optica Lavoar profesional chirurgical -2 buc. Compresor medical - 1 buc.

Statie centrala sterilizare-1 buc.

Statie aer comprimat


 • - 4.000,00 lei -250.000,00 lei

 • - 20.000,00 lei

 • - 8.000,00 lei - 450.000,00 lei

 • - 50.000,00 lei


TOTAL:       782.000,00

Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea secției Chirurgie-Bloc operator din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorita următoarelor considerente: -aparatele existente sunt uzate fizic si moral;

-necesare pentru desfasurarea activitatii medicale in condiții superioare in bloc operator; -necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor medicale.

 • 5. Achiziție aparatura medicala - secția Pediatrie Z:

  • - 15.000,00 lei -5.000,00 lei

  • - 50.000,00 lei

  TOTAL:       70.000,00


 • a) Monitor funcții vitale -1 buc.

 • b) Injectomat -1 buc.

 • c) Sterilizator (autoclav cu aburi) -1 buc

Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea secției Pediatrie I din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorita următoarelor considerente:

-aparatele existente sunt uzate fizic si moral;

-necesare pentru desfasurarea activitatii medicale in condiții superioare in secția Pediatrie I; -necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor medicale.

 • 6. Achiziție aparatura medicala - secția Pediatrie II:

 • a) Monitor funcții vitale -1 buc.                                       - 15.000,00 lei

 • b) Infuzomat -1 buc.                                                - 5.000,00 lei

TOTAL:             20.000.00

Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea secției Pediatrie II din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorita următoarelor considerente: -aparatele existente sunt uzate fizic si moral;

-necesare pentru desfasurarea activitatii medicale in condiții superioare in secția Pediatrie II; -necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor medicale.

 • 7. Achiziție aparatura medicala - laborator analize medicale:

 • a) Analizor coagulare -1 buc.                                        - 120.000,00 lei

TOTAL:       120.000,00

Necesitate si oportunitate:


Se impune dotarea laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului «Se Pediatric Ploiești, prin achiziția aparatului mai sus menționat datorita următoarelor considerente: -necesar pentru desfasurarea activitatii medicale in condiții superioare in laboratorul de analize medicale;                                                             x

-necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor medicale; —necesar in vederea menținerii acreditării laboratorului.

;,'Y "


 • 8. Achiziție aparatura medicala ~ ORL\

 • a) Platforma interacoustics BERA -1 buc.

 • b) Otoemisiuni acustice-1 buc.

 • c) Sursa lumina LED -1 buc.

 • d) Telescop optic - 1 buc.

 • e) Telelaringoscop -1 buc.

 • f)  Camera video optica pentru endoscop rigid-1 buc.

  -45.000,00 lei

  -21.000,00 lei

  - 8.000,00 lei

  • - 10.000,00 lei

  • - 10.000,00 lei

  • - 15.000,00 lei


  TOTAL:


  109.000.00


Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea cabinetului de ORL din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorita următoarelor considerente:

-aparatele existente sunt uzate fizic si moral;

-necesare pentru desfasurarea activitatii medicale in condiții superioare in cabinetul de ORL; -necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor medicale.

 • 9. Achiziție aparatura medicala — Oftalmologie-,

  TOTAL:


  • - 60.000,00 lei

  • - 28.000,00 lei

  - 4.000,00 lei


 • a) Tonometru cu pahimetru -1 buc.

 • b) Plusoptix pentru screening dioptrii copii mici -1 buc.

 • c) Aplanometru GOLDMANN -1 buc.

92.000,00

Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea cabinetului de oftalmologie din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorita următoarelor considerente: -aparatele existente sunt uzate fizic si moral;

-necesare pentru desfasurarea activitatii medicale in condiții superioare in cabinetul de oftalmologie;

-necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor medicale.

 • 10, Achiziție aparatura medicala -Alergologie

a) Spirometru- 1 buc.                                             -10.000,00 lei

TOTAL:               10.000,00

Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea cabinetului de alergologie din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatului mai sus menționat datorita următoarelor considerente: -aparatul existent este uzat fizic si moral;

-necesar pentru desfasurarea activitatii medicale in condiții superioare in cabinetul de alergologie;

-necesar pentru imbunatatirea calitatii serviciilor medicale.

 • 11. Achiziție aparatura medicala - Dermatologie a) Masa de chirurgie - 1 buc.

  - 35.000,00 lei


  TOTAL:


  35.000,00


Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea cabinetului de dermatogie din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatului mai sus menționat datorita următoarelor considerente:

-necesara pentru desfasurarea activitatii medicale in condiții superioare in cabinetul de oftalmologie;

-necesara pentru imbunatatirea calitatii serviciilor medicale.

 • 12. ACHIZIȚIE PATURI DE SPITAL-100 buc Valoare: 1.000.000,00 lei.

Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea saloanelor din spital, prin achiziția unor paturi performante datorita următoarelor considerente:

-necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor medicale si nemedicale (hoteliere) oferite pacientilor intemati, in scopul creșterii gradului de satisfacție a acestora;

-paturile existente in spital, sunt vechi si uzate.

Manager,                                             Director financiar contabil,


Ec. Petre

Cod fiscal: 15513888

NOTA DE FUNDAMENTARE

Investiții:


SPONSORIZĂRI - in suma de 1468.25 mii lei.

71.01.01 - Construcții

Obiectiv de investiții:

 • 1. Extindere radiologie

Valoare: 1.46S.000 lei.

Necesitate si oportunitate:

Se impune extinderea iaboratoruiui de Radiologie si Imagistica Medicala.

Spitalul de Pediatrie Ploiești intenționează sa extindă laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala prin achiziționarea unui Computer Tomograf (CT). Acest iucru se impune pentru extinderea ariei de investigații si diagnosticarea cat mai corecta a pacientilor ce necesita aceasta procedura medicala (CT);

Pentru scăderea costurilor de transport a pacientilor către alte unitati sanitare care deservesc acest serviciu medicai, avand in vedere ca unii dintre pacienti pot fi imobilizați si necesita un transport special cu un autoturism tip Ambulanta, pe care unitatea noastra nu il are in dotare;

Pentru diminuarea cheltuielilor cu aceste proceduri medicale, pe care unitatea noastra le decontează la alte unitati medicale oare deservesc aceste servicii.

Aceasta extindere consta si in construirea unui nou compartiment.Anexa 3C

Cod fiscal: 15513888

NOTA DE FUNDAMENTARE

Investiții:

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii -Bugetul Local al Municipiului Ploiești in suma de 450 mii lei.

71.01.02-Masini, echipamente si mijloace de transport

Obiectiv de investiții:

1. Extindere sistem de monitorizare video

Valoare: 100.000 lei.

Necesitate si oportunitate:

Se impune extinderea sistemului de monitorizare video.

71.03- Reparații capital aferente activelor fixe

Obiectiv de investiții:

 • 1.  Lucrări de inlocuire parțiala a instalației de apa rece si apa calda

Valoare: 150.000lei.

Necesitate si oportunitate:

Se impune inlocuirea instalației de apa rece si apa calda intrucat cea existenta este foarte veche.

 • 2.  Lucrări de inlocuire parțiala a instalației termice

Valoare: 200.000lei.

Necesitate si oportunitate:

Se impune inlocuirea instalației termice intrucat cea existenta este foarte veche.


Director fin

Ec. Petre Victoriaciar contabilPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli V al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017 si Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Spitalul Municipal Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local, astfel:

Venituri:      -venituri proprii                         28.070,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 700,00 mii lei

TOTAL               28.770,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 36.846,00 mii lei.

Caracterul de urgenta al hotărârii este dat de prevederile Legii 273/2006 - Legea finanțelor publice art.39, alin.(7?) „In cazul în care autoritățile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și cu transferuri consu-idabile, până la aprobarea acestora de către autoritățile deliberative. In aceasta situație, din bugetele locale se pot efectua plăți numai în limita celorlalte venituri încasate. ”

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nîcio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’ ’.

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’ ’.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,                  SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Nicoleta CRAClCNOIU                                Erji Laura STANCIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


C’.‘

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2017 si a estimării pentru anii 2018-2020

și a emis:

Pa -11 > SL . A . \ C?kc        Ci Mi \   £ * ‘
PREȘEDINTE,

SECRETAR,