Hotărârea nr. 84/2017

Hotãrârea nr. 84 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 84 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020 al Casei de Cultură ’T.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre, a domnului viceprimar George Pana și a domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, Sanda Dragulea, Andrei Gheorghe, Paul Alexandru Palaș, Gheorghe Sîrbu-Simion, Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020 al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice și raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.03.2017;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Aprobă Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2017 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Aprobă numărul de personal permanent, precum și fondul de salarii pe anul 2017, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5: Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești

Bugetul de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești a fost fundamentat și elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017 și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Caracterul de urgență al aprobării bugetului local al municipiului Ploiești este dat de:

- prevederile legii nr.273/2006 art.39 alin.(7) „In cazul în care autoritățile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut la alin, (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autoritățile deliberative. In aceasta situație, din bugetele locale se pot efectua plăți numai în limita celorlalte venituri încasate ”,

Conform art. 26 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 Legea finanțelor publice locale, bugetele trebuie structurate si aprobate pe secțiuni.

La fundamentarea bugetului s-au avut în vedere obiectivele acestei instituții înscrise în Regulamentul de Organizare și în Planul cu programele și proiectele culturale minimale, raportate la nevoile impuse de o societate în permanentă schimbare și evoluție în plan economic, politic, social și cultural, cu o paletă diversificată de activități, pornind de la cele umanist-științifice, artistice, educaționale, până la cele cu profil tehnico-aplicativ.

La baza structurării proiectului de buget au stat activitățile cuprinse în Planul minimal, precum: Ziua Culturii Naționale, Festivalul Internațional de Poezie ”Nichita Stănescu”, Festivalul Național de Interpretare a Muzicii Folk- “Festivalul Castanilor - In memoriam Gabi Dobre”, Concursul Național de Poezie "Iulia Hașdeu", Concursul de teatru liceal "I.L. Caragiale", Tabăra Internațională de Creație Plastică “Dan Platon”, Zilele Ploieștiului, Festivalul “E vremea colindelor”, activități educaționale, spectacole pentru copii, cercuri pentru copii, elevi, studenți, inclusiv promovarea activităților Universității "Dimitrie Guști" în spiritul educației non-formale. Ne dorim ca în anul 2017 să continuăm proiecte culturale inițiate în anul 2014, cum ar fi Concursul Național de Folclor “Cunună de cântec românesc”, eveniment care a avut un ecou favorabil la nivel național. De asemenea dorim ca în acest an să menținem editarea revistei „Atitudini” și chiar să mărim numărul de pagini ale acesteia, având în vedere interesul manifestat pentru aceasta.

Menționăm că în acest an organizăm două evenimente care au ajuns la cea de-a doisprezecea ediție, este vorba despre Festivalul “E vremea colindelor’’, căruia am vrea să-i dedicăm două zile, și Tabăra Internațională de Creație Plastică “Dan Platon”. De asemenea, s-a avut în vedere că în cadrul Casei de Cultură “I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești activează Ansamblul folcloric “Prahova”, Corala “Paul Constantinescu”, Ansamblul Folcloric “Prahova Junior”.

Pentru promovarea activității Casei de Cultură “I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești s-au încheiat protocoale de colaborare cu instituții de învățământ, case de cultură, asociații culturale din țară și străinătate, instituția participând la proiecte și programe culturale organizate de acestea.

Pentru anul 2017 veniturile totale sunt în sumă de 1546,00 mii lei, astfel fiind prevăzută o subvenție de 1526,00 mii lei, iar la venituri proprii s-a previzionat 20,00 mii lei, sume ce acoperă necesarul anului 2017. Cheltuielile totale prevăzute în bugetul supus aprobării fiind în sumă de 1546,00 mii lei, astfel: la cheltuieli de personal s-a prevăzut suma de 503,00 mii lei, avându-se în vedere legislația în vigoare, iar la bunuri și servicii s-a prevăzut suma de 1043,00 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


CONSILIERI,

Adrian Flori:


RAPORT DE SPECIALITATEIa proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020 al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017 și ale Legii 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de realizările anului 2016, s-a procedat la întocmirea, fundamentarea și elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești pe anul 2017.

Caracterul de urgență al aprobării bugetului local al municipiului Ploiești este dat de:

- prevederile legii nr.273/2006 art.39 alin. (7) „în cazul în care autoritățile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autoritățile deliberative. In aceasta situație, din bugetele locale se pot efectua plăți numai în limita celorlalte venituri încasate ”.

Conform art. 26 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii 273/2006 Legea finanțelor publice locale, bugetele trebuie structurate și aprobate pe secțiuni.

Casa de Cultură “I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești desfășoară o activitate cultural-educativă și artistică, asigurând accesul publicului la informație și educație permanentă.

în cadrul Casei de Cultură își desfășoară activitatea, în prezent, un număr de 16 angajați și 25 colaboratori permanenți. Cercurile și ansamblurile artistice cele mai importante sunt: Ansamblul Folcloric “Prahova”, Ansamblul Folcloric “Prahova junior”, Corala “Paul Constantinescu”, Trupa de teatru liceal “Atitudini”, Trupa de teatru pentru copii, cercuri pentru copii și tineret (pictură, teatru, dans etc.)

Conform planului minimal al acțiunilor cultural-artistice Casa de Cultură “I.L.Caragiale” a municipiului Ploiești organizează manifestări ce fac parte din proiecte majore ca:

Festivalul Castanilor — In memoriam Gabi Dobre-festival de muzică folk;

Festivalul “E vremea colindelor- festival de obiceiuri și tradiții”;

Festivalul Național “I.L.Caragiale” ( Concursul de proză scurtă “I.L.Caragiale”, Concursul de teatru liceal și studențesc”I.L.Caragiale”);

Concursul Național de Poezie “lulia Hașdeu

Festivalul Național “Cunună de cântec românesc ”;


A

Spectacole pentru copii (Zâmbet de copil, Ghiozdănelul (|^tâl^nî^^fâi^)cu cadouri, altele). Prin organizarea acestor evenimente dorim prSmo®^^âcț^iâții cercurilor Casei de Cultură “I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești.

Concursul de creație plastică pentru elevi “Ploiești, orașul meu^o^q,§re^^^an>>; Tabăra Internațională de Creație Plastică “Dan Platon ” ■

Proiecte educaționale - desfășurate in colaborare cu instituțiile de invatamant din Ploiești, județul Prahova sau din țară;

De asemenea Casa de Cultură “I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești este partener în organizarea unor evenimente ca:

Zilele Ploiestiului;

Festivalul Internațional de Poezie ” Nichita Stănescu Târgul de Crăciun;

Atelierele lui Moș Crăciun;

Alte evenimente.

Activitatea Casei de Cultură “I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești se înscrie în rândul conexiunilor și manifestărilor culturale organizate în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate. Organizația este orientată în permanență spre a face o campanie pentru cultură, o componentă a strategiei Primăriei Municipiului Ploiești, strategie orientată spre cetățean. în acest sens în planul strategic pe termen lung și-a propus să-și diversifice tematica culturală pentru a deveni mai atractivă și instructivă pentru public.

Tabăra de Creație Plastică “Dan Platon ” se organizează în fiecare vară cu scopul de a crea o colecție de artă contemporană, ce va reprezenta patrimoniul viitoarei pinacoteci a municipiului Ploiești. în tabără sunt prezenți artiști plastici din România și străinătate. Anul acesta tabăra va fi organizată la Ploiești, având ca temă “Ploiești, târg domnesc”.

Programul cultural “Atitudini ”

Dorim continuarea organizării seratelor literar- muzicale lunare, atragerea de noi colaboratori, promovarea culturii în rândul tinerilor.

Revista Atitudini a dovedit prin calitatea articolelor apărute, prin interesul celor care scriu și citesc aceasta publicație că necesită o investiție în mărirea tirajului, numărului de pagini și a colaboratorilor acesteia. Este singura apariție lunară care a apărut fără întrerupere în peisajul literar ploieștean. Pentru a proteja brandul revistei dorim să înregistrăm numele “Atitudini” la OSIM.

Cenaclu literar Atitudini si-a continuat activitatea și în anul 2017, atrăgând și promovând doritori să activeze în domeniul literar. Pentru a oglindi activitatea cenaclului în spațiul creator ploieștean și național, pentru a încuraja activitatea de creație ne propunem pentru anul 2017 apariția antologiei literare al acestui cenaclu și pregătirea antologiei pentru anul 2018.

Trupa de teatru “Atitudini” a dovedit în ultimii ani prin premiile obținute că pregătește și promovează tinerii talentați din Ploiești. Dorim continuarea acestei activități și dezvoltarea ei prin motivarea tinerilor de a participa la acest gen de activități extrașcolare. Acest lucru se poate realiza prin participarea la concursuri locale și naționale, schimburi de experiență, ateliere de lucru, excursii culturale.


Universitatea Populară Dimitrie Guști- desfășoară o permanentă, după modelul inițiat de Nicolae Iorga la Vălenii Universității Populare se organizează simpozioane, colocvii, confe: pe diferite tematici: ecologice, juridice, medicină, cultură și civilizație, manifestări la care au fost invitate personalități din cultură. O atenție deosebită se acordă activităților educaționale a elevilor și tineretului. Casa de Cultură “I.L.Caragiale” colaborează în plan cultural cu alte instituții din țară și străinătate, cum ar fi Centrul Cultural “Iacob Mureșianu” Blaj, Asociațiunea Culturală Astra Blăjeană, Casa de Cultură “George Coșbuc” Bistrița Năsăud, biblioteci din diferite orașe ale țării etc, precum și cu centrele culturale din județul Prahova. De asemenea prin activitățile educative desfășurate colaborăm cu școli și licee din oraș și județ.

Festivalul Concurs de Interpretare a Muzicii Folk — “Festivalul Castanilor -In memoriam Gabi Dobre”, este un eveniment dedicat muzicii folk cunoscut și apreciat în țară. în anul 2017 acesta va ajunge la ediția a XVIII-a, ediție specială, care va trebui marcată cu evenimente specifice acestui gen muzical. în acest sens propun să organizăm o succesiune de spectacole de muzică și poezie într-un program cultural intitulat “Săptămâna folk”. Vor fi promovați laureații edițiilor trecute.

Cercurile artistice ale Casei de Cultură “I.L.Caragiale” Ploiești își vor continua activitatea în anul 2017 în noua locație (Piața Eroilor, nr. IA) o dată cu primirea avizului și autorizației de funcționare din partea ISU Prahova. Având în vedere spațiile generoase din această locație activitatea cercurilor și cursurilor se poate diversifica prin înființarea unor cercuri noi.

Pentru anul 2017 la venituri proprii s-a estimat suma de 20,00 mii lei, având în vedere încasările preconizate, precum și subvenția propusă în sumă de 1.526,00 mii lei. Veniturile totale sunt în sumă de 1.546,00 mii lei.

Cheltuielile totale sunt in suma de 1.546,00 mii lei, astfel:

-La capitolul 67, titlul I Cheltuieli de personal s-a prevăzut suma de 503,00 mii lei, având în vedere măsurile care au fost adoptate de legislativ, și care au ca efect majorarea cheltuielilor bugetare, drept pentru care estimăm următoarele cheltuieli: conform statului de funcții s-au luat în calcul salariile aferente celor 16 posturi existente și acordarea de sporuri de vechime, la care s-au estimat majorările salariale având ca bază legală următoarele:

începând cu 1 februarie 2017

 • •  Creșterea salarială de 20% potrivit Ordonanței de Urgentă nr. 2/2017, art 1, “drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice din instituțiile și autoritățile publice ale administrației publice locale să fie majorate cu 20% față de nivelul acordat/stabilit pentru luna ianuarie 2017”.

 • •  potrivit H.G. nr. 1/2017, art 1. “începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în medie, pe lună, în anul 2017, reprezentând 8,735 lei/oră”.

|<< ( Vxa-':'/ •7.;/; ;.o

In cadrul titlului I - cheltuieli de personal la alineatul 10.02.06 s-au preyazut', ffffffJff vouchere de vacanță în suma de 24,00 mii lei (1450 lei * 16 salariați).

- La capitolul 67, titlul II "Bunuri și servicii" s-a prevăzut suma de 1043,00 mii lei, din care:

- art. 20.01 „Bunuri și servicii”: 939,00 mii lei, repartizată astfel:

 • a. furnituri de birou*. 7,00 mii lei, sumă necesară pentru achiziționarea de rechizite de birou, hârtie xerox pentru activitatea curenta a instituției si a materialelor publicitare.

 • b. materiale pentru curățenie*. 12,00 mii lei, sumă necesară pentru întreținerea corespunzătoare a spațiilor din dotare.

 • c. încălzit, iluminat și forță motrică*. 300,00 mii lei, suma necesară pentru încălzirea și iluminarea spațiului în care instituția își desfasoară activitatea în prezent.

 • d. apă, canal, salubritate*. 4,00 mii lei

Pentru stabilirea prevederilor anuale la încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate s-a avut în vedere cheltuiala lunii noiembrie 2016.

 • e. carburanți și lubrifianți: 4,00 mii lei având în vedere un calcul estimat al deplasărilor necesare pentru buna organizare a proiectelor culturale.

 • f. poștă, telecomunicații, radio, tv, internet*. 13,00 mii lei, sumă ce acoperă cheltuielile telefonice, cheltuielile poștale legate de corespondența cu alte instituții și internet.

 • g. materiale și prestări servicii cu caracter funcțional*. 457,00 mii lei, sumă ce reprezintă cheltuieli necesare pentru organizarea programelor și proiectelor culturale cuprinse în Planul minimal (festivaluri, simpozioane, cenacluri, revista „Atitudini”, onorarii artiști, cheltuieli sonorizare, închirieri de spații, masă, cazare, publicitate, transport, premii, editare carte/catalog, colaboratori). Suma de 457,00 mii lei este detaliată în Anexa nr. 2.

 • h. alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare: 142,00 mii lei sumă necesară pentru plata diferitelor prestări de servicii efectuate de terți (service auto, cartușe-copiator și imprimante, întreținere calculatoare și site, taxa semnătură electronică, abonament legis, diverse materiale etc). Tot în cadrul acestui alineat bugetar au fost prevăzute sume pentru plata colaboratorilor - profesori de la cercurile organizate în cadrul instituției.

 • - art. 20.02 „Reparații curente” s-a prevăzut suma de 31,00 mii lei necesară achiziționării și montării de parchet la sediul actual. Pentru desfășurarea în condiții optime de siguranță sălile de repetiții (dans modern, balet, dans popular) trebuiesc prevăzute cu parchet, iar la noul sediu este mochetă.

 • - art. 20.05.30 „ Alte obiecte de inventar” suma 40,00 mii lei necesară pentru achiziționarea de obiecte de inventar: costume populare pentru cercul de dans popular, costume pentru trupa de teatru - copii a Casei de Cultură, costume pentru membrii coralei, mobilier săli cercuri etc.

/*

£>./

- pentru stabilirea de contacte de profil din țară, atât în Vederea organizării ?, și desfășurării în condiții bune a Festivalului de Folk, cât și prin Ș^imburi culturale // pentru ansamblul coral sau folcloric s-a prevăzut la art. 20.06 "Deplasări, detașări/ transferuri" suma de 9,00 mii lei.

 • - art. 20.11 „Cărți, publicații și materiale documentare”: 2,00 mii lei, suma ce reprezintă costul abonamentelor la diferite publicații necesare în activitatea instituției.

 • - art. 20.13 „Pregătire profesională”: 16,00 mii lei, suma necesară pentru formarea profesională obligatorie a personalului angajat.

 • - art. 20.14 „Protecția muncii”: 5,00 mii lei, sumă necesară pentru plata prestărilor de servicii pentru organizarea activităților de securitate și sănătate în muncă, precum și activități de prevenire și stingere incendii.

 • - art. 20.30 „Alte cheltuieli” - 1,00 mii lei

 • - 20.30.03.”Prime de asigurare non-viață” - 1,00 mii lei sumă ce reprezintă cheltuieli cu RCA necesară pentru mașina instituției.

La estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru anii 2018-2020 s-a avut în vedere necesarul anului 2017.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR,


Luminița Avrai l^ilONLUC I IA lvî-lftAMU

JUDEȚUL: PRAHOVA

CASA DE CULTURA "IL CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ANEXAI


BUGET INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACȚIUNILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI 2018-2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2016

PROGRAM

2017

NECESAR 2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

TOTAL VENITURI - din care:

820,40

1546,00

1546,00

1556,00

1556,00

1566,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

820,40

1546,00

1546,00

1556,00

1556,00

1566,00

Venituri din org de cursuri de calificare si conversie profesionala

33.10.17

13,83

20,00

20,00

30,00

30,00

40,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

21,30

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (-)

37.10.03

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

785,27

1526,00

1526,00

1526,00

1526,00

1526,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (+)

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

820,40

1546,00

1546,00

1556,00

1556,00

1566,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

790,77

1546,00

1546,00

1535,00

1535,00

1545,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

790,77

1546,00

1546,00

1535,00

1535,00

1545,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

377,05

503,00

503,00

503,00

503,00

503,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30}

10.01

307,34

386,00

386,00

386,00

386,00

386,00

Salarii de baza

10.01.01

307,34

386,00

386,00

386,00

386,00

386,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unîtatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

^«.eSîOjOO

indemnizații de delegare

10.01.13

A P

indemnizații de detașare

10.01.14

—-

Alocații pentru transportul ia si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

/ vr?

Aite drepturi salariale in bani

10.01.30

H c

’i fî

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

24,00

24,00

24,00

24; 00

24,00

Itichete de vacanta

10.02.06

24,00

24,00

24,00

24,00

- 24,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

69,71

93,00

93,00

93,00

93,00.

^>.7’93,00

| Contribuții de asigurau sociale de stat

10.03.01

48,55

62,00

62,00

62,00

62,00

z ' : '62;bb

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2016

PROGRAM

2017

NECESAR 2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03,02

1,54

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

15,98

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,86

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii st indemnizații

10.03.06

2,78

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 ia 20.16+20.18 ia 20.27+20.30)

20

413,72

1043,00

1043,00

1032,00

1032,00

1042,00

Bun

uri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

327,97

939,00

939,00

949,00

949,00

959,00

Furnituri de birou

20.01.01

5,99

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4,98

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

24,45

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,52

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

2,01

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9,82

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01.09

208,01

457,00

457,00

467,00

467,00

477,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

72,19

142,00

142,00

142,00

142,00

142,00

Reparații curente

20.02

31,00

31,00

Hrana (cod 20.03.01 +20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

25,33

40,00

40,00

50,00

50,00

50,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

25,33

40,00

40,00

50,00

50,00

50,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,55

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,61

5,00

5,06

5,00

5,00

5,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,94

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,52

2,00

2,00

2,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

2,95

16,00

16,00

16,00

16,00*

l *^/$--46:0tf

Protecția muncii

20.14

2,40

5,00

5,00

5,00

5,Qff

* / i^’oo

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

ig

Studii si cercetări

20.16

n

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24,02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legate

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75}

70

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

REALIZĂRI

PROGRAM

NECESAR

ESTIMARE

2016

2017

2017

2018

2019

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

52,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,63

0,00

0,00

21,00

21,00

21,00

29,63

0,00

0,00

21,00

21,00

21,00

29,63

0,00

0,00

21,00

21,00

21,00

29,63

0,00

0,00

21,00

21,00

21,00

29,63

21,00

21,00

21,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

^o;oo

0,00

0,00

if. v/<—

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f ’O'.O'O

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

!:'J J 0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2016

PROGRAM

2017

NECESAR 2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


UD


DIRECTOR ,


ANEXA 2

PLANUL MINIMAL CU PROGRAMELE ȘI PROIECTELE CULTURALE ALECASEI DE CULTURĂ "ION LUCA CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


2017


Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

Buget inițial propus 2017 (lei)

1

2

3

4

5

1. ZIUA CULTURII NAȚIONALE

167 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, Concursul județean de recitări "Ca un luceafăr am trecut prin lume", ediția a V-a,

Ianuarie

Diferite locații din Municipiul Ploiești,

Gelu Nicolae Ionescu

1500,00

2. Program cultural "NICHITA STANESCU"

 • 2.1 Festivalul Internațional de Poezie" NICHITA STĂNESCU", ed.a XXIX-a

 • 2.2 Concursul de recitare "Sub aripa lui Nichita", ed. a X-a

 • 2.3 Târg de carte

 • 2.4 Editare carte, catalog

 • 2.5 Alte proiecte cultural-educative.

Martie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Gheorghe Grama, Bardut Roxana, Madalina Rotaru, Elena Grigore,

12000,00

3. Ziua Internațională a Poeziei -Caravana poeziei

Martie

Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu

1000,00

4. Programul cultural "ZILELE PLOIEȘTIULUI"

 • 4.1 Spectacole, concursuri

 • 4.2 Editare carte

 • 4.3 Workshop-uri

 • 4.4 Ateliere de lucru pentru copii

 • 4.5 Târg de carte

 • 4.6 Diferite activități educaționale

 • 4.7 Alte evenimente

Mai- Iunie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Gheorghe Grama, Bardut Roxana, Madalina Rotaru, Elena Grigore, Zoica Akyurek

20000,00

5. Concurs pictură - grafică "Ploiești, orașul meu, oraș european ", ediția a Xl-a

Mai

Primăria Ploiești, alte locații

Madalina Rotaru

2500,00Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

R

Buget initmk \ propus

(Iei)

1

2

3

4

5

6. Festivalul Național "I.L.

CARAGIALE” ediția a-XIV-a Concurs național de proza scurta Concurs național de teatru liceal

Mai

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Centrul Civic Ploiești

Gclu Nicolae lonescu

21600,00

7. Expoziția SALONUL ARTELOR

Editare catalog "Salonul de primăvară",

Editare catalog "Salonul de toamnă".

Aprilie / Octombrie

Galeria de Artă, Muzeul Județean de Artă "Ion lonescu Quintus"

Madalina Rotaru

4000,00

8. Programul cultural "Caravana cu talente" - Spectacole dedicate copiilor;

Spectacol "Zâmbet de copil"; Spectacol "Ghetuța cu cadouri"; Alte spectacole

Mai-Iunie

Ploiești

Referent specialitate, Gheorghe Gram a, Gelu Nicolae lonescu

10000,00

9. TABĂRA INTERNAȚIONALĂ DE CREAȚIE PLASTICĂ "DAN PLATON"

Iulie

Prahova

Madalina Rotaru

30000,00

10. FESTIVALUL CASTANILOR - IN MEMORIAM GABI DOBRE, Concurs național de muzică folk, ediția a XVIII-a.

Octombrie

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești

Referent specialitate,

70000,00

11. CONCURSUL NAȚIONAL DE POEZIE "IULIA HASDEU", ediția a XV-a

Octombrie -Noiembrie

Casa de Cultură "I.L.Caragiale" , Muzeul "Iulia Hasdeu" Câmpina

Gelu Nicolae lonescu

9000,00Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

ld.

Buget inițial \ propus 2017 (lei)

1

2

3

4

5

12. PROGRAMUL CULTURAL FOLCLOR:

 • 12.1 FESTIVALUL "E VREMEA COLINDELOR", ediția a Xll-a,

 • 12.2 Festivalul concurs național de interpretare a muzicii populare românești "CUNUNĂ DE CÂNTEC ROMÂNESC "ed. a IV-a

 • 12.3 Pregătirea și participarea Ansamblului Prahova și a Ansamblului Prahova Junior Ia diferite manifestări în municipiul Ploiești, județ țară și străinătate. Spectacole de datini si obiceiuri din toată țara

12.1 decembrie

12.2 septembrie 12.3 tot timpul anului

Ploiești

Gheorghe Gram a

95000,00

13. Participarea formațiilor aristice de muzică corală ale Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești la diferite manifestări artistice în țară și străinătate;

2017

Diferite locații

Referent de specialitate

40000,00

14. PROGRAMUL CULTURAL "ATITUDINI" (Cenaclul ATITUDINI, Revista ATITUDINI, Serata ATITUDINI, Trupa de teatru liceal ATITUDINI, Spectacole de muzică și poezie, Excursii culturale, Editarea "Antologiei Cenaclului Atitudini 2017, ", pregătirea Antologiei Cenaclului Atitudini pentru 2018, Editarea Calendarului selectiv a evenimentelor culturale pentru anul 2017), alte proiecte culturale.

Tot timpul anului

Casa de Cultură "I.L.Caragiale" , Muzeul de Artă "Ion lonescu Quintus" Ploiești, instituții de învățământ și culturale

Gclu Nicolae lonescu

72300,00

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

Buget inițial propus 2017

(lei)

1

2

3

4

5

15. UNIVERSITATEA POPULARA "DIMITRIE GUȘTI" (simpozioane, colocvii, conferințe, prelegeri, etc)

octombrie-iunic

Instituții de învățământ din Ploiești, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Regia Apelor, etc.

Elena Grigore, Roxana Bardut

20000,00

16. PROIECTE EDUCAȚIONALE Organizarea de proiecte educative în colaborare cu instituții de învățământ din Ploiești, județul Prahova și țară. Ex.: Proiectul "Școala altfel -Sa știi mai multe, sa fii mai bun", ateliere de lucru, proiectul "Atelierele lui Moș Crăciun",Ateliere de Paște, alte proiecte educaționale).

Tot timpul anului săptămânal (cercuri)

Grădinițe, școli, licee Casa de Cultură “LL.

Caragiale”, alte locații

Madalina Rotam

18000,00

17. Diferite alte manifestări culturale și activități educaționale organizate pe plan național și internațional (spectacole, simpozioane, concerte, concursuri, expoziții,workshop-uri, excursii culturale, editare carte, susținerea elevilor si studenților talentati etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Casa de Cultură ’T.L.Caragiale" sau în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate.

30100,00

TOTAL BUGET ESTIMAT

457000,00


CONTABIL ȘEF


DIRECTOR

JUDEȚUL: PRAHOVA

CASA DE CULTURĂ "ION LUCA CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ANEXA 3


FUNDAMENTARE CHELTUIELI DE PERSONAL PE ANUL 2017


Număr maxim de posturi în anul 2016

Venit mediu de bază din luna februarie 2017

lei

Modificarea numărului de posturi în anul 2017 (+/-) față de anul 2016

Număr maxim de posturi în anul 2017

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2017

mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2017

mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 luni

TOTAL SALARII

din care:

II

Funcții publice

Inalti funcționari publici

Funcții publice de conducere

Funcții publice de execuție

Clasa I - studii superioare-

Clasa II - studii superioare de scurta durata -

Clasa III - studii medii -

Funcții publice specifice

III

Personal cu contract de muncă

16

1979

0

16

31,68

380,05

Personal de specialitate

9

1825

9

16,43

197,10

Personal care ocupă funcții comune

5

1628

5

8,14

97,68

Personal contractual de conducere

2

3553

2

7,11

85,27Fond salarii brute

380,05

creșteri salariale

5,95

Viramente (22,5%)

87,00

Concedii medicale FNUASS

6,00

Total SALARII

479,00

Tichete de vacanta

24,00

TOTAL - CHELTUIELI DE PERSONAL

503,00

DIRECTOR, Luminița Avram


COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE, Adriana Mihai /

RESURSE UMANE, Zoica Akyurek


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura a municipiului Ploiești “I.L.Caragiale” pe anul 2017 \

___

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017 si Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Casa de Cultura a municipiului Ploiești “I.L.Caragiale” in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local, astfel:

Venituri              -venituri proprii                             20,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 1. 526,00 mii lei TOTAL                       1.546,00 mii lei

Cheltuieli - suma de 1.546,00 mii lei.

Caracterul de urgenta al hotărârii este dat de prevederile Legii 273/2006 - Legea finanțelor publice art.39, alin.(7J „In cazul în care autoritățile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autoritățile deliberative. In aceasta situație, din bugetele locale se pot efectua plăți numai în limita celorlalte venituri încasate. ”

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2)„ Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA JURIDICA

RAPORT DE SPECIALITATE


A

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura a municipiului Ploiești “I.L.Caragiale” pe anul 2017


'i\ ÎJ L ■ (


S / C'C

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost fundamentat avand in vedere pre fcrffe Legii nr. 6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017 si Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Casa de Cultura a municipiului Ploiești “I.L.Caragiale” in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local, astfel:

Venituri              -venituri proprii                             20,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 1. 526,00 mii lei

TOTAL                      1.546,00 mii lei

Cheltuieli - suma de 1.546,00 mii lei.

Caracterul de urgenta al hotărârii este dat de prevederile Legii 273/2006 - Legea finanțelor publice art.39, alin. (J) „în cazul în care autoritățile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autoritățile deliberative. In aceasta situație, din bugetele locale se pot efectua plăți numai în limita celorlalte venituri încasate. ”

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „ Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale                                                              *

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi înscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4% Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare*

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de încasat’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus AVIZEZ POZITIV aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

SEF SERVICIU JURIDIC, Androne Adrian


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 si estimări pentru anii 2018-2020 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești ’T.L.Caragiale”