Hotărârea nr. 82/2017

Hotãrârea nr. 82 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi estimări 2018-2020 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa a Persoanelor Ploieşti


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 82


privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimări 2018-2020 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența a Persoanelor Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de motive a primarului Adrian Florin Dobre, viceprimarului George Pană și a membrilor Comisiei de buget - finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș-Alexandru, Sanda Dragulea, Andrei Gheorghe, Sîrbu Simion-Gheorghe, Staicu Zoia, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimări 2018-2020 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența a Persoanelor Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice și raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data 29.03.2017;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017, în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit. a, din Legea nr. 215/2001 -republicată și actualizată, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimări 2018-2020 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă lista de investiții pe anul 2017 si Nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea investițiilor al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Aprobă numărul de personal permanent, precum și fondul de salarii pe anul 2017, al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Ordonatorul principal de credite și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5: Direcția Administrație Publica, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimări 2018-2020, al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești

Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești s-a înființat în baza Hotărârii Consiliului Local nr.30/2005 având ca obiect de activitate evidența persoanelor, eliberarea cărților de identitate, precum și înregistrarea certificatelor de stare civilă.

Caracterul de urgență al aprobării bugetului local al municipiului Ploiești este dat de:

- prevederile legii nr.273/2006 art.39 alin.(7) „în cazul în care autoritățile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autoritățile deliberative. în aceasta situație, din bugetele locale se pot efectua plăți numai în limita celorlalte venituri încasate”.

Conform art.26 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 Legea finanțelor publice locale, bugetele trebuie structurate si aprobate pe secțiuni.

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 s-a făcut în conformitate cu Lege nr.6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017; Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 se situează la nivelul sumei de 2897 mii lei, și este prezentat detaliat în anexa nr. 1 și anexa 2 astfel:

> VENITURI TOTALE :    2897 mii lei din care:

 • - venituri proprii               650 mii lei

 • - subvenții bugetul local :     2247 mii lei

  > CHELTUIELI TOTALE


  2897mii lei din care:


 • - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL - 2208 mii lei

 • - TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII         - 597 mii lei

 • - SECȚIUNEA DEZVOLTARE           - 92 mii lei

Față de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii si prognoze: Dl. Paul Palaș- Alexandij Dna. Sanda Dragulea Dl. Andrei Gheorghe Dl. Dna. Zoia Staicu / Z


Gheorghe-Simiorv/Sîrbu A


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2017 si estimări 2018-2020 al SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PLOIEȘTI

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 se situează la nivelul sumei de 2834 mii lei, fiind structurat astfel:

> VENITURI TOTALE :

 • - venituri proprii

 • - subvenții bugetul local:

2897 mii lei

650 mii lei

2247 mii lei

Caracterul de urgență al aprobării bugetului local al municipiului Ploiești este dat de:

- prevederile legii nr.273/2006 art.39 alin.(7) „în cazul în care autoritățile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autoritățile deliberative. In aceasta situație, din bugetele locale se pot efectua plăți numai în limita celorlalte venituri încasate”.

Conform art.26 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 Legea finanțelor publice locale, bugetele trebuie structurate si aprobate pe secțiuni.

Aprobarea bugetului are la bază, Legea nr.6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017, în temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de venituri și cheltuieli constituit la nivelul sumei de 2897 mii lei se prezintă astfel:

> CHELTUIELI TOTALE

2897 mii lei din care:

 • - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

 • - TITLUL II BUNURI SI SERVICII

 • - SECȚIUNEA DEZVOLTARE

-2208 mii lei

- 597 mii lei

92 mii lei

Fundamentarea bugetului pe anul 2017 a avut ca punct de referi^ț^Șalț|'ările anului 2016 atât în ceea ce privește partea de venituri, cât și cea de ce privește analiza veniturilor proprii, s-a avut în vedere recuperarea -țfieltuielildl provenind de la comunele arondate, precum și veniturile provenM din prestarea serviciilor, atât în regim normal, cât și în regim de urgență în interesul persoanelor fizice.                                                                                  ' fZ

> Titlul I „cheltuieli de personal”, bugetul se ridică la nivelul sumei de 2208 mii lei și este structurat astfel: - 10.01.01 -         1650 mii lei

 • - 10.01.06 -            85 mii lei

 • - 10.02.06-            63 mii lei

 • - contribuții angajator -410 mii lei Diferența pentru fondul de salarii constă în aplicarea următoarelor

prevederi legale:

- art.I din Ordonanța de urgență nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fîscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative la punctul 1 a fost introdus art.3Al care la alin.l reglementează: „Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizațiilor de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcție, grad/treaptă, gradație, vechime în funcție sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare din cadrul instituției sau autorității publice respective, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții”.

Majorarea față de anul 2016 are ca justificare OUG nr.2 din 6 ianuarie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, promovările în grad profesional, precum și modificării gradației tranșei de vechime în muncă, la care se adaugă revenirea din concediul creștere copil a unei persoane.

> Titlul II „cheltuieli cu bunuri și servicii”, bugetul se ridică la nivelul sumei de 597 mii lei, și este structurat astfel:

-20.01.01 „furnituri de birou”, bugetul se ridică la nivelul sumei de 20 mii lei, necesar la achiziționarea de tipizate pentru buna desfășurare a activității SPLCEP (Serviciul de evidență informatizată a persoanelor și Serviciul de stare civilă), precum și achiziționarea de furnituri de birou;

 • - 20.01.02 „materiale de curățenie”, bugetul se ridică la nivelul sumei de 5 mii lei, necesar la achiziționarea produselor de curățenie, având în vedere numărul mare al persoanelor deservite, atât pe stare civilă, cât și pe evidența informatizată.

 • - 20.01.03 „încălzit, iluminat și forța motrică”, bugetul se ridică la nivelul sumei de 78 mii lei necesară achitării consumului de gaze ( 2 mii lei) și energie electrică (46 mii lei).

 • - 20.01.04 „apă, canal și salubritate”, bugetul se ridică la nivelul sumei de 8 mii lei, necesară achitării consumului de apă (3,2 mii) și a serviciilor de salubritate (4,8 mii lei).

- 20.01.08 „poștă, telecomunicații, radio, internet”, bugetul se ridică la nivelul sumei de 50 mii lei, necesară achitării serviciilor de telecomunicații, internet, mentenanță rețea securizată, servicii informatice, precum și achiziționarea de timbre poștale pentru corespondență.

 • - 20.01.09 „materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional”, bugetul se ridică la nivelul sumei de 5 mii lei.

 • - 20.01.30 „alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, bugetul se ridică la nivelul sumei de 260 mii lei, pentru plata contractelor în derulare, precum și a unor cheltuieli neprevăzute.

 • - 20.02 “reparații curente”, bugetul se ridică la nivelul sumei de 15 mii lei.

 • - 20.05.30 „alte obiecte de inventar”, bugetul se ridică la nivelul sumei de 35 mii lei, necesară dotării serviciului de stare civilă cu dispozitive speciale programului informatizat.

 • - 20.06.01 “deplasări interne, detațări, transferuri” bugetul se ridică la nivelul sumei de 61 mii lei.

 • - 20.11 “cărți, publicații și materiale documentare”, bugetul se ridică la nivelul sumei de 4 mii lei.

-20.13 “pregătire profesională”, bugetul se ridică la nivelul sumei de 22 mii lei. -20.14 “protecția muncii”, bugetul se ridică la nivelul sumei de 4 mii lei.

 • - 20.30.03 “prime de asigurare non-viață”, bugetul se ridică la nivelul sumei de 4.5 mii lei, necesară achitării poliței de asigurare a clădirilor din B-dul. Independenței nr.10.

 • - 20.30.30 „alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, bugetul se ridică la nivelul sumei de 25.5 mii lei, alte chelt. necesare desfășurării în condiții optime a activității instituției.

> Secțiunea dezvoltare, bugetul se ridică la nivelul sumei de 92 mii lei, necesar unui elevator pentru persoanele cu dezabilități, conform Legii 448/2006, precum și achiziționarea unor licențe antivirus în vederea protejării bazei de date.

COMPARTIMENTFINANCIAR-CONTABILITATE , MARCELA MANEA

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI


Anexa 1

varianta 2


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DiN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 31.12.2016

PROPUNERI 2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

TOTAL VENITURI - din care:

1.790,74

2.897,00

2.835,00

2.835,00

2.835,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

1.790,74

2.897,00

2.835,00

2.835,00

2.835,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

687,96

650,00

650,00

650,00

650,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-92,00

Varsaminte din seciiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

92,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

1.102,78

2.247,00

2.185,00

2.185,00

2.185,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.790,74

2.897,00

2.835,00

2.835,00

2.835,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1.785,64

2.805,00

2.805,00

2.805,00

2.805,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.785,64

2.805,00

2.805,00

2.805,00

2.805,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10,03)

10

1.398,79

2.208,00

2.208,00

2.208,00

2.208,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.144,04

1.735,00

1.735,00

1.735,00

1.735,00

Salarii de baza

10.01.01

1.088,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

56,04

85,00

85,00

85,00

85,00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10,01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

63,00

63,00

63,00

63,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2016

PROPUNERI 2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanta

10.02.06

63,00

63,00

63,00

63,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

254,75

410,00

410,00

410,00

410,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

178,30

275,00

275,00

275,00

275,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

5,62

10,00

10,00

10,00

10,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

59,59

92,00

92,00

92,00

92,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,69

3,00

3,00

3,00

3,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

9,55

30,00

30,00

30,00

30,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

386,85

597,00

597,00

597,00

597,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

244,57

426,00

426,00

426,00

426,00

Furnituri de birou

20.01.01

20,26

20,00

20,00

20,00

20,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,40

5,00

5,00

5,00

5,00

încălzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

62,82

78,00

78,00

78,00

78,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5,88

8,00

8,00

8,00

8,00

Carburanți si tubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

62,32

50,00

50,00

50,00

50,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

90,89

260,00

260,00

260,00

260,00

Reparații curente

20,02

14,79

15,00

15,00

15,00

15,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Med

icamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant)

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

16,28

35,00

35,00

35,00

35,00

Uniforme si echipament

20.05.D1

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

16,28

35,00

35,00

35,00

35,00

Deplasări, detasarî, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

60,59

61,00

61,00

61,00

61,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

60,59

61,00

61,00

61,00

61,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Mat

triale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2016

PROPUNERI

2017

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,56

4,00

4,00

4,00

4,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

21,72

22,00

22,00

22,00

22,00

Protecția muncii

20.14

2,02

4,00

4.00

4,00

4,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale Ia realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Fina

Prev

itarca acțiunilor din domeniul apelor

20.22

enirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

26,32

30,00

30,00

30,00

30,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30 03

4,21

4.50

4,50

4,50

4,50

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20 30.30

22,11

25,50

25,50

25,50

25,50

TITL

ULIX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL X AL TE CHEL TUIELI

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

5,10

92,00

30,00

30,00

30,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5,10

92,00

30,00

30,00

30,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,10

92,00

30,00

30,00

30,00

Active fixe

71.01

5,10

92,00

30,00

30,00

30,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

62,00

Alte active fixe

71.01.30

5,10

30,00

30,00

30,00

30,00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR,
COMPARTIMENT

FINANCIAR-CONTABILITATE,
JUDEȚUL:  PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

LISTA DE INVESTIȚII

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2017


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

—coa indicator

BUGET

2016

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

92,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

92,00

Active fixe ( cod 71.01.01 ia 71.01.03 + 71.01.30)

71,01

30,00

1

Elevator

71.01.03

62,00

2

Licențe

71,01,30

30,00

3

71.01.30

0,00

4

71.01.30

0,00

5

71.01.30

0,00


COMPARTIMENT

FINANCIAR-CONTABILITATE,


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI


FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL pe anii 2016-2017


Anexa: 3


Număr maxim de posturi în anul 2016

Venit mediu de bâză din luna februarie 2017

lei

Modificarea numărului de posturi în anul 2017 (+/-) față de anul 2016

Număr maxim de posturi în anul 2017

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2017 mii iei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2017 mii Iei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2017 mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 [uni

5=2x4x12 luni

TOTAL SALARII

43

3282,84

43

141162

1693944

1693,94

din care:

CAPITOLUL............................

din care:

I

Funcții de demnitate publică

-

Primar

0

-

Viceprimar

0

-

Secretar

II

Funcții publice

37

37

A. Funcții publice generale

Unalti funcționari publici

-

Secretar general al județului și al municipiu

ui București

2.Funcții publice de conducere

3

3

-

Secretar al municipiului, al sectorului

municipiului București, al orașului și al comunei

Director Grad I

1

5819

1

5819

69828

70

Director adjunct

Sef serviciu Grad II

2

5239

2

10478

125736

126

Sef serviciu Grad I

Sef de birou

, nrș f*'-

3.Funcții publice de execuție

34

34

A-.--

a) Clasa I - studii superioare-

30

32

consilier superior gradația 3

4

2413

-2

2

4826

57912

w. -

consilier superior gradația 4

3764

2

2

7528

90336

^^77-

consilier superior gradația 5

15

3955

6

21

83055

996660

997'^JL

consilier superior gradația 5 CFPP

1

4334

1

4334

52008

521

consilier principal gradația 2

1

1389

1

1389

16668

17

consilier principal gradația 3

2

2183

-1

1

2183

26196

26

consilier principal gradația 5

4

2376

-3

1

2376

28512

29

consilier asistent gradația 4

2

1779

-1

1

1779

21348

21

consilier asistent gradația 5

1

1739

1

2

3478

41736

42

b) Clasa II - studii superioare de scurta

durata -

c) Clasa III - studii medii -

4

2

referent superior gradația 5

3

2215

-2

1

2215

26580

27

referent asistent gradația 1

1

1643

1

1643

19716

20

B. Funcții publice specifice

| arhitect sef

III

Personal cu contract de muncă

6

6

a)

Personal didactic

-

Profesor, grad didactic I

b)

Personal didactic auxiliar

-| Bibliotecar

c)

Personal de specialitate

3

3

Referent II, gradația 4

3

1685

3

5055

60660

61

d)

Personal care ocupă funcții comune

3

3

Casier, Magaziner, gradația 2

2

1675

2

3350

40200

40

Curier, gradația 3

1

1654

1

1654

19848

20

Personal contractual de conducere

Director

Sef Serviciu

Sef Birou

Fond salarii brute

1695 mii lei

creșteri salariale

40 mii lei

Viramente (22,5%)

391 mii lei

Concedii medicale FNUASS

19 mii lei

Total

2145 mii lei

Vouchere de vacanta

63 mii lei

Total general

2208 mii lei
COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE MANEA MARCELA
SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PRIVIND LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2017

La secțiunea dezvoltare, bugetul se ridică la nivelul sumei de 92 mii lei din care:

 • >     62 mii necesară pentru achiziționarea unui elevator pentru persoanele cu dizabilități, conform Legii 448/2006,

 • >      30 mii lei pentru achiziționarea a 38 licențe antivirus în vederea protejării bazei de date, atât pentru serviciul de evidență informatizată cât și pentru serviciul de stare civilă.


COMPARTIMENTUL ,

FINANCIAR CONTABILITATE

MANEA MARCELA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești «nul 7

V

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost fundamentat avand in vedere prevederile


Legii nr. 6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.


Astfel:

Venituri


-venituri proprii                             650,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 2.247,00 mii lei


TOTAL                       2.897,00 mii lei


Cheltuieli suma de 2.897,00 mii lei.

Caracterul de urgenta al hotărârii este dat de prevederile Legii 273/2006 - Legea finanțelor publice art.39, alin.(J) „In cazul în care autoritățile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autoritățile deliberative. In aceasta situație, din bugetele locale se pot efectua plăți numai în limita celorlalte venituri încasate. ”

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi înscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j,, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si


a veniturilor bugetare posibil de incasat ’ ’.


precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRACIUNOIU


SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIUPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA JURIDICA


RAPORT DE SPECIALITATE


’ A

A

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cfelfai^li


Vi

i șp i

-              -                    -                                      iyj- yj \                          [■

al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești pefânul 2017     /!

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost fundamentat avand in vedere-pTevederile Legii nr. 6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Astfel:

Venituri              -venituri proprii

650,00 mii lei

2.247,00 mii lei

2.897,00 mii lei


-subventii/transferuri de la bugetul local TOTAL

Cheltuieli suma de 2.897,00 mii lei.

Caracterul de urgenta al hotărârii este dat de prevederile Legii 273/2006 - Legea finanțelor publice art.39, alin.(7J „In cazul în care autoritățile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autoritățile deliberative. în aceasta situație, din bugetele locale se pot efectua plăți numai în limita celorlalte venituri încasate. ”

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale* ’.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi înscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala", iar potrivit alin. (4)„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare’ ’.

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) ,, Ordonatorii de credite răspund de: a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b)  Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de încasat1

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta Împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat

SEF SERVICU JURIDIC

Androne Adrian


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimări 2018-2020 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența a Persoanelor Ploiești
Data: