Hotărârea nr. 89/2017

Hotãrârea nr. 89 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2017 si estimări pentru anii 2018-2020

ROMÂNIA                                         /L. // _

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI L E    t T AT B <

HOTĂRÂREA NR. 89

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al

Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2017 si estimări pentru anii 2018-2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre, a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, srategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Gheorghe Simion Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea, Zoia Staicu și raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2017 si estimări pentru anii 2018-2020;

Având in vedere raportul de specialitate al Direcției Economice si raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.03.2017.

în conformitate cu prevederile :

 • •  Legii nr. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;

 • •  Legii nr. 7/2017 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;

 • •  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin (4) lit (a) și art. 45 alin (2) lit (a) din Legea 214/2001 privind administrația publică locală- republicată, și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2017 si estimările pentru anii 2018-2020 conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Aprobă listele de investiții, conform Anexei nr.2B (sursa venituri proprii) și conform Anexei nr. 2C (sursa buget local), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Aproba Nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea investițiilor, conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Aproba destinația excedentului constituit la finele anului 2016, in suma de 5842 mii lei, astfel: suma de 998 mii lei se vor utiliza pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare - investiții prezentate in Anexa 2B, iar diferența de 4844 mii lei, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile secțiunilor de funcționare si dezvoltare in anul curent.

Art.5 - Ordonatorul Principal de credite si Spitalul Municipal Ploiești se insarcineaza cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.6 - Direcția Administrare Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.


Contrasemnează Secretar, Anabell Olimpia Măntoiu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI pe anul 2017 si estimări pentru anii 2018-2020

Spitalul Municipal Ploiești, înființat prin Acordul Ministerului Sanatatii nr. 1241/16.08.1974 si Decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular al județului Prahova nr.616/27.09.1974, isi desfasoara activitatea in baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr.756/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului.

Elaborarea si fundamentarea bugetului pe anul 2017 s-a realizat in conformitate cu prevederile:

 • -  Legea nr. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;

 • -  Legea nr.7/2017 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;

 • -  Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările si completările ulterioare

 • -  Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Având in vedere execuția anului 2016 si estimarea contractelor încheiate cu Casa de Asigurări de Sanatate si respectiv cu Direcția de Sanatate Publica Prahova , bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 va avea următoarea structura:

Venituri totale: 49278 mii lei

Cheltuieli totale: 55120 mii lei

Excedentul anilor precedenti: 5842 mii Iei

La nivelul titlurilor, prevederea bugetara se prezintă astfel:

Titlul I - Cheltuieli de personal - prevederea este de 20423 mii lei Titlul II - Bunuri si servicii - prevederea este de 32424 mii lei Titlul X - Alte cheltuieli ( burse medici rezidenti) - prevederea este de 65 mii lei

Titlul XII - Active nefinanciare - prevederea este de 2208 mii lei

Caracterul de urgenta al aprobării bugetului local al municipiului Ploiești este dat de prevederile Legii nr.273/2006, art.39, alin (7) in care sunt stipulate următoarele:

„In cazul in care autoritatile deliberative nu aproba proiectele bugetelor locale in termenul prevăzut la alin.(6) , direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si cu transferuri consolidabile, pana la aprobarea acestora de către autoritatile deliberative.In aceasta situație , din bugetele locale se pot efectua plăti numai in limita celorlalte venituri Încasate.

Fata de cele prezentate mai sus , avand in vedere raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești propunem aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si estimări pentru anii 2018 -2020.


COMISIA DE BUGET,FINANȚE CONTROL,


ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT,


STUDII,


STRATEGII SI PROGNO


Palas PaulSPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2017

si estimări pentru anii 2018 -2020

Spitalul Municipal Ploiești, înființat prin Acordul Ministerului Sanatatii nr.1241/ 16.08.1974 si Decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular al județului Prahova nr.616/27.09.1974, isi desfasoara activitatea in baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr.756/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pentru anul 2017 a fost elaborat avand in vedere conjunctura macroeconomica, legislația in vigoare si principalele obiective ale activitatii Spitalului Municipal Ploiești, in conformitate cu prevederile :

 • -  Legii nr.6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;

 • -  Legii nr.7/2017 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;

 • -  Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările si completările ulterioare;

 • -  Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Caracterul de urgenta al aprobării bugetului local al municipiului Ploiești este dat de prevederile Legii nr.273/2006, art.39, alin (7) in care sunt menționate următoarele: „In cazul in care autoritatile deliberative nu aproba proiectele bugetelor locale in termenul prevăzut la alin.(6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si cu transferuri consolidabile, pana la aprobarea acestora de către autoritatile deliberative.In aceasta situație , din bugetele locale se pot efectua plăti numai in limita celorlalte venituri încasate.”

Indicatorii programați pentru anul 2017 au următoarea structura:

Venituri totale - prevederea este de 49278 mii lei si cuprinde :

 • - Venituri din concesiuni si închirieri - 21 mii lei

 • - Venituri din dobânzi - 1 mie lei

 • - Venituri din prestări servicii - 925 mii lei

 • -  Venituri din contracte încheiate cu Casa de Asigurări Sociale de

Sanatate Prahova - 42000 mii lei

 • -  Venituri din contracte încheiate cu Direcția de Sanatate Publica

Prahova din sume alocate de la bugetul de stat - 572 mii lei


- Venituri din contracte incheiate cu Direcția de Sanatate PublS^p^ Prahova din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului San^fiu - 63 mii lei

 • - Subvenții din bugetele locale pentru spitale - 1318 mii lei

 • - Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S.pentru acoperirea drepturilor salariale —3168 mii lei

 • - Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii -1210 mii lei

Cheltuieli totale - prevederea este de 55120 mii lei si are următoarea structura:

Titlul I „Cheltuieli de personal - prevederea este de 20423 mii lei.

La fundamentarea cheltuielilor de personal aferente anului 2017, cheltuieli majorate cu aproximativ 48% fata de execuția anului 2016, s-au avut in vedere următoarele aspecte:

 • -  Aplicarea prevederilor Legii 250/2016 privind aprobarea O.U.G. 20/2016 pentru modificarea si completarea O.U.G. 57/2015 ;

 • -  Aplicarea prevederilor stipulate in O.U.G.99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

 • -  Aplicarea Legii 218/2016 privind acordarea tichetelor de masa pentru salariati, valoarea nominala maxima a unui tichet de masa fiind de 15 lei.

Număr posturi aprobate = 395 Număr posturi ocupate = 340 Număr posturi vacante = 55

In acest an spitalul vizeaza scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante:

 • - 6 medici

 • - 1 psiholog

-11 asistente medicale

 • -  5 infirmiere

 • -  5 îngrijitoare

Majorarea cheltuielilor de personal a fost influențată de asemenea, de dublarea numărului de medici rezidenti cu finanțare de la Bugetul de Stat (in prezent sunt 8 medici rezidenti, fata de 4 medici rezidenti in 2016).

Structura pe articole bugetare este următoarea:

10.01.01 - Salarii de baza - 10800 mii lei

10.01.05 - Sporuri pentru condiții de munca - 1845 mii lei

10 01.06 - Alte sporuri - 410 mii lei

10.01.11 - Fond aferent plătii cu ora - 2180 mii lei

10.02.01 - Tichete de masa -1200 mii lei

10.02.06 - Tichete de vacanta - 537 mii lei

10.03.01- Contribuții de asigurări sociale de stat - 2407 mii lei 10.03.02 - Contribuții de asigurări de șomaj - 76 mii lei

10.03.03 - Contribuții de asigurări sociale de sanatate - 792 mii lei ' / •. kî J

10.03.04 - Contribuții de asigurări pentru accidente de muncasi -boli///-^/ profesionale - 46 mii lei

10.03.06 ~ Contribuții pentru concedii si indemnizații -130 mii leiLJjU^ Titlul II „Bunuri si servicii - prevederea este de 32424 mii lei.

Cheltuielile cu bunuri si servicii au fost fundamentate avand in vedere execuția anului 2016, dar si indicele preturilor de consum pentru anul 2017 care este in creștere.

Detalierea pe articole bugetare este următoarea:

Art.20.01.01 - Furnituri de birou - 70 mii lei (rechizite de birou, materiale consumabile pentru calculatoare si copiatoare ,imprimate tipizate utilizate in activitatea financiar - contabila si administrativa);

Art.20.01.02 - Materiale pentru curățenie - 150 mii lei (materiale pentru spălatul lenjeriei si a echipamentului sanitar, pentru igiena bolnavilor si a personalului, pentru spălatul veselei,a sticlăriei de laborator ,a grupurilor sanitare);

Art.20.01.03 - încălzit,iluminat si forța motrica - 850 mii lei (contravaloarea consumului de gaze, energie electrica , diverse articole electrice);

Art.20.01.04 - Apa,canal si salubritate - 200 mii lei (consumul de apa, analiza apei,servicii salubritate,taxele pentru canalizare);

Art.20.01.05 - Carburanți si lubrifianti -30 mii lei (combustibilul achiziționat de spital pentru autoturismele din dotare);

Art.20.01.06 - Piese de schimb - 110 mii lei (diverse piese de schimb necesare aparaturii medicale sau utilajelor aflate in dotarea spitalului);

Art.20.01.07 - Transport -30 mii lei (transportul pacientilor intre spitale ,dar si a unor bunuri necesare desfășurării activitatii medicale);

Art.20.01.08 - Posta, telecomunicații, radio , tv internet - 60 mii lei (cheltuieli cu taxe poștale,convorbiri telefonice,internet, cablu,radio,tv);

Art.20.01.09 - Materiale si servicii cu caracter funcțional - 500 mii lei (diverse materiale cu caracter funcțional, servicii medicale , imprimate sanitare, piese auto, revizii si spălătorie auto,ambalaje, asigurări RCA auto);

Art.20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare - 450 mii lei (servicii de paza,servicii informatice,verificare stingatoare si hidranti, servicii dezinsectie si deratizare, alte servicii pentru funcționare);

Art.20.02 - Reparații curente - 400 mii lei (materiale utilizate pentru intretinere si reparații curente efectuate in regie proprie la clădiri, utilaje,instalații si mobilier);

Art.20.03.01 - Hrana pentru oameni - 700 mii lei (costul alimentelor pentru bolnavi procurate in limita alocațiilor zilnice de hrana);

Art.20.04.01 - Medicamente - 25389 mii lei (cheltuielile cu medicamentele acordate gratuit bolnavilor internați si celor din ambulatoriu, soluții perfuzabile, seruri);

Art.20.04.02 - Materiale sanitare - 600 mii lei (seringi de unica folosința,ace,vata,tifon,alcool sanitar, leucoplast, filme radiologice, perfuzoare, t'. hârtie pentru electrocardiograma, truse sanitare);                      '■ ?.

Art.20.04.03 - Reactivi -1200 mii lei (reactivi utilizați de laboratorulrde analize medicale, laboratorul de anatomie patologica si compartimentul de transfuzii);

Art.20.04.04 - Dezinfectanti - 30 mii lei (diverse tipuri de dezinfectând utilizați in activitatea sanitara);

Art.20.05.01 - Uniforme si echipament - 100 mii lei (echipamente si uniforme acordate persoanelor din afara unitatii , halate si pijamale pentru pacienti, halate pentru vizitatorii din spital);

Art.20.05.03 - Lenjerie si accesorii de pat - 100 mii lei ( costul achizițiilor de saltele,paturi,cearceafuri, fete de perna,pilote );

Art.20.05.30  - Alte obiecte de inventar -  700 mii lei

(mobilier,calculatoare, imprimante ,copiatoare , aparate telefonice, in limita valorica legala etc);

Art.20.06.01 - Deplasări interne ,detasari ,transferări - 50 mii lei (cheltuieli cu deplasări effectuate in tara de salariatii spitalului -transport si cazare);

Art.20.09 - Materiale de laborator - 20 mii lei (costul lamelor, lamelelor si a altor materiale utilizate de laboratoarele spitalului);

Art.20.11 - Cârti, publicații si materiale documentare- 5 mii Iei (diverse reviste medicale de specialitate, reviste financiar - contabile etc);

Art.20.13 - Pregătire profesionala - 60 mii Iei (costul cursurilor de pregătire profesionala efectuate de personalul medical, dar si administrativ si de conducere);

Art.20.14 - Protecția muncii - 100 mii lei ( echipamente pentru protecția muncii ,apa distribuita personalului pe timpul caniculei, lapte pentru personalul medical si auxiliar care lucrează cu radiații periculoase, servicii protecția muncii);

Art.20.30.03 - Prime de asigurare non - viata - 20 mii lei (asigurare de răspundere civila spital ,ambulatoriu si laborator fizio -recuperare, asigurare clădiri);

Art.20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - 500 mii lei (cheltuieli cu diverse taxe si impozite, comisioane tichete de masa , service aparatura medicala etc).

Titlul X - „Alte cheltuieli (burse medici rezidenti) - prevederea este de 65 mii lei (artbugetar 59.01- Burse)

Titlul XII - „ Active nefinanciare - prevederea este de 2208 mii lei si este structurata la nivelul articolelor bugetare astfel:

71.01.02 - Mașini,echipamente si mijloace de transport -1098 mii lei 71.01.30 - Alte active fixe -1110 mii lei


suma de 5842 mii lei si va fi utilizat, conform art.58 din Legea 273/2006, astfel:

 • -   998 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare^

 • -  4844 mii lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite difT decalajele intre veniturile si cheltuielile secțiunilor de funcționare si dezvoltare in anul curent, in limita disponibilului.

Având in vedere execuția anului 2016 si propunerile de buget pentru anul 2017 , am estimat veniturile si respectiv cheltuielile pentru anii 2018-2020 după cum urmeaza:

 • -  pentru anul 2018 am preconizat a se realiza venituri si cheltuieli totale in suma de 49 280 mii lei;

 • -  pentru anul 2019 am estimat venituri si cheltuieli totale in suma de 52214 mii lei;

 • -  pentru anul 2020 am estimat venituri si cheltuieli totale in suma de 53269

mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus s-a procedat la fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 si estimări pentru anii 2018-2020 , pe care o supunem spre aprobare.

Director financiar - contabil, Ec.Musca MarilenaConsilier juridic, Sandu Andrei


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI

PROPRII PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2018-2020


mll tel

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

EXECUȚIE 2016

Propunere buget 2017

-

Estimări 2018-2020

2018

2019

2020

TOTAL VENITURI - din care:

40742

49778,00

49780,00

52714,00

53769,00

VEN tota

III URILE SEC HUNII DE FUNCIIUNAHE -- din care:

38870

47570,00

49695,00

50714,00

51769,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

17

21,00

21,00

35

40

Venituri din dobânzi

31.10.03

0

1,00

1,00

1

1

Venituri din prestări servicii

33.10.08

871

925,00

1050,00

1050

1100

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

36839

42000,00

43000,00

44000

45000

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate Dublica din sume alocate de la

33.10.30

275

572,00

572,00

572

572

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

10

63,00

65,00

70

70

Donații si sponsorizări

37.10.01

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-697

-998,00

0,00

0

0

Subvenții de fa bugetele locale pentru spitale

43.10.10

1318

1818,00

1818,00

1818

1818

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul

43,10,14

0

Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S.pentru acoperirea drepturilor salariate

43.10.33

237

3168,00

3168,00

3168

3168

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE -total - din care:

1872

2208,00

85,00

2000,00

2000,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

697

998,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

1175

1210,00

85,00

2000

2000

Subvenții din bugetul de stat către bugetele focale pentru finanțarea aparaturii medicale sl enhinamentRlor rtfi comunicații in sanatate

43.10.16.01

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0,00

6'd/he dW vefl/run/S pmfTtii ălff MilOSteniM Sanatafil către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelorde comunicații In urgenta fn

43.10.17.01

0,00

IU TAL CHELTUIELI (SECI (UNEA UE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

38457,00

55620,00

49780,00

52714,00

53769,00

SRȚIUFIWBG FUNCȚIONARE Tcod

01+80+81+84)

36585

53412,00

49695,00

50714,00

51769,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50

01

36585

53412,00

49695,00

50714,00

51769,00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 11

10

13826

20923,00

20923,00

20923,00

20923,00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.

10.01

10890

15643,00

15643,00

15643,00

15643,00

Salarii de baza

10.01.01

8928

10800,00

10800,00

10800,00

10800,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

578

1845,00

1845,00

1845,00

1845,00

Alte sporuri

10.01.06

177

410,00

410,00

410,00

410,00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

1007

2180,00

2180,00

2180,00

2180,00

indemnizații plătite unor persoane din afara l

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10,01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

408,00

408,00

408

408

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

701

1737,00

1737,00

1737,00

1737,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

EXECUȚIE 2016

Propunere buget 2017

Estimări 2018-2020^^

2018

201^

2023

Tichete de masa *)

10.02.01

701

1200,00

1200,00

1200,

1200

Norme de hrana

10.02.02

t

Uniforme sl echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si far

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

537,00

537,00

537

537

Alte drepturi salariate In natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10,03.06)

10.03

2435

3543,00

3543,00

3543,00

3543,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1732

2472,00

2472,00

2472,00

2472,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

53

78,00

78,00

78,00

78,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

556

813,00

813,00

813,00

813,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

30

47,00

47,00

47,00

47,00

Prime de asigurare de viață plătite de anaaiator Derrtru anaalati

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

64

133,00

133,00

133,00

133,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

22720

32424,00

28707,00

29720,00

30776,00

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20

20.01

1806

2450,00

2504,00

2556,00

2620,00

Furnituri de birou

20.01.01

42

70,00

72,00

72

75

Materiale pentru curățenie

20.01.02

94

150,00

155,00

155

160

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

712

850,00

900,00

950

1000

Apa, canal si salubritate

20.01.04

134

200,00

203,00

205

205

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

20

30,00

32,00

32

35

Piese de schimb

20.01.06

107

110,00

50,00

50

50

Transport

20.01.07

19

30,00

30,00

30

30

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

44

60,00

62,00

62

65

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

328

500,00

550,00

550

550

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si fun<

20.01.30

306

450,00

450,00

450

450

Reparații curente

20.02

345

400,00

400,00

450

450

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

525

700,00

710,00

710,00

720,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

525

700,00

710,00

710

720

Hrana pentru animate

20.03.02

0,00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04J

20.04

18867

27219,00

23775,00

24667,00

25596,00

Medicamente

20.04.01

17830

25389,00

21938,00

22829

23752

Materiale sanitare

20.04.02

324

600,00

600,00

600

600

Reactivi

20.04.03

689

1200.00

1205,00

1205

1210

Dezinfectant!

20.04.04

24

30,00

32,00

33

34

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod:

20.05

633

900,00

560,00

580,00

580,00

Uniforme si echipament

20.05.01

72

100,00

30,00

30

30

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

61

100,00

30,00

50

50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

500

700,00

500,00

500

500

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01 +1

20,06

30

50,00

50,00

50,00

60,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

30

50,00

50,00

50

60

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

18

20,00

20,00

20

20

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

1

5,00

5,00

5

5

Consultanta sl expertiza

20,12

Pregătire profesionala

20.13

37

60,00

63,00

63

65

Protecția muncii

20.14

61

100,00

100,00

100

110

Muniție, furnituri sl armament de natura activei

20.15

0,00

Studii sl cercetări

20.16

0,00

Plat) pentru finanțarea patrimoniului genetic al

20,18

0,00

Gontnouții aie administrației puouce locale ia realizarea unor lucrări șl servicii de Interes public local, In baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare Infrastructura program Inundații pe

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea Inundațiilor sl Inghei

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuți

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumu

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumu

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24,03DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

EXECUȚIE

2016

Propunere buget 2017

Estimări 2018-20^Cs»

2018

20W

’ o/

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor leaale

20.25

Tlchete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.

20.30

397

520,00

520,00

525,00

550.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

20,00

20,00

25

30

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturile

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului ii

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

397

500,00

500,00

500

520

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.3

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ i

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

IIILULX AETh'CHELIUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+

59

39

65,00

65,00

65,00

70,00

BURSE

59.01

39

65,00

65,00

65

70

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+8

80

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod

81

IIILULXVII HLA 11 EEEClUAIbIN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate

85.01

1

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (COd 51+55+56+70+84)

1872

2208,00

85,00

2000,00

2000,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18}

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1872

2208,00

85,00

2000,00

2000,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01

71

1872

2208,00

85,00

2000,00

2000,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1872

2208,00

85,00

2000,00

2000,00

Construcții

71.01.01

0

0,00

0,00

2000

2000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1627

1098,00

85,00

0

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corp

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

245

1110,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

“I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților c<

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate

85.01

—IPentru buget 2017: Excedentul din anii precedenti de 3557 mii lei la care se adauga excedentul din anul 2016 de 2285 mii lei (in total 5842 mii lei) va fi directionat astfel: 998 mii lei se directioneaza pentru finanțarea cheltuielilor de investiții., jar diferența de 4844 mii lei, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa.. \ \J L

Sponsorizări din anii precedenti:241268,22 lei //

)TW-UL A

'iești

J z/


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, EC. IORDANESCU MARIA MIHAELA K

V


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL EC. MUSCA-MARILENA


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


ANEXA2B


LISTA PROPUNERI

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare DIN VENITURI PROPRII


pentru anul 2017

Mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Cantitate

Valoare totala

Nota de fundamentare

1

2

3

8

ART.71.01.1

)2- MAȘINI, ECHIPA

MENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

1.Pompa tip Infusomat

9

90

Aceaste pompe volumetrice peristaltice sunt necesare pentru tratamentele perfuzabile ale bolnavilor (se dozeaza si introduce substanța perfuzabila in vena).Este un tratament continuu si de durata (46 - 48 de ore/pacient), care trebuie efectuat cu mare atentie.

2. Canapele pentru kinetoterapie

2

10

Sunt necesare Laboratorului de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie.

3.Microscop

1

30

Este necesar Laboratorului de analize medicale.

4. Aparat portabil pentru electrocardiograma

2

30

Aceste aparate sunt necesare Secției Oncologie si Secției Reumatologie.

S.Electrocardiograf 12 canale

1

18

Este necesar Secției Fizioterapie si Recuperare.

6.Hota cu flux laminar L = 1000 mm

1

30

Este necesara Secției Oncologie.7.Hota cu flux laminar L= 680 mm

1

25

Este necesara Compartimentului Hematologie.

8.Centrifuga laborator

1

5

Este necesara Laboratorului de analize medicale.

9.Aparat electrostimulare cu soft

1

10

Este necesar Laboratorului de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie.

10. Aparat electrostimulare fara soft

5

40

Sunt necesare Laboratorului de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie.

11.Aparat pentru hemoglobina giicozilata

1

15

Este necesar Laboratorului de analize medicale.

12.Ecograf multifuncțional

1

300

Acest aparat este necesar in ambulatoriul de specialitate intrucat cel existent este uzat fizic si moral.

13.Cazan apa calda 70 kw

6

150

Este necesara înlocuirea cazanelor care sunt nefunctionale la cele 6 centrale termice.Acestea prezintă uzura fizica si morala.

14.Schimbător de căldură in placi pentru obținerea apei calde menajere

1

15

Este necesar pentru prepararea apei calde pentru grupurile sanitare, saloane,sala de mese de la Secția Interne,precum si din cabinetele ambulatoriului de specialitate.Actualul schimbător de căldură cu o vechime de funcționare de peste 10 ani prezintă o uzura foarte ridicata si din cauza aceasta au fost desființate camere de amestec apa calda - apa rece.

15,Holter EKG

1

15

Este necesar Compartimentului Cardiologie din cadrul spitalului.

16.HolterTA

1

15

Este necesar Compartimentului Cardiologie din cadrul spitalului.

17.Mașina de spalat profesionala

1

50

Mașinile de spalat utilizate in prezent nu fac fata necesarului de rufe pentru spalat existent la nivelul / tuturor secțiilor spitalului.                                l/c


1 'X


18.Uscator de rufe

1

40

Uscatorul de rufe existent la Spalatoria spitalului prezintă uzura fizica si morala.

19.Paravan mobil de radioprotectie

1

10

Este necesar pentru protecția personalului expus profesional impotriva radiațiilor X emise de aparatul de osteodensitometrie din cadrul spitalului.

ART.71.01.30 - ALTE ACTIVE FIXE(INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

2O.Studiu oferte de soluții privind realizarea unor rezerve de apa potabila pentru 1-3 zile in circuitul general

1

20

In urma controlului incrucisat realizat de DSP Vrancea in martie 2016 s-a recomandat asigurarea unei rezerve de apa potabila in circuitul normal.

21.Copertina zona de acces capela 6m x 4m

1

30

Copertina va fi realizata pe o structura ușoara de lemn cu acoperiș din tabla galvanizata.

22.Reparații structura de rezistenta si pereți la garajul auto

50

Lucrările constau in confecționarea unor stâlpi de rezistenta care sunt complet deteriorați, in realizarea unor centuri de legătură intre stâlpi, precum si lucrări de camasuire a pereților interiori despărțitori. Aceștia se afla in situația de a se prăbuși.

TOTAL

998

4/

V »Tj i ' .

V&xV

DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL Ec. Musca Marilena


SEF SERVICIU ADMINISTRATIV
Ing. Georgeșcu SilviuSPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


ANEXA 2C


LISTA PROPUNERI

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare de la BUGETUL LOCAL - Anul 2017


mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Cantitate

Valoare totala

Nota de fundamentare

1

2

3

8

ART.71.01.30 - ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

1. Anvelopare clădire Reumatologie

150

Se are in vedere imbunatatirea eficientei încălzirii si micșorarea pierderilor termice.

2.Anvelopare Corp E

100

3.Consolidare si reparație acoperiș corp E (inlocuire invelitoare metalica si lemnărie)

250

Invelitoarea metalica este ruginita, prezintă fisuri si se infiltrează apa.

4. Cale de evacuare suplimentara Secția Oncologie -etaj ,corp L

200

Este necesara aceasta cale suplimentara de evacuare intrucat pacientii intemati (spitalizare continua si de zi), personalul medical si aparținătorii, aproximativ 100 persoane/zi in secția Oncologie - etaj nu pot fi evacuați pe singura cale de acces existenta in cazul unor calamitati (incendii, cutremure).

5. Modificare a instalației de utilizare a gazelor naturale indicativ DGSPHPL115001353

20

Datorita demolării corpurilor de încălzire cu gaze naturale ( sobelor) din cadrul secției Oncologie II, Farmacie, Laborator analize, instalația de alimentare cu gaze a devenitsupradimensionata.      Este     necesara

reproiectarea si reconfigurarea acesteia pentru singurul consumator de gaze ramas (un bec Bunsen ) din cadrul Laboratorului de analize medicale.

6.Realizare instalație gaze naturale de alimentare a cazanului de abur PIFATI la centrala termica spălătorie

60

Cazanul de aburi Pifati a avut retrasa in anul 2016 autorizația de funcționare emisa de CNCIR datorita avariilor si uzurii acestuia.In decembrie 2016 cazanul a fost reparat putând fi in acest fel reautorizat. Având in vedere debitul necesar de gaze al acestuia de 60-70 Nmc/h, instalația existenta nu poate asigura acest debitln consecința este necesara o instalație suplimentara pentru alimentarea acestui cazan.

7.Executie cai de acces spital (poarta 1 + poarta 2)

60

Este necesara realizarea acestor cai de acces (porti) in incinta spitalului deoarece cele existente sunt uzate.

8.împrejmuire gard

Str.Petru Poni + Str.Ana Ipatescu

100

Gardul existent prezintă zone deteriorate (rupte) si, ca urmare , nu mai asigura securizarea incintei spitalului.

9.Redimensionare instalație de alimentare cu energie electrica pentru Secția Fizioterapie (proiectare si execuție)

70

Actualele instalații au fost dimensionate pentru un anumit nivel de consum, iar ca urmare    a montării    consumatorilor

suplimentari (aparate de aer condiționat, televizoare, aparatura medicala) este necesara o redimensionare a instalațiilor electrice in aceasta secție.

ART.71.01.02 - MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

10. Aparat radiologie -cofmantare

1

120

Acest aparat este necesar in ambulatoriul de specialitate întrucât cel existent este uzat fizic si moral.11 .Mamograf- cofinantare

1

10

Aparatul este necesar in laboratorul de radiologie intrucat cel existent este uzat fizic si moral.

12.Platforma ridicătoare transport medicamente

1

70

Este necesara farmaciei spitalului pentru transportul medicamentelor si materialelor sanitare achiziționate.

TOTAL

1210


DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL

Ec. Mușca Marilena


SEF SERVICIU ADMINISTRATIV

Ing. Georgpscu Silviu
SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE INVESTIȚII PROPUSE A SE REALIZA IN ANUL 2017


Sursa de finanțare :Venituri proprii rezultate din excedentul exercițiului bugetar al anilor precedent care va fi directionat pentru secțiunea de dezvoltare

Valoarea investițiilor: 998 mii lei din care :

Pentru dotarea cu echipamente si aparatura medicala - art.bugetar 71.01.02-Masini, echipamente si mijloace de transport spitalul isi propune următoarele obiective de investiții in valoare de 898 mii lei:

 • 1. Pompe tip infusomat - 9 bucăți in valoare de 90 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Aceste pompe volumetrice peristaltice sunt necesare pentru tratamentele perfuzabile ale bolnavilor (se dozeaza si se introduce substanța perfuzabila in vena),acestea fiind tratamente continue si de durata (46-48 ore/pacient) care trebuie efectuate cu mare atentie.

 • 2. Canapele pentru kinetoterapie- 2 bucăți in valoare de 10 mii lei Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea cu aceste canapele care sunt necesare Laboratorului de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie.

 • 3. Microscop - 1 bucata in valoare de 30 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Microscopul este necesar Laboratorului de analize medicale.

 • 4. Aparat portabil pentru electrocardiograma - 2 bucăți in valoare de

30 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Aparatele sunt necesare Secțiilor Oncologie si Reumatologie.

 • 5. Electrocardiograf 12 canale - 1 bucata in valoare de 18 mii lei Necesitate si oportunitate:

Acest aparat va fi utilizat pentru dotarea Secției Fizioterapie si Recuperare.

 • 6. Hota cu flux laminar( L= 1000 mm) - 1 bucata in

lei

Necesitate si oportunitate:

Se impune folosirea acestei hote de Secția Oncologie.

# £•/

valoare de 3,0 miu. /

p(


 • 7. Hota cu flux laminar(L= 680 mm) - 1 bucata in valoare de 25 mii lei Necesitate si oportunitate:

Hota este necesara Compartimentului Hematologie.

 • 8. Centrifuga laborator - 1 bucata in valoare de 5 mii lei Necesitate si oportunitate:

Centrifuga va fi folosita de Laboratorul de analize medicale al spitalului.

 • 9. Aparat electrostimulare cu soft - 1 bucata in valoare de 10 mii lei Necesitate si oportunitate:

Aparatul este necesar Laboratorului de Recuperare,Medicina Fizica si Balneologie.

 • 10. Aparat electrostimulare fara soft - 5 bucăți in valoare de 40 mii lei Necesitate si oportunitate:

Aceste aparate sunt destinate dotării Laboratorului de Recuperare , Medicina Fizica si Balneologie

 • 11. Aparat pentru hemoglobina glicozilata - 1 bucata in valoare de 15 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Aparatul este necesar Laboratorului de analize medicale.

 • 12. Ecograf multifuncțional - 1 bucata in valoare de 300 mii lei Necesitate si oportunitate:

Acest aparat este necesar in ambulatoriul de specialitate al spitalului intrucat cel existent este uzat fîzic si moral.

 • 13. Cazan apa calda 70 kw - 6 bucăți in valoare de 150 mii lei Necesitate si oportunitate:

Este necesara inlocuirea cazanelor existente care sunt nefunctionale la cele 6 centrale termice, ele prezentând uzura fizica si morala.

14.Schimbator de căldură in placi pentru obținerea apei calde menajere - 1 bucata in valoare de 15 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Acest schimbător de căldură este necesar pentru prepararea apei calde pentru grupurile sanitare , saloane , sala de mese de la Secția Interne ,


precum si din cabinetele ambulatoriului de speciali schimbător de căldură cu o vechime de peste 10 ani prez foarte ridicata si din aceasta cauza au fost desființate camere apa calda - apa rece.

 • 15.Holter EKG - 1 bucata in valoare de 15 mii lei

 • 16. Holter TA -1 bucata in valoare de 15 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Aceste aparate sunt necesare Compartimentului Cardiologie din cadrul spitalului.

 • 17. Masina de spalat profesionala - 1 bucata in valoare de 50 mii lei Necesitate si oportunitate:

Mașinile de spalat utilizate in prezent nu fac fata necesarului de rufe pentru spalat existent la nivelul spitalului.

 • 18. Uscator de rufe - 1 bucata in valoare de 40 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Uscatorul de rufe care funcționează la Spalatoria spitalului prezintă uzura fizica si morala.

 • 19. Paravan mobil de radioprotectie -1 bucata in valoare de 10 mii lei Necesitate si oportunitate:

Paravanul este necesar pentru protecția personalului medical expus profesional impotriva radiațiilor X emise de aparatul de osteodensitometrie.

La art.bugetar 71.01.30 - Alte active fixe (inclusiv reparații capitale) , spitalul isi propune realizarea următoarelor obiective de investiții in valoare de 100 mii lei:

1.Studiu oferte de soluții privind realizarea unor reserve de apa potabila pentru 1-3 zile in circuitul general - in valoare de 20 mii lei Necesitate si oportunitate:

In urma controlului încrucișat realizat de DSP Vrancea in martie 2016 s-a recomandat asigurarea unei rezerve de apa potabila in circuitul normal.

2.Copertina zona de acces capela 6mx4m - 1 buc. in valoare de 30 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Copertina va fi realizata pe o structura ușoara de lemn, cu acoperiș din tabla galvanizata.

r> &

3.Reparații structura de rezistenta si pereți la garajul/auto valoare de 50 mii lei                                            (Of

Necesitate si oportunitate:                                       â

Lucrările constau in confecționarea unor stâlpi de rezistenta ^eafe/siirit-complet deteriorați,in realizarea unor centuri de legătură intre stâlpi,precum/sr lucrări de camasuire a pereților interiori despartitori.Acestia se afla in situatiaa§a se prăbuși.

Sursa de finanțare: Subvenții din Bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii - valoarea totala a investițiilor este de 1210 mii lei si se defalca astfel:

La art.bugetar 71.01.02 - Mașini ,echipamente si mijloace de transport -se preconizează achiziționarea următoarelor obiective de investiții in valoare de 200 mii lei:

 • 1.Aparat radiologie -1 bucata in valoare de 120 mii lei (cofinantare de 10% de la Bugetul Local)

Necesitate si oportunitate:

Acest aparat este necesar in ambulatoriul de specialitate al spitalului intrucat cel existent este uzat fizic si moral.

 • 2.Mamograf- 1 bucata in valoare de 10 mii lei (cofinantare de 10% de la Bugetul Local)

Necesitate si oportunitate:

Mamograful este necesar la Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala deoarece cel existent este uzat fizic si moral.

 • 3.Platforma ridicătoare transport medicamente - 1 bucata in valoare de 70 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Aceasta platforma ridicătoare este necesara Farmaciei spitalului pentru transportul medicamentelor si materialelor sanitare achiziționate.

La art.bugetar 71.01.30 - Alte active fixe (inclusiv reparații capitale) se are in vedere realizarea următoarelor obiective de investiții in valoare de 1080 mii lei:

 • 1. Anvelopare clădire Reumatologie - in valoare de 150 mii lei

 • 2. AnveIopare Corp E - in valoare de 100 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Se urmărește imbunatatirea eficientei încălzirii acestor clădiri si micșorarea pierderilor termice.

 • 3. Consolidare si reparație acoperiș corp E (înlocuire invelitoare metalica si lemnărie)- in valoare de 250 mii lei

Necesitate si oportunitate:                               /vf /


Se impune aceasta reparație ca urmare a faptului ca invelitoarea meJalic^aiS,/^ acoperișului clădirii este ruginita, prezintă fisuri si se infiltrează apa prinsa.

 • 4.Cale de evacuare suplimentara Secția Oncologie - etaj .corM&c valoare de 200 mii lei                                       M

Necesitate si oportunitate:

Este necesara aceasta cale suplimentara de evacuare intrucat pacientii intemati (spitalizare de zi si continua ), personalul medical si aparținătorii , aproximativ 100 de personae/zi in Secția Oncologie - etaj nu pot fi evacuate pe singura cale de acces existenta in cazul unor calamitati (incendii, cutremure).


 • 5.Modificarea instalației de utilizare a gazelor naturale indicativ DGSPHPL115001353 - in valoare de 20 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Datorita demolării sobelor din cadrul Secției Oncologie II,Farmacie,Laborator analize, instalația de alimentare cu gaze a devenit supradimensionata. Este necesara reproiectarea si reconfigurarea acesteia pentru singurul consummator de gaze ramas (un bec Bunsen) din cadrul Laboratorului de analize medicale.

 • 6. Realizarea unei instalații de gaze naturale de alimentare a cazanului de aburi PIFATI la centrala termica de la Spălătorie - in valoare de 60 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Cazanul de aburi Pifati a avut retrasa in anul 2016 autorizația de funcționare emisa de CNCIR datorita avariilor si uzurii acestuia .In decembrie 2016 cazanul a fost reparat putând fi, in acest fel, reautorizat.Avand in vedere debitul necesar de gaze al acestuia de 60 -70 Nmc/h, instalația existenta nu poate asigura acest debit,de aceea este nevoie de o instalație suplimentara pentru alimentarea acestui cazan.

 • 7. Executie cai de acces spital (poarta 1+poarta 2) - in valoare de 60 mii lei Necesitate si oportunitate:

Este necesara realizarea acestor cai de acces in incinta spitalului deoarece cele existente sunt uzate.

8.1mprejmuire gard Str.Petru Poni si Str.Ana Ipatescu - in valoare de 100 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Gardul existent prezintă zone deteriorate si , ca urmare , nu mai asigura securizarea incintei spitalului.

9.Redimensionare instalație de alimentare cu energie electrica pentru Secția Fizioterapie si Recuperare (proiectare si execuție) - in valoare de 70 mu lei

Necesitate si oportunitate:Actualele instalații au fost dimensionate pentru un anumit nivel de consum , iar ca urmare a montării consumatorilor suplimentari ( aparate de aer condiționat, televizoare, aparatura medicala diversa) este necesara o redimensionare a instalațiilor electrice in aceasta secție.

Manager,

Ec.Iordanescu Maria Mihaela

Director financiar - contabil, Ec.Musca MarilenaPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost fundamentat avand in Legii nr. 6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017 si Legii nr. 273/2006- Legea locale cu modificările si completările ulterioare.


Spitalul Municipal Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local, astfel:

Venituri:

-venituri proprii                         46.750,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 2.528.00 mii lei

TOTAL               49.278,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 55.120,00 mii lei.

Caracterul de urgenta al hotărârii este dat de prevederile Legii 273/2006 - Legea finanțelor publice art.39, alin.(J) „In cazul în care autoritățile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autoritățile deliberative. în aceasta situație, din bugetele locale se pot efectua plăți numai în limita celorlalte venituri încasate. ”

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2)„ Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de încasat ’ ’.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,                  SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Nicoleta CRAGIUNOIU                                Erji Laura STANCIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si estimări pentru anii 2018-2020 al Spitalului de Pediatrie Ploiești

și a emis:

r~ A O-

Cju,        aaaV Ce? frKvbu,

5f\              i-U cV

e \kXq.            CaKa WjL     €

(\k             x Q & VkjI

dm>a Vcpj^l Am. io a /?<=<£            .

' Ca .

---------------------------r |         ----------(------------£—1—|}---SECRETAR,